Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen"

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen 1. Parterne 1.1 Mellem parterne Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen herefter benævnt Udlejer og?????, herefter benævnt Lejer er dags dato indgået følgende lejeaftale, i det følgende benævnt Aftalen. 2. Beskrivelse af det lejede 2.1 Lejemålet omfatter i alt ++ m 2 hal nr. ++, jf. grundplan i udbudsmaterialet. 3. Det lejedes anvendelse 3.1 Det lejede må af Lejer anvendes til opmagasinering af varelager, henstilling af driftsmateriel eller lignende. Det er ikke tilladt at have nogen som helst form for oplag uden for bygningerne. 3.2 Parterne er enige om, at lejemålet ikke er erhvervsbeskyttet. 3.3 Lejer har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til det lejedes indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljøog brandforhold. Udlejer skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav vedrørende det lejede og modtage kopi af de fornødne tilladelser. 3.4 Lejers anvendelse må ikke medføre unormale lugt-, støj- eller lysgener eller på anden måde være til gene for øvrige lejer i ejendommen eller andre. Lejer skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lejede omgås dette forsvarligt. Ved personligt fremmøde: Højmarksvej 20, 6670 Holsted

2 3.5 Udlejer er berettiget til at udleje eller anvende andre lokaler i ejendommen til samme branche og samme anvendelse som lejers. 4. Ikrafttræden og det lejedes stand ved overtagelse 4.1 Lejemålet, der er tidsbegrænset, begynder den 1. september 2014 og ophører uden yderligere varsel med udgangen af september Det lejede overtages af Lejer i den stand bygningerne forefindes og som beset og godkendt af Lejer uden mangelansvar for udlejer. 5. Lejeaftalens varighed 5.1 Lejeaftalen kan af lejer indenfor tidsbegrænsningen opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. 5.2 Udlejer kan opsige lejeaftalen med seks måneders varsel til fraflytning den 1. i en måned, såfremt ejendommen af Vejen Kommune skal anvendes til byggemodning, salg eller lignende formål. Ligeledes begrundes tidsbegrænsningen med, at ejendommen er erhvervet til kommunalt brug. 5.3 Lejer har ikke krav på erstatning ved opsigelse fra Udlejers side. Erhvervslejelovens 66 er således fraveget på dette punkt. 6. Depositum, driftsomkostninger og forbrug 6.1 Udover huslejen betaler lejer forbrug af strøm. Dette sker ved aflæsning af bimåler eller anden aftale. 6.2 Der betales ingen depositum. 7. Skatter og afgifter 7.1 Uanset aftalt uopsigelighed og uanset særlige reguleringsklausuler kan lejen forhøjes som følge af stigninger i de skatter og afgifter, der påhviler ejendommen, eller ved pålæg af nye afgifter. 7.2 Lejeforhøjelsen beregnes i forhold til de skatter og afgifter, der påhvilede ejendommen på tidspunktet for lejemålets ikrafttræden. Ved fald eller bortfald af skatter og afgifter skal der ikke ske nedsættelse til et lavere beløb end det, som påhviler ejendommen denne dato. 8. Lejens størrelse 8.1 Lejen er aftalt til ++ kr./m 2 pr. måned. 8.2 Den årlige husleje udgør ++++ kr. uden moms. 9. Betalingstid og sted 9.1 Lejen betales forud hver den 1. i måneden med ++++ kr. pr. måned på en af udlejer anvist konto. Betaling sker første gang den 1. september af 5

3 9.2 Lejebetalinger er pligtig pengeydelse i lejeforhold, således at Udlejer er berettiget til at ophæve Aftalen ved for sen betaling, jf. erhvervslejelovens Udlejers adgang til, arbejder i og forandringer af det lejede 10.1 Udlejer og/eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, såfremt forholdene kræver det. Udlejer kan altid uden varsel foretage uopsættelige arbejder i det lejede Udlejer har, uanset en aftalt uopsigelighed, ret til at foretage ændringer i det lejede og ændringer af ejendommen, selv om dette berører lejerens brugsret, såfremt ændringerne ikke væsentligt og varigt ændrer det lejedes identitet Varsling af iværksættelse af arbejder i det lejede skal være skriftlig og med en frist på fire uger Ethvert arbejde, som Udlejer iværksætter, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til Lejer. Udlejer skal straks foretage efterreparationer. 11. Lejers ændringer af det lejede 11.1 Lejer må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke foretage ændringer af det lejede. Lejer har efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede Alle omkostninger i forbindelse med ovennævnte tiltag betales af lejer, der er pligtig til selv at indhente alle myndighedsgodkendelser samt sørge for, at eventuelle betingelser for godkendelsen til stadighed opfyldes. Lejer har den fulde vedligeholdelses- og fornyelsespligt af ændringer i det lejede, ligesom lejer refunderer merudgifter til vedligeholdelse af ejendommen, som er en følge af lejers ændringer Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade herunder hændelig som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt som følge af lejers skilte m.v., installationer eller ombygninger Hvis lejeren har foretaget ændringer af det lejede, er Lejeren ved lejeforholdets ophør forpligtet til at retablere det lejede, med mindre Udlejer skriftligt har frafaldet dette krav. Udlejer kan forlange, at Lejeren, inden en ændring foretages, indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for opfyldelsen af retableringspligten Ved fraflytning skal Lejer for egen regning fjerne ethvert spor af skilte, skiltning og andre genstande anbragt på ejendommen i henhold til ovennævnte, med mindre Udlejer skriftligt frafalder kravet herom. 3 af 5

4 12. Renholdelse 12.1 Lejer har særlig renovationsbehov og opfyldes ved lejers egen foranstaltning for lejers regning. Dagrenovationslignende affald skal være tilmeldt den kommunale affaldsordning. 13. Vedligeholdelsespligt 13.1 Lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet, herunder er lejer forpligtet til at foretage maling, hvidtning o. lign. samt vedligeholdelse af gulvbelægninger, elafbrydere og eventuelle andre installationer af enhver art. Lejer er desuden forpligtet til at vedligeholde og om fornødent forny låse, nøgler og ruder Den udvendige vedligeholdelsespligt påhviler Udlejer Det lejede skal til enhver tid fremtræde i ryddeligt stand. Udlejer og dennes repræsentant er til enhver tid berettiget til at besigtige det lejede med henblik på konstatering af, om Lejers vedligeholdelsesforpligtigelser er opfyldte Lejer skal selv tegne forsikring for indholdet i den lejede bygning Udlejer kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for hærværk, tyveri o.lign. af indholdet i den lejede bygning. 14. Det lejedes stand ved fraflytningen 14.1 Lejer skal aflevere det lejede i samme stand som ved indflytningen med undtagelse af ælde og almindeligt slid. Ved lejemålets overdragelse laves der tilstandsrapport med tilhørende billeder som dokumentation for bygningens stand Det lejede skal af Lejer på fraflytningstidspunktet afleveres rengjort. 15. Misligholdelse 15.1 Ved væsentlig misligholdelse fra en parts side er den anden part berettiget til at hæve Aftalen, såfremt det hævebegrundede forhold ikke bringes til ophør uden ugrundet ophold eller skriftligt påkrav herom Ved Aftalens ophævelse på grund af misligholdelse, er den misligholdende part forpligtiget til at betale den anden part erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningskravet omfatter også driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, jf. dog pkt. 18 nedenfor. 16. Afståelse 16.1 Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret. Erhvervslejelovens 55 gælder således ikke for lejeforholdet. 4 af 5

5 17. Fremleje og fremforpagtning 17.1 Lejer er ikke berettiget til at foretage fremleje eller fremforpagtning af det lejede eller nogen del heraf. 18. Tvist mellem parterne 18.1 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved de almindelige domstole med Retten i Esbjerg som aftalt værneting. 19. Kontraktændringer 19.1 Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne Aftale, skal være skriftlige for at være bindende Medmindre andet fremgår af parternes aftale, skal ændringer og tilføjelser til Aftalen ikke indebære, at der anses at foreligge en ny lejeaftale mellem parterne. 20. By- og Boligministeriets checkliste 20.1 Det tidligere By- og Boligministeriets checkliste er vedlagt denne Aftale som Bilag 1. Parterne erklærer ved deres underskrift, at de forinden lejekontraktens underskrivelse er blevet opfordret til at gennemgå denne, dels til at søge rådgivning hos advokat eller anden lejeretlig sagkyndig, såfremt den pågældende ikke selv besidder sådan sagkundskab. Vejen, den / Vejen, den / Udlejer: Vejen Kommune Lejer: Peter Hansen Chef for Teknik & Miljø 5 af 5

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde.

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde. Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde og [Operatør] Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde (herefter

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi II 89-13765/284 Lejeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi og om leje af standplads nr. på Testcenteret Østerild 2 Lejeaftale (i det følgende "Lejeaftalen") 1.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere