Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer"

Transkript

1 Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune

2 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Administration og Ejendomme

3 Side 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OMFANG ORGANISERING AF UDBUDSOPGAVEN OVERORDNET TIDSPLAN FOR UDBUDDET SITUATIONSBESKRIVELSE ORGANISATION AARHUS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK MILJØZONE 7 3. PROCEDURER OG KONKURRENCEVILKÅR VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD Udbudsform Alternative bud Vedståelsesfrist Aftalegrundlag Konsortier Tilbudsgivers forbehold Ejendomsret FORMKRAV TIL TILBUDDETS OPBYGNING, INDHOLD OG AFLEVERING Formkrav Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist TILBUDSBEHANDLING Registrering og åbning Gennemgang af tilbud Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Udgifter ved tilbudsgivning UDBYDERS FORBEHOLD UDVÆLGELSESKRITERIER TILDELINGSKRITERIUM PROCEDURE FOR BEHANDLING AF TILBUD KRAVSPECIFIKATION OMFANG TIDSPLAN KRAVSPECIFIKATION Krav til arbejdets udførelse For arbejderne er følgende bekendtgørelser ligeledes gældende: Rottespærrer materiale og funktionskrav Eksisterende rottespærrer Inspektion af brønd og montering af rottespærrer Kontrol og dokumentation Aarhus Kommune benytter et webbaseret servicesystem, som en del af et strategisk og systematisk arbejde med at drifte, vedligeholde, optimere og udvikle kommunens ejendomsportefølje Arbejdet og arbejdstid Medarbejdere MEA (miljø, Energi og Arbejdsmiljø) UNDERENTREPRENØRER AB 92 MED AARHUS KOMMUNES PRÆCISERINGER OG FRAVIGELSER... 18

4 Side 4 5. TILBUDSDISPOSITION GENERELLE FORMKRAV UDKAST TIL KONTRAKT Orientering om løn - og arbejdsvilkår Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mv BILAG... 36

5 Side 5 1. Indledning 1.1 Omfang Udbuddet vedrører montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme (i det følgende benævnt Aarhus Kommune), Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Herudover rummer udbuddet evt. mindre afledte kloakarbejder/-renoveringer i relevant omfang, såfremt det er nødvendigt inden montering af rottespærre for at sikre f.eks. tilstand, funktionalitet, lovliggørelse mm. Udbuddet består af følgende: Vurdering af hensigtsmæssigt antal og placering af rottespærrer på de enkelte adresser Vurdering og kontrol af evt. eksisterende rottespærrer Rengøring af brønde for papir og urenheder, hvor rottespærrer skal monteres Visuel inspektion af brønde, hvor rottespærrer skal monteres Vurdering af brøndes/ledningers egnethed ift. montering af rottespærrer Evt. mindre kloakarbejder ift. f.eks. udbedring/udskiftning af brønd, banketter, lovliggørelse mm. efter nærmere aftale med Aarhus Kommune Levering og montering af rottespærrer Montering af skilt (QR-plade) i hver brønd (QR-plade leveres af Aarhus Kommune) Registrering af brønde, banketter og rottespærrer i webbaseret servicesystem Servicering af rottespærrer 3 måneder og 1 år efter montage/registrering Anbefalet frekvens af service for rottespærrer efter 1 år for hver adresse Kontrol og dokumentation af ovenstående arbejder Ovenstående arbejder omfatter ca. 550 kommunale ejendomme, primært skoler og institutioner. Arbejderne udbydes i 8 selvstændige entrepriser: Område 1 Grenåvej Øst (ca. 47 ejendomme) Område 2 Grenåvej Vest (ca. 56 ejendomme) Område 3 Randersvej (ca. 89 ejendomme) Område 4 Viborgvej (ca. 81 ejendomme) Område 5 Silkeborgvej (ca. 70 ejendomme) Område 6 Skanderborgvej (ca. 66 ejendomme) Område 7 Gl. Horsens landevej (ca. 79 ejendomme) Område 8 Oddervej (ca. 61 ejendomme) Der kan bydes på én eller flere af ovennævnte entrepriser. Nærværende entrepriser påbegyndes 8. juni 2015, og afsluttes 30. september For en nærmere beskrivelse af udbuddets omfang og krav til arbejdet henvises til udbudsmaterialets afsnit 4. Kravspecifikation. 1.2 Organisering af udbudsopgaven Der er til gennemførelse af nærværende udbud nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra Bygninger samt Teknik og Miljøs Indkøbsafdeling. Aarhus Kommunes kontaktperson i forbindelse med udbuddet er Vibeke Hedelund Pedersen, Indkøbsafdelingen, tlf ,

6 Side Overordnet tidsplan for udbuddet Nedenstående skema indeholder de vigtigste tidsfrister mv. i forbindelse med udbudsprocessen. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets kapitel 3. Aktivitet Tidsfrist Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 27. april 2015 Frist for besvarelse af spørgsmål 4. maj 2015 Frist for modtagelse af tilbud / licitation 11. maj 2015, kl Vurdering af indkomne tilbud Uge 20 21, 2015(forventet) Meddelelse om forventet tildeling af kontrakter Medio uge 21, 2015 (forventet) Indgåelse af kontrakter Uge 22, 2015 (forventet) Opstart af arbejdet 8. juni 2015 (forventet)

7 Side 7 2. Situationsbeskrivelse 2.1 Organisation Aarhus Kommune er en magistratsstyret kommune, som består af 5 økonomisk selvstyrende magistratsafdelinger samt Borgmesterens Afdeling. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager opgaver inden for miljøområdet, vej- vedligeholdelse, kommunens ejendomme og naturområder, beredskabsforvaltningen, byplanlægningsområdet, den byggetekniske forvaltning samt affald og varme. Teknik og Miljø består af 4 centre, herunder Center for Administration og Ejendomme. Aarhus Kommune har blandt andet det overordnede ansvar for Teknik og Miljøs økonomi, HR og ejendomsadministration. Herudover omfatter Aarhus Kommunes opgaver også: Målstyring Statistik og omverdensanalyse HR Digitalisering og GIS Målinger af tilfredshed og effekter af magistratsafdelingens aktiviteter Ejendomsadministration Nybyggeri Vedligeholdelse Energirenovering Gennem Aarhus Kommune er det også muligt at leje bolig-, erhvervsejendomme og landbrugsjorder m.v. Yderligere information om Aarhus Kommune kan ses på hjemmesiden: Administration-og-Ejendomme.aspx. 2.2 Aarhus Kommunes indkøbspolitik I efteråret 2010 vedtog Byrådet en ny indkøbspolitik for Aarhus Kommune. Visionen for indkøb i Aarhus Kommune er: På indkøbsområdet er og skal Aarhus Kommune være en professionel samarbejdspartner, som ud fra en helhedsbetragtning sikrer størst mulige gevinster til gavn for kommunens borgere og byens udvikling. Med indkøbspolitikken ønsker Aarhus Kommune at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med kommunens samhandelspartnere, der er attraktivt for begge parter. Aarhus Kommunes indkøbspolitik kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside: 2.3 Miljøzone Der er indført en miljøzone i Aarhus Midtby. I miljøzonen er der krav om, at dieselkøretøjer over 3,5 tons indregistrerede som lastbiler og busser - har påmonteret et partikelfilter - med mindre køretøjet opfylder EURO 4

8 Side 8 motornormen. De nævnte køretøjer skal i miljøzonen være forsynet med et miljøzonemærke, som udstedes ved ordinære bilsyn. Udenlandske køretøjer er ikke omfattet af mærkningen, men skal opfylde de tekniske krav. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra partikelfilterkravet. Yderligere oplysninger om miljøzonen kan findes på

9 Side 9 3. Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til LBK nr af 07/12/2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit I. Udbuddet gennemføres som offentlig licitation Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Vedståelsesfrist Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud Aftalegrundlag Aftale vil blive indgået på basis af det udkast til kontrakt, der indgår i dette udbudsmateriale som kapitel Konsortier Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal de deltagende virksomheder påtage sig solidarisk ansvar og hæfte solidarisk over for Aarhus Kommune. Endvidere skal de deltagende virksomheder udpege en befuldmægtiget, som Aarhus Kommune med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e) Tilbudsgivers forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, medfører at Aarhus Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Aarhus Kommune ret til at se bort fra tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver vedlægger faglige forbehold, såsom branche standardforbehold eller egne/generelle udgaver af agreed documents eller egne/standardliserede salgs- og leveringsbetingelser, vil dette i udgangspunktet blive fortolket af Aarhus Kommune som, at de pågældende faglige forbehold kun er gældende i det omfang, at de ikke strider mod udbudsmaterialet. Tilbudsgiver vil, inden tildelingsbeslutningen træffes, blive bedt om at bekræfte, at de pågældende faglige forbehold ikke går forud for udbudsmaterialet. Det understreges, at opretholdelse af faglige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, at Aarhus Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet, jf. ovenstående. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås.

10 Side Ejendomsret Udbudsmaterialet og de informationer, der findes heri, er Aarhus Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt. Det må ikke kopieres og/eller bruges i andre sammenhænge uden skriftlig tilladelse. 3.2 Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på dansk. De vedlagte tilbudslister (bilag 1) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Tilbudslisterne skal udfyldes elektronisk. Ved aflevering skal tilbudslisten/ tilbudslisterne for de(n) delaftale(r), som tilbuddet omfatter, være underskrevet. Såfremt tilbudslisten/tilbudslisterne ikke er udfyldt som beskrevet, vil tilbuddet blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. Tilbuddet skal afgives ved udfyldning af samtlige gule felter på tilbudslisten/ tilbudslisterne (bilag 1), idet der skal afgives tilbud på samtlige poster på tilbudslisten/ tilbudslisterne for de(n) entreprise (r), som tilbuddet omfatter. Såfremt der er poster i tilbudslisten/tilbudslisterne, der ikke ønskes betaling for, bedes tilbudsgiver udfylde prisfeltet for disse poster med kr. 0. Såfremt Aarhus Kommune i forbindelse med tilbudsevalueringen konstaterer, at et eller flere prisfelter ikke er udfyldt, vil dette ligeledes blive opfattet som en pris på kr. 0 for den/de pågældende positioner. Den samlede tilbudssum overføres til tilbudslistens/tilbudslisternes forside. Alle tilbudssummer beregnes og overføres automatisk, når der er afgivet tilbud på alle tilbudslistens/tilbudslisternes poster, og tilbudslisten/tilbudslisterne er udfyldt korrekt. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at det afgivne tilbud overholder alle de i udbudsmaterialet fastlagte krav. Det er endvidere tilbudsgivers ansvar, at tilbudslisten/ tilbudslisterne (bilag 1) er korrekt udfyldt Spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet er den 27. april Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive udsendt til alle, som har fået tilsendt udbudsmaterialet, senest den 4. maj Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen, Bautavej 1, 8210 Aarhus V, att.: Vibeke Hedelund Pedersen eller pr. til Tilbudsfrist Tilbud skal afgives i papirform. Tilbud kan ikke afgives elektronisk (pr. ). Tilbuddet skal være Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen, i hænde senest mandag den 11. maj 2015, kl , hvor der vil blive afholdt licitation, jf. udbudsmaterialets afsnit Såfremt tilbud fremsendes pr. post, skal tilbud sendes til:

11 Side 11 Aarhus Kommune Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen Bautavej Aarhus V Att.: Vibeke Hedelund Pedersen Tilbud med bilag skal afleveres i 2 eksemplarer i papirform. Tilbud bedes desuden afleveret i 1 elektronisk udgave på USB-stick eller lignende. Tilbuddet skal mærkes Montage og service af rottespærrer for Administration og Ejendomme og Må ikke åbnes i posten. Forsendelsen skal være lukket. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem til licitationen. 3.3 Tilbudsbehandling Registrering og åbning Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Der afholdes licitation: Mandag den 11. maj 2015, kl Mødelokale A, Varmehuset, 1. sal Bautavej 1, 8210 Aarhus V Tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. I forbindelse med åbningen af tilbud har tilbudsgivere ret til at få oplyst tilbudssummer og eventuelle forbehold fra samtlige bydende Gennemgang af tilbud Gennemgang af tilbuddene er planlagt til uge Eventuelle teknisk afklarende møder forventes afholdt i uge Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Når afgørelsen foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen, jf. LBK nr af 7. december 2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit I. Det forventes, at der kan indgås aftale i uge 22 eller umiddelbart herefter Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Aarhus Kommune uvedkommende. Modtagne tilbud vil som helhed ikke blive returneret eller udleveret, dog kan de afleverede rottespærre som en del af tilbuddet afhentes på Bautavej 1 efter nærmere aftale med Vibeke Hedelund Madsen. Se kontaktoplysninger i afsnit 1.2. Organisering af udbudsopgaven.

12 Side Udbyders forbehold Det på tilbudslisten anførte volumen for opgaver omfattet af udbuddet er baseret på bedste skøn. Det anførte volumen er således Aarhus Kommunes bedste estimat over opgavernes omfang, men må ikke betragtes som udtryk for en eksakt mængde, der vil blive afregnet. Der afregnes kun for faktisk udført arbejde. I tilfælde af projektet ophør grundet kommunale beslutninger er det for Aarhus Kommune muligt at opsige kontrakten med 1 måneds varsel til den første i en måned, jf. afsnit 24.1 Aarhus Kommunes rettigheder i Udkast til kontrakt. 3.5 Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vil der, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.7, ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Tilbud, der ikke indeholder den efterspurgte dokumentation, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Tilbudsgiver skal vedlægges dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder følgende mindstekrav vedrørende personlige forhold, økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet. Tilbudsgiverens personlige forhold: Kontaktoplysninger, herunder tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, E- mailadresse, kontaktperson og CVR-nummer Tilbudsgiver skal vedlægge udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formularer er vedlagt som bilag 2. Denne formular bedes benyttet ved afgivelse af erklæringen. Økonomiske og finansiel kapacitet: Tilbudsgivers virksomhed skal være økonomisk solid. Der skal afleveres økonomiske nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, egenkapital og soliditetsgrad. Såfremt ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, vedlægges økonomiske nøgletal for det/de regnskabsår, som ansøgeren måtte have afsluttet. Tilbudsgiver skal have tegnet en relevant professionel erhvervsansvarsforsikring. Tilbud skal vedlægges bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring, fx i form af kopi af police. Forsikringssum skal fremgå og skal være på minimum 5 mio. danske kr. for personskade og mindst 5 mio. kr. pr. tingskade. Forsikringssummen skal til enhver tid vedligeholdes. Teknisk kapacitet: Tilbud skal vedlægges en referenceliste over de betydeligste opgaver indenfor forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved montering af rottespærrer, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år. Referencelisten bør som minimum indeholde oplysninger om en kort beskrivelse af arbejdet, kontraktperiode, kontraktsum samt navn og kontaktoplysninger på kontaktperson hos kunden.

13 Side 13 Tilbud skal vedlægges dokumentation for at ansøger har en virksomhedsautorisation ift. kloakarbejde samt CV for den tekniske ansvarlige person Tilbud skal vedlægges mindst 2 CV er for nøglemedarbejdere, som tilknyttes opgaven. De tilbudte nøglemedarbejdere skal have bestået et af Naturstyrelsens godkendte kurser omkring rottens adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer. Der vedlægges dokumentation herfor. 3.6 Tildelingskriterium Kontrakter vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver de laveste tilbud på de enkelte entrepriser. Ved vurdering af tilbuddet indgår den samlede sum på tilbudslistens forside. Tilbuddet skal afgives ved udfyldning af samtlige gule felter på tilbudslisten/ tilbudslisterne (bilag 1), idet der skal afgives tilbud på samtlige poster på tilbudslisten/ tilbudslisterne for de(n) entreprise(r), som tilbuddet omfatter. Såfremt der er poster i tilbudslisten/tilbudslisterne, der ikke ønskes betaling for, bedes tilbudsgiver udfylde prisfeltet for disse poster med kr. 0. Såfremt Aarhus Kommune i forbindelse med tilbudsevalueringen konstaterer, at et eller flere prisfelter ikke er udfyldt, vil dette ligeledes blive opfattet som en pris på kr. 0 for den/de pågældende positioner. Tilbud skal afleveres i danske kr. ekskl. moms, men inkl. eventuelle gebyrer/afgifter, herunder miljø- og energiafgifter. Alle arbejder anført i afsnit 4 Kravspecifikation skal være indeholdt i de angivne priser på tilbudslisten/tilbudslisterne. Timepris skal være inklusiv alle udgifter til arbejdets udførelse, herunder arbejdsløn, kørsel (herunder arbejdsløn i køretiden), eventuelle opstartsudgifter, alle tillæg (herunder miljø-/olietillæg og sociale tillæg), diæter, eventuelle udgifter til hotel/færge/fly /bropenge, servicevogn, arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, sædvanligt anvendt værktøj, materiel/maskiner og øvrigt udstyr til arbejdets udførelse. Aarhus Kommune betaler ikke kørepenge for kørsel til/fra stilleplads/mødested om morgenen eller for kørsel mellem opgaver eller for afhentning af materialer. Dvs. at timeprisen skal indeholde et ubegrænset antal kørte km. De på tilbudslisten oplyste priser vil blive vurderet samlet, på baggrund af de på tilbudslisten anførte mængder, som ikke er bindende for Aarhus Kommune. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de oplyste enhedspriser og den udregnede tilbudssum er tilbudssummen gældende. 3.7 Procedure for behandling af tilbud De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier. I første omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede krav, jf. de efterspurgte oplysninger i udbudsmaterialets afsnit 3.5. Såfremt kravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 2. Tildelingskriterium: Herefter vurderes de konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriteriet, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.6 Tildelingskriterium. Inden endelig kontraktindgåelse kan der gennemføres en teknisk afklaring.

14 Side Kravspecifikation 4.1 Omfang Nærværende udbud omfatter følgende arbejde på hver af de nævnte adresser i hver af de 8 selvstændige entrepriser: Vurdering af hensigtsmæssigt antal og placering af rottespærrer på de enkelte adresser Vurdering og kontrol af evt. eksisterende rottespærrer Rengøring af brønde for papir og urenheder, hvor rottespærrer skal monteres Visuel inspektion af brønde, hvor rottespærrer skal monteres Vurdering af brøndes/ledningers egnethed ift. montering af rottespærrer Evt. mindre kloakarbejder ift. f.eks. udbedring/udskiftning af brønd, banketter, lovliggørelse mm. efter nærmere aftale med Aarhus Kommune Levering og montering af rottespærrer Montering af skilt (QR-plade) i hver brønd (QR-plade leveres af Aarhus Kommune) Registrering af brønde, banketter og rottespærrer i webbaseret servicesystem Servicering af rottespærrer 3 måneder og 1 år efter montage/registrering Anbefalet frekvens af service for rottespærrer efter 1 år for hver adresse Kontrol og dokumentation af ovenstående arbejder Arbejderne udbydes i 8 selvstændige entrepriser: Område 1 Grenåvej Øst (ca. 47 ejendomme) Område 2 Grenåvej Vest (ca. 56 ejendomme) Område 3 Randersvej (ca. 89 ejendomme) Område 4 Viborgvej (ca. 81 ejendomme) Område 5 Silkeborgvej (ca. 70 ejendomme) Område 6 Skanderborgvej (ca. 66 ejendomme) Område 7 Gl. Horsens landevej (ca. 79 ejendomme) Område 8 Oddervej (ca. 61 ejendomme) Der kan bydes på én eller flere af ovennævnte entrepriser. 4.2 Tidsplan For arbejderne omfattet af nærværende udbud er følgende tidsfrister gældende for samtlige entrepriser: 8. juni 2015: Igangsætning af arbejder 30. september 2015: Færdiggørelse af arbejder Der afholdes statusmøder hver 14. dag med relevante medarbejdere fra Aarhus Kommune og Entreprenøren for at sikre fremdrift af arbejderne. Tilbud skal være indeholdt forberedelse, gennemførelse og opfølgning af statusmøder.

15 Side Kravspecifikation Krav til arbejdets udførelse Arbejdet skal følge den til enhver tid gældende lovgivning og de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. Al dokumentation skal ligeledes laves i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. For arbejderne er følgende bekendtgørelser ligeledes gældende: Bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012 Bekendtgørelse nr. 689 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 12. juni 2013 Aarhus Kommune vil føre stikprøvevis tilsyn med udførte opgaver. Aarhus Kommune kan på forlangende få de vindende tilbudsgivers godkendte kvalitetssikringssystem at se. Kasseret arbejde skal udføres uden merudgift for Aarhus Kommune Rottespærrer materiale og funktionskrav Rottespærrer skal være enkle at montere og drifte samt have høj grad af driftsikkerhed. Rottespærre skal være VA godkendte og konstrueret med spjæld-system med 2 separate spjæld. Der skal tilbydes rottespærrer til rørmaterialer i beton og pvc samt strømpeforret rør. Rottespærrer skal kunne monteres i både afløbs- og tilløbssiden. Rottespærre skal som helhed være udført i syrefast rustfri stål i god kvalitet. Tilbud skal vedlægges produktdatablad for de(n) tilbudte rottespærre(r). Herudover skal der vedlægges en fysisk eksemplar af de(n) tilbudte rottespærremodel(ler), dog kun en dimensionsstørrelse for hver model Vurdering af hensigtsmæssigt antal og placering af rottespærrer Inden arbejdets igangsættelse skal tilbudsgiver på baggrund af ledningsplaner leveret af Aarhus Kommune vurdere omfang og placering af rottespærrer på samtlige adresser, således der opnås en hensigtsmæssig og optimal forebyggelse og bekæmpelse af rotter på de enkelte adresser. Aarhus Kommune skal skriftlig godkende tilbudsgivers anbefaling ift. antal og placering af rottespærrer inden arbejdet påbegyndes Eksisterende rottespærrer Der forventes, at der på flere af adresserne allerede vil være monteret en eller flere rottespærrer. Tilbudsgiver skal kontrollere eksisterende rottespærres kvalitet, funktion og placering ift. sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter på adressen. Eksisterende rottespærrer, som har en kvalitet og funktionalitet som nyetablerede ift. nærværende udbud bibeholdes, mens øvrige eksisterende rottespærrer udskiftes. Udskiftning af eksisterende rottespærrer skal skriftlig godkendes af Aarhus Kommune forinden evt. udskiftning.

16 Side 16 Tilbudsgiver skal registre eksisterende rottespærrer, som bevares, på tilsvarende måde som nyetablerede rottespærrer, herunder med skilt i brønd samt kontrol og dokumentation, jf. pkt og 4.3.5, Tilbudsgiver skal ligeledes servicere eksisterende rottespærrer, som bibeholdes, efter 3 måneder og 1 år efter kontrol af kvalitet og funktionalitet samt registrering. Evt. elektroniske rottespærre skal registreres iht. det beskrevne niveau, men kontrol af funktionalitet og efterfølgende servicering skal ikke leveres Inspektion af brønd og montering af rottespærrer Inden arbejdet gennemføres foretages en rengøring af brønde for papir og urenheder, hvor rottespærre skal monteres. Inden montering af rottespærre foretages, skal tilbudsgiver ligeledes gennemføre en visuel inspektion af brønde, hvor rottespærrer monteres, samt en vurdering af hvorvidt det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt at montere en rottespærre. Såfremt tilbudsgiver vurderer, at det ikke umiddelbart at er hensigtsmæssig at montere en rottespærre grundet brønd og/eller kloaks tilstand kan Aarhus Kommune gennemføre TV-inspektion eller anden inspektion via eksisterende rammeaftale med anden entreprenør. Såfremt tilbudsgiver vurderer at et mindre kloakarbejde, f.eks. helt eller delvis udbedring/udskiftning af brønd, banket, lovliggørelse af brønd eller andre mindre kloakarbejde, kan sikre brønd/kloak tilstrækkelig kvalitet/funktion til hensigtsmæssig montering af rottespærre kan dette udføres af tilbudsgiver, efter forudgående skriftlig aftale med Aarhus Kommune vedr. omfang, tid og økonomi. Timepris faktureres iht. angivne timepriser i tilbud. Såfremt det vurderes nødvendig med nærmere undersøgelser og/eller større kloakrenoveringsarbejde vil Aarhus Kommune gennemføre et konkret kloakprojekt på adressen, hvilket ikke er indeholdt i nærværende udbud. Rottespærre skal monteres iht. installationsmanualen fra leverandøren af den pågældende rottespærre, herunder bl.a. rengøring af brønd for papir og andre urenheder inden montering. Entreprenøren har ansvaret for at rottespærre er monteret korrekt og er funktionsdygtig efter montage. Hvis der efterfølgende er tilstopninger pga. rottespærren, bærer entreprenøren ansvaret, medmindre denne kan påvise at tilstopningen skyldes unormal brug. Rottespærre monteres som udgangspunkt i skelbrønd på afløbssiden, hvis ikke andet er teknisk nødvendigt eller for at sikre en mere hensigtsmæssig drift samt effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Placering af rottespærrer andre steder end i skelbrønd på afløbssiden skal skriftlig godkendes af Aarhus Kommune ved hver adresse. Aarhus Kommune leverer eksisterende tegningsmateriale for adresser i PDF-filer/TIFFfiler til tilbudsgivers anvendelse i forbindelse med nærværende udbud. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem tegningsmateriale og de fysiske forhold, f.eks. fejlangivne brønde (ca. 5 m eller mere), manglende angivelse af brønde mm., som har relevans ift. montering og service af rottespærrer skal entreprenør angive dette som bemærkninger i det webbaserede servicesystem.

17 Side 17 Eksempler på tegningsgrundlag er vedlagt som bilag 6. Der skal monteres et skilt (QR-plade) i hver brønd. Aarhus Kommune leverer QR-plader, som entreprenør skal fastgøre mekanisk på brøndvæggen med skruer/plugs ved beton og popnitter ved pvc. Skilt placeres ca. 20 cm under dækslet og skal være synlig i forbindelse med åbning af brønd Kontrol og dokumentation Tilbudsgiver skal kontrollere og dokumentere følgende ifm. montering af rottespærre på hver adresse: Angivelse af antal og placering af rottespærre Angivelse af evt. uoverensstemmelser mellem tegningsmateriale og fysiske forhold, herunder fejlangivne brønde (ca. 5m eller mere), manglende angivelse af brønde mm. hvor dette er relevant ifm. montering og service af rottespærrer Angivelse og vurdering af brønd og bankets tilstand Angivelse af materiale og dimension af brønd Angivelse af type og dimension af monteret rottespærre Foto af rottespærre monteret i brønd, som viser placering Foto af skilt monteret i brønd QR-plade Levering af produktdatablad for den monterede rottespærretype Sikre at rottespærre ikke stopper til efter montage Entreprenøren skal levere følgende ifm. servicering af rottespærrer: Servicerapport pr. brønd pr. servicerunde af den monterede rottespærre Vurdering af anbefalet frekvens fremover for service af de enkelte rottespærrer efter 12. måneders service Aarhus Kommune benytter et webbaseret servicesystem, som en del af et strategisk og systematisk arbejde med at drifte, vedligeholde, optimere og udvikle kommunens ejendomsportefølje. I tilknytning hertil skal entreprenøren registrere ovenstående vurderinger, informationer, dokumentationer, fotos, servicerapporter mm. direkte i det webbasere servicesystem. Registrering af ovenstående informationer skal være indeholdt i tilbuddet. Aarhus Kommune leverer ligeledes QR-plader til brønde. Aarhus Kommune giver entreprenøren og dennes relevante medarbejdere adgang til det webbaserede servicesystem samt giver en kort intro hertil. Deltagelse i intro skal være medregnet i tilbuddet for alle relevante medarbejdere. Entreprenør skal levere, service og vedligeholde velegnede tablets til opgaven i nødvendigt omfang til egne medarbejdere, således der kan registreres i det webbaserede servicesystem ude på de enkelte adresser Arbejdet og arbejdstid Arbejdet kan udføres udenfor normal arbejdstid, men der ydes ikke ekstra betaling herfor. Arbejdet skal dog udføres under hensyntagen til dem der arbejder/opholder sig i den pågældende ejendom. Deltagelse i møder (opstart, planlægning og statusmøder) sker for tilbudsgivers egen regning.

18 Side Medarbejdere Alt kloakarbejde skal udføres under ansvar og faktisk kontrol af en autoriseret kloakmester. Personer der udfører montage af rottespærrer skal have bevis på, at have bestået et af Naturstyrelsen godkendt kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer. Aarhus Kommune kan til en hver tid forlænge at se dokumentation for kompetencer hos de medarbejdere hos tilbudsgiveren eller dennes evt. underrådgivere, der udfører arbejdet MEA (miljø, Energi og Arbejdsmiljø) Arbejdet skal følge den til enhver tid gældende lovgivning og de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at medarbejderne overholder den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning, og at medarbejderne medbringer og bruger personlige værnemidler, når påbudt. Medarbejderne skal endvidere bære synlig identifikation, hvor firmanavn fremgår. 4.4 Underentreprenører Såfremt tilbudsgiver påtænker at anvende en eller flere underentreprenør(er) til udførelse af dele af den udbudte opgave, skal dette angives i tilbuddet. Tilbudsgiver bedes desuden oplyse firmanavn, adresse og CVR-nummer på de(n) pågældende underentreprenør(er) i sit tilbud, hvis disse oplysninger er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Der henvises i øvrigt til afsnit 16 Underentreprenører i udbudsmaterialets kapitel 6 Udkast til kontrakt. 4.5 AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser Hvor intet andet er anført i udbudsmaterialet, finder AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser anvendelse. AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser er vedlagt som bilag 4 - Fælles Betingelser for byggearbejder i Aarhus Kommune (2014).

19 Side Tilbudsdisposition 5.1 Generelle formkrav Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen fulgt. Således bedes alle punkter i tilbudsdispositionen besvaret. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, lægges udbudsmaterialet til grund som en del af tilbuddet. Det skal understreges, at kapitel 6 Udkast til kontrakt også er en del af udbudsmaterialet. Afsnit Indhold 1 Indledning: Angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Angivelse af hvilke(n) entreprise(r), der afgives tilbud på. Det bedes fremgå, at tilbuddet vedstås i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal hver deltagers rolle i konsortiet beskrives. Ligeledes skal der angives en fælles bemyndiget på konsortiets vegne, som Aarhus Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). 2 Eventuelle forbehold: Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontraktudkastet. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit vedrørende retsvirkningerne af forbehold. Udvælgelseskriterier: Tilbudsgiverens personlige forhold Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, se bilag 2. Økonomiske og finansiel kapacitet Der skal afleveres økonomiske nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, egenkapital og soliditetsgrad. Såfremt ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, vedlægges økonomiske nøgletal for det/de regnskabsår, som ansøgeren måtte have afsluttet. Bevis for relevant professionel erhvervsansvarsforsikring, f.eks. i form af kopi af police.

20 Side 20 Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste opgaver indenfor forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved montering af rottespærrer, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år. Tilbud skal vedlægges dokumentation for at ansøger har en virksomhedsautorisation ift. kloakarbejde samt CV for den tekniske ansvarlige person Tilbud skal vedlægges mindst 2 CV er for nøglemedarbejdere som tilknyttes opgaven. De tilbudte nøglemedarbejdere skal have bestået et af Naturstyrelsens godkendte kurser omkring rottens adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer. Der vedlægges dokumentation herfor. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. 3 Tildelingskriterier: Tildelingskriterium: Pris Udfyldt og underskrevet tilbudsliste(r) (bilag 1) vedlægges tilbuddet. 4 Underentreprenører: Såfremt tilbudsgiver påtænker at anvende en eller flere underentreprenør(er) til udførelse af dele af den udbudte opgave, skal dette angives i tilbuddet, herunder hvilke delopgaver der er tale om. Tilbudsgiver bedes desuden oplyse firmanavn, adresse og CVR-nummer på de(n) pågældende underentreprenør(er), hvis disse oplysninger er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. 5 Bilag Tilbud skal vedlægges produktdatablade for de(n) tilbudte rottespærrer. 6 Rottespærre Tilbud skal vedlægges en rottespærre af samme type og model, som de(n) tilbudte rottespærrer. Der skal leveres en fysisk eksemplar af alle modeller / type, som er tilbudt, dog kun i en dimension for hver model / type. Rottespærrer kan afhentes efter indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver.

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1 MASKINLEVERANCEKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE]

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere