Bilag 1 Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1 specifikaion

2 Indholdsforegnelse 1. Indledning Baggrund Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme Definiioner og forkorelser Besvarelse af krav Funkionelle krav Generelle krav Lovgivning Dokumener Udskrif 9 3. I-undersøelse af sagsbehandlingsprocessen Opsar af sag Sagshåndering ved hjælp af sikord Genbrug af daa Hjælpeekser Dokumener Kladder Overblik Personoverblik Medarbejderoverblik Afslue en sag Overførsel af daa og inegraioner Syring af friser Advisering/idsfriser Indkaldelser Tilbudsmodul Henvisning il ilbud Adminisraion syring og evaluering af ilbud Daglig adminisraion af kommunale akiveringsilbud Fraværsregisrering Virksomhedsmodul Den virksomhedsreede indsas Personsøgning Virksomhedssøgning Anden akør Oversigs informaion Daa il økonomisysem Ledelsesinformaion Inegraion il Daavarehus Inegraion il Faaborg-Midfyns ydelsessysemer 40

3 6.4.5 Inegraion il andre sysemer Ikke-funkionelle krav 7.1 Overordne løsningsarkiekur Arkiekurkrav Brug af fælleskomponener Akuelle fælleskomponener Kommende fælleskomponener Sikkerhed Brugersyring Inegrie, logning og uafviselighed Forrolighed Auorisaion Åbenhed 7.5 Fleksibilie Teknisk fleksibilie Skalérbarhed (sabilie og kapacie) Brugervenlighed Tilgængelighed, oppeid og svarider Åbenhed og sandarder Arkivering 7.6 Dokumenaion Ændringshåndering Tes af nye versioner Tilknyede ydelser Projekledelse Leverancens forløb Overgang og skif i løsning Konverering (opion) Jobne og AM-poralen Daamængder Basisuddannelse Uddannelse (opion) Drif 53 Underbilag Underbilag 1A: IT-arkiekur og nuværende infrasrukur Underbilag 1B: Inegraioner og bekendgørelser Underbilag 1C: Tegning af sagssiuaion Underbilag 1D: Faaborg-Midfyn Kommunes i-sikkerhedspoliik

4 1. Indledning 1.1 Baggrund Jobcener Faaborg-Midfyn er e B-jobcener, og fra 1. augus 2009 vareages derfor alle beskæfigelsesreede opgaver i forhold il borgerne, dvs. opgaver i forhold il: Arbejdsløshedsdagpengemodagere Sar- og konanhjælpsmodagere Revalidender Ledighedsydelse Personer i fleks- og skånejob Sygedagpengemodagere Inrodukionsprogram il flygninge og indvandrere, herunder danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tilsvarende vareager jobcenere beskæfigelsesreede opgaver for virksomheder i forhold il: Formidling af arbejdskraf Rådgivning og vejledning Arbejdsfasholdelse Eablering af fleks- og skånejob Eablering af lønilskud Eablering af virksomhedsprakik Eablering af voksenlærlingeafaler mv. Jobcener Faaborg-Midfyn er organisaorisk placere i fagsekrearia Social- og Arbejdsmarked i Faaborg-Midfyn Kommune. Bilag 1 specifikaion Side 1 Faaborg-Midfyn Kommune

5 Organisering af jobcenre: Jobcenerchefer Sekrearia Jobservice Virksomhedskonak Jobformidling Mach 1-3 Modagelse Sraksekspediion Visiaion Akivering & Mach 4-5 Inegraion Akivering Revalidering Fleksjob Sygedagpengeopføl gning Sygedagpengemoda gere Revalidering Fleksjob Skånejob Jobcener Faaborg-Midfyn ønsker e sandard i-sysem, som undersøer alle arbejdsprocesser på område. I-syseme skal kunne indpasses i Faaborg-Midfyn Kommunes samlede i-arkiekur og kunne kommunikere med inerne som ekserne sysemer. Se underbilag 1A og 1B. 1.2 Formål I-syseme il Jobcener Faaborg-Midfyn skal sikre opfyldelsen af følgende overordnede formål: Samle alle cenrale arbejdsgange med udgangspunk i jobcenere i é isysem. Muliggøre smidige samarbejdsrelaioner og vidensdeling på værs af afdelinger i Jobcener Faaborg-Midfyn og i Faaborg-Midfyn Kommune generel såvel som med ekserne samarbejdsparnere. Sikre overholdelsen af den il enhver id gældende lovgivning på område, herunder reidighed. Kommunikere med inerne og ekserne insanser. Bidrage il, a borgerens journal er opdaere, således a den offenlige journalplig overholdes. Bilag 1 specifikaion Side 2 Faaborg-Midfyn Kommune

6 Undersøe cenrale arbejdsprocesser med sagssyring sam muliggøre løbende effekivisering og ilpasning af arbejdsgange. Genanvendelse af daa/oplysninger med henblik på a undgå genindasninger. Sikre sysemaisk informaionsopsamling og dokumenaion. Sikre brugervenlighed bl.a. gennem single-sign-on. Syseme skal indeholde følgende hovedelemener: E sagsundersøende værkøj il brug i alle sagsr E ilbudsmodul E planlægnings- og regisreringsværkøj il den virksomhedsreede indsas E modul il håndering af inern og eksern kommunikaion E modul il håndering af advisering/syring af friser Oversigsinformaion. Faaborg-Midfyn kommune priorierer a digialisere og auomaisere processer i vides mulig omfang, f.eks. i forhold il inerakion med udbealingssysem. 1.3 Overordnede rammer for syseme Jobcener Faaborg-Midfyn ønsker e sandard rammesysem, som så vid mulig undersøer alle sagssiuaioner og indeholder alle de funkionalieer, som Jobcener Faaborg-Midfyn benyer i dagligdagen. Alle funkioner skal så vid mulig være ilgængelige i de samme sysem, hvilke vil sige, a de ikke ønskes a skulle springe mellem forskellige sysemer eller foreages flere forskellige login. De ønskes løs ved, a syseme hener eller afleverer daa il andre sysemer, hvor de er mulig. Syseme skal som udgangspunk undersøe arbejdsgangene i jobcenere, som beskreve af Kommunernes Landsforenings (KL). Leverandøren forvenes a holde sig ajour med KL s anbefalinger for korreke arbejdsgange på beskæfigelsesområde og løbende ilpasse syseme herefer. Alle dokumener og noaer skal gemmes i e dokumenhånderingssysem. Dee kan enen ilbydes som en inegraion il Faaborg-Midfyn Kommunes nuværende ESDH sysem KMD Sag eller ilbydes som e alernaiv ESDH sysem, som bliver en del af denne leverance og inegreres il de nuværende ESDH sysem, der som udgangspunk ønskes fashold. Drifen af syseme skal ilbydes som en del af den samlede leverance. Leverandøren skal ilbyde en servicebureauløsning. Bilag 1 specifikaion Side 3 Faaborg-Midfyn Kommune

7 1.4 Definiioner og forkorelser Syseme: Syseme dækker den samlede løsning, som Jobcener Faaborg-Midfyn eferspørger. Journal: En samling af dokumener (indkomne og udgående dokumener sam inerne noaer) knye il e konkre cpr-nummer, opbevare i Faaborg-Midfyn Kommunes ESDH-sysem (KMD Sag) eller opbevare i medlevere ESDH-sysem. ESDHløsningen: Den ESDH løsning, som leverandøren leverer. Enen en inegraion il Faaborg-Midfyn Kommunes ESDH-sysem (KMD Sag) eller e medlevere ESDH sysem, der dækker de konkree behov. 1.5 Besvarelse af krav Der ønskes besvarelse af samlige nummererede krav. Følgende model anvendes for de enkele krav: beskrivelse y pe Kommenar Forklaring il udfyldelse af felerne: Fele beskrivelse : I dee fel beskrives krave. Fele : I dee fel er krave nummerere. Nummerering af krav er ikke e udryk for deres prioriering. Fele : Mindsekrav (M): Her er ale om krav, som er en forudsæning for Jobcener Faaborg-Midfyns valg af sysem. Skal krav (S): Her er ale om krav, der er afgørende for Jobcener Faaborg-Midfyns valg af sysem. Jobcener Faaborg-Midfyn har være ambiiøse med de krav der silles il e ny sandardsysem. De må derfor forvenes, a leverandørerne ikke kan opfylde alle skal kravene hel eller delvis. Dee er e udryk for Jobcener Faaborg- Midfyns ønske om a påvirke den fremidige udvikling. Bilag 1 specifikaion Side 4 Faaborg-Midfyn Kommune

8 Ønsker (Ø): som Jobcener Faaborg-Midfyn gerne ser, a leverandøren ilbyder. Ønsker, som ikke kan idsfassæes il levering på leveringsidspunke, senes i forbindelse med udarbejdelsen af sysembeskrivelsen, vil i forhold il overagelsesprocedure blive håndere som ændringsønsker med separa overagelsesproces. Opioner (O): Her er ale om ydelser, som Jobcener Faaborg-Midfyn ønsker mulighed for a ilkøbe ud over sandardsyseme og de, der kan indeholdes i e sandardsysem. Fele : (udfyldes af leverandør) Tilbudsgiver skal angive, i hvilken grad hver enkel krav er opfyld i henhold il følgende skala: elsesgrader for krav: A B C D e er opfyld som en del af leverancen og som en del af sandardsyseme. e vil ikke være opfyld som en del af leverancen, men ilbudsgiver garanerer, a de vil være opfyld i en senere version af sandardsyseme dog senes inden for 12 måneder fra overagelsesdagen. Punke vil være omfae af vedligeholdelsesafale, og ilbudsgiver har angive forvene dao for opfyldelse. e opfyldes via opsæning og/eller specialudvikling (programmering), og der vil være ale om en kundeilpasning. Punke opfyldes som en del af leverancen, men vil ikke være omfae af vedligeholdelsesafalen for sandardsyseme. e opfyldes ikke som en del af leverancen. Fele Kommenar : (udfyldes af leverandør) I dee fel har leverandøren mulighed for a give en uddybende kommenar il, hvorledes krave er opfyld, forsåe eller lignende. Eller - hvis krave menes a kunne opfyldes på en anden end umiddelbar forudsa måde - beskrives dee her, ev. med en henvisning il, hvor i bilag opfyldelse af krave er beskreve. Leverandørens redegørelse I nogle ilfælde ønskes en nærmere redegørelse, vurdering eller anbefaling i forhold il e specifik emne eller funkionalie. Dee er markere ved en ramme, som vis herunder og beyder, a leverandøren skal udfylde rammen. Leverandørens redegørelse for Der er vedlag en skabelon (skema) il besvarelse af alle krav og redegørelser som bilag 2A skema. Bilag 1 specifikaion Side 5 Faaborg-Midfyn Kommune

9 2. Funkionelle krav 2.1 Generelle krav Leverandøren skal ilbyde e sandardsysem udvikle il jobcenre. Der ønskes således ikke nyudvikling af e kundespecifik sysem. 1 M Kommenarer Syseme skal fungere som é samle sysem, således a sagssiuaionen kan gennemføres i en proces, og der ikke skal indases de samme oplysninger flere seder. 2 M Kommenarer Syseme skal som udgangspunk undersøe arbejdsgangene i jobcenere, som beskreve af Kommunernes Landsforenings (KL). 3 S Kommenarer Der skal være single sign on il syseme. 4 S Kommenarer I Leverandør skal oplyse, hvis der er arbejdsgange, der undersøes på anden vis i syseme end beskreve i KL s arbejdsgangsbank Lovgivning II Leverandøren skal redegøre for, hvordan syseme bidrager il a overholde lovgivning, revisionsmæssige krav sam noa- og dokumenaionsplig. Bilag 1 specifikaion Side 6 Faaborg-Midfyn Kommune

10 Leverandøren skal redegøre for, hvordan syseme overholder Folkeingsbesluning B103 og Afalen om anvendelse af åbne sandarder i de offenlige, jf. hp://www.is.dk/regeringens-i-ogelepoliik/abne-sandarder. Redegørelsen skal forholde sig il, hvornår dele af syseme, som på nuværende idspunk ikke måe overholde kravene, vil komme il a overholde kravene og kunne kommunikere med åbne sandarder. III Syseme skal sikre, a Jobcenere opfylder samlige de besemmelser, som foreskrives i Forvalningsloven og Offenlighedsloven med ilhørende cirkulærer, bekendgørelser, meddelelser m.v. Leverandøren skal opfylde kravene i Revisionsbekendgørelsen, Regnskabsbekendgørelsen, bekendgørelsen 1498 af 12. december 2007, herunder særlig kap M Kommenarer Syseme skal være opbygge således, a Jobcener Faaborg-Midfyn kan eferleve gældende besemmelser om beskyelse af persondaa, både i forbindelse med selve opgavehånderingen, og når ekserne ineressener anmoder om indsig, blokering og opdaering af daa jf. Persondaaloven af juli 2000 sam daailsynes praksis i forhold heril, jf. 6 M Kommenarer Syseme skal kunne undersøe den il enhver id gældende lovgivning. Leverandøren skal hurigs mulig efer ændringer i lovgivningen lave en idsplan for opdaering af syseme. Tidsplanen skal være så kor som mulig. Går der mere end 30 dage fra ikrafrædelsesidspunke for lovændringen, før opdaering af syseme er ske, skal leverandør opage forhandling om en alernaiv idsplan samidig med a leverandør kan ifalde bod for forsinkelse. Leverandøren skal age iniiaiv il opagelse af forhandling, sraks han bliver opmærksom på, a han ikke vil kunne overholde idsfrisen på 30 dage. 7 M Kommenarer Bilag 1 specifikaion Side 7 Faaborg-Midfyn Kommune

11 I forbindelse med den foresående lovændring pr. 1. augus 2009, hvorefer kommunerne overager ansvare fra saen, skal leverandøren redegøre for, hvilke sysemmæssige ændringer denne lovændring vil medføre. Leverandørens redegørelse skal forholde sig il: 1. Hvilke dele af de nødvendige ændringer der allerede er indarbejde i de der leveres. 2. Hvad der vil blive udvikle og levere eferfølgende inden d. 1. augus Om der er dele der ligger udenfor leverancen og i give fald e esima på omkosningerne heril. 8 S Kommenarer Dokumener Der skelnes mellem 3 r af dokumener: 1 Aflede dokumener: En given (foruddefinere) sammensæning af sikord for en besem sags. 2 Sandardbreve: Genereres i dag i Faaborg-Midfyn Kommunes fagsysemer, primær fra KMD. Kan alernaiv genereres ande sed. Faaborg-Midfyn Kommune anvender egen udviklede sandardbreve, som er placere i KMD Sag. 3 Blankeer og sandardformularer. Aflede dokumener skal auomaisk kunne generes, når en sags afslues og eferfølgende journaliseres i ESDH løsningen. Jf. figur 1, som er eksempel på hvilke aflede dokumener, der generes i forbindelse med en jobplan. 9 S Kommenarer Sandardbreve, blankeer, sandardformularer og journaleks skal kunne henes ind i syseme og eferfølgende journaliseres i ESDHløsningen. Leverandøren skal redegøre for, hvordan sandardbreve, blankeer og sandardformularer kan inegreres i syseme, herunder hvilke blankeleverandører der kan leveres inegraion il. IV Bilag 1 specifikaion Side 8 Faaborg-Midfyn Kommune

12 Journaleks i syseme skal kunne overføres il Faaborg-Midfyn kommunes eksiserende journalsysem. 10 Ø Kommenarer Syseme skal kunne håndere de krav, der silles i forhold il udlevering af ankevejledning. 11 S Kommenarer Leverandør skal redegøre for, hvordan ree ankevejledning auomaisk generes i syseme, når dee er påkræve if. den konkree myndighedsafgørelse. V Syseme skal kunne håndere de krav, der silles i forhold il udlevering af de relevane lovgrundlag. 12 S Kommenarer ESDH-løsningen skal kunne håndere indscannede dokumener f.eks. underskreven jobplan. Hvis ESDH løsningen med inegraion il KMD Sag benyes, er funkionen inkludere. 13 S Kommenarer Udskrif Syseme skal indeholde e dokumenarkiv, hvor dokumener kan fremsøges, udskrives, og hvor saus kan ændres. Producerede dokumener skal kunne fremfindes i arkive ved a fremsøge på forskellige søgekrierier. De skal være mulig a masseudskrive. Bilag 1 specifikaion Side 9 Faaborg-Midfyn Kommune

13 14 S Kommenarer VI Jobcener Faaborg-Midfyn afdækker p. mulighederne i forbindelse med anvendelse af e prinbureau, og leverandøren skal beskrive mulighederne og processen for a overføre prin job il e eksern prinbureau. Bilag 1 specifikaion Side 10 Faaborg-Midfyn Kommune

14 3. I-undersøelse af sagsbehandlingsprocessen Syseme skal undersøe sagsbehandlingsprocessen i Jobcener Faaborg-Midfyn. Særk forenkle skal syseme i den forbindelse: Sikre, a lovgivning og Faaborg-Midfyn Kommunes inerne regler overholdes. Sikre, a relevane planer, breve, og journalnoaer, f.eks. SMS og elekronisk opagede elefonnoaer m.m., genereres. Hene og overføre relevane daa il inerne og ekserne insanser. Sikre, a al dokumenaion af sagsbehandlingen journaliseres. Genbruge daa, så samme oplysninger kun indases en gang. Være opbygge som e dialogværkøj, der kan anvendes i samalen med borgeren. Værkøje må ikke være syrende - de skal dialogen være. Til a srukurere sagsbehandlingsprocessen skal syseme gøre brug af sagsr. Der kan skelnes mellem overordnede sagsr og sagssiuaioner: Eksempler på overordnede sagsr: Lægemapper Akivering Arbejdsskade Inegraion Sygedagpenge Revalidering Fleks-/skånejob Sags: En foruddefinere lovgivnings- eller inern besem sag. Sagssiuaion: De samlede handlinger, der knyer sig il den specifikke sags. Jobcener Faaborg-Midfyn foresiller sig, a syseme skal anvende sikord il a srukurere sagssiuaionen for medarbejderen. Med sikord forsås e foruddefinere ord/begreb, der afsedkommer en given handling (lovpligig eller inern besem). Der henvises il KLs beskrivelser af arbejdsgange på beskæfigelsesområde i forhold il de lovpligige myndighedshandlinger (arbejdsgange), hvorfor disse ikke konkreiseres nærmere i udbudsmaeriale. Jobcener Faaborg-Midfyns definiion af sagssiuaion supplerer imidlerid de lovpligige handlinger med inern vedagne arbejdsgange og er derfor mere omfaende end KLs arbejdsgangsbank. (Jobcener Faaborg-Midfyn har flere sagsr og mere dealjerede sagssiuaioner end beskreve af KL, men der henvises il KL i forhold il de lovpligige handlinger). Bilag 1 specifikaion Side 11 Faaborg-Midfyn Kommune

15 Figur 1: Eksempel på sagssiuaion ifb. med opsar af forløb Se underbilag 1C Borger Tilsand: Arbejdsløs Modag jobplan Modag ydelsesvurdering Opsar afslue Visiaion Ev. ilbud Rådighedsvurdering: Jobplan Dokumenaion 1. samale Ydelseskonor Jobcener Tidsbesilling Samale (om bereigelse il ydelse) Bereige Opsar afslue Ikke bereige Opsar afslue Vurdering af ydelsesbereigelse IT-sysemer Opre sag (i KMD Sag) Tidsbesilling AMP Samdaa Regisrering Tilbud ArbejdsMarked Poral (AMP) Ydelsessysem Vurdering af ydelsesbereigelse Eksempel på sagssiuaion i forbindelse med opsar af forløb Cpr- indases i syseme Sags vælges: Akivering Borgeren, der er i ilsanden arbejdsløs, konaker Jobcenere ved personlig fremmøde. Jobcenere i værksæer en visiaion, hvor borgerens samdaa regisreres i Jobceneres Arbejdsmarkedssysem, der formidler disse videre il Arbejdsmarkedsporalen (AMP) og opreer en sag og besiller id il en samale med en af Jobceneres sagsbehandlere. Den af Jobcenere foreagne rådighedsvurdering danner baggrund for udbealing af ydelser fra Ydelseskonore. Sikord, der srukurer sagsbehandlingsprocessen for medarbejdere, fremkommer og oplysninger indases i de deril hørende eksfel. Der kan springes mellem sikordene, så de er samalen, der syrer. Sjernefeler (*) skal udfyldes. (Sag kan ikke afslues før sjernefeler er udfyld). Der er knye hjælpeekser, herunder lovhenvisninger, il alle sikord. Til undersøelse af jobplanarbejde skal de være mulig a linke/hoppe over il f.eks. ilbudsværkøje og lovinformaionssyseme. Relevane aflede dokumener generes, herunder Jobplan. Jobplan udskrives, henvisningsskema generes og sendes auomaisk il ilbudssed. Indbereninger il andre sysemer sker auomaisk. Journalnoa generes. Bilag 1 specifikaion Side 12 Faaborg-Midfyn Kommune

16 Alle oplysninger skal kunne ilgå e Daavarehus. Tælleværk: Samale nulsilles. Ny fris for opfølgning generes. 3.1 Opsar af sag En sag sarer alid i syseme. Syseme skal have e profilsyre opsars-/overbliksbillede med enen en specifik indgang (borger eller en virksomhed) og/eller arbejdsproces. Se figur S Kommenarer Sagshåndering ved hjælp af sikord Syseme skal srukurere sagsbehandlingsprocessen for medarbejderen i de enkele sagsr (jf. KL s arbejdsgangsbank) ved hjælp af sikord. Sikordene er således afhængige af sagsn, og overordne findes der o r af sikord: Lovpligige handlinger i de enkele sagsr Jobcener Faaborg-Midfyns inern vedagne sikord. 16 S Kommenarer De skal være mulig for Faaborg-Midfyn kommune forløbende a udbygge analle af sagsr sam sikord i syseme. 17 Ø Kommenarer De skal være mulig a skife mellem sikord uafhængig af, hvor man sår i syseme, således a de er samalen med borgeren, der syrer rækkefølgen og ikke syseme, der syrer samalen. 18 S Kommenarer Ved sikord, der sikrer overholdelse af lovpligige handlinger, herunder inern vedagne sikord, skal henvisninger il paragraffer og anden relevan fas eks genereres auomaisk i de givne eksfel (dvs. medarbejderen skal ikke selv skrive dee). Bilag 1 specifikaion Side 13 Faaborg-Midfyn Kommune

17 19 S Kommenarer VII Leverandøren skal redegøre for, hvordan syseme sikrer, a alle paragrafferne ( ) indskrives relevane seder i eksfeler/dokumener m.v. De skal være mulig a definere hvilke sikord (sjernefeler), der SKAL være udfyld, før en sags kan afslues. 20 S Kommenarer Leverandøren skal redegøre for, hvordan Jobcener Faaborg-Midfyn kan definere/redefinere, hvilke sikord der kan afslue den enkele sags. VIII Hvis sagsn forsøges afslue, uden a de definerede sikord er udfyld, skal medarbejderen have besked fra syseme om, hvilke konkree sikord der ikke er udfyld. 21 Ø Kommenarer Leverandør skal redegøre for Jobcener Faaborg-Midfyns muligheder for løbende a definere/omdefinere, hvilke sikord der skal sammensæes il e afled dokumen. IX Ved udskrif af alle aflede dokumener (f.eks. syrebilag) i forbindelse med konkree sagsr (jf. KL s arbejdsgangsbank) skal kun de sikord, der er udfylde, fremgå af udskrifen. 22 S Kommenarer Genbrug af daa Formåle med genbrug af daa er, a samme oplysninger kun skal indases en gang. Bilag 1 specifikaion Side 14 Faaborg-Midfyn Kommune

18 Syseme skal gemme de sikords daa/oplysninger, der er indase i en given periode, f.eks. 1 år i e arkiv eller ande sed. Syseme skal ved ilvalg af medarbejderen kunne genbruge sids indasede daa/oplysninger: Inden for samme sags (f.eks. oplysninger indase i forbindelse med 20 opfølgning genbruges i næse opfølgning). På værs af sags inden for samme personkreds (f.eks. oplysninger indase i forbindelse med 20 og genbruges ifb. med udarbejdelse af jobplan). På værs af sagsr uafhængig af personkreds. 23 S Kommenarer Syseme skal kunne håndere forskellige former for genbrug af daa/oplysninger. De skal være mulig for Jobcener Faaborg-Midfyn a definere hvilke sikords daa/oplysninger, der ikke må genbruges og hvilke, der skal genbruges hhv. - auomaisk uden manuel godkendelse - auomaisk med manuel godkendelse 24 S Kommenarer Ved genbrug af daa skal medarbejderen kunne ree/ilføje i de overføre daa. 25 S Kommenarer Hjælpeekser Hjælpeekser knyer sig il sikord og hjælper medarbejderen på flere niveauer: Lovgivning Inerne arbejdsgange Guide i forhold il syseme. Hjælpeekser er umiddelbar ænk udforme som hjælpefunkionen i almindelig forekommende applikaioner f.eks. MS Office eller Open Office. Bilag 1 specifikaion Side 15 Faaborg-Midfyn Kommune

19 Syseme skal være udsyre med en dansksproge online hjælpefunkion, og fejlmeddelelser skal være skreve på dansk. 26 S Kommenarer Relevane hjælpeekser skal være ilgængelige alle seder i syseme og i alle sagsr. Der er re former for hjælpeekser: Relevan loveks fra lovinformaionssysem, f.eks. NIS Faaborg-Midfyn Kommunes inerne regler adgang via lovinformaionssysem Guide i forhold il syseme 27 S Kommenarer Den enkele medarbejder skal auomaisk informeres, når der kommer opdaeringer/nye hjælpeekser- De skal fremgå i forbindelse med den konkree sagsbehandling på sikordsniveau. 28 S Kommenarer Leverandøren er ansvarlig for a opdaere/redigere hjælpeekser for så vid angår guide og loveks i forhold il syseme sam inegraion il lovinformaionssysem. 29 S Kommenarer Der skal kunne hoppes/linkes direke fra en given paragraf i hjælpeeksen, advissiuaionen m.v. il den konkree paragraf/lovguide/ Faaborg-Midfyn Kommunes inerne regler. Link defineres i samarbejde mellem leverandøren og Jobcener Faaborg-Midfyn. Jobcener Faaborg-Midfyns forolkning er udslagsgivende i vivlssiuaioner. 30 Ø Kommenarer Bilag 1 specifikaion Side 16 Faaborg-Midfyn Kommune

20 3.2 Dokumener Kladder Alle aflede dokumener i forbindelse med konkree sagssiuaioner skal kunne genereres som kladde og kunne udskrives af syseme, når sagssiuaionen afslues. 31 S Kommenarer Såfrem konkree sagssiuaioner er i kladdeform skal de alid være mulig a arbejde videre med sagssiuaionen, indil denne afslues (syseme må ikke låse sagsn). 32 Ø Kommenarer Såfrem medarbejderen opreer en sags, der allerede er i kladdeform, skal syseme give meddelelse herom. 33 S Kommenarer De må ikke være mulig a have o ens akive sagsr på samme cpr-nummer. 34 S Kommenarer De skal være mulig a have flere forskellige akive sagsr på samme cpr- nummer. F.eks. de skal være mulig a opree en sygedagpengesag samidig med, a der er en akiv fleksjobsag. 35 S Kommenarer 3.3 Overblik For a medarbejderen kan bevare overblikke over sagen, skal syseme give mulighed for en sysemaisk opdeling i flere underafsni, bl.a. afhængig af Bilag 1 specifikaion Side 17 Faaborg-Midfyn Kommune

21 sagsn. F.eks. skal oplysninger vedr. beskæfigelse, ydelse, inegraion, arbejdsprøvning, rehabiliering m.m. kunne holdes adskil. Der er o overbliksr: Personoverblik Medarbejderoverblik Personoverblik De skal være mulig for medarbejderen i syseme a få e akuel personoverblik på cpr-niveau. Oplysninger i personoverblikke skal være afhængig af borgerens personkreds. 36 S Kommenarer Jobcener Faaborg-Midfyn skal i forbindelse med implemeneringen af syseme kunne definere, hvilke oplysninger der skal fremgå af overbliksbillederne. F.eks. periodiske forhold som sygdom, ferie og friage fra rådighed/akivering, adviseringer og sagsr i saus kladde. 37 S Kommenarer I personoverblikke skal medarbejderen kunne hoppe/linke il hisorikken på de oplysninger, der fremgår af personoverblikke. F.eks.: Hvis de af personoverblikke fremgår, a borgeren har helbredsmæssige barrierer, skal de være mulig a gå ilbage i sagsforløbe. 38 Ø Kommenarer Personoverblikke skal indeholde e fremadree overblik i form af, hvilke adviseringer/friser der gælder. 39 S Kommenarer Bilag 1 specifikaion Side 18 Faaborg-Midfyn Kommune

22 3.3.2 Medarbejderoverblik De skal være mulig for medarbejderen a få e overblik over egne sager på cprnummer og andre søgekrierier (medarbejderoverblik). 40 S Kommenarer Fra medarbejderoverblikke skal der kunne hoppes/linkes il: a) Personoverblik b) ESDH løsning c) Medarbejderens egne adviseringer på hele sagssammen. 41 S Kommenarer 3.4 Afslue en sag Når en sags afslues, skal de være mulig a angive afsluningsårsager. F.eks.: Flye, i arbejde m.fl. 42 S Kommenarer Når sags afslues, skal den nødvendige kommunikaion ske, herunder overføre cenrale indbereninger jf. underbilag 1B om sniflader. 43 S Kommenarer 3.5 Overførsel af daa og inegraioner Jobcener Faaborg-Midfyn skal kunne definere både inerne og ekserne akører, der auomaisk skal modage aflede dokumener. 44 S Kommenarer Syseme skal have fuld inegraion med fælles landsdækkende sysemer. Relevane oplysninger skal auomaisk henes ind i syseme, uden a der Bilag 1 specifikaion Side 19 Faaborg-Midfyn Kommune

23 gennemføres login-procedure ved hver anvendelse. Oplysninger der obligaorisk skal overføres il fælles landsdækkende sysemer skal ske auomaisk. 45 S Kommenarer Leverandøren skal redegøre for muligheden for kø-funkion i forhold il opdaering af ekserne sysemer. X Syseme skal auomaisk kunne levere de relevane oplysninger og lovgivningsbeseme saisikker il Jobindsas.dk, CRAM og AMFORA. Dee gælder også for kommende sysemer i forbindelse med naionale ilag/omsrukureringer af område. 46 S Kommenarer Eferhånden som Arbejdsmarkedssyrelsen/KL frigiver nye webservices såsom virksomhedsoverblik, fælles brugergrænseflade og a-kassekommunikaion, skal syseme undersøe anvendelse og udveksling af oplysninger. Se fælles udmelding fra AMS/KL den 21. februar S Kommenarer Ved åbning af en ny blanke skal syseme være i sand il a genbruge eksiserende oplysninger fra syseme. 48 S Kommenarer Syseme skal inegreres med Faaborg-Midfyn Kommunes elekroniske possysem GroupWise, således a: - Dokumener udarbejde i syseme kan vedhæfes og sendes som mails - Mails skal kunne gemmes som en del af en sag i den ilbude ESDH-løsning. 49 S Kommenarer Bilag 1 specifikaion Side 20 Faaborg-Midfyn Kommune

24 Syseme skal inegreres med Faaborg-Midfyn Kommunes elekroniske kalendersysem i GroupWise, således a: Afaler i kalenderen er synlige i syseme Booking lave i syseme auomaisk overføres il den elekroniske kalender Adviser generere af syseme skal kunne il og fravælges i den elekroniske kalender. 50 Ø Kommenarer Skabeloner for sandardbreve, oversiger og lignende maeriale i syseme skal være ilgængelige via Microsofs Office Pakke og Open Office. 51 S Kommenarer Syseme skal auomaisk kunne modage/hene ajourføre samdaa for personer og virksomheder inden for kommunens område fra CVR/cpr (DPR). 52 S Kommenarer Såfrem en borger flyer il kommunen, skal der auomaisk kunne overføres daa fra de landsdækkende sysemer il syseme. 53 S Kommenarer Bilag 1 specifikaion Side 21 Faaborg-Midfyn Kommune

25 4. Syring af friser 4.1 Advisering/idsfriser Jobcener Faaborg-Midfyn ønsker e sysem, der kan håndere friser, afaler og adviseringer. Der skal kunne skelnes mellem adviseringer, som syseme genererer i forhold il: De lovpligige friser Inerne regler/ friser Medarbejderens egne definerede friser. I løbe af en borgers ilmelding il jobcenere er der en række samaler og akivieer, der skal overholdes. Reidigheden sikres overhold via såvel udsøgning som advisering. Når en given samale er gennemfør, nulsilles frisen auomaisk ved hjælp af en æller, der er koble il syseme. Tælleren skal anvende den opgørelsesenhed, der findes i lovgivningen, ved faslæggelse af minimumskravene på de enkele indsasområder. Som eksempel kan anføres: Ifølge lov om akiv beskæfigelsesindsas er minimumskrave il 3 måneders konakforløbe en konaksamale hver gang, der er gåe 13 uger med offenlig forsørgelse. De skal være mulig a sikre overholdelsen af alle friser/reidighed ved såvel udsøgning i e adminisraions-/søgemodul, som ved hjælp af auomaiske påmindelser/adviseringer. 54 S Kommenarer Syseme skal kunne levere og håndere relevane adviseringer/meddelelser fra inerne og ekserne insanser/kilder/sysemer. Eksempelvis Der skal auomaisk generes adviseringer il Ydelseskonore, hvis advis kræver en handling i de pågældende insanser eller i Jobcenere. Som eksempler kan nævnes a: Bilag 1 specifikaion Side 22 Faaborg-Midfyn Kommune

26 Syseme skal auomaisk kunne hene oplysninger fra Ydelseskonores sygedagpengeudbealingssysem (KMD) og generere advisering om f.eks.: Cpr-nummer Førse sygedag Refusion il arbejdsgiver, herunder arbejdsgiver oplysninger Sidse sygedag Ændringer i refusionsforhold Sar og sop af konanhjælp skal kunne henes i KMD Akiv. For så vid angår opsar af sygedagpengeopfølgningssager, skal der, når der oprees en løbende sygedagpengesag i Ydelseskonore, hurigs mulig adviseres il Jobcenere. Oplysninger vedr. borgeren skal auomaisk overføres fra sygedagpengeudbealingssysem (KMD)/Ydelseskonore il Jobcenere. Raskmeldinger skal ligeledes kunne overføres auomaisk fra Ydelseskonore il Jobcenere og omvend. 55 S Kommenarer Syseme skal sikre overholdelse af alle friser ved auomaisk a danne adviseringer, som er ilgængelige for relevane brugere (individuel opsæning). 56 S Kommenarer Adviseringer skal indeholde en række forskellige oplysninger med mulighed for individuel a fravælge en eller flere oplysninger. Adviseringer skal f.eks. angive: Dao for fris Hvilken handling, der skal foreages Idenifikaionsiden Sagskaegori Sidse fris for opfølgning (dao) Advis Borgerens navn og ev. adresse il brevgenerering. 57 S Kommenarer Bilag 1 specifikaion Side 23 Faaborg-Midfyn Kommune

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1 Brugervejledning & insrukion MHC / Varenr. 57405 MHC /4 Varenr. 57407 MHC/0- INDHOLD.0 Beskrivelse.0 Insallaion 3.0 Programmering 4.0 Forskellige funkioner 4. Toggle hygrosa (MHC /) 4. -rins hygrosa (MHC

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU maj 2015 07.05.15 1/7 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Søren Kold, Susanne Malle, Marie Fridberg,, Jakob Kli,, 1.0 Formalia a. Valg af dirigen

Læs mere

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6 Noa Sagsnr.: 2015/0013799 Dao: 30. augus 2016 Tiel: Bilag il udvalgssag sepember 2016 Sagsbehandler: Chrisina Faber Skolekonsulen De lærende eam professionalisering af samarbejde Projek søe af A.P. Møller

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 4 Varenr. 572185 MTC4/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Udbud 1 Februar 2015 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-8512 Dok. nr.:

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4% Horsensvej Anal besvarelser: 375 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocen: 76,4% Forældreilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Aarhus Kommune har i perioden okober november 2015

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014 Udbud 1 Februar 2014 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SABSOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i f r a i d é i l p r o j e k e n m e o d e i l n y æ n k n i n g o g p r o b l e m l ø s n i n g n o v a i s p r o c e s s e n i n d e h o l d e r... n n o v a p r e j e k Toolki & Mindhouse er o konsulenvirksomheder,

Læs mere

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Indusriel ovfladebehandling Bilag il Arbejdsilsynes bekendgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde kodenume produk 7.1. Bilages område a. Påføring af maling og lak på emn på fase arbejdsplads

Læs mere

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale.

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale. : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU december 2015 7/12 kl. 10.15 1 Referen: Udfærdige dao : Mødesed oropædkirurgisk afdeling Tilsedeværende: Per Wagner, Søren Kold, Andreas Balslev Clausen, Jakob

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR oa. augus Sagsnr. Dok. nr. Udarbejde af: va-lil Tilføjelse i adminisraionsgrundlage for LR Erhvervsfirmaer i Svendborg kommune sam Svendborg kommune har forespurg, om de vil kunne lade sig gøre for erhverv

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats B A T k a r e l l e BAT Nr. 2 april 2008 I indeværende folkeingssamling skal Folkeinge beslue en ændring af Øsafalen med de formål a sramme op omkring regisreringen og konrollen af udsaionerende virksomheder.

Læs mere

Fremadrettede overenskomster i byggeriet

Fremadrettede overenskomster i byggeriet B A T k a r e l l e Nr. 2 april 2007 Mange unge i dag ved ikke, hvad fagforeningen sår for, og de er fagforeningens forpligigelse a videregive arven il de kommende generaioner. Side 4 Ny forskning fra

Læs mere

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning B A T k a r e l l e BAT Nr. 3 maj 2008 Bygningsarbejdernes idéer og opfindelser bliver ikke udnye ilsrækkelig i byggerie. De viser en rappor, som Teknologisk Insiu neop har lag sidse hånd på. Side 3 De

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Efterspørgslen efter læger 2012-2035

Efterspørgslen efter læger 2012-2035 2013 5746 PS/HM Eferspørgslen efer læger 2012-2035 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Anal eferspurge læger i sundhedsudgifalernaive Anal eferspurge læger i finanskrisealernaive

Læs mere

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort!

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort! B A T k a r e l l e BAT Nr. 6 okober 2006 I BAT har vi med ineresse bemærke de 13 nye iniiaiver, som Beskæfigelsesminiseren har iværksa med de formål a gøre de leere for danske virksomheder a få udenlandsk

Læs mere

Talgildur samleiki. Undirskjal 2 Use Cases APRIL 2016

Talgildur samleiki. Undirskjal 2 Use Cases APRIL 2016 Undirskjal 2 Use Cases - APRIL Use Cases - Talgildur Samleiki ID Elemen ype Som en Hvem er jeg? Vil jeg Hvad vil jeg opnå? Så Hvorfor vil jeg opnå de? Vægning Dao Opree Ini. Noer 1 0 - Generel Slubruger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.12.2008 L 346/89 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 11. sepember 2008 om indsamling af daa om euro og drifen af Currency Informaion Sysem 2 (ECB/2008/8)

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Drifsanvisning 51167631 09.13 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overenssemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2016

tegnsprog Kursuskatalog 2016 egnsprg Kursuskaalg 201 4 Hvrdan finder du di niveau? 4 Hvr hldes kurserne? 4 Hvrdan ilmelder du dig? 5 Hvad kser e kursus? Tegnsprg fr begyndere Tegnsprg på mellemniveau 10 Tegnsprg fr øvede 12 Sikker

Læs mere

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri CS Klimaeknik ApS Tlf.: +45 38 88 7 7 DATA OG FAKTA Lufbehandlingsenhed MuliMAXX New Generaion... God luf il erhverv og indusri Enhedsbeskrivelse MuliMAXX Om dee kaalog Til vore kunder Med dee kaalog ønsker

Læs mere

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh. augus 006 Dynamik i effekiviesudvidede CES-nyefunkioner Resumé: I dee papir benyes effekiviesudvidede CES-nyefunkioner il a finde de relaive forbrug

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest Prospek PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Inves Ansvar for prospek Hedgeforeningen Jyske Inves er ansvarlig for prospekes indhold. Vi erklærer herved, a oplysningerne i prospeke os bekend er rigige og

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet Nye veje il a moivere og akivere de unge på arbejdsmarkede Disposiion -Særlig ilreelag forløb for unge nyledige for Jobcener Næsved - Hvad skal der være fokus på se med vores øjne? - Nogle forslag.. Særlig

Læs mere

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv.

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv. B A T k a r e l l e Nr. 3 maj 2006 Den 4. april fremsae EU kommissionen e revidere forslag il e Servicedirekiv. Side 3 De økonomiske miniserier er i skarp konkurrence om, hvem der kan fremmane sørs flaskehalspanik

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017 Udbud Februar 2017 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og samarbejde (SABSOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD B A T k a r e l l e BAT Nr. 1 februar 2007 Bedre arbejdsmiljø, overholdelse af idsfriser, færre mangler - resulaerne fra re års arbejde med BygSoL-projeke er il a age og føle på. Side 2 Trods høje økonomiske

Læs mere

Strategi for brug af mere netværkspleje

Strategi for brug af mere netværkspleje Sraegi for brug af mere neværkspleje Projekleder Gie Ørum Madsen Dao Januar 2011 Denne projekbeskrivelse er en revision af den oprindelige projekbeskrivelse fra mars 2010. Baggrunden for revisionen er,

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

Der er ikke megen hjælp at hente i Dansk Byggeri,

Der er ikke megen hjælp at hente i Dansk Byggeri, B A T k a r e l l e Nr. 7 november 2006 Når Regeringen god søe af De Radikale og diverse arbejdsgiverorganisaioner ønsker a udfase Øsafalen gør de regning uden vær. Side 2 De var en veloplag, ærlig og

Læs mere

Kommunikation der samler virksomheden

Kommunikation der samler virksomheden IPVis Connec Asger Andersen info@ipvis.dk Kommunika der samler virksomheden +45 8888 7777 765 Kalender 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Salg Magnus Knudsen Nicklas Kaspersen Oscar Chrisoffersen Anne Peersen

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

5 Lønindeks for den private sektor

5 Lønindeks for den private sektor 57 5 Lønindeks for den privae sekor 5.1 Grundlæggende informaion om indekse 5.2 Navn Lønindeks for den privae sekor. Der offenliggøres e ilsvarende lønindeks for den offenlige sekor, der i princippe beregnes

Læs mere

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik B A T k a r e l l e BAT Nr. 5 sepember 2007 Den 29. juni besluede forligsparierne a revidere Øsafalen. Revisionen kom i sand efer god en måneds forhandlinger mellem Beskæfigelsesminiserie, Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Estimation af markup i det danske erhvervsliv d. 16.11.2005 JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne

Læs mere

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic Sofsarere, moorsyringer og elekroniske konakorer CI-ronic INDUSTRIAL CONTROLS Elekroniske konakorer CI-ronic konakorer er skræddersyede il kræende indusrielle applikaioner. Takke ære indbygge LTE-eknik

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003 RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Eferårssemesre 2003 Generelle bemærkninger Opgaven er den redje i en ny ordning, hvorefer eksamen efer førse semeser af makro på 2.år

Læs mere

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk Oversig Mes repeiion med fokus på de sværese emner Modul 3: Differenialligninger af. orden Maemaik og modeller 29 Thomas Vils Pedersen Insiu for Grundvidenskab og Miljø vils@life.ku.dk 3 simple yper differenialligninger

Læs mere

3 Indeks for udenrigshandelen

3 Indeks for udenrigshandelen 35 3 Indeks for udenrigshandelen 3.1 Grundlæggende informaion om indekse 3.1.1 Navn Indeks for udenrigshandelen. 3.1.2 Formål Indeks for udenrigshandelen beregnes for a belyse den mængdemæssige og prismæssige

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Dagpengeskandalen. B A T k a r t e l l e t. r. 5 november 2008

Dagpengeskandalen. B A T k a r t e l l e t. r. 5 november 2008 B A T k a r e l l e BAT N r. 5 november 2008 Regeringen skal udarbejde konkree energi- og CO2 mål for byggerie og for bygninger, ellers ender den danske indsas med a blive en relaiv landingsbane silsand.

Læs mere

Undervisningsmaterialie

Undervisningsmaterialie The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan Alexis ielsen, Syddansk Universie Odense, Denmark Undervisningsmaerialie Ark il suderende og opgaver The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2009. Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2009. Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington Danmarks fremidige befolkning Befolkningsfremskrivning 29 Marianne Frank Hansen og Mahilde Louise Baringon Augus 29 Indholdsforegnelse Danmarks fremidige befolkning... 1 Befolkningsfremskrivning 29...

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4 Insiu for Maemaiske Fag Maemaisk Modellering 1 Aarhus Universie Eva B. Vedel Jensen 12. februar 2008 UGESEDDEL 4 OBS! Øvelseslokale for hold MM4 (Jonas Bæklunds hold) er ændre il Koll. G3 på IMF. Ændringen

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer Noa. november (revidere. maj ) Finansminiseries beregning af gab og srukurelle niveauer Vurdering af oupugabe (forskellen mellem fakisk og poeniel produkion) og de srukurelle niveauer for ledighed og arbejdssyrke

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0 Micrologic oversømsrelæer.0 og.0 Lær oversømsrelæe a kende Idenifikaion af oversømsrelæe Oversig over funkioner 4 Indsilling af oversømsrelæe 6 Indsillingsprocedure 6 Indsilling af Micrologic.0 oversømsrelæ

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

Fra idé til projekt NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN

Fra idé til projekt NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN Fra idé il projek NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN f r a i d é i l p r o j e k I n d l e d n i n g Da Chresen Jensen i 1852 grundlagde Nymølle eglværk, var områdes syrkeposiioner mege anderledes end i dag. Dog er

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Finanspolitik i makroøkonomiske modeller

Finanspolitik i makroøkonomiske modeller 33 Finanspoliik i makroøkonomiske modeller Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Finanspoliik og pengepoliik er radiionel se de o vigigse økonomiske insrumener il sabilisering

Læs mere

Billige boliger er vejen frem

Billige boliger er vejen frem B A T BAT Side 4 Eksrem signing i byggebeskæfigelsen på 30.700 personer i løbe af blo e enkel kvaral. Side 6 Siden nyår er EU s nye forskningsbudge bleve åben for ansøgninger. Byggeforskning kan også ilgodeses

Læs mere

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen Appendisk. Formel beskrivelse af modellen I dee appendiks foreages en mere formel opsilning af den model, der er beskreve i ariklen. Generel: Renen og alle produenpriser - eksklusiv lønnen - er give fra

Læs mere

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Driftsanvisning 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Driftsanvisning 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Drifsanvisning 51289397 11.14 K DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Overenssemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje Afmærkning af vejarbejder på sasveje Tegningsbilag - moorveje Drifsområde - maj 2008 Indholdsforegnelse DRI nr. Kor beegnelse overskrifer på egningerne 00 Generel il egningsbilage Arbejder i eller fra

Læs mere

Andreasskolen i Holbæk - en kristen friskole

Andreasskolen i Holbæk - en kristen friskole 410 De andre frie grundskoler: Andreasskolen i Holbæk - en krisen friskole Proesskoler De krisne friskoler er ikke blo friskoler, der bygger på e krisen grundlag. De gør kaolske skoler og mange grundvigske

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Drifsanvisning 51195792 03.13 K DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Overenssemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Producen eller

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Transparent teknologi. Heat Sink. Kontakt DEFEND. Q1prime. Q3defend. Q1mini. Q7defend. V3air. Q3classic. V3air rechargeable.

Transparent teknologi. Heat Sink. Kontakt DEFEND. Q1prime. Q3defend. Q1mini. Q7defend. V3air. Q3classic. V3air rechargeable. DENMARK Q1 DEFEND Q1prime Q3defend Q1mini Q1 Q7defend Q2 Q2 V3 V3air Q3 Q3classic V3air rechargeable Q3 Q3r V3pro Q4 Q4xr V3pro rechargeable Transparen eknologi Hos Suprabeam er vi besae af a udvikle den

Læs mere

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh. augus 007 Funkionel form for effekiviesindeks i de nye forbrugssysem Resumé: Der findes o måder a opskrive effekiviesudvidede CES-funkioner med o

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Kirkeligt Teater. Underholdende

Kirkeligt Teater. Underholdende Kirkelig Teaer For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne»de er Kirkeeaeres oplevelse, a når børn og unge morer sig under forkyndelsen, husker de mege bedre den bibelske forælling«foredrag

Læs mere

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marcus Mølbak Inghol 17. okober 2012 Dokumenaion for regelgrundskyldspromillen Resumé: I dee modelgruppepapir dokumeneres konsrukionen af en idsrække for regelgrundskyldspromillen

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2006. Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2006. Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen Danmarks fremidige befolkning Befolkningsfremskrivning 26 Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peer Sephensen Juni 26 Indholdsforegnelse Forord...4 1. Indledning...6 2. Befolkningsfremskrivningsmodellen...8

Læs mere