Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer"

Transkript

1 Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune

2 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Administration og Ejendomme

3 Side 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OMFANG ORGANISERING AF UDBUDSOPGAVEN OVERORDNET TIDSPLAN FOR UDBUDDET SITUATIONSBESKRIVELSE ORGANISATION AARHUS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK MILJØZONE 7 3. PROCEDURER OG KONKURRENCEVILKÅR VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD Udbudsform Alternative bud Vedståelsesfrist Aftalegrundlag Konsortier Tilbudsgivers forbehold Ejendomsret FORMKRAV TIL TILBUDDETS OPBYGNING, INDHOLD OG AFLEVERING Formkrav Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist TILBUDSBEHANDLING Registrering og åbning Gennemgang af tilbud Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Udgifter ved tilbudsgivning UDBYDERS FORBEHOLD UDVÆLGELSESKRITERIER TILDELINGSKRITERIUM PROCEDURE FOR BEHANDLING AF TILBUD KRAVSPECIFIKATION OMFANG TIDSPLAN KRAVSPECIFIKATION Krav til arbejdets udførelse For arbejderne er følgende bekendtgørelser ligeledes gældende: Rottespærrer materiale og funktionskrav Eksisterende rottespærrer Inspektion af brønd og montering af rottespærrer Kontrol og dokumentation Aarhus Kommune benytter et webbaseret servicesystem, som en del af et strategisk og systematisk arbejde med at drifte, vedligeholde, optimere og udvikle kommunens ejendomsportefølje Arbejdet og arbejdstid Medarbejdere MEA (miljø, Energi og Arbejdsmiljø) UNDERENTREPRENØRER AB 92 MED AARHUS KOMMUNES PRÆCISERINGER OG FRAVIGELSER... 18

4 Side 4 5. TILBUDSDISPOSITION GENERELLE FORMKRAV UDKAST TIL KONTRAKT Orientering om løn - og arbejdsvilkår Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mv BILAG... 36

5 Side 5 1. Indledning 1.1 Omfang Udbuddet vedrører montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme (i det følgende benævnt Aarhus Kommune), Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Herudover rummer udbuddet evt. mindre afledte kloakarbejder/-renoveringer i relevant omfang, såfremt det er nødvendigt inden montering af rottespærre for at sikre f.eks. tilstand, funktionalitet, lovliggørelse mm. Udbuddet består af følgende: Vurdering af hensigtsmæssigt antal og placering af rottespærrer på de enkelte adresser Vurdering og kontrol af evt. eksisterende rottespærrer Rengøring af brønde for papir og urenheder, hvor rottespærrer skal monteres Visuel inspektion af brønde, hvor rottespærrer skal monteres Vurdering af brøndes/ledningers egnethed ift. montering af rottespærrer Evt. mindre kloakarbejder ift. f.eks. udbedring/udskiftning af brønd, banketter, lovliggørelse mm. efter nærmere aftale med Aarhus Kommune Levering og montering af rottespærrer Montering af skilt (QR-plade) i hver brønd (QR-plade leveres af Aarhus Kommune) Registrering af brønde, banketter og rottespærrer i webbaseret servicesystem Servicering af rottespærrer 3 måneder og 1 år efter montage/registrering Anbefalet frekvens af service for rottespærrer efter 1 år for hver adresse Kontrol og dokumentation af ovenstående arbejder Ovenstående arbejder omfatter ca. 550 kommunale ejendomme, primært skoler og institutioner. Arbejderne udbydes i 8 selvstændige entrepriser: Område 1 Grenåvej Øst (ca. 47 ejendomme) Område 2 Grenåvej Vest (ca. 56 ejendomme) Område 3 Randersvej (ca. 89 ejendomme) Område 4 Viborgvej (ca. 81 ejendomme) Område 5 Silkeborgvej (ca. 70 ejendomme) Område 6 Skanderborgvej (ca. 66 ejendomme) Område 7 Gl. Horsens landevej (ca. 79 ejendomme) Område 8 Oddervej (ca. 61 ejendomme) Der kan bydes på én eller flere af ovennævnte entrepriser. Nærværende entrepriser påbegyndes 8. juni 2015, og afsluttes 30. september For en nærmere beskrivelse af udbuddets omfang og krav til arbejdet henvises til udbudsmaterialets afsnit 4. Kravspecifikation. 1.2 Organisering af udbudsopgaven Der er til gennemførelse af nærværende udbud nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra Bygninger samt Teknik og Miljøs Indkøbsafdeling. Aarhus Kommunes kontaktperson i forbindelse med udbuddet er Vibeke Hedelund Pedersen, Indkøbsafdelingen, tlf ,

6 Side Overordnet tidsplan for udbuddet Nedenstående skema indeholder de vigtigste tidsfrister mv. i forbindelse med udbudsprocessen. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets kapitel 3. Aktivitet Tidsfrist Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 27. april 2015 Frist for besvarelse af spørgsmål 4. maj 2015 Frist for modtagelse af tilbud / licitation 11. maj 2015, kl Vurdering af indkomne tilbud Uge 20 21, 2015(forventet) Meddelelse om forventet tildeling af kontrakter Medio uge 21, 2015 (forventet) Indgåelse af kontrakter Uge 22, 2015 (forventet) Opstart af arbejdet 8. juni 2015 (forventet)

7 Side 7 2. Situationsbeskrivelse 2.1 Organisation Aarhus Kommune er en magistratsstyret kommune, som består af 5 økonomisk selvstyrende magistratsafdelinger samt Borgmesterens Afdeling. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager opgaver inden for miljøområdet, vej- vedligeholdelse, kommunens ejendomme og naturområder, beredskabsforvaltningen, byplanlægningsområdet, den byggetekniske forvaltning samt affald og varme. Teknik og Miljø består af 4 centre, herunder Center for Administration og Ejendomme. Aarhus Kommune har blandt andet det overordnede ansvar for Teknik og Miljøs økonomi, HR og ejendomsadministration. Herudover omfatter Aarhus Kommunes opgaver også: Målstyring Statistik og omverdensanalyse HR Digitalisering og GIS Målinger af tilfredshed og effekter af magistratsafdelingens aktiviteter Ejendomsadministration Nybyggeri Vedligeholdelse Energirenovering Gennem Aarhus Kommune er det også muligt at leje bolig-, erhvervsejendomme og landbrugsjorder m.v. Yderligere information om Aarhus Kommune kan ses på hjemmesiden: Administration-og-Ejendomme.aspx. 2.2 Aarhus Kommunes indkøbspolitik I efteråret 2010 vedtog Byrådet en ny indkøbspolitik for Aarhus Kommune. Visionen for indkøb i Aarhus Kommune er: På indkøbsområdet er og skal Aarhus Kommune være en professionel samarbejdspartner, som ud fra en helhedsbetragtning sikrer størst mulige gevinster til gavn for kommunens borgere og byens udvikling. Med indkøbspolitikken ønsker Aarhus Kommune at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med kommunens samhandelspartnere, der er attraktivt for begge parter. Aarhus Kommunes indkøbspolitik kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside: 2.3 Miljøzone Der er indført en miljøzone i Aarhus Midtby. I miljøzonen er der krav om, at dieselkøretøjer over 3,5 tons indregistrerede som lastbiler og busser - har påmonteret et partikelfilter - med mindre køretøjet opfylder EURO 4

8 Side 8 motornormen. De nævnte køretøjer skal i miljøzonen være forsynet med et miljøzonemærke, som udstedes ved ordinære bilsyn. Udenlandske køretøjer er ikke omfattet af mærkningen, men skal opfylde de tekniske krav. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra partikelfilterkravet. Yderligere oplysninger om miljøzonen kan findes på

9 Side 9 3. Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til LBK nr af 07/12/2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit I. Udbuddet gennemføres som offentlig licitation Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Vedståelsesfrist Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud Aftalegrundlag Aftale vil blive indgået på basis af det udkast til kontrakt, der indgår i dette udbudsmateriale som kapitel Konsortier Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal de deltagende virksomheder påtage sig solidarisk ansvar og hæfte solidarisk over for Aarhus Kommune. Endvidere skal de deltagende virksomheder udpege en befuldmægtiget, som Aarhus Kommune med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e) Tilbudsgivers forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, medfører at Aarhus Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Aarhus Kommune ret til at se bort fra tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver vedlægger faglige forbehold, såsom branche standardforbehold eller egne/generelle udgaver af agreed documents eller egne/standardliserede salgs- og leveringsbetingelser, vil dette i udgangspunktet blive fortolket af Aarhus Kommune som, at de pågældende faglige forbehold kun er gældende i det omfang, at de ikke strider mod udbudsmaterialet. Tilbudsgiver vil, inden tildelingsbeslutningen træffes, blive bedt om at bekræfte, at de pågældende faglige forbehold ikke går forud for udbudsmaterialet. Det understreges, at opretholdelse af faglige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, at Aarhus Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet, jf. ovenstående. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås.

10 Side Ejendomsret Udbudsmaterialet og de informationer, der findes heri, er Aarhus Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt. Det må ikke kopieres og/eller bruges i andre sammenhænge uden skriftlig tilladelse. 3.2 Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på dansk. De vedlagte tilbudslister (bilag 1) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Tilbudslisterne skal udfyldes elektronisk. Ved aflevering skal tilbudslisten/ tilbudslisterne for de(n) delaftale(r), som tilbuddet omfatter, være underskrevet. Såfremt tilbudslisten/tilbudslisterne ikke er udfyldt som beskrevet, vil tilbuddet blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. Tilbuddet skal afgives ved udfyldning af samtlige gule felter på tilbudslisten/ tilbudslisterne (bilag 1), idet der skal afgives tilbud på samtlige poster på tilbudslisten/ tilbudslisterne for de(n) entreprise (r), som tilbuddet omfatter. Såfremt der er poster i tilbudslisten/tilbudslisterne, der ikke ønskes betaling for, bedes tilbudsgiver udfylde prisfeltet for disse poster med kr. 0. Såfremt Aarhus Kommune i forbindelse med tilbudsevalueringen konstaterer, at et eller flere prisfelter ikke er udfyldt, vil dette ligeledes blive opfattet som en pris på kr. 0 for den/de pågældende positioner. Den samlede tilbudssum overføres til tilbudslistens/tilbudslisternes forside. Alle tilbudssummer beregnes og overføres automatisk, når der er afgivet tilbud på alle tilbudslistens/tilbudslisternes poster, og tilbudslisten/tilbudslisterne er udfyldt korrekt. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at det afgivne tilbud overholder alle de i udbudsmaterialet fastlagte krav. Det er endvidere tilbudsgivers ansvar, at tilbudslisten/ tilbudslisterne (bilag 1) er korrekt udfyldt Spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet er den 27. april Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive udsendt til alle, som har fået tilsendt udbudsmaterialet, senest den 4. maj Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen, Bautavej 1, 8210 Aarhus V, att.: Vibeke Hedelund Pedersen eller pr. til Tilbudsfrist Tilbud skal afgives i papirform. Tilbud kan ikke afgives elektronisk (pr. ). Tilbuddet skal være Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen, i hænde senest mandag den 11. maj 2015, kl , hvor der vil blive afholdt licitation, jf. udbudsmaterialets afsnit Såfremt tilbud fremsendes pr. post, skal tilbud sendes til:

11 Side 11 Aarhus Kommune Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen Bautavej Aarhus V Att.: Vibeke Hedelund Pedersen Tilbud med bilag skal afleveres i 2 eksemplarer i papirform. Tilbud bedes desuden afleveret i 1 elektronisk udgave på USB-stick eller lignende. Tilbuddet skal mærkes Montage og service af rottespærrer for Administration og Ejendomme og Må ikke åbnes i posten. Forsendelsen skal være lukket. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem til licitationen. 3.3 Tilbudsbehandling Registrering og åbning Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Der afholdes licitation: Mandag den 11. maj 2015, kl Mødelokale A, Varmehuset, 1. sal Bautavej 1, 8210 Aarhus V Tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. I forbindelse med åbningen af tilbud har tilbudsgivere ret til at få oplyst tilbudssummer og eventuelle forbehold fra samtlige bydende Gennemgang af tilbud Gennemgang af tilbuddene er planlagt til uge Eventuelle teknisk afklarende møder forventes afholdt i uge Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Når afgørelsen foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen, jf. LBK nr af 7. december 2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit I. Det forventes, at der kan indgås aftale i uge 22 eller umiddelbart herefter Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Aarhus Kommune uvedkommende. Modtagne tilbud vil som helhed ikke blive returneret eller udleveret, dog kan de afleverede rottespærre som en del af tilbuddet afhentes på Bautavej 1 efter nærmere aftale med Vibeke Hedelund Madsen. Se kontaktoplysninger i afsnit 1.2. Organisering af udbudsopgaven.

12 Side Udbyders forbehold Det på tilbudslisten anførte volumen for opgaver omfattet af udbuddet er baseret på bedste skøn. Det anførte volumen er således Aarhus Kommunes bedste estimat over opgavernes omfang, men må ikke betragtes som udtryk for en eksakt mængde, der vil blive afregnet. Der afregnes kun for faktisk udført arbejde. I tilfælde af projektet ophør grundet kommunale beslutninger er det for Aarhus Kommune muligt at opsige kontrakten med 1 måneds varsel til den første i en måned, jf. afsnit 24.1 Aarhus Kommunes rettigheder i Udkast til kontrakt. 3.5 Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vil der, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.7, ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Tilbud, der ikke indeholder den efterspurgte dokumentation, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Tilbudsgiver skal vedlægges dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder følgende mindstekrav vedrørende personlige forhold, økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet. Tilbudsgiverens personlige forhold: Kontaktoplysninger, herunder tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, E- mailadresse, kontaktperson og CVR-nummer Tilbudsgiver skal vedlægge udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formularer er vedlagt som bilag 2. Denne formular bedes benyttet ved afgivelse af erklæringen. Økonomiske og finansiel kapacitet: Tilbudsgivers virksomhed skal være økonomisk solid. Der skal afleveres økonomiske nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, egenkapital og soliditetsgrad. Såfremt ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, vedlægges økonomiske nøgletal for det/de regnskabsår, som ansøgeren måtte have afsluttet. Tilbudsgiver skal have tegnet en relevant professionel erhvervsansvarsforsikring. Tilbud skal vedlægges bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring, fx i form af kopi af police. Forsikringssum skal fremgå og skal være på minimum 5 mio. danske kr. for personskade og mindst 5 mio. kr. pr. tingskade. Forsikringssummen skal til enhver tid vedligeholdes. Teknisk kapacitet: Tilbud skal vedlægges en referenceliste over de betydeligste opgaver indenfor forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved montering af rottespærrer, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år. Referencelisten bør som minimum indeholde oplysninger om en kort beskrivelse af arbejdet, kontraktperiode, kontraktsum samt navn og kontaktoplysninger på kontaktperson hos kunden.

13 Side 13 Tilbud skal vedlægges dokumentation for at ansøger har en virksomhedsautorisation ift. kloakarbejde samt CV for den tekniske ansvarlige person Tilbud skal vedlægges mindst 2 CV er for nøglemedarbejdere, som tilknyttes opgaven. De tilbudte nøglemedarbejdere skal have bestået et af Naturstyrelsens godkendte kurser omkring rottens adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer. Der vedlægges dokumentation herfor. 3.6 Tildelingskriterium Kontrakter vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver de laveste tilbud på de enkelte entrepriser. Ved vurdering af tilbuddet indgår den samlede sum på tilbudslistens forside. Tilbuddet skal afgives ved udfyldning af samtlige gule felter på tilbudslisten/ tilbudslisterne (bilag 1), idet der skal afgives tilbud på samtlige poster på tilbudslisten/ tilbudslisterne for de(n) entreprise(r), som tilbuddet omfatter. Såfremt der er poster i tilbudslisten/tilbudslisterne, der ikke ønskes betaling for, bedes tilbudsgiver udfylde prisfeltet for disse poster med kr. 0. Såfremt Aarhus Kommune i forbindelse med tilbudsevalueringen konstaterer, at et eller flere prisfelter ikke er udfyldt, vil dette ligeledes blive opfattet som en pris på kr. 0 for den/de pågældende positioner. Tilbud skal afleveres i danske kr. ekskl. moms, men inkl. eventuelle gebyrer/afgifter, herunder miljø- og energiafgifter. Alle arbejder anført i afsnit 4 Kravspecifikation skal være indeholdt i de angivne priser på tilbudslisten/tilbudslisterne. Timepris skal være inklusiv alle udgifter til arbejdets udførelse, herunder arbejdsløn, kørsel (herunder arbejdsløn i køretiden), eventuelle opstartsudgifter, alle tillæg (herunder miljø-/olietillæg og sociale tillæg), diæter, eventuelle udgifter til hotel/færge/fly /bropenge, servicevogn, arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, sædvanligt anvendt værktøj, materiel/maskiner og øvrigt udstyr til arbejdets udførelse. Aarhus Kommune betaler ikke kørepenge for kørsel til/fra stilleplads/mødested om morgenen eller for kørsel mellem opgaver eller for afhentning af materialer. Dvs. at timeprisen skal indeholde et ubegrænset antal kørte km. De på tilbudslisten oplyste priser vil blive vurderet samlet, på baggrund af de på tilbudslisten anførte mængder, som ikke er bindende for Aarhus Kommune. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de oplyste enhedspriser og den udregnede tilbudssum er tilbudssummen gældende. 3.7 Procedure for behandling af tilbud De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier. I første omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede krav, jf. de efterspurgte oplysninger i udbudsmaterialets afsnit 3.5. Såfremt kravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 2. Tildelingskriterium: Herefter vurderes de konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriteriet, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.6 Tildelingskriterium. Inden endelig kontraktindgåelse kan der gennemføres en teknisk afklaring.

14 Side Kravspecifikation 4.1 Omfang Nærværende udbud omfatter følgende arbejde på hver af de nævnte adresser i hver af de 8 selvstændige entrepriser: Vurdering af hensigtsmæssigt antal og placering af rottespærrer på de enkelte adresser Vurdering og kontrol af evt. eksisterende rottespærrer Rengøring af brønde for papir og urenheder, hvor rottespærrer skal monteres Visuel inspektion af brønde, hvor rottespærrer skal monteres Vurdering af brøndes/ledningers egnethed ift. montering af rottespærrer Evt. mindre kloakarbejder ift. f.eks. udbedring/udskiftning af brønd, banketter, lovliggørelse mm. efter nærmere aftale med Aarhus Kommune Levering og montering af rottespærrer Montering af skilt (QR-plade) i hver brønd (QR-plade leveres af Aarhus Kommune) Registrering af brønde, banketter og rottespærrer i webbaseret servicesystem Servicering af rottespærrer 3 måneder og 1 år efter montage/registrering Anbefalet frekvens af service for rottespærrer efter 1 år for hver adresse Kontrol og dokumentation af ovenstående arbejder Arbejderne udbydes i 8 selvstændige entrepriser: Område 1 Grenåvej Øst (ca. 47 ejendomme) Område 2 Grenåvej Vest (ca. 56 ejendomme) Område 3 Randersvej (ca. 89 ejendomme) Område 4 Viborgvej (ca. 81 ejendomme) Område 5 Silkeborgvej (ca. 70 ejendomme) Område 6 Skanderborgvej (ca. 66 ejendomme) Område 7 Gl. Horsens landevej (ca. 79 ejendomme) Område 8 Oddervej (ca. 61 ejendomme) Der kan bydes på én eller flere af ovennævnte entrepriser. 4.2 Tidsplan For arbejderne omfattet af nærværende udbud er følgende tidsfrister gældende for samtlige entrepriser: 8. juni 2015: Igangsætning af arbejder 30. september 2015: Færdiggørelse af arbejder Der afholdes statusmøder hver 14. dag med relevante medarbejdere fra Aarhus Kommune og Entreprenøren for at sikre fremdrift af arbejderne. Tilbud skal være indeholdt forberedelse, gennemførelse og opfølgning af statusmøder.

15 Side Kravspecifikation Krav til arbejdets udførelse Arbejdet skal følge den til enhver tid gældende lovgivning og de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. Al dokumentation skal ligeledes laves i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. For arbejderne er følgende bekendtgørelser ligeledes gældende: Bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012 Bekendtgørelse nr. 689 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 12. juni 2013 Aarhus Kommune vil føre stikprøvevis tilsyn med udførte opgaver. Aarhus Kommune kan på forlangende få de vindende tilbudsgivers godkendte kvalitetssikringssystem at se. Kasseret arbejde skal udføres uden merudgift for Aarhus Kommune Rottespærrer materiale og funktionskrav Rottespærrer skal være enkle at montere og drifte samt have høj grad af driftsikkerhed. Rottespærre skal være VA godkendte og konstrueret med spjæld-system med 2 separate spjæld. Der skal tilbydes rottespærrer til rørmaterialer i beton og pvc samt strømpeforret rør. Rottespærrer skal kunne monteres i både afløbs- og tilløbssiden. Rottespærre skal som helhed være udført i syrefast rustfri stål i god kvalitet. Tilbud skal vedlægges produktdatablad for de(n) tilbudte rottespærre(r). Herudover skal der vedlægges en fysisk eksemplar af de(n) tilbudte rottespærremodel(ler), dog kun en dimensionsstørrelse for hver model Vurdering af hensigtsmæssigt antal og placering af rottespærrer Inden arbejdets igangsættelse skal tilbudsgiver på baggrund af ledningsplaner leveret af Aarhus Kommune vurdere omfang og placering af rottespærrer på samtlige adresser, således der opnås en hensigtsmæssig og optimal forebyggelse og bekæmpelse af rotter på de enkelte adresser. Aarhus Kommune skal skriftlig godkende tilbudsgivers anbefaling ift. antal og placering af rottespærrer inden arbejdet påbegyndes Eksisterende rottespærrer Der forventes, at der på flere af adresserne allerede vil være monteret en eller flere rottespærrer. Tilbudsgiver skal kontrollere eksisterende rottespærres kvalitet, funktion og placering ift. sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter på adressen. Eksisterende rottespærrer, som har en kvalitet og funktionalitet som nyetablerede ift. nærværende udbud bibeholdes, mens øvrige eksisterende rottespærrer udskiftes. Udskiftning af eksisterende rottespærrer skal skriftlig godkendes af Aarhus Kommune forinden evt. udskiftning.

16 Side 16 Tilbudsgiver skal registre eksisterende rottespærrer, som bevares, på tilsvarende måde som nyetablerede rottespærrer, herunder med skilt i brønd samt kontrol og dokumentation, jf. pkt og 4.3.5, Tilbudsgiver skal ligeledes servicere eksisterende rottespærrer, som bibeholdes, efter 3 måneder og 1 år efter kontrol af kvalitet og funktionalitet samt registrering. Evt. elektroniske rottespærre skal registreres iht. det beskrevne niveau, men kontrol af funktionalitet og efterfølgende servicering skal ikke leveres Inspektion af brønd og montering af rottespærrer Inden arbejdet gennemføres foretages en rengøring af brønde for papir og urenheder, hvor rottespærre skal monteres. Inden montering af rottespærre foretages, skal tilbudsgiver ligeledes gennemføre en visuel inspektion af brønde, hvor rottespærrer monteres, samt en vurdering af hvorvidt det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt at montere en rottespærre. Såfremt tilbudsgiver vurderer, at det ikke umiddelbart at er hensigtsmæssig at montere en rottespærre grundet brønd og/eller kloaks tilstand kan Aarhus Kommune gennemføre TV-inspektion eller anden inspektion via eksisterende rammeaftale med anden entreprenør. Såfremt tilbudsgiver vurderer at et mindre kloakarbejde, f.eks. helt eller delvis udbedring/udskiftning af brønd, banket, lovliggørelse af brønd eller andre mindre kloakarbejde, kan sikre brønd/kloak tilstrækkelig kvalitet/funktion til hensigtsmæssig montering af rottespærre kan dette udføres af tilbudsgiver, efter forudgående skriftlig aftale med Aarhus Kommune vedr. omfang, tid og økonomi. Timepris faktureres iht. angivne timepriser i tilbud. Såfremt det vurderes nødvendig med nærmere undersøgelser og/eller større kloakrenoveringsarbejde vil Aarhus Kommune gennemføre et konkret kloakprojekt på adressen, hvilket ikke er indeholdt i nærværende udbud. Rottespærre skal monteres iht. installationsmanualen fra leverandøren af den pågældende rottespærre, herunder bl.a. rengøring af brønd for papir og andre urenheder inden montering. Entreprenøren har ansvaret for at rottespærre er monteret korrekt og er funktionsdygtig efter montage. Hvis der efterfølgende er tilstopninger pga. rottespærren, bærer entreprenøren ansvaret, medmindre denne kan påvise at tilstopningen skyldes unormal brug. Rottespærre monteres som udgangspunkt i skelbrønd på afløbssiden, hvis ikke andet er teknisk nødvendigt eller for at sikre en mere hensigtsmæssig drift samt effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Placering af rottespærrer andre steder end i skelbrønd på afløbssiden skal skriftlig godkendes af Aarhus Kommune ved hver adresse. Aarhus Kommune leverer eksisterende tegningsmateriale for adresser i PDF-filer/TIFFfiler til tilbudsgivers anvendelse i forbindelse med nærværende udbud. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem tegningsmateriale og de fysiske forhold, f.eks. fejlangivne brønde (ca. 5 m eller mere), manglende angivelse af brønde mm., som har relevans ift. montering og service af rottespærrer skal entreprenør angive dette som bemærkninger i det webbaserede servicesystem.

17 Side 17 Eksempler på tegningsgrundlag er vedlagt som bilag 6. Der skal monteres et skilt (QR-plade) i hver brønd. Aarhus Kommune leverer QR-plader, som entreprenør skal fastgøre mekanisk på brøndvæggen med skruer/plugs ved beton og popnitter ved pvc. Skilt placeres ca. 20 cm under dækslet og skal være synlig i forbindelse med åbning af brønd Kontrol og dokumentation Tilbudsgiver skal kontrollere og dokumentere følgende ifm. montering af rottespærre på hver adresse: Angivelse af antal og placering af rottespærre Angivelse af evt. uoverensstemmelser mellem tegningsmateriale og fysiske forhold, herunder fejlangivne brønde (ca. 5m eller mere), manglende angivelse af brønde mm. hvor dette er relevant ifm. montering og service af rottespærrer Angivelse og vurdering af brønd og bankets tilstand Angivelse af materiale og dimension af brønd Angivelse af type og dimension af monteret rottespærre Foto af rottespærre monteret i brønd, som viser placering Foto af skilt monteret i brønd QR-plade Levering af produktdatablad for den monterede rottespærretype Sikre at rottespærre ikke stopper til efter montage Entreprenøren skal levere følgende ifm. servicering af rottespærrer: Servicerapport pr. brønd pr. servicerunde af den monterede rottespærre Vurdering af anbefalet frekvens fremover for service af de enkelte rottespærrer efter 12. måneders service Aarhus Kommune benytter et webbaseret servicesystem, som en del af et strategisk og systematisk arbejde med at drifte, vedligeholde, optimere og udvikle kommunens ejendomsportefølje. I tilknytning hertil skal entreprenøren registrere ovenstående vurderinger, informationer, dokumentationer, fotos, servicerapporter mm. direkte i det webbasere servicesystem. Registrering af ovenstående informationer skal være indeholdt i tilbuddet. Aarhus Kommune leverer ligeledes QR-plader til brønde. Aarhus Kommune giver entreprenøren og dennes relevante medarbejdere adgang til det webbaserede servicesystem samt giver en kort intro hertil. Deltagelse i intro skal være medregnet i tilbuddet for alle relevante medarbejdere. Entreprenør skal levere, service og vedligeholde velegnede tablets til opgaven i nødvendigt omfang til egne medarbejdere, således der kan registreres i det webbaserede servicesystem ude på de enkelte adresser Arbejdet og arbejdstid Arbejdet kan udføres udenfor normal arbejdstid, men der ydes ikke ekstra betaling herfor. Arbejdet skal dog udføres under hensyntagen til dem der arbejder/opholder sig i den pågældende ejendom. Deltagelse i møder (opstart, planlægning og statusmøder) sker for tilbudsgivers egen regning.

18 Side Medarbejdere Alt kloakarbejde skal udføres under ansvar og faktisk kontrol af en autoriseret kloakmester. Personer der udfører montage af rottespærrer skal have bevis på, at have bestået et af Naturstyrelsen godkendt kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer. Aarhus Kommune kan til en hver tid forlænge at se dokumentation for kompetencer hos de medarbejdere hos tilbudsgiveren eller dennes evt. underrådgivere, der udfører arbejdet MEA (miljø, Energi og Arbejdsmiljø) Arbejdet skal følge den til enhver tid gældende lovgivning og de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at medarbejderne overholder den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning, og at medarbejderne medbringer og bruger personlige værnemidler, når påbudt. Medarbejderne skal endvidere bære synlig identifikation, hvor firmanavn fremgår. 4.4 Underentreprenører Såfremt tilbudsgiver påtænker at anvende en eller flere underentreprenør(er) til udførelse af dele af den udbudte opgave, skal dette angives i tilbuddet. Tilbudsgiver bedes desuden oplyse firmanavn, adresse og CVR-nummer på de(n) pågældende underentreprenør(er) i sit tilbud, hvis disse oplysninger er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Der henvises i øvrigt til afsnit 16 Underentreprenører i udbudsmaterialets kapitel 6 Udkast til kontrakt. 4.5 AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser Hvor intet andet er anført i udbudsmaterialet, finder AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser anvendelse. AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser er vedlagt som bilag 4 - Fælles Betingelser for byggearbejder i Aarhus Kommune (2014).

19 Side Tilbudsdisposition 5.1 Generelle formkrav Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen fulgt. Således bedes alle punkter i tilbudsdispositionen besvaret. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, lægges udbudsmaterialet til grund som en del af tilbuddet. Det skal understreges, at kapitel 6 Udkast til kontrakt også er en del af udbudsmaterialet. Afsnit Indhold 1 Indledning: Angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Angivelse af hvilke(n) entreprise(r), der afgives tilbud på. Det bedes fremgå, at tilbuddet vedstås i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal hver deltagers rolle i konsortiet beskrives. Ligeledes skal der angives en fælles bemyndiget på konsortiets vegne, som Aarhus Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). 2 Eventuelle forbehold: Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontraktudkastet. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit vedrørende retsvirkningerne af forbehold. Udvælgelseskriterier: Tilbudsgiverens personlige forhold Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, se bilag 2. Økonomiske og finansiel kapacitet Der skal afleveres økonomiske nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, egenkapital og soliditetsgrad. Såfremt ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, vedlægges økonomiske nøgletal for det/de regnskabsår, som ansøgeren måtte have afsluttet. Bevis for relevant professionel erhvervsansvarsforsikring, f.eks. i form af kopi af police.

20 Side 20 Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste opgaver indenfor forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved montering af rottespærrer, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år. Tilbud skal vedlægges dokumentation for at ansøger har en virksomhedsautorisation ift. kloakarbejde samt CV for den tekniske ansvarlige person Tilbud skal vedlægges mindst 2 CV er for nøglemedarbejdere som tilknyttes opgaven. De tilbudte nøglemedarbejdere skal have bestået et af Naturstyrelsens godkendte kurser omkring rottens adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer. Der vedlægges dokumentation herfor. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. 3 Tildelingskriterier: Tildelingskriterium: Pris Udfyldt og underskrevet tilbudsliste(r) (bilag 1) vedlægges tilbuddet. 4 Underentreprenører: Såfremt tilbudsgiver påtænker at anvende en eller flere underentreprenør(er) til udførelse af dele af den udbudte opgave, skal dette angives i tilbuddet, herunder hvilke delopgaver der er tale om. Tilbudsgiver bedes desuden oplyse firmanavn, adresse og CVR-nummer på de(n) pågældende underentreprenør(er), hvis disse oplysninger er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. 5 Bilag Tilbud skal vedlægges produktdatablade for de(n) tilbudte rottespærrer. 6 Rottespærre Tilbud skal vedlægges en rottespærre af samme type og model, som de(n) tilbudte rottespærrer. Der skal leveres en fysisk eksemplar af alle modeller / type, som er tilbudt, dog kun i en dimension for hver model / type. Rottespærrer kan afhentes efter indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver.

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsmateriale. Aarhus Kommune Teknik og Miljø AffaldVarme Aarhus. EU-udbud nr. 2015/S XXX-XXXXXX. Rammeaftaler vedr. jord- og smedearbejder

Udbudsmateriale. Aarhus Kommune Teknik og Miljø AffaldVarme Aarhus. EU-udbud nr. 2015/S XXX-XXXXXX. Rammeaftaler vedr. jord- og smedearbejder Udbudsmateriale EU-udbud nr. 2015/S XXX-XXXXXX Aarhus Kommune Teknik og Miljø AffaldVarme Aarhus Rammeaftaler vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere