Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414"

Transkript

1 Annoncering af genoptræning efter Sundhedslovens 140 Sag nr.: 11 / Silkeborg Kommune 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Kommunikation Udbyders fremtidige rammeaftaler Opgavens omfang Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Delaftaler/områder Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Tilbudsdisposition Krav til samarbejdet Kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Kontraktperiode Henvisning af borger og levering af genoptræningsydelser Priser Prisregulering Fakturering Betalingsbetingelser Bonus, gebyrer mv Offentlige påbud Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne/kommunikation omkring borgeren Brugerundersøgelse Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Betingelser Underskrift Side 2 af 24

3 Bilag Bilag 1 Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 2 Tro og love erklæring om overholdelse af den til en hver tid gældende lovgivning Bilag 3 Tavshedserklæring Bilag 4 Tidsplan Bilag 5 Tilbudsliste Bilag 6 Krav til genoptræningsforløb Side 3 af 24

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører borgere i Silkeborg Kommune, som jf. Sundhedslovens 140 om vederlagsfri genoptræning, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehuset. Silkeborg Kommune, herefter kaldet udbyder, ønsker at indgå kontrakter på ovenstående i perioden fra til med mulighed for op til 2x12 måneders option på forlængelse. Kommunen anvender de praktiserende fysioterapeuter som BUFFER-funktion. Leverandøren har således ikke krav på et bestemt antal patienter eller bestemte grupper af patienter Det understreges, at Silkeborg Kommune ikke vil acceptere tilbudspriser, der overstiger den gældende overenskomst om fysioterapi jvf. landsoverenskomst om fysioterapi mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn med mere end 10 %. Tilbud der indeholder priser over nævnte overenskomst + 10 % vil således blive afvist. 1.2 Kommunikation Indtil kontraktskrivning varetages al kommunikation vedrørende annonceringen af: Indkøbsafdelingen Silkeborg Kommune, Regnskabs- og Rådgivningscenteret. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit Udbyders fremtidige rammeaftaler Det er ønskværdigt med en vis geografisk spredning, eks. Område 1 Tidl. Gjern Kommune Område 2 Tidl. Kjellerup Kommune Område 3 Tidl. Them Kommune Område 4 Tidl. Silkeborg Kommune For at sikre ovenstående ønskes rammeaftale(r) indgået med mindst 1 leverandør pr. område i område 1-3. I område 4 ønskes aftale med (mindst) 2 leverandører for at sikre den fornødne kapacitet Valg af leverandør (kontrakthaver) er ikke afsluttet, før kontrakt er underskrevet af begge parter. 1.4 Opgavens omfang Det samlede omfang af udbuddet udgør på årsbasis i alt cirka 1 mio. danske kr. ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for udbyder. Der garanteres ikke et bestemt antal genoptræningsforløb. Flg. patientgrupper kan jf. dette udbud henvises til genoptræning: 1. Rygpatienter, konservativt behandlede, f.eks.: Diskusprolaps Uspecifikke lændesmerter Spinalstenose 2. Knæ, konservativt behandlede, f.eks.: forreste knæsmerter chondromalaci partiel usutureret ligamentruptur Side 4 af 24

5 3. skulder, konservativt behandlede, f.eks.: scapulainstabilitet impingement usuturerede senelæsioner fraktursequela Kravene for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af udbudsmaterialets bilag Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet vedrører en ydelse, der er omfattet af Udbudsdirektivets bilag IIB. Silkeborg Kommune har jf. tilbudsloven pligt til at annoncere udbuddet offentligt. 2.2 Formkrav Det samlede tilbudsmateriale skal fremsendes skriftligt i 4 eksemplarer og på USB-stik til: Udbudskonsulent Helle Bjerregaard Silkeborg Kommune Regnskabs- og Rådgivningscenteret Indkøb Søvej Silkeborg I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Ved tilbudsafgivelsen bør tilbudsdispositionen i kapitel 3 følges. Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsdispositionen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Helle Bjerregaard, pr. med emnet: "Spørgsmål Annoncering af genoptræning efter Sundhedsloven 140 senest den kl Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt udbyder har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive tilsendt alle, som har fået udleveret udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar vil desuden være at finde på udbyders hjemmeside på Side 5 af 24

6 adressen senest den Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Annoncering af genoptræning efter Sundhedsloven 140 og Må kun åbnes af Indkøbskontoret. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være udbyder i hænde senest kl på følgende adresse: Silkeborg Kommune Regnskabs- og Rådgivningscenteret Indkøb Søvej Silkeborg Att.: Udbudskonsulent Helle Bjerregaard Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud modtaget efter tilbudsfristens udløb returneres til tilbudsgiver i uåbnet stand. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 60 dage efter tilbudsfristen. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af vedlagte kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Delaftaler/områder Der kan afgives tilbud på ét eller flere delområder Udbyders forbehold Den estimerede omsætning er under forbehold af kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af henviste borgere, fx som følge af beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Hvis der ændres i genoptræningsplanerne og om patienternes valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt vejledning om træning i kommuner og regioner, forbeholder udbyder sig ret til at ændre på kravene til genoptræningsforløbene. Ved begrundet mistanke om karteldannelse, hvor er et samarbejde mellem selvstændige foretagender indenfor samme branche, tager samme priser for at dele markedet og dermed begrænse konkurrencen, vil dette blive anmeldt til konkurrencestyrelsen og tilbuddet vil blive afvist Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Side 6 af 24

7 Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har udbyder ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 2 oplistede statslige tjenester Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 1. Underskrevet tavshedserklæring. Fortrykt formular findes som bilag 3 I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste tre afsluttede regnskabsår. I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal (overskudsgrad, soliditetsgrad) for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed og faciliteter, herunder antal ansatte med kompetencer indenfor den udbudte ydelse Tildelingskriterium Aftalen vil blive indgået med den tilbudsgiver, der tilbyder den laveste samlede pris for: første konsultation, individuel træning, holdtræning, opfølgende træningsterapi (svarende til ½ x holdtræning), jf. pkt I tilfælde af prislighed imellem tilbudsgivere, vil kontrakten blive givet til den tilbudsgiver, der efter en faglig vurdering, anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven. Der kan ikke garanteres et bestemt antal henvisninger. Side 7 af 24

8 Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Tilbud skal afgives ved udfyldning af tilbudslisten (bilag 5). Tilbud skal afgives i form af nettopriser. 3. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen bør tilbudsdispositionen følges. Således bør alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Dispositionen modsvarer de i udbudsmaterialets afsnit 2.15 opstillede udvælgelseskriterier og det i udbudsmaterialets afsnit 2.16 anførte tildelingskriterium. Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3. Afsnit Indhold 1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås i 60 dage fra tilbudsfristen. 2 Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. 3 Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontrakten. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit 2.13 Tilbudsgivers forbehold vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 4 Udvælgelseskriterier: Bilag 1, 2 og 3 i underskrevet tilstand. Balance for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Omsætningen inden for aktivitetsområdet Nøgletal Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed mv.. 5 Opfyldelse af krav Tilbudsgivers beskrivelse af opfyldelse af de beskrevne krav i kapitel 4 og bilag 6. Side 8 af 24

9 4. Krav 4.1 Krav til samarbejdet Nedenstående er min. krav til samarbejdet. Hvis tilbudsgiver kan tilbyde services, der er ud over udbyders min. krav, bedes disse beskrevet i tilbuddet. Genoptræningscentret Bestilling af ydelsen Påbegyndelse af genoptræning Ventetid Faglig vurdering Afvigelser Aflysninger Udeblivelse af patient Lægekontakt under forløb Indberetning til sundhedsstyrelsen Genoptræningscentret modtager en genoptræningsplan fra sygehuse Såfremt der er ventetid, vurderes hvilke borgere, der skal viderevisiteres til fysioterapeutklinik Genoptræningscentret sender brev til borgeren om, at han er viderevisiteret til klinik sammen med en liste over mulige leverandører. Borgeren henvender sig til klinikken medbringende genoptræningsplan og Genoptræningscentrets brev og bestiller en tid til første konsultation. Hvis borgeren ikke har kontaktet leverandøren inden 30 dage efter genoptræningen efter planen skal være påbegyndt, bortfalder tilbud om genoptræning efter genoptræningsplanen Der må max. gå 10 kalenderdage fra leverandøren modtager henvendelsen fra borgeren og til borgeren kan tilbydes første konsultation. Genoptræningscentret kontaktes pr. edifact efter første konsultation af klinikken, så Genoptræningscentret er vidende om, hvor borgeren har påbegyndt sin genoptræning. Beskeden navngives klinik- Opstart af borger. Navngivning af beskeden er vigtig. Hvis leverandøren fagligt skønner, at omfanget af genoptræningen ikke er tilstrækkeligt eller der opstår problemer med målopfyldelsen, kan Genoptræningscentret ud fra en kort begrundelse pr. edifact bevilge 5 mødegange yderligere. I særligt komplicerede tilfælde kan Genoptræningscentret bevilge yderligere genoptræning efter en konkret vurdering ud fra ICF-status. Ansøgning sendes pr. edifact, navngivet Klinik- ansøgning om forlængelse. Metode og navngivning vigtig. Klinikken må ikke aflyse et træningstilbud i mere end én uge. Hvis borgeren udebliver fra genoptræning / ikke dukker op til første konsultation, kontaktes borgeren af leverandøren 2 gange. Hvis denne kontakt ikke lykkes, afsluttes borgeren, evt. kontakter leverandøren Genoptræningscentret, hvis specielle forhold gør sig gældende. Besked om afslutning af borger sendes pr. edifact og navngives Klinik- slutstatus Hvis leverandøren fagligt skønner, at der er brug for lægekontakt under genoptræningsforløbet, etablerer leverandøren kontakten. Leverandøren skal månedligt indberette SKS-koder til sundhedsstyrelsen. De aktuelle registreringer for en kalender måned skal være indberettet senest d. 10 i den efterfølgende måned. Leverandøren medsender et print af 1. side af indberetningen til SEI, hvoraf det fremgår, at SKS-koder er indberettet til Sundhedsstyrelsen Side 9 af 24

10 Afslutning af genoptræningsforløb Efter endt genoptræning kontakter leverandøren Genoptræningscentret med en ICF-slutstatus på borgerens funktionsniveau og opfyldelse af målene for genoptræningen. Leverandøren skal via edifact sende borgerens slutstatus til: Genoptræningscentret Borgeres læge (husk samtykke) Edifctbeskeden navngives Klinik-Slutstatus 4.2 Faglige krav Faglige krav i forbindelse med udbud af træningsopgaver efter 140 Omfanget af ydelserne relaterer sig til de for enhver tid gældende forløbsbeskrivelser fra de relevante sygehuse. Klinikken har ansvar for at leve op til den faglige standard for genoptræning, som er beskrevet herunder. Kopier af kursusbeviser iht. de faglige kompetencekrav på de udførende medarbejdere, skal vedlægges tilbuddet. Leverandøren skal til enhver tid følge de gældende regimer for et træningsforløb, herunder eventuelle restriktioner som udskrivende læge har foreskrevet. Ligeledes skal et træningstilbud tilrettelægges således, at det sker under hensyn til eventuelle forskrifter for en given operation. Holdtræning kan maksimalt omfatte 8 borgere pr. hold. Såfremt der er flere end 8 borgere på holdet, skal der være 2 fysioterapeuter. Det specificeres, at såfremt der er tale om hold, skal de tilrettelægges, således at rygborgere træner på samme hold, knæborgere på samme hold og skulderborgere på samme hold. Der skal være adgang til velegnet holdtræningslokale og undersøgelsesrum. Der skal være mulighed for åbningstider mandag til torsdag fra 8-17 og fredag fra RYG- konservativt behandlede Diagnose: eks. diskusprolaps, spinalstenose, uspecifikke lændesmerter Træningsindhold Krav til omfang Faglige kompetencekrav Første konsultation (FU): Rygundersøgelse, f.eks. Mc Kenzie Roland Morris skema Örebro undersøgelsesskema Handleplan, ICF, med operationelle mål Indhold, træning: Kropsbevidsthedsøvelser, styrketræning, stabilitet og udholdenhed, bevægelighed, ergonomi, balance, udspænding, FU x 1 (ZZ5049) En første konsultation på 45 minutter. 1. mødegang skal rumme både FU og instruktion/træning Herefter 9 x træning, min 30 min. Ekskl. Dokumentation 2 x holdtræning á 60 min kan erstatte 1 x individuel træning Minimum: 1 fysioterapeut på klinikken har fagligt efteruddannelsesnivea u som MF (muskuloskeletal fysioterapi, Danske fysioterapeuters klassificering) trin 2 eller lignende Minimum Mc Kenzie A+B Side 10 af 24

11 rådgivning m.m. samt hjemmeprogram, alt relateret til ICF handleplan Formål: Lære at håndtere symptomer i forbindelse med sygdom/funktionsevneneds ættelse Blive i stand til i forløbet i stadig større omfang selv at tage ansvar for træningen Mål: Forbedret funktionsevne Hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet Kunne klare for borgeren vigtige daglige gøremål og fritidsaktiviteter Knæ- konservativt behandlede Diagnose: eks. forreste knæsmerter, chondromalaci, partiel usutureret ligament ruptur Træningsindhold Krav til omfang Faglige kompetencekrav Første konsultation (FU): Knæundersøgelse VAS skala, bevægelighed, hævelse, ganganalyse, funktionelle tests (passive tests, isometrisk test), Lysholm Score Handleplan, ICF, med operationelle mål Indhold, træning: Funktionstræning, styrketræning, stabilitet og udholdenhed, bevægelighed, balance, samt hjemmeprogram, alt relateret til ICF handleplan FU x 1 (ZZ5049) En første konsultation på 45 minutter. 1. mødegang skal rumme både FU og instruktion/træning Herefter 9 x træning, min 30 min. Excl. Dokumentation Minimum: 1 fysioterapeut på klinikken har fagligt efteruddannelsesnivea u som MF (muskuloskeletal fysioterapi, Danske fysioterapeuters klassificering) trin 2 eller lignende Relevante moduler af idrætsfysioterapeutudd annelse eller lignende Formål: Lære at håndtere Side 11 af 24

12 symptomer i forbindelse med sygdom/funktionsevneneds ættelse Blive i stand til i forløbet i stadig større omfang selv at tage ansvar for træningen Mål: Forbedret funktionsevne Hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet Kunne klare for borgeren vigtige daglige gøremål og fritidsaktiviteter Skulder- konservativt behandlede Diagnose: eks. scapulainstabilitet, impingement, usuturerede senelæsioner, fraktursequela Træningsindhold Krav til omfang Faglige kompetencekrav Første konsultation (FU): Skulderundersøgelse VAS skala, bevægelighed, hævelse, funktionelle tests (passive tests, isometrisk test), Handleplan, ICF, med operationelle mål Indhold, træning: Funktionstræning, styrketræning, stabilitet og udholdenhed, bevægelighed, samt hjemmeprogram, alt relateret til ICF handleplan FU x 1 (ZZ5049) En første konsultation på 45 minutter. 1. mødegang skal rumme både FU og instruktion/træning Herefter 9 x træning, min 30 min. Excl. Dokumentation Minimum: 1 fysioterapeut på klinikken har fagligt efteruddannelsesnivea u som MF (muskuloskeletal fysioterapi, Danske fysioterapeuters klassificering) trin 2 eller lignende Relevante moduler af idrætsfysioterapeutudd annelse eller lignende Formål: Lære at håndtere symptomer i forbindelse med sygdom/funktionsevneneds ættelse Blive i stand til i forløbet i stadig større omfang selv at tage ansvar for Side 12 af 24

13 træningen Mål: Forbedret funktionsevne Hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet Kunne klare for borgeren vigtige daglige gøremål og fritidsaktiviteter 5. Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse. Kontrakt vedr. Genoptræning efter Sundhedslovens Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Silkeborg Kommune Indkøbsafdelingen Søvej Silkeborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem kontrakthaver og ordregiver B. Eventuelt uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem parterne herunder spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet. C. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå] D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Side 13 af 24

14 3 Kontraktens omfang Levering af genoptræning efter Sundhedslovens 140 til den i kontraktens 1 nævnte ordregiver. Leverancens omfang bestemmes af de borgere, som ordregiver løbende henviser til kontrakthaver. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den til den og er uopsigelig for begge parter indtil den , jf. dog 18 vedr. misligholdelse. Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 2x12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Efter kontraktens ophør er kontrakthaver forpligtiget til at fortsætte og færdiggøre varetagelsen af nærværende kontrakt omfattede genoptræningsforløb til den i kontrakten aftalte pris. 5 Henvisning af borger og levering af genoptræningsydelser Det er udelukkende Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter, der kan henvise borgere til kontrakthaver. Der må ligeledes heller ikke indgås aftale imellem bruger og kontrakthaver, om f.eks. hjælpemidler og andre ydelser, der kan pådrage kommunen udgift uden forudgående aftale med kommunen. Leverandør må ikke påbegynde genoptræningen inden modtagelse af genoptræningsplan fra Genoptræningscentret, med mindre andet er aftalt. Ovenstående vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten, hvis det finder sted. 6 Priser For henvisning af borgere foretaget i henhold til kontrakten gælder de i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser på ydelserne. 7 Prisregulering Prisreguleringerne sker i henhold til udviklingen i gældende overenskomst om fysioterapi jvf. landsoverenskomst om fysioterapi mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Kontrakthavers enhedspriser på ydelserne kan reguleres med udviklingen i overenskomsten, når denne reguleres. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Silkeborg Kommune, Genoptræningscentret på, Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til Genoptræningscentret - - inden ændringens ikrafttræden. Der kan ikke prisreguleres med tilbagevirkende kraft. 8 Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til Genoptræningscentret, når borgeren er færdig med sit genoptræningsforløb. Faktura sendes til EAN-lokationsnummer Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos ordregiver, som skal modtage fakturaen Dato for den udførte træning Side 14 af 24

15 Ydelse: Første konsultation, Udeblivelse første konsultation, Individuel træning, Udeblivelse individuel træning, Hold træning, Udeblivelse hold træning Ekstra individuel træning, Ekstra hold træning, Opfølgende træning Tydelig angivelse af, om genoptræningsforløbet er afsluttet Medsendt print af 1. side af indberetning til SEI, hvoraf det fremgår, at SKS-koder er indberettet til Sundhedsstyrelsen. Indtil det er muligt at medsende dette elektronisk, kan det foregå med almindelig post eller pr. mail til Genoptræningscentret Fakturabeløb Borgerens navn, adresse, cpr-nr. Kontrakthavers CVR-nummer Der henvises endvidere til bilag: Vejledning til regnskabsmedarbejdere, som udleveres ved kontraktstart. Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOXML og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). I forhold til betaling er ordregiver berettiget til at afvente korrekt elektronisk, da Genoptræningscentret ikke kan håndtere papirfakturaer og ikke effektuere betaling hvis ovenstående oplysninger mangler. 9 Betalingsbetingelser 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. 10 Bonus, gebyrer mv. Omsætningen som følge af denne kontrakt med ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan ordregiver i givet fald kræve det udbetalte beløb returneret fra kontrakthaver i kombination med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Det samlede krav kan modregnes fuldt ud i enhver fordring mod kontrakthaver. 11 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Side 15 af 24

16 Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 20 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 12 Etik og socialt ansvar Ordregiver forudsætter, at kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 13 Kontakt mellem parterne/kommunikation omkring borgeren Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Al kommunikation vedr. borgeren skal foregå via Edifact. Kontrakthaver skal etablere Edifact. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver og ordregiver. Det forventes at der afholdes leverandørmøder ca. 1 gange årligt. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 6 måneder fra kontraktens ikrafttræden. Efter endt genoptræning skal leverandøren via Edifact sende en ICF-slutstatus til kommunens elektroniske omsorgssystem. Slutstatus sendes endvidere til praktiserende læge, hvilket kræver borgerens samtykke. Skabelon for ICF-slutstatus udleveres ved kontraktstart.. Ordregiver skal have en digital signatur og er forpligtet til at indberette genoptræningsindsatsen i form af SKS registrering elektronisk til Sundhedsstyrelsen. Data vedr. genoptræning efter Sundhedsloven skal indberettes månedligt til Sundhedsstyrelsen senest den 10. i hver måned vedr. aktiviteten i den forgangne måned. Procedure og program for indberetning kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at komme på uanmeldt tilsyn hos kontrakthaver. 14 Brugerundersøgelse På ordregivers begæring skal kontrakthaver medvirke i gennemførelsen af en brugerundersøgelse af tilfredsheden af kontrakthavers opfyldelse af de af kontrakten omfattede ydelser. Brugerundersøgelsen gennemføres af ordregiver og og/eller tredjemand for ordregivers regning. Kontrakthavers medvirken udløser ikke vederlag. Side 16 af 24

17 15 Underleverandører Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 16 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter. Kommentar [E1]: Dette afsnit er sendt til Juridisk Enhed for vurdering mht. at anvende pasus med AB Service. Kontrakthaver er forpligtet til at tegne en Patientansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig forsikringssum på 10 mio. danske kr. Kontrakthavers eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade. Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kontrakthaver skal senest 30 kalenderdage efter indgåelsen af nærværende kontrakt, forelægge dokumentation for tegnet Patientansvarsforsikring i henhold til ovenstående. Ordregiver er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 17 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til kontrakthavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 18 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele ordregiver dette samt underrette ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om bonus, gebyrer mv. (jf. 10) Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar (jf. 12) Side 17 af 24

18 Overtrædelse af offentlige påbud (jf. 11) Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt Overtrædelse af kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jf. 21) Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer (jf. 22). Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 19 Misligholdelsesbeføjelser Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 20 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er ordregivers retskreds. 21 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages. Kontrakten vil blive gjort tilgængelig for ordregivers medarbejdere i ordregivers indkøbssystem. Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Side 18 af 24

19 22 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller kun delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med ordregiver. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 23 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ordregiver og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisændringer i henhold til 7 betragtes ikke som en kontraktændring. 24 Betingelser Nærværende kontrakt er betinget af, at ordregiver kan godkende forsikringsbetingelserne for den af kontrakthaver tegnede professionelle Patientansvarsforsikring. 25 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Ordregiver Dato: Kontrakthaver Side 19 af 24

20 Bilag 1 Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige TRO OG LOVE ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn og adresse: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Dato og underskrift Side 20 af 24

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere