DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste"

Transkript

1 DEBITOR Bilag 3A.1 Kravliste Version

2 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.1 Kravliste, version 1.0, Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav" indeholdende de non-funktionelle krav til et og øvrige non-funktionelle krav til Leverandøren. 3) "Krav til Ydelserne" indeholdende driftskravene til Leverandøren efter Overtagelsesdagen. De tre faneblade indeholder hver især en række krav, som alle er priiteret i henhold til det nedenstående, hvilket Tilbudsgiver skal være opmærksom på: Kravtype Beskrivelse Mindstekrav ( MK ) angiver krav, som er ufravigelige og skal opfyldes fuldt ud af Tilbudsgiver. Mindstekrav K0-krav K1-krav K2-krav K3-krav Tilbudsgiver kan således ikke i sit tilbud tage fbehold f opfyldelse af et mindstekrav, og feltet Opfyldt i bilag 3A.1 (Kravliste) skal være markeret med X. I modsat fald er tilbuddet ikke-konditionsmæssigt med den konsekvens, at ATP i henhold til gældende lovgivning er fpligtet til at fkaste tilbuddet uden yderligere vurdering. Bemærk, at mindstekrav ikke indgår i tilbudsvurderingen, og at ATP dermed ikke evaluerer på opfyldelsesmåden. K0-krav er de få essentielle krav, som er afgørende f ATP at få opfyldt, og hv ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. K1-krav er alle de krav, som er vigtige f ATP at få opfyldt, og hv ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. K2-krav er alle de krav, som ATP gerne vil have opfyldt, og hv ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. K3-krav er de udvalgte krav, som er mindre væsentlige f ATP at få opfyldt, og hv ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. F alle krav i de tre faneblade skal Tilbudsgiver ved afkrydsning i kolonnen "Opfyldelse" tilkendegive opfyldelsesgraden af kravene. Hvis kravet besvares med markering i Fuldt opfyldt, benyttes feltet Beskrivelse/reference til at indsætte en henvisning til det konkrete afsnit i Løsningsbeskrivelsen (bilag 3B) hv den uddybende beskrivelse af det tilbudte fremgår. Hvis kravet besvares med markering i Delvist opfyldt, benyttes feltet Beskrivelse/reference til at uddybe på hvilke punkter det tilbudte IKKE opfylder ATP s krav præcis som anført, og til at indsætte en henvisning til det konkrete afsnit i Løsningsbeskrivelsen (bilag 3B) hv den uddybende beskrivelse af det tilbudte fremgår. Såfremt Tilbudsgiver vælger at opfylde kravet på en anden måde en anført i kravet, f.eks. f at muliggøre en større brug af standardfunktionalitet, skal Tilbudsgiver ligeledes anføre 'X' i kolonnen "Delvist opfyldt", og i feltet "Beskrivelse/reference" redegøre f opfyldelsesgrad og -måde. Hvis kravet besvares med markering i Ikke opfyldt, kan feltet Beskrivelse/reference benyttes til at uddybe, hvf kravet ikke opfyldes. Har Tilbudsgiver ikke angivet en værdi f kravopfyldelsesgrad, da vil kravet få opfyldelsesgraden Fuldt opfyldt. De funktionelle krav og visse af de non-funktionelle krav (undtagen mindstekrav) kan opfyldes på fskellige vis, Via standard, Via tilpasning eller Via udvikling. Løsningsmåden angives ved afkrydsning i kolonnen "Løsningsmåde" i overensstemmelse med nedenstående: Vejledning til bilaget Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 2 / 85

3 Løsningsmåde Via standard Via tilpasning Via udvikling Beskrivelse Via standard betyder at et out-of-the-box indeholder eksisterende og allerede afprøvet funktionalitet, der understøtter ATP s krav. Eksempler på standard er: At et out-of-the-box indeholder alle de parametre og opsætninger, der skal til, f at understøtte ATP s krav efter at data er konverteret ind i et. Dette kan være tilfældet når et f.eks. indeholder funktionalitet, wkflows eller standardrappter, der matcher ATP s krav. Via tilpasning betyder, at et bringes til at understøtte ATP s krav ved tilpasning af allerede eksisterende funktionalitet via konfiguration og parameteropsætning. Eksempler på tilpasning er: Opsætning af grunddata Opsætning af wkflows Tilføjelse af et nyt felt på et skærmbillede (ændring af brugergrænsefladen) Tilføjelse af nye elementer/data til en allerede eksisterende standardrappt Via udvikling betyder, at et kan bringes til at understøtte ATP s krav ved at tilføje ny funktionalitet eller ved at ændre eksisterende funktionalitet via ændringer i kildekoden eller tilføjelser til kildekoden. Eksempler på udvikling er: Udvikling af ny funktionalitet Udvikling af en ny standardrappt eller kundespecifik rappt Udvikling af brugergrænseflader Udvikling af integrationer Vejledning til bilaget Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 3 / 85

4 NON-funktionelle krav Funktionelle krav Emneområde Beskrivelse Emneområde Beskrivelse Arkitektur (ARK) Design og Applikationsstrukturer (APP) Dette emneområde stiller krav til de overdnede rammer f Løsningen og angiver de arkitekturmæssige afgrænsninger, som den skal efterleve. Dette emneområde stiller krav til afgrænsninger omkring designet, som Løsningen skal efterleve. Kravene er rettet mod specifikke applikationsstrukturer og integrationsmønstre og angiver, hvilke overdnede egenskaber disse skal have. Arkitektur (ARK) Fleksibilitetskrav Drift (FLD) Dette emneområde stiller krav til Løsningsarkitekturen. Der er desuden en række non-funktionelle krav med præfixet ARK. De beskæftiger sig med de arkitekturmæssige principper og afgrænsninger f systemet. Dette emneområde stiller krav til fleksibiliteten til udvikling. Det kunne fx være krav til at løsningen skal kunne indarbejde løbende lovændringer i udviklingsfløbet. Understøttelse af Standarder, herunder Lovmæssige Krav (STD) Dette emneområde stiller krav til standarder som Løsningen skal efterleve. Det gælder både standarder f fællesoffentlige datafmater og udveksling af disse, men også Lovmæssige krav som Løsningen skal underdne sig. Funktionelle krav (FUN) Dette emneområde stiller krav til funktionaliteten i løsningen. De funktionelle krav er inddelt i følgende underemner. Funktionelle krav Komponentmodel Infmationskrav Selvbetjening (GUI) Input til regler Sikkerhed Sikkerhed (SIK) It-sikkerhed handler om at sikre: konfidentialitet integritet og tilgængelighed af infmation imod fskellige sikkerhedsrisici. Implementeringskrav (IMP) Dette område stiller krav til implementeringen af Løsningen, herunder udfasning af KMD og indfasning af ny leverandør. Dette behov skal sikres ved at indarbejde fskellige kontroller både i designet af systemet, men også i de underliggende fretningsprocesser. Sikkerhedskravene består ofte af en blanding af både funktionelle og non-funktionelle krav, som vi adresserer henholdsvis her, i de non-funktionelle krav, og i den funktionelle kravstilling. I dette emneområde fokuserer vi på krav til datasikkerhed og privatlivspolitikker, medens den funktionelle krav til sikkerhed er beskrevet i fbindelse med krav til løsningsarkitekturen. Logning (LOG) Dette område stiller krav til hvilke infmationer systemet skal logge, så der bliver etableret spbarhed, hvved den gældende lovgivning efterleves, fx ved kontrol af adgang til personfølsomme data. Logningskravene skal sikre, at systemet kan dokumentere hvdan servicemål efterleves, ligesom de skal afhjælpe fejlsøgning og generel overvågning af systemet Konvertering og test krav (KON) Dette emneområde stiller krav til konvertering og test krav, herunder prøvekonvertering, overtagelse- og driftsprøve mv. Brugervenlighed til Selvbetjening og (USA) Dette emneområde stiller krav til, hv nemt det skal være at benytte og tilgå systemet. Brugervenlighed drejer sig primært om kvaliteten af brugergrænsefladen, hvilket fx omhandler ergonomi den visuelle oplevelse skærmbilledeopbygning hvdan man navigerer rundt i applikationen handikapvenlighed. Driftsstyring (OPM) Dette emneområde stiller krav til, hvdan driften af systemet skal håndteres. Driftsstyring involverer flere fskellige områder, fx: Fejlstyring Her findes kravene, som skal sikre at processen, der understøtter at fejl bliver rettet, kan etableres og gennemføres. Dette inkluderer incident og problem management samt krav til integration med service desk. Ændringshåndtering Her findes kravene, som skal sikre at processen, der understøtter at ændringer bliver implementeret, kan etableres og gennemføres. Konfigurationsstyring Her findes kravene, som skal sikre, at processerne, der understøtter styring af hvilke versioner af software, applikationer, konfigurationer etc, der eksisterer og er installeret i de fskellige miljøer, kan etableres og gennemføres. Processerne skal sikre integritet og spbarhed både i udviklings- og driftsfaserne. Vedligeholdelse (MAI) Fmålet med disse krav er at sikre, at man kan vedligeholde systemet efter det er blevet sat i produktion. Dette inkluderer krav til håndtering af fremtidige udvidelser og ændringer til systemet. Kravene dækker også evnen til at facilitere identifikation af fejl og fejlrettelser. Endelig indgår krav til hvdan man skal håndtere at opdateringer og fixes kan blive installeret, samtidig med at servicemålene efterleves. Fleksibilitet (FLX) Dette emneområde er en samling af krav til hvdan og i hvilken grad systemet skal kunne understøtte ændringer og påvirkninger fra omgivelserne. Flytbarhed Kravene retter sig imod håndtering at situationer hv det kræves at systemet skal installeres i nye omgivelser fx på en ny platfm eller hos en ny driftsleverandør når dette skal ske på en cost-effektiv vis. Robusthed Her stilles krav til evnen om at kunne håndtere fejl under afviklingen af driften. Skalerbarhed Disse krav fokuserer på evnen til at håndtere ændringer i mængde(fx data, trafik & brugere) samtidig med at servicemålene ftsat efterleves. Det kan man sikre sig ved at fstå hvdan frentningen som systemet understøtter fventes at udvikle sig (nmalt føges) fra det nuværende niveau henover tid. Konfigurerbarhed Her specificeres krav til systemets evne til at kunne lade sig konfigurationstyre, således at en ændret konfiguration fører til en tilsvarende ændring i systemopførsel. Ydelser og Servicemål (PER, AVA, REL) Området kan inddeles i flere undergrupper: Svartider Svartider angiver krav til hv hurtigt systemet skal løse fskellige opgaver, herunder også krav til hv hurtigt fejl skal afhjælpes. Tilgængelighed, herunder krav til Genetablering og Pålidelighed Tilgængelighed dækker krav til system oppetider og servicevinduer. Pålidelighed dækker krav til håndtering af fejlsituationer. Krav til genetablering dækker aspekter om hvdan og hv hurtigt fskellige funktionsområder skal kunne gøres tilgængelige efter et nedbrud. Typisk er der tale om tidsintervaller f hv hurtigt det skal ske men inkluderer også en kvantificering af hvad der kan accepteres omkring tab af data i sådanne situationer. Kapacitet Dette område stiller krav til hvad systemet kan kunne håndtere med hensyn antal brugere, henvendelser, sager etc. Området beskriver også krav til hvdan kravene til kapaciteten fventes at udvikle sig henover tid Krav til Servicemål og Ydelser er også adresseret i Bilag 7x [navn] Dokumentation (DOK) Dette emneområde angiver krav til den dokumentation som Leverandøren skal levere sammen med systemet og det inkluderer: dokumentation som beskriver arkitektur og design af system Installationsdokumentation som ftæller hvdan skal installeres på den valgte driftsplatfm Driftsdokumentation som beskriver driftsmiljø og processerne som skal efterfølges i driftsafviklingen Vedligeholdelsesdokumentation som skal gøre den ansvarlige f applikationsvedligeholdelse i stand til at udføre vedligeholdelse på Brugervejledninger, onlinehjælp og uddannelsesmateriale. Testdokumentation. Kravene til dokumentation er beskrevet i Bilag 4 - Dokumentation. Læsevejledning Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 4 / 85

5 Funktionelle krav Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst Rolle Opfyldelse Fuldt opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt Leverandørens besvarelse Via standard Løsningsmåde Via tilpasning Via udvikling Beskrivelse / reference FUN_001 K1 Posthåndtering Modtag Dokument med tilhørende metadata et skal modtage og indlæse dokumenter fra posthåndteringsleverandøren mht. at fetage en automatisk journalisering. FUN_002 K2 Posthåndtering Match indgående post med udsendt et skal, f alle modtagne dokumenter fra posthåndteringsleverandøren, fetage et opslag på ets sager og fetage en sammenstilling af den indgående posts entydige identifikation (en QR kode el. lign.) med de sager som findes i et og herefter journalisere posten på sagen FUN_003 K2 Posthåndtering Opret sag ved modtagelse af dokument et skal, i de tilfælde hv der ikke allerede er en sag, automatisk oprette en ny sag og journalisere posten på denne. FUN_004 K0 Posthåndtering Opret opgave ved modtagelse af dokument et skal oprette en opgave til Opgaveindbakken, når der er indkomne dokumenter fra posthåndteringsleverandøren. En opgave kan indeholde følgende infmationer (jf. infmationsmodel Debit): * Oprettelsesdato * Priitering af opgaven * Opgavebeskrivelse (tekstbeskrivelse generet ud fra metadatainfmationer på posten) * Hvem der har oprettet opgaven * Hvilken arbejdspakke opgaven tilhører * Tilknyttet KLE nr. * Hvnår opgaven senest skal være afsluttet (ffaldsdato) * Opgavestatus, fx oprettet, afventer Dokumentation, igang, udskudt, afsluttet FUN_005 K2 Posthåndtering Håndter omjournalisering å et skal understøtte, at en kunderådgiver kan sende fkert journaliserede dokumenter tilbage til posthåndteringsleverandøren med en kt tekstbeskrivelse tilknyttet. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om årsag til returnering og evt. fslag til andet område i Udbetaling Danmark, hv posthåndteringsleverandøren skal journalisere posten. FUN_006 K1 Opgaveindbakke Indhold af Opgaveindbakke et skal understøtte visning af opgaver genereret fra: * Komponenter hvi der sker vurdering af indkomne data der medfører, at en opgave skal til manuel behandling (se løsningsflows) * Komponenten Hændelser (se løsningsflows) * Komponenten Posthåndtering (se løsningsflows) * Fejl i udsendelse af automatiske beskedskabeloner * Erindringer på udgående beskeder * Journalisering af post på sager fetaget af posthåndteringsleverandøren (indscannede dokumenter) * Manuelt oprettede opgaver fetaget af en kunderådgiver. FUN_007 K0 Opgaveindbakke Vis Opgave et skal understøtte, at en kunderådgiver via en opgave i Opgaveindbakken og ved et enkelt klik kan få åbnet og præsenteret den sag, som opgaven omhandler., Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 5 / 85

6 FUN_008 K0 Opgaveindbakke Vis opgavedetaljer et skal understøtte, at en kunderådgiver kan vælge at få vist alle detaljer f en opgave. Opgavedetaljerne inkluderer infmation (jf. infmationsmodel f opgave): * CPR-nr og/eller CVR-nr eller SE-nr, f den person eller virksomhed som opgaven omhandler * Arbejdspakkenavn, Opgavepriitet, Opgavestatus, Opgaveffaldsdato, Opgavetitel, Opgavebeskrivelse, Oprettelsesdato, OprettetAf (kunderådgiver, et), ReserveretAf(kunderådgiver), OpgavebehandletAf (KundeRådgiver). FUN_009 K1 Opgaveindbakke Vis arbejdspakke med tilknyttet opgaver et skal understøtte, at en kunderådgiver eller driftleder kan filtrere på arbejdspakker, og dermed få vist indholdet (de enkelte opgaver), samt hvilke opgaver der allerede er igang (reserveret). Opgaveindbakken skal indeholde infmation [jvf. infmationsmodel f opgave]: * Arbejdspakkenavn, Opgavepriitet, Opgavestatus, Opgaveffaldsdatoen, Opgavetitel. FUN_010 K2 Opgaveindbakke Stering og filtrering af Opgaver et skal understøtte, at en kunderådgiver eller driftleder kan fetage en stigende/faldende/alfabestisk stering af Opgaver i opgavelisten ud fra følgende infmationer: * Arbejdspakkenavn, opgavepriitet, opgavestatus, opgaveffaldsdatoen, opgavetitel, CPR-nr, CVR-nr., SE-nr. opgavebeskrivelse, oprettelsesdato, oprettetaf (kunderådgiver, et), reserveretaf (kunderådgiver), opgavebehandletaf (), Driftleder, Driftleder FUN_011 FUN_012 K1 K1 Opgaveindbakke Opgaveindbakke Vælg (reservér) Opgave et skal understøtte, at en kunderådgiver kan reservere en eller flere Opgaver i opgaveindbakken. Når kunderådgiveren reserverer en Opgave, skal et blokere f at andre kunderådgivere kan reservere Opgaven, og Opgaven skal fremgå som reserveret i opgaveindbakken. Der skal tages højde f, at der på samme bger kan være genereret mere end en Opgave på samme tid i fskellige arbejdspakker Frigiv en Opgave et skal understøtte, at en kunderådgiver kan frigive en Opgave, som de har reserveret, så den bliver tilgængelig f andre kunderådgivere. FUN_013 K1 Opgaveindbakke Frigiv en Opgave et skal understøtte at en reserveret Opgave frigives på et fast defineret tidspunkt. FUN_014 K2 Opgaveindbakke Frigiv en Opgave et skal understøtte, at en driftleder kan frigive en eller flere Opgaver, som tilhører kunderådgivere i driftlederens sektion, så opgaverne bliver tilgængelige f andre kunderådgivere. FUN_015 K1 Opgaveindbakke Fremsøge Opgaver et skal understøtte, at en kunderådgiver kan fremsøge Opgaver ud fra arbejdspakker. Driftleder FUN_016 K2 Opgaveindbakke Fast søgning et skal understøtte, at en kunderådgiver får præsenteret de senste 5 fremsøgte arbejdspakker først. FUN_017 K1 Opgaveindbakke Visning af arbejdspakker et skal understøtte, at en driftleder kan få et samlet overblik over arbejdspakker. Overblikket skal ud f hver arbejdspakke indeholde antal Opgaver som er priiteret i henholdvis høj, mellem og lav. Overblikket skal kunne vises i listefm og grafisk fm. FUN_018 K2 Opgaveindbakke Ekspter opgaveoversigt et skal understøtte, at en kunderådgiver eller driftleder kan eksptere en fremsøgt opgaveliste med de oplysninger, som er fremkommet i søgningen, til et standard filfmat såsom Microsoft Excel, CSV. FUN_019 K2 Opgaveindbakke Priitér Opgaver. et skal understøtte, at en fretningsadministrat kan ændre opgavepriitering f en eller flere Opgaver uden at skulle åbne hver Opgave, hver gang en priiteringsværdi skal ændres., Driftleder Driftleder, Driftleder Fretningsadministrat Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 6 / 85

7 FUN_020 K2 Opgaveindbakke Tilgang til ikke gennemførte afskrivninger et skal understøtte, at ikke gennemførte afskrivninger både kan tilgås direkte fra arbejdspakken og via en direkte indgang til oversigten over alle ikke gennemførte afskrivninger (via brugergrænseflade) FUN_021 K0 Opgaveindbakke Færdiggør Opgaver et skal understøtte, at en kunderådgiver kan færdiggøre Opgaver fra opgaveindbakken. FUN_022 K1 Opgaveindbakke Administrer rettigheder og opgavetyper et skal understøtte, at en Fretningsadministrat kan angive, hvilke opgavetyper som skal vises f hvilken type af brugere. Det kan være bestemte opgavetyper som skal præsenteres f bestemte jf roller i ift. CRUD matrix (Bilag 03A.8 - Oversigter). FUN_023 K0 Sagshåndtering Infmationer på sager et skal understøtte, at en kunderådgiver kan udføre sagsbehandling. Sagerne skal indeholde de relevante infmationer, der fremgår af infmationsmodellen f Debit, Sag og Beriget Grundddata., Fretningsadministrat FUN_024 K0 Sagshåndtering Vis og redigér infmation på sag et skal understøtte at en kunderådgiver kan få vist og redigere i alle infmationer jf. Bilag 3A.8 - Oversigter, fane Infmationsbehandling gui på sagen. FUN_025 K1 Sagshåndtering Oversigt over beskeder på sagen et skal understøtte, at en kunderådgiver sag kan se en oversigt på en sag over ind og udgående beskeder knyttet til sagen. Oversigten kan steres efter tilgængelige infmationer på beskeden. FUN_026 K1 Sagshåndtering Histik på sagsinfmationer et skal understøtte, at en kunderådgiver kan se histikken på de enkelte attributter (jf. infmationsmodellen) på en sag. Af histikken skal fremgå: * Reglerne og versionen, der var gældende ved ændringerne * Identifikation af kunderådgiveren eller systemet som har fetaget ændringen. FUN_027 K1 Sagshåndtering Opret/ændre sag et skal understøtte, at en kunderådgiver kan oprette og ændre en sag jf. bilag 3A. 8 (Oversigter, fane Infmationsbehandling_gui). et skal stemple de enkelte infmationer med en identifikation af, hvem der har fetaget ændringen og hvnår. FUN_028 K1 Sagshåndtering Angiv søgekriterier FUN_029 K2 Sagshåndtering et skal understøtte, at en kunderådgiver kan definere en søgning på sager, dokumenter og journalnotater ud fra de infmationer, som er indeholdt på sagen. Infmationerne skal kunne kombineres i søgningen, og der skal være mulighed at angive kriterier på de enkelte infmationer såsom: * Større end * Lig med * Mindre end * Intervaller mellem f eks datoer etc Søgning på tværs af sager er skal understøtte, at det er muligt at finde/søge relevante sager ud fra indholdsmæssige kriterier. Fx navn, afsender, tema, dato f brev indgået, brevdatering o.lign. til brug f aktindsigt efter fvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og til brug f intern udsøgning. FUN_030 FUN_031 K2 K1 Sagshåndtering Sagshåndtering Vis søgeresultat (sager) Søgeresultatet skal udmøntes i en oversigt over sager. Oversigten skal indeholde minimum følgende oplysninger: * Sagstitel * CPR/CVR/SE nummer * KLE nr * Sagstilstand * Kassationskode * Sagsbehandler Vis adressebeskyttelse et skal synligt f en kunderådgiver i brugergrænsefladen til et vise om et CPR nr. er omfattet af navne- og adressebeskyttelse i CPR-registeret. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 7 / 85

8 FUN_032 K1 Sagshåndtering Visning af skærmede sager et skal f sager og dokumenter med begrænset adgang synligt markere på sagen eller dokumentet, at det indeholder begrænset adgang, samt initialerne på vedkommende der har tilført sagen eller dokumentet en begrænset adgang. FUN_033 K0 Sagshåndtering Åbn sag et skal understøtte, at en kunderådgiver gennem et klik på en sag fra sagsoversigten får åbnet sagen i et sagshåndteringsskærmbillede. FUN_034 K1 Sagshåndtering Åbn hæfters sag et skal understøtte, at en kunderådgiver kan åbne eventuelle hæfteres sager, så sagerne er åbne samtidigt i et eller flere skærmbilleder. FUN_035 K2 Sagshåndtering Sletning af sager Driftleder FUN_036 K1 Sagshåndtering et skal understøtte, at en kunderådgiver kan påføre en sag en slettemarkering, så den ikke vises i sagsoversigten eller ved en fremsøgning af en sag. Det er kun sager uden tilknyttede dokumenter og journalnotater, der må kunne påføres en slettemarkering. Slettemarkeringen må kun kunne påføres af udvalgte medarbejdere Udskriv sagsakter et skal understøtte, at en kunderådgiver kan udskrive sagsakterne f en sag (f.eks dokumenter og journalnotater). FUN_037 K0 Sagshåndtering Åbn dokument et skal understøtte, at en kunderådgiver gennem et klik på dokumentet fra dokumentoversigten, får vist det valgte dokument. FUN_038 K2 Sagshåndtering Imptér dokument et skal understøtte, at en kunderådgiver kan imptere et dokument fra en filstruktur til en sag i et. FUN_039 K2 Sagshåndtering Flyt og kopiér dokumenter et skal understøtte, at en kunderådgiver kan flytte samt kopiere et eksisterende dokument fra en sag til en anden sag. FUN_040 K2 Sagshåndtering Slet dokument et skal understøtte, at en kunderådgiver kan påføre, sine egne oprettede dokumenter en slettemarkering, så det ikke fremgår af sagen. FUN_041 K0 Sagshåndtering Opret/ændre journalnotat FUN_042 K1 Sagshåndtering et skal understøtte, at en kunderådgiver fra en given sag kan oprette eller ændre i et journalnotat, hv følgende infmationer fremgår: * Overskrift (prædefineret liste) * Tekstindhold (prædefineret og fritekst) * Sags id * Dato f oprettelse * Oprettet af (entydig identifikation af den der opretter dokument) Søg og vis journalnotater et skal understøtte, at en kunderådgiver skal kunne fetage en søgning på journalnotater i et. Resultatet af søgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: * Journalnotatnavn * Dato * Sagsbehandler * Sags ID * Tekstbeskrivelse FUN_043 K0 Sagshåndtering Åbn journalnotat et skal understøtte, at en kunderådgiver gennem et klik på journalnotatet fra søgningen, får vist det valgte journalnotat FUN_044 K2 Sagshåndtering Flyt og kopier journalnotat et skal understøtte, at en kunderådgiver kan flytte eller kopiere et eksisterende journalnotat fra en sag til en anden sag. FUN_045 K0 Sagshåndtering Vis sagshistik Sagshistikken bestående af hændelseslog og journalnotater skal være synlige f kunderådgiver. FUN_046 K1 Sagshåndtering Opret ny Opgave et skal understøtte, at en kunderådgiver kan oprette en ny Opgave. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 8 / 85

9 FUN_047 K0 Sagshåndtering Vis/ændre opgave FUN_048 K3 Sagshåndtering et skal understøtte, at en kunderådgiver kan få vist og ændre infmationerne registeret på en Opgave. Det skal fremgå af Opgaven: * Hvad er blevet opdateret - det skal fremgå hvad før og efter værdier/tekst er * Opgavebehandletaf, f.eks kunderådgiver, et etc. * hvnår der er fetaget en ændring - dato f ændring Ekspter søgeresultat et skal understøtte at en kunderådgiver kan eksptere et søgeresultat (Opgaver, sager, dokumenter og journalnotater) til et filfmat såsom Microsoft Excel eller Microsoft Wd uden nogen fm f manuel konvertering af filen. FUN_049 K1 Sagshåndtering Overstyring af systemvalidering et skal understøtte, at en kunderådgiver kan godkende eller omgøre resultatet af en validering, markere i sagen, at valideringen er udført, så det ikke skal processeres igen, når sagen returneres tilbage til det automatiserede flow. FUN_050 K1 Sagshåndtering Når sag ændres et skal på baggrund af ændringer fetaget af kunderådgiver: * Markere rykkerspærårsag på sagen * Markere udligningspær på sagen * Markere Fritagelse f modregning i RIM på sagen * Markere tilbagekaldelse fra RIM med dato og tilbagekaldelsesårsag på sagen * Markere hvilken kunderådgiver der har fetaget ændringen * Markere hvis der ændres i fældelsesdato, betalingsfrist mm på sagen * Markere når en modregningsdning eller afdragsdning lukkes med årsagskode til lukning. * Sikre at sagen ftsætter i det automatiske flow efter manuel indberetning med markering af, at den efterfølgende automatiske behandling ikke igen giver udfald til manuel behandling med samme årsag, som udløste den opgave, som kunderådgiver netop har behandlet. FUN_051 K1 Sagshåndtering Manuelt oprettelse af hæfter et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan oprette og tilknytte en eller flere hæftere på et krav på et hvilket som helst tidspunkt, efter kravet er oprettet i et. FUN_052 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af modregningsdning med fuld modregning et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan oprette modregningsdning med fuld modregning. FUN_053 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af modregningsdning med afdrag ud fra antal måneder et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan oprette modregningsdning med beregnet afdrag ud fra antal måneder, som kravet ønskes afviklet over. FUN_054 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af modregningsdning med fast beløb et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan oprette modregningsdning med fast beløb, der skal afdrages hver måned. FUN_055 K0 Sagshåndtering Ændring af modregningsdning et skal understøtte, at kunderådgiver manuelt kan ændre en automatisk oprettet modregningsdning. FUN_056 K1 Sagshåndtering Spærrefunktioner når der er mere end en hæfter på kravet, et skal understøtte, at der kan sættes fskellige spærrefunktioner (fx opkrævningsspær, rykkerspær) på kravet på den enkelte hæfter, som kun gælder f processen tilknyttet den enkelte hæfter. FUN_057 K0 Sagshåndtering Manuelt ændre kravet fra inddrivelse til modregning, et skal understøtte, at man via en manuel handling kan ændre kravet tilbage fra en EFI inddrivelsessag til en EFI modregningssag med tilhørende opdatering af EFI sagen i EFI. FUN_058 K1 Sagshåndtering Fuldt billede af kommunikationsflowet et skal understøtte, at kunderådgiveren kan få et fuldt billede af kommunikationsflowet på EFI modregnings- og inddrivelsessagen på EFI-sagsnummerniveau i et., FUN_059 K2 Sagshåndtering Indsæt udklip i journalnotat et skal understøtte, at det er muligt at indsætte udklippet data i et journalnotat. Feks. skærmprint af systemet. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 9 / 85

10 FUN_060 K1 Sagshåndtering Rykkerhistik et skal understøtte, at en kunderådgiver kan få en samlet oversigt over alle krav, der er blevet rykket på alle sager på bger, myndighed eller virksomhed. Oversigten skal indeholde alle oplysninger vedrørende de krav, der er blevet rykket - eksempelvis: * Hvilket rykkerniveau kravet / kravene har nået * Hvilken rykkerprocedure der tilknyttet kravene * Beløb der har været indeholdt i rykkeren * Dato f hvnår der er udsendt rykker FUN_061 K1 Sagshåndtering Overblik over betalinger modtaget fra EFI et skal understøtte, at det er muligt at få et samlet overblik over alle modtagede betalinger fra EFI i et. Det skal være muligt f en kunderådgiver at afgrænse sin søgning. Overblikket skal indeholde oplysninger om: * CPR eller CVR oplysninger * EFI reference id * Kravet betalingen vedrører * EFIRenterBeløb * Betalingen er vedrørende modregning eller inddrivelse * Dato f kørsel fra EFI (afregningsperiode) * Bogføringsdato i Debit * Kravtype * Modtaget EFI Beløb (afregnet og beløb der er trukket tilbage) * KravIdent på fdring * Afregningsunderkode (om det er underretning eller afregning) * Samlet total af afregnet beløb FUN_062 K1 Sagshåndtering Handlinger imellem EFI og Debit et skal understøtte, at alle handlinger, der sker imellem EFI og Debitsystemet, skal kunne ses på sagen i et. Fx. når der er penge på vej fra EFI, når der er modtaget penge, sagen er accepeteret i EFI, er til manuel behandling i EFI mm. FUN_063 K1 Sagshåndtering Afskrivning et skal understøtte, at følgende fremgår tydeligt på kravet, når det er blevet afskrevet: * At der er ftaget en afskrivning * Hvilket beløb der er blevet afskrevet * Hvilken kode der er brugt til afskrivningen Når der er ftaget en afskrivning skal hændelsesloggen indeholde flg. infmationer vedr. afskrivningen: * Kravtype * Periode vedr. krav * Beløb der er afskrevet * Afskrivningskode * Dato f afskrivning * Hvem der har ftaget afskrivningen FUN_064 K1 Sagshåndtering Indberetning til SKAT et skal understøtte, at det er muligt f en kunderådgiver at tilgå oplysninger om, hvad et har indberettet til SKAT på en konkret person. FUN_065 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af krav et skal understøtte, at en kunderådgiver kan oprette et krav manuelt. FUN_066 K2 Sagshåndtering Manuel oprettelse af flere krav på en gang et skal understøtte, at en kunderådgiver manuelt kan oprette flere krav på en gang ved impt af oplysninger fra eksterne kilder, fx Excel FUN_067 K0 Sagshåndtering Afdragsdninger et skal understøtte, at kunderådgiveren kan oprette flere typer afdragsdninger FUN_068 K1 Sagshåndtering Manuel oprettelse af afdragsdning med afdrag ud fra antal måneder et skal understøtte, at kunderådgiveren manuelt kan oprette afdragsdning med beregnet afdrag ud fra antal måneder, som kravet ønskes afviklet over, f alle kravtyper.,, / Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 10 / 85

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer

IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer IKA Tjekliste til udbud på e-handelssystemer Udarbejdet af e-handelsfokusgruppen nov. 2011 1 Opmærksomhedspunkter e-handelssystemer IKA 1. Forord...3 2. Lav et workflow...5 3. Ikke udtømmende inspirationsliste

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere