I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud"

Transkript

1 I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

2 Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave har man fokus på at I hjælpe hinanden. Børnene henter plastre, når andre børn får en rift og man trøster hinanden, når nogen slår sig eller bliver drillet. I en dagpleje arbejder dagplejerne bevidst med tiden omkring frokosten. Børnene lærer at hælde mælk op uden at spilde, og der tales om, hvor mange tallerkner der skal sættes på bordet, for at alle får en. Det er begge eksempler på, hvordan der kan arbejdes med de pædagogiske læreplaner, og hvordan man kan udfolde temaerne sprog, krop og bevægelse samt sociale kompetencer i den almindelige praksis i dagtilbuddene. Selve loven om pædagogiske læreplaner trådte i kraft for snart 3 år siden. Mine forgængere og jeg har hele tiden været klar over, at arbejdet med læring ikke blot afhang af lovregler. Dels var der allerede mange dagtilbud og kommuner, som var i gang. Dels var det også vigtigt med blandt andet efteruddannelse, inspirationsmaterialer og konkrete drøftelser lokalt, for at arbejdet med læreplaner for alvor ville komme til at gøre en forskel. Derfor blev der fra centralt hold udviklet forskellige materialer såsom SØLV- og GULD-guiden og Leg og Lær, ligesom der også er blevet udbudt efteruddannelseskurser. Endelig blev der igangsat en evaluering af arbejdet med læreplanerne. Den første rapport fra den centrale evaluering af de pædagogiske læreplaner viser, at man er kommet langt med de pædagogiske læreplaner. Dagtilbudsledere og kommuner peger på, at læreplanerne hæver det faglige niveau, og at materialer og kurser har været anvendelige og inspirerende. Det er jo glædeligt og positivt. Men en evaluering skal selvfølgelig også gøre en klogere på, hvad der kan gøres bedre. Og her peger evalueringen blandt andet på, at man nogle steder i arbejdet med de pædagogiske læreplaner mangler redskaber i forhold til at sætte mål, evaluere og i forhold til børn med særlige behov. Derfor vil inspirationsmaterialet også tage udgangspunkt i disse erfaringer fra evalueringen og netop understøtte arbejdet med pædagogiske læreplaner på disse punkter. Jeg vil gerne fremhæve, at læring især er vigtig i forhold til de børn, der ikke møder stor opbakning eller stimulering i hjemmet. Det er i høj grad disse børn, som har brug for, at de voksne ser dem og tror på dem. Børnene har krav på, at vi regner med dem, og at vi også forventer noget af dem. Men der skal måske noget forskelligt til, fordi børn er forskellige. Aktiviteter og miljøer skal således tage udgangspunkt i børns forskellige forudsætninger. Alle børn har brug for, at de voksne tror på, at de kan være med i stykket om Store Klaus og Lille Klaus også selvom man igen har glemt udklædningstøjet derhjemme eller ikke er så god til at huske alle replikker. Inspirationsmaterialet sætter også fokus på fastsættelse af mål og evaluering. Det er begreber, som nogle gange kan opfattes som noget luftige og uhåndterbare. Det forsøger dette materiale at gøre op med. På de næste sider præsenteres således både generelle overvejelser og modeller, ligesom der også stilles konkrete spørgsmål og gives handlingsanvisninger, man kan lade sig inspirere af. Det er ikke hensigten, at materialet skal følges slavisk, men der gives en beskrivelse af, hvordan man kan gøre. Og så kan det jo tilpasses den konkrete dagpleje eller daginstitution. Materialet kan både bruges til kurser og efteruddannelse eller som inspirationsmateriale ude i dagplejen eller daginstitutionen eventuelt i forbindelse med personalemøder, temadage eller i legestuen. God arbejdslyst. Carina Christensen

3 Kolofon Indholdsfortegnelse I gang med pædagogiske læreplaner - Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Dette inspirationsmateriale er udarbejdet af et konsortium bestående af AKF, EVA, Niras Konsulenterne og UdviklingsForum Udgivet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender København marts 2007 Design og layout: Tegn og Hund Tryk: Clausen Offset Foto: Morten Barker Oplag: ekspl. Udgives i forbindelse med evaluering af de pædagogiske læreplaner Publikationen kan downloades gratis på EAN / ISBN: Trykt udgave: Elektronisk udgave: Forord 2 Indledning 4 Målgruppe for inspirationsmaterialet 4 Baggrund for inspirationsmaterialet 4 Den pædagogiske læreplan 5 Det siger loven om pædagogiske læreplaner 5 Pædagogiske læreplaner og børn med særlige behov 6 Samlet model for pædagogisk læreplan: Udarbejdelse, dokumentation, evaluering og opfølgning 8 Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan 10 Beskriv dagtilbuddets værdier 10 Beskriv dagtilbuddets pædagogiske principper 12 Beskriv dagtilbuddets læringsforståelse 13 Beskriv læringsmål i forhold til de seks læreplanstemaer 16 Beskriv pædagogiske metoder og aktiviteter der kan lede til indfrielse af læringsmålene 18 Løbende dokumentation og evaluering af den pædagogiske læreplan 22 Dokumentation 22 Evaluering 23 Aktuelle udfordringer i forhold til dokumentation og evaluering 23 Model for dokumentation og evaluering af den pædagogiske læreplan 25 Fase 1) Hvad skal evalueres? 26 Fase 2) Stil evalueringsspørgsmålet 28 Fase 3) Indsaml dokumentation 30 Fase 4) Analysér og vurdér 33 Fase 5) Udvikling af læringsmålene. Udvikling af praksis 36 Inddragelse af forældrebestyrelsen 39 Formidling af den pædagogiske læreplan og af evalueringen 40 Videreformidling til den brede forældrekreds 40 Videreformidling til kommunalbestyrelsen 40 Udveksling med andre dagtilbud 41 Noter 42

4 Indledning Dette inspirationsmateriale henvender sig til alle, der har til opgave at lede eller medvirke i udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud eller som skal ændre på bestående planer. Der er mange forskelle mellem dagtilbud, og inden for den enkelte type dagtilbud findes der også mange variationer: størrelse, beliggenhed, børneog forældreklientel og ledelsesform. I dette inspirationsmateriale er der dog fokus på de mange ligheder, der er mellem de forskellige dagtilbud. I inspirationsmaterialet anvendes ordet dagtilbud derfor som samlet betegnelse for alle typer af dagtilbud. Det betyder, at når der i inspirationsmaterialet nævnes forskellige overvejelser og når der fremhæves eksempler, gives forslag til fremgangsmåder, tips og gode råd, så er det op til læserne at tænke kreativt, når man skal omsætte de praktiske løsninger i sin egen virkelighed. Dette gælder også de særlige forskelle mellem dagpleje og daginstitution. Målgruppe for inspirationsmaterialet Materialet er skrevet for at inspirere alle dagtilbud i arbejdet med pædagogiske læreplaner. Målgruppen er dagtilbuddenes pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere, dagplejere, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter i kommunerne samt forældre i bestyrelserne. Inspirationsmaterialet kan med fordel uddeles til alle medarbejdere i dagtilbuddene, således at både uddannede og ikke-uddannede pædagogiske medarbejdere har et fælles afsæt for arbejdet med den pædagogiske læreplan. Baggrund for inspirationsmaterialet I foråret 2006 gennemførte AKF, EVA, NIRAS konsulenterne og UdviklingsForum en evaluering for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 1 af dagtilbuddenes og kommunernes arbejde med at skrive og arbejde med pædagogiske læreplaner. Ved udarbejdelsen af dette inspirationsmateriale er der taget udgangspunkt i de områder, hvor der ifølge evalueringen var flest ønsker om hjælp til arbejdet. Det drejer sig om: Udformningen af mål Arbejdet med børn med særlige behov og den pædagogiske læreplan Evalueringen af den pædagogiske læreplan

5 Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan dagtilbuddet giver børnene rum for leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan side 5 Folketinget vedtog i 2004, at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Denne vedtagelse er baggrunden for arbejdet med de mange pædagogiske læreplaner rundt om i landet - og for dette inspirationsmateriale. I inspirationsmaterialet bliver gennemgået, hvordan man kan udarbejde den pædagogiske læreplan, og hvordan man kan arbejde med dokumentation, evaluering, opfølgning og formidling. Endvidere kommer der forslag og ideer til, hvordan man kan inddrage forældrebestyrelsen og formidle til kommunalbestyrelsen. Det siger loven om pædagogiske læreplaner 2 Børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Derudover skal dagtilbuddet: i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg samt pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbuddet skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den skal beskrive, hvordan dagtilbuddet giver børnene rum for leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring i forhold til seks temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Den pædagogiske læreplan skal desuden beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, samt hvordan læreplanen evalueres. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke metoder, aktiviteter og eventuelt særlige mål, der opstilles i forhold til børn med særlige behov. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for: at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet og er offentligt tilgængelig at den pædagogiske læreplan evalueres årligt I forbindelse med evalueringen af den pædagogiske læreplan skal lederen: dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter indfrier de opstillede mål inden for de seks temaer angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne af evalueringen

6 side 6 Børn med særlige behov er alle de børn, som har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, for at de kan udvikle deres kompetencer Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan og årligt drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. På baggrund af disse drøftelser skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der skal ske yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. Pædagogiske læreplaner og børn med særlige behov Det er en central opgave at styrke den pædagogiske indsats over for børn med særlige behov. Det skal som nævnt fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes i forhold til disse børn. 3 Evalueringen af de pædagogiske læreplaner 4 viser, at der er mange steder, inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan hvor omtalen af børn med særlige behov kan opprioriteres og tydeliggøres. De dagtilbud, der har valgt ikke at skrive børn med særlige behov ind i den pædagogiske læreplan, bruger hovedsagelig to argumenter: at den pædagogiske læreplan er baseret på, at personalet skal tage udgangspunkt i det enkelte barns behov, og at der dermed også er taget højde for børn med særlige behov. at dagtilbuddet eller kommunen generelt har fokus på rummelighed og inklusion, og at dette også er grundlæggende generelle værdier i de pædagogiske læreplaner. Det vil derfor være i modstrid med disse grundlæggende værdier at udskille børn med særlige behov i målsætningen for den pædagogiske læreproces. Nogle ledere peger også på, at der bliver udsendt modstridende signa- ler fra ministerium og kommuner. På den ene side forventes det, at dagtilbuddene kan rumme og inkludere flere børn end tidligere uden at stigmatisere ( sætte etiket på ) børnene, på den anden side stilles krav om, at dagtilbuddene skal udforme klare mål, metoder og aktiviteter for denne børnegruppe. Evalueringen viser 5, at der i dagtilbuddene var en ændring i sprogbrugen, når lederne talte om børn med særlige behov. Her brugte de ikke begrebet læring, men talte i stedet om støtte til barnet. Læringsbegrebet synes således i nogle dagtilbud ikke altid at give mening i arbejdet med børn med særlige behov. Fælles begrebsramme I kommunerne og i dagtilbuddene er der ikke en fælles begrebsmæssig forståelse af begrebet børn med særlige behov. Børn med særlige behov bliver for eksempel forstået så forskelligt som: børn der er særlig godt begavede børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne børn med anden etnisk baggrund end dansk børn med tale-/sprog problemer børn, der kommer fra familier med alvorlige sociale og personlige problemer For at få en fælles forståelse af begrebet børn med særlige behov foreslås det, at begrebet i forbindelse med arbejdet med pædagogiske læreplaner forstås på følgende måde: Børn med særlige behov er alle de børn, dagtilbuddet skal gøre noget særligt for alle de børn, som har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, for at de kan udvikle deres kompetencer

7 side 7 Det er således helt centralt, at den pædagogiske læreplan beskriver: hvordan man i dagtilbuddet definerer børnenes forskellige behov - herunder børn der har særlige behov for en ekstraordinær indsats hvilke metoder, aktiviteter og eventuelle adfærd og forventninger til visse børn mål der kan opstilles for børn med særlige behov Undersøgelser viser 6, at det pædagogiske personale i nogle tilfælde via sin bidrager til at fastholde disse børn i negative mønstre. Det er også blevet påpeget, at nogle børn ikke oplever samme trivsel og udvikling i dagtilbud og skole, fordi de ikke kender og forstår de koder, der optræder i for eksempel børnehaven. Det er derfor vigtigt at drøfte i personalegruppen, om der er andre metoder eller aktiviteter, der vil kunne imødekomme behov hos børn med svag social baggrund, hvor for eksempel højtlæsning og samtaler over aftensbordet ikke er almindelige begivenheder. Således har naturaktiviteter vist sig at give børn fra både ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem et fælles grundlag for aktiviteter, idet ingen af grupperne havde særlige forudsætninger på forhånd. Beskrivelsen i den pædagogiske læreplan skal naturligvis ske på en etisk forsvarlig måde, således at børnene ikke stigmatiseres. Børnene skal inkluderes i det rummelige dagtilbud.

8 Samlet model for pædagogisk læreplan: Udarbejdelse, dokumentation, evaluering og opfølgning Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan Dokumentation, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan Både kommuner og dagtilbud har grebet arbejdet med de pædagogiske læreplaner an på mange forskellige måder. Nogle steder arbejder man med alle pædagogiske læreplanstemaer samtidigt. Andre steder prioriterer man et eller flere temaer højere end de andre. I nogle kommuner er dagtilbuddene frit stillet med hensyn til, hvordan de vil arbejde, andre steder er der udarbejdet retningslinjer, der skal følges. Uanset forskellene er det naturligvis hele tiden vigtigt at fastholde: glæden i samværet med børnene spontaniteten og de mange udfordringer i hverdagen inddragelsen af børnenes egne oplevelser det at man vil noget med hinanden i samværet Med pædagogiske læreplaner lægges der ikke op til en indskrænkning af de Beskriv dagtilbuddets pædagogiske - værdier - principper - læringsforståelse Udarbejd læringsmål i forhold til de seks temaer Beskriv pædagogiske metoder der kan lede til opfyldelse af læringsmålene Lav en plan for hvordan dokumentation, evaluering og opfølgning skal foregå Løbende inddragelse af forældrebestyrelsen Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan Løbende dokumentation og evaluering af den pædagogiske læreplan pædagogiske metoder. Tværtimod er det tankegangen, at de pædagogiske læreplaner skal medvirke til i endnu højere grad end i dag at åbne verdenen for børnene, og at børnene kan åbne sig for sine omgivelser. Dette inspirationshefte beskriver én måde, der kan arbejdes på, og de beskrevne metoder vil forhåbentligt blive brugt i mange sammenhænge til gavn for børnene og pædagogikken. De fleste dagtilbud vil næppe følge inspirationsmaterialet minutiøst, da de allerede har en godkendt pædagogisk læreplan og måske også har andre ideer om dens funktion. Desuden har en del kommuner udgivet lokale vejledninger til deres dagtilbud. Mange af disse dagtilbud og kommuner vil stadig kunne benytte materialet som inspirationskilde, når man for eksempel skal revidere sin nuværende pædagogiske læreplan. Modellen for den pædagogiske læreplan består i dette inspirationsmateriale af to overordnede emner: Løbende opfølgning af den pædagogiske læreplan Pædagogisk læreplan 7 Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan Løbende dokumentation, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan.

9 side 9 Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan består af: en beskrivelse af dagtilbuddets værdier, pædagogiske principper og læringsforståelse udarbejdelse af læringsmål i forhold til de seks læreplanstemaer beskrivelse af pædagogiske metoder der kan lede til indfrielse af læringsmålene Disse punkter bliver gennemgået fra side 10 til side 21. Dokumentation, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan består af: en plan for hvordan dokumentation, evaluering og opfølgning skal foregå dokumentation og evaluering af om de valgte pædagogiske metoder indfrier de opstillede mål inden for de seks temaer opfølgning af den pædagogiske læreplan udvikling af praksis og ændringer i den skriftlige pædagogiske læreplan i forhold til pædagogiske læreplaner Disse punkter bliver gennemgået fra side 22 til side 38 og cirklen (i modellen på side 8) med teksten Løbende dokumentation og evaluering af den pædagogiske læreplan er foldet mere deltaljeret ud i figuren på side 25. Inddragelse og formidling Ud over de to overordnede emner skal alle dagtilbud løbende inddrage foræl- drebestyrelsen, og de skal formidle den pædagogiske læreplan til forvaltning/ kommunalbestyrelse. Eksempel på disposition af pædagogisk læreplan En pædagogisk læreplan kan udformes på mange måder. Nedenfor er et eksempel på disposition af pædagogisk læreplan. Den indeholder alle emner i den pædagogiske læreplan. a. b. c. d. Indledning. Præsentation af dagtilbuddet En beskrivelse af dagtilbuddets værdier, pædagogiske principper og læringsforståelse De pædagogiske læringsmål set i forhold til de seks læreplanstemaer plus andre temaer som er relevante for det enkelte dagtilbud og den enkelte kommune Beskrivelse af pædagogiske metoder der kan lede til indfrielse af læringsmålene e. f. g. h. i. Beskrivelse af planlagte aktiviteter inden for de enkelte områder Særlige børnegrupper og hvordan der arbejdes med disse Det løbende arbejde med dokumentation og evaluering - det vil sige en detaljeret beskrivelse af hvad, hvordan og hvornår, der skal evalueres Det løbende samarbejde med forældrebestyrelsen om den pædagogiske læreplan Formidling til forvaltning/kommunalbestyrelse. Godkendelse Det skal understreges, at der kun er tale om et eksempel. Mange kommuner har deres egne vejledninger, og mange dagtilbud har fundet andre måder at disponere på. Men dispositionen kan tjene til at skabe overblik over de forskellige elementer, der skal medtænkes i en pædagogisk læreplan. Der kan endvidere søges inspiration i Sølvguiden og Guldguiden 8.

10 Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan Dette afsnit indeholder inspiration til, hvordan det enkelte dagtilbud kan udarbejde den pædagogiske læreplan. Som fundament for den pædagogiske læreplan kan man beskrive dagtilbuddets værdier, pædagogiske principper og læringsforståelse. Dét vil give et godt afsæt for det fortsatte arbejde med at udarbejde læringsmål og med at beskrive de pædagogiske metoder, der kan lede hen til indfrielse af læringsmålene. Beskriv dagtilbuddets værdier Næsten alle dagtilbud har diskuteret og beskrevet deres grundlæggende værdier. De står således ikke på bar bund, når der skal beskrives værdier i forbindelse med arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Værdierne er meget væsentlige for oplevelsen af fællesskab i det enkelte dagtilbud, og værdierne skabes og vedligeholdes løbende af ledelse og medarbejdere, forældre og børn i fællesskab. Værdierne handler for eksempel om, hvordan det gode børneliv ser ud netop i vores dagtilbud. Værdierne bliver ideelt oplevet af det enkelte barn, forældre, dagplejer, dagplejepædagog, pædagog og pædagogmedhjælper som meningsfulde ønsker til, hvad der gør netop dette dagtilbud til et godt dagtilbud. Fordi den enkelte handler med udgangspunkt i værdier, er det er en central opgave for det enkelte dagtilbud og kommune at sikre, at der er harmoni mellem den enkeltes værdier og de fælles værdier. Det er derfor vigtigt, at den enkelte medarbejder er afklaret i forhold til dagtilbuddenes pædagogiske værdier. Det enkelte dagtilbuds værdier bør desuden harmonere med de værdier, som er gældende i kommunen. Værdierne beskrives meget forskelligt i de forskellige dagtilbud. Her er nogle eksempler: Dagplejens værdier er tryghed, nærhed og at forholdet mellem dagplejeren og børnene er præget af varme, tillid og gensidig kontakt. (Fra en dagpleje) Troværdighed og gensidig respekt ser vi som helt grundlæggende for, at vi kan lykkes som pædagogisk personale i samværet med børnene, i samarbejdet med forældrene og i personalegruppen. Engagement ser vi som den drivkraft, der sikrer, at vi hver dag kan møde barnet, forældrene og hinanden med empati og faglig nysgerrighed. Vi mener, at disse værdier vil være at finde som en rød tråd gennem denne pædagogiske læreplan. (Fra en børnehave)

11 Værdierne er meget væsentlige for oplevelsen af fællesskab i det enkelte dagtilbud, og værdierne skabes og vedligeholdes løbende af ledelse og medarbejdere, forældre og børn i fællesskab. side 11 Det er værdifuldt at: - det enkelte barn mødes som det unikke menneske, det er - hverdagen er gennemsyret af varme og omsorg - det enkelte barns ønsker og behov er i centrum (Fra en børnehave) De pædagogiske værdier er indirekte eller direkte styrende for de pædagogiske principper og de læringsmål, som dagtilbuddet vælger at arbejde med i relation til de seks læreplanstemaer. Sådan kan man beskrive sine værdier Flere fremgangsmåder kan anvendes, når dagtilbuddets værdier skal beskrives. Her er valgt en fremgangsmåde, der kan justeres, så den kan anvendes overalt - både i dagpleje og daginstitution. Fremgangsmåden tager udgangspunkt i det værdifulde, som allerede udføres i det enkelte dagtilbud. Samtidig supplerer og udfordrer den de bestående værdier, så der kan dannes et nyt sæt værdier, der kan arbejdes med udgangspunkt i. 1. Individuelt. 10 minutter. Alle bruger 10 minutter til at beskrive det mest succesfulde i deres arbejde inden for de sidste uger. Det skal være helt konkrete beskrivelser, som kan besvare spørgsmålene: Hvor det fandt sted, hvornår det fandt sted og hvem der deltog. Interview i grupper med tre deltagere i hver. 30 minutter. Fordel opgaverne imellem jer så én interviewer, én er fokusperson og én deltager tager notater. Interview hinanden på skift, således at alle bliver interviewet. Intervieweren skal spørge ind til og nysgerrigt undersøge de succesfulde situationer. Brug spørgsmål som: Hvad er det, der viser, at det var en succes? Hvordan blev det en succes? Drøft i de små grupper hvilke værdier I kan se i de succesfulde historier, som blev undersøgt i interviewene. 30 minutter. Bliver I i tvivl om, hvad der er værdier, mål og principper, kan I prøve at fuldføre sætningen: Det er værdifuldt for mig at Er sætningen meningsfuld, er der tale om en værdi. Skriv værdierne på flipoverpapir og sæt dem op på væggen, så alle kan se dem. Nogle værdier vil sandsynligvis overlappe hinanden og være gentagelser lad dem stå. 10 minutter. Diskussion i grupper af 6-8 personer. 45 minutter. Drøft kort hvad I mener kendetegner god pædagogik i dag. Hvilke værdier er særlig vigtige som en forudsætning for den gode pædagogik? Hver gruppe skriver maksimalt fem værdier på flipoverpapir, som sættes op i lokalet, så alle kan se det. Der vil højst sandsynligt være overlappende værdier og gentagelser lad dem stå. 10 minutter. Alle deltagerne kan nu sætte en streg ud for de tre værdier, de finder er vigtigst. Vi har nu en første kortlægning af dagtilbuddets værdier.

12 side Er der tvivl om hvilke maksimalt 5 værdier der skal være de gældende, må en lille arbejdsgruppe arbejde videre med materialet og komme med et færdigt forslag til næste møde. I forslagene til tid er der ikke taget højde for pauser og den tid, der går med at skifte gruppe/arbejdsopgave. Tidsplanen skal revideres ud fra egne erfaringer fra tilsvarende møder. Når værdierne er vedtaget, skal der arbejdes med dem, så de får større betydning i hverdagen. Her kan det være en god ide at drøfte, hvad hver enkelt kan gøre anderledes for at fremme værdierne, så de gennemstrømmer hele dagtilbuddet. Beskriv dagtilbuddets pædagogiske principper De pædagogiske principper er en beskrivelse af de grundlæggende retningslinier for det enkelte dagtilbuds pædagogiske arbejde. De pædagogiske principper bør altid tage udgangspunkt i de grundlæggende værdier, der er formuleret tidligere. Værdier og principper må principielt aldrig være i modstrid med hinanden. Pædagogiske principper fastsættes sammen med forældrebestyrelsen og er en ramme, der giver mulighed for flere forskellige handlinger. De indeholder ikke konkrete handlingsanvisninger men angiver retningen for det daglige pædagogiske arbejde. Eksempler på pædagogiske principper kan for eksempel være, at man i dagtilbuddet principielt vil: inkludere børn med særlige behov i læreplansarbejdet på lige fod med alle andre børn

13 De pædagogiske principper bør altid tage udgangspunkt i de pædagogiske værdier side 13 inddrage børnenes perspektiver i arbejdet med de pædagogiske læreplaner fremme børnenes nysgerrighed, som en vigtig forudsætning for meningsfuld lærling tage udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og muligheder støtte barnets læring i alle hverdagssituationer bruge et anerkendende sprog igangsætte særligt tilrettelagte læringsforløb for de børn, der har særlige behov udfordre børnenes fantasi og give mulighed for bevægelse på legepladsen sætte børns leg i centrum i hverdagen inddrage børnenes aktivt i så mange daglige gøremål som muligt tage udgangspunkt i både den kristne og i andre religioners traditioner ved højtiderne Der skal være særlig opmærksomhed på, at dagtilbuddet støtter børn med særlige behov, således at deres udvikling, dannelse og læring fremmes, og at de kan indgå på lige fod med de andre børn i dagtilbuddets forskellige fællesskaber. De pædagogiske principper kan ses i måden at handle på og måden, hvorpå det pædagogiske arbejde gennemføres - herunder i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Enkelte dagtilbud knytter de pædagogiske principper til de enkelte læreplanstemaer. De fleste vil sige, at de pædagogiske principper gælder for alle dele af den pædagogiske virksomhed. Sådan kan man beskrive sine pædagogiske principper 1. Drøft i små grupper, hvilke pædagogiske principper I finder, det pædagogiske arbejde bør tage udgangspunkt i. Skriv en liste over de principper, I er kommet frem til. Begrund hvorfor hvert enkelt princip er vigtigt. Sæt alle principperne, som grupperne er kommet frem til, op på flipover papir. Drøft i plenum, hvilke principper der skal gælde for arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet. Drøft i plenum, hvordan det vil virke på børnene, at det netop er de valgte principper, der skal arbejdes ud fra. Inden arbejdet sættes i værk er det vigtigt at tage stilling til, om der skal udformes specifikke principper for børn med særlige behov. Der skal også tages stilling til, hvordan det sikres, at alle børns behov kan opfanges og tilgodeses. Beskriv dagtilbuddets læringsforståelse Bag alt arbejde med de pædagogiske læreplaner ligger en forståelse af, hvordan børn lærer. For at sikre et bevidst arbejde af høj kvalitet er det derfor vigtigt at beskrive dagtilbuddets læringsforståelse. I de sidste 10 år er der udviklet læringsforståelser med udgangspunkt i og respekt for barndomstænkningen i den danske dagtilbudstradition. En tænkning: hvor barndommen har en værdi i sig selv og ikke kun er en forberedelse til senere faser i livet hvor de voksne ser og tager udgangspunkt i det enkelte barns perspektiver og interesser 9 Det er af stor betydning, at dagtilbuddene finder frem til en forståelse af læring, som hviler på dagtilbuddenes egne pædagogiske traditioner.

14 side 14 De voksne kan kun nyttiggøre børns leg ved ikke at forsøge at gøre legen nyttig. Kort om læring Læring er en forandringsproces, der fremmer tilegnelsen af nye kompetencer. Det kan for eksempel dreje sig om viden, holdninger eller færdigheder. Læring kan ses som en proces, hvor barnet som en aktiv part skaber sin egen læring, alene eller sammen med andre i et spontant eller planlagt læringsrum. Begreberne læring og udvikling går hånd i hånd. Både leg og læring handler om kommunikation, interaktion, fleksibilitet og kreativitet. Men leg og læring er alligevel to forskellige fænomener. Der findes en legedimension i læring og en læringsdimension i leg, og de voksne kan selvfølgelig ikke nyttiggøre børns leg ved at presse børnenes leg ind i læringsmålene. Populært sagt kan de voksne kun nyttiggøre børns leg ved ikke at forsøge at gøre legen nyttig. Børn lærer gennem sansning, følelser og aktiv handlen og ved at iagttage og imitere andre børn og voksne. Barnets læring støttes i høj grad af den voksne, der kan tilrettelægge muligheden for sansning, følelser, aktive handlinger eller muligheden for, at barnet kan iagttage og efterligne andres ageren. Barnet er afhængig af relationen til en voksen, men også af andre børn på samme alder eller større børn. Den voksnes rolle er: at tilpasse graden af involvering, aktivitet og anerkendelse til barnets bestræbelser 10. I børnehaven sker børns læring gennem en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter og egne spontane oplevelser og leg. Vi tager udgangspunkt i det, der optager børnene i dagligdagen og tilrettelægger ofte aktiviteterne efter det. Det er samtidig vores opfattelse, at det de voksne er engageret i ofte tiltrækker børnene. På denne måde er der samspil mellem voksen- og barneperspektiv. (Citat fra en børnehave) At leg eller handling, en aktivitet eller materialer, genstande, legetøj udforskes og undersøges af børnene, giver det enkelte barn muligheden for hele tiden at spejle sig og afprøve hypoteser og få mod- og medspil. Barnet lærer gennem denne proces at forstå sig selv og sin omverden. Barnets sprog og tænkning, forståelse, færdigheder, følelser og kropslige handlinger udvikles gradvist i dette samspil med andre børn og voksne. Vi ser det som vores opgave, som supplement til forældrene, at være medopdragere af børnene i den tid, de er i vuggestuen. Børnene skal lære at indgå i sociale relationer med andre mennesker, fordi det er i mødet med andre, barnet begriber sig selv og verden og opbygger sit selvværd. Vi mener, der er en dannelsesproces i al opdragelse. Børn lærer i alle de situationer, de gennemlever i løbet af en dag. Børn fra 0-3 år har ikke brug for undervisning. De suger viden og kunnen til sig med alle sanser, når deres omgivelser er trygge og stimulerende. Det er det, vi ser som vores opgave at sikre. At der er kvalitet og alsidighed i de læringsmiljøer, børnene oplever i vuggestuen. Nogle læringsrum vil opstå spontant, andre vil være planlagte, nogle vil barnet tage initiativ til, og i andre er det den voksne, der er igangsættende. (Citat fra en vuggestue). En stund alene og uden forstyrrelser kan give barnet tid til eftertanke og til at få indtryk bearbejdet. Ofte vil barnet øve sig i nyindvundne færdigheder og kompetencer i enrum eller sammen med en fortrolig ven. Børn med særlige behov, er børn, der ikke trives eller udvikler sig optimalt i dagtilbuddet og/eller i hjemmet, og som derfor har brug for en særlig tilrettelagt pædagogisk ind-

15 side 15 sats. Alle børn skal have mulighed for at fremme deres læring og udviklingsmuligheder. Sådan kan man beskrive dagtilbuddets læringsforståelse Beskrivelsen af dagtilbuddets læringsforståelse kan gennemføres på flere måder. Her er ét forslag til, hvordan det kan gribes an. 1. Først vælges 4-5 typiske situationer fra dagtilbuddets hverdag. Det kan for eksempel være modtagelsen om morgenen, spisning, leg i sandkassen, tumle i puderummet, bygge med Lego eller Duplo klodser, højtlæsning, fingermaling, gemmeleg eller en planlagt aktivitet. 2. Dernæst diskuteres situationerne i mindre grupper ud fra spørgsmålene: - Hvad oplever børnene? - Hvad lærer børnene? - Hvordan lærer de det, de lærer? 3. Den næste opgave er at undersøge hvilken læringsforståelse, der ligger bag beskrivelserne I er kommet frem til under spørgsmål 2. Det kan ske ved at drøfte spørgsmålet: Hvad forstår vi ved begrebet læring i vores dagtilbud? For at åbne for diskussionen kan man blive inspireret af en række hjælpespørgsmål. Drøft kun de spørgsmål som giver mening for jer. Hvor meget lægger vi vægt på: - øvelse og træning? - barnets egen udforskning? - at barnet er en aktiv initiativtager i situationerne? - formidling af boglig læring? - at læring er præget af kropslig udfoldelse? - direkte læring i den betydning vi formidler noget til barnet? - indirekte læring i den betydning, at barnet erfarer og lærer ved at være en del af en situation. Der formidles ikke noget bestemt? - at læring tager udgangspunkt i planlagte forløb? - at læring tager udgangspunkt i børnenes kreative skaben? - at læring tager udgangspunkt i barnets aktuelle kompetencer - det barnet kan uden hjælp lige nu? - at læring tager udgangspunkt i det, vi ved barnet er lige ved at kunne - vi hjælper for eksempel barnet med det, det endnu ikke helt kan alene? - at læring finder sted i miljøer, der er planlagt med henblik på læring? - at dagtilbuddet er et læringsmiljø? - at den læring der foregår, er meningsfuld for barnet?

16 side På baggrund af diskussionen under punkt 3 udformer en arbejdsgruppe meget kort læringsforståelsen på skrift, så den kan indgå i den pædagogiske læreplan. Beskriv læringsmål i forhold til de seks læreplanstemaer Det er naturligvis ikke nyt for dagtilbuddene at have mål for det pædagogiske arbejde. De aktuelle udfordringer handler om at formulere målene på en måde, så de både kan tjene som meningsfuldt grundlag for den pædagogiske indsats og samtidig bruges i en evalueringssammenhæng. Det vil sige, at målene udgør et tydeligt og fælles grundlag for ledelse og medarbejdere og er formuleret, så det er muligt at konstatere, om de indfries. Målene giver altså ledelse og medarbejdere et fagligt udgangspunkt for at prioritere og begrunde planlægningen og gennemførelsen af det daglige pædagogiske arbejde. Mål er en forudsætning for, at dagtilbuddet kan vurdere, om man opnår, det man vil. Her er det vigtigt, at målene udtrykker en fælles forståelse af dagtilbuddets opgaver. Uden fælles mål er det op til den enkelte dagplejer, dagplejepædagog, pædagog eller pædagogmedhjælper at afgøre, hvad der er OK. Den fælles formulering af mål gør det muligt at vurdere dette i fællesskab. Målene er det fundament, ledelse og medarbejdere sammen kan vurdere og genoverveje den daglige praksis ud fra. Fører det, vi gør i hverdagen til det, vi gerne vil opnå?

17 Det er opgaven at opstille mål, som udtrykker det, det enkelte dagtilbud vil opnå - på en måde der stemmer overens med dagtilbuddets værdier og pædagogiske principper. side 17 Aktør Det enkelte barn Børnegruppen Læringsmål I Dagtilbudsloven står der, at den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring i forhold til seks temaer. Sagt med andre ord skal der opstilles læringsmål: det, vi ønsker det enkelte barn eller børnegruppen skal kunne mestre. Den pædagogiske læreplan skal indeholde læringsmål for børns læring i forhold til alle seks læreplanstemaer 11. Dagtilbuddet skal arbejde på, at børnene indfrier læringsmålene. De nærmere specificerede egenskaber, færdigheder, kompetencer som det enkelte barn skal besidde - set i forhold til de seks læreplanstemaer (for eksempel kunne synge med på en række børnesange) De nærmere specificerede egenskaber, færdigheder, kompetencer som alle i en bestemt børnegruppe skal besidde set i forhold til de seks læreplanstemaer (for eksempel kunne hente en voksen når et af børnene græder) Eksempler fra dagtilbud der har udarbejdet læringsmål: Målet for natur og naturfænomener i dagplejen er, at børnene kan: beskrive de mest almindelige former for vejrlig: Snevejr, regnvejr, storm, solskin, gråvejr. skelne mellem de fire elementer: Jord, ild, vand og luft herunder begreberne kold varm, flydende - fast skelne mellem størrelser (større mindre, højere lavere), afstande (længere væk tættere på) I børnehaven er det målet for barnets alsidige personlige udvikling, at børnene kan: respektere andres grænser give omsorg til andre indgå i et fællesskab udtrykke sine behov over for andre børn og voksne I den integrerede institution er målet for sproglig udvikling, at børnene kan: give udtryk for sine behov og ønsker over for andre eksperimentere med sprogets udtryksformer bruge sproget til konfliktløsning fortælle mindre historier med glæde bruge et stort ordforråd I vuggestuen er det målet for kulturelle udtryksformer og værdier, at børnene inden de forlader vuggestuen kan: danse til forskellige former for musik synge flere børnesange forstå og koncentrere sig om at høre en historie De læringsmål, der er beskrevet, er kun eksempler, og de viser én af mange måder, de kan opstilles på. Det er opgaven at opstille mål, som udtrykker det, det enkelte dagtilbud vil opnå på en måde der stemmer overens med dagtilbuddets værdier og pædagogiske principper. Sådan kan man beskrive sine læringsmål (1) Alle sidder i grupper på cirka seks i hver. Alle har dagtilbuddets virksomhedsplan, pædagogiske læreplan, værdier og

18 side 18 Alle dagtilbud skal udarbejde læringsmål for børns læring i forhold til de seks læreplanstemaer. principper for det pædagogiske arbejde og andre materialer, som man mener at kunne få brug for. Hver gruppe kan arbejde med et eller to læreplanstemaer (alt efter antallet af medarbejdere). 1. Først drøftes følgende spørgsmål: - Hvad er de vigtigste mål for, hvad børnene skal kunne inden for hvert enkelt læreplanstema? Begrund besvarelsen. - Hvad er de vigtigste mål for netop den børnegruppe, vi har nu inden for hvert enkelt læreplanstema? Begrund besvarelsen. 2. Besvarelserne skrives ned og sættes op på flipover. 3. Drøft derefter målene i plenum. Prøv om I kan opstille nye klare formuleringer, der kan beskrive jeres mål. 4. Uanset hvilke former for mål, der arbejdes med i dagtilbuddet, skal målene, så vidt muligt være målbare. Det er vigtigt at tjekke om målene, som er opstillet, er: meningsfulde at arbejde ud fra i hverdagen klare og entydige relevante for børn og ansatte udtryk for det vigtigste i det pædagogiske arbejde i overensstemmelse med de værdier og principper, som der tidligere er formuleret 5. Det skal overvejes, om målene skal konkretiseres i delmål, eller om de er gode nok at arbejde ud fra med de formuleringer, I er kommet frem til. En hjælp til at konkretisere mål, der ofte har det med at være overordnede, er at beskrive tegn på eller indikatorer på, hvornår et mål eller delmål er indfriet De endelige målformuleringer udformes og indarbejdes i den pædagogiske læreplan. Inden arbejdet med denne fremgangsmåde starter, skal ledelsen have afklaret, om der skal udformes særlige mål for arbejdet med udsatte børn, eller om der skal tages hånd om dem på anden vis. For eksempel gennem en inkluderende pædagogik, hvor det sikres, at alle børns behov systematisk bliver set, så der kan tages højde for deres behov. Sådan kan man beskrive sine læringsmål (2) 1. Alle medarbejdere bruger 10 minutter på at skrive, hvilke mål (hvad er det vi vil opnå?) de mener, er de vigtigste for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. 2. Derefter gennemføres en brainstorm i plenum, hvor alle forslag til mål skrives op på en flipover. 3. Målene grupperes med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Alle mål, der falder uden for læreplanstemaerne, kommer i en kategori for sig I mindre grupper (4-5 personer) begrundes, hvilke mål der er vigtige for arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Samtidigt undersøges målenes sammenhæng med dagtilbuddets værdier og pædagogiske principper. Der udarbejdes eventuelt forslag til ændrede formuleringer af målene. Grupperne refererer resultatet af deres arbejde i plenum. På baggrund af referaterne og arbejdet i grupperne opstilles der mål indenfor alle seks læreplanstemaer. Beskriv pædagogiske metoder og aktiviteter der kan lede til indfrielse af læringsmålene Det fremgår af dagtilbudsloven, at alle dagtilbud skal udarbejde læringsmål for børns læring i forhold til de seks læreplanstemaer. Når disse læringsmål er udarbejdet, indledes næste fase: At omsætte disse mål til konkrete metoder og aktiviteter.

19 side 19 Den pædagogiske læreplan skal således indeholde beskrivelser af, hvilke metoder og aktiviteter, der kan anvendes for at opnå læringsmålene. Pædagogiske metoder kan betragtes som den mangfoldighed af fagligt begrundede fremgangsmåder og handlinger, som den professionelle foretager sig for at indfri læringsmålene. For eksempel at anvende anerkendende kommunikation sammen med børnene. Aktiviteter kan betragtes som de fagligt begrundede konkrete handlinger, der sættes i værk sammen med børnene. For eksempel at male, læse højt eller bygge drager. Når handlingen at bygge drager iværksættes, udføres denne med baggrund i bestemte metoder. I de konkrete aktiviteter bruger medarbejderne således bestemte pædagogiske metoder, der er baseret på dagtilbuddets værdier, pædagogiske principper og læringsforståelse. Medarbejderens valg af pædagogiske metoder er ikke et tilfældigt valg. Tværtimod. En pædagogisk metode er karakteriseret ved, at den er teoretisk funderet, fagligt begrundet, og at den er efterprøvet i praksis. Med andre ord er pædagogiske metoder og aktiviteter den samlede, pædagogiske indsats, den enkelte medarbejder og medarbejdergruppen tilsammen sætter i værk hver eneste dag. Det

20 side 20 En pædagogisk metode er karakteriseret ved, at den er teoretisk funderet, fagligt begrundet, og at den er efterprøvet i praksis. handler om at tilrettelægge og gennemføre en fagligt begrundet hverdag for børn og voksne: Det konkrete samspil med børnene, dagsrytmen, ture, samlingsstunden, højtlæsning, aktiviteterne på legepladsen og alle de andre dele en pædagogisk hverdag består i. For at have føling med om disse mange metoder og aktiviteter nu også trækker den rigtige vej hen imod læringsmålene, arbejder en del dagtilbud også med aktivitetsmål. Det betyder, at der kan være mål for: hvad de ansatte i dagtilbuddet skal foretage sig (for eksempel sikre at en bestemt ansat har mulighed for at have tæt uforstyrret kontakt med Peter) hvad barnet/børnene skal deltage i (for eksempel være med til at male) hvilke planlagte aktiviteter der er i den kommende periode - for at nå læringsmålene med børnene. Et eksempel: Aktør Det enkelte barn Børnegruppen Ansatte i dagtilbuddet Læringsmål Nogle dagtilbud arbejder tillige med mål for, hvilke rammer og muligheder børnene skal tilbydes. Det kan for eksempel være: De nærmere specificerede egenskaber, færdigheder, kompetencer som det enkelte barn skal besidde - set i forhold til de seks læreplanstemaer (for eksempel kunne synge med på en række børnesange) De nærmere specificerede egenskaber, færdigheder, kompetencer som alle i en bestemt børnegruppe skal besidde set i forhold til de seks læreplanstemaer (for eksempel kunne hente en voksen når et af børnene græder) De handlinger som pædagogerne/pædagogmedhjælperne/dagplejerne skal foretage sig (for eksempel skal pædagogerne/pædagogmedhjælperne/dagplejerne hver dag tale med børnene om, hvordan vejret er) hvilke materialer der er til rådighed for børnene (for eksempel at alle børn i børnehaven skal kunne nå sakse, blyanter, farver, papir) lokaleindretninger (for eksempel skal der i en vuggestue være mulighed for, at børnene selv går op i krybben) Mål for materialer/legetøj o.l. Mål for fysiske rammer/lokaler Alle tre typer mål - læringsmål, aktivitetsmål og mål for rammer og muligheder kan anvendes som et tydeligt, fælles udgangspunkt for planlægning og prioritering af det daglige arbejde. Sådan kan man beskrive sine pædagogiske metoder og aktiviteter Når læringsmålene er udformet, skal man beskrive, hvordan man vil arbejde for at indfri målene. Her vil mange finde inspiration i dagtilbuddets aktivitetsmål og målene for rammer og muligheder. Man tager ét læringsmål ad gangen og gennemgår nedenstående punkter for hvert læringsmål. Man kan fordele arbejdet med at beskrive sine pædago- De materialer der skal være i et dagtilbud for at give børnene mulighed for at lege bestemte lege (for eksempel at der skal være sakse og farver i børnehøjde) De muligheder som de fysiske rammer skal tilbyde i et dagtilbud (for eksempel et sted at tegne, et sted til grov motorisk aktivitet, et til finmotorisk aktivitet)

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Udviklet af Ikast-Brande Kommune Daginstitutionsafdelingen Februar 2014 Layout: Marianne Heidemann Tryk: FJ Offset 2 Indhold Indledning....

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere