LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND"

Transkript

1 UDKAST LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR nr.:

2 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Parterne og det lejede 3 2 Benyttelse 4 3 Ikrafttræden og opsigelse 4 4 Afståelsesret 4 5 Fremlejeret 5 6 Indretning 5 7 Årslejen og dens betaling 5 8 Depositum 5 9 Aftalt regulering af årslejen 5 10 Lejeregulering i henhold til lovgivning 5 11 Ændring af lejevilkår - genforhandling - opsigelse 6 12 Skatter og afgifter 6 13 Driftsomkostninger 6 14 Varmeudgifter 6 15 Andre forbrugsudgifter 6 16 Forsikringer 7 17 Ren- og vedligeholdelse 7 18 Ændringer og myndighedsgodkendelser 7 19 Skiltning 8 20 Erstatning ved opsigelse 8 21 Aflevering af det lejede 9 22 Merværdiafgift (moms) 9 23 Tvister Generelt 10 Bilag: Bilag 1: Oversigtstegning Bilag 2: Serviceydelser leveret af Nordsjællands Hospital til Frederikssund Kommune

3 Side 3 af 11 1 Parterne og det lejede 1.1 Mellem Nordsjællands Hospital CVR nr Dyrehavevej Hillerød (i det følgende kaldet udlejer) og Frederikssund Kommune CVR nr Torvet Frederikssund (i det følgende kaldet lejer) er der indgået nærværende lejekontrakt vedrørende lokaler beliggende Nordsjællands Hospital, Frederikssund, Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund. Bruttoetageareal: m 2 Lokalerne består af følgende: - 12 sengestuer inkl. bad og toilet - 1 undersøgelsesrum - 1 baderum - 1 medicinrum - 2 skyllerum - 1 anretterkøkken - 1 journalrum - 1 patientopholdsstue - 1 personalerum - 2 personaletoiletter - 3 kontorer - 4 depotrum Lokalerne ligger samlet på plan 4. Det samlede bruttoetageareal er et anslået areal. Eventuelle arealafvigelser giver hverken udlejer eller lejer ret til at kræve ændret lejefastsættelse.

4 Side 4 af Det lejede udgør de lokaler, der er farvet olivengrønne på oversigtstegningen, jf. bilag 1. 2 Benyttelse 2.1 Det lejede skal benyttes til midlertidige pladser, rehabiliteringspladser og lignende og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål. 2.2 Parterne er enige om, at lejer ikke fra det lejede skal drive en virksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Lejemålet er derfor ikke omfattet af Erhvervslejeloven Ved lejekontraktens indgåelse er den gældende planlægning for området (regionsplan, lokalplan m.v.) og den gældende byggelovgivning, herunder eventuelle vilkår for byggetilladelse, ikke til hinder for, at det lejede anvendes til det aftalte formål, jf Lejer er ansvarlig for, at den virksomhed, som lejer udøver i det lejede, ikke er i strid med offentlige forskrifter. Såfremt den virksomhed, som lejer udøver i det lejede, kræver tilladelse fra offentlige myndigheder, herunder bygningsmyndigheder, brandmyndigheder, sundhedsmyndigheder, miljømyndigheder, arbejdstilsyn eller andre, indhenter lejer selv for egen regning sådanne tilladelser. Lejer skal uden ugrundet ophold underrette udlejer om myndighedskrav og skal sende udlejer kopi af myndighedskrav og tilladelser. 2.5 Den virksomhed, som lejer udøver i det lejede, må ikke medføre lugt, støj, lysgene eller nogen anden form for gene eller ulempe for udlejer, andre lejere i ejendommen eller ejendommens naboer. 3 Ikrafttræden og opsigelse 3.1 Lejemålet træder i kraft den 1. januar Lejemålet er tidsbegrænset, og lejekontrakten ophører uden yderligere varsel den 31. december 2020, hvor udlejer forventer at ejendommen sælges til tredjemand. 3.3 Lejer kan opsige lejemålet med et varsel på 6 måneder til fraflytning ved udgangen af en måned. 3.4 Udlejer kan med et varsel på 18 måneder til fraflytning ved udgangen af en måned opsige lejemålet efter erhvervslejelovgivningens til enhver tid gældende regler, for tiden Erhvervslejeloven 61, stk Afståelsesret 4.1 Lejer har ikke ret til at afstå lejemålet til tredjemand - hverken helt eller delvist - og Erhvervslejeloven 55 skal således ikke gælde for lejemålet.

5 Side 5 af 11 5 Fremlejeret 5.1 Lejer har ikke ret til at fremleje, bortforpagte eller i øvrigt overlade brugen af det lejede til tredjemand - hverken helt eller delvist. 6 Indretning 6.1 Lejemålet overtages som beset. 6.2 Lejemålets stand på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. pkt. 3.1, skal af udlejer dokumenteres ved udførlig fotodokumentation, som skal afleveres til lejer senest 14 dage efter ikrafttrædelsestidspunktet. Dokumentationen kan afleveres i elektronisk format. 7 Årslejen og dens betaling 7.1 Den årlige leje er kr. ekskl. moms (2015-niveau). 7.2 Årslejen betales kvartalsvist forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, første gang den 1. januar Fakturering sker ved fremsendelse af e-faktura hvert kvartal. 8 Depositum 8.1 Lejer betaler ikke depositum. 9 Aftalt regulering af årslejen 9.1 Årslejen reguleres én gang årligt i januar måned i henhold til udviklingen i nettoprisindekset fra november til november. Årslejen reguleres første gang i januar 2016 med stigningen i nettoprisindekset fra november 2014 til november Lejeregulering i henhold til lovgivning

6 Side 6 af Lejen kan reguleres efter bestemmelserne i Erhvervslejelovens, herunder (skatter/afgifter) og 31 (forbedringer) Lejen kan ikke i lejekontraktens løbetid reguleres i henhold til Erhvervslejelovens 13 (markedsleje). 11 Ændring af lejevilkår - genforhandling - opsigelse 11.1 Parterne er enige om, at der ikke kan ske genforhandling af lejevilkårene efter reglerne i Erhvervslejeloven Skatter og afgifter 12.1 I årslejen indgår skatter og afgifter pr. 1. januar Driftsomkostninger 13.1 Driftsomkostninger til lejemålet fremgår af bilag 2, som er en oversigt over serviceydelser med angivelse af pris leveret af udlejer til lejer. 14 Varmeudgifter 14.1 Ejendommen er forsynet med varme via naturgas Det lejede forsynes med varme og varmt vand Lejer skal betale en fast årlig udgift for varme og varmt vand på kr. ekskl. moms, idet beløbet dog reguleres jf. bestemmelsen i lejekontraktens pkt Udlejer påtager sig intet ansvar for forstyrrelser i varme- og varmtvandsforsyningen Lejer er forpligtet til at holde det lejede frostfrit. 15 Andre forbrugsudgifter 15.1 Lejer skal betale udgifter til vand og el, som samlet udgør en fast årlig udgift på kr. ekskl. moms, idet beløbet dog reguleres jf. bestemmelsen i lejekontraktens pkt

7 Side 7 af Udlejer påtager sig intet ansvar for forbigående forstyrrelser i forsyningen af vand og el. 16 Forsikringer 16.1 Udlejer skal holde ejendommen bygnings- og brandforsikret. Omkostningen hertil indgår i årslejen efter lejekontraktens 7. Lejer drager selv omsorg for at tegne alle andre forsikringer. 17 Ren- og vedligeholdelse 17.1 Lejer er forpligtet til at bekoste al indvendig ren- og vedligeholdelse af det lejede med tilhørende installationer, uanset om disse installationer er bekostet af udlejer eller lejer Udlejer udfører og bekoster udvendig vedligeholdelse af bygningen, herunder fundament, bygningskonstruktioner, tagbeklædning og facader, samt udvendig vedligeholdelse af vindueskonstruktioner inkl. ruder, fals og kant. Omkostningerne hertil indgår i årslejen efter lejekontraktens Udlejer er forpligtet til at udføre udvendig renholdelse af ejendommens vinduer Udlejer samt dennes teknikere og sagkyndige har til enhver tid efter forudgående anmeldelse med passende varsel ret til adgang til det lejede til forberedelse eller foretagelse af vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, der skal udføres til mindst mulig gene for lejer. Udlejer samt dennes teknikere og sagkyndige har endvidere uden varsel ret til adgang til det lejede, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til uopsættelig indgriben eller uopsættelig reparation Mangler ved det lejede og beskadigelse af lejers ting, der skyldes hændelige forhold, som f.eks. nedbør, eller skyldes tredjemand, som f.eks. andre brugere i ejendommen, giver ikke lejer ret til erstatning fra udlejer. I øvrigt gælder erhvervslejelovens 18, stk. 2 for lejers ret til at kræve forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer brugsværdien af det lejede for lejeren Lejer er pligtig til ved egen foranstaltning og for egen regning at fjerne emballage, affald og lignende, som ikke fjernes af dagrenovationen, og indtil fjernelsen at opbevare affaldet i egne lokaler. 18 Ændringer og myndighedsgodkendelser 18.1 Eventuel ombygning, istandsættelse eller indretning, der måtte blive forlangt af lejers forsikringsselskab eller offentlige myndigheder, herunder bygningsmyndigheder, brandmyndigheder, sundhedsmyndigheder, arbejdstilsyn eller andre, som vilkår for den virksomhed, som lejer udøver i det lejede, foretages af lejer for egen regning, uanset om sådanne krav stilles allerede

8 Side 8 af 11 ved lejeaftalens begyndelse eller senere. For sådanne ændringer gælder i øvrigt de i nævnte vilkår Erhvervslejeloven 38, stk. 1 skal ikke gælde for lejemålet, og lejer har således kun ret til at foretage installationer eller ombygninger i det lejede, i fællesrum eller på bygningen med skriftligt samtykke fra udlejer, og i det omfang lejeren har ret dertil efter lovregler, der ikke kan fraviges, for tiden Erhvervslejeloven 37 og 38, stk Såfremt samtykke gives af udlejer, skal arbejdet udføres af autoriserede håndværkere, i overensstemmelse med udlejers anvisninger og på grundlag af sædvanligt projekt, der på forhånd skal godkendes af udlejer. I øvrigt skal installationer og ændringer i enhver henseende godkendes af offentlige myndigheder på lejers bekostning og foranledning inden igangsættelsen Lejer er forpligtet til efter påkrav at stille anfordringsgaranti eller anden betryggende sikkerhed under udførelsen for lejers forpligtelse til at fuldføre den påbegyndte installation eller ombygning og for erstatningsansvar for eventuel skade, der påføres udlejers eller tredjemands person, ejendom eller ting under udførelsen og efter fuldførelsen Lejer har ikke retableringspligt, med mindre dette skriftligt er krævet af udlejer i forbindelse med at der meddeles samtykke i henhold til lejekontraktens pkt Skiltning 19.1 Opsætning af skilte, flag eller anden form for reklame er tilladt på og ved det lejede med udlejers forud indhentede skriftlige godkendelse af skiltningens karakter og omfang. Det samme gælder opsætning af markiser, solafskærmning og lignende. Skiltning m.m. skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og kommunale bestemmelser, der er gældende for ejendommen. Lejer skal på egen bekostning og foranledning opnå offentlige myndigheders eventuelt nødvendige godkendelse Lejer hæfter for eventuelle følgeskader i forbindelse med skiltningen Lejer skal ved fraflytning sørge for fuld retablering af facader, skiltestandere m.v. og fjerne ethvert spor af genstande anbragt på ejendommen i henhold til 19, stk. 1, med mindre udlejer skriftligt har frafaldet kravet herom. 20 Erstatning ved opsigelse 20.1 Erhvervslejeloven 66 og 67 skal ikke gælde for lejemålet. Hvis udlejer opsiger lejer efter Erhvervslejeloven 61, stk. 2 eller i andre tilfælde, har lejer ikke krav på erstatning for evt. tab eller godtgørelse for evt. goodwill.

9 Side 9 af Aflevering af det lejede 21.1 Ved lejemålets ophør forbliver de på ejendommen opførte bygninger og disses mur- og nagelfaste tilbehør og installationer af enhver art udlejers ejendom Lejer har dog pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet af lejer, såsom kontormøbler og maskin- og inventardele, som ikke hører til ejendommen, mod at bringe det lejede tilbage til dets stand på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. pkt Forandringer i lejemålets indretning tilbageføres inden fraflytningsdagen, således at lejemålet fremtræder som det blev indrettet ved lejemålets begyndelse. Dette gælder også ændringer godkendt af udlejer, medmindre udlejer skriftligt har frafaldet retableringspligten efter Erhvervslejeloven 75, stk. 2 skal ikke gælde for lejemålet Ved lejemålets ophør skal lejer senest kl den dag, det lejede skal fraflyttes, selv om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag, aflevere det lejede rengjort med alt hvad dertil hører, og i øvrigt i den stand, som lejemålet havde ved ikrafttrædelsen af denne lejekontrakt, jf. pkt Inden lejemålets ophør, dog senest 14 dage før, foretager lejer og udlejer sammen en gennemgang af det lejede med henblik på konstatering af hvilke istandsættelser, der skal foretages af lejer. Udlejer foranlediger afleveringsrapport udarbejdet ved gennemgang af lejemålet Lejer er pligtig at aflevere samtlige nøgler til låse i døre o.l., herunder også sådanne låse, som lejer selv har installeret Opfylder det lejede på fraflytningstidspunktet ikke den stand, som er angivet ovenfor og i henhold til afleveringsrapporten, er udlejer berettiget til enten at istandsætte det lejede for lejers regning eller kræve kontant betaling af de udgifter, der må forventes at medgå til istandsættelsen. Endvidere kan udlejer kræve betaling af ydelser i henhold til lejekontrakten for den periode, der faktisk medgår eller må forventes at medgå til istandsættelsen Snarest muligt efter fraflytningen gennemgår lejer og udlejer på ny lejemålet med henblik på at konstatere, om der er forhold, som nævnt i Der udarbejdes en fraflytningsrapport, der underskrives af begge parter. Såfremt lejer ikke deltager i gennemgangen, skal fraflytningsrapport fremsendes til lejer, så den er fremme senest fire uger efter fraflytningen. Såfremt lejer har indsigelse mod fraflytningsrapportens indhold, skal specificeret indsigelse meddeles skriftligt til udlejer senest en uge efter, at fraflytningsrapporten er kommet frem til lejeren. Sker dette ikke, anses fraflytningsrapportens indhold for godkendt af lejeren. 22 Merværdiafgift (moms)

10 Side 10 af Ejendommen er ikke frivilligt registreret for moms, og lejen tillægges derfor ikke moms Øvrige ydelser i henhold til lejekontrakten tillægges moms efter de til enhver tid gældende regler. 23 Tvister 23.1 Såfremt der opstår tvist mellem parterne om lejers forpligtelser ved aflevering af det lejede, jf. 21, herunder om istandsættelsesarbejdernes omfang, pris og varighed, er hver part berettiget til at indhente syn og skøn, der udmeldes af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i København. Syn og skøn skal udmeldes og gennemføres hurtigst muligt, idet Retsplejelovens regler om indenretligt syn og skøn finder anvendelse med de afvigelser, der følger af sagens karakter Såfremt der opstår tvist mellem parterne om de forhold, der er nævnt i 23.1, og tvisten ikke løses efter gennemførelse af syn og skøn, skal tvisten afgøres ved voldgift med endelig og bindende virkning for parterne, jf. Erhvervslejeloven Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer, der udpeges af Præsidenten for Østre Landsret, blandt rettens dommere Voldgiftssagen anlægges ved, at den af parterne, som ønsker en voldgift, fremsender et klageskrift, der opfylder Retsplejelovens krav til en stævning, til Præsidenten for Østre Landsret med anmodning om udpegelse af voldgiftsmand. Samtidigt skal klageren ved anbefalet brev fremsende kopi af det nævnte materiale til den anden part Voldgiftsretten fastsætter selv sit sæde Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om procedurereglerne for voldgiftsretten og afgør spørgsmålet om sagsomkostningerne. Voldgiftsretten fastsætter selv sit vederlag, der udmåles som et sædvanligt arbejdsvederlag Lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift skal i øvrigt være gældende Øvrige tvister mellem parterne, som udspringer af nærværende lejekontrakt, afgøres af boligretten i 1. instans med sædvanlig ankeadgang. 24 Generelt 24.1 Udlejer har opfordret lejer til at benytte advokatbistand i forbindelse med indgåelse af denne lejekontrakt Lejer bekræfter, at lejer er gjort bekendt med By- og Boligministeriets checkliste.

11 Side 11 af Udlejer henviser til bilag 2 for en oversigt over de serviceydelser, der indgår som accessoriske ydelser til denne lejekontrakt De i lejekontrakten og bilag 2 nævnte beløb med undtagelse af lejeudgiften prisreguleres én gang årlig i januar måned, hvilket sker i henhold til den af Danske Regioner udmeldte pris- og lønregulering Alle beløb nævnt i lejekontrakten og i bilag 2 er ekskl. moms 24.6 Lejer er berettiget til ved egen foranstaltning at lade sit eksemplar af lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Lejekontrakten skal uden særskilt påtegning respektere servitutstiftende deklarationer uden pant, der anmeldes til tinglysning efter kontrakten Når lejers lejemål er ophørt, er lejer forpligtet til at aflyse lejekontrakten. Sørger lejer ikke for dette inden 14 dage efter lejemålets ophør, er udlejer berettiget til at foretage aflysning for lejers regning, idet dokumentation af brev om ophævelse eller opsigelse skal være tilstrækkelig legitimation til aflysningen Udgifter til eventuel tinglysning af lejekontrakten betales af lejer, der ligeledes betaler salær til egen advokat, mens udlejer betaler salær til sin advokat. Hillerød, den 2014 Frederikssund, den 2014 Som udlejer Nordsjællands Hospital Som lejer Frederikssund Kommune [navn] [navn] [navn] [navn]

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde.

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde. Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde og [Operatør] Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde (herefter

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi II 89-13765/284 Lejeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi og om leje af standplads nr. på Testcenteret Østerild 2 Lejeaftale (i det følgende "Lejeaftalen") 1.

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn 1 Overtagelse og bebyggelse af arealet Lejemålet overtages som beset, og i den stand, hvori det er og forefindes Lejeren har ret til og er,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere