KSU møde. KortSamarbejdsUdvalget. Tid 6. februar 2009 kl Sted. Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KSU møde. KortSamarbejdsUdvalget. Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted. Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV."

Transkript

1 KSU møde KortSamarbejdsUdvalget Tid 6. februar 2009 kl Sted Deltagere Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV. Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Arne Kirt Hansen, Frederikssund Kommune Mona Dates Jørgensen, Egedal Kommune Hans Jørgen Mortensen, Furesø Kommune Hardy Pedersen, Bornholms Regionskommune Iben Koch, Rudersdal Kommune Lennart Christoffersen, HRKS Afbud Niels Peter Jensen, Københavns Kommune Mødets formål KSU træffer beslutninger vedrørende afvigelser fra den forventede og aftalte udvikling i de igangværende HRKS aktiviteter. KSU forankrer de fælles tiltag i KTC kredsen og ude i kommunerne, herunder sikrer de nødvendige resurser og økonomien til de fælles aktiviteter. Dagsorden 1. Nye medlemmer af KSU. Velkommen. Hvad er KSU? 2. Dagsorden og referat fra KSU og Aftaleudvalget. 3. Regnskab for Budget HRKS lige nu. - FOT produktion i Tårnby Kommune - Københavns Kommune, betaling for HRKS - FOT i HRKSmidt 5. Projektoversigt, herunder FOT projekter. 6. Kommunikation. 7. Vision. Samarbejde med KMS. Brainstorm på Aftaleudvalgsmødet. 8. Eventuelt. KSU referat doc Side 1

2 Referat 1. Nye medlemmer af KSU Iben Koch og Hardy Pedersen var med for første gang, velkommen i KSU. Efter en præsentationsrunde gik vi direkte til emnerne under punkt 4, der omhandler de aktuelle aktiviteter i HRKS lige nu. 2. Referat fra sidst og dagsorden til i dag Der er intet referat fra KSU mødet den 10. november 2008, da mødet i det store og hele var et formøde for det efterfølgende Aftaleudvalgsmøde. Diskussionerne er derfor indeholdt i Aftaleudvalgets referat fra samme dato. KSU bør kort drøfte KSU mødernes funktion fremover (beslutningsforum/-styregruppemøder for HRKS aktiviteterne, erfa udveksling om geodata eller rene formøder for Aftaleudvalgsmødet). Bilag 2a er Aftaleudvalgets referat fra 10. november Det indstilles at referatet godkendes. Bilag 2b er Aftaleudvalgets dagsorden til i dag. Det indstilles at dagsordenen tiltrædes. KSU har behov for at drøfte de aktuelle emner mere indgående end det kan lade sig gøre med en stram slavisk gennemgang af mødedagsordenen. Møderne kommer derfor fremover til at bestå af en temadel og en mere formel del: I den formelle del af møde på ca. 15 min., skal der være plads til regnskab, beslutninger i projektrammerne og evt. stillingtagen til økonomisk bevilling til fælles HRKS projekter. Temadelen vil bestå af de mest aktuelle emner på mødetidspunktet eller et udvalgt tema, som KSU kan få lejlighed til at drøfte mere grundigt. Emnerne for tema delen kunne eksempelvis være drøftelse af kommunale udmeldinger til samarbejdet med KMS i Aftaleudvalget. 3. Regnskab og budget De årlige udgifter i HRKS ligger stabilt på ca kr. Heraf er der de seneste 2 år brugt knap kr. på etablering af hjemmeside. Det bliver mindre, men der vil fortsat være udgifter til vedligehold og uddannelse af web redaktører, bilag 3a. Der har i 2008 være udgifter til de lokale FOTsamarbejder, idet kommunale repræsentanter har været til opfølgningsmøder hos udenlandske leverandører. Det vil være en del af FOT samarbejdet også fremover, bilag 3a. Det indstilles at udgifterne betales via HRKS regnskabet og ikke af de enkelte kommuner hver gang. Fordelingen mellem kommunerne foregår efter antal indbyggere i kommunerne, dog max kr., som i alt 8 kommuner betalte i 2008, se bilag 3b. KSU referat doc Side 2

3 Det indstilles at fordelingsnøglen beholdes uændret i Regnskabet for 2008 tages til efterretning. Fordelingsprincipperne for kommunernes betaling af HRKS fastholdes i HRKS lige nu Tårnby Kommune Tårnby Kommune har fremført et ønske om kortproduktion som i gamle dage med levering af kort tidligt efterår. Det lokale FOT samarbejde har holdt møde med Tårnby Kommune og aftalerne fremgår af Bilag 4. En af konklusionerne var at FOT ajourføringen 2009 udbydes i mindre områder end hidtil, helt ned til 4-5 kommuner i hver produktion. Det vil give mindre opgaver der alt andet lige vil være lettere/smidigere at håndtere end de store udbud der omfatter 15 kommuner. Omvendt betyder det at kommunerne i højere grad selv skal løse opgaverne i det lokale FOT samarbejde, idet HRKS ikke kan være tovholder på alle projekterne. Det indstilles at HRKS i 2009 eksperimenterer med mindre FOT udbud, for at muliggøre smidigere produktionsforløb. FOT status i øvrigt gives på Aftaleudvalgsmødet. HRKS vil i 2009 kortlægningen forsøge med en mere fleksibel opdeling i udbudskontrakter. Det betyder bla. at Tårnby Kommune kan vælge at indgå i et mindre udbud end hidtil. Lennart aftaler en løsning med Tårnby Kommune. Københavns Kommunes betaling for HRKS Niels Peter Jensen har kontaktet mig i januar måned og meddelt at Københavns Kommune har en mundtlig aftale om at det er Aftalepuljen, der betaler Københavns deltagelse i HRKS. HRKS aftalen indeholder intet om det forhold, se bilag. Kommunernes Aftalepulje hos KMS stammer fra betaling for kommunernes korrektur af Top10 kortet, som ikke blev udbetalt, men opsparet i KMS til fælles kommunale formål. KMS indbetaling på kontoen sluttede med indgåelse af FOT aftalerne i Saldo er pt kr., se bilag. Kontoen har hidtil betalt Maj-konferencerne, men heri er ikke medregnet Købehavn Kommunes betaling for HRKS i 2008 på kr. Lennart har efterfølgende talt med Per Lykke Larsen, som var HRKS ressourceperson i 2006 da aftalen blev indgået, der fortalte at aftalen gik på Københavns HRKS andel til og med Når Aftalepuljen betaler Københavns bidrag i 2007 er der i alt kr. tilbage, svarende til lige i underkanten af de forventede udgifter til Maj konferencen 2009, se revideret regnskab i bilag. De afviste fakturaer for Københavns Kommune 2007 og 2008 er også vedlagt som bilag. KSU referat doc Side 3

4 Det indstilles at KSU drøfter en varig løsning på situationen med udgangspunkt i følgende: Aftalepuljen betaler for Københavns Kommune deltagelse i HRKS i 2007, og en evt. ekstra regning ifm. Maj konferencen indgår i den sædvanlige HRKS regning fordelt på kommunerne ultimo Københavns Kommune begynder igen betaling af HRKS på normale vilkår fra og med 2008, alternativt tilbydes København et hvilende medlemskab af HRKS (á la Bornholm) indtil København igen er parate til at gå aktivt ind i samarbejdet. Sidste pind medfører at Københavns 2008 regning indregnes i de øvrige Kommuners bidrag for Københavns Kommune tilbydes et hvilende medlemskab af HRKS på samme vilkår som Bornholms Regionskommune. Regningen for HRKS i 2007 betales af Aftalepuljen som det er aftalt og København får en kreditnota på beløbet for Det betyder at Købehavn bidrag i 2008 på kr. overføres som udgift til 2009 og fordeles på de andre kommuner med 2009 regningen. Lennart skriver mail til Niels Peter Jrnsen, København Kommune om dette. FOT i HRKS midt Kommunerne kan stadig ikke bruge FOTdata, og der er ikke noget der tyder på at det kommer til at ske i nær fremtid. Kommunerne har i fællesskab forsøgt at udtrække og indlæse FOT data. HRKS har rundsendt et notat, der beskriver problemstillingerne og det er forhåbningen af samtlige parter FOTdanmark, KMS (leverandør af FOTdatabase), KMS (dataindlæser i FOTdatabase), KMS (part i lokalt FOT samarbejde) samt kommunerne og leverandørerne af de store GIS systemer alle bakker op om den udfordring, det er at sikre at data kommer i spil som fremtidens forvaltningsgrundlag. Notat er vedlagt. Det indstilles at KSU arbejder for at sikre at udfordringerne løses og at alle parterne bidrager, og herunder at kommunerne fortsat deltager i FOT samarbejdet. Dette emne fyldte mest i drøftelserne på mødet. Konklusionerne var: Der skal holdes fokus på at løse problematikkerne med at få data ind i de kommunale systemer. Det bliver sværere og sværere at fastholder kommunernes på at FOT er en god idé, hvis data problemet ikke løses som noget af det første. Dette standpunkt skal gøres klart overfor KMS på Aftaleudvalgsmødet efterfølgende og vi skal sikre os at KMS forpligter sig til at hjælpe med at løse problemerne. KSU referat doc Side 4

5 5. HRKS projekter Gennemgang af vedlagte projektoversigt, bilag 5. Det indstilles af KSU fremover bruger oversigten som udgangspunkt for rollen som styregruppe for HRKS projekterne. Fremover vil projektoversigten i den form den har i bilag 5 blive brugt ved KSU møderne. givne status på projekterne tages til efterretning. Det var ikke påkrævet at KSU tog stilling til ændrede grundvilkår i nogen af projekterne i denne omgang. 6. Kommunikation Kommunikation er altafgørende for KSU og HRKS. Hvad ser KSU som mål og indhold for kommunikationen fra HRKS i 1. kvartal og i hele Vedlagt HRKS Kommunikationsplan fra 2008, Bilag 6. KSU drøfter kort de mulige kommunikationsmål for Drøftelsen udsættes, evt. kan kommunikationsmål for 2009 tages op som tema på et senere KSU møde. Lennart udarbejder et oplæg til næste møde. 7. Ny Vision På aftaleudvalgsmødet skal der brainstormes over det kommende visionsarbejde med KMS. KMS har deres egen strategi og HRKS har drøftet kommunernes overvejelser omkring en ny vision og hvad vi ønsker med HRKS samarbejdet. Gennemgang af de kommunale konklusioner indtil nu. Dette punkt gennemgås på Aftaleudvalgsmødet og udgik derfor her. 8. Eventuelt - Der var ingen særskilte punkter under eventuelt. KSU referat doc Side 5

6 Bilagsoversigt 1a Hvad er KSU og HRKS 1b HRKS aftale a Referat fra Aftaleudvalgets møde b Aftaleudvalget dagsorden a Regnskab for HRKS b Regnskab for HRKS 2008 kommunefordeling 3c Regnskab for HRKS 2007 kommunefordeling 4a Referat fra møde om FOT kortlægning i Tårnby Kommune 4b Saldo på Aftalepuljen b1 Revideret saldo på Aftalepuljen c HRKS fællesaftale fra d HRKS følgebrev til administrativ forlængelse af fællesaftalen 4e HRKS regning København f HRKS regning København g HRKS notat om FOT i HRKS midt kommunerne 5a Status på HRKS projekter januar Kommunikationsplan for HRKS Ny vision oplæg fra kommunerne KSU referat doc Side 6

7 Bilag 1a: HRKS sekretariatets opgaver KSU møde 2. februar 2009 Bilag 1a Hvad er KSU og HRKS.doc 1 Dato:

8 HovedstadsRegionens Kortsamarbejde Forlængelse af Samarbejdsaftale mellem kommunerne i KTC kreds 1 vedrørende HRKS Hovedstadsregionens Kortsamarbejde frem til 31/ Digital forvaltning vil fremover være en væsentlig parameter i den moderne offentlige administration med geografisk information som et vigtigt og nødvendigt element. HRKS-kommunerne er enige om at geodata forventes at få en meget bred anvendelse på tværs af administrative niveauer og fagområder med et samfundsmæssigt krav om, at geodata skal anvendes bedre så de investerede ressourcer udnyttes bedst muligt. Kommunerne i HRKS er enige om at indgå i et samarbejde, hvor formålet er at skabe et af de væsentlige elementer i et fælles administrationsgrundlag for hele KTC kreds 1 - Hovedstadsregionen (tidligere KTC kreds 1 og 2). Alle opgaver, der fremmer processen frem til et fælles grundlag skal koordineres i fællesskabet. Derfor skal vi: have koordinerede og sammenhængende geodata understøtte og vedligeholde den fælles infrastruktur for geodata arbejde for entydige geonøgler til de offentlige registre udnytte de moderne og rationelle teknologiske muligheder, når vi udvikler og vedligeholder vores datasamlinger første fælles opgave vil blive etablering af den nyeste version af FOT for hele regionen, herunder at medvirke ved igangsættelse af løbende sagsorienteret ajourføring og dannelse af BygningsGeoNøgler, BGN. Dette skal gøres for at varetage dele af den ændrede opgavefordeling, der er kommet i forbindelse med strukturreformen. Samarbejdet forankres i KortSamarbejdsUdvalget (KSU), hvor de tidligere KTC-krese 1 og 2 er repræsenteret med hver 3 direktører samt 1 fra Københavns kommune. KortSamarbejdsUdvalget vil repræsentere kommuner i KMS-aftaleudvalget. Fællesskabet har ansat 1 medarbejder KSU-ressourceperson (Per Lykke Larsen), der ligeledes indgår i KortSamarbejdsUdvalget. KSU-ressourcepersonen ansættes hos en af samarbejdets kommuner (pt. Brøndby) for 2 år ad gangen. Efter 2 år overføres KSU-ressourcepersonen til ny værtskommune på uændrede løn- og ansættelsesvilkår. Værtskommuner udvælges således, at der opnås den bredest mulige forankring geografisk og fagligt. For at sikre forankring af KSU-ressourceperson i kommunale opgaver tilknyttes denne en driftsgruppe på 6-8 kommunale tekniker fra kredsene. Herudover vil medarbejderne fra kredsene kunne indgå i ad hoc nedsatte projektudvalg /erfaudvalg. Udover KSU-ressourceperson vil samarbejdet være bundet sammen i et fælles projektrum på Internettet. (Samarbejdetsstruktur er illustreret i bilag I - farvede dias.) Økonomisk er fællesskabet baseret på to former for finansiering: Et årligt bidrag som beregnes efter antal indbygger, med en max betaling på kr. (2006 niveau), der primært anvendes til aflønning af KSU ressourcepersonen samt (fordelingsnøglen fremgår af bilag 2) Frikøb af medarbejdere fra HRKS-kommunerne og/eller betaling af ekstern konsulent til gennemførelse af ad hoc projekter. Projektbeskrivelsen fastlægger hvem der bidrager med betaling, størrelsen af betaling og hvem der modtager betaling. Endvidere kan kommunerne efter eget ønske bidrage med egne medarbejdertimer ved at medarbejderne deltager i gensidige udviklingsarbejder og vidensdeling i nedsatte projektudvalg /erfaudvalg. Samarbejdsbestemmelserne forlænger eksisterende samabejdsaftale, der trådte i kraft den 1. oktober 2005, for de kommuner, hvor de tekniske chefer eller ligestillede i KTC kreds I og 2 har tiltrådt aftalen med deres underskrift. Ønsker et flertal af parterne at ophæve den fælles aftale, kan det ske med 3 mdr. s varsel. Samarbejdsaftalen er gældende til 31/ , hvorefter den tages op til fornyet vurdering.

9 HovedstadsRegionens Kortsamarbejde Niels Carsten Blume, Albertslund Kommune Klaus Ole Møgelvang, Ballerup kommune Henrik Winter Nielsen, Brøndby Kommune Jacob Madsen, Egedal Kommune Jacob Nordby, Frederiksberg Kommune Rasmus Wiuff, Frederiksværk-Hundested Kommune Trine Holmberg, Gentofte Kommune Jens Frede Hovmand, Glostrup Kommune, Helsingør Kommune Ole Stilling, Hillerød Kommune Jørgen Lerhard, Høje-Taastrup Kommune Ole Horskær Madsen, Ishøj Kommune Bjarne Holm Markussen, Lyngby-Taarbæk Kommune Hans Christian Olsen, Rødovre Kommune Thomas Boe, Allerød Kommune Anne Sofie Poulsen Bornholms Regionskommune Flemming Borch, Dragør Kommune Thomas Barfod, Fredensborg Kommune Ejvind Mortensen, Frederikssund Kommune Erik Frandsen, Furesø Kommune Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Mogens Norup Thomsen, Gribskov Kommune Helle Søeberg, Herlev Kommune Anders Thanning, Hvidovre Kommune Frank Steen, Hørsholm Kommune Niels Peter Jensen, Københavns Kommune Carl Steen Berggreen, Rudersdal Kommune Raymond Skaarup, Tårnby Kommune Uffe Juul, Vallensbæk Kommune

10 Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Arne Kirt Hansen, Frederikssund Kommune Hans Jørgen Mortensen, Furesø Kommune Mona Dates Jørgensen, Egedal Kommune Niels Peter Jensen, Københavns Kommune Lennart Christoffersen, HRKS Jesper Jarmbæk, Kort & Matrikelstyrelsen Thorben B. Hansen, Kort & Matrikelstyrelsen Jan Thorsen, Kort & Matrikelstyrelsen Inger Marie Arildsen, Kort & Matrikelstyrelsen Katarina Ritz, Kort & Matrikelstyrelsen Anvendelse og rådgivning J.nr. KMS Ref. karit 12. november 2008 Referat fra møde i HRKS Aftaleudvalget mandag den 10. november Til stede: Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Arne Kirt Hansen, Frederikssund Kommune Mona Dates Jørgensen, Egedal Kommune Lennart Christoffersen, HRKS Jesper Jarmbæk, KMS Jan Thorsen, KMS Inger Marie Arildsen, KMS Katarina Ritz, KMS Fraværende: Niels Peter Jensen, Københavns Kommune Hans Jørgen Mortensen, Furesø Kommune Thorben B. Hansen, KMS Referent: Katarina Ritz, KMS Næste møde: Fredag den 6. februar 2009 kl i KMS Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Meddelelser fra KMS 4. HRKS orienterer Orientering om HRKS kommunikationsplan Arbejdet med visionen Øget fokus på anvendelsen af geodata 5. FOT Status på kortproduktionen i HRKS-området Forventninger til lokale FOT-projekter (ikke drøftet) Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax CVR EAN

11 6. Maj-konferencen Evt. og næste møde Ad 1. Godkendelse af dagsorden - godkendt Ad 3. Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt Ad 2. Meddelelser fra KMS v. Jesper Jarmbæk Jesper orienterede om, at forslaget til Lov om geografisk infrastruktur er ved at blive vedtaget, let fremskyndet. Pt. er lovforslaget i udvalgsbehandling i Boligudvalget (NB: lovforslaget er efterfølgende vedtaget den 9. december 2009). Philip spurgte, hvad indholdet er? Indholdet er, ud over selve INSPIRE-direktivet, nogle tilføjelser, som giver ministeren bemyndigelse til at udpege datasamlinger. Lovforslaget har afstedkommet meget arbejde i KMS. Jesper glæder sig meget over den snarlige vedtagelse, som formentlig inden jul vil betyde, at geografisk infrastruktur er lovfæstet. Jesper fremhævede desuden et andet aspekt, nemlig den psykologiske betydning for anvendelsen af geodata. Statsaftalen er vedtaget og træder i kraft 1. januar Herved får alle statslige institutioner fri adgang til KMS data. Staten er i aftalen fortolket bredt, således at også skoler og forskningsinstitutioner har fri adgang til data. Alle ministerier betaler et årligt kontingent, hvis størrelse er bestemt ud fra bl.a. behovsbredde og nytte. Jesper fremhævede lovforslaget om infrastruktur for geografsik information og statsaftalen som to væsentlige milepæle på linje med FOT. Herudover nævnte han, at der afholdes møder med KL for at sikre det fortsatte gode samarbejde mellem kommunerne og KMS. Fremtiden byder på LSA i det fælles arbejde. Opdatering af kort skal flyttes fra flyfoto til forvaltning. Jesper understregede vigtigheden af, at HRKS Aftaleudvalget igen kommer til at fungere som en sandkasse for anvendelsesprojekter. Jesper understregede desuden det positive i, at KL nu spiller en anden rolle i forhold til fælles løsninger. Der er fælles objekter på tværs af sektorer (fx søer) som der skal tages hånd om, og denne kreds bør fungere som et laboratorium. Det nye matrikulære produktions- og lagringssystem, minimaks, er i drift. Systemet har lidt af et par børnesygdomme, som desværre har medført en del ophobede sager, som muligvis kan give anledning til offentlig polemik. Der arbejdes med at nedbringe sagspuklen. Der er tale om en ny form for sagsbehandling, i overensstemmelse med SOA-principper. Tinglysningen håndteres således i det matrikulære system. Et multifunktionelt matrikelkort vil kunne fungere som grundlag for mange sagsgange. Arne indskød, at ordningen med adgang til foreløbige skeldata er en stor succes hos de kommunale sagsbehandlere. Foreløbige skeldata er landinspektørernes foreløbige data, som KMS efter aftale med PLF distribuerer til kommunerne via Kortforsyningen. 2

12 Slutteligt nævnte Jesper, at KMS har fået ny organisering. Jan Thorsen har overtaget chefposten for Landkortområdet som afløser for Olaf Andersson, som er blevet chef for det nyoprettede forsvars- og beredskabsområde. Desuden er der etableret et nyt område, Anvendelse og Rådgivning, som primært varetager statens interesser og samarbejdet med de private partnere. Ansvaret for kontakten med kommunerne vil fremover være forankret i Landkortområdet. Ad 4. HRKS orienterer HRKS kommunikationsplan handler bl.a. om, at HRKS skal være mere udadvendt. KMS indtager en central placering. Visionen Lennart har påbegyndt at arbejde med at finde ud af, hvad kommunernes behov er. Dette vil udgøre basis for det kommende samarbejde. Philip foreslog en fælles brainstorm, evt. næste gang HRKS Aftaleudvalget mødes. Forslaget blev modtaget som en god idé. HRKS (Lennart) sender resultaterne fra den interne undersøgelse ud til deltagerne forud for næste møde. Øget fokus på anvendelsen af geodata Der afholdes en projektdag i nærmeste fremtid med fokus på fire områder: - bygningsgeokodning - digitale kommuneplaner - ajourføring af DAI - arbejde med strategi for GIS og geodata i kommunerne Målet er at involvere alle kommuner i én fælles indsats, og gerne forcere udviklingen i kommunerne. Der skal ved den lejlighed igangsættes projekter for hvert af de fire fokusområder. Jesper tilføjede her, at en af bevæggrundene for oprettelse af området Anvendelse og Rådgivning netop er behovet for gode anvendelseseksempler. Arne tilføjede, at miljømedarbejderne har behov for at komme i bedre/direkte kontakt med DAI, mange steder arbejdes der med lokale kopier af data. Lennart vil gerne låne erfaringer fra anvendelse af GIS/geodata i staten. Jesper tilføjede her, at en af det nye områdes (Anvendelse og Rådgivning) første opgaver bliver at forklare nytten af geodata overfor de dele af staten, hvor geodata ikke allerede anvendes. Status på ledningsejeraftaler Vi er lige ved og næsten. Der er indgået aftale med Kortcenter.dk om levering af data til ledningsejerne. De ved hvilke ønsker ledningsejerne har til data. Formelt er det de enkelte kommuner selv, som indgår aftalerne og Kortcenter.dk er distributør af data. Aftaledokumenter er færdige og sendt ud til kommunerne. Herfra sendes de til underskrift hos ledningsejerne. Det er muligt, at ledningsejerne får leveret data, inden FOT-kvalitetssikring (det er de jo vant til ). Lennart bemærkede, at der er andre dialekter af ledningsejeraftaler vest for Storebælt. 3

13 Ad 5. FOT v. Jan Thorsen HRKS Nord Mason har leveret et meget lille testområde. Der er endnu intet bevis for kvaliteten af produktionen. Der afholdes snarligt møde med Mason. Jan kunne endnu ikke sige noget om, hvornår produktionen ventes afsluttet, og Lennart bemærkede, at leveringen af testområdet var forsinket. HRKS Midt (Egedal, Frederikssund, Furesø, Rudersdal, Allerød, Hørsholm) Data befinder sig i FOT2007. GeoMedia kan udtrække data i GML 3.1 format, og ved udgangen af ugen forventes det, at data kan trækkes af FOT2007 ud i GML 2.1 format. HRKS Syd BlomInfo har videregivet opgaven til Blom Aerofilms. Der er aftalt en genleverance af Herlev-data. ne blev også afvist. Det er forhåbningen, at nogle flere kommuner får data i FOT2007 inden årsskiftet. Gribskov Der er lagt en plan for afslutning af produktionen med årsskiftet som deadline. Jan nævnte desuden KL s projekt om fælles standarder på geodata-området, som forventes afsluttet først i Der arbejdes bl.a. med en fælles datamodel. Philip indskød, at det bør overvejes hvad der skal til for at få de resterende kommuner til at købe modellen. Argumenter eller anbefalinger, som kan sælge modellen til de tekniske direktører. Browserløsningerne er planlagt færdige medio januar 2009 (NB: er efterfølgende udsat til 1. marts 2009). Ad 6. Maj-konference 2009 Jesper er forhindret i at deltage den 12. maj. Emnerne fra den første brainstorm blev gennemgået og der var opbakning til fordybelse i følgende områder: - INSPIRE i kommunalt perspektiv - FOT hul på bylden - DMP/Naturforvaltning med lokale eksempler - Digital byggesagsbehandling (evt. med Gentofte som case) - HRKS projekter (bl.a. flyfotoarkivet) - Vis Stedet Ad 7. Evt. og næste møde Næste møde finder sted fredag den 6. februar 2009 kl til i KMS Der er et nyt medlem i KSU, Iben Koch, Teknisk Direktør i Rudersdal Kommune. Det blev aftalt, at en langsigtet mødeplan skal tilstræbes. Lennart og Katarina kigger på datoer i Med venlig hilsen Katarina Ritz 4

14 5

15 Notat Anvendelse og rådgivning J.nr. Ref. karit 27. januar 2009 Dagsorden ved møde i HRKS Aftaleudvalget den 6. februar 2009 i KMS Mødet holdes i Direktionens mødelokale 4.0 fra kl Mødelokale 4.3 er reserveret til kommunalt formøde fra kl Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedlagt) 3. Meddelelser fra KMS v. Jesper 4. HRKS orienterer v. Philip 5. FOT Status på kortproduktionen i HRKS-området v. Jan Thorsen/Lennart Aktiviteter i FOTdanmark, herunder arbejdsprogram Det fælles arbejde - visionen Præsentation af kommunale visionstanker v. Lennart Brainstorm vedrørende det fælles arbejde i fremtiden 7. Orientering om arbejdet med Maj-konferencen 2009 v. Lennart Tid og sted for afholdelse Program 8. Mødeplan for 2009 (forslag) 6. februar maj august december Eventuelt og frokost

16 Sum af Beløb Konto Total ADSL Lennart kr Arrangementer kr Efteruddannelse kr Hjemmeside kr Kontor kr Køb af varer og tjenesteydelser kr Løn kr Rejseomkostninger kr Hovedtotal kr

17 Kr/indbygger Max. Betaling uanset befolkningstal kr , Årets samlede udgift til fordeling kr Sum: Kommune HRKS Befolkning Antal i fordeling Kommunefordeling Albertslund Kommune Syd Ballerup Kommune Syd Brøndby Kommune Syd Dragør Kommune Syd Frederiksberg Kommune Syd Gentofte Kommune Syd Gladsaxe Kommune Syd Glostrup Kommune Syd Herlev Kommune Syd Hvidovre Kommune Syd Høje-Taastrup Kommune Syd Ishøj Kommune Syd Københavns Kommune Syd Lyngby-Taarbæk Kommune Syd Rødovre Kommune Syd Tårnby Kommune Syd Vallensbæk Kommune Syd Allerød Kommune Nord Egedal Kommune Nord Fredensborg Kommune Nord Frederikssund Kommune Nord Frederiksværk-Hundested Kommune Nord Furesø Kommune Nord Gribskov Kommune Nord Helsingør Kommune Nord Hillerød Kommune Nord Hørsholm Kommune Nord Rudersdal Kommune Nord Bornholm Kommune Bornholm

18 Kr/indbygger Max. Betaling uanset befolkningstal kr ,697 Årets samlede udgift til fordeling kr Sum: Kommune HRKS Befolkning Antal i fordeling Kommunefordeling Albertslund Kommune Syd Ballerup Kommune Syd Brøndby Kommune Syd Dragør Kommune Syd Frederiksberg Kommune Syd Gentofte Kommune Syd Gladsaxe Kommune Syd Glostrup Kommune Syd Herlev Kommune Syd Hvidovre Kommune Syd Høje-Taastrup Kommune Syd Ishøj Kommune Syd Københavns Kommune Syd Lyngby-Taarbæk Kommune Syd Rødovre Kommune Syd Tårnby Kommune Syd Vallensbæk Kommune Syd Allerød Kommune Nord Egedal Kommune Nord Fredensborg Kommune Nord Frederikssund Kommune Nord Frederiksværk-Hundested Kommune Nord Furesø Kommune Nord Gribskov Kommune Nord Helsingør Kommune Nord Hillerød Kommune Nord Hørsholm Kommune Nord Rudersdal Kommune Nord Bornholm Kommune Bornholm

19 FOT 2007 FOT kortlægning i Tårnby Kommune Tid 14. januar 2009, kl Sted Deltagere Mødets formål Dagsorden Tårnby Kommune, Rådhuset, Amager Landevej. Jesper Jensen, GIS medarbejder, Tårnby Kommune Raymond Skaarup, Teknisk Direktør, Tårnby Kommune Betina Grimm, Afdelingsleder for Vej, Park og Forsyning, Tårnby Kommune Ilse Bengtsson, GIS medarbejder, Tårnby Kommune Jørgen Grum, KMS Lennart Christoffersen, HRKS. At afklare rammer og perspektiver for den fremtidige FOT kortlægning i Tårnby Kommune indenfor det eksisterende samarbejde i HRKS. 1. Præsentation 2. Baggrund for Tårnby Kommunes ønske om mødet 3. Fremadrettet perspektiv for FOT i Tårnby Kommune 4. Opfølgning Bilag 4a Tårnby møde doc

20 Referat 1. Præsentation Kort præsentation af møde deltagerne. 2. Baggrund for Tårnby Kommunes ønske om mødet Tårnby Kommune oplever ingen positiv effekt af deltagelse i fælleskortlægningen i FOT. Produktet ar blevet dyrere, men er endnu ikke leveret. Kommunen har overvejet om det ville give bedre resultat at kortlægge selv indenfor rammerne af de indgåede aftaler, herunder samarbejdsaftalen med KMS og rammekontrakten med de 3 kortlægningsfirmaer. 3. Fremadrettet perspektiv for FOT i Tårnby Kommune Erfaringerne fra de igangværende FOT samarbejder i Danmark viser at det formentlig vil være en fordel at gøre kortlægningsaftalerne mindre end hidtil. Det vil derfor være fornuftigt at overveje om HRKS kortlægningerne i 2009 skal foregå i grupper med i størrelsesordenen 4-7 kommuner sammen. Fordele: enkelte kommune kommer tættere på opgaven (mere ansvar, mere arbejde), bedre mulighed for producenten til at planlægge opgaven over et relativt kortere tidsforløb. Ulemper: Risiko for inhomogenitet i kortlægningen (på tværs af kommuner), større arbejde med grænseafstemning, mindre HRKS deltagelse i hver FOT kortlægning (alt andet lige). Det kan overvejes om et samarbejde med Dragør Kommune kunne udgøre et FOT samarbejde. Evt. suppleret med andre kommuner der tidligere at brugt den samme producent (kortene er formentlig mere ensartede end kommuner der har brugt forskellige leverandører). Jesper og Lennart udarbejder et udspil, der forventes færdigt ultimo februar Opfølgning Når vi holder et møde igen om et år har vi etableret FOT i Tårnby Kommune på 2007 fotoflyvningen, gennemført ajourføring på grundlag af fotoflyvningen foråret 2009 og fejlrettet udvalgte temaer, der ikke havde højeste prioritering ifm. etableringen. Hvert år gennemføres fælles HRKS fotoflyvninger, som Tårnby Kommune kan deltage i, og herunder produceres der ortofotos på grundlag af billederne. Bilag 4a Tårnby møde doc

Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart senest fredag 6.3.2009.

Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart senest fredag 6.3.2009. HRKS syd Erfa møde nr. 1, 2009 Tid Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13.00-16.00 Sted Kommuner Mødets formål Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Indstilling til HMU 16. januar 2013 Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Klyngesamarbejde i Sundhed og Omsorg. Orientering om chefteamets styring og godkendelse af HMU-følgegruppe 1. Resumé

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ny struktur på geodataområdet

Ny struktur på geodataområdet Christiansø Skagen Hirtshals Bornholm Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere