RET & INDSIGT LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVEDSAGEN PROBLEMSTILLINGER OG LØSNINGSMODELLER VED KONTROLBUD I FORBINDELSE MED UDBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RET & INDSIGT LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVEDSAGEN PROBLEMSTILLINGER OG LØSNINGSMODELLER VED KONTROLBUD I FORBINDELSE MED UDBUD"

Transkript

1 NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04 /2009 RET & INDSIGT HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVEDSAGEN MORGENGAVEN, SOM IKKE BLEV FREDET FREDNINGSSAG - HVORDAN KAN EN KOMMUNE BEDST MULIGT BESKYTTE SIN PLANLÆGNING IMOD UØNSKEDE FREDNINGSINDGREB PROBLEMSTILLINGER OG LØSNINGSMODELLER VED KONTROLBUD I FORBINDELSE MED UDBUD

2 Klavs Gravesen Afdelingsleder, Advokat Hvad er offentlig ret? Horten har en stor afdeling for offentlig ret, der er opbygget gennem mange år. Afdelingen har tradition for i vidt omfang at rådgive offentlige myndigheder og virksomheder om offentlig ret, og vi oplever, at myndigheder får et stigende behov for rådgivning. Offentlig ret er i traditionel forstand hele det juridiske område, som regulerer forholdet mellem det offentlige på den ene side og borgere/virksomheder på den anden side. Det kan være tilladelser efter byggeloven eller miljøbeskyttelsesloven, det offentliges ekspropriation af privat ejendom eller pålæggelse af en parkeringsafgift. Listen er lang, for lovgivningen inden for området er eksploderet gennem de seneste 15 år. Hos Horten har vi udviklet specialer og spidskompetencer inden for mange af de offentligretlige discipliner: Offentlig ret: - Forvaltningsret - Kommunalret - Kommuners administration, drift og it - Offentlige private partnerskaber - Privatisering - Social og arbejdsmarkedsområdet - Veje- og parkeringsforhold - Ledningsret Miljøret: - Affald - International miljøret - Miljøret - Jordforurening - Naturbeskyttelse - Planlovgivning - Spildevand og vandforsyning Energi- og forsyningsret: - Affaldsforbrænding - Efterforskning og produktion - Elforsyning - Naturgas - Vand og spildevandsforsyning - Varmeforsyning - Etablering af offentlige virksomheder - Vindmøller - Udskillelse og etablering af offentlige virksomheder Hos Horten har mange af advokaterne i afdelingen for offentlig ret desuden en fortid i centraladministrationen eller i en kommune og har derfor erfaring med de helt særlige forhold, der gør sig gældende hos offentlige myndigheder, der er underlagt en politisk ledelse. Af den grund udgør kommunalretten, herunder den kommunale styrelseslov, et andet stort rådgivningsfelt. Ud over at reglerne er mange, er der kommet øget fokus på myndighedernes sagsbehandling, som bevirker, at forvaltningsloven, offentlighedsloven, retssikkerhedsloven og persondataloven kræver meget af sagsbehandlerens opmærksomhed. Af en eller anden grund har det altid været sådan, at man forbinder offentlig ret med rådgivning af offentlige klienter. Men disciplinen går jo begge veje, og vi oplever i stigende omfang, at private virksomheder og borgere har behov for bistand inden for dette område. En virksomhed ønsker f.eks. at få et juridisk sundhedstjek af, om man har alle foreskrevne tilladelser inden for miljø og arbejdsmiljø. I de kommende numre af Ret & Indsigt vil vi nærmere beskrive nogle af de retsområder, vi arbejder med i afdelingen for offentlig ret. Vi vil også komme med eksempler på, hvornår det er en god idé at indhente advokatbistand, og hvordan man kan tilrettelægge og styre samarbejdet mellem klient og advokat. Ret & Indsigt udgives af: Horten Philip Heymans Allé 7 Boks Hellerup Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Klavs Gravesen, Enhver gengivelse, mangfoldiggørelse eller kopiering af indhold fra denne publikation er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver og/eller andre rettighedshavere. Indholdet i dette nyhedsmagasin kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning. Horten er ikke ansvarlig for ukorrekte eller ufuldstændige tekster og Horten Ret & Indsigt produceres af Up-Site. Redaktionen er afsluttet den 4. november 2009 Titel: Ret & indsigt ISSN (Papirform): ISSN (Online): SIDE 02 RET & INDSIGT/LEDER

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Morgengaven, som ikke blev fredet Fredningssag - hvordan kan en kommune bedst muligt beskytte sin planlægning imod uønskede fredningsindgreb? Side 8 Landsrettens dom over Peter Brixtofte i hovedsagen Landsrettens dom tager stilling til en række principielle kommunalretlige emner. Side 12 Kontrolbud Typiske problemstillinger og løsningsmuligheder ved kontrolbud i forbindelse med udbud. Side 14 Ny organisering af affaldssektoren høringsinitiativer og korte frister Side 16 Udfordringer og muligheder ved erhvervslejekontrakter Udvikling i ejendomsmarkedet skaber anledning til genovervejelse af kommunale erhvervslejekontrakter. Side 18 Kort nyt Side 19 Nyansatte jurister SIDE 03 RET & INDSIGT/INDHOLDSFORTEGNELSE

4 Jonas Refn Advokat Morgengaven, Efter de danske regler om fredninger (i naturbeskyttelseslovens kapitel 6) har Miljøministeriet og kommunerne samt den private forening, Danmarks Naturfredningsforening, ret til at rejse fredningssager. Foreningen behøver blot at fremsende et fredningsforslag til det lokale fredningsnævn, hvorefter fredningsnævnet skal offentliggøre forslaget. Dette har i givet fald en række retsvirkninger blandt andet, at private grundejere samt statslige og kommunale myndigheder er forhindret i at disponere i strid med fredningsforslaget, medmindre fredningsnævnet og/eller Naturklagenævnet måtte bestemme andet. Statistisk set bliver foreningens fredningsforslag oftest - i mere eller mindre ændret form - tiltrådt af fredningsnævnene. Det har hidtil kun været yderst sjældent, at det gennem klage til Naturklagenævnet er lykkedes helt at få ophævet fredningsnævnenes afgørelser. En aktuel afgørelse fra Naturklagenævnet er måske udtryk for en opblødning. Den viser, at et aktivt engagement i processen kan give mulighed centrale dele fra den aktuelle sag til inspiration for, hvordan en kommune bedst muligt kan beskytte sin planlægning imod uønskede fredningsindgreb. SIDE 04 RET & INDSIGT/MORGENGAVEN, SOM IKKE BLEV FREDET

5 som ikke blev fredet Baggrunden for sagen om Flyvestation Værløse Kommunalreformen medførte blandt andet tvangsmæssig sammenlægning af Værløse Kommune og Farum Kommune til den nye Furesø Kommune. På grund af underskuddet og rodet i Farum Kommunes økonomi blev det besluttet, at den 440 ha store Flyvestation Værløse (med i alt ca m² bebyggelse), skulle søges overdraget vederlagsfrit til den nye Furesø Kommune. Furesø Kommune ønskede byudvikling på nogle åbne arealer, som grænser op til den eksisterende Med disse muligheder blev det på daværende tidspunkt anslået, at på et trecifret millionbeløb. Der viste sig imidlertid blandt andet det problem i til Furesø Kommune, at Danmarks Naturfredningsforening fremsendte et fredningsforslag til fredningsnævnet, da foreningen blev opmærksom på, at man planlagde byudvikling i en del af området. Fredningsnævnet traf den 12. september 2008 afgørelse om fredning af det 440 ha store område, inkl m² af områdets bebyggelse. Forhandlingerne om overdragelse af området fra staten til kommunen gik i stå, og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste bad Horten om at undersøge, om der var en chance for at få fredningen ophævet, samt i givet fald at lægge en strategi for dette. Herefter fulgte et omfattende samarbejde mellem Forsvaret og Kommunen om deres fælles interesse i at få begrænset fredningen mest muligt. Dette mundede ud i, at Naturklagenævnet den 23. juni 2009 ophævede fredningen i sin helhed. SIDE 05 RET & INDSIGT/MORGENGAVEN, SOM IKKE BLEV FREDET

6 Hovedelementerne i strategien for at få omgjort fredningskendelsen Det var ved gennemgang af Naturklagenævnets praksis nødvendigt at gå tilbage til en afgørelse fra 1996 for at få illustreret, hvad det krævede at få Naturklagenævnet til helt at ophæve en lignende fredning. I afgørelsen fra 1996 (Naturklagenævnets sag nr. 111/ ) udtalte Naturklagenævnet blandt andet følgende: Det er en forudsætning for anvendelse af fredningsinstituttet, som er et særegent reguleringsmiddel efter naturbeskyttelsesloven, at de naturværdier, som der er tale om at bevare, ikke på betryggende måde kan beskyttes gennem lovens almindelige regler. Denne principielle udtalelse gav støtte for, at fredningsnævnet havde begået en fejl ved slet ikke i sin kendelse at behandle betydningen af, at væsentlige dele af området allerede var omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelse i 3. Det blev også fremført som en fejl ved fredningskendelsen, at den var afsagt på et tidspunkt, hvor den fysiske arealplanlægning for området ikke var endelig fastlagt. Der forelå blandt andet et ikke endeligt vedtaget forslag til landsplandirektiv, som ville forhindre bebyggelse på store dele af de åbne græssletter, hvis det blev vedtaget. Synspunktet var, at fredningsnævnet burde have afventet udfaldet af planprocessen for at få vished for, om dette efterlod spørgsmål, som det var nødvendigt og hensigtsmæssigt at regulere ved en fredning. En arealfredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 er en form for ekspropriativt indgreb. Derfor må det forudsættes, at der skal være en klar og entydig fordel ved fredningen i forhold til beskyttelsesinteresserne. En væsentlig del af begrundelsen for fredningsnævnets afgørelse var, at der var behov for biologiske spredningskorridorer gennem et af de steder, hvor kommunen ønskede byudvikling. Kommunen blev derfor af Horten opfordret til at ændre et allerede udarbejdet idéoplæg for byudviklingen, så det også kom til at indebære, at kiler gennem området ville blive friholdt for at fastholde de i fredningskendelsen nævnte biologiske spredningskorridorer. Idéoplægget munen efter Hortens opfordring også hyrede til at deltage i Naturklagenævnets besigtigelse og det efterfølgende offentlige møde, hvor arkitekt- bag idéoplægget. Selvom idéoplægget i sagens natur langt fra var/er bindende for kommunen i samme grad som fredningen, så blev det ændrede idéoplæg rent faktisk alligevel udtrykkeligt nævnt som en del af begrundelsen for Naturklagenævnets ophævelse af fredningen. Den næste del af strategien bestod i en række henvendelser til Miljøministeriets departement samt By- og Landskabsstyrelsen med anmodninger om hurtigst mulig vedtagelse af det nævnte offentliggjorte landsplandirektivforslag. Landsplandirektivet ville friholde store dele af de åbne områder for bebyggelse, men ikke hindre den af kommunen ønskede byudvikling. Ministeriet havde tilsyneladende glemt at følge op på landsplanprocessen, så det fremstod som om landsplandirektivforslaget måske var opgivet fra ministeriets side. Dette kunne Danmarks Naturfredningsforening i givet fald have påberåbt sig som et argument for fredningen. Men det lykkedes lige akkurat at få ministeriet til at udstede landsplandirektivet få dage før Naturklagenævnet skulle træffe afgørelse i sagen. Også landsplandirektivet blev udtrykkeligt nævnt som en del af begrundelsen for Naturklagenævnets ophævelse af fredningen. Yderligere var det centralt at få påvist, at store dele af yderområderne var omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (og dermed den meget restriktive dispensationshjemmel i lovens 65, stk. 3). Også dette er udtrykkeligt fremhævet i præmisserne for Naturklagenævnets afgørelse - og dermed tiltræder nævnet indirekte, at den manglende inddragelse af 3-spørgsmålet var en mangel ved fredningsnævnets afgørelse. SIDE 06 RET & INDSIGT/MORGENGAVEN, SOM IKKE BLEV FREDET

7 Naturklagenævnet foretager i fredningssagerne en fuld prøvelse af den/de skønsmæssige afvejninger af forskellige modstående hensyn, som fredningsnævnets afgørelse er udtryk for. Derfor var det også relevant at få dokumenteret, at fredningen rent faktisk medførte nogle utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser (ud over ovennævnte retlige mangler). For det første var det i relation til håndteringen af områdets væsentlige forureningsproblemer mest betryggende, at kommunen overtog de forurenede områder. Kommunens miljøafdeling har den fornødne ekspertise, og kommunen var indstillet på at anvende væsentlige økonomiske midler til at tage hånd om forureningsproblemerne. Der ville ikke være nær den samme sikkerhed for forsvarlig håndtering af forureningsproblemerne, hvis ikke kommunen fra starten påtog sig det fulde ejeransvar. Derfor opfordrede Horten kommunen til tydeligt at erklære sit standpunkt om, at kommunen ikke ønskede at overtage ansvaret for området med fredningen. For det andet kræver en udvikling af området i overensstemmelse med kommunens idéoplæg, at der området som en sammenhængende helhed. Med de meget begrænsede byudviklingsmuligheder, som fulgte af fredningen, ville tiltrækningskraften på professionelle og kapitalstærke investorer have været langt ringere. Dermed ville fredningen i givet fald have gjort det vanskeligt for kommunen at sikre udviklingen af området i den ønskede retning visuelt og funktionelt. I yderste konsekvens kan manglen på investorer føre til, at bygningsmassen forfalder, og at en sammenhængende byudvikling mistes eller udskydes på ubestemt tid. De to sidstnævnte hensyn (hensynet til forsvarlig håndtering af forureningsproblemerne og de nævnte visuelle hensyn m.v.) varetages primært af andre miljølove (hhv. miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven samt planloven) og kan ikke i almindelighed betragtes som centrale hensyn ved behandlingen af fredningssager. De må dog ikke desto mindre betragtes som lovlige i den forbindelse (jf. antagelsen om, at de såkaldte specialitetsprincipper spiller en langt mindre rolle på miljøområdet end på mange andre forvaltningsområder). Det kan derfor være relevant under fredningssager at inddrage hensyn, som også varetages af andre miljølove. Hvordan sikrer kommuner sig fredningsprocessen I fredningssagerne kan det være en kunst at forudsige, hvad der vil blive gjort til det/de afgørende temaer for den endelige administrative behandling af fredningsspørgsmålet i Naturklagenævnet. Men en aktiv deltagelse i det forberedende arbejde ved fremskaffelse af oplysninger og tilrettelæggelse af besigtigelser m.v. med Naturklagenævnets formand og sekretariat kan der være mulighed for at få et indtryk af, hvad Naturklagenævnet vil lægge særligt vægt på. Derigennem kan der vise sig muligheder for indirekte at påvirke beslutningsprocessen. Hvis fredningen af et område ønskes begrænset, kan blandt andet følgende tiltag overvejes (udover de muligheder for at påvirke processen, som følger af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6): 1. At kommunen får indrettet kommuneplanen og lokalplanlægningen på en måde, så fredningsinteresserne tilgodeses, f.eks. ved at begrænse byggemuligheder samt at bibeholde naturlige spredningskorridorer for dyr og planter, m.v. Ofte vil der (som i sagen om Flyvestation Værløse) vise sig muligheder for at kombinere dette med kommunens ønsker om f.eks. byudvikling, så begge interesser kan tilgodeses. Lokalplaner bør i den forbindelse udformes sådan, at beskyttelsen kun kan ophæves gennem vedtagelse af en ny lokalplan (og ikke ved almindelige dispensationer efter planlovens 19-20). 2. At eventuelle natura 2000-planer, samt vandplaner og handleplaner efter miljømålsloven udarbejdes, så de i videst muligt omfang også tilgodeser særlige fredningsinteresser - og imødegår behovet for yderligere restriktioner og naturgenopretning. 3. At kommunens 3-registreringer opdateres, så det kan dokumenteres, hvor store områder, som eventuelt allerede er beskyttet. Det vil også være hensigtsmæssigt at kontrollere, om oplysningerne om øvrige restriktioner på Danmarks Miljøportal er korrekte. Jo mere natur, der allerede er beskyttet, jo mindre er der behov for et fredningsindgreb. I de internationale naturbeskyttelsesområder (natura områder) er beskyttelsen efter den særlige bekendtgørelse herom i forvejen særdeles restriktiv. 4. I forbindelse med udstedelse af konkrete tilladelser og dispensationer til ejere i området kan det vurderes, om der med fordel vil kunne fastsættes vilkår om naturgenopretning. 5. Hvis kommunen står til at tjene penge på grundsalg i forbindelse med byudvikling, kan behovet for et fredningsindgreb søges begrænset ved, at væsentlige økonomiske ressourcer fra byudviklingen anvendes til naturgenopretning. 6. At kommunen gør opmærksom på, hvilke utilsigtede negative virkninger, et fredningsindgreb vil kunne medføre. Ovennævnte sag om Flyvestation Værløse er et eksempel på, at det i visse sager kan lykkes at sandsynliggøre, at en fredning samlet set vil gøre mere skade end gavn. 7. Som part i en fredningssag har kommunen efter forvaltningsloven ret til at anmode om udsættelse af sagen med henblik på at fremkomme med en udtalelse, der blandt andet kan vedrøre ovennævnte punkter. Sammenfattende kan det konkluderes, at jo mere aktivt og offensivt kommunen varetager fredningsinteresserne, jo mere kan behovet for fredningsindgreb mindskes, og kommunen kan på arealanvendelsen. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Jonas Refn, SIDE 07 RET & INDSIGT/MORGENGAVEN, SOM IKKE BLEV FREDET

8 Anders Valentiner-Branth Advokat Eigil Husum Advokat SIDE 08 RET & INDSIGT/LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVED-SAGEN

9 Landsrettens dom over Peter Brixtofte i hoved-sagen Med dommen slår landsretten fast, at kommunalbestyrelsen ikke gennem sine beslutninger selv kan udvide sit råderum, at der er en grænse for omfanget af kommunale udgifter til repræsentation mv., også selv om der er tale om et arrangement med et lovligt kommunalt formål, at kommunal støtte til professionel sport er ulovlig, at kommuner ikke, hvis der er tale om meget store beløb, kan undlade tillægsbevilling med henvisning til, at der er tale om kalkulatoriske udgifter, og at en topembedsmand i kraft af sin stilling har pligt til at sige klart fra over for ulovligheder. Det er ikke ofte, at vi på kommunalrettens område får en landsretsdom, der tager stilling til en række principielle kommunalretlige emner. Derfor er det for den enkelte kommune værd at overveje, om kommunen kan lære noget af denne dom. Som udløber af Farumsagen er der blandt andet udarbejdet en ministeriel betænkning, nedsat en kommissionsundersøgelse (beretningen kommer tidligst i 2011) og gennemført straffesager mod blandt andet Peter Brixtofte og en af de ledende embedsmænd Leif Frimand Jensen samt mod en række kommunalbestyrelsesmedlemmer. Som tidligere omtalt her i bladet førte vi sagen for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der blev frifundet. I hovedsagen blev borgmester Peter Brixtofte og den ledende embedsmand af Østre Landsret dømt for groft mandatsvig og tjenestemisbrug, og den ledende embedsmand blev ligeledes dømt for grov forsømmelighed i offentligt hverv. Lovlig kommunal virksomhed Sagen drejer sig i vidt omfang om, hvad der er (lovlige) kommunale formål, og ikke mindst, hvem der afgør det lovlige kommunale formål. Der har i en række år været teoretiske overvejelser om, hvorvidt den enkelte kommunalbestyrelse i kraft af sin selvbestemmelse der blandt andet kan udledes af grundlovens 82 og sin lokale forankring er nærmest til at fastlægge, hvad der er lovlige kommunale formål i den enkelte kommune. Heroverfor står en mere traditionel opfattelse af, at den enkelte kommune er underlagt legalitetsprincippet. Legalitetsprincippet indebærer, at den enkelte kommunalbestyrelse ikke kan sætte sig ud over de grænser, der følger af lovgivningen, og at kommunalbestyrelsens beslutninger skal have hjemmel i lovgivningen. Efter denne opfattelse kan den enkelte kommunalbestyrelse således ikke selv fastlægge, hvilke opgaver kommunen har en saglig interesse i, og det kommunale tilsyn kan gennem sin virksomhed være med til at fastlægge disse grænser. Landsretten fastslår i dommen: Et byråd kan således ikke ændre de generelle retlige grænser for, hvad der er lovlig kommunal virksomhed. Det er hermed slået fast, at legalitetsprincippet også gælder for kommuner, og at kommunalbestyrelsen ikke blot gennem sine beslutninger selv kan udvide sit råderum. Landsretten slår i den forbindelse også fast, at selv ikke en formel beslutning i SIDE 09 RET & INDSIGT/LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVED-SAGEN

10 kommunalbestyrelsen havde kunnet gøre det lovligt for kommunen at betale for fortæring ved partimøder. Baggrunden herfor er, at sådanne møder efter landsrettens vurdering ikke tjener et lovligt kommunalt formål, hvorfor kommuner i sin fremtidig administration skal være meget opmærksom på, at sådanne udgifter skal afholdes af de enkelte partiforeninger mv. Repræsentationsudgifter Det har indtil nu ikke været klart, om der er en egentlig grænse for udgifterne pr. person ved kommunale arrangementer og hvor denne grænse i givet fald er. Landsretten udtaler herom, at hvis der er et lovligt kommunalt formål med arrangementet, kan der i denne sag tages udgangspunkt i, om en kuvertpris på kr. på gerningstidspunktet overskrides. Landsretten udtaler endvidere, at der indlægges en bagatelgrænse, så der ikke domfældes for mandatsvig, hvis overskridelsen er mindre en 40 %. Landsretten fremhæver dog samtidig, at landsretten ikke har taget stilling til fremgangsmådens generelle anvendelighed. Der er således ikke med dommen fastlagt en generel grænse for udgifterne til kommunale arrangementer, idet det udtrykkeligt også fremhæves i dommen: De kr. udgør derfor ikke nogen absolut øvre grænse gældende for kommunale arrangementer. SIDE 10 RET & INDSIGT/LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVED-SAGEN

11 Samtidig gøres det klart, at grænsen ofte vil være på et beløb mindre end kr., f.eks. hvis der er tale om interne møder. Eller som det udtrykkes: et møde hører hjemme på rådhuset og ikke på en restaurant under indtagelse af dyr vin. Kommuner bør derfor ved deres fremtidige administration være opmærksomme på, at der er grænser for omkostninger ved kommunale arrangementer, og at kommunen i forhold til arrangementer med en høj kuvertpris skal foretage en konkret vurdering af, hvorfor den høje kuvertpris henset til det kommunale formål med arrangementet er nødvendig. Professionel sport Grænserne for kommuners engagement i professionelle sportsaktiviteter har tid- ligere været indgående behandlet af Indenrigsministeriet. Landsretten fastslår: De tiltalte har ikke kunnet være i tvivl om retsstillingen på dette område, der udelukker direkte kommunal støtte til professionel idræt. Landsretten tager endvidere stilling til den situation, hvor der er tale om et lovligt kommunalt formål, men hvor den kommunale del af arrangementet må anses som helt underordnet i forhold til det samlede omfang og i forhold til de udgifter mv., der er forbundet med arrangementet. Landsretten finder ikke, at kommunal støtte i en sådan situation er lovlig. Landsretten understreger herved også, at der ved vurdering af støtte til lovlige kommunale arrangementer, hvorved der samtidig varetages uvedkommende private interesser, skal foretages ovennævnte proportionalitetsafvejning. Krav om bevilling ved kalkulatoriske udgifter Det har hidtil været almindeligt antaget, at overskridelse af kalkulatoriske bevillinger som er kendetegnet ved, at udgifternes størrelse ikke kan fastlægges nøjagtigt i budgettet ikke forudsætter en tillægsbevilling. Dette er landsretten som udgangspunkt enig i. De kalkulatoriske udgifter kan imidlertid få et sådant omfang, at de når ud over den grænse, som af hensyn til den nødvendige overordnede økonomistyring må anses for forudsat i Indenrigsministeriets regelsæt og overvejelserne i den juridiske litteratur. Kommer en kommune ud over denne grænse, der ikke med dommen er fastsat præcist, vil kommunen være forpligtet til at rejse sagen i byrådet med henblik på at der vedtages en tillægsbevilling for det samlede beløb. Landsretten fandt, at dette konkret havde været tilfældet i Farum Kommune i 2001, og at det derfor var tale om afholdelsen af ubevilligede udgifter i væsentligt omfang, idet landsretten slog fast, at overskridelserne af en sådan størrelse, at de klart og i betydeligt omfang lå ud over den grænse, som af hensyn til den overordnede økonomistyring må kræves. Landsretten fremhævede i den forbindelse, at da Peter Brixtofte havde et absolut flertal bag sig, må kravet om åbenhed og en demokratisk vedtagelse af de nødvendige tillægsbevillinger være endnu stærkere. Kommuner må således i fremtiden være opmærksom på, at der formentlig er en absolut grænse for anvendelsen af princippet om, at overskridelse af kalkulatoriske bevillinger ikke kræver tillægsbevilling, og at det ved en eventuel overskridelse er det fulde beløb, der anses for ubevilget. Eller sagt på en anden måde, hvis grænsen efter en konkret vurdering af en kommunes udgifter eksempelvis er på mio. kr. 50, vil afholdelse af mio. kr. 48 til kalkulatoriske udgifter ikke udløse et retligt krav om en tillægsbevilling, men afholdelsen af mio. kr. 51 indebærer, at det fulde beløb må anses som afholdt i strid med bevillingsreglerne som ubevilget. Da det imidlertid følger af god skik, at der af styringsmæssige årsager snarest skal søges om tillægsbevillinger også til afholdelsen af sådanne udgifter, vil kommunen formentlig typisk ikke komme i nærheden af eventuelle grænser, inden der alligevel er indhentet tillægsbevilling. Embedsmandens pligter Endelig præciserer dommen embedsmandens pligter. Der er således i forhold til Leif Frimand Jensen anført, at han som topembedsmand var forpligtet til at sige klart fra over for det uhjemlede forbrug. Modsat fremhæver landsretten, at Leif Frimand Jensen ikke havde pligt til mere generelt at rejse spørgsmålet om den regnskabsmæssige håndtering af regninger, idet der var tale om et formkrav på et område, der lå uden for hans almindelige kompetence. I forhold til denne problematik vil vi i øvrigt kort gennemgå en interessant dom fra Højesteret (U H), der tillige belyser den kommunale topembedsmands pligter. I den konkrete sag var der tale om, at kommunen i strid med loven ikke kunne nå at udføre det pligtige antal tilsyn. Højesteret fandt, at embedsmanden ved kommunens overtrædelse af gældende ret på det punkt havde overtrådt sine tjenestepligter, da han ikke gjorde det kommunale udvalg udtrykkeligt opmærksom herpå, da han ikke sørgede for, at kommunalbestyrelsen blev forelagt et beslutningsforslag om, hvordan kommunen skulle forholde sig til den manglende gennemførelse af tilsynene, da forvaltningen tværtimod gennemførte en neddrosling heraf, og da han gav en urigtig fremstilling af sin viden om forholdene. Højesteret fandt på denne baggrund, at embedsmanden ved grov misligholdelse havde gjort sig uegnet til at forblive i stillingen. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Valentiner-Branth, eller advokat Egil Husum, SIDE 11 RET & INDSIGT/LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVED-SAGEN

12 Andreas Christensen Advokat Martin Stæhr Advokatfuldmægtig Kontrolbud I 2008 udsendte Velfærdsministeriet en ny bekendtgørelse om kommuners og regioners afgivelse af kontrolbud. Bekendtgørelsen er imidlertid ikke til meget hjælp i forhold til mange af de praktiske problemer, kommunerne oplever i forbindelse med håndteringen af udbudsprocesser, hvor der afgives kontrolbud. Når en kommune ønsker at konkurrenceudsætte en opgave, kan den vælge at lade en intern forvaltningsgren udarbejde et såkaldt kontrolbud. Ved at udarbejde et kontrolbud får kommunen mulighed for at vurdere, om det i det hele taget er rentabelt og sagligt begrundet at lade opgaven varetage af en ekstern medkontrahent. Nedenfor følger en oplistning af nogle af de typiske problemstillinger kommuner løber ind i, når der afgives kontrolbud i forbindelse med et udbud. Endvidere følger en drejebog for, hvordan sådanne problemer kan løses med henblik på at sikre en smidig og klagefri udbudsproces. 1) Gælder bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud både ved EU-udbud og licitationer og annonceringer efter tilbudsloven? Det følger ikke direkte af bekendtgørelsen eller af vejledningen til denne, at bekendtgørelsen også omfatter licitationer eller annonceringer efter tilbudsloven. Det er imidlertid forudsat i vejledningen, at bekendtgørelsen omfatter ethvert tilfælde, hvor en kommune vælger at konkurrenceudsætte en kommunal opgave ved et udbud. Det må således kunne lægges til grund hvilket er bekræftet af Indenrigs- og Socialministeriet at bekendtgørelsens regler om kontrolbud er gældende såvel i forbindelse med EU-udbud som i forbindelse med licitationer og annonceringer efter tilbudslovens regler. 2) Skal tilbudsgiverne orienteres om, at der afgives kontrolbud? Tidligere var det ikke et krav, at potentielle tilbudsgivere havde fået forudgående meddelelse om, at kommunen agtede at udarbejde kontrolbud. Med den nye bekendtgørelse fra 2008 er der imidlertid blevet indført et krav om, at kommunen i udbudsannonce og udbudsmateriale skal oplyse, at der foretages kontrolbud. Skulle det ske, at oplysningen om foretagelse af kontrolbud ved en fejl ikke kommer med i udbudsannoncen, anbefales det, at der indsendes en supplerende meddelelse, hvor oplysningen fremgår. I modsat fald kan det ikke afvises, at en tilbudsgiver vil kunne gøre krav på erstatning, hvis kontrolbuddet senere viser sig at være bedst, og udbuddet derefter aflyses. 3) Kontrolbud og begrænset udbud I forbindelse med anvendelsen af udbudsformen begrænset udbud ved EU-udbud er kommunen forpligtet til at oplyse i udbudsbekendtgørelsen, hvor til at modtage udbudsmaterialet og afgive tilbud. I forbindelse med den efterfølgende udvælgelse er det vigtigt at være opmærksom på, at den interne forvaltningsenhed, der skal afgive kontrolbud, ikke skal medregnes til antallet af tilbudsgivere. Er det således anført i udbudsbekendtgørelsen, at der vil af ansøgere gør det muligt. Kommunens interne forvaltningsenhed skal således ikke have en af de 5 pladser, men vil reelt set være at betragte som en 6. tilbudsgiver. 4) Indgår et kontrolbud i egnethedsbedømmelsen/udvælgelsesfasen? Konkurrencestyrelsen har i en udtalelse af 10. februar 2009 udtalt, at det ikke kan kræves, at den SIDE 12 RET & INDSIGT/KONTROLBUD

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01 /2010 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Konsulentbistand og store efterregninger forholdsregler

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Medfører for lave vejbidrag modregning?

Medfører for lave vejbidrag modregning? Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2012 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Medfører for lave vejbidrag modregning? Forvaltningsloven 25 år - forvaltningsloven

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Rekonstruktion i praksis gennemgang

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6 Udliciteringer Bind 6 Udliciteringer Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere