Lokalplan nr Hamlets Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge"

Transkript

1 Lokalplan nr Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN Områdets afgrænsning Lokalplanens formål Områdets anvendelse Udstykning Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering Bygningernes ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af bebyggelse...11

2 REDEGØRELSE Den efterfølgende lokalplan redegør for bestemmelser vedrørende bevaringen af bebyggelsen HAMLETS VÆNGE i Helsingør. Lokalplanområdet Bebyggelsen er beliggende i Helsingørs nordvestlige villakvarterer. Bebyggelsen omfatter et relativt stort område, der strækker sig 350 m langs Esrumvej og 400 m langs Hamlets Vænge. Desuden indgår Uffesvej og en del af Holger Danskes Vej. 3

3 Ejerforhold Bebyggelsen i Hamlets Vænge/Esrumvej ejes af Det sociale Boligselskab i Helsingør. LOKALPLANENS FORMÅL Det er endvidere hensigten at give mulighed for, at nogle af vejene i kvarteret kan trafiksaneres efter reglerne i færdsels- og vejlovgivningen. LOKALPLANENS BAGGRUND I Helsingør kommuneplans rammer for lokalplanlægning er Hamlets Vænge udpeget som bevaringsområde. Bebyggelsen må, da der ikke tidligere har været foretaget forbedringer af væsentligt omfang, betegnes som værende af lav brúgsværdi. Såfremt man vil undgå forfald, må der foretages meget omfattende reparationer. På baggrund af ovenstående har boligselskabet besluttet, at man vil søge bebyggelsen ført op til en standard, som rimeligt svarer til moderne socialt boligbyggeri. Lokalplanen skal sikre, at istandsættelsen sker under hensyntagen til bebyggelsens oprindelige arkitektoniske kvaliteter. 4

4 Historisk tilbageblik Bebyggelsen, som består af i alt 43 huse med 168 lejligheder, er bygget i 3 etaper i perioden etape beliggende på Esrumvej blev opført af kommunen i 1917 efter henvendelse fra Arbejdernes Fællesorganisation. 2. etape, mellem Esrumvej og Holger Danskes Vej, opførtes ligeledes i kommunalt regi i årene , mens 3. og sidste etape, kaldet Værftshusene, opførtes efter overenskomst mellem kommunen og A/S Helsingør Jernskibsog Maskinbyggeri i perioden Bebyggelsen blev opført som en social indsats til afhjælpning af bolignød og tilskyndet af stigende arbejdsløshed. Dette afspejler sig i boligernes størrelse (ca m 2 ) og deres indhold af sanitære faciliteter, som efter nutidens standard er ringe. Karakteristik af bebyggelsen Bebyggelsen, der er tegnet af arkitekt Poul Holsøe, står som et eksempel på de herskende ideer, der i 1920 erne blev fremført af Landsforeningen, Bedre Byggeskik. Det vil sige traditionelt dansk byggeri med god bygningskonstruktiv standard, som dog nu på grund af manglende vedligeholdelse af facader og interne kloaksystemer m.v. er truet på sin sundhed. Bebyggelsen består af huse indeholdende 2, 4 og 8 lejligheder. Der er trods forskel i størrelsen af husene en vældig god harmoni i bebyggelsen. Trods den ringe vedligeholdelsesstand og mangel på moderne bekvemmeligheder, er bebyggelsen derfor et ganske attraktivt boligområde. Trafik Med undtagelse af Esrumvej, som er indfaldsvej til Helsingør bykerne, er de øvrige veje kun befærdet med lokaltrafik, hvilket gør dem velegnet til 40-regulering. I forbindelse med kommunens planer om etablering af cykelstier på Esrumvej, vil det blive nødvendigt at ekspropriere areal fra ejendommene langs Esrumvej. LOKALPLANENS INDHOLD Området bevares som boligområde. Bygningerne må ikke være genstand for ombygning eller nybygning, som kan forstyrre eller forringe områdets miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter. Al tilbygning må anses for at være en sådan forringelse. Vejforhold Bygningernes ydre fremtræden Det påregnes, at Hamlets Vænge enten nu eller senere trafiksaneres efter intentionerne i færdselslovens 40. Bygningernes ydre vægge skal fremtræde som pudsede, vandskurede eller lignende i farven lysgul/lysokker. 5

5 Eksisterende tagbeklædning kan udskiftes med nye røde danske falstagsten. Dagslys til tagetagen kan sikres ved hjælp af ovenlysvinduer af mindst mulig type og omfang med 2 lag glas. Boligselskabets planer for lejlighedsistandsættelse Lejlighedstyper. Ved istandsættelsen tænkes lejlighederne ført op til rimlig nutidig standard, og der påregnes ikke ændringer i antallet af boliger, som fordeler sig således 2 værelser 87 stk. 3 værelser 81 stk. I alt 168 stk.. Indvendige arbejder Der udføres toilet og bad i alle lejligheder, og ældre køkkener udskiftes. Der fremføres varmt og koldt brugsvand og el-installationerne kontrolleres og istandsættes. Der indlægges centralvarme. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Hamlets Vænge er i henhold til kommuneplanens rammedel beliggende indenfor enkeltområde 1.B21. Ifølge rammedelen skal en lokalplan, der træffer bestemmelser for området sikre: a. at områdernes anvendelse fastlægges til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten under ét overstiger 25, samt at der i øvrigt ikke åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom overstiger 25. c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 1½ etage. d. at der ved en samlet bebyggelse af et ubebygget areal med mere end 8 boliger sikres, at mindst 10 % af området anvendes til samlede friarealer af forskellig karakter fælles for bebyggelsen, heri er ikke medregnet parkeringsarealer. e. at de særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter i bebyggelserne Hamlets Vænge samt Gl. Banegårdsvej-kvarteret bevares gennem et sæt af bebyggelsesregulerende bestemmelser. 6

6 Varmeplan Ifølge Helsingør kommunes varmeplan er lokalplanområdet beliggende dels i naturgasområdet og dels i et område for fjernvarmeforsyning. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelse heraf må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at bebyggelsen i området ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter kommuneplanlovens 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. 7

7 HELSINGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR for Hamlets Vænge Kortbilag nr. 1: Matrikelkort Kortbilag nr. 2: Luftopmålingskort Teknisk Forvaltning, Espergærde d MG/vl 8

8 1 - OMRÅDETS AFGRÆNSNING Området er vist på bilag 1, indrammet med kraftig streg. stk. 2 Området omfatter pr følgende matr.nr. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 1 k, 1 l,1 m, 1 n, 1 p, 1 dv, og 67 b Helsingør Markjorder, samt alle parceller, der efter denne dato udstykkes fra de nævnte ejendomme. stk. 3 Området er opdelt i 3 enheder: Enhed nr. 1 Esrumvej og Uffesvej. Enhed nr. 2 Hamlets Vænge til Holger Danskes Vej. Enhed nr. 3 Værftshusene mellem Holger Danskes Vej og Gl. Hellebækvej. 2 - LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål, at fastlægge områdets status som boligområde. at sikre at de særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter i bebyggelsen bevares gennem et sæt af bebyggelsesregulerende bestemmelser. at fastlægge muligheder for trafiksanering af Hamlets Vænge og Uffesvej. 3 - OMRÅDETS ANVENDELSE Enhed nr. 1 må kun anvendes til boligformål. Byrådet kan tillade, at de på matr.nre. 1 e og 1 dv beliggende butikker (cykellageret, bageri) opretholdes og evt. senere overgår til andre butiksformål for kvarterets daglige forsyning eller til andre erhvervstyper, når følgende vilkår er opfyldt: parkeringsarealer skal kunne anlægges i nødvendigt omfang. virksomheden må ikke medføre gene for de omboende. skiltning eller lignende skal godkendes af byrådet. stk. 2 Enhed nr. 2 må kun anvendes til boligformål. Med byrådets særlige godkendelse må der indenfor det på kortbilag 2 skraverede område indrettes bebyggelse, som er fælles for områdets beboere. stk. 3 stk. 4 Enhed nr. 3 må kun anvendes til boligformål. Indenfor lokalplanområdet kan opføres tekniske anlæg til forsyning af området med varme, når der tages behørigt hensyn til bebyggelsens kvaliteter. 4 - UDSTYKNING Yderligere udstykning må kun finde sted med byrådets særlige tilladelse. 9

9 5 - VEJFORHOLD 1 Hamlets Vænge og Holger Danskes Vej kan trafiksaneres efter intentionerne i færdselslovens 40 således, at vejene kommer til at fremtræde som stilleveje med allé af træer. Trafiksaneringen skal ske i overensstemmelse med en af Helsingør kommune godkendt plan og efter reglerne i færdsels- og vejlovgivningen. 6 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING stk. 2 stk. 3 Bebyggelsens omfang og placering må ikke ændres uden tilladelse fra Helsingør kommune. Der kan i forbindelse med husene placeres udhuse og garager indenfor det på kortbilag 2 viste område til brug for cykler, barnevogne, redskaber m.v. Placeringen skal i de enkelte tilfælde godkendes af Helsingør kommune. Såfremt et hus nedbrænder skal et nyt opføres i overensstemmelse med det oprindelige udseende 7 - BYGNINGERNES YDRE FREMTRÆDEN stk. 2 stk. 3 stk. 4 Af hensyn til områdets karakter må dele af bebyggelsen kun nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med særlig tilladelse hertil. Tilladelse skal eksempelvis indhentes ved ændring af vinduer, af facadens farve eller overfladebehandling, samt ved foranstaltninger der væsentligt ændrer bebyggelsens karakter. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted udover på nævnte eksisterende erhvervslejemål. Ydervægge skal fremtræde som pudsede, vandskurede eller lignende i farve lysgul/lysokker. Tage skal fremtræde som halvt afvalmede saddeltage med normale røde danske falstagsten. Med byrådets særlige godkendelse kan dagslys til tagetagen sikres ved ovenlysvinduer af mindst muligt omfang med 2 lag glas. stk. 5 Udhuse og garager skal opføres med ensartet træbeklædning malet i jordfarver. Tagene skal udformes som sadeltage med en hældning mellem 40 og 50 o og skal dækkes med røde falstagsten eller sort tagpap. Blanke reflekterende materialer må ikke benyttes. stk. 6 stk. 7 Døre, vinduesrammer og lignende bygningsdele skal fremtræde hvide, og med snedkerprofiler magen til de oprindelige, dog kan der etableres koblede ruder. Der må ikke opsættes udvendige antenner på hvert hus. Efter byrådets nærmere godkendelse kan der indenfor området opsættes et fælles antenneanlæg. 8 - UBEBYGGEDE AREALER Fælles friarealer, legepladser, P-pladser m.v. skal etableres i overensstemmelse med en af Helsingør 1 I forbindelse med kommunens planer om etablering af cykelstier på Esrumvej, vil det blive nødvendigt at ekspropriere areal fra ejendommene langs Esrumvej. 10

10 kommune godkendt plan. stk. 2 stk. 3 stk. 4 Hegn mod nabo- og vejskel etableres som klippede hække. Eventuel belysning i områderne etableres som parkbelysning på lave standere. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 9 - FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF BEBYGGELSE Ved ombygning skal den del af bebyggelsen, som ifølge varmeplanen er beliggende indenfor området til naturgasforsyning tilsluttes naturgassen. Ibrugtagning af bebyggelsen kan ikke ske, før denne tilslutning eller forberedelse til denne har fundet sted. stk. 2 Ved ombygningen skal den del af bebyggelsen, som ifølge varmeplanen er beliggende indenfor området til fjernvarmeforsyning, tilsluttes fjernvarmen. Ibrugtagning af bebyggelsen kan ikke ske, før denne tilslutning har fundet sted. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, den 19. marts P.B.V. Per Tærsbøl / Mogens Eeg I henhold til 27 i kommuneplanloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. HELSINGØR BYRÅD, den 17. december 1984 P.B.V. Ove Thelin / Mogens Eeg 11

11

12

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere