GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller"

Transkript

1 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller 2. udgave - Juni 2005

2 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller Maj 2005

3

4 Forord 0 Forord Denne projektrapport er lavet i forbindelse med et afslutningsprojekt på MTM-uddannelsen på Aalborg Universitet Vi vil gerne sige tak til de, der gennem projektarbejdet har været villige til at bruge tid på at hjælpe os. Lennart Madsen, Haderslev Museum Hans Christian Andersen, Haderslev Museum Erik Sejer Rasmussen, Aalborg Historiske Museum Lars Christian Nørbach, Aalborg Historiske Museum Jan Sloth-Carlsen, Aalborg Historiske Museum Svend Aage Knudsen, Museet på Sønderskov Mads Strunge, Odense Bys Museer Per Dahl Johansen, Odense Bys Museer Claus Dam, Kulturarvsstyrelsen Niels Wickman, Museum for Holbæk og omegn Desuden tak til alle de museumsmedarbejder, som tog sig tid til at bidrag med oplysninger om status for GIS anvendelsen på deres museer. God fornøjelse med læsningen Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller GIS til forvaltning af kulturarv 1

5 Forord 0.1 Resumé Projektet "GIS til forvaltning af kulturarv" tager udgangspunkt i, at GIS er et relevant værktøj for en digitalisering af de arkæologiske museers arbejde med at beskytte den faste kulturarv. Projektet undersøger som udgangspunkt, i hvilket omfang GIS anvendes hos de arkæologiske museer i Danmark og til hvilke opgaver. Det viser sig, at GIS er udbredt hos mange museer, hvor det anvendes til registrering af arkæologiske lokaliteter og til sagsbehandling i forbindelse med beskyttelsen af fortidsminder. Undersøgelsen viser dog også, at potentialet i GIS endnu ikke udnyttes fuldt ud. Som årsag hertil, peger undersøgelsen på, at der er en række tekniske og organisatoriske barrierer for udvikling, implementering og anvendelse af GIS i museernes opgaveløsning. Behovet og interessen for at anvende GIS i de arkæologiske museers opgaveløsning er til stede. Derfor undersøger projekter om og hvordan, der kan designes et sammenhængende GISunderstøttet sagssystem til digital sagsbehandling af beskyttelsen af synlige og ikke synlige fortidsminder. Der skitseres et overordnet design for et sådant sammenhængende sagssystem, bestående af flere koblede programmoduler. Nogle af de centrale programmoduler heri er GIS og et modul til sagsstyring. Projektet beskriver, hvordan det - gennem anvendelse af objektorienteret analyse - er muligt at udvikle et GIS-understøttet sagsstyringssystem. Sluttelig præsenteres en prototype af sagsstyringssystemet, der kan fungere som den centrale del af den digitale forvaltning af kulturarven. 0.2 English summary The project title is GIS for managing national heritage. The project proposes that GIS is a viable tool for digitizing the archaeological museums workflow for the protection of national heritage. The project looks at the extent to which the museums use GIS, and for what purposes. One conclusion is that GIS has wide usage and that it is used broadly in conjunction with registering archaeological sites and for case management. The report concludes as well, that there is a large and unused potential for using GIS in case management. The project investigates the reasons behind this unused potential and suggests that there are a number of organizational and technical barriers for the development, introduction and usage of GIS. Even so, the report points out that there is a need, and interest in using GIS, within the museum community. Therefore the project investigates if, and how, a GIS supported case management system can be designed and developed for the management of visible and non-visible national heritage. A modular system with open standard interfaces enables the museums to use the elements that have relevance for their specific needs. GIS and case management modules are central for the system, but other off the shelf products may be added as needed. The project also describes how, through the use of object oriented design, it is possible to develop a case management system. Finally a prototype of the case management system is presented. 2 GIS til forvaltning af kulturarv

6 Forord GIS til forvaltning af kulturarv 3

7 Forord 4 GIS til forvaltning af kulturarv

8 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 0 Forord Resumé English summary Indholdsfortegnelse...5 Introduktion Indledning Præsentation af gruppens medlemmer Vores motiv for at tage emnet op Resumé af forprojekt GIS Kulturarv Registrering af kulturarv Formidling af kulturarv Forprojektets konklusion og perspektivering Litteratur Projektets fokus og problemformulering Digital forvaltning i den offentlige sektor Skitse til et digitalt kulturarvs-system Problemformulering Litteratur Projektets metoder Projektets overordnede metode Metode til undersøgelse af GIS-anvendelsen Metode til analyse af it-systemer Sammenfatning på valg af metoder Litteratur...42 Sektor overblik Museernes opgaver Hensigten med revision af museumsloven Museernes virkefelt Hvad skal beskyttes? Hvem har ansvar? Hvordan beskyttes fortidsminder? Andre beskyttelsesforanstaltninger Litteratur GIS til beskyttelse af den faste kulturarv Litteratur Analyse af museernes brug af GIS Bearbejdning af spørgeskemaundersøgelsen Bearbejdning af interviewene Opgaver Teknologi Struktur Aktører Sammenfattende analyse Konklusion på analysen af museernes GIS-anvendelse Litteratur...70 GIS til forvaltning af kulturarv 5

9 Indholdsfortegnelse Sagssystemet Overblik over sagssystemet Vores idé Funktionalitetsoverblik Teknisk overblik Sammenfatning IT-teknologi Infrastruktur for Stedbestemt Information Teknologier Sammenfatning Litteratur...88 Systemanalyse Foranalyse Arbejdsform Systemdefinition og BATOFF Kravspecifikation Accepttest Sammenfatning Litteratur Analyse af problemområdet Analysen Objektudvælgelsen Klasser Klasselisten Klassediagram generalisering Klassediagram aggregering Klassediagram associering Klassediagram Klassediagram Klynger Hændelser Tilstand - Tilstandsdiagram Modellen Sammenfatning Litteratur Analyse af anvendelsesområdet Analysen Aktører Brugsmønstre Funktioner Funktionsliste Brugergrænseflader Relationer til andre it-systemer Sammenfatning Litteratur Prototype Overblik Sagsstyringssystemet Lokalitet Arkivalsk kontrol Sammenfatning GIS til forvaltning af kulturarv

10 Indholdsfortegnelse Afslutning Evaluering af metoder Leavitts model til analyse af GIS-anvendelsen Systemudvikling ved brug af OOA Indsamling af empiri Projektarbejdet Konklusion Sammenfatning Perspektivering Omverdenen Teknologi Organisation Mennesker Litteraturliste Litteratur Internetlinks GIS til forvaltning af kulturarv 7

11

12 Introduktion

13

14 Indledning 2 Indledning Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektopgaven på 2. år af MTM-studiet på Aalborg Universitet Rapporten er en beskrivelse af projektforløbet, og omhandler analyse af behov for og udvikling af et GIS-understøttet sagsstyringsværktøj. Værktøjet tænkes anvendt i de arkæologiske museers administration af den faste kulturarv. Studieordningen for MTM Geo Informatik ved Aalborg Universitet 2004 siger om formålet med 2. års projekttema: "Det overordnede formål er at blive fortrolig med såvel tekniske som organisatoriske aspekter i forbindelse med implementering af ny teknologi (GIT/GIS) i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver og i forskellige organisationer - offentlige såvel som private. Endvidere er formålet at blive fortrolig med de muligheder indførelsen af GIT/GIS kan tilbyde, herunder geografiske analyser, geo-visualisering m.m. Endvidere siger Studieordningen om projektet: "Der tages igen udgangspunkt i et konkret emneområde inden for anvendelse af geografisk information (kort- og geodata) i en offentlig - eller privat sektor. Herefter udarbejdes et konkret forslag til en GIS/GIT-løsning eller GI-anvendelse inden for det valgte emneområde (gerne med udgangspunkt i projektarbejdet fra det første år). Projektet skal indeholde såvel et designforslag som en konkret løsning. Forslaget indbefatter i princippet både tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter, dog kan man vælge at fokusere på de to førstnævnte." Projektet er gennemført i perioden november 2004 til maj 2005 med lektor Hanne Brande- Lavridsen som projektvejleder og lektor Lars Bodum som medvejleder. 2.1 Præsentation af gruppens medlemmer Lee Pointing Lee Pointing er uddannet teknisk assistent fra Lee er leder af Kort-, Data & Strakskontoret ved Odense Kommune og har arbejdet her siden Lee har bl.a. ansvaret for GIS ved Odense Kommune Peter Nicolaisen Peter Nicolaisen er uddannet landinspektør fra Peter er ansat ved Sønderjyllands Amt og har arbejdet her siden 1983 primært med fysisk planlægning. Fra 2002 har Peter fungeret som GISudviklingskoordinator i Teknisk Forvaltning Peter Horsbøll Møller Peter Horsbøll Møller er uddannet teknisk assistent fra Peter er ansat ved COWI og har arbejdet her siden Peter arbejder i afdelingen Geografisk Information & IT med fokus på udvikling af GIS-løsninger baseret på MapInfo. 2.2 Vores motiv for at tage emnet op Gruppens forprojekt på MTM-studiets 1. år: GIS til registrering, forvaltning og formidling af kulturarv havde fokus på, hvordan GIS blev brugt til formidling af stedbestemte data om den faste kulturarv i Danmark. Vi så bl.a. på, hvordan oplysninger om fortidsminder og arkæologiske fund blev registreret, lagret og kommunikeret videre til både professionelle brugere og til borgerne. Forprojektet viste, at der findes mange stedbestemte data om kulturarv, men at GIS til forvaltning af kulturarv 11

15 Indledning de er bedst egnede til professionelle brugere. Til brug blandt ikke-eksperter bør mange af kulturarvsdataene først bearbejdes med henblik på bred formidling. Netop brugen af GIS til håndtering af kulturarvsdata til professionelle formål, nærmere betegnet museernes sagsbehandling, vakte nu vores interesse. Under forprojektet fik vi indtryk af, at museerne kun i begrænset grad anvendte GIS i deres forvaltningsopgave med at sikre synlige og ikke synlige fortidslevn mod ødelæggelse f.eks. på grund af anlægsarbejder og råstofindvinding. I perspektiveringen af forprojektet pegede vi derfor på, at det måtte være relevant for de arkæologiske museer at anvende GIS i et sammenhængende it-system, bl.a. til beskyttelse af den faste kulturarv. Et sådant GIS-understøttet system, forestillede vi os, skal bruges til denne forvaltningsopgave og gøre kulturarvsdata tilgængelige digitalt, så de kan kommunikeres mellem og eventuelt bearbejdes hos alle parter, der er involveret i sagsbehandlingen. Dette vil være i tråd med visionerne for digital forvaltning. Digital forvaltning og digital kommunikation mellem myndigheder har været, og er fortsat, en central udviklings- og effektiviseringsparameter i den offentlige sektor. Overalt i den offentlige sektor bruges der derfor mange kræfter på at digitalisere sagsgange m.m. Sker det også på kulturarvsområdet? Vi var således blevet nysgerrige efter at undersøge, hvor udbredt brugen af digital udveksling af data og især GIS-anvendelsen, er hos de arkæologiske museer. Og ikke mindst var vi blevet inspireret til at undersøge, om det sammenhængende GIS-understøttede system, som vi havde skitseret i forprojektet, kunne udvikles og være til nytte i den sagsbehandling, som de arkæologiske museer udfører. Vi har derfor i dette projekt valgt at gennemføre en analyse af de arkæologiske museers GIS-anvendelse, bl.a. for at undersøge hvilke faktorer, der understøtter eller bremser udvikling og anvendelse af GIS. Med udgangspunkt heri beskriver vi, hvordan vi forestiller os, at et GIS-understøttet sagssystem til administrativ sagsbehandling for beskyttelse af synlige og ikke synlige arkæologiske levn skal udvikles, og hvilke funktionaliteter, det bør stille til rådighed for museernes brugere og samarbejdspartnere. 12 GIS til forvaltning af kulturarv

16 Resumé af forprojekt 3 Resumé af forprojekt I forprojektet havde formålet et bredt sigte. Med udgangspunkt i en nysgerrighed overfor kulturarven samt en erkendelse af, at den teknologiske udvikling med den massive udbredelse af mobiltelefoni, personlige digitale assistenter (PDA) og GPS bil-navigations-systemer har åbnet op for nye og uprøvede muligheder for registrering og formidling af kulturarven. Projektets initierende problem var derfor, at undersøge om der eksisterede et relevant og endnu ikke udnyttet potentiale for at anvende GIS til formidling af data om kulturhistoriske lokaliteter til befolkningen og til myndigheder, der arbejder med opgaver i relation til kulturhistorien? I dette resumé anvendes beskrivelser og citater fra forprojektrapporten, som blev udarbejdet i forbindelse med første år af studiet MTM Geo Informatik Rapportens titel var GIS til registrering, forvaltning og formidling af Kulturarv. Rapporten var udformet som en foranalyse og belyste GIS-anvendelsesmuligheder til formidling indenfor kulturarvsområdet. Dette kapitel beskriver hovedtrækkene i forprojektrapporten. 3.1 GIS I rapportens kontekst er begrebet GIS anvendt i den betydning, at GIS er et værktøj til registrering, sammenstilling, analyse, visualisering og formidling på baggrund af tilknytning til en geografisk reference. GIS blev sat i relation til de anvendelses-kategorier, som systemet kunne finde anvendelse i: massemarkedet, operationel, strategisk og forskning. GIS er i stand til at koble de geografiske elementer med informationer på en ny måde og præsentere disse informationer på kort i stedet for i tabeller. Med et GIS er brugeren i stand til, at sammenligne data fra forskellige databaser via en fælles geografisk nøgle, f.eks. en adresse. Udover disse sammenstillinger af informationer tilbyder et GIS også en række forskellige former for geografiske forespørgsler og analyser. Ofte forbindes GIS blot med selve GIS-programmet, men der er flere ting, der tilsammen udgør et GIS. Programmet med dets funktioner er selvfølgelig et vigtigt element. Derudover er data - både geografiske i form af kort og alfanumeriske i form af værdier med tilhørende geografisk nøgle - også vigtige. For at programmet kan anvende disse data, skal der være hardware, hvor programmet kan anvendes på. Et fjerde element i et GIS er de mennesker, der skal anvende systemet; her er der tale om 2 typer: de professionelle GISbrugere, der har en stor forståelse for, hvad der sker i programmet, og almindelige brugere, der blot anvender GIS, som de anvender regneark eller tekstbehandling. Figur 3.1: Elementer i et GIS Det femte element i et GIS er de processer og metoder, der skal sikre, at anvendelsen af GIS sker korrekt, og at der ikke drages forkerte konklusioner af analyserne. Det sjette element, der indenfor de senere år er blevet et væsentligt element, er netværket. Her er der både tale om det lokale netværk, som internt i organisationerne gør det nemt at dele data, men også Internettet, som gør det muligt at formidle geografiske informationer til eksterne brugere/interessenter. GIS til forvaltning af kulturarv 13

17 Resumé af forprojekt GIS-anvendelsen kan inddeles i 4 kategorier: Massemarkedet: Løsninger med anvendelse indenfor massemarkedet henvender sig bredt til befolkningen, f.eks. i form af en webløsning, hvor brugeren kan få lavet en ruteberegning til nærmeste restaurant, hvor der serveres indisk mad, eller landmanden kan få vist hvilke beskyttelsesområder, der findes på hans ejendom. Operationel: De operationelle anvendelser går på den daglige drift, f.eks. i form af udtræk af navne og adresser på ejere, hvis ejendom vil blive berørt af en ny lokalplan. Strategisk: Strategiske anvendelser er, hvor GIS anvendes til at træffe strategiske beslutninger, f.eks. når en kommune via GIS kan gennemskue, at der bliver behov for en ny skole og undersøge, hvor det er bedst at placere denne i forhold til elever og skoleveje. Forskning: Inden for forskning anvendes GIS til analyse af trends og geografiske mønstre, f.eks. hvorvidt der er sammenhænge mellem sygdomme og levesteder. Anvendelsesområderne for kulturarvsdata omfatter både operationelle og strategiske opgaver og har også et potentiale (efter en bearbejdning) for at blive formidlet og anvendt på massemarkedet. GIS er derfor et relevant værktøj til håndtering af kulturarvsdata. 3.2 Kulturarv Kulturarv deles op i 2 grupper: løs og fast kulturarv. Kulturministeriet definerer fast kulturarv således: "Den faste kulturarv omfatter både monumenter og geografisk afgrænsede helheder, der vidner om menneskets livsvilkår i forskellige egne og historiske perioder, og hvortil der knytter sig historiske begivenheder, tro, traditioner eller æstetiske værdier". Den faste kulturarv er alle de emner, der ikke umiddelbart lader sig flytte. Her er der ofte tale om bygninger, monumenter, gravhøje, voldsteder og områder, som har en stor forekomst af kulturarv. Den løse kulturarv er de ting, der indsamles og opbevares på museerne. Der vil altså ofte være tale om mindre genstande, som stenøkser, fotos, potteskår, forskellige former for værktøj samt mange andre genstande. Men udover disse mindre genstande kan den løse kulturarv også omfatte større genstande, som f.eks. hestevogne og trykkermaskiner. Derudover omfatter den løse kulturarv også kunstgenstande. I forprojektet afgrænsede vi os til at beskæftige os med den faste kulturarv Beskyttelsen af kulturarv I Danmark er der er lang tradition for at beskytte den faste kulturarv. Den nuværende lovgivning på området, bygger på bygningsfredningsloven fra 1917 og naturbeskyttelsesloven fra I dag er beskyttelsen af den faste kulturarv reguleret af bestemmelser i: naturbeskyttelsesloven museumsloven lov om fredede bygninger og bevaringsværdige bymiljøer Kulturarven administreres af en række parter. 14 GIS til forvaltning af kulturarv

18 Resumé af forprojekt Kulturarvsstyrelsen På det overordnede, statslige niveau er det Kulturarvsstyrelsen (KUAS), som sorterer under Kulturministeriet, der har det administrative ansvar. KUAS blev oprettet i januar 2002 og har til formål: at rådgive landets museer inden for kunstområdet, det naturhistoriske område og kulturhistorien at behandle sager vedrørende fortidsminder efter naturbeskyttelsesloven, herunder historiske skibsvrag og andre fortidsminder på havbunden, samt restaurering og vedligeholdelse af ruiner og storstensgrave at varetage Kulturministeriets myndighedsopgaver på det arkæologiske område at varetage arbejdet inden for bygningsfrednings- og bygningsrestaureringsområdet at drive og udvikle et dokumentationscenter, bl.a. omfattende Det Kulturhistoriske Centralregister og Kunst Indeks Danmark. Med ændring af museumsloven i 2001, er der tilstræbt, at de kulturhistoriske museers viden og ekspertise kan udnyttes tidligere i kommunernes og amternes arbejde med den fysiske planlægning. De arkæologiske museer Kulturministeriet har uddelegeret ansvaret for administrationen til de 48 arkæologiske museer, se figur 3.2. De arkæologiske museer er forpligtet til at foretage registrering af fund i henhold til museumsloven: Lov nr. 473 af 7. juni Figur 3.2: De 48 arkæologiske museers ansvarsområder I lovens kapital 8 står der, at der skal foretages en sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil." GIS til forvaltning af kulturarv 15

19 Resumé af forprojekt Flere steder i loven er der henvisning til en handlingspligt i forbindelse med kommunale eller amtskommunale planlægningsinitiativer, samt ved udførelse af entreprenør arbejder. I lovgivningen er der fastlagt bestemmelser for, hvordan den økonomiske byrde skal fordeles, hvis et anlægsarbejde eller byggeprojekt må standses på grund af mistanke om forekomst af kulturarvsgenstande. Dette kan medføre en nærmere arkæologisk undersøgelse, før et arbejde kan igangsættes. Museumsloven giver Kulturministeriet og museerne udstrakte beføjelser til at gribe ind i planlægnings- og byggeprocessen, når der er risiko for ødelæggelse af arkæologiske værdier. Amter Amterne har dels administrative opgaver, og dels planlægningsmæssige opgaver, i forbindelse med beskyttelse af kulturarven. Amterne administrerer beskyttelseslinien på 100 meter, som omgiver de fleste synlige fortidsminder. Amterne skal også varetage kulturhistoriske interesser i regionplanlægningen. Regionplanerne skal indeholde retningslinier for varetagelsen af bevaringsværdier, og beskyttelsesinteresser i det åbne land. Dermed skal regionplanerne også indeholde retningslinier om, hvordan man bevarer værdifulde kulturmiljøer. Amtet skal også jf. museumsloven underrette det vedkommende arkæologiske museum, når der gives tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseszone. Kommuner På det kommunale område er administration af planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven i centrum. Planloven anvendes i forbindelse med byggeri eller anlægsarbejder, som har en størrelse eller betydning for det lokale samfund, og som derved udløser krav om udarbejdelse af en lokalplan. Byggeloven anvendes, når der sker nybyggeri eller bygningsændringer, der kan have betydning for fredede eller bevaringsværdige bygninger. Alle ovenstående hændelser udløser en høringspligt, hvor museerne skal inddrages, før sagsbehandlingen kan fortsætte. I forbindelse med den kommende kommunalreform er der endnu større behov for, at samarbejdet mellem de forskellige involverede parter i kulturarvsbeskyttelsen fungerer så effektivt og sammenhængende som mulig. Dataregistrering og dataudveksling må sammen med arbejdsprocesser standardiseres, således at administrationen af kulturarven bliver optimeret. 3.3 Registrering af kulturarv Registreringen af kulturarv har flere formål. Et af formålene med registreringen er, at museerne på denne måde kan dokumentere hvilke genstande, de ligger inde med. Et andet formål er at få registreret alle de fund, der gøres i forbindelse med en udgravning, så museerne er i stand til at dokumentere hvor og hvornår, der er fundet hvad. Af andre formål kan nævnes fysisk planlægning, f.eks. er amter og kommuner interesseret i at vide, hvor der er væsentlig kulturarv, så der kan tages højde for disse områder i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Endelig er forskning også et formål med registreringen. I de sidste par år har registreringen også fået til formål at kunne indgå i formidlingen af kulturarv til befolkningen via f.eks. Internettet. Nedenstående skema viser, at der er mange forskellige parter, der producerer data om kulturarv. Det betyder, at der i dag skal indsamles data fra forskellige steder, hvis der ønskes et nationalt eller lokalt overblik. 16 GIS til forvaltning af kulturarv

20 Resumé af forprojekt Register Indhold Stedfæstelse Ansvarlig Dansk Museumsindex Genstande, fotos mm. Sognenr. og i visse tilfælde Museerne, lokalarkiver (DMI) adresser Regin (RegisteringsInterface Genstande, fotos mm. Sognenr. og i visse tilfælde Kulturarvsstyrelsen og Museerne til DMI) adresser Fund og Fortidsminder Fortidsminder og arkæologiske fund Digitalt tema, Primært punkter Kulturarvsstyrelsen Museernes arkivskabe Amternes kulturmiljøregistreringer Kommuneatlas Kulturarvsareal Digitalt tema, flader Kulturarvsstyrelsen og Arkæologiske museer Beskrivelser af udgravninger Udgravningsplaner opbevaret Arkæologiske museer og fund. Ud- på forskellige medier. Analoge gravningsplaner kort, CAD-filer m.m. Kulturmiljøer Digitale temakort, flader og Amter linier Fredede og bevaringsværdige bygninger Nyere: digitalt tema, punkter Ældre: analoge kort Kulturarvsstyrelsen og kommunerne Tabel 3.1: Parter i dataproduktion Kulturmiljøer Digitalt tema, flader Kommunerne Mange af registrene indgår i opgaverne med at beskytte den faste kulturarv. Dermed er der også et behov for, at data kommunikeres og sammenstilles på tværs af organisationer. Disse forhold peger på, at GIS vil være et relevant værktøj til at tilvejebringe muligheder for at sammenstille og kommunikere data. Det kræver dog, at en række forudsætninger er opfyldt, især en fælles og standardiseret datamodel. Museumsverdenen har defineret en fælles standard for, hvorledes databaser til registrering af både løs og fast kulturarv skal skrues sammen i form af Dansk Museums Dokumentations Standard. I databaserne er der mange stedbundne data, men kun en meget lille del af disse er rent faktisk koblet til kortet, nemlig i Fund og Fortidsminder, og her mest i form af punkter. En anden ting, der også er gennemgående for disse databaser er, at de overvejende er grundlagt til brug for registrering af data. De indeholder altså med andre ord rådata, dog ofte koblet sammen på kryds og tværs i den enkelte database. Datamodellen bag disse databaser er ikke etableret med henblik på formidling og er derfor ikke velegnet til formidling. Inddatering til Fund og Fortidsminder sker endnu ikke via en digital inddatering, men derimod ved en central afskrivning af analoge fundanmeldelser. Dette er ikke en effektiv måde, og det er KUAS klar over, eftersom de arbejder på en digital inddatering via web. Endvidere er der heller ingen overordnede retningslinier for indberetning af ikke-kulturhistoriske lokaliteter. Amterne skal varetage kulturhistoriske interesser i regionplanlægningen. Som grundlag for denne planlægning skal amterne derfor registrere kulturmiljøer, som rummer bevaringsværdier. Amterne har gennemført denne registrering første gang i forbindelse med regionplanrevision Amterne har anvendt forskellige metoder og definitioner i registreringerne. GIS til forvaltning af kulturarv 17

21 Resumé af forprojekt Kommunerne har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. Som et værktøj til administration af dette, har en række kommuner udarbejdet et kommuneatlas, der beskriver de bevaringsværdige eller arkitektonisk interessante bygninger fra før Efterhånden er kommuner begyndt at udarbejde digitale udgaver af kommuneatlasset. Figur 3.3: Eksempel på opslag i Fund og Fortidsminder 3.4 Formidling af kulturarv Begrebet formidling af kulturarv dækker naturligvis over en lang række forskellige aktiviteter, som museerne gennemfører: Bl.a. udstillinger, udgivelse af bøger og andet materiale, arrangementer og formidling via Internet. Museernes formidling gennem disse aktiviteter bør efter vores vurdering ses i en sammenhæng, fordi der ofte vil være fordele forbundet ved at kombinere brugen af de nævnte medier og aktiviteter i forbindelse generel formidling eller i forbindelse med information om aktuelle emner. Desuagtet afgrænsede vi os til at beskrive den formidling, der betjener sig af digital kommunikation via Internettet. Begrundelsen er, at projektet havde fokus på mulighederne for at bruge GIS som værktøj til formidling af information mellem fagfolk indbyrdes og mellem fagfolk og den brede befolkning. Denne afgrænsning kan være kritisk, fordi formidling af kulturarv via Internettet ikke altid kan stå alene. Det kan være relevant, at der f.eks. er en tæt kobling til museernes øvrige formidlingsaktiviteter, når det egentlige indhold i formidlingen skal tilrettelægges. I denne del af projektet er der fokuseret på de tekniske og datamæssige muligheder. Vi tog udgangspunkt i tilkendegivelser om behovet for formidling, som de kom til udtryk fra ministerium, styrelse og museer. Gennem undersøgelse af eksempler på formidling på Internettet blev det vist, at formidlingen af registreringer om den faste kulturarv ved brug af informationsteknologi har stor bevågenhed inden for alle niveauer i museumssektoren. Kulturministeriet ser også behov for at formidle registrene til professionelle samarbejdspartnere og brugere. Formålet med denne formidling er flersidig. Vi kan skelne fire formål: Det demokratiske og alment dannende brug, hvor registreringerne skal åbnes mod borgerne for at understøtte mulighederne for alle kan lære landets historie at kende. 18 GIS til forvaltning af kulturarv

22 Resumé af forprojekt Synliggørelse af kulturarven, som en oplevelsesfaktor for borgere og turister. Understøttelse af den interne videndeling og forskning (nationalt og internationalt) og til fremme effektivisering af museernes opgaveløsning, herunder kommunikation med KUAS. Til fremme af den digitale forvaltning, således at professionelle brugere, f.eks. myndigheder og rådgivere, kan anvende registrene i deres planlægning og opgaveløsning. Disse fire formål er samtidigt udtryk for et ønske om, at kulturarvsdata kommer til en bredere anvendelse. Det vil betyde, at data kommer til at indgå i anvendelsesområderne: Massemarkedet (fritid/turisme), operationelt (intern videndeling), strategisk (planlægning hos eksterne parter) og forskning. Og dermed afspejler trenden om, at data gennem GIS kan komme til anvendelse på flere felter, også på kulturarvsområdet. Det er en meget ambitiøs tilgang til den fremtidige formidling af kulturarven, og det vil kræve en betydelig indsats på flere fronter, både IT-teknisk, datamæssigt samt i tilrettelæggelse og drift af de opgaver, som knytter sig til at opbygge og vedligeholde de informationer, der skal gøres tilgængelige. Formidlingen bygger primært på de data, der findes i de faglige registre. Det er vores umiddelbare vurdering at disse registre, som er oprettet med henblik på dokumentation af fund m.m., kræver nogen indsigt i emnet for at brugeren kan have gavn af data. Dermed kan det, at give adgang til registrene via Internettet, ikke i sig selv dække behovet for at formidle kulturarven til de målgrupper, man gerne vil nå på massemarkedet. En hensigtsmæssig formidling til den brede befolkning vil derfor kræve en bearbejdning af disse data, bl.a. således at fortælleværdien bliver fremhævet og det bliver muligt at skelne mellem væsentlige og mindre væsentlige lokaliteter og informationer. Kulturministeriet ser også behov for at formidle registrene til professionelle samarbejdspartnere og brugere. Disse parter vil have gavn af at kunne slå op i registrene og bruge data i opgaveløsningen via Internettet. 3.5 Forprojektets konklusion og perspektivering I forprojektets problemformulering havde vi sat os for at besvare: Eksisterer der et relevant og endnu ikke udnyttet potentiale for at anvende GIS til formidling af data om kulturhistoriske lokaliteter til befolkningen og til myndigheder, der arbejder med opgaver i relation til kulturhistorien? Den sammenfattende konklusion var: Der findes et endnu ikke udnyttet potentiale for at anvende GIS til formidling af den faste kulturarv. Konklusionen byggede vi på en konstatering af, at der findes væsentlige digitale registrere med data om den faste kulturarv, og at en stor del af disse data kan stedfæstes. Samtidig kunne vi registrere, at der er et bredt behov for og ønske om - at data fra disse registre formidles til andre brugere end de myndigheder, der skaber dataene. Det er dog vigtigt at skelne mellem målgrupperne for denne formidling af kulturarvsdata. Data i registrene om den arkæologiske kulturarv er specifikke faglige data, der er indberettet med henblik på anvendelse af fagfolk. Den brede befolknings nytte af at se disse data i den ubearbejdede form er begrænset. GIS til forvaltning af kulturarv 19

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV September 2002 Kulturministeriet Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Thomas Eriksen Jens E. Eriksen Jakob Lambrethsen. Servitutregistrering. ind i det 21. århundrede

Thomas Eriksen Jens E. Eriksen Jakob Lambrethsen. Servitutregistrering. ind i det 21. århundrede Thomas Eriksen Jens E. Eriksen Jakob Lambrethsen Servitutregistrering ind i det 21. århundrede Aalborg Universitet Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsen Fibigerstræde 11,

Læs mere

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning.

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning. Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Land Management, 10. semester

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Fremtidens regionplan som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. Søren Bredal Henriksen, Paw Bro Larsen og Jacob Winkel

Fremtidens regionplan som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. Søren Bredal Henriksen, Paw Bro Larsen og Jacob Winkel Fremtidens regionplan som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan Søren Bredal Henriksen, Paw Bro Larsen og Jacob Winkel Afgangsprojekt Landinspektøruddannelsen Aalborg Universitet

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009 Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - INDLEDNING... 4 1.1 - CASEN...

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen

Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen Januar 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tel.: 33 93 33 38 Fax.: 33 15 63 35 Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej

Læs mere

GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION FORSLAG TIL GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 I ØJENHØJDE

GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION FORSLAG TIL GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 I ØJENHØJDE KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE FORSLAG TIL GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 GEOGRAFISK INFORMATION I ØJENHØJDE GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Servicehåndtering i Watergroup A/S

Servicehåndtering i Watergroup A/S Casper Skovgaard s072750 Kongens Lyngby, 31.01.2011 IMM.B.ENG.2010-53 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby,

Læs mere