Bygnings Arealdefinitioner. UBST Areal-, Anvendelses- og Rumbetegnelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygnings Arealdefinitioner. UBST Areal-, Anvendelses- og Rumbetegnelser"

Transkript

1 Bygnings Arealdefinitioner UBST Areal-, Anvendelses- og Rumbetegnelser oktober 2011

2 Arealkategorier: Bruttoareal = Nettoareal (af alle rum) + Konstruktionsareal Nettoareal = Primære Arealkategorier + Sekundært areal Primært Areal = + Fordelingsareal + Birumsareal Kodning: x.-.- = Arealkategori x.- = /Anvendelseskategori xx = Arealunderkategori 1 48 inde (+ 2 ude) Arealmåling: Bruttoareal = Måles pr. etage til yderside af ydervæg Nettoareal = Rum måles til inderside af væg Måleregler mv. = DS Udgave

3 Bruttoarealets fordeling på arealkategorier og -anvendelse Konstruktionsareal 12,5 % Primært areal Arealkategori 5 Konstruktionsareal Arealkategori 1 Brugerrelateret nettoareal 50 % Brugsnetto (6 anvendelseskategorier) 12,5% 12,5% 5% Arealkategori 4 Sekundært areal Arealkategori 3 Birumsareal 20% Arealkategori 2 Fordelingsareal Bygningsrelateret nettoareal 37,5 % Øvrige arealer 50 % Brugbart areal 50 % Nødvendigt areal

4 BYGNINGSAREALER Arealdefinitioner aktualiseres i disse år hvor der er tilkommet en DSstandard for opmåling af bygninger, Det Digitale Byggeri arbejder med klassifikiationer (DBK) mv., GISteknologien udvikles og kravene til offentlige bygningsregistre skærpes til anvendelse for samfundsmæssige analyser med henblik på kortlægning af ressourceanvendelse til bygninger og anlæg. Dette sker samtidig med at der fra centralt hold arbejdes med at opbygge indikatorer - herunder bygningsindikatorer - der muliggør kvalificeret opbygning af benchmarking nationalt og på europæisk plan indenfor undervisning og forskning. Bygningers arealanvendelse og definitioner indenfor undervisningsområdet har altid været benyttet ved overvejelser om ressourceforbrug til bygninger i anlægs- og i driftsituation, og bygningsindikatorer (tidligere nøgletal) har været beregnet på forskellig måde som anlægs- og forskellige kategorier driftøkonomi målt pr. m2. Endvidere kan forskellige persongrupper inddrages som parametre elever/studerende, lærere, forskere ansatte mv. - ved vurdering af arealforbrug pr. person. Denne rapports ærinde er at forenkle anvendelsen af de arealbegreber der også tidligere har været anvendt indenfor undervisningsområdet i form af simple bygningsindikatorer der har til formål at muliggøre sammenligninger af arealforbrug på ensartede funktioner ved sammenligning af ensartet bygningsanvendelse rækkende fra universitet, fakultet og institut. De anvendte definitioner på arealer-, anvendelse- og rum- skal som udgangspunkt kunne sammenholde kategorierne dels over en længere periode, dvs også med de eksisterende rum anvendelser, dels til en dokumentation af en ændringsproces frem mod en rumudnyttelse med flere funktioner. Dette for at opnå en bedre og optimeret anvendelse af bygningsmassen målt som en bedre udnyttelse i flere timer dagligt samt fuld kapacitetsudnyttelse af rum. Afgrænsning af areal- og rumkategorier skal kunne binde erfaringsopsamling af arealforbrug i godt fungerende lokaliteter direkte til input i nye projekter, samtidig med at ønskede ændringer af forskellige funktioner/lokaleservicies mængdemæssigt vil kunne aflæses ved gentagen registrering. Det kunne fx være et ønske om at etablere bedre studiefaciliteter i form af studiearbejdspladser der kunne registreres som større arealudlæg samt øgning af forskellige typer studiepladser. Afklaring af relevante areal-, anvendelses- og rumkategorier er tæt forbundet til det igangværende UNIlab projekt hvor universiteternes forskningslokaliteter undersøges kvantitets- og kvalitetsmæssigt med henblik på at etablere et grundlag for en opgraderingsindsats. I projektet registreres - indenfor anvendelseskategorien Forskningsrum - op mod 50% af universiteternes areal i laboratoriekategorier udfra de forskellige standarder der er gældende for anvendelse i dag. Nærværende forslag til kategorier dækker de resterende arealer og rum indenfor universiteternes bygningsmasse, således at alt bygningsmæssigt areal kan inddrages 100 %. Forslaget omhandler ikke en videre drøftelse af øvrige parametre ved opbygning/anvendelse af bygningsindikatorer til forskellige formål økonomisk, driftmæssigt mv., eller oplysning som brugerinformation om arealanvendelse på universiteternes hjemmesider. Disse forhold må afklares i samarbejde med universiteterne, idet der på centralt hold kun vil være behov for opsummerede oplysninger der kan belyse den samlede ressourceanvendelse af bygninger og anlæg samt oplysninger der kan vise effekten af bestræbelserne på at skabe fremtidens universiteter. UBST P&U Peter Birk Hansen

5 Areal- og anvendelsesdefinitioner Brutto areal (SEA huslejeareal) Nettoareal (arealer i rum) Primære arealer AREALKATEGORI 1 Brugsnetto AREALKATEGORI 2 Fordelingsareal AREALKATEGORI 3 Birumsareal Anvendelseskategori 1: AREALKATEGORI 4 Sekundært areal Anvendelseskategori 2: AREALKATEGORI 5 Konstruktionsareal (Brutto - Netto) Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer Brugerrelateret areal Bygningsrelateret areal

6 AREALKATEGORI 1 AREALKATEGORI 2 Fordelingsareal AREALKATEGORI 3 Birumsareal Anvendelseskategori 1: AREALKATEGORI 4 Sekundært areal Anvendelseskategori 2: AREALKATEGORI 5 Konstruktionsareal (Brutto - Netto) Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer

7 AREALKATEGORI 5 Konstruktionsareal ( Brutto Netto )

8 Arealkategori 5 Konstruktionsareal (K areal) K Konstruktioner fx: Yder-, indervægge og søjler, lodret kanal (incl. store rør), skorsten, affalds- og installationsskakt (uden døradgang), samt lysbrønde Alt medregnes for hver etage AREALKATEGORI 5 Konstruktionsareal ( Brutto Netto ) Bemærkning: Konstruktionsareal omfatter de helt nødvendige horisontale arealer som følge af bygningens konstruktive udformning med bærende bygningsdele, lette skillevægge, rumopdelere samt vertikale installationsfremføringer og udluftninger Bruttoareal af en etage er nettoareal af alle rum tillagt det nødvendige konstruktionsareal

9 AREALKATEGORI 1 AREALKATEGORI 2 Fordelingsareal AREALKATEGORI 3 Birumsareal Anvendelseskategori 1: AREALKATEGORI 4 Sekundært areal Anvendelseskategori 2: AREALKATEGORI 5 Konstruktionsareal (Brutto - Netto) Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer

10 AREALKATEGORI 4 Sekundært areal

11 Arealkategori 4 Sekundært areal (SE areal) Areal i underkategori: AREALKATEGORI 4 Sekundært areal SE1 Bygningsdrift Rum til fx: Installationer (transformer-, tavle-, tele-, og ventilation (også i tagetage og rum ovenpå tag)), spilrum (elevator-, rullende trapper og - fortove), overvågning (drifts- og overvågningscentraler), IT (server-, PC-, EDB-, maskin- og krydsfelt), installationsskakt (for hver etage), pedelværksted, fyr- og brændsel, affald/skarnkasse, affaldssortering fx papiraffald, storskrald ol. (Kontor og velfærdsrum til bygningsdrift personale hører til A4) SE2 Opbevaring, lagring, parkering, transportkorridor ol. Rum til fx: Opbevaring (arkiv-, pulter- bagage, og gitter(afspærring)depot, grovkælder Lager (centralkælderdepoter til rengøringsartikler/papir/arkiv/møbler/materialer ol., og sikring Parkering (garage-, cykel- og P-kælder og -etage) samt Transportkorridor (kælder- og ingeniør- og forbindelsesgange i terræn (tunnelrør) SE3 Ikke indrettet ol. Rum i fx: Udnyttelig loftetage og ikke indrettet etage samt disponible rum NB Gange og trapper i forbindelse med ovenstående medregnes under SE 1-3 SE4 Småbygning fx: Udhus, skur, garage og teknikbygning- og anlæg (bygninger med ydervæg) NB SE 5-6 udeliggende bygningsarealer medregnes ikke i bygningernes brutto- og nettoareal (og opmåles brutto) SE5 Overdækket areal fx: Carport, cykelskur, portrum, terrasse og udeopholdsareal (bygninger uden ydervæg) SE6 Ikke overdækket areal (herunder pergolaoverdækket) fx: Terasse, altan, altangang og fritliggende trappe Bemærkning: Sekundært areal omfatter areal af de bygningstekniske rum og rum til bygningsdrift, opbevaring, parkering, småbygninger samt ikke indrettede og disponible rum

12 AREALKATEGORI 1 AREALKATEGORI 2 Fordelingsareal AREALKATEGORI 3 Birumsareal Anvendelseskategori 1: AREALKATEGORI 4 Sekundært areal Anvendelseskategori 2: AREALKATEGORI 5 Konstruktionsareal (Brutto - Netto) Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer

13 AREALKATEGORI 3 Birumsareal

14 AREALKATEGORI 3 Birumsareal Arealkategori 3 Birumsareal (B areal) Areal i underkategori: B1 Toilet og bad mv. Rum til fx: WC/toilet og bad (incl. forrum) og omklædning. Specialrum til personlig hygiegne (bruse, dampbad og sauna) Handicaptoilet oplyses særskilt B2 Rengøring mv. Rum til fx: Rengøring (centrale og etagevise) incl. Nærdepot B3 Tekøkken ol. Rum til fx: Tekøkken m. opholdsareal, frokoststue og køkkenfaciliteter (Kantine oplyses under respektive anvendelseskategori fx FA2) B4 Garderobe mv. Rum til fx: Centralgarderobe med telefonboks og bagage-/ kuffert, lockers ol. Bemærkning: Birumsareal omfatter areal af de birum der etableres som serviceog velfærdsrum i tilknytning til ansatte, brugere og gæster

15 AREALKATEGORI 1 AREALKATEGORI 2 Fordelingsareal AREALKATEGORI 3 Birumsareal Anvendelseskategori 1: AREALKATEGORI 4 Sekundært areal Anvendelseskategori 2: AREALKATEGORI 5 Konstruktionsareal (Brutto - Netto) Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer

16 AREALKATEGORI 2 Fordelingsareal

17 AREALKATEGORI 2 Fordelingsareal Arealkategori 2 Fordelingsareal (FO areal) Areal i underkategori: FO1 Adgang Rum til fx: Entre, vindfang, sluse, foyer, vestibule, reception, indgang, hall og indendørstorv ol. FO2 Vandret fordeling Rum til fx: Gang, korridor, passage, kanal og indeliggende balkon FO3 Lodret fordeling Rum til fx: Trappe- (incl. repose), rampe og elevator til person-, vare- og bog ol. (medtages for hver etage der betjenes) FO4 Indlagt fordelingsareal Fx: Gang(flugtvejs)areal indlagt i store rum (fx: Kantine, idrætshal, atrium og indendørs torv ol.) markeres på etageplan, uddrages af rummenes areal og medregnes her i FO4 NB Arealer og funktioner indlagt i fordelingsareal, markeres på etageplan, uddrages af fordelingsrummenes areal og tillægges anvendelseskategorien. Fx: Læseplads i foyer/gang og reception med venteplads i gang ol. Bemærkning: Fordelingsareal omfatter areal af de fordelingsrum der betjener bygningens etager og rum med de nødvendige flugtveje, herunder rum der giver adgang til bygningen og flugtveje i store rum Indgår i bygningens brutto/nettofaktorberegning ( arealøkonomi ) eksempelvis som en (for) høj B/N-faktor ( arealspild ) fx på grund af adgangsrums eventuelle spatiøsitet

18 AREALKATEGORI 1 AREALKATEGORI 2 Fordelingsareal AREALKATEGORI 3 Birumsareal Anvendelseskategori 1: AREALKATEGORI 4 Sekundært areal Anvendelseskategori 2: AREALKATEGORI 5 Konstruktionsareal (Brutto - Netto) Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer

19 AREALKATEGORI 1 Anvendelseskategori 1: Anvendelseskategori 2: Arealkategori 1 Anvendelseskategori 1: (A areal) Areal i anvendelsesunderkategori rum til: A1 Kontor Rum til fx: 1-2 mands og storkontor/kontorlandskab til ansatte + studievejledning (men ikke til studerende) A2 Møderum mv. Rum til fx: Gruppe-, projekt-, seminar- og konference (men ikke til studerende) A3 Administrationsbirum Rum til fx: Depot-, studiesamling-, kopi- arkiv-, lager-, server-, postfordeling-, edbteknik, birumsfunktioner og boksanlæg ol. A4 Administrative Bygningsdriftrum Rum til fx: Kontor mv. og birumsfunktioner Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer Bemærkning: er areal af rum til fællesadministrative formål herunder for universitet/ fakultet, studievejledning, SU og bygningsadministration/teknisk afd.

20 Arealkategori 1 Anvendelseskategori 2: (F areal) Areal i anvendelsesunderkategori - rum til: F1 Forskningslab Biologi basis : GMO kl. 1, isotop kl. C., biologiske agenser kl. 2 (max 15 l) F2 Forskningslab Biologi ekstra : GMO kl. 2, biologiske agenser kl. 2, isotop kl. B (max 15 L) F3 Forskningslab Kemi AREALKATEGORI 1 Anvendelseskategori 1: Anvendelseskategori 2: Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige Arealer F4 Forskningslab Speciel : GMO kl. 3, biologiske agenser kl. 4; kemiske lab. ekstra, renrum, storskalaforsøg (over 15 L) og NMR-rum F5 Hjælpelab til forsknings- + undervisningslab.: Laboratorier der ikke har en primær funktion, men som servicerer primære forsknings- og undervisningslaboratorier. Kan være faste lyse arbejdspladser eller mørke rum der kun bruges kortvarigt. Rum til: Apparat-, lab.opvask/glasvask, autoklave-, veje-, køleskabs/køle-, fryselab/-, thermo-, mørkekammer, kemikalie-, mikroskopi-, celledyrkning-, klima-/kammer, vækst-, værksted, farlige stoffer, redigeringsteknik, grovlab./værkstæder og birum i øvrigt til laboratorier F6 Forskningslab- Eksperimentel : Idræt (boldspil, redskaber, svømme mv.), anatomi, kirurgi, opstillinger til fysiske forsøg og elektronik F7 Gnaverstald: Hele afsnit med dyrestalde for gnavere, inkl. lab til dyreforsøg, foderrum, sluser og gange mm. F8 Stald : Hele afsnit med stalde for andre dyr end gnavere (køer, svin, høns mv.) incl. lab til dyreforsøg, foderhus, sluser og gange mv. F9 Vækst- og drivhuse: Hele huse incl. lab, teknikrum, gange mv. F10 Institutadministration Kontor (til ansatte herunder VIP, phd, speciale og gæster + studievejledning) Lærerrum Møderum (grupperum (ikke studerende)/ projektrum ol.) Bibliotek med birum (læsepladser til studerende afmærkes på etageplan og uddrages) Administrationsbirum fx: Depot-, studiesamlings-, kopi-, arkiv-, lager-, server-, postedbteknik-, boksanlæg ol. bium Velfærdsrum til de ansatte fx garderobe og omklædning/bad i tilknytning til forskningsaktivitet Bemærkning: er areal af rum i tilknytning til institutareal til forskning og institutadministration (et kontor registreres som forskningsareal med mindre det er et administrationsareal)

21 Arealkategori 1 AREALKATEGORI 1 Anvendelseskategori 1: Anvendelseskategori 2: Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer Anvendelseskategori 3: (U areal) Areal i anvendelsesunderkategori rum til: U1 Undervisningslab Biologi øvelseslab: GMO kl. 1, isotop kl. C., biologiske agenser kl. 2 (max 15 l) U2 Undervisningslab Kemi øvelseslab. U3 Undervisningslab (tørt): Specialindrettet undervisningsrum: Øvelseslab, klinik, sproglab, av-lab, lyd- og tvstudie (medieværksted) og særlig undervisning (alle lab til andre fag end biologi og kemi) U4 Teorilokale: Tørt undervisningsrum med standardindretning: Edb-rum, eksamensrum, av-lab, tv-studie (alle teorirum til andre fag end biologi og kemi) U5 Auditorium: Incl. birum fx: Projektorrum, garderobe- og depotrum U6 Idrætshal ol.: Hal til boldspil-, redskabsgymnastik- og svømmehal incl. depot og birum i tilknytning til undervisning (Forhal og fordelingsareal samt garderobe, toiletter, omklædning/bad hertil) U7 Undervisningsbirum fx: Depot, arkiv, lager, kopi/printerrum garderobe og omklædning/bad i tilknytning til undervisningsareal (Hjælperum til undervisningslab fx veje-, køle- og klimarum hører under F5) Bemærkning: er areal af rum til undervisning og øvelser i våde og tørre fag samt birum hertil

22 Arealkategori 1 AREALKATEGORI 1 Anvendelseskategori 1: Anvendelseskategori 2: Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: (S areal) Areal i anvendelsesunderkategori rum til: S1 Studiearbejdspladser fx: Studiesal, læserum samt indlejrede studiearbejdspladser i andre rum ( fx læsesalspladser i bibliotek, indlejrede studiearbejdspladser i fordelingsareal, studiearbejdspladser i institutareal, kontorer og kantiner mv.) S2 Gruppe- og projektrum (rum kun for studerende). S3 Studenterophold fx: Klub, -café/slyngelstue og lign. (sociale rum) S4 Studenterorganisationer fx: Kontor, møderum med birum Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsrealer Bemærkning: er areal af rum til studerendes studiearbejde og studentersociale liv

23 Arealkategori 1 AREALKATEGORI 1 Anvendelseskategori 1: Anvendelseskategori 2: Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 5: (FA areal) Areal i anvendelsesunderkategori rum til: FA1 Bibliotek med birum: Bibliotek m. tilhørende faciliteter og birum FA2 Kantiner med birum: Kantinerum incl. kontor, køle- fryserum, depot, kontor og omklædning mv. Samt frokost- og spisestue incl. køkken (ikke tekøkken) FA3 Fælles opholdsarealer : Repræsentative og rekreative fx festsal, faculty club, motion/fitness ol., hvilerum, meditative rum(bederum) FA4 Servicefunktioner: Medierum, bladtrykkeri, kopicentral ol. Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer Bemærkning: er areal af rum med spise-, ophold-, rekreative- og service funktioner der benyttes fælles af ansatte, studerende og gæster Rum der ikke direkte kan henregnes til Fællesadm., forskning eller undervisning i anvendelseskategori FA, F og U

24 Arealkategori 1 AREALKATEGORI 1 Anvendelseskategori 1: Anvendelseskategori 2: Anvendelseskategori 3: Anvendelseskategori 4: Anvendelseskategori 5: Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer Anvendelseskategori 6: Øvrige brugsarealer (Ø areal) Areal i anvendelsesunderkategori rum til: Ø1 Erhvervsudlejning: Udlejning til erhverv og fremleje) fx: til forretning/butik/ forlag/boghandel/kantineudsalg ol. Ø2 Iværksætterlejemål fx: Forskerpark, innovations- og incubatormiljø ol. Ø3 Udlejnings-, gæste- og tjenestebolig Ø4 Feltstation Ø5 Publikumsområde fx: Museum/udstilling ol., patient område (ophold incl. øvrige funktioner) Ø6 Anden anvendelse fx: Tomgangslejemål, bufferlokaler, under ombygning/nedrivning/fraflytning til salg ol. Bemærkning: Øvrige brugsarealer er areal af udlejede og fremlejede bygninger og rum i bygninger - herunder undervisningsbygninger - der er under ombygning/ændring eller ikke benyttes

25 Bilag Eksempel: KU arealer 22. august 2007 Arealkategori 5 Konstruktionsareal 12,9% Arealkategori 4 Arealkategori 1 Brugsnetto 50,5% 12,5% 3,1% Sekundært areal Arealkategori 3 Birumsareal 20,9% Brutto totalareal m² 22. aug Arealkategori 2 Fordelingsareal

Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne

Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne December 2008 Rev juli 2009 COWI A/S, RH Arkitekter

Læs mere

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Projektkonkurrence om Universitetscampus Ballerup Februar 2011 1 Formål Formålet med aflevering af IFC modellen er at den skal give forståelse for

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Juli 2007 revideret januar 2009 Bygningsvurdering Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. PROCESENERGI - analyserapport

Bygningsstyrelsen. PROCESENERGI - analyserapport Bygningsstyrelsen PROCESENERGI - analyserapport Juni 2013 Projektnummer: 770 Version 3, 7. juni 2013 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, Carsten Tonn Petersen, Louise Hedelund Sørensen. Mie Skaarup

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET Til Universitets- og Bygningsstyrelsen Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

Indledning... 2. Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6

Indledning... 2. Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6 Oversigt over studiemiljøet på Aalborg Universitet foråret 2011 Indhold Indledning... 2 Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6 Flere studiearbejdspladser efterlyses på HUM og delvist

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 9 Begrebskatalog Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 9.1 Formål og anvendelse 3 9.2 r til begrebskataloget 4 9.3 Ordliste 5 9.4 Begreber 12 2 9.1 Formål Formålet med dette

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere