DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste"

Transkript

1 DEBITOR Bilag 3A.1 Kravliste Version

2 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.1 Kravliste, version 1.0, Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav" indeholdende de non-funktionelle krav til et og øvrige non-funktionelle krav til Leverandøren. 3) "Krav til Ydelserne" indeholdende driftskravene til Leverandøren efter Overtagelsesdagen. De tre faneblade indeholder hver især en række krav, som alle er priiteret i henhold til det nedenstående, hvilket Tilbudsgiver skal være opmærksom på: Kravtype Beskrivelse Mindstekrav ( MK ) angiver krav, som er ufravigelige og skal opfyldes fuldt ud af Tilbudsgiver. Mindstekrav K0-krav K1-krav K2-krav K3-krav Tilbudsgiver kan således ikke i sit tilbud tage fbehold f opfyldelse af et mindstekrav, og feltet Opfyldt i bilag 3A.1 (Kravliste) skal være markeret med X. I modsat fald er tilbuddet ikke-konditionsmæssigt med den konsekvens, at ATP i henhold til gældende lovgivning er fpligtet til at fkaste tilbuddet uden yderligere vurdering. Bemærk, at mindstekrav ikke indgår i tilbudsvurderingen, og at ATP dermed ikke evaluerer på opfyldelsesmåden. K0-krav er de få essentielle krav, som er afgørende f ATP at få opfyldt, og hv ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. K1-krav er alle de krav, som er vigtige f ATP at få opfyldt, og hv ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. K2-krav er alle de krav, som ATP gerne vil have opfyldt, og hv ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. K3-krav er de udvalgte krav, som er mindre væsentlige f ATP at få opfyldt, og hv ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. F alle krav i de tre faneblade skal Tilbudsgiver ved afkrydsning i kolonnen "Opfyldelse" tilkendegive opfyldelsesgraden af kravene. Hvis kravet besvares med markering i Fuldt opfyldt, benyttes feltet Beskrivelse/reference til at indsætte en henvisning til det konkrete afsnit i Løsningsbeskrivelsen (bilag 3B) hv den uddybende beskrivelse af det tilbudte fremgår. Hvis kravet besvares med markering i Delvist opfyldt, benyttes feltet Beskrivelse/reference til at uddybe på hvilke punkter det tilbudte IKKE opfylder ATP s krav præcis som anført, og til at indsætte en henvisning til det konkrete afsnit i Løsningsbeskrivelsen (bilag 3B) hv den uddybende beskrivelse af det tilbudte fremgår. Såfremt Tilbudsgiver vælger at opfylde kravet på en anden måde en anført i kravet, f.eks. f at muliggøre en større brug af standardfunktionalitet, skal Tilbudsgiver ligeledes anføre 'X' i kolonnen "Delvist opfyldt", og i feltet "Beskrivelse/reference" redegøre f opfyldelsesgrad og -måde. Hvis kravet besvares med markering i Ikke opfyldt, kan feltet Beskrivelse/reference benyttes til at uddybe, hvf kravet ikke opfyldes. Har Tilbudsgiver ikke angivet en værdi f kravopfyldelsesgrad, da vil kravet få opfyldelsesgraden Fuldt opfyldt. De funktionelle krav og visse af de non-funktionelle krav (undtagen mindstekrav) kan opfyldes på fskellige vis, Via standard, Via tilpasning eller Via udvikling. Løsningsmåden angives ved afkrydsning i kolonnen "Løsningsmåde" i overensstemmelse med nedenstående: Vejledning til bilaget Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 2 / 85

3 Løsningsmåde Via standard Via tilpasning Via udvikling Beskrivelse Via standard betyder at et out-of-the-box indeholder eksisterende og allerede afprøvet funktionalitet, der understøtter ATP s krav. Eksempler på standard er: At et out-of-the-box indeholder alle de parametre og opsætninger, der skal til, f at understøtte ATP s krav efter at data er konverteret ind i et. Dette kan være tilfældet når et f.eks. indeholder funktionalitet, wkflows eller standardrappter, der matcher ATP s krav. Via tilpasning betyder, at et bringes til at understøtte ATP s krav ved tilpasning af allerede eksisterende funktionalitet via konfiguration og parameteropsætning. Eksempler på tilpasning er: Opsætning af grunddata Opsætning af wkflows Tilføjelse af et nyt felt på et skærmbillede (ændring af brugergrænsefladen) Tilføjelse af nye elementer/data til en allerede eksisterende standardrappt Via udvikling betyder, at et kan bringes til at understøtte ATP s krav ved at tilføje ny funktionalitet eller ved at ændre eksisterende funktionalitet via ændringer i kildekoden eller tilføjelser til kildekoden. Eksempler på udvikling er: Udvikling af ny funktionalitet Udvikling af en ny standardrappt eller kundespecifik rappt Udvikling af brugergrænseflader Udvikling af integrationer Vejledning til bilaget Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 3 / 85

4 NON-funktionelle krav Funktionelle krav Emneområde Beskrivelse Emneområde Beskrivelse Arkitektur (ARK) Design og Applikationsstrukturer (APP) Dette emneområde stiller krav til de overdnede rammer f Løsningen og angiver de arkitekturmæssige afgrænsninger, som den skal efterleve. Dette emneområde stiller krav til afgrænsninger omkring designet, som Løsningen skal efterleve. Kravene er rettet mod specifikke applikationsstrukturer og integrationsmønstre og angiver, hvilke overdnede egenskaber disse skal have. Arkitektur (ARK) Fleksibilitetskrav Drift (FLD) Dette emneområde stiller krav til Løsningsarkitekturen. Der er desuden en række non-funktionelle krav med præfixet ARK. De beskæftiger sig med de arkitekturmæssige principper og afgrænsninger f systemet. Dette emneområde stiller krav til fleksibiliteten til udvikling. Det kunne fx være krav til at løsningen skal kunne indarbejde løbende lovændringer i udviklingsfløbet. Understøttelse af Standarder, herunder Lovmæssige Krav (STD) Dette emneområde stiller krav til standarder som Løsningen skal efterleve. Det gælder både standarder f fællesoffentlige datafmater og udveksling af disse, men også Lovmæssige krav som Løsningen skal underdne sig. Funktionelle krav (FUN) Dette emneområde stiller krav til funktionaliteten i løsningen. De funktionelle krav er inddelt i følgende underemner. Funktionelle krav Komponentmodel Infmationskrav Selvbetjening (GUI) Input til regler Sikkerhed Sikkerhed (SIK) It-sikkerhed handler om at sikre: konfidentialitet integritet og tilgængelighed af infmation imod fskellige sikkerhedsrisici. Implementeringskrav (IMP) Dette område stiller krav til implementeringen af Løsningen, herunder udfasning af KMD og indfasning af ny leverandør. Dette behov skal sikres ved at indarbejde fskellige kontroller både i designet af systemet, men også i de underliggende fretningsprocesser. Sikkerhedskravene består ofte af en blanding af både funktionelle og non-funktionelle krav, som vi adresserer henholdsvis her, i de non-funktionelle krav, og i den funktionelle kravstilling. I dette emneområde fokuserer vi på krav til datasikkerhed og privatlivspolitikker, medens den funktionelle krav til sikkerhed er beskrevet i fbindelse med krav til løsningsarkitekturen. Logning (LOG) Dette område stiller krav til hvilke infmationer systemet skal logge, så der bliver etableret spbarhed, hvved den gældende lovgivning efterleves, fx ved kontrol af adgang til personfølsomme data. Logningskravene skal sikre, at systemet kan dokumentere hvdan servicemål efterleves, ligesom de skal afhjælpe fejlsøgning og generel overvågning af systemet Konvertering og test krav (KON) Dette emneområde stiller krav til konvertering og test krav, herunder prøvekonvertering, overtagelse- og driftsprøve mv. Brugervenlighed til Selvbetjening og (USA) Dette emneområde stiller krav til, hv nemt det skal være at benytte og tilgå systemet. Brugervenlighed drejer sig primært om kvaliteten af brugergrænsefladen, hvilket fx omhandler ergonomi den visuelle oplevelse skærmbilledeopbygning hvdan man navigerer rundt i applikationen handikapvenlighed. Driftsstyring (OPM) Dette emneområde stiller krav til, hvdan driften af systemet skal håndteres. Driftsstyring involverer flere fskellige områder, fx: Fejlstyring Her findes kravene, som skal sikre at processen, der understøtter at fejl bliver rettet, kan etableres og gennemføres. Dette inkluderer incident og problem management samt krav til integration med service desk. Ændringshåndtering Her findes kravene, som skal sikre at processen, der understøtter at ændringer bliver implementeret, kan etableres og gennemføres. Konfigurationsstyring Her findes kravene, som skal sikre, at processerne, der understøtter styring af hvilke versioner af software, applikationer, konfigurationer etc, der eksisterer og er installeret i de fskellige miljøer, kan etableres og gennemføres. Processerne skal sikre integritet og spbarhed både i udviklings- og driftsfaserne. Vedligeholdelse (MAI) Fmålet med disse krav er at sikre, at man kan vedligeholde systemet efter det er blevet sat i produktion. Dette inkluderer krav til håndtering af fremtidige udvidelser og ændringer til systemet. Kravene dækker også evnen til at facilitere identifikation af fejl og fejlrettelser. Endelig indgår krav til hvdan man skal håndtere at opdateringer og fixes kan blive installeret, samtidig med at servicemålene efterleves. Fleksibilitet (FLX) Dette emneområde er en samling af krav til hvdan og i hvilken grad systemet skal kunne understøtte ændringer og påvirkninger fra omgivelserne. Flytbarhed Kravene retter sig imod håndtering at situationer hv det kræves at systemet skal installeres i nye omgivelser fx på en ny platfm eller hos en ny driftsleverandør når dette skal ske på en cost-effektiv vis. Robusthed Her stilles krav til evnen om at kunne håndtere fejl under afviklingen af driften. Skalerbarhed Disse krav fokuserer på evnen til at håndtere ændringer i mængde(fx data, trafik & brugere) samtidig med at servicemålene ftsat efterleves. Det kan man sikre sig ved at fstå hvdan frentningen som systemet understøtter fventes at udvikle sig (nmalt føges) fra det nuværende niveau henover tid. Konfigurerbarhed Her specificeres krav til systemets evne til at kunne lade sig konfigurationstyre, således at en ændret konfiguration fører til en tilsvarende ændring i systemopførsel. Ydelser og Servicemål (PER, AVA, REL) Området kan inddeles i flere undergrupper: Svartider Svartider angiver krav til hv hurtigt systemet skal løse fskellige opgaver, herunder også krav til hv hurtigt fejl skal afhjælpes. Tilgængelighed, herunder krav til Genetablering og Pålidelighed Tilgængelighed dækker krav til system oppetider og servicevinduer. Pålidelighed dækker krav til håndtering af fejlsituationer. Krav til genetablering dækker aspekter om hvdan og hv hurtigt fskellige funktionsområder skal kunne gøres tilgængelige efter et nedbrud. Typisk er der tale om tidsintervaller f hv hurtigt det skal ske men inkluderer også en kvantificering af hvad der kan accepteres omkring tab af data i sådanne situationer. Kapacitet Dette område stiller krav til hvad systemet kan kunne håndtere med hensyn antal brugere, henvendelser, sager etc. Området beskriver også krav til hvdan kravene til kapaciteten fventes at udvikle sig henover tid Krav til Servicemål og Ydelser er også adresseret i Bilag 7x [navn] Dokumentation (DOK) Dette emneområde angiver krav til den dokumentation som Leverandøren skal levere sammen med systemet og det inkluderer: dokumentation som beskriver arkitektur og design af system Installationsdokumentation som ftæller hvdan skal installeres på den valgte driftsplatfm Driftsdokumentation som beskriver driftsmiljø og processerne som skal efterfølges i driftsafviklingen Vedligeholdelsesdokumentation som skal gøre den ansvarlige f applikationsvedligeholdelse i stand til at udføre vedligeholdelse på Brugervejledninger, onlinehjælp og uddannelsesmateriale. Testdokumentation. Kravene til dokumentation er beskrevet i Bilag 4 - Dokumentation. Læsevejledning Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 4 / 85

5 Funktionelle krav Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst Rolle Opfyldelse Fuldt opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt Leverandørens besvarelse Via standard Løsningsmåde Via tilpasning Via udvikling Beskrivelse / reference FUN_001 K1 Posthåndtering Modtag Dokument med tilhørende metadata et skal modtage og indlæse dokumenter fra posthåndteringsleverandøren mht. at fetage en automatisk journalisering. FUN_002 K2 Posthåndtering Match indgående post med udsendt et skal, f alle modtagne dokumenter fra posthåndteringsleverandøren, fetage et opslag på ets sager og fetage en sammenstilling af den indgående posts entydige identifikation (en QR kode el. lign.) med de sager som findes i et og herefter journalisere posten på sagen FUN_003 K2 Posthåndtering Opret sag ved modtagelse af dokument et skal, i de tilfælde hv der ikke allerede er en sag, automatisk oprette en ny sag og journalisere posten på denne. FUN_004 K0 Posthåndtering Opret opgave ved modtagelse af dokument et skal oprette en opgave til Opgaveindbakken, når der er indkomne dokumenter fra posthåndteringsleverandøren. En opgave kan indeholde følgende infmationer (jf. infmationsmodel Debit): * Oprettelsesdato * Priitering af opgaven * Opgavebeskrivelse (tekstbeskrivelse generet ud fra metadatainfmationer på posten) * Hvem der har oprettet opgaven * Hvilken arbejdspakke opgaven tilhører * Tilknyttet KLE nr. * Hvnår opgaven senest skal være afsluttet (ffaldsdato) * Opgavestatus, fx oprettet, afventer Dokumentation, igang, udskudt, afsluttet FUN_005 K2 Posthåndtering Håndter omjournalisering å et skal understøtte, at en kunderådgiver kan sende fkert journaliserede dokumenter tilbage til posthåndteringsleverandøren med en kt tekstbeskrivelse tilknyttet. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om årsag til returnering og evt. fslag til andet område i Udbetaling Danmark, hv posthåndteringsleverandøren skal journalisere posten. FUN_006 K1 Opgaveindbakke Indhold af Opgaveindbakke et skal understøtte visning af opgaver genereret fra: * Komponenter hvi der sker vurdering af indkomne data der medfører, at en opgave skal til manuel behandling (se løsningsflows) * Komponenten Hændelser (se løsningsflows) * Komponenten Posthåndtering (se løsningsflows) * Fejl i udsendelse af automatiske beskedskabeloner * Erindringer på udgående beskeder * Journalisering af post på sager fetaget af posthåndteringsleverandøren (indscannede dokumenter) * Manuelt oprettede opgaver fetaget af en kunderådgiver. FUN_007 K0 Opgaveindbakke Vis Opgave et skal understøtte, at en kunderådgiver via en opgave i Opgaveindbakken og ved et enkelt klik kan få åbnet og præsenteret den sag, som opgaven omhandler., Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 5 / 85

6 FUN_008 K0 Opgaveindbakke Vis opgavedetaljer et skal understøtte, at en kunderådgiver kan vælge at få vist alle detaljer f en opgave. Opgavedetaljerne inkluderer infmation (jf. infmationsmodel f opgave): * CPR-nr og/eller CVR-nr eller SE-nr, f den person eller virksomhed som opgaven omhandler * Arbejdspakkenavn, Opgavepriitet, Opgavestatus, Opgaveffaldsdato, Opgavetitel, Opgavebeskrivelse, Oprettelsesdato, OprettetAf (kunderådgiver, et), ReserveretAf(kunderådgiver), OpgavebehandletAf (KundeRådgiver). FUN_009 K1 Opgaveindbakke Vis arbejdspakke med tilknyttet opgaver et skal understøtte, at en kunderådgiver eller driftleder kan filtrere på arbejdspakker, og dermed få vist indholdet (de enkelte opgaver), samt hvilke opgaver der allerede er igang (reserveret). Opgaveindbakken skal indeholde infmation [jvf. infmationsmodel f opgave]: * Arbejdspakkenavn, Opgavepriitet, Opgavestatus, Opgaveffaldsdatoen, Opgavetitel. FUN_010 K2 Opgaveindbakke Stering og filtrering af Opgaver et skal understøtte, at en kunderådgiver eller driftleder kan fetage en stigende/faldende/alfabestisk stering af Opgaver i opgavelisten ud fra følgende infmationer: * Arbejdspakkenavn, opgavepriitet, opgavestatus, opgaveffaldsdatoen, opgavetitel, CPR-nr, CVR-nr., SE-nr. opgavebeskrivelse, oprettelsesdato, oprettetaf (kunderådgiver, et), reserveretaf (kunderådgiver), opgavebehandletaf (), Driftleder, Driftleder FUN_011 FUN_012 K1 K1 Opgaveindbakke Opgaveindbakke Vælg (reservér) Opgave et skal understøtte, at en kunderådgiver kan reservere en eller flere Opgaver i opgaveindbakken. Når kunderådgiveren reserverer en Opgave, skal et blokere f at andre kunderådgivere kan reservere Opgaven, og Opgaven skal fremgå som reserveret i opgaveindbakken. Der skal tages højde f, at der på samme bger kan være genereret mere end en Opgave på samme tid i fskellige arbejdspakker Frigiv en Opgave et skal understøtte, at en kunderådgiver kan frigive en Opgave, som de har reserveret, så den bliver tilgængelig f andre kunderådgivere. FUN_013 K1 Opgaveindbakke Frigiv en Opgave et skal understøtte at en reserveret Opgave frigives på et fast defineret tidspunkt. FUN_014 K2 Opgaveindbakke Frigiv en Opgave et skal understøtte, at en driftleder kan frigive en eller flere Opgaver, som tilhører kunderådgivere i driftlederens sektion, så opgaverne bliver tilgængelige f andre kunderådgivere. FUN_015 K1 Opgaveindbakke Fremsøge Opgaver et skal understøtte, at en kunderådgiver kan fremsøge Opgaver ud fra arbejdspakker. Driftleder FUN_016 K2 Opgaveindbakke Fast søgning et skal understøtte, at en kunderådgiver får præsenteret de senste 5 fremsøgte arbejdspakker først. FUN_017 K1 Opgaveindbakke Visning af arbejdspakker et skal understøtte, at en driftleder kan få et samlet overblik over arbejdspakker. Overblikket skal ud f hver arbejdspakke indeholde antal Opgaver som er priiteret i henholdvis høj, mellem og lav. Overblikket skal kunne vises i listefm og grafisk fm. FUN_018 K2 Opgaveindbakke Ekspter opgaveoversigt et skal understøtte, at en kunderådgiver eller driftleder kan eksptere en fremsøgt opgaveliste med de oplysninger, som er fremkommet i søgningen, til et standard filfmat såsom Microsoft Excel, CSV. FUN_019 K2 Opgaveindbakke Priitér Opgaver. et skal understøtte, at en fretningsadministrat kan ændre opgavepriitering f en eller flere Opgaver uden at skulle åbne hver Opgave, hver gang en priiteringsværdi skal ændres., Driftleder Driftleder, Driftleder Fretningsadministrat Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 6 / 85

7 FUN_020 K2 Opgaveindbakke Tilgang til ikke gennemførte afskrivninger et skal understøtte, at ikke gennemførte afskrivninger både kan tilgås direkte fra arbejdspakken og via en direkte indgang til oversigten over alle ikke gennemførte afskrivninger (via brugergrænseflade) FUN_021 K0 Opgaveindbakke Færdiggør Opgaver et skal understøtte, at en kunderådgiver kan færdiggøre Opgaver fra opgaveindbakken. FUN_022 K1 Opgaveindbakke Administrer rettigheder og opgavetyper et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan angive, hvilke opgavetyper som skal vises f hvilken type af brugere. Det kan være bestemte opgavetyper som skal præsenteres f bestemte jf roller i ift. CRUD matrix (Bilag 03A.8 - Oversigter). FUN_023 K0 Sagshåndtering Infmationer på sager et skal understøtte, at en kunderådgiver kan udføre sagsbehandling. Sagerne skal indeholde de relevante infmationer, der fremgår af infmationsmodellen f Debit, Sag og Beriget Grundddata., Fretningsadministrat FUN_024 K0 Sagshåndtering Vis og redigér infmation på sag et skal understøtte at en kunderådgiver kan få vist og redigere i alle infmationer jf. Bilag 3A.8 - Oversigter, fane Infmationsbehandling gui på sagen. FUN_025 K1 Sagshåndtering Oversigt over beskeder på sagen et skal understøtte, at en kunderådgiver sag kan se en oversigt på en sag over ind og udgående beskeder knyttet til sagen. Oversigten kan steres efter tilgængelige infmationer på beskeden. FUN_026 K1 Sagshåndtering Histik på sagsinfmationer et skal understøtte, at en kunderådgiver kan se histikken på de enkelte attributter (jf. infmationsmodellen) på en sag. Af histikken skal fremgå: * Reglerne og versionen, der var gældende ved ændringerne * Identifikation af kunderådgiveren eller systemet som har fetaget ændringen. FUN_027 K1 Sagshåndtering Opret/ændre sag et skal understøtte, at en kunderådgiver kan oprette og ændre en sag jf. bilag 3A. 8 (Oversigter, fane Infmationsbehandling_gui). et skal stemple de enkelte infmationer med en identifikation af, hvem der har fetaget ændringen og hvnår. FUN_028 K1 Sagshåndtering Angiv søgekriterier FUN_029 K2 Sagshåndtering et skal understøtte, at en kunderådgiver kan definere en søgning på sager, dokumenter og journalnotater ud fra de infmationer, som er indeholdt på sagen. Infmationerne skal kunne kombineres i søgningen, og der skal være mulighed at angive kriterier på de enkelte infmationer såsom: * Større end * Lig med * Mindre end * Intervaller mellem f eks datoer etc Søgning på tværs af sager er skal understøtte, at det er muligt at finde/søge relevante sager ud fra indholdsmæssige kriterier. Fx navn, afsender, tema, dato f brev indgået, brevdatering o.lign. til brug f aktindsigt efter fvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og til brug f intern udsøgning. FUN_030 FUN_031 K2 K1 Sagshåndtering Sagshåndtering Vis søgeresultat (sager) Søgeresultatet skal udmøntes i en oversigt over sager. Oversigten skal indeholde minimum følgende oplysninger: * Sagstitel * CPR/CVR/SE nummer * KLE nr * Sagstilstand * Kassationskode * Sagsbehandler Vis adressebeskyttelse et skal synligt f en kunderådgiver i brugergrænsefladen til et vise om et CPR nr. er omfattet af navne- og adressebeskyttelse i CPR-registeret. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 7 / 85

8 FUN_032 K1 Sagshåndtering Visning af skærmede sager et skal f sager og dokumenter med begrænset adgang synligt markere på sagen eller dokumentet, at det indeholder begrænset adgang, samt initialerne på vedkommende der har tilført sagen eller dokumentet en begrænset adgang. FUN_033 K0 Sagshåndtering Åbn sag et skal understøtte, at en kunderådgiver gennem et klik på en sag fra sagsoversigten får åbnet sagen i et sagshåndteringsskærmbillede. FUN_034 K1 Sagshåndtering Åbn hæfters sag et skal understøtte, at en kunderådgiver kan åbne eventuelle hæfteres sager, så sagerne er åbne samtidigt i et eller flere skærmbilleder. FUN_035 K2 Sagshåndtering Sletning af sager Driftleder FUN_036 K1 Sagshåndtering et skal understøtte, at en kunderådgiver kan påføre en sag en slettemarkering, så den ikke vises i sagsoversigten eller ved en fremsøgning af en sag. Det er kun sager uden tilknyttede dokumenter og journalnotater, der må kunne påføres en slettemarkering. Slettemarkeringen må kun kunne påføres af udvalgte medarbejdere Udskriv sagsakter et skal understøtte, at en kunderådgiver kan udskrive sagsakterne f en sag (f.eks dokumenter og journalnotater). FUN_037 K0 Sagshåndtering Åbn dokument et skal understøtte, at en kunderådgiver gennem et klik på dokumentet fra dokumentoversigten, får vist det valgte dokument. FUN_038 K2 Sagshåndtering Imptér dokument et skal understøtte, at en kunderådgiver kan imptere et dokument fra en filstruktur til en sag i et. FUN_039 K2 Sagshåndtering Flyt og kopiér dokumenter et skal understøtte, at en kunderådgiver kan flytte samt kopiere et eksisterende dokument fra en sag til en anden sag. FUN_040 K2 Sagshåndtering Slet dokument et skal understøtte, at en kunderådgiver kan påføre, sine egne oprettede dokumenter en slettemarkering, så det ikke fremgår af sagen. FUN_041 K0 Sagshåndtering Opret/ændre journalnotat FUN_042 K1 Sagshåndtering et skal understøtte, at en kunderådgiver fra en given sag kan oprette eller ændre i et journalnotat, hv følgende infmationer fremgår: * Overskrift (prædefineret liste) * Tekstindhold (prædefineret og fritekst) * Sags id * Dato f oprettelse * Oprettet af (entydig identifikation af den der opretter dokument) Søg og vis journalnotater et skal understøtte, at en kunderådgiver skal kunne fetage en søgning på journalnotater i et. Resultatet af søgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: * Journalnotatnavn * Dato * Sagsbehandler * Sags ID * Tekstbeskrivelse FUN_043 K0 Sagshåndtering Åbn journalnotat et skal understøtte, at en kunderådgiver gennem et klik på journalnotatet fra søgningen, får vist det valgte journalnotat FUN_044 K2 Sagshåndtering Flyt og kopier journalnotat et skal understøtte, at en kunderådgiver kan flytte eller kopiere et eksisterende journalnotat fra en sag til en anden sag. FUN_045 K0 Sagshåndtering Vis sagshistik Sagshistikken bestående af hændelseslog og journalnotater skal være synlige f kunderådgiver. FUN_046 K1 Sagshåndtering Opret ny Opgave et skal understøtte, at en kunderådgiver kan oprette en ny Opgave. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 8 / 85

9 FUN_047 K0 Sagshåndtering Vis/ændre opgave FUN_048 K3 Sagshåndtering et skal understøtte, at en kunderådgiver kan få vist og ændre infmationerne registeret på en Opgave. Det skal fremgå af Opgaven: * Hvad er blevet opdateret - det skal fremgå hvad før og efter værdier/tekst er * Opgavebehandletaf, f.eks kunderådgiver, et etc. * hvnår der er fetaget en ændring - dato f ændring Ekspter søgeresultat et skal understøtte at en kunderådgiver kan eksptere et søgeresultat (Opgaver, sager, dokumenter og journalnotater) til et filfmat såsom Microsoft Excel eller Microsoft Wd uden nogen fm f manuel konvertering af filen. FUN_049 K1 Sagshåndtering Overstyring af systemvalidering et skal understøtte, at en kunderådgiver kan godkende eller omgøre resultatet af en validering, markere i sagen, at valideringen er udført, så det ikke skal processeres igen, når sagen returneres tilbage til det automatiserede flow. FUN_050 K1 Sagshåndtering Når sag ændres et skal på baggrund af ændringer fetaget af kunderådgiver: * Markere rykkerspærårsag på sagen * Markere udligningspær på sagen * Markere Fritagelse f modregning i RIM på sagen * Markere tilbagekaldelse fra RIM med dato og tilbagekaldelsesårsag på sagen * Markere hvilken kunderådgiver der har fetaget ændringen * Markere hvis der ændres i fældelsesdato, betalingsfrist mm på sagen * Markere når en modregningsdning eller afdragsdning lukkes med årsagskode til lukning. * Sikre at sagen ftsætter i det automatiske flow efter manuel indberetning med markering af, at den efterfølgende automatiske behandling ikke igen giver udfald til manuel behandling med samme årsag, som udløste den opgave, som kunderådgiver netop har behandlet. FUN_051 K1 Sagshåndtering Manuelt oprettelse af hæfter et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan oprette og tilknytte en eller flere hæftere på et krav på et hvilket som helst tidspunkt, efter kravet er oprettet i et. FUN_052 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af modregningsdning med fuld modregning et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan oprette modregningsdning med fuld modregning. FUN_053 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af modregningsdning med afdrag ud fra antal måneder et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan oprette modregningsdning med beregnet afdrag ud fra antal måneder, som kravet ønskes afviklet over. FUN_054 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af modregningsdning med fast beløb et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan oprette modregningsdning med fast beløb, der skal afdrages hver måned. FUN_055 K0 Sagshåndtering Ændring af modregningsdning et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan ændre en automatisk oprettet modregningsdning. FUN_056 K1 Sagshåndtering Spærrefunktioner når der er mere end en hæfter på kravet, et skal understøtte, at der kan sættes fskellige spærrefunktioner (fx opkrævningsspær, rykkerspær) på kravet på den enkelte hæfter, som kun gælder f processen tilknyttet den enkelte hæfter. FUN_057 K0 Sagshåndtering Manuelt ændre kravet fra inddrivelse til modregning, et skal understøtte, at man via en manuel handling kan ændre kravet tilbage fra en EFI inddrivelsessag til en EFI modregningssag med tilhørende opdatering af EFI sagen i EFI. FUN_058 K1 Sagshåndtering Fuldt billede af kommunikationsflowet et skal understøtte, at kunderådgiveren kan få et fuldt billede af kommunikationsflowet på EFI modregnings- og inddrivelsessagen på EFI-sagsnummerniveau i et., FUN_059 K2 Sagshåndtering Indsæt udklip i journalnotat et skal understøtte, at det er muligt at indsætte udklippet data i et journalnotat. Feks. skærmprint af systemet. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 9 / 85

10 FUN_060 K1 Sagshåndtering Rykkerhistik et skal understøtte, at en kunderådgiver kan få en samlet oversigt over alle krav, der er blevet rykket på alle sager på bger, myndighed eller virksomhed. Oversigten skal indeholde alle oplysninger vedrørende de krav, der er blevet rykket - eksempelvis: * Hvilket rykkerniveau kravet / kravene har nået * Hvilken rykkerprocedure der tilknyttet kravene * Beløb der har været indeholdt i rykkeren * Dato f hvnår der er udsendt rykker FUN_061 K1 Sagshåndtering Overblik over betalinger modtaget fra EFI et skal understøtte, at det er muligt at få et samlet overblik over alle modtagede betalinger fra EFI i et. Det skal være muligt f en kunderådgiver at afgrænse sin søgning. Overblikket skal indeholde oplysninger om: * CPR eller CVR oplysninger * EFI reference id * Kravet betalingen vedrører * EFIRenterBeløb * Betalingen er vedrørende modregning eller inddrivelse * Dato f kørsel fra EFI (afregningsperiode) * Bogføringsdato i Debit * Kravtype * Modtaget EFI Beløb (afregnet og beløb der er trukket tilbage) * KravIdent på fdring * Afregningsunderkode (om det er underretning eller afregning) * Samlet total af afregnet beløb FUN_062 K1 Sagshåndtering Handlinger imellem EFI og Debit et skal understøtte, at alle handlinger, der sker imellem EFI og Debitsystemet, skal kunne ses på sagen i et. Fx. når der er penge på vej fra EFI, når der er modtaget penge, sagen er accepeteret i EFI, er til manuel behandling i EFI mm. FUN_063 K1 Sagshåndtering Afskrivning et skal understøtte, at følgende fremgår tydeligt på kravet, når det er blevet afskrevet: * At der er ftaget en afskrivning * Hvilket beløb der er blevet afskrevet * Hvilken kode der er brugt til afskrivningen Når der er ftaget en afskrivning skal hændelsesloggen indeholde flg. infmationer vedr. afskrivningen: * Kravtype * Periode vedr. krav * Beløb der er afskrevet * Afskrivningskode * Dato f afskrivning * Hvem der har ftaget afskrivningen FUN_064 K1 Sagshåndtering Indberetning til SKAT et skal understøtte, at det er muligt f en kunderådgiver at tilgå oplysninger om, hvad et har indberettet til SKAT på en konkret person. FUN_065 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af krav et skal understøtte, at en kunderådgiver kan oprette et krav manuelt. FUN_066 K2 Sagshåndtering Manuel oprettelse af flere krav på en gang et skal understøtte, at en kunderådgiver manuelt kan oprette flere krav på en gang ved impt af oplysninger fra eksterne kilder, fx Excel FUN_067 K0 Sagshåndtering Afdragsdninger et skal understøtte, at kunderådgiveren kan oprette flere typer afdragsdninger FUN_068 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af afdragsdning med afdrag ud fra antal måneder et skal understøtte, at kunderådgiveren manuelt kan oprette afdragsdning med beregnet afdrag ud fra antal måneder, som kravet ønskes afviklet over, f alle kravtyper.,, / Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 10 / 85

11 FUN_069 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af afdragsdning med fast beløb et skal understøtte, at kunderådgiveren manuelt kan oprette afdragsdning med fast beløb, der skal afdrages hver måned. Dette skal kunne ske f alle kravtyper. FUN_070 K1 Sagshåndtering Angives om afdragsdning er en frivillig aftale eller en afgørelse et skal understøtte, at der på afdragsdning kan angives, hvvidt det er en frivillig aftale eller en afgørelse. FUN_071 K1 Sagshåndtering Ændring til afdragsdning et skal understøtte, at en kunderådgiver kan ændre en eksisterende afdragsdning. FUN_072 K1 Sagshåndtering Manuelt ophør af afdragsdning et skal understøtte, at afdragsdning manuelt kan blive bragt til ophør af en kunderådgiver. FUN_073 K0 Sagshåndtering Overblik over krav der er oversendt til EFI et skal understøtte, at det er muligt f kunderådgiveren at få et samlet overblik over alle sager, der er sendt til EFI på den enkelte bger. FUN_074 K2 Sagshåndtering Tilbagetrækning af sager fra EFI et skal understøtte, at det er muligt at trække en eller flere EFI sager (dvs. f.eks. alle krav på en person) tilbage fra EFI på en gang, uanset om det er en modregnings- eller inddrivelsessag. FUN_075 K1 Sagshåndtering Manuel afskrivning et skal understøtte, at en kunderådgiver kan afskrive krav manuelt med afskrivningskoder. FUN_076 K2 Sagshåndtering Automatisk masseafskrivning på krav et skal understøtte at en kunderådgiver kan iværksætte en masseafskrivning manuelt ud fra valgte kriterier som eksempelvis fældelsesdato, kravstype, periode. FUN_077 K1 Sagshåndtering Udligningsspær et skal understøtte at: * Udligningspær skal kunne sættes manuelt * Der automatisk stemples på udligningsspærret, hvem der har sat udligningsspærret * Der automatisk stemples på udligningsspærret, hvilken dato udligningsspærret er sat * Der kan sættes en slutdato på udligningsspærret, FUN_078 K1 Sagshåndtering Fritagelse fra modregning i EFI et skal understøtte, at kunderådgivere kan initiere fritagelse af enkelte krav fra oprettelse af EFI modregningssager til RIM. Fritagelsen f EFI modregningssag skal ftsat gælde, hvis der er en EFI inddrivelsessag på kravet. FUN_079 K1 Sagshåndtering Rykkerspær et skal understøtte at: * en manuelt kan sætte et rykkerspær på et krav * en manuelt kan sætte en slutdato på rykkerspærret * Der automatisk stemples på sagen, hvem der har sat rykkerspærret * Der automatisk stemples på sagen, hvilken dato rykkerspærret er sat FUN_080 FUN_081 K0 K1 administration administration Generel konfigurering af systemopsætning et skal understøtte, at en Fretningsadministrat skal kunne konfigurere al infmation, som udstilles i brugergrænseflader, skabeloner og genvejstaster: besked-, journalnotatskabeloner, opgaver, arbejdspakker, kravtyper, rykkerspærårsager, rykkerprocedurer, navngivning af afskrivningerkoder, oprettelse af afskrivningskoder, tekster på brugergrænseflader, tekster til hændelseslog, værdisæt på udvalgte attributter, kontoplan, mapning mellem system- og fretningsroller etc Brugergrænseflade til konfigurering Der skal være en brugergrænseflade til generel konfigurering af systemopsætning. Brugergrænsefladen skal kunne anvendes af brugere uden særlige tekniske fudsætninger. FUN_082 K0 administration Konfiguration af kravtyper et skal understøtte at en Fretningsadministrat skal kunne oprette og ændre kravtyper jf. infmationsmodel Debit., Fretningsadministrat Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 11 / 85

12 FUN_083 K1 administration Konfigurer hyperlink til eksterne sites et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan konfigurere hvilke hyperlinks, der skal vises f en kunderådgiver. De links der fremgår af brugergrænsefladen skal kunne styres ud fra de infmationer, der er på sagen. Med konfigurering menes både oprette og ændre. FUN_084 K0 administration Versionering Alle konfigurerbare systemværdier skal versioneres og føres med dobbelthistik. Derudover skal det klart fremgå hvnår og af hvem rettelsen er fetaget. Se krav til grundlæggende funktionalitet vedrørende dobbelthistik. FUN_085 K1 administration Opret / ændre beskedskabelon et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan oprette en skabelon samt redigere i en eksisterende. Skabelonen skal som minimum indeholde: * Navn på skabelon * Skabelonnummer (bogstaver og tal) (skal autogenereres af systemet) * Metadata tilknyttet dokumentet (jf ínfmationsmodel f Debit - Class Dokument) * Tekstuel beskrivelse samt logoopsætning etc. * Flettefelter hv et skal indsætte oplysninger fra parten på sagen og ind i skabelonen * Regler f hvnår i det automatiserede flow skabelonen skal afsendes * Angivelse af digital post, A, B, C brev eller fsendelse til udlandet * Sprogkode * Erindringsmarkering som betyder, at systemet skal danne en erindring /opgave på et nærmere defineret tidspunkt efter afsendelse af beskeden. * Vedhæftninger et skal endvidere understøtte, at der til udvalgte afsendte beskeder kan kobles en entydig identifikation i fm af en QR kode indeholdende dokumentidentifikation på beskeden. FUN_086 K2 administration Vis beskedskabelon et skal understøtte, at alle beskedskabeloner vises i et samlet overblik f en Fretningsadminstrat, med en tydelig markering af, hvnår en skabelon er en manuel beskedskabelon eller en automatisk beskedskabelon. FUN_087 K1 administration Opret/ændre journalnotat skabelon et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan oprette en ny skabelon til de manuelt oprettede journalnotater og til de automatiske stemplinger samt ændre i en eksisterende: * Navn på skabelon * Skabelonnummer (bogstaver og tal) (skal autogenereres af systemet) * Metadata tilknyttet journalnotatet * Tekstuel beskrivelse * Flettefelter hv et skal indsætte oplysninger fra parten på sagen og ind i skabelonen Fretningsadministrat Fretningsadministrat Fretningsadministrat Fretningsadministrat Sletning af skabelon sker ved at der indføres en ny version med tilhørende gyldig fra/til dato. FUN_088 K2 administration Fremsøgning af tidligere versioner af skabeloner et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan fremsøge tidligere versioner af beskedog journalnotatskabeloner. FUN_089 K2 administration Sletning af skabeloner et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan slette eksisterende besked- og journalnotatskabeloner FUN_090 K0 administration Design af skabeloner et skal understøtte skabeloner til design af beskeder og journalnotater. FUN_091 K1 administration Fmatering og præsentation af beskedindhold et skal understøtte, at tekster der indsættes i beskedskabeloner bliver vist krekt i PDF. Teksten skal kunne indeholde: billeder (logoer etc.) og skal kunne bruge alle nmalt tilgængelige fmateringsmuligheder i et standard tekstsystem og bogstaver fra udenlandske alfabeter. Teksten skal kunne redigeres i font størrelse, farve, og fremhævelse samt font navn. Fretningsadministrat Fretningsadministrat Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 12 / 85

13 FUN_092 K1 administration Versionering af beskedskabelon et skal understøtte, at Fretningsadministrat kan anvende andre versioner af samme beskedskabelon. Dette skal kunne ske samtidig med, at den gældende version er i brug. Fretningsadministrat FUN_093 K1 administration Opret/ændre sagstype og dokumenttype Debitsystemet skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan oprette nye: * Sagstyper (bruges til klassifikation af sager) * Dokumenttyper (bruges til klassifikation af dokumenter) samt ændre i de eksisterende sags og dokumenttyper FUN_094 K1 administration Opret/ændre værdisæt Debitsystemet skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan oprette, ændre værdisæt på de attributter som kunderådgiverne eller et kan påføre en sag, et dokument, en opgave eller et journalnotat jf. infmationsmodel Debit. FUN_095 K1 administration Opret/ændre arbejdspakkeindhold et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan oprette en ny arbejdspakke eller ændre i en eksisterende ved at angive, hvilke opgaver der tilhører en arbejdspakke. Opgaver skal kunne grupperes som en samling af: * Opgaveoprettet Af, f. eks kunderådgiver, et, posthåndteringsleverandøren * Dokumenttyper, klassificering af indholdet af beskeden. * Opgaveårsag, f. eks. adresseændring, rykkerspærårsag, udligningsspær, dødsfald mv. * Samling KLE-numre. * En kombination af ovenstående * T k t k ift FUN_096 K2 administration Konfigurer infmationer i brugergrænsefladen Debitsystemet skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan administrere, hvilke fretningsmæssige attributter fra infmationsmodellerne, jf. infmationsmodel f Debit, der vises i ets brugergrænseflade. FUN_097 K2 administration Ændre tekster på brugergrænseflade Debitsystemet skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan rette i hjælpetekster (mouse over på felter etc.) og beskrivende tekstblokke (permanente områder med vejledende tekst). Fretningsadministrat Fretningsadministrat Fretningsadministrat Fretningsadministrat Fretningsadministrat FUN_098 K1 administration Ændre systembeskeder inkl. fejlbeskeder Debitsystemet skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan ændre i teksten i de beskeder, som et eventuelt sender i fbindelse med en opkrævning, ienteringsskrivelse eller rykker. FUN_099 K2 administration Modtag advis fra beskedsfdeleren et skal understøtte konfigurering af adviseringer fra beskedsfdeleren, som systemet skal agere på. En advis skal kunne generere en Opgave i opgaveindbakken eller igangsætte en automatisk proces ved at der dannes en hændelse f. eks når en bger dør eller der skal ftages betalingsevnevurdering på baggrund af en rykker. Fretningsadministrat FUN_100 K2 administration Send advis på beskedsfdeleren og opdater indeks Når der ændres på en sag, skal et afsende en advisering via beskedsfdeleren. Finden skal Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks opdateres. FUN_101 K1 administration Konfigurer kommunikationskanal et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan konfigurere, hvilken kanal (fjernprint eller sikkerpost) som benyttes til tværgående kommunikation mellem Udbetaling Danmark og de enkelte kommuner. FUN_102 K2 administration Konfigurering af automatisk hændelseslog, journalnotater et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan fetage ændringer til indholdet af den beskrivende tekst, som genereres i fbindelse med en journalnotatstempling, der indgår som et led i en automatiseret proces FUN_103 K2 administration Igangsætte manuelt rykkerfløb et skal understøtte, at en Fretningsadministrat manuelt kan igangsætte et rykkerfoløb. Det skal kunne igangsættes ned på kravstypeniveau og med mulighed f udsendelse af delmængder FUN_104 K2 Tværgående Overblik Vis tilgodehavende og gæld Der skal være mulighed f at få et overblik over en bgers fulde tilgodehavende/gæld på et vilkårligt tidspunkt. Fretningsadministrat Fretningsadministrat Fretningsadministrat Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 13 / 85

14 FUN_105 K0 Tværgående Overblik Vis infmationer i Tværgående overblik: et skal kunne udstille udvalgte infmationer i et Tværgående overblik. Alle infmationene fra klasserne i Bilag 3A.8 - Oversigter, fane Infmationsbehandling_gui skal kunne vælges. FUN_106 K1 Tværgående Overblik Søg person FUN_107 K1 Tværgående Overblik et skal undersøtte, at en kunderådgiver kan fremsøge bgerens oplysninger via et opslag på f.eks: * CPR, CVR eller SE nummer * Udenlansk CPR/fsikringsnummer * Personnavn * Personadresse (dansk og udenlandsk) Udvidet søgning FUN_108 K0 Tværgående Overblik et skal understøtte, at en kunderådgiver kan taste dele af et: * CPR, CVR, SE nummer * Udenlansk CPR/fsikringsnummer * Personadresse (dansk og udenlandsk) * Personnavn i det Tværgående Overblik og herefter blive præsenteret f en oversigt med max 20 valgmuligheder pr. side f pågældende søgekriterie. Det skal være muligt at vælge de enkelte søgeresultater og få vist den konkrete sag herfra Vis alle infmationer på en sag et skal understøtte, at en kunderådgiver gennem et klik skal kunne få vist alle infmationer på sagen jf. Bilag 3A.8 - Oversigter, fane infmationsbehandling gui. FUN_109 K1 Tværgående Overblik Vis hyperlink til eksterne sites et skal understøtte, at en kunderådgiver fra det Tværgående Overblik kan aktivere link til websider/andre ptalbaserede systemer og ad den vej åbne f.eks. Schultz lovgivning eller Udbetaling Danmarks Vidensløsning. FUN_110 K1 Tværgående Overblik Vis dokumenter og journalnotat i Tværgående Overblik et skal understøtte visning af de fem seneste dokumenter og journalnotater på sagen i det Tværgående overblik. Dokumenter og journalnotaer skal kunne åbnes direkte herfra med et enkelt klik. FUN_111 K1 Tværgående Overblik Infmationer fra øvrige myndigheder eller ydelsesområder Vis infmationer fra øvrige myndigheder og ydelsesområder i Tværgående Overblik et skal understøtte visning af infmationer fra Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks. F.eks. Om udbetalende ydelser fra fagsp, kontanthjælp etc. FUN_112 K1 Tværgående overblik Infmation om hæftere et skal understøtte, at kunderådgiver har adgang til infmation om alle hæftere på et givent krav - uanset hvem af hæfterne der er indgangen f fespørgslen på kravet. FUN_113 K2 Manuelle Breve Vælg afsendelseskanal et skal understøtte, at en kunderådgiver i fbindelse med afsendelse af én besked, kan påføre om den skal afsendes som fysisk post. FUN_114 K2 Manuelle Breve Søg beskedskabelon et skal understøtte at en kunderågiver får vist de tilgængelige beskedsskabeloner. Listen over beskedsskabeloner er dannet på baggrund af filteringer på skabelonernes kategier. FUN_115 K1 Manuelle Breve Vælg beskedskabelon et skal understøtte, at en kunderådgiver kan vælge en beskedskabelon, som bla. indeholder: * En dato f hvnår beskeden er oprettet * Hvem der har oprettet beskeden * Tekstindholdet på beskeden * Markering af at beskeden er udgående * Eventuelle vedhæftninger (bilag, blanketter etc.) * Alle relevante oplysninger om krav Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 14 / 85

15 FUN_116 K1 Manuelle Breve Udfyld beskedskabelon et skal understøtte, at en kunderådgiver i fbindelse med arbejdet med en beskedskabelon kan rette i de infmationer, som automatisk påsættes (flettes), samt tilføje en tekstuel beskrivelse på det sted i skabelonen, hv der er mulighed f tekstredigering. Den færdige besked (med indflettet infmation) skal præsenteres f kunderådgiveren umiddelbart efter at skabelonen er præudfyldt. FUN_117 K2 Manuelle Breve Gem kladde et skal understøtte, at når en kunderådgiver gemmer et ufærdigt brev, skal den automatisk tildeles et versionsnummer. FUN_118 K2 Manuelle Breve Ændre kladde f udgående dokumenter, et skal understøtte, at en kunderådgiver kan ændre i en kladde f udgående dokumenter samt i de infmationer, der er tilknyttet dokumentet. et skal stemple dokumentet med identifikation af, hvem der har fetaget ændringen, hvnår den er fetaget og give dokumentet et nyt versionsnummer. FUN_119 K1 Manuelle Breve Underskriv besked et skal understøtte, at når en kunderådgiver afsender en besked vedrørende en afgørelse, påføres beskeden automatisk kunderådgiverens navn eller afdelingen, som underskriver. FUN_120 K2 Manuelle Breve Igangsætte en masseudsendelse et skal understøtte, at en Fretningsadministrat, kan igangsætte en masseudsendelse af beskeder (op til stk.) til den Fællesoffentlige Printløsning ud fra følgende: Dato f afsendelsen, modtager, kravtype og beskedskabelon. Fretningsadministrat FUN_121 K2 Manuelle Breve Versionshistik på kladder f udgående dokumenter et skal understøtte, at en kunderådgiver kan fremfinde tidligere versioner af dokumenter (kladder) og få dem vist i den fm og indhold, som gjde sig gældende ved det aktuelle versionsnummer. FUN_122 K1 Regeladministration Brugergrænseflade til konfigurering Der skal være en brugergrænseflade til konfigurering af regler og parametre FUN_123 K0 Regeladministration Konfigurering af regler et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan tilføje og ændre regler, som anvendes i et. Regler skal versioneres, så der altid fefindes en gældende version og eventuelt tidligere anvendt version. Tidligere versioner som har være i anvendelse må ikke kunne ændres. Fretningsadministrat FUN_124 K0 Regeladministration Konfigurering af parametre Debitsystemet skal understøtte, at en Fretningsadministrat har adgang til at tilføje og ændre i alle de parametre, der anvendes, eksempelvis: * Gebyrsatser * Rentesatser * Antal dage i fhold til rykkerkørsler Parametre skal versioneres, så der altid fefindes en gældende version og eventuelt tidligere anvendt version. Tidligere versioner som har være i anvendelse må ikke kunne ændres. FUN_125 K0 Regeladministration Dobbelthistik på regler og parametre et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan konfigurere en gyldig fra og gyldig til dato samt virkning fra og virkning til f samtlige regler og parametre, så de træder i kraft med de nye parametre i det definerede tidsinterval. FUN_126 K1 Regeladministration Konfigurering af histiske regler og parametre et skal understøtte at ændringer til regler kan virke bagudrettet, så eksisterende kørsler på beregninger, afgørelser etc. kan genkøres gennem en manuel initiering af en Fretningsadministrat. Fretningsadministrat Fretningsadministrat Fretningsadministrat FUN_127 K1 Regeladministration Vis regelhistik Fretningsadministrat skal kunne se alle regler herunder hvnår de gælder fra og til. FUN_128 K2 Regeladministration Konfigurering af valideringsregler et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan konfigurere valideringsregler. Fretningsadministrat Fretningsadministrat Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 15 / 85

16 FUN_129 K1 Regeladministration Afskrivningsårsagsniveau et skal understøtte, at det på afskrivningsårsagsniveau skal være muligt at tilvælge, hvvidt afskrivning af kravet i et skal gennemføres "fuldautomatisk" eller automatisk på baggrund af en initiering fra kunderådgiveren. FUN_130 K1 Regeladministration Opsætning af kontoopsætning et skal understøtte at en Fretningsadministrat kan opsætte kontoopsætningen/kontoplan til fx afskrivningskoder, kravtyper, konti ect. FUN_131 K1 Regeladministration Ændring af rentesatser et skal understøtte, at systemadministrat kan ændre rentesatser tilknyttet rentetilskrivningen f de enkelte kravtyper. FUN_132 K1 Regeladministration Automatisk afskrivning på krav et skal understøtte, at Fretningsadministraten kan opsætte kriterier f, at et krav skal afskrives automatisk. Fx efter en given dato knyttet til kravet (fx fældelsesdato) eller et antal dage efter en tidligere kørsel. Kriterierne / reglerne skal både kunne defineres f den enkelte kravtype og en gruppe af kravtyper. FUN_133 K0 Regeladministration Rykkerprocedure et skal understøtte at: * Der kan opsættes flere fskellige rykkerprocedurer * At hver kravtype kan blive tilknyttet sin egen rykkerprocedure * Alle rykkerprocedurer skal kunne igangsættes og gennemføres automatisk FUN_134 K3 Regeladministration Udligningsspær et skal understøtte, at der kan opsættes udligningsspær med fskellige navne / fklaring på hvf udligningsspær er sat. FUN_135 K2 Regeladministration Rykkerspærårsager et skal understøtte, at der kan opsættes rykkerspær med flere fskellige årsager, der har fskellige fløb tilknyttet. FUN_136 K1 Validering Genvalidere på eksisterende sager et skal understøtte, at en Fretningsadministrat skal kunne genvalidere på eksisterende sager FUN_137 K1 Validering Valider indberetning et skal ud fra et sæt af valideringsregler kunne validere de indkomne oplysninger/hændelser som modtages fra interne/eksterne registre eller i fbindelse med at der fetages ændringer til data af en kunderådgiver. FUN_138 K1 Validering Udfør validering et skal fetage valideringer så tidligt som muligt i behandlingen af indberetninger til systemet. FUN_139 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Automatisk oprettelse af hæfter et skal understøtte, at der automatisk oprettes en eller flere hæftere på et krav på oprettelsestidspunktet, såfremt hæfterinfmation er oplyst fra det fagsystem, der har sendt kravet til et. FUN_140 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Bogføring af krav med hæftere på et skal understøtte, at der kun sker bogføring af kravet 1 gang uanset antallet af hæftere på kravet. FUN_141 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Hæfter har individuelle og indbyrdes uafhængige fløb et skal understøtte, at hver enkelt hæfter har individuelle og indbyrdes uafhængige fløb vedr. opkrævning, der automatisk gennemføres på samme måde som ved "almindelige" debiter. Dvs. de kan både sendes samtidig eller fskudt af hinanden (styres af regler). FUN_142 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Afdragsdning f hæfter et skal understøtte, at hver enkelt hæfter har mulighed f at få oprettet en afdragsdning på kravet. FUN_143 K2 Opkrævnings- og betalingsadministration Krav består ved ændret hæfterkreds et skal understøtte, at kravet består, uanset at der fjernes en eller flere hæftere fra kravet (inkl. "hovedhæfter"). FUN_144 K2 Opkrævnings- og betalingsadministration Hæfter ftsætter i proces et skal understøtte, at kravet f de øvrige hæftere ftsætter i processen uanset, at der er fjernet en eller flere hæftere fra kravet., fretningsadministrat Fretningsadministrat, Fretningsadministrat, fretningsadministrat Fretningsadministrat Fretningsadministrat Fretningsadministrat Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 16 / 85

17 FUN_145 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Ændringer fremgår på hver enkelt hæfters sag et skal understøtte at alle ændringer vedr. kravets størrelse, der kommer som ændringer til selve kravet, vil fremgå på hver hæfters krav. FUN_146 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Fritagelse fra modregning i EFI et skal understøtte, at enkelte krav og / eller kravtyper kan fritages fra oprettelse af EFI modregningssager til RIM ud fra hhv. kravniveau og kravtypeniveau (via parameteropsætningsniveau). Fritagelsen f EFI modregningssag skal ftsat gælde, hvis der er en EFI inddrivelsessag på kravet., FUN_147 K0 Opkrævnings- og betalingsadministration Automatisk modtagelse og oprettelse af krav et skal kunne modtage krav fra andre systemer via snitflade jf. bilag 3A.6 (Integrationer) tilknyttet relevante infmationer jf. infmationsmodellen og understøtte, at de bliver oprettet automatisk i et. FUN_148 K0 Opkrævnings- og betalingsadministration Automatiks oprettelse af debit et skal automatisk oprette debit i systemet, når der modtages nyt krav, hvis debit ikke eksisterer i systemet i fvejen. FUN_149 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Bogføring ved oprettelse af krav et skal understøtte, at kravet bogføres samtidig med at kravet oprettes. FUN_150 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Ændringer til krav et skal kunne håndtere ændringer fra et fagsystem til et allerede oprettet krav. Herunder at der automatisk sker et match til det oprindelige krav. FUN_151 K2 Opkrævnings- og betalingsadministration Hente oplysninger vedr. fmue et skal understøtte, at der kan hentes oplysninger om fmue ved krav - der er allerede eksisterer på tidspunktet, hv der kommer dødsfaldsmarkering på debit - der bliver oprettet som nyt krav efter der er kommmet dødsfaldsmarkering på debit (vil typisk fekomme i de tilfælde, hv et tilbagebetalingskrav er opstået som følge af dødsfaldet) til brug f automatisk beslutning om, hvad det videre fløb med kravet skal være. FUN_152 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Opkrævningsspær et skal understøtte, at der kan sættes et opkrævningsspær på kravet og / eller sagen. Opkrævningsspærret skal kunne blive sat automatisk, når givne fhold er tilstede som fx ved et dødsfald. Opkrævningsspærret skal kunne sættes manuelt af en kunderådgiver. FUN_153 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Dan opkrævning et skal understøtte, at flere krav til samme debit kan samles i en opkrævning ud fra grupperingsregler. Eksempler på grupperinger: * Krav med samme betlingsfrist * Samme kravstype FUN_154 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Betalingsfrist på afdragsdning et skal understøtte, at afdragene i en afdragsdning tilføres en betalingsfrist ud fra nærmere definerede regler. FUN_155 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Automatisk opdatering af afdragsdning et skal understøtte at afdragsdninger opdateres automatisk, når der sker indbetaling. FUN_156 K2 Opkrævnings- og betalingsadministration Automatisk ophør af afdragsdning et skal understøtte, at afdragsdning automatisk kan blive bragt til ophør FUN_157 K1 Opkrævnings- og betalingsadministration Tilskrivning af renter et skal understøtte, at det er muligt at beregne og tilskrive renter til det enkelte krav. FUN_158 K0 Opkrævnings- og betalingsadministration BS standard et skal understøtte, at det BS kundenr., som et krav tildeles fra et, opfylder de gængse standarder på markedet, så en bger kan tilmelde sin betaling til BS, uanset hvilken bank bgeren har. FUN_159 K1 Håndter modregning Anmodning om modregning et skal understøtte, at der fremsendes anmodning om modregning til de udbetalende fagsystemer ud fra den oprettede modregningsdning., Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 17 / 85

18 FUN_160 K1 Håndter modregning Ændring til Anmodning FUN_161 K1 Håndter modregning et skal understøtte, at der fremsendes ændringer til den oprindelige anmodning om modregning til det udbetalende fagsystem hvis: * Indbetaling på kravet kommer via en anden kanal end det udbetalende fagsystem, og det har medført ændring i modregningsdningen. * Der sker ændring af kravet som medfører ændringer i modregningsdningen Automatisk oprettelse af modregningsdning med fuld modregning et skal understøtte, at der automatisk kan oprettes modregningsdning med fuld modregning, hvis reglerne ift. kravtypen definerer dette. FUN_162 K1 Håndter modregning Automatisk oprettelse af modregningsdning med beregnede afdrag et skal understøtte, at der automatisk kan oprettes modregningsdning med automatisk beregnede afdrag, afhængig af kravtype, hvis reglerne f kravtypen definerer dette. Beregningen sker på oprettelsestidspunktet ud fra fastsatte regler om antal afdrag ift. kravstørrelse. FUN_163 K1 Håndter modregning Angives om Modregningsdning er frivillig aftale eller en afgørelse et skal understøtte, at der på modregningsdningen kan angives, hvvidt det er en frivillig aftale eller en afgørelse. Det skal både ske, når modregningsdningen oprettes automatisk (ud fra kravstype), og når den oprettes manuelt, hv det sker via valg fra kunderådgiveren. FUN_164 K1 Håndter modregning Angivelse af hvilken ydelse der modregnes i et skal understøtte, at der på modregningsdningen kan angives, hvilken ydelse, der skal modregnes i. Angivelsen styrer, hv anmodningen skal sendes til. Det skal både ske, når modregningsdningen oprettes automatisk (ud fra kravstype), og når den oprettes manuelt, hv det sker via valg fra kunderådgiveren. FUN_165 K1 Håndter modregning Ny fremsendelse af anmodning et skal understøtte, at der skal fetages ny fremsendelse af anmodning om modregning, hvis det ikke er det fulde beløb, der modtages, og der ftsat er modregningsadgang. Dette skal kunne ske ud fra en kombination af oplysninger om kravtype, modregningsdning og frivillig aftale vs. afgørelse / FUN_166 K1 Håndter modregning Modregningsmulighed ift. lovhjemlede modregningsadgange et skal understøtte, at modregningsmulighed undersøges ift. lovhjemlede modregningsadgange f den konkrete kravstype, før kravet ændres til en EFI inddrivelsessag. FUN_167 K1 Håndter modregning Betalingsfrist på anmodning et skal understøtte at anmodningen tilføres en betalingsfrist ud fra nærmere definerede regler. Regler ift. betalingsfrist kan være fskellige afhængig af kravtype og modregningsdningen. FUN_168 K1 Håndter modregning Automatisk opdatering af Modregningsdninger et skal understøtte at Modregningsdninger automatisk opdates, når der modtages indbetaling på kravet. Det gælder både, når indbetalingen modtages som anmodet fra det udbetalende Fagsystem eller hvis indbetalingen kommer fra anden kanal som fx. fra EFI som en indbetaling på en EFI Modregningssag som følge af, at der var overskydende skat vi kunne få andel i. FUN_169 K1 Rykning Rykkerfløb f hæftere et skal understøtte, at hver enkelt hæfter har individuelle og indbyrdes uafhængige fløb vedr. rykkere, der automatisk gennemføres på samme måde, som ved "almindelige" debiter. Dvs. de kan både sendes samtidig eller fskudt af hinanden (styres af regler). FUN_170 K1 Rykning Rykkergebyr et skal understøtte, at der kan tilskrives rykkergebyrer i fbindelse med rykkerkørsler. et skal understøtte, at rykkergebyret bogføres på tidspunktet, hv det tilskrives. et skal understøtte, at rykkergebyret kan opkræves sammen med den rykker, som tilskrivelsen er sket med. et skal understøtte, at rykkergebyret kan behandles som et individuelt krav. Størrelse på rykkergebyr og hvnår i rykkerfløbet rykkergebyr tilskrives kan være fskelligt fra rykkerproces til rykkerproces. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 18 / 85

19 FUN_171 K1 Rykning Rykkergebyr når der er mere end en hæfter på kravet et skal undersøtte, at der kan tilskrives rykkergebyrer vedr. kravet til hver enkelt hæfter, når der er mere end en hæfter på kravet. et skal understøtte, at de tilskrevne rykkergebyrer på den enkelte hæfter kun fremgår hos denne. Der er ikke fælles hæftelse på tilskrevne rykkergebyrer. FUN_172 K1 Rykning Rykkerspærårsager et skal understøtte at: * Der automatisk sættes rykkerspær afhængig af regler * Der ikke dannes rykker, hvis der er rykkerspær på et krav FUN_173 K1 EFI Håndtering Infmation til EFI ved nedskrivning eller tilbagetrækning af EFI sagen et skal understøtte, at EFI sagen automatisk opdateres med infmation om nedskrivning / tilbagetrækning af en EFI sag fra hhv. EFI modregning eller inddrivelse, når en ændring på et krav medfører en nedskrivning eller en annullering af det oprindelige krav. FUN_174 K1 EFI Håndtering Infmation til EFI ved opskrivning af EFI modregningssag et skal understøtte, at der automatisk sker opskrivning af EFI modregningssagen i EFI, hvis der sker ændringer på kravet i et, som medfører, at kravet bliver større. FUN_175 K1 EFI Håndtering Oprettelse og oversendelse af EFI modregnings- og Inddrivelsessager, et skal understøtte, at oprettelse og oversendelse af EFI modregnings- og inddrivelsessager kan ske automatisk: * Via den automatiserede proces (regel) * Via en automatisk oversendelse initieret af kunderådgiver. FUN_176 K1 EFI Håndtering Oprettelse af EFI modregningssag på modregningsdning et skal understøtte, at oprettelse og oversendelse af EFI modregningssager til RIM sker automatisk på krav, der kræves betalt i udbetalende fagsystemer, efter et opsat antal dage regnet fra en fuddefineret dato, hvis det fulde krav ikke er betalt på det tidspunkt. FUN_177 K1 EFI Håndtering Automatisk registrering til modregning i EFI et skal understøtte, at oprettelse og oversendelse af EFI modregningssager til RIM på almindelige krav kan oversendes automatisk efter et opsat antal dage regnet fra betalinsgfristen, hvis det fulde krav ikke er betalt på dette tidspunkt. FUN_178 K1 EFI Håndtering Infmation til EFI et skal understøtte, at krævede infmationer fra UDK til RIM automatisk kan medsendes på EFI modregnings- og inddrivelsessagen. Krævede infmationer defineres af RIM med udgangspunkt i, fretningsadministrat lovgivningen. FUN_179 K1 EFI Håndtering "Stamdata" på EFI sagen FUN_180 K1 EFI Håndtering et skal understøtte, at infmationer fra RIM vedr. "stamdata" på EFI sagen stemples på kravet, så det er muligt at søge sagerne frem ud fra disse kriterier senere. Oplysninger der modtages retur fra RIM via EFI, når en sag oprettes er pt. følgende (defineres af EFI): * Fdringsid * Eventuelle tilføjede hæftelsesfhold * AKR-nr hvis der ikke findes et cpr- eller et cvr-nr på kravet Manuel opskrivning af EFI modregningssag og EFI inddrivelsesag, et skal understøtte, at der manuelt kan ske opskrivning af en eksisterende EFI modregningseller inddrivelsessag i EFI i de tilfælde, lovgivningen tillader det. FUN_181 K1 EFI Håndtering Bagatelgrænser ved oversendelse til EFI et skal understøtte, at der kan opsættes bagatelgrænser ift. oprettelse og oversendelse af en EFI Sag på kravet. Der skal være individuelle bagatelgrænser f hhv. EFI modregningssag og EFI inddrivelsessag., fretningsadministrat FUN_182 K1 EFI Håndtering Kommunikation med EFI et skal undersøtte, at der kan kommunikeres automatisk med RIM via EFI på EFIsagsnummerniveau på EFI modregnings- og inddrivelsessager. FUN_183 K1 EFI Håndtering EFI histik på lukkede sager et skal undersøtte, at al kommunikation på det enkelte krav bibeholdes i et, hvis kravet enten afskrives, eller EFI sagen trækkes tilbage fra EFI. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 19 / 85

20 FUN_184 K1 EFI Håndtering Automatiske ændringer fra andre betalingskanaler end EFI et skal understøtte, at der sker automatisk opdatering i fm af nedskrivning af EFI modregnings- eller inddrivelssag, når der modtages indbetalinger fra andre betalingskanaler end EFI, på krav der er overdraget til EFI som EFI modregnings- eller inddrivelsessager. FUN_185 K1 EFI Håndtering Mere end 1 hæfter på en EFI Sag et skal understøtte, at hver enkelt hæfter har individuelle og indbyrdes uafhængige fløb vedr. oprettelse af EFI inddrivelsessag på kravet, der automatisk gennemføres på sammen måde, som ved "almindelige" debiter. Dvs. de kan både oprettes samtidig eller fskudt af hinanden (styres af regler). FUN_186 K1 EFI Håndtering Hæftere kobles på samme EFI sag et skal understøtte, at hæfterne kobles på samme EFI sag som hæftere, i takt med, at der sker oprettelse af EFI sag ift. opkrævnings-, rykker- og restantfløbet. FUN_187 K1 EFI Håndtering Fritagelse f EFI Modregning f den enkelte hæfter, et skal understøtte, at der kan ske fritagelse f EFI modregningssag f den enkelte hæfter, uden at EFI sagen tilhørende den / de øvrige hæftere påvirkes. FUN_188 K1 EFI Håndtering Ændring af hæftere på en EFI Sag, et skal understøtte, at der kan ske "frigørelse" fra EFI inddrivelsessag f den enkelte hæfter, uden at EFI sagen tilhørende den / de øvrige hæftere påvirkes. FUN_189 K1 Håndter indbetaling Løbende indbetalinger et skal understøtte, at besked om løbende indbetalinger fra EFI vedr. EFI modregnings- og inddrivelsessager modtages og danner grundlag f opdatering på EFI sagerne. FUN_190 K0 Håndter indbetaling Indbetalinger fra udbetalende fagsystem ifm. anmodninger om modregning et skal understøtte, at oplysning om indbetalinger fra udbetalende fagsystemer vedr. fremsendte anmodninger om modregning modtages og bruges som grundlag f udligning på de krav, de vedrører. FUN_191 K0 Håndter indbetaling Udligning på EFI nummer et skal understøtte, at der sker udligning på de krav, som den modtagede indbetaling fra EFI vedrører (styret ud fra EFI-sagsnummer). FUN_192 K1 Håndter indbetaling Afgørelse ved modregning i overskydende skat erne skal understøtte, at der genereres uddata til en besked (afgørelse) til bger, når der modtages og udlignes en indbetaling fra EFI på en EFI-modregningssag. Afgørelsen skal indeholde infmation om det udlignede krav på detailniveau. FUN_193 K1 Håndter indbetaling Registering af indbetalte renter på EFI inddrivelsessager et skal understøtte, at indbetalinger fra EFI vedr. betalte renter på EFI inddrivelsessager registreres i relation til de krav, de er tilknyttet, og fremgår som infmation på EFI sagen. FUN_194 K1 Håndter indbetaling Nedskrivning af krav f alle hæftere ved indbetaling et skal understøtte, at en indbetaling på kravet fra en af hæfterne (også via EFI eller Det udbetalende fagsystem) nedskriver kravet f alle hæfterne. FUN_195 K1 Håndter indbetaling Infmation om betalingsoplysninger på indbetaling et skal understøtte, at alle indbetalinger indlæst i et, skal indeholde infmation om betalingsoplysninger. Betalingsoplysningerne på indbetalingen skal fx. indeholde: * FIK nummer, PBS, modregning i kontanthjælp mm. ("betalingskanalen") * Detailoplysninger vedr. oprindelige infmationer vedr. opkrævningen / rykkeren tilknyttet betalingsreferencen på indbetalingen. Eksempelvis cpr-nr., kravtype, beløb, betalingsfrist mv. Infmationerne skal være synlige f kunderådgiverne. FUN_196 K1 Håndter indbetaling Overskydende indbetaling tilknyttes hæfter, der har indbetalt et skal understøtte, at en overskydende indbetaling på et krav med flere hæftere bliver tilknyttet den hæfter, der har indbetalt det overskydende beløb. FUN_197 K1 Håndter indbetaling Udligningsspær et skal understøtte, at der ikke sker udligning på kravet, hvis der er et aktivt udligningsspær. FUN_198 K0 Håndter indbetaling Automatisk indlæsning af indbetalinger fra fskellige kanaler et skal understøtte, at oplysninger om indbetalinger fra fskellige kanaler, fx. Finsta og Nets, kan indlæses automatisk i et. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 20 / 85

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Version 0.9 05052014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUTVÆRGÅENDE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS OG

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter: SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Minivejledning til overblik og oprydning af manuelle sager i KMD Sag

Minivejledning til overblik og oprydning af manuelle sager i KMD Sag Minivejledning til overblik og oprydning af manuelle sager i KMD Sag Vejledning er skrevet til den KMD Sag ansvarlige. Det forudsættes at personen har de rigtige autorisationer, de rigtige systemer installeret

Læs mere

Capto Digital Signatur via Penneo

Capto Digital Signatur via Penneo Capto Digital Signatur via Penneo Brugervejledning 1 Indhold Indledning...3 1. Digital Signatur af dokumenter....3 2. Hvidvask af klienter....3 Opsætning...4 Generelt...4 Dokument...5 Hvidvask...5 Afregning...6

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelser Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner version 2016-3 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en masseforsendelse til digital post i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren. Anbefales

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere