Bilag 1. Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Nøgletal for den udbudte opgave 2 3. Krav til anden aktør Krav til anden aktørs kompetencer Krav til de fysiske rammer for indsatsen Krav vedrørende kontaktmulighed Andre krav 4 4. Krav til de omfattede opgaver Formål Målgruppen Indhold Myndighedsopgave Tidsfrist Henvisning og genindtræden Deltagernes start og ophør Registrering og indberetning af indsatsen Succeskriterier og effekt Rådighedsvurdring og underretningspligt Krav vedrørende klager og anker Kvalitetsopfølgning, tilsyn, pris og fakturering Opfølgning, generelt Tilsyn Redskaber til samt opfølgning på succeskriterier og effekt Pris 17

3 1. Indledning I dette bilag beskrives de ydelser, som anden aktør skal levere til Gladsaxe Kommune, og kravene til opgaveløsningen. I afsnit 2 beskrives en række nøgletal for den udbudte opgave. I afsnit 3 og 4 beskrives generelle krav til anden aktørs opgavevaretagelse og specifikationen af de opgaver, som anden aktør skal levere til Gladsaxe Kommune. I afsnit 5 beskrives kvalitetsopfølgning, tilsyn og bod. Afsnittene 3-5 er kendetegnet ved at angive en række krav samt en række tilbud. Krav skal i denne sammenhæng forstås som ufravigelige krav, som anden aktør skal leve op til for at komme i betragtning til opgaven. Tilbud angiver de parametre som anden aktør konkurrerer på. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 1

4 2. Nøgletal for den udbudte opgave I det følgende gives en række kvantitative oplysninger om den udbudte opgave. Nøgletallene for den udbudte opgave er retningsgivende for omfanget af de ydelser, anden aktør skal levere til Gladsaxe Kommune. Gladsaxe kommune Antal unge mellem år Antal forsikrede ledige og kontant- og starthjælpsmodtager under 30 år i matchgruppe 1 og Forventet antal visiterede borgere per år i alt Heraf matchgruppe 1 borgere per år Heraf matchgruppe 2 borgere per år 70 Det skal bemærkes, at Jobcenter Gladsaxe har brug for i begrænset omfang at foretage enkeltpladskøb for personer, der for så vidt tilhører målgruppen, men hvor der vurderes at være behov for en anden indsats, som fx misbrugere disse borgere vil ikke blive visiteret under rammeaftalen. Der henvises i øvrigt til hvor der kan hentes flere aktuelle nøgletal for Gladsaxe Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 2

5 3. Krav til anden aktør Gladsaxe Kommune har en række forventninger til anden aktør som beskrives nedenfor. Anden aktør bør desuden være opmærksom på, at der herudover fremgår en række krav til anden aktør af selve rammeaftalen, som denne kravspecifikation er et bilag til. 3.1 Krav til anden aktørs kompetencer Jobcenter Gladsaxe forventer, at anden aktør har et solidt kendskab til beskæftigelsesområdet, herunder de forvaltningsretlige regler, der knytter sig til området mv., arbejdsmarkedet generelt og det lokale arbejdsmarked i særdeleshed. Jobcenter Gladsaxe forventer endvidere, at anden aktør har viden og kompetencer i forhold til uddannelses- og jobmuligheder for målgruppen samt at anden aktør geografisk er placeret relativt tæt på Jobcenter Gladsaxe. Det er et krav, at anden aktør har fremmødeadresse i Storkøbenhavn. Endelig forventer Jobcenter Gladsaxe, at anden aktørs medarbejdere har eller inden for kort tid vil have indgående kendskab til motiverende samtaleteknikker som fx den motiverende samtale og aktivt anvender metoden i motivationsarbejdet med den ledige borger. Tilbud 1. Anden aktør skal i bilag 2 redegøre for sit kendskab til beskæftigelsesområdet og til det lokale arbejdsmarked. Tilbud 2. Anden aktør skal i bilag 2 redegøre for medarbejdernes kvalifikationer, herunder kompetencer i relation til den motiverende samtale. Tilbud 3. Anden aktør skal i bilag 2 redegøre for medarbejdernes viden om uddannelse og jobmuligheder for målgruppen Tilbud 4. Anden aktør skal i bilag 2 angive en fremmødeadresse for de ledige, der ligger i Storkøbenhavn. Der henvises i øvrigt til det øvrige udbudsmateriale, herunder til opgavebeskrivelserne i afsnit Krav til de fysiske rammer for indsatsen Anden aktør skal overholde almindelige arbejdsmiljøretslige regler. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 3

6 Tilbud 5. Anden aktør skal i bilag 2 redegøre for den konkrete fysiske indretning af de lokaler, hvor opgaverne løses herunder adgangen for handicappede. 3.3 Krav vedrørende kontaktmulighed Anden aktør skal stille en fast kontaktperson til rådighed, som Jobcenter Gladsaxe kan henvende sig til vedrørende rammeaftalen. Kontaktpersonen skal være bemyndiget til at træffe afgørelser i spørgsmål om daglige, opgaverelaterede spørgsmål, herunder tilrettelæggelse af arbejdsgange, reaktion på klager mv. og have det daglige ansvar for kontakten mellem parterne. Ud over den kontakt, der naturligt følger af samarbejdets forløb, kan kontaktpersonen løbende holde formelle møder med henblik på opfølgning, planlægning og eventuel problemløsning. Kontaktpersonen skal endvidere føre referat af møderne mellem anden aktør og Jobcenter Gladsaxe og efterfølgende sende dem til kontaktpersonen i Jobcenter Gladsaxe. Alle væsentlige aftaler mellem parterne skal fremgå af referaterne. Aftaler om afvigelser fra rammeaftalen kræver dog skriftligt samtykke fra begge parter. Anden aktørs kontaktperson angives efter denne skabelon: Titel Navn Tlf. nr. Mobil tlf. Mail Den faste kontaktperson i Jobcenter Gladsaxe er: Titel Navn Tlf. nr. Mobil tlf. Mail Teamleder Tim Bjørn Eriksen dk Krav 1. Anden aktør skal medvirke til den beskrevne procedure vedr. kontakten mellem anden aktør og Jobcenter Gladsaxe. Tilbud 6. Anden aktør skal i bilag 2 angive en fast kontaktperson. 3.4 Andre krav Det et krav, at anden aktør overholder grundlæggende rettigheder, herunder må anden aktør ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Gladsaxe kommune forventer, at anden aktør respekterer grundlæggende Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 4

7 menneskerettigheder herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 5

8 4. Krav til de omfattede opgaver Opgaven og de tilhørende krav er nedenfor beskrevet ud fra følgende disposition. 1. Formål 2. Målgruppen 3. Indhold 4. Henvisning og genindtræden 5. Registrering og indberetning af indsatsen 6. Succeskriterier og effekt 7. Rådighedsvurdering 8. Krav vedrørende behandling af anker/klager 4.1 Formål Formålet med den udbudte opgave er: A. At den unge: afklares i forhold til valg af realistisk uddannelse ansøger om optag på en eller flere uddannelser opnår beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ind til studiestart. B. At den unge, der ikke har et uddannelsespålæg og trods et omfattende motivationsarbejde ikke ønsker at påbegynde en uddannelse eller ikke vurderes uddannelsesegnet, opnår beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. 4.2 Målgruppen Målgruppen for den udbudte opgave er karakteriseret som følger: A. Unge jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere samt forsikrede ledige under 30 år med og uden uddannelsespålæg. Målgruppen er endvidere inddelt i to undergrupper: 1. Nyledige unge 2. Unge med længerevarende ledighed B. Unge indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtager under 30 år med andre problemer end ledighed. Der er tale om unge med såvel fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, herunder indlæringsvanskeligheder. Målgruppen er ligeledes inddelt i to undergrupper: 1. Nyledige unge 2. Unge med længerevarende ledighed. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 6

9 Det er muligt at byde ind på hele opgaven, dvs. både målgruppe A og B eller blot den ene af dem. Tilbud 7. Anden aktør skal i bilag 2 kort redegøre for evt. tidligere erfaring med målgruppen. 4.3 Indhold I dette afsnit beskrives de opgaver, som anden aktør skal løse for Gladsaxe Kommune samt indenfor hvilke rammer. Beskrivelserne er foretaget med udgangspunkt i de resultater og/eller det output, som anden aktør skal tilvejebringe. Anden aktør har metodefrihed i forhold til valg af de mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder til varetagelsen af opgaverne indenfor de nedenstående rammer. Den udbudte opgave skal løses inden for følgende rammer: For nyledige unge skal der gennemføres et 26 ugers forløb på minimum 25 timer pr. uge For unge med længerevarende ledighed skal der gennemføres et intensivt 4 ugers aktiveringsforløb på minimum 25 timer om ugen (svarende til ret og pligt) samt efterfølgende 9 uger med én dags aktivitet pr. uge, fx i form af personlig opfølgning, gruppesamtaler, coaching, jobklub eller lignende. Der vil blive lagt vægt på, at der som en del af denne ugentlige dag indgår individuel, en-til-en kontakt med den ledige. Den udbudte opgave omfatter følgende aktiviteter: Afklaring af de unges kompetencer og færdigheder Afklaring af realistisk uddannelsesvalg og hjælp til ansøgning om optag Motivationsarbejde med særlig fokus på de unges fremmøde og stabilitet Praktisk og faglig opkvalificering Vurdering af behovet for at den unge læse-skrive testes (det skal være muligt for den unge at følge et forløb på VUC sideløbende med anden aktørs forløb) Virksomhedsrettede aktiviteter i forbindelse med afklaringen af uddannelsesvalg. For de unge i matchgruppe 2 omfatter den udbudte opgave yderligere: Uddannelsesmodning Praktisk og faglig opkvalificering Tilknytning af mentorstøtte Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 7

10 Virksomhedsrettede aktiviteter i forbindelse med afklaringen af uddannelsesegnethed, evt. uddannelsesvalg eller indslusning på det ordinære arbejdsmarked Aktiviteterne rummer både myndighedsopgaven, jf. afsnit 4.4 og den faktiske udøvelse af aktiveringen. Endelig er det helt afgørende for motivationsarbejdet og afklaringen af de unge, at anden aktør sikrer et højt fremmøde blandt gruppen. Krav 2. Det er et krav, at anden aktør varetager samtlige disse aktiviteter inden for de beskrevne rammer. Tilbud 8. Anden aktør skal i bilag 2 redegøre for sin tilgang til den beskrevne opgave herunder brugen og omfanget af virksomhedsrettede aktiviteter samt hvordan anden aktør vil sikre et højt fremmøde blandt de unge. Tilbud 9. Anden aktør skal i bilag 2 som en opsummering af tilbuddet udfylde de to skemaer der fremgår af bilag Myndighedsopgave Myndighedsopgaven indebærer, at anden aktør - laver nulstillende match på borgerne - registrerer oprettede virksomhedspraktikker i KMD OPERA - udskriver de relevante blanketter i forbindelse med oprettelsen af virksomhedspraktikken - opdaterer jobplanen - opdaterer et eventuelt uddannelsespålæg - Afholder sygesamtaler (jf. punkt 4.9 længere nede) Jobcenter Gladsaxe stiller en arbejdsstation til rådighed på jobcentret til brug for anden aktørs registreringer i systemerne. Anden aktør skal i den forbindelse underskrive en tro og love-erklæring om kun at tilgå og registre i de borgersager, der udlagt til den pågældende aktør. Jobcenter Gladsaxe vil foretage stikprøvekontrol af anden aktørs brugeradfærd i systemet via log fra KMD-systemet. Såfremt stilprøvekontrollen viser, at anden aktør har tilgået andre sager, vil dette blive betragtet som misligholdelse af rammeaftalen og Jobcenter Gladsaxe forbeholder sig derfor retten til straks at afbryde samarbejdet med anden aktør. Krav 3. Anden aktør forpligtet er forpligtet til at påtage sig ovenstående myndighedsopgaver. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 8

11 4.5 Tidsfrist Anden aktør skal senest 6 uger efter rammeaftalens indgåelse være klar til at modtage visiterede borgere. Borgerne vil blive visiteret løbende, idet de allerede igangsatte forløb ikke afbrydes. Der vil derfor gå et stykke tid fra opstart til anden aktør kan forvente at opnå fuld kapacitet. Tilbud 10. Anden aktør skal i bilag 2 angive, hvornår Jobcenter Gladsaxe vil kunne begynde at visiterer borger til tilbuddet. 4.6 Henvisning og genindtræden Henvisning af ledige til anden aktør foregår ved løbende optag mindst en gang om ugen. For nyledige unge i et 26 ugers forløb har anden aktør, jf. bilag 3 vedr. betalingsmodel, pligt til at varetage aktiveringsforpligtigelsen i alle 26 uger, hvorfor en borger vil genindtræde i aktiviteten uden yderligere omkostninger for jobcentret, såfremt den unge igen bliver ledig inden for anden aktørs ansvarsperiode på de 26 uger. Såfremt den ledige udsluses til selvforsørgelse eller SU-finansieret uddannelse med en varighed på mindre end 5 uger før den ledige genindtræder i ledighed, forlænges anden aktørs ansvarsperiode tilsvarende, således at den unges ret og pligt til aktivering i 26 uger indfris. Opnår den ledige fx 4 ugers beskæftigelse, hvorefter den pågældende igen bliver ledig, forlænges anden aktørs ansvarsperiode med 4 uger, hvorefter den samlede ansvarsperiode for den pågældende ledige udgør 30 uger. For unge med længerevarende ledighed i et 13 ugers forløb har anden aktør, jf. bilag 3 vedr. betalingsmodel, pligt til at gennemføre et fire ugers ret og pligt tilbud og efterfølgende 9 ugers opfølgende aktivitet og kontakt mindst en gang om ugen, hvorfor en borger vil genindtræde i aktiviteten uden yderligere omkostninger for jobcentret, såfremt den unge bliver ledig eller frafalder en uddannelse inden for de 13 uger. Såfremt den ledige inden for de første fire uger udsluses til selvforsørgelse eller SU-finansieret uddannelse og varigheden er mindre end 5 uger før den ledige genindtræder i ledighed, forpligter anden aktør sig til at gennemføre et nyt ret & pligt tilbud af fire ugers varighed. Ansvarsperioden forlænges ikke, hvorfor der sker en de facto forkortelse af perioden med én dags aktivitet pr. uge. Krav 4. Det er et krav, at anden aktør er indstillet på at deltage i den beskrevne procedure for henvisning og genindtræden. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 9

12 Tilbud 11. Anden aktør skal i bilag 2 redegøre for, hvordan man konkret vil igangsætte forløb for den enkelte ledige med den beskrevne henvisningsprocedure. 4.7 Deltagernes start og ophør Tilbuddet ophører altid i følgende situationer: a) Borgeren afviser at tage imod tilbuddet b) Borgeren møder ikke frem de første 10 arbejdsdage, hvilket betragtes som en de facto afvisning af tilbuddet, hvorfor tilbuddet ikke anses som værende påbegyndt c) Borgeren har 100 % fravær i en sammenhængende periode på 10 arbejdsdage d) Borgeren påbegynder ordinær beskæftigelse, uddannelse eller løntilskudsjob e) Borgeren ekskluderes fra tilbuddet ved leverandørens ledelsesbeslutning. Anden aktør har pligt til at meddele Jobcenterets konsulent, at der er indtrådt en ophørssituation. Det sker ved mail til den teampostkasse, konsulenten er tilmeldt. OBS: der gælder særlige forhold vedr. fakturering i en ophørssituation, jf. bilag 3, punkt 5. Et tilbud, der ophører efter punkt d) ovenfor, står altid fortsat åbent for borgeren. Anden aktør er inden for ansvarsperioden på henholdsvis 13 og 26 uger forpligtet til med 1 dags varsel at sætte tilbuddet i værk, hvis borgeren møder op som følge af ophørt beskæftigelse eller afbrudt uddannelse. Hvis et tilbud ophører efter punkterne a), b), c) og e) ovenfor, kan tilbuddet ikke genoptages. Såfremt der visiteres til tilbuddet vil dette ske på baggrund af en nyvisitering, hvorved der påbegyndes en ny ansvarsperiode. Hvis borgeren er ekskluderet fra tilbuddet ved en ledelsesmæssig beslutning fra anden aktør, er anden aktør dog ikke forpligtet til at modtage den ledige. Krav 5. Det er et krav, at anden aktør er indstillet på at deltage i den beskrevne procedure for deltagernes start og ophør, herunder accepterer de afledte faktureringsbestemmelser. 4.8 Registrering og indberetning af indsatsen Anden aktør er forpligtet til at foretage følgende registrering og indberetning af indsatsen: - Kode samtaler og aktiviteter i KMD Opera jf. LAB-loven - Indberette fremmødeskemaer jf. LAS-loven (se bilag 5) Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 10

13 - Foretage progressionsmåling via Rambøll Results (se afsnit 5.3) Anden Aktør vil få stillet en arbejdsstation til rådighed på jobcentret til brug for indberetning i KMD Opera. Anden aktør skal anvende jobcenterets fremmødeskema, der fremsendes senest den 5. i hver måned jævnfør bilag 5. Leverandøren har pligt til at gemme fremmødeskemaet i en periode på 1 år med henblik på at sikre dokumentation i eventuel ankesag. Enhver afgørelse om hvorvidt udeblivelse skal medføre sanktioner træffes af Jobcenter Gladsaxe og Ydelseskontoret i Gladsaxe Kommune. Tilbud 12. Anden aktør skal i bilag 2 redegøre for, hvordan man vil varetage disse registreringsopgaver, herunder angive eventuel tidligere erfaring med at foretage ovenstående registreringsopgaver. 4.9 Succeskriterier og effekt Gladsaxe Kommune har både en række succeskriterier, der gælder inden for anden aktørs ansvarsperioden på henholdsvis 13 og 26 uger samt en række effektmål, der rækker ud over ansvarsperioden og som anden aktør forventes at leve op til. Gladsaxe Kommune har følgende succeskriterier: Målgruppe A1: 80 pct. afsluttes til ordinær uddannelse eller ordinært arbejde Målgruppe A2: 70 pct. afsluttes til ordinær uddannelse eller ordinært arbejde Målgruppe B1: 60 pct. afsluttes til ordinær uddannelse eller ordinært arbejde Målgruppe B2: 50 pct. Afsluttes til ordinær uddannelse eller ordinært arbejde Gladsaxe Kommune har en forventning om, at anden aktør leverer en effekt som følger: Målgruppe A1: 55 pct. er i ordinær uddannelse og 15 pct. er i ordinær beskæftigelse 3 mdr. efter afsluttet forløb. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 11

14 Målgruppe A2: 45 pct. er i ordinær uddannelse og 15 pct. er i ordinær beskæftigelse 3 mdr. efter afsluttet forløb. Målgruppe B1: 20 pct. er i ordinær uddannelse og 35 pct. er i ordinær beskæftigelse 3 mdr. efter afsluttet forløb. Målgruppe B2: 15 pct. er i ordinær uddannelse og 30 pct. er i ordinær beskæftigelse 3 mdr. efter afsluttet forløb. Tilbud 13. Anden aktør skal i bilag 2 angive sin forventede effekt, herunder redegøre for årsager til væsentlige afvigelser fra Gladsaxe Kommunes forventning med henvisning til redegørelsen for sin tilgang ovenfor. Tilbud 14. Anden aktør skal i det omfang, det er relevant dokumentere tidligere opnået effekt på lignende opgaver Rådighedsvurdring og underretningspligt Anden aktør skal have fokus på de lediges rådighed i forbindelse med jobsøgning og aktivering. Anden aktør skal her medvirke til, at de ledige overholder deres rådighedsforpligtigelse, mens de er hos anden aktør. Anden aktør skal straks meddele Gladsaxe Kommune, hvis den ledige ikke deltager i de aktiviteter, som anden aktør tilrettelægger, eller hvis den ledige udviser en adfærd, der gør det vanskeligt for aktøren at varetage indsatsen over for den ledige. Anden aktør er forpligtet til at følge den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende underretning af både kommunen og arbejdsløshedskasserne. Der henvises i den forbindelse til Bekendtgørelsen om anden aktør m.fl. (Beskæftigelsesministeriet, BEK nr. 82 af 15/01/2010) og Vejledning til bekendtgørelsen om anden aktør m.fl. (Beskæftigelsesministeriet, VEJ nr af 15/01/2010). Heraf fremgår blandt andet, at anden aktør skal underrette kommunen samt de forsikrede lediges arbejdsløshedskasse, når den ledige henvises til arbejde, påbegynder eller afslutter tilbud, udebliver fra jobsamtale, tilbud eller andre aktiviteter mv. samt at anden aktør skal underrette arbejdsløshedskasserne i samme omfang som jobcenteret skal underrette arbejdsløshedskassen efter kapitel 16 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik. For kontant- og starthjælpsmodtagere sendes underretningen direkte til Jobcenter Gladsaxe, mens underretningen vedr. forsikrede ledige sendes til den relevante arbejdsløshedskasse. Dog skal indberetningen til arbejdsløshedskassen altid sendes i kopi til jobcenteret. Når anden aktør indkalder den ledige til samtale m.v. skal den ledige samtidig oplyses skriftligt om, at der ved udeblivelse, manglende medvirken eller Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 12

15 afslag vil ske en underretning til henholdsvis kommunen eller den lediges arbejdsløshedskasse og at dette vil kunne få konsekvenser for den lediges ret til dagpenge/kontant- eller starthjælp. Ved sygdom For de forsikrede ledige skal Jobcenter Gladsaxe underrettes ved sygdom over 3 dage ligesom den ledige selv skal melde sig syg fra første sygedag via Min side på og direkte til anden aktør. Ved sygdom over 14 dage er der tale om en ophørssituation jf. afsnit 4.7. For start- og kontanthjælpsmodtagere skal anden aktør afholde sygesamtale, hvis en borger er sygemeldt mere end 3 arbejdsdage. Ved sygesamtalen matches borgeren ligesom der foretages en vurdering af, om der er behov for en sygeopfølgningsplan. Sygesamtalen kan få tre udfald: 1) At borgeren umiddelbart efter sygesamtalen vil kunne genoptage aktiviteten fuldt ud, fx ved en influenza eller lignende hvor der er tale om maksimalt 14 sygedage i alt. Borgeren forbliver derfor i aktivitet. 2) At borgeren delvist vil kunne fortsætte i aktiviteten, men at der sideløbende igangsættes sygeopfølgningsmæssige aktiviteter (fx behandling). Anden aktør laver en kombi-plan, igangsætter sygeopfølgningsmæssige aktiviteter og reviderer jobplanen. Anden aktør har dog ingen bevillingskompetence, hvorfor der skal rettes henvendelse til den ansvarlige konsulent i jobcentret, hvis behandlingen eller lignende kræver en bevilling. Borgeren bliver i aktivitet, evt. på nedsat tid, hos anden aktør, uden betalingsmæssige konsekvenser for anden aktør. 3) At borgeren har behov for en sygeopfølgningsplan, hvorfor anden aktør tilbagevisiterer borgeren til jobcentret med en beskrivelse af, hvad der ligger til grund for vurderingen. Der tilbagevisiteres altid med henblik på en sygeopfølgningsplan, hvis borgeren er syg mere end 10 sammenhængende arbejdsdage. Jobcenter Gladsaxe forbeholder sig ret til at justere den beskrevne arbejdsgang som følge af den forestående lovændring der følger af initiativet Væk med bøvlet Inger og træder i kraft 1. januar Heraf fremgår af punkt 7 ud af 44, at sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Krav 6. Det er et krav, at anden aktør er indstillet på at deltage i rådighedsvurderingen og indberetningen som foreskrevet herunder afholde sygesamtaler og revidere jobplaner hvor relevant. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 13

16 4.11 Krav vedrørende klager og anker Anden aktør er forpligtet til at medvirke til behandling af klager over anden aktørs afgørelser ud fra følgende retningslinjer: Anden aktør forpligter sig til straks at underrette om og indsende enhver skriftlig klage, der vedrører en borger udlagt hos anden aktør, til fagspecialistteamet samt den relevante jobkonsulent i Jobcentret. Anden aktør sender efterfølgende et udkast til svar på klagen og beskrivelse af hændelsesforløb. Udkastet skal være Jobcentret i hænde senest 10 arbejdsdage efter anden aktørs modtagelse af klagen. Krav 7. Det er et krav, at anden aktør er indstillet på at behandle klager og anker som foreskrevet. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 14

17 5. Kvalitetsopfølgning, tilsyn, pris og fakturering I dette afsnit beskrives Gladsaxe Kommunes kvalitetsopfølgning, tilsyn, pris og fakturering. Gladsaxe Kommune lægger i forbindelse med kvalitetsmålene vægt på, at der opnås helhed og sammenhæng i løsning af den udbudte opgave, og at løsning af opgaven hviler på en samarbejdsfilosofi, jf. også bilag 3. Gladsaxe Kommune lægger i øvrigt vægt på, at brugerne er tilfredse med ydelserne fra anden aktør, at samarbejdet mellem anden aktør og Gladsaxe Kommune fungerer smidigt og gnidningsfrit samt at anden aktør leverer fagligt gode løsninger. 5.1 Opfølgning, generelt Gladsaxe Kommune er til enhver tid berettiget til, uden beregning, at foretage stikprøver på opgaveløsningens kvalitet til sikring af opfyldelsen af de stillede kvalitets- og produktionskrav. Stikprøver vil kunne omfatte alle de i kravspecifikationen nævnte ydelser. Der vil ved afslutning blive udarbejdet en skriftlig rapport med tilhørende kvalitetsbedømmelse (dokumentation for afvigelser fra den aftalte kvalitet), som vil blive forelagt anden aktør. Konstaterede mangler i kvaliteten skal straks rettes op efter påtale i henhold til aftale med Gladsaxe Kommunes kontaktperson. På baggrund af kravspecifikationerne skal anden aktør iværksætte de fornødne instruktioner og procedurer til sikring og kontrol af levering af de aftalte ydelser. Gladsaxe Kommune forbeholder sig ret til at gennemføre evalueringer af anden aktørs opgaveløsning, herunder brug af ekstern evaluator. Anden aktør skal desuden underskrive en databehandlings- og tilslutningsaftale (bilag 4) samt én gang årligt indlevere en revisorpåtegnet erklæring om, at anden aktør overholder både de tekniske og organisatoriske sikkerhedsbestemmelser. De generelle sikkerhedsbestemmelser fremgår af kapitel 11 i Persondataloven og kapitel 2 i Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles af den offentlige forvaltning. Der henvises i øvrigt til bilag 4 i denne annoncering. Revisorerklæringen sendes til Jobcenter Gladsaxe årligt og første gang inden udgangen af Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 15

18 Krav 8. Anden aktør er pligtig til at levere sager til brug for revision og give Jobcenter Gladsaxe adgang til oplysninger til brug for opfølgningen. Krav 9. Krav 10. Den ansvarlige leder af indsatsen skal sikre sig, at arbejdet udføres korrekt, og skal endvidere forestå anden aktørs egen kvalitetssikring med den udførte opgave. Anden aktør skal til enhver tid kunne dokumentere den udførte kvalitetssikring. Det er et krav, at anden aktør årligt indleverer en revisorpåtegnet erklæring vedr. databehandling og datatilslutning. Tilbud 15. Anden aktør skal i bilag 2 beskrive sin tilgang til kvalitetssikring. Jævnfør bilag 3, afholdes der jævnligt kontaktmøder mellem kunden og anden aktør, hvor der bl.a. gøres status på leverancen mht. kvalitet og resultatmål. 5.2 Tilsyn Der udføres løbende tilsyn såvel anmeldt som uanmeldt. Tilsynet vil omfatte tilbuddets faglige indhold, personalesituationen, fysiske rammer og for leverandører med myndighedsudøvelse, om der er betryggende sagsbehandling. Krav 11. Anden aktør har pligt til at medvirke til dette tilsyn. 5.3 Redskaber til samt opfølgning på succeskriterier og effekt Gladsaxe Kommune følger op på de i afsnit 4 beskrevne succeskriterier og effektmål. Opfølgning foretages først og fremmes ved, at anden aktør er forpligtet til at registrere progression på samtlige deltagere via evalueringssystemet Rambøll Results. Systemet består af to online spørgeskemaer, der udfyldes af henholdsvis kursisten og den ansvarlige medarbejder. Jobcenter Gladsaxe fremsender i den forbindelse et link og en kode som skal anvendes ved brug af systemet. Det er anden aktørs ansvar at sikre en så høj svarprocent som mulig. Jobcenter Gladsaxe forbeholder sig ret til at ændre spørgeskemaets indhold samt hyppigheden af registreringen. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 16

19 Endvidere foretages der hvert halve år en effektanalyse via Rambøll Results, som trækker på registerdata fra Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAMdatabase. I den forbindelse modtager anden aktør en rapport med effekten for egne kursister, mens Jobcenter Gladsaxe modtager en rapport, hvor tilbuddenes resultater kan sammenlignes. Principperne i afregningsmodellen er beskrevet i prisbilaget. Krav 12. Anden aktør har pligt til at registrere i Rambøll Results under de ovenfor beskrevne rammer. 5.4 Pris Anden aktør skal i sit tilbud angive en pris pr. forløb. Anden aktør kan enten angive en samlet pris for både match 1 og match 2 borgere eller differentiere mellem dem, som angivet i bilag 3, afsnit 2. Prisen skal være angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Der henvises i øvrigt til bilag 3 vedr. betalingsmodel hvor kravene til fakturering også er angivet. Tilbud 16. Anden aktør skal i bilag 3 angive priser som beskrevet og følge den i bilag 3 anviste form for fakturering. Bilag 1 Kravspecifikation Gladsaxe Kommune 17

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 2. Virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den nuværende

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 1. Vejlednings- og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 10 for forsikrede ledige med virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Beskæftigelsesudbud 2011

Beskæftigelsesudbud 2011 Beskæftigelsesudbud 2011 Læseguide Vurdering af tilbud Tilbudsgiver: 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Processen og tidsplan... 3 3 Udvælgelseskriterier og egnethedsbedømmelse... 4 4 Tildelingskriterier...

Læs mere

Best Practice Case: Jobcenter Lolland er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere

Best Practice Case: Jobcenter Lolland er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 10. september 2010 Best Practice Case: Jobcenter Lolland er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere 1. Emne At sikre

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 22112017 Kravspecifikation Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 1 Indhold 1 INDHOLD...1 1 INDLEDNING...2 2 KRAV TIL DET ENKELTE UDDANNELSESFORLØB...2 2.1 KRAV TIL UDDANNELSESFORLØBET FOR DE ENKELTE

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Notat vedr. Strategi for tilsyn med andre aktører og sikring af fokus på jobrettet aktivering

Notat vedr. Strategi for tilsyn med andre aktører og sikring af fokus på jobrettet aktivering 3.0 Arbejdsmarked Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Merete Christensen Direkte tlf. 97 11 33 53 limch@mariagerfjord.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. udbud af udviklingsforløb for ledige fleksjobbere. Dato: 14. maj Nr. Spørgsmål Svar

Spørgsmål og svar vedr. udbud af udviklingsforløb for ledige fleksjobbere. Dato: 14. maj Nr. Spørgsmål Svar Spørgsmål og svar vedr. udbud af udviklingsforløb for ledige fleksjobbere Dato: 14. maj 2013 Nr. Spørgsmål Svar 1. Til afsnit 3.3. Hvor deltaljeret ønsker Kolding Kommune i tilbuddet opgjort forventede

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

2.1 Forløb nr. 1 Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

2.1 Forløb nr. 1 Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Jobcenter Esbjerg Udbud af aktiveringsforløb for jobklare ledige 2011 1. Indledning Jobcenter Esbjerg gennemfører dette udbud for at sikre, at jobcentret får en antal kompetente leverandører at trække

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kravspecifikation til udbud af opgave med udplacering af flygtninge i privat virksomhed i samarbejde med Jobcenter Aalborg

Kravspecifikation til udbud af opgave med udplacering af flygtninge i privat virksomhed i samarbejde med Jobcenter Aalborg 1 Kravspecifikation til udbud af opgave med udplacering af flygtninge i privat virksomhed i samarbejde med Jobcenter Aalborg Jobcenter Aalborg står i de kommende år overfor en meget omfattende integrationsopgave.

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Bilag 5. Arbejdsgange i relation til den udbudte opgave

Bilag 5. Arbejdsgange i relation til den udbudte opgave Bilag 5 Arbejdsgange i relation til den udbudte opgave Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til anden aktørs om registrering af fremmøde for kontant- og starthjælpsmodtagere, herunder indtastning af timer

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Jesper Schou Hansen E-mail: Jesper_Schou_Hansen@br.kk.dk. Dato: 10-10-2008. Sagsnr.: 2008-119870 Dok.nr.: 2008-553051

Jesper Schou Hansen E-mail: Jesper_Schou_Hansen@br.kk.dk. Dato: 10-10-2008. Sagsnr.: 2008-119870 Dok.nr.: 2008-553051 Jesper Schou Hansen E-mail: Jesper_Schou_Hansen@br.kk.dk Dato: 10-10-2008 Sagsnr.: 2008-119870 Dok.nr.: 2008-553051 Vedrørende henvendelse fra John Skovgaard Dinesen Kære Jesper Schou Hansen. Jeg har den

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Århus... 8 Leverandørens

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Projektbeskrivelse: På rette vej i job

Projektbeskrivelse: På rette vej i job Projektbeskrivelse: På rette vej i job Juli 2010 J.nr.2010-0000991 Indledning Der iværksættes et kontrolleret forsøg for kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (ny match). Personer i målgruppen

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Rådg. = Rådgiver JOB = Job- og uddannelseshuset PRO=Projekterne ØK = Økonomisk rådgivningen Sted: Beskrivelse: Proces: Handling: Rådg.

Læs mere