Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer"

Transkript

1 Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune

2 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Administration og Ejendomme

3 Side 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OMFANG ORGANISERING AF UDBUDSOPGAVEN OVERORDNET TIDSPLAN FOR UDBUDDET SITUATIONSBESKRIVELSE ORGANISATION AARHUS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK MILJØZONE 7 3. PROCEDURER OG KONKURRENCEVILKÅR VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD Udbudsform Alternative bud Vedståelsesfrist Aftalegrundlag Konsortier Tilbudsgivers forbehold Ejendomsret FORMKRAV TIL TILBUDDETS OPBYGNING, INDHOLD OG AFLEVERING Formkrav Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist TILBUDSBEHANDLING Registrering og åbning Gennemgang af tilbud Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Udgifter ved tilbudsgivning UDBYDERS FORBEHOLD UDVÆLGELSESKRITERIER TILDELINGSKRITERIUM PROCEDURE FOR BEHANDLING AF TILBUD KRAVSPECIFIKATION OMFANG TIDSPLAN KRAVSPECIFIKATION Krav til arbejdets udførelse For arbejderne er følgende bekendtgørelser ligeledes gældende: Rottespærrer materiale og funktionskrav Eksisterende rottespærrer Inspektion af brønd og montering af rottespærrer Kontrol og dokumentation Aarhus Kommune benytter et webbaseret servicesystem, som en del af et strategisk og systematisk arbejde med at drifte, vedligeholde, optimere og udvikle kommunens ejendomsportefølje Arbejdet og arbejdstid Medarbejdere MEA (miljø, Energi og Arbejdsmiljø) UNDERENTREPRENØRER AB 92 MED AARHUS KOMMUNES PRÆCISERINGER OG FRAVIGELSER... 18

4 Side 4 5. TILBUDSDISPOSITION GENERELLE FORMKRAV UDKAST TIL KONTRAKT Orientering om løn - og arbejdsvilkår Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mv BILAG... 36

5 Side 5 1. Indledning 1.1 Omfang Udbuddet vedrører montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme (i det følgende benævnt Aarhus Kommune), Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Herudover rummer udbuddet evt. mindre afledte kloakarbejder/-renoveringer i relevant omfang, såfremt det er nødvendigt inden montering af rottespærre for at sikre f.eks. tilstand, funktionalitet, lovliggørelse mm. Udbuddet består af følgende: Vurdering af hensigtsmæssigt antal og placering af rottespærrer på de enkelte adresser Vurdering og kontrol af evt. eksisterende rottespærrer Rengøring af brønde for papir og urenheder, hvor rottespærrer skal monteres Visuel inspektion af brønde, hvor rottespærrer skal monteres Vurdering af brøndes/ledningers egnethed ift. montering af rottespærrer Evt. mindre kloakarbejder ift. f.eks. udbedring/udskiftning af brønd, banketter, lovliggørelse mm. efter nærmere aftale med Aarhus Kommune Levering og montering af rottespærrer Montering af skilt (QR-plade) i hver brønd (QR-plade leveres af Aarhus Kommune) Registrering af brønde, banketter og rottespærrer i webbaseret servicesystem Servicering af rottespærrer 3 måneder og 1 år efter montage/registrering Anbefalet frekvens af service for rottespærrer efter 1 år for hver adresse Kontrol og dokumentation af ovenstående arbejder Ovenstående arbejder omfatter ca. 550 kommunale ejendomme, primært skoler og institutioner. Arbejderne udbydes i 8 selvstændige entrepriser: Område 1 Grenåvej Øst (ca. 47 ejendomme) Område 2 Grenåvej Vest (ca. 56 ejendomme) Område 3 Randersvej (ca. 89 ejendomme) Område 4 Viborgvej (ca. 81 ejendomme) Område 5 Silkeborgvej (ca. 70 ejendomme) Område 6 Skanderborgvej (ca. 66 ejendomme) Område 7 Gl. Horsens landevej (ca. 79 ejendomme) Område 8 Oddervej (ca. 61 ejendomme) Der kan bydes på én eller flere af ovennævnte entrepriser. Nærværende entrepriser påbegyndes 8. juni 2015, og afsluttes 30. september For en nærmere beskrivelse af udbuddets omfang og krav til arbejdet henvises til udbudsmaterialets afsnit 4. Kravspecifikation. 1.2 Organisering af udbudsopgaven Der er til gennemførelse af nærværende udbud nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra Bygninger samt Teknik og Miljøs Indkøbsafdeling. Aarhus Kommunes kontaktperson i forbindelse med udbuddet er Vibeke Hedelund Pedersen, Indkøbsafdelingen, tlf ,

6 Side Overordnet tidsplan for udbuddet Nedenstående skema indeholder de vigtigste tidsfrister mv. i forbindelse med udbudsprocessen. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets kapitel 3. Aktivitet Tidsfrist Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 27. april 2015 Frist for besvarelse af spørgsmål 4. maj 2015 Frist for modtagelse af tilbud / licitation 11. maj 2015, kl Vurdering af indkomne tilbud Uge 20 21, 2015(forventet) Meddelelse om forventet tildeling af kontrakter Medio uge 21, 2015 (forventet) Indgåelse af kontrakter Uge 22, 2015 (forventet) Opstart af arbejdet 8. juni 2015 (forventet)

7 Side 7 2. Situationsbeskrivelse 2.1 Organisation Aarhus Kommune er en magistratsstyret kommune, som består af 5 økonomisk selvstyrende magistratsafdelinger samt Borgmesterens Afdeling. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager opgaver inden for miljøområdet, vej- vedligeholdelse, kommunens ejendomme og naturområder, beredskabsforvaltningen, byplanlægningsområdet, den byggetekniske forvaltning samt affald og varme. Teknik og Miljø består af 4 centre, herunder Center for Administration og Ejendomme. Aarhus Kommune har blandt andet det overordnede ansvar for Teknik og Miljøs økonomi, HR og ejendomsadministration. Herudover omfatter Aarhus Kommunes opgaver også: Målstyring Statistik og omverdensanalyse HR Digitalisering og GIS Målinger af tilfredshed og effekter af magistratsafdelingens aktiviteter Ejendomsadministration Nybyggeri Vedligeholdelse Energirenovering Gennem Aarhus Kommune er det også muligt at leje bolig-, erhvervsejendomme og landbrugsjorder m.v. Yderligere information om Aarhus Kommune kan ses på hjemmesiden: Administration-og-Ejendomme.aspx. 2.2 Aarhus Kommunes indkøbspolitik I efteråret 2010 vedtog Byrådet en ny indkøbspolitik for Aarhus Kommune. Visionen for indkøb i Aarhus Kommune er: På indkøbsområdet er og skal Aarhus Kommune være en professionel samarbejdspartner, som ud fra en helhedsbetragtning sikrer størst mulige gevinster til gavn for kommunens borgere og byens udvikling. Med indkøbspolitikken ønsker Aarhus Kommune at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med kommunens samhandelspartnere, der er attraktivt for begge parter. Aarhus Kommunes indkøbspolitik kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside: 2.3 Miljøzone Der er indført en miljøzone i Aarhus Midtby. I miljøzonen er der krav om, at dieselkøretøjer over 3,5 tons indregistrerede som lastbiler og busser - har påmonteret et partikelfilter - med mindre køretøjet opfylder EURO 4

8 Side 8 motornormen. De nævnte køretøjer skal i miljøzonen være forsynet med et miljøzonemærke, som udstedes ved ordinære bilsyn. Udenlandske køretøjer er ikke omfattet af mærkningen, men skal opfylde de tekniske krav. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra partikelfilterkravet. Yderligere oplysninger om miljøzonen kan findes på

9 Side 9 3. Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til LBK nr af 07/12/2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit I. Udbuddet gennemføres som offentlig licitation Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Vedståelsesfrist Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud Aftalegrundlag Aftale vil blive indgået på basis af det udkast til kontrakt, der indgår i dette udbudsmateriale som kapitel Konsortier Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal de deltagende virksomheder påtage sig solidarisk ansvar og hæfte solidarisk over for Aarhus Kommune. Endvidere skal de deltagende virksomheder udpege en befuldmægtiget, som Aarhus Kommune med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e) Tilbudsgivers forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, medfører at Aarhus Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Aarhus Kommune ret til at se bort fra tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver vedlægger faglige forbehold, såsom branche standardforbehold eller egne/generelle udgaver af agreed documents eller egne/standardliserede salgs- og leveringsbetingelser, vil dette i udgangspunktet blive fortolket af Aarhus Kommune som, at de pågældende faglige forbehold kun er gældende i det omfang, at de ikke strider mod udbudsmaterialet. Tilbudsgiver vil, inden tildelingsbeslutningen træffes, blive bedt om at bekræfte, at de pågældende faglige forbehold ikke går forud for udbudsmaterialet. Det understreges, at opretholdelse af faglige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, at Aarhus Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet, jf. ovenstående. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås.

10 Side Ejendomsret Udbudsmaterialet og de informationer, der findes heri, er Aarhus Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt. Det må ikke kopieres og/eller bruges i andre sammenhænge uden skriftlig tilladelse. 3.2 Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på dansk. De vedlagte tilbudslister (bilag 1) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Tilbudslisterne skal udfyldes elektronisk. Ved aflevering skal tilbudslisten/ tilbudslisterne for de(n) delaftale(r), som tilbuddet omfatter, være underskrevet. Såfremt tilbudslisten/tilbudslisterne ikke er udfyldt som beskrevet, vil tilbuddet blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. Tilbuddet skal afgives ved udfyldning af samtlige gule felter på tilbudslisten/ tilbudslisterne (bilag 1), idet der skal afgives tilbud på samtlige poster på tilbudslisten/ tilbudslisterne for de(n) entreprise (r), som tilbuddet omfatter. Såfremt der er poster i tilbudslisten/tilbudslisterne, der ikke ønskes betaling for, bedes tilbudsgiver udfylde prisfeltet for disse poster med kr. 0. Såfremt Aarhus Kommune i forbindelse med tilbudsevalueringen konstaterer, at et eller flere prisfelter ikke er udfyldt, vil dette ligeledes blive opfattet som en pris på kr. 0 for den/de pågældende positioner. Den samlede tilbudssum overføres til tilbudslistens/tilbudslisternes forside. Alle tilbudssummer beregnes og overføres automatisk, når der er afgivet tilbud på alle tilbudslistens/tilbudslisternes poster, og tilbudslisten/tilbudslisterne er udfyldt korrekt. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at det afgivne tilbud overholder alle de i udbudsmaterialet fastlagte krav. Det er endvidere tilbudsgivers ansvar, at tilbudslisten/ tilbudslisterne (bilag 1) er korrekt udfyldt Spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet er den 27. april Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive udsendt til alle, som har fået tilsendt udbudsmaterialet, senest den 4. maj Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen, Bautavej 1, 8210 Aarhus V, att.: Vibeke Hedelund Pedersen eller pr. til Tilbudsfrist Tilbud skal afgives i papirform. Tilbud kan ikke afgives elektronisk (pr. ). Tilbuddet skal være Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen, i hænde senest mandag den 11. maj 2015, kl , hvor der vil blive afholdt licitation, jf. udbudsmaterialets afsnit Såfremt tilbud fremsendes pr. post, skal tilbud sendes til:

11 Side 11 Aarhus Kommune Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen Bautavej Aarhus V Att.: Vibeke Hedelund Pedersen Tilbud med bilag skal afleveres i 2 eksemplarer i papirform. Tilbud bedes desuden afleveret i 1 elektronisk udgave på USB-stick eller lignende. Tilbuddet skal mærkes Montage og service af rottespærrer for Administration og Ejendomme og Må ikke åbnes i posten. Forsendelsen skal være lukket. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem til licitationen. 3.3 Tilbudsbehandling Registrering og åbning Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Der afholdes licitation: Mandag den 11. maj 2015, kl Mødelokale A, Varmehuset, 1. sal Bautavej 1, 8210 Aarhus V Tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. I forbindelse med åbningen af tilbud har tilbudsgivere ret til at få oplyst tilbudssummer og eventuelle forbehold fra samtlige bydende Gennemgang af tilbud Gennemgang af tilbuddene er planlagt til uge Eventuelle teknisk afklarende møder forventes afholdt i uge Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Når afgørelsen foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen, jf. LBK nr af 7. december 2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit I. Det forventes, at der kan indgås aftale i uge 22 eller umiddelbart herefter Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Aarhus Kommune uvedkommende. Modtagne tilbud vil som helhed ikke blive returneret eller udleveret, dog kan de afleverede rottespærre som en del af tilbuddet afhentes på Bautavej 1 efter nærmere aftale med Vibeke Hedelund Madsen. Se kontaktoplysninger i afsnit 1.2. Organisering af udbudsopgaven.

12 Side Udbyders forbehold Det på tilbudslisten anførte volumen for opgaver omfattet af udbuddet er baseret på bedste skøn. Det anførte volumen er således Aarhus Kommunes bedste estimat over opgavernes omfang, men må ikke betragtes som udtryk for en eksakt mængde, der vil blive afregnet. Der afregnes kun for faktisk udført arbejde. I tilfælde af projektet ophør grundet kommunale beslutninger er det for Aarhus Kommune muligt at opsige kontrakten med 1 måneds varsel til den første i en måned, jf. afsnit 24.1 Aarhus Kommunes rettigheder i Udkast til kontrakt. 3.5 Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vil der, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.7, ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Tilbud, der ikke indeholder den efterspurgte dokumentation, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Tilbudsgiver skal vedlægges dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder følgende mindstekrav vedrørende personlige forhold, økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet. Tilbudsgiverens personlige forhold: Kontaktoplysninger, herunder tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, E- mailadresse, kontaktperson og CVR-nummer Tilbudsgiver skal vedlægge udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formularer er vedlagt som bilag 2. Denne formular bedes benyttet ved afgivelse af erklæringen. Økonomiske og finansiel kapacitet: Tilbudsgivers virksomhed skal være økonomisk solid. Der skal afleveres økonomiske nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, egenkapital og soliditetsgrad. Såfremt ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, vedlægges økonomiske nøgletal for det/de regnskabsår, som ansøgeren måtte have afsluttet. Tilbudsgiver skal have tegnet en relevant professionel erhvervsansvarsforsikring. Tilbud skal vedlægges bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring, fx i form af kopi af police. Forsikringssum skal fremgå og skal være på minimum 5 mio. danske kr. for personskade og mindst 5 mio. kr. pr. tingskade. Forsikringssummen skal til enhver tid vedligeholdes. Teknisk kapacitet: Tilbud skal vedlægges en referenceliste over de betydeligste opgaver indenfor forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved montering af rottespærrer, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år. Referencelisten bør som minimum indeholde oplysninger om en kort beskrivelse af arbejdet, kontraktperiode, kontraktsum samt navn og kontaktoplysninger på kontaktperson hos kunden.

13 Side 13 Tilbud skal vedlægges dokumentation for at ansøger har en virksomhedsautorisation ift. kloakarbejde samt CV for den tekniske ansvarlige person Tilbud skal vedlægges mindst 2 CV er for nøglemedarbejdere, som tilknyttes opgaven. De tilbudte nøglemedarbejdere skal have bestået et af Naturstyrelsens godkendte kurser omkring rottens adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer. Der vedlægges dokumentation herfor. 3.6 Tildelingskriterium Kontrakter vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver de laveste tilbud på de enkelte entrepriser. Ved vurdering af tilbuddet indgår den samlede sum på tilbudslistens forside. Tilbuddet skal afgives ved udfyldning af samtlige gule felter på tilbudslisten/ tilbudslisterne (bilag 1), idet der skal afgives tilbud på samtlige poster på tilbudslisten/ tilbudslisterne for de(n) entreprise(r), som tilbuddet omfatter. Såfremt der er poster i tilbudslisten/tilbudslisterne, der ikke ønskes betaling for, bedes tilbudsgiver udfylde prisfeltet for disse poster med kr. 0. Såfremt Aarhus Kommune i forbindelse med tilbudsevalueringen konstaterer, at et eller flere prisfelter ikke er udfyldt, vil dette ligeledes blive opfattet som en pris på kr. 0 for den/de pågældende positioner. Tilbud skal afleveres i danske kr. ekskl. moms, men inkl. eventuelle gebyrer/afgifter, herunder miljø- og energiafgifter. Alle arbejder anført i afsnit 4 Kravspecifikation skal være indeholdt i de angivne priser på tilbudslisten/tilbudslisterne. Timepris skal være inklusiv alle udgifter til arbejdets udførelse, herunder arbejdsløn, kørsel (herunder arbejdsløn i køretiden), eventuelle opstartsudgifter, alle tillæg (herunder miljø-/olietillæg og sociale tillæg), diæter, eventuelle udgifter til hotel/færge/fly /bropenge, servicevogn, arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, sædvanligt anvendt værktøj, materiel/maskiner og øvrigt udstyr til arbejdets udførelse. Aarhus Kommune betaler ikke kørepenge for kørsel til/fra stilleplads/mødested om morgenen eller for kørsel mellem opgaver eller for afhentning af materialer. Dvs. at timeprisen skal indeholde et ubegrænset antal kørte km. De på tilbudslisten oplyste priser vil blive vurderet samlet, på baggrund af de på tilbudslisten anførte mængder, som ikke er bindende for Aarhus Kommune. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de oplyste enhedspriser og den udregnede tilbudssum er tilbudssummen gældende. 3.7 Procedure for behandling af tilbud De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier. I første omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede krav, jf. de efterspurgte oplysninger i udbudsmaterialets afsnit 3.5. Såfremt kravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 2. Tildelingskriterium: Herefter vurderes de konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriteriet, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.6 Tildelingskriterium. Inden endelig kontraktindgåelse kan der gennemføres en teknisk afklaring.

14 Side Kravspecifikation 4.1 Omfang Nærværende udbud omfatter følgende arbejde på hver af de nævnte adresser i hver af de 8 selvstændige entrepriser: Vurdering af hensigtsmæssigt antal og placering af rottespærrer på de enkelte adresser Vurdering og kontrol af evt. eksisterende rottespærrer Rengøring af brønde for papir og urenheder, hvor rottespærrer skal monteres Visuel inspektion af brønde, hvor rottespærrer skal monteres Vurdering af brøndes/ledningers egnethed ift. montering af rottespærrer Evt. mindre kloakarbejder ift. f.eks. udbedring/udskiftning af brønd, banketter, lovliggørelse mm. efter nærmere aftale med Aarhus Kommune Levering og montering af rottespærrer Montering af skilt (QR-plade) i hver brønd (QR-plade leveres af Aarhus Kommune) Registrering af brønde, banketter og rottespærrer i webbaseret servicesystem Servicering af rottespærrer 3 måneder og 1 år efter montage/registrering Anbefalet frekvens af service for rottespærrer efter 1 år for hver adresse Kontrol og dokumentation af ovenstående arbejder Arbejderne udbydes i 8 selvstændige entrepriser: Område 1 Grenåvej Øst (ca. 47 ejendomme) Område 2 Grenåvej Vest (ca. 56 ejendomme) Område 3 Randersvej (ca. 89 ejendomme) Område 4 Viborgvej (ca. 81 ejendomme) Område 5 Silkeborgvej (ca. 70 ejendomme) Område 6 Skanderborgvej (ca. 66 ejendomme) Område 7 Gl. Horsens landevej (ca. 79 ejendomme) Område 8 Oddervej (ca. 61 ejendomme) Der kan bydes på én eller flere af ovennævnte entrepriser. 4.2 Tidsplan For arbejderne omfattet af nærværende udbud er følgende tidsfrister gældende for samtlige entrepriser: 8. juni 2015: Igangsætning af arbejder 30. september 2015: Færdiggørelse af arbejder Der afholdes statusmøder hver 14. dag med relevante medarbejdere fra Aarhus Kommune og Entreprenøren for at sikre fremdrift af arbejderne. Tilbud skal være indeholdt forberedelse, gennemførelse og opfølgning af statusmøder.

15 Side Kravspecifikation Krav til arbejdets udførelse Arbejdet skal følge den til enhver tid gældende lovgivning og de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. Al dokumentation skal ligeledes laves i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. For arbejderne er følgende bekendtgørelser ligeledes gældende: Bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012 Bekendtgørelse nr. 689 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 12. juni 2013 Aarhus Kommune vil føre stikprøvevis tilsyn med udførte opgaver. Aarhus Kommune kan på forlangende få de vindende tilbudsgivers godkendte kvalitetssikringssystem at se. Kasseret arbejde skal udføres uden merudgift for Aarhus Kommune Rottespærrer materiale og funktionskrav Rottespærrer skal være enkle at montere og drifte samt have høj grad af driftsikkerhed. Rottespærre skal være VA godkendte og konstrueret med spjæld-system med 2 separate spjæld. Der skal tilbydes rottespærrer til rørmaterialer i beton og pvc samt strømpeforret rør. Rottespærrer skal kunne monteres i både afløbs- og tilløbssiden. Rottespærre skal som helhed være udført i syrefast rustfri stål i god kvalitet. Tilbud skal vedlægges produktdatablad for de(n) tilbudte rottespærre(r). Herudover skal der vedlægges en fysisk eksemplar af de(n) tilbudte rottespærremodel(ler), dog kun en dimensionsstørrelse for hver model Vurdering af hensigtsmæssigt antal og placering af rottespærrer Inden arbejdets igangsættelse skal tilbudsgiver på baggrund af ledningsplaner leveret af Aarhus Kommune vurdere omfang og placering af rottespærrer på samtlige adresser, således der opnås en hensigtsmæssig og optimal forebyggelse og bekæmpelse af rotter på de enkelte adresser. Aarhus Kommune skal skriftlig godkende tilbudsgivers anbefaling ift. antal og placering af rottespærrer inden arbejdet påbegyndes Eksisterende rottespærrer Der forventes, at der på flere af adresserne allerede vil være monteret en eller flere rottespærrer. Tilbudsgiver skal kontrollere eksisterende rottespærres kvalitet, funktion og placering ift. sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter på adressen. Eksisterende rottespærrer, som har en kvalitet og funktionalitet som nyetablerede ift. nærværende udbud bibeholdes, mens øvrige eksisterende rottespærrer udskiftes. Udskiftning af eksisterende rottespærrer skal skriftlig godkendes af Aarhus Kommune forinden evt. udskiftning.

16 Side 16 Tilbudsgiver skal registre eksisterende rottespærrer, som bevares, på tilsvarende måde som nyetablerede rottespærrer, herunder med skilt i brønd samt kontrol og dokumentation, jf. pkt og 4.3.5, Tilbudsgiver skal ligeledes servicere eksisterende rottespærrer, som bibeholdes, efter 3 måneder og 1 år efter kontrol af kvalitet og funktionalitet samt registrering. Evt. elektroniske rottespærre skal registreres iht. det beskrevne niveau, men kontrol af funktionalitet og efterfølgende servicering skal ikke leveres Inspektion af brønd og montering af rottespærrer Inden arbejdet gennemføres foretages en rengøring af brønde for papir og urenheder, hvor rottespærre skal monteres. Inden montering af rottespærre foretages, skal tilbudsgiver ligeledes gennemføre en visuel inspektion af brønde, hvor rottespærrer monteres, samt en vurdering af hvorvidt det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt at montere en rottespærre. Såfremt tilbudsgiver vurderer, at det ikke umiddelbart at er hensigtsmæssig at montere en rottespærre grundet brønd og/eller kloaks tilstand kan Aarhus Kommune gennemføre TV-inspektion eller anden inspektion via eksisterende rammeaftale med anden entreprenør. Såfremt tilbudsgiver vurderer at et mindre kloakarbejde, f.eks. helt eller delvis udbedring/udskiftning af brønd, banket, lovliggørelse af brønd eller andre mindre kloakarbejde, kan sikre brønd/kloak tilstrækkelig kvalitet/funktion til hensigtsmæssig montering af rottespærre kan dette udføres af tilbudsgiver, efter forudgående skriftlig aftale med Aarhus Kommune vedr. omfang, tid og økonomi. Timepris faktureres iht. angivne timepriser i tilbud. Såfremt det vurderes nødvendig med nærmere undersøgelser og/eller større kloakrenoveringsarbejde vil Aarhus Kommune gennemføre et konkret kloakprojekt på adressen, hvilket ikke er indeholdt i nærværende udbud. Rottespærre skal monteres iht. installationsmanualen fra leverandøren af den pågældende rottespærre, herunder bl.a. rengøring af brønd for papir og andre urenheder inden montering. Entreprenøren har ansvaret for at rottespærre er monteret korrekt og er funktionsdygtig efter montage. Hvis der efterfølgende er tilstopninger pga. rottespærren, bærer entreprenøren ansvaret, medmindre denne kan påvise at tilstopningen skyldes unormal brug. Rottespærre monteres som udgangspunkt i skelbrønd på afløbssiden, hvis ikke andet er teknisk nødvendigt eller for at sikre en mere hensigtsmæssig drift samt effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Placering af rottespærrer andre steder end i skelbrønd på afløbssiden skal skriftlig godkendes af Aarhus Kommune ved hver adresse. Aarhus Kommune leverer eksisterende tegningsmateriale for adresser i PDF-filer/TIFFfiler til tilbudsgivers anvendelse i forbindelse med nærværende udbud. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem tegningsmateriale og de fysiske forhold, f.eks. fejlangivne brønde (ca. 5 m eller mere), manglende angivelse af brønde mm., som har relevans ift. montering og service af rottespærrer skal entreprenør angive dette som bemærkninger i det webbaserede servicesystem.

17 Side 17 Eksempler på tegningsgrundlag er vedlagt som bilag 6. Der skal monteres et skilt (QR-plade) i hver brønd. Aarhus Kommune leverer QR-plader, som entreprenør skal fastgøre mekanisk på brøndvæggen med skruer/plugs ved beton og popnitter ved pvc. Skilt placeres ca. 20 cm under dækslet og skal være synlig i forbindelse med åbning af brønd Kontrol og dokumentation Tilbudsgiver skal kontrollere og dokumentere følgende ifm. montering af rottespærre på hver adresse: Angivelse af antal og placering af rottespærre Angivelse af evt. uoverensstemmelser mellem tegningsmateriale og fysiske forhold, herunder fejlangivne brønde (ca. 5m eller mere), manglende angivelse af brønde mm. hvor dette er relevant ifm. montering og service af rottespærrer Angivelse og vurdering af brønd og bankets tilstand Angivelse af materiale og dimension af brønd Angivelse af type og dimension af monteret rottespærre Foto af rottespærre monteret i brønd, som viser placering Foto af skilt monteret i brønd QR-plade Levering af produktdatablad for den monterede rottespærretype Sikre at rottespærre ikke stopper til efter montage Entreprenøren skal levere følgende ifm. servicering af rottespærrer: Servicerapport pr. brønd pr. servicerunde af den monterede rottespærre Vurdering af anbefalet frekvens fremover for service af de enkelte rottespærrer efter 12. måneders service Aarhus Kommune benytter et webbaseret servicesystem, som en del af et strategisk og systematisk arbejde med at drifte, vedligeholde, optimere og udvikle kommunens ejendomsportefølje. I tilknytning hertil skal entreprenøren registrere ovenstående vurderinger, informationer, dokumentationer, fotos, servicerapporter mm. direkte i det webbasere servicesystem. Registrering af ovenstående informationer skal være indeholdt i tilbuddet. Aarhus Kommune leverer ligeledes QR-plader til brønde. Aarhus Kommune giver entreprenøren og dennes relevante medarbejdere adgang til det webbaserede servicesystem samt giver en kort intro hertil. Deltagelse i intro skal være medregnet i tilbuddet for alle relevante medarbejdere. Entreprenør skal levere, service og vedligeholde velegnede tablets til opgaven i nødvendigt omfang til egne medarbejdere, således der kan registreres i det webbaserede servicesystem ude på de enkelte adresser Arbejdet og arbejdstid Arbejdet kan udføres udenfor normal arbejdstid, men der ydes ikke ekstra betaling herfor. Arbejdet skal dog udføres under hensyntagen til dem der arbejder/opholder sig i den pågældende ejendom. Deltagelse i møder (opstart, planlægning og statusmøder) sker for tilbudsgivers egen regning.

18 Side Medarbejdere Alt kloakarbejde skal udføres under ansvar og faktisk kontrol af en autoriseret kloakmester. Personer der udfører montage af rottespærrer skal have bevis på, at have bestået et af Naturstyrelsen godkendt kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer. Aarhus Kommune kan til en hver tid forlænge at se dokumentation for kompetencer hos de medarbejdere hos tilbudsgiveren eller dennes evt. underrådgivere, der udfører arbejdet MEA (miljø, Energi og Arbejdsmiljø) Arbejdet skal følge den til enhver tid gældende lovgivning og de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at medarbejderne overholder den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning, og at medarbejderne medbringer og bruger personlige værnemidler, når påbudt. Medarbejderne skal endvidere bære synlig identifikation, hvor firmanavn fremgår. 4.4 Underentreprenører Såfremt tilbudsgiver påtænker at anvende en eller flere underentreprenør(er) til udførelse af dele af den udbudte opgave, skal dette angives i tilbuddet. Tilbudsgiver bedes desuden oplyse firmanavn, adresse og CVR-nummer på de(n) pågældende underentreprenør(er) i sit tilbud, hvis disse oplysninger er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Der henvises i øvrigt til afsnit 16 Underentreprenører i udbudsmaterialets kapitel 6 Udkast til kontrakt. 4.5 AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser Hvor intet andet er anført i udbudsmaterialet, finder AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser anvendelse. AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser er vedlagt som bilag 4 - Fælles Betingelser for byggearbejder i Aarhus Kommune (2014).

19 Side Tilbudsdisposition 5.1 Generelle formkrav Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen fulgt. Således bedes alle punkter i tilbudsdispositionen besvaret. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, lægges udbudsmaterialet til grund som en del af tilbuddet. Det skal understreges, at kapitel 6 Udkast til kontrakt også er en del af udbudsmaterialet. Afsnit Indhold 1 Indledning: Angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Angivelse af hvilke(n) entreprise(r), der afgives tilbud på. Det bedes fremgå, at tilbuddet vedstås i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal hver deltagers rolle i konsortiet beskrives. Ligeledes skal der angives en fælles bemyndiget på konsortiets vegne, som Aarhus Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). 2 Eventuelle forbehold: Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontraktudkastet. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit vedrørende retsvirkningerne af forbehold. Udvælgelseskriterier: Tilbudsgiverens personlige forhold Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, se bilag 2. Økonomiske og finansiel kapacitet Der skal afleveres økonomiske nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, egenkapital og soliditetsgrad. Såfremt ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, vedlægges økonomiske nøgletal for det/de regnskabsår, som ansøgeren måtte have afsluttet. Bevis for relevant professionel erhvervsansvarsforsikring, f.eks. i form af kopi af police.

20 Side 20 Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste opgaver indenfor forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved montering af rottespærrer, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år. Tilbud skal vedlægges dokumentation for at ansøger har en virksomhedsautorisation ift. kloakarbejde samt CV for den tekniske ansvarlige person Tilbud skal vedlægges mindst 2 CV er for nøglemedarbejdere som tilknyttes opgaven. De tilbudte nøglemedarbejdere skal have bestået et af Naturstyrelsens godkendte kurser omkring rottens adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer. Der vedlægges dokumentation herfor. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. 3 Tildelingskriterier: Tildelingskriterium: Pris Udfyldt og underskrevet tilbudsliste(r) (bilag 1) vedlægges tilbuddet. 4 Underentreprenører: Såfremt tilbudsgiver påtænker at anvende en eller flere underentreprenør(er) til udførelse af dele af den udbudte opgave, skal dette angives i tilbuddet, herunder hvilke delopgaver der er tale om. Tilbudsgiver bedes desuden oplyse firmanavn, adresse og CVR-nummer på de(n) pågældende underentreprenør(er), hvis disse oplysninger er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. 5 Bilag Tilbud skal vedlægges produktdatablade for de(n) tilbudte rottespærrer. 6 Rottespærre Tilbud skal vedlægges en rottespærre af samme type og model, som de(n) tilbudte rottespærrer. Der skal leveres en fysisk eksemplar af alle modeller / type, som er tilbudt, dog kun i en dimension for hver model / type. Rottespærrer kan afhentes efter indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver.

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Danmark-Hinnerup: Revisionsvirksomhed 2015/S 123-225543. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hinnerup: Revisionsvirksomhed 2015/S 123-225543. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225543-2015:text:da:html Danmark-Hinnerup: Revisionsvirksomhed 2015/S 123-225543 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S 186-336779. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S 186-336779. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:336779-2015:text:da:html Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S 186-336779 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:416290-2015:text:da:html Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S 229-416290 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere