Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015 K E N D E L S E Tide Bus Danmark A/S (advokat Malene Raunholt, Odense) mod FynBus (advokat Lotte Hummelshøj, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 10. juni 2014 udbød FynBus som udbud med forhandling efter direktiv 2004/17/EF (forsyningsvirksomhedsdirektivet) en kontrakt om udførelse af dele af buskørslen i Odense Kommune. Frist for anmodning om prækvalifikation var den 25. juni Alle indkomne anmodninger om prækvalifikation var konditionsmæssige, og fem tilbudsgivere blev opfordret til at afgive tilbud. Ved tilbudsfristens udløb den 8. september 2014 havde FynBus modtaget tilbud fra samtlige fem prækvalificerede virksomheder, herunder Keolis Bus Danmark A/S og Tide Bus Danmark A/S. Den 28. november 2014 besluttede FynBus, efter en forhandlingsrunde og afgivelse af 2. tilbud fra fire af de prækvalificerede virksomheder, at indgå kontrakt med Keolis Bus Danmark A/S (herefter Keolis). Den 9. december 2014 indgav Tide Bus Danmark A/S (herefter Tide Bus), klage til Klagenævnet for Udbud over FynBus. Tide Bus fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om hånd-

2 2. hævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Den 16. december 2014 meddelte klagenævnet, at klagen ikke var modtaget i standstill-perioden, og at klagenævnet derfor ville træffe afgørelse om opsættende virkning i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 1. FynBus har den 13. april 2015 indgået kontrakt med Keolis. Klagenævnet har herefter betragtet anmodningen om, at klagen tillægges opsættende virkning, for bortfaldet. Den 4. juni 2015 er der afsagt afgørelse om aktindsigt i sagen. Tide Bus har nedlagt følgende påstande: Påstand 1a Klagenævnet skal konstatere, at FynBus har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10, ved at tage tilbuddet fra Keolis i betragtning, jf. herved de under påstand 2a til 2e enkelte individuelle opregnede forhold. Påstand 1b Klagenævnet skal annullere FynBus beslutning om at tildele kontrakten om buskørsel i Odense Kommune til Keolis. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere FynBus beslutning om at tildele kontrakten om buskørsel i Odense Kommune til Keolis, idet Keolis ved det afgivne tilbud ikke har opfyldt kravene i kravspecifikationen, der ifølge udbudsmaterialet er at anse for mindstekrav, medmindre det fremgår, at der er tale om ønsker. Disse krav kan ikke fraviges. Tilbud, der ikke honorerer de beskrevne mindstekrav i Kravspecifikationen, vil blive udelukket fra vurdering, herunder i forhold til: a) FynBus minimumskrav om, at der i TB4 (bus til tung bybuskørsel) skal være 40 fremadvendte siddepladser (jf. kravspecifikationen s. 4), idet der i den af Keolis tilbudte TB4 (Volvo 7905 LAH) ifølge busoplysningsskemaet kun er 36 fremadvendte sæder.

3 3. b) FynBus minimumskrav om podesterhøjde, hvorefter podesterhøjden maksimalt [må] være 20 cm i bussens forreste halvdel (mellem fordør og midterdør) (jf. kravspecifikationen s. 7), idet den forreste podesterhøjde i den af Keolis tilbudte TB1 (Scania Citywide LE) ifølge busoplysningsskemaet er 36 cm. c) FynBus krav om oplysninger om bussernes egenvægt og totalvægt i busoplysningsskemaet, idet den af Keolis tilbudte TB1 (Scania Citywide LE) med den i busoplysningsskemaet oplyste egenvægt, ekstraudstyr, drivmidler og 65 passagerer ikke kan overholde gældende lovgivning for toakslede køretøjers totalvægt (jf. dimensionsbekendtgørelsen 21), idet den af Keolis tilbudte TB3 (Iveco Crossway LE 13 m) med den i busoplysningsskemaet oplyste egenvægt, ekstraudstyr, drivmidler og passagerer ikke kan overholde gældende lovgivning for toakselede køretøjers totalvægt (jf. dimensionsbekendtgørelsen 21), og idet Keolis for så vidt angår den tilbudte TB4 (Volvo 7905 LAH) har undladt at afgive de i busoplysningsskemaet forudsatte oplysninger om bussens egenvægt og totalvægt. d) FynBus krav om, at busserne skal have en fri gangbredde på minimum 55 cm (jf. kravspecifikationen s. 7), idet det må anses for uklart, om Keolis kan levere den tilbudte TB3 (Iveco Crossway LE 13 m) med en fri gangbredde på minimum 55 cm i alle højder. e) FynBus krav om sikkerhedsudstyr i busserne, hvorefter der ved alle døre ved hver udstigningsdør skal placeres en lydgiver (jf. kravspecifikationen s. 3) samt ved midter- og bagdøre en lyskilde (jf. kravspecifikationen s. 4), idet dette sikkerhedsud-

4 4. styr ikke indgår i den ellers udførlige opregning af sikkerhedsudstyr i Keolis tilbud, hvorfor det må anses for uklart, om de tilbudte busser leveres med dette sikkerhedsudstyr. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at FynBus har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 ved at have taget tilbuddet fra Fjordbus A/S (herefter Fjordbus) i betragtning, og at FynBus er forpligtet til at afvise tilbuddet, idet tilbuddet ikke opfylder kravene i kravspecifikationen, herunder i forhold til: a) FynBus krav om, at der 1) [v]ed sæder med front mod væg, f.eks. pladsen bag buschaufføren, afskærmning eller lignende, skal der fra sædets forkant til væg være minimum 30 cm målt i bussens længderetning, 2) at busser, der skal anvendes til tung bybuskørsel skal have en perronlængde på minimum 200 cm og en bredde på minimum 90 cm, og 3) den fri gangbredde skal være minimum 55 cm i enhver højde, idet Fjordbus med den tilbudte TB3-bus (den originale Iveco Crossway LE 13 m) ikke opfylder disse krav. b) FynBus krav om, at der ikke kan accepteres alternative tilbud (jf. udbudsmaterialet s. 9), idet Fjordbus tilbud ikke indeholder et samlet og entydigt tilbud, men i realiteten indeholder alternative tilbud. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at FynBus har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10, ved at have taget tilbuddet fra Arriva Danmark A/S (herefter Arriva) i betragtning, og at FynBus er forpligtet til at afvise tilbuddet, idet tilbuddet ikke opfylder kravene i kravspecifikationen, herunder i forhold til: a) FynBus krav i kravspecifikationen om, at der 1) ved sæder med front mod væg, f.eks. pladsen bag buschaufføren, afskærmning eller lignende, skal der fra sædets forkant til væg være minimum 30 cm målt i bussens længderetning, 2) at bus-

5 5. ser, der skal anvendes til tung bybuskørsel skal have en perronlængde på minimum 200 cm og en bredde på minimum 90 cm, og 3) den fri gangbredde skal være minimum 55 cm i enhver højde, idet Arriva med den tilbudte TB3-bus (den originale Iveco Crossway LE 13 m) ikke opfylder disse krav. b) Gældende lovgivning om to-akslede køretøjers totalvægt (jf. dimensionsbekendtgørelsen 21), idet den af Arriva tilbudte TB3-bus (den originale Iveco Crossway LE 13 m) ifølge det af Arriva i busoplysningsskemaet anførte har en totalvægt på kg (ctr. den lovgivningsmæssige totalvægt svarende til kg). Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at FynBus har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 og 40, ved på grundlag af en af Keolis meddelt forlængelse af vedståelsesfristen den 13. april 2015 at have indgået kontrakt med Keolis vedrørende dele af buskørslen i Odense Kommune uden forudgående gennemførelse af et udbud af den pågældende kontrakt. Påstand 6 Klagenævnet skal erklære kontrakten med Keolis vedrørende dele af buskørslen i Odense Kommune for uden virkning i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 17, stk. 1, samt udstede påbud om, at kontrakten straks bringes til ophør. Tide Bus har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning. FynBus har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder I udbudsbetingelserne fra juni 2014 står der: Udbud efter forhandling Dette udbud offentliggøres som udbud efter forhandling jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art 40.

6 6. Tildelingskriterium FynBus vil med tildelingen af ordren vælge tilbud efter tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 55. FynBus anvender følgende underkriterier med den angivne vægtning: Pris (60-70 %) Drift og organisation (15-25 %) Busmateriel (10-15 %) I Kontrakt om udførelse af dele af buskørslen i Odense Kommune, der var en del af udbudsmaterialet, står der: 3 Ikrafttræden og ophør Kontrakten løber fra august 2015 til august 2023, hvor kontrakten udløber uden varsel. 9 Underentreprenører Stk. 1 Entreprenør er eneansvarlig overfor FynBus og har det fulde ansvar for det arbejde, der udføres af underentreprenør, herunder at løn- og ansættelsesforhold hos underentreprenør er i overensstemmelse med nærværende kontrakt. Stk. 2 Entreprenør skal oplyse eventuelle underentreprenører og om omfanget af disses kørsel. Antagelse eller udskiftning af underentreprenører samt væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel skal godkendes af FynBus. 23 Kørselsomfang Stk. 2 Frem til letbanens start kan FynBus i hvert kalenderår ændre det aftalte antal afregningstimer, jf. stk. 1, med indtil +/- 7,5 % i forhold til den i kontrakten oprindeligt aftalte kørselsmængde. Ved letbanens start forventes et kørselsomfang som det udbudte.

7 7. Kørselsmængden kan dog højst ændres med alt i alt +/- 20 % i kontraktperioden. 35 Krav til kørselsmateriellet Stk. 1 Alle driftsbusser skal opfylde de krav til bustype og -størrelse samt eventuelle særlige krav, der er angivet i Kravspecifikation Bilag C Krav til Busmateriel Ændres FynBus busforskrifter i kontraktperioden, betyder det, at nyanskaffede busser skal følge den nye standard. Ændringer i standarden vil blive meddelt entreprenør skriftligt. Entreprenør kan kræve forhandling, hvis ændringerne påvirker købsprisen af bussen i væsentlig grad. Stk. 2 Senest ved kontraktstart er entreprenør forpligtet til at fremsende en samlet oversigt over driftsbusser og reservebusser. Denne oversigt skal indeholde oplysninger om bussernes opfyldelse af Kravspecifikationen, jf. Kravspecifikationen Bilag C Krav til busmateriel. Stk. 3 Entreprenør skal som minimum have den reservebuskapacitet, som fremgår af Kravspecifikation Bilag F Beskrivelse af den udbudte kørsel i Odense Kommune. Reservebusserne skal opfylde kravene i Kravspecifikation Bilag C Krav til busmateriel. Reservebusser skal opfylde busforskrifterne på linje med driftsbusserne, jf. stk. 1. Stk. 4 Entreprenør har ansvaret for, at driftsbusser og reservebusser er forsynet med de nødvendige destinationsnavne for at kunne udføre kørslen. Omkostningerne ved ændring af navne i forbindelse med rute- eller kørselsomlægninger afholdes af entreprenør. Stk. 5 Hvis lovgivningen medfører ændrede regler for beregning af vægt og ståpladser, kan FynBus forlange, at entreprenør omregistrerer busserne. Det sker uden ændring af betalingen efter 42 stk. 4. Stk. 6 FynBus kan mod betaling af de hermed forbundne omkostninger kræve, at allerede anskaffede busser ændres i overensstemmelse med forskrifter

8 8. herom, se nærmere Kravspecifikationen, eller forsynes med ekstraudstyr. Stk. 7 FynBus kan mod betaling af de hermed forbundne omkostninger stille krav om udskiftning af en bus til en anden type eller en anden størrelse. Ændringen i betalingen fastsættes ved forhandling. Stk. 8 Senest samtidig med anskaffelsen af en driftsbus sender entreprenør et busoplysningsskema til FynBus. Udformningen af busoplysningsskemaet aftales nærmere. Stk. 9 Til kørsel med dieselbusser skal anvendes svovlfattigt dieselolie/miljøvenligt dieselbrændstof eller andet drivmiddel, der forurenet mindre end dette. FynBus kan kræve dokumentation herfor. Stk. 10 Bussens udvendige fire hjørner forsynes med 4-cifret busnummer. Nummeret skal være sort reflekterende med en talhøjde på otte cm. Udformning, afstand mellem tal osv. aftales med FynBus. 42 Betalingsmodel Stk. 1 Der ydes betaling for kørslen pr. udført afregningstime og pr. indsat driftsbus. Stk. 2 Til dækning af chaufføromkostninger betales kr. pr. afregningstime (Prisindeks 109,6 pr. maj 2014). Stk. 3 Til dækning af øvrige timeafhængige omkostninger betales kr. pr. afregningstime. (Prisindeks 109,6 pr. maj 2014). Stk. 4 Til dækning af busafhængige omkostninger betales kr. pr. måned pr. indsat driftsbus. (Prisindeks 109,6 pr. maj 2014). Stk. 5 Hvis planmæssig kørsel ikke gennemføres, bortfalder betalingen efter stk. 2 og 3.

9 9. Stk. 6 Entreprenør har krav på at oppebære samme betaling, hvis vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som entreprenør ikke kan afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure), hindrer den planmæssige kørsels gennemførelse. Der fradrages den eventuelle besparelse, som entreprenør opnår i sådanne tilfælde. Stk. 7 I forbindelse med køreplanskifte eller større ændringer udarbejder Fyn- Bus nyt afregningsgrundlag, der skal godkendes af begge parter. Efter fremsendelse af det nye afregningsgrundlag har entreprenør en måned til at godkende det. Stk. 8 Betalingen efter stk. 2 og 3 bortfalder fuldt ud ved driftsafbrydelser på grund af arbejdskonflikt, blokade eller lignende. Dette gælder, uanset om ovennævnte forhold rammer entreprenør direkte eller andre, der medvirker til entreprenørs opfyldelse af kontrakten. Hvis kun en del af kørslen er indstillet, betales den tilbageværende kørsel som en forholdsmæssig andel af den samlede betaling. Andelen opgøres på grundlag af det udførte antal afregningstimer i forhold til det samlede antal afregningstimer. Stk. 9 Ved kontraktstart og ved kontraktophør ydes betaling for de busafhængige omkostninger forholdsvist efter antallet af kontraktdage i måneden og antal af dage i måneden. Stk. 10 Ved regulering af betaling ved ændring af antallet af driftsbusser, vil ændret betaling ske fra første hele måned efter ændringen. 44 Prisregulering Hvis der udelukkende køres med dieselbusser eller kombination af diesel- og hybridbusser anvendes følgende stk. 1: Stk. 1 Kontrakten reguleres ved kontraktstart til prisniveau for august 2015, jf. omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. I kontraktperioden reguleres kontraktens betalingssatser hver måned efter udviklingen i det fælles omkostningsindeks for den pågældende måned i forhold til omkostningsindekset for maj 2014, der er anført som prisniveau i udbudsbetingelserne.

10 10. Omkostningsindekset sammensætning af prisindekser fremgår af gsindeks/ Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark og offentliggøres på Hvis der køres med kombination af diesel- og gasbusser anvendes følgende stk. 1: Stk. 1 Kontrakten reguleres efter to indeks, der sammenvejes til et indeks. Omkostningsindeks for buskørsel i Danmark, der vedrører kørsel med dieselbusser og Indeks for gas, der vedrører kørsel med gasbusser. Indekset deles forholdsmæssigt efter antallet af henholdsvis diesel- og gasbusser. Det er antallet af driftsbusser ekskl. reservebusser, der bestemmer fordelingstallet. Eksempelvis en fordeling med 42 dieselbusser og 28 gasbusser i alt 70 driftsbusser betyder, at 60,00 % af det samlede indeks udgøres af omkostningsindeks for buskørsel i Danmark mens 40,00 % udgøres af Indeks for gas. Hvis der sker en ændring på minimum fire busser i fordelingen af antallet af diesel- og gasbusser, vil den forholdsmæssige fordeling af indekset blive ændret løbende, ellers opdateres fordelingstallet en gang årligt. Udgået kørsel, dubleringskørsel, anmeldt befordring, erstatningskørsel og rådighedstjeneste vil altid blive reguleret efter det sammenvejede indeks. Kontrakten reguleres ved kontraktstart til prisniveau for august jf. omkostningsindeks for buskørsel i Danmark og Indeks for gas. I kontraktperioden reguleres kontraktens betalingssatser hver måned efter det sammenvejede indeks i forhold til det sammenvejede indeks for maj 2014, der er anført som prisniveau i udbudsbetingelserne. Omkostningsindeksets sammensætning af prisindekser fremgår af gsindeks/ Omkostningsindekset for diesel beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark og offentliggøres på

11 11. Sammensætningen af Indeks for gas fremgår af Kontrakt - Bilag E - Indeks for Gas. Indeks for gas og det sammenvejede indeks beregnes hver måned af FynBus og offentliggøres på første gang i august Stk. 2 Ved køreplanskifte reguleres betalingen efter 42 stk. 2 for et eventuelt ændret tidsforbrug til pauser, og for en eventuelt ændret fordeling af kørslen på døgnets timer og hverdage/søndage. Stk. 3 Regulering af betalingen efter 42 stk. 4, ved ændring af antallet af driftsbusser ekskl. reservebusser sker fra og med første hele måned efter ændringen. Stk. 4 Betalingen efter 42 stk. 4, gælder for busser, som har samme gennemsnitlige busstørrelse som ved kontraktens ikrafttræden. Hvis den gennemsnitlige busstørrelse ændres i forbindelse med en busudskiftning, som følge af krav fra FynBus, reguleres betalingen efter 42, stk. 4, fra og med den første hele måned efter udskiftningen med 0,75 pct. pr. afregningsplads, gennemsnitsstørrelsen ændrer sig. 45 Bod Stk. 1 Hvis misligholdelsen ikke er af en sådan karakter, at opsigelse eller ophævelse af kontrakten kan komme på tale, men den manglende overholdelse af kørselsaftalens enkelte punkter alligevel er til gene for passagererne eller medvirkende til, at den forudsatte standard for kørslen ikke overholdes, har FynBus ret til at bringe nedennævnte sanktioner i anvendelse. Stk. 2 FynBus kan foretage økonomiske sanktioner i forbindelse med kvalitetsbrist konstateret af FynBus kontrollører ved kontrol i eller uden for busserne eller i øvrigt dokumenterede kvalitetsbrist, jf. stk. 3. Stk. 3 I følgende situationer har FynBus ret til at modregne nedennævnte beløb i tilfælde af kvalitetsbrist: a) Manglende koordination ved aftalte korrespondancer kr pr. konstateret tilfælde

12 12. b) Kørt for tidligt (gælder for alle tider i køreplan/vognplan) kr pr. konstateret tur c) Kørt for sent (mere end to minutters forsinkelse ved afgang fra endestation) kr pr. konstateret tur d) Ikke korrekt kørt rute kr e) Manglende billettering og fejlbillettering kr pr. konstateret tur f) For sen eller manglende indmelding af forbikørsel kr pr. konstateret tur. g) Uacceptabel ud- eller indvendig rengøring af køretøj kr pr. konstateret bus pr. dag h) Rygning i bussen kr pr. konstateret tilfælde i) Brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel kr kr. pr. konstateret tilfælde j) Manglende rettidig afgivelse af melding ved driftsuregelmæssigheder (jf. 27 stk. 3) k) Manglende fremsendt opgørelse over ikke-udført kørsel kr pr. konstateret tilfælde l) Manglende eller for sen fejlmelding af billet-, realtids- og infotainmentsystemet jf. 32 kr pr. konstateret tur m) Forkert eller mangelfuld skiltning kr pr. konstateret tur n) Manglende adgang til bus ved endestationsophold (5 min. før afgang) kr pr. konstateret tur o) Manglende eller upræsentabel uniformering kr. 500 pr. konstateret tur p) Manglende overholdelse af fastsat tidsramme i forbindelse med udbedring af fejl på billetsystemet og realtidssystemet kr pr. konstateret tilfælde q) Manglende opfyldelse af de tekniske krav til busser, jf. Kravspecifikationen kr pr. konstateret bus pr. måned. r) Installering af tjenester på tablet PC en uden forudgående aftale med FynBus kr. pr. konstateret tilfælde. Stk. 4 Der vil ikke ske betaling for udgåede ture. Såfremt en del af den aftalte kørsel ikke gennemføres som planlagt, foretager FynBus modregning i betalingen efter følgende satser: a) kr. pr. afregningstime ved udgået kørsel op til 0,1 % b) kr. pr. afregningstime ved udgået kørsel fra 0,1-0,2 % c) kr. pr. afregningstime ved udgået kørsel over 0,2 %

13 13. Procenten for udgået kørsel opgøres månedsvis som udgået kørsel i afregningstimer i forhold til planmæssig kørsel i afregningstimer. Udgået kørsel, der skyldes trafikuheld, ekstreme vejr- og trafikforhold eller force majeure begivenheder, samt udgået kørsel på grund af arbejdskonflikter, blokader eller lignende indgår ikke i opgørelsen af ovennævnte procent for udgået kørsel. Modregningen i betalingen sker ud over bortfald af betaling i henhold til 42 stk. 2 og 3. Stk. 5 Hvis bod pr. type (a o) jf. stk. 3 eller (a c) jf. stk. 4, næste måned er samme niveau eller højere, forøges boden med 25 % pr. tilfælde. Stk. 6 Hvis bod pr. type (a o) jf. stk. 3 eller (a c) jf. stk. 4, de efterfølgende tre måneder er samme niveau eller højere, akkumuleres boden den efterfølgende måned med 25 % af det fremkomne beløb i stk. 5. Stk. 7 De sanktioner, der er opregnet i stk. 3 og 4, kan bringes i anvendelse, selv om FynBus ikke kan sandsynliggøre/dokumentere noget økonomisk tab. Det forhold, at entreprenør må tåle modregning i henhold til stk. 3 og 4, fritager ikke entreprenør fra uopholdeligt at bringe de påtalte forhold i orden. Sker dette ikke, må han også for samme forhold tåle yderligere modregning, ligesom andre sanktioner i henhold til kontrakten kan bringes i anvendelse. Kravspecifikation 1. Kravspecifikation indhold De i kravspecifikationen anførte krav er at anse som mindstekrav, medmindre det fremgår, at der er tale om ønsker. Disse krav kan ikke fraviges. Tilbud, der ikke honorerer de beskrevne mindstekrav i Kravspecifikationen, vil blive udelukket fra vurdering. Kravspecifikationen er suppleret af følgende bilag: Kravspecifikation - Bilag C - Krav til busmateriel 8.8 Forskrifter vedrørende bussernes indretning og udstyr Nærmere redegørelse for kravforskrifter vedrørende bussernes indretning og udstyr fremgår af Kravspecifikation Bilag C Krav til busmateriel

14 14. I Kravspecifikation Bilag C Krav til busmateriel står der: Busforskrifter Myndighedskrav Alle busser skal opfylde de krav til indretning, færdselssikkerhed med videre, som myndighederne måtte stille som f.eks: Detailforskrifter for Køretøjer, Bekendtgørelse om særlige krav til busser samt Dimensionsbekendtgørelsen. Entreprenører skal aflevere busoplysningsskema på alle typer af nye busser. Sikkerhed ved døre I alle busser skal der ved hver udstigningsdør placeres en lydgiver, som aktiveres automatisk ved åbning og lukning af midter- og bagdøre. Ved midter- og bagdøre skal der være en lyskilde, som lyser ned over udstigningsarealerne det vil sige på selve fortovet (grøftekant mm.). Ind og udstigning Ind - og udstigningshøjder skal overholde følgende krav: Type Indstigningshøjde ved fordøre, bybusser Udstigningshøjde ved midter- og bagdøre, bybusser Sidde- og ståpladser Krav Maks 32,0 cm Maks 34,0 cm Kapacitet FynBus ønsker flest muligt siddepladser. Der gælder følgende minimumskrav til totalkapacitet, antallet af siddepladser samt antallet af fremadvendte siddepladser: Eventuelle afgrænsninger af bussens længde fremgår af udbudsgrundlaget. Bus til tung bybuskørsel

15 15. Type Totalkapacitet Siddepladser Fremadvendte siddepladser (eks. klapsæder) TB i nye busser Sæder Sæderne skal være polstrede med stofbetræk, hvor polstertykkelsen på siddeflade og stoleryg mindst bør være henholdsvis 5 cm og 3 cm. Sæderyggens højde skal være minimum 70 cm målt fra øverste punkt på siddefladen. Kravet gælder alle nye busser. Der er særlige krav i Ekspres/komfortbusser. FynBus skal godkende placering af stole, anvendt type og valg af farver inden anskaffelse. Forslag til placering af stole i bussen sendes sammen med busskema. Markant krumning i sæderygge skal undgås. Eventuelle armlæn skal kunne klappes op. Sædeafstand Der gælder nedenstående krav til sædeafstanden: Type Tung buskørsel Krav 70 cm Afstanden måles i en højde af 60 cm over gulvet fra fronten af sæderyggen (midt på sædet) og frem til ryggen af det foregående sæde. Ved sæder med front mod væg, f.eks. pladsen bag chaufførvæggen, afskærmning og lignende, skal der fra sædets forkant til væg være minimum cm målt i bussens længderetning. ædets afstand til sidevæggen skal i nye busser være 2-3 cm. Perron: Barnevogns- og kørestolsareal Der er følgende krav til antallet af kørestols- og barnevognspladser: Når en kørestolsplads ikke benyttes af en kørestolsbruger, skal pladsen kunne benyttes af en barnevogn. Til dette formål skal der være en vandretliggende perron med følgende mål: Type Perronlængde Perronbredde Tung bybuskørsel Min 200 cm Min 90 cm

16 16. Midtergang og gulvareal I nye busser skal den frie gangbredde være minimum 55 cm. Kravet gælder i enhver højde. Kravet kan afviges, såfremt FynBus efterspørger sæder med øget komfort (fx sædebredde og armlæn). FynBus ønsker så lave podesterhøjder som muligt. I laventré og lavgulvsbusser må podesterhøjden maksimalt være 20 cm i bussens forreste halvdel (mellem fordør og midterdør) og maksimalt 25 cm i bussens bagerste halvdel (fra midterdør til busses bagende). I øvrige busser må podesterhøjden maksimalt være 25 cm i hele bussens længde. Der kan accepteres afvigelser ved enkelte siddepladser dette skal i alle tilfælde godkendes af FynBus. I FynBus spørgsmål/svar-ark står blandt andet: 59 Udbudsmateriale kontrakten 35, stk. 1: Udover at de overdragne busser skal leve op til kravet i 34, stk. 5, om BUS IT-platform skal de overdragne busser så også leve op til alle øvrige krav beskrevet i bilag C krav til busmateriel? Overholder de overdragne busser pt dette krav? Overdragne busser skal ikke overholde alle bilag C s krav. I 35 skulle have stået alle nye driftsbusser. Ref. 45, stk. 5 og 6, side 44. Vil Fyn- Bus overveje at indføre et minimumsniveau, 45, stk. 5 og 6 fjernes fra kontrakten, 114 som findes acceptabelt, som ikke hvilket betyder, at der udløser en stigning i satserne på 25 %? ikke gives akkumuleret bod. I FynBus Revideret udbudsmateriale fra september 2 14 står der: Tilretninger og præciseringer: Præcisering af underkriterierne der bruges ved tilbudsevaluering

17 17. FynBus anvender følgende underkriterier med den angivne vægtning: Pris (60-70 %) Drift og organisation (15-25 %) Busmateriel (10-15 %) Ad Busmateriel Ved Busmateriel skal tilbudsgiver beskrive det tilbudte busmateriel, herunder Fremsende oversigt over det tilbudte materiel samt oplysninger om kapacitet, komfort og tilgængelighed, sikkerhed og miljø Udfylde busoplysningsskema for alle nye typer busser Beskrive visuelt trafikinformationssystem Beskrive renovering af busserne Nedenfor har FynBus præciseret, hvilke elementer der indgår i vurderingen af underkriteriet busmateriel. Ved vurderingen indgår de væsentlige kunde og borgervendte variable: antal siddepladser, da de mange vil sidde frem for at stå af hensyn til både sikkerhed og komfort antal retvendte siddepladser, da kunder med tilbøjelighed til transportsyge ellers vil opleve kørslen ubehagelig sædeafstand og podesterhøjde, da begge har betydning for tilgængelighed indeklima, FynBus vurderer, at et klimaanlæg vil have begrænset effekt indvendig støj, lavest mulig af hensyn til kunderne udvendig støj, lavest mulig af hensyn til nærmiljøet SORT-værdier (brændstofforbrug) af hensyn til miljøet omfang af renovering trafikinformation, (design og funktionalitet) da det har betydning for kundens rejseoplevelse ved vurderingen af busmateriel på bud 2 og 3, vil der blive lagt vægt på antallet af gas, hybrid- eller elbusser, der indgår i tilbuddet. Jo flere gasbusser, hybrid- eller busser der bydes ind med, des bedre vil tilbuddet blive vurderet. Tilbuddet fra Keolis

18 18. Som en del af tilbuddet indgår en række busoplysningsskemaer. Skema nummer 43-IVE-TB3-DSL vedrører en af de af Keolis tilbudte nye busser. Bussen, der er en bus af mærket Irisbus model Crossway LE 1 m og produceret af Iveco, er af typen Tung Bybuskørsel. Busoplysningsskemaet fra Keolis er vedlagt en tegning med målangivelser fra Iveco med ID-nummeret IDMUK DC Af den pågældende tegning fremgår det, at: a) afstanden mellem sædet længst oppe mod perronen og afskærmningen er 300 mm. b) perronarealet måler 2000 mm i længden og 900 mm i bredden. c) gangbredden på bussen er henholdsvis 560 mm og 550 mm, og d) bussen indeholder 43 sæder. Det fremgår af tegningen, at de ovennævnte målangivelser samt oplysningen om sædeantallet, i forhold til de øvrige måloplysninger på tegningen, er angivet med andre skrifttyper og i en anden størrelse. Målangivelserne, UFR 2 x9 og 55 og antallet 4 afviger således fra de på tegningen øvrige anførte oplysninger. Keolis har ikke anført noget i busoplysningsskemaets rubrik: bemærkninger. Bussens totalvægt er oplyst til kg. Tide Bus har fremlagt en tegning af den samme bustype med samme ID-nummer fra busproducenten Iveco. Ifølge denne tegning har den pågældende bustype 44 sæder og 3 forskellige gangbredder på henholdsvis 560 mm, 540 mm og 500 mm (sidstnævnte tættest mod chaufføren). Ligeledes fremgår det af denne tegning, at afstanden mellem sædet længst mod perronen og afskærmningen er angivet som henholdsvis 280 mm og 285 mm. Endeligt følger det af tegningen, at perronarealet på den pågældende bustype måler 2000 mm x 750 mm og ikke 900 mm i bredden som angivet på den af Keolis anvendte tegning. Det 44. -stolsæde på Keolis tegning er fjernet, mens sædet på den øverst til højre skitserede bus fortsat er at se. Keolis har tilbudt TB4-bussen Volvo 79 5 LAH. om Lavgulv Bybus. Af tilbuddet fremgår, at der er 36 fremadrettede sæder i bussen. I udbudsmaterialet er minimumskravene 40 fremadrettede sæder.

19 19. Keolis har endvidere tilbudt TB1-bussen Scania Citywide LE. Heraf fremgår, at podesterhøjden foran er 36 cm. I udbudsmaterialet er anført et maksimumkrav på 20 cm. Bussens totalvægt er oplyst til kg. Tilbuddet fra Tide Bus I Tide Bus tilbud står der vedrørende Busoplysningsskema nummer: Tilbud 3 - TB1 blandt andet: Bemærkning: Forbehold: 25 Fremadvendte stole, podest foran foraksel. Stoleafstand de tre sæder som vender fremad efter perron i venstre side over holder ikke mål. De bagerste 5 stole opfylder ikke krav. I tilbuddets følgende side er en plantegning over bussen, hvoraf blandt andet fremgår, at bussens Standing platform/wheelchair space er Tilbudsevalueringen og det videre forløb I FynBus Evalueringsrapport fra november 2 14 står blandt andet: Frist for anmodning om prækvalifikation til udbud af dele af buskørslen i Odense Kommune var 25. juni Alle indkomne anmodninger om prækvalifikation var konditionsmæssige, og fem tilbudsgivere blev opfordret til at afgive tilbud. Tilbudsfristen var den 8. september Ved tilbudsfristens udløb havde FynBus modtaget tilbud fra Nobina Danmark A/S Tide Bus Danmark A/S Arriva Danmark A/S Keolis Bus Danmark A/S Fjordbus A/S I uge 38, 2014 gennemførte FynBus 1. forhandlingsrunde med alle tilbudsgivere. Fire tilbudsgivere har efterfølgende rettidigt indleveret 2. tilbud. Nobina Danmark A/S valgte ikke at afgive 2. tilbud. 1.2 Tilbudsvurdering

20 20. Tildeling af ordren sker til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vurderingen heraf inddrages følgende underkriterier med den angivne vægtning: Pris (60-70 %) Drift og organisation (15-25 %) Busmateriel (10-15 %) FynBus har i tilbudsvurderingsprocessen valgt følgende vægtning: Pris (70 %) Drift og organisation (20 %) Busmateriel (10%) Ved drift og organisation vurderes nedenstående parametre: Tilbudsgivers egenkontrol af den leverede samlede ydelse Tilbudsgivers procedurer for håndtering af interne fejl og klager Tilbudsgivers sikring af forsyningssikkerhed i forhold til udførelse af kørslen Tilbudsgivers arbejdsmiljøforhold Tilbudsgivers forslag til en dubleringsaftale Tilbudsgivers beskrivelse af kapacitetsstyring Ved vurdering af drift og organisation tildeles det tilbud, som indenfor hvert af ovenstående parametre er vurderet bedst, 100 point. De øvrige tilbud vurderes ud fra det bedste tilbud og tildeles herefter forholdsmæssige point. Alle parametrene vægtes ens. Når tilbuddene er vurderet på alle parametre, lægges pointene sammen, og der divideres med antal parametre. Hvis en tilbudsgiver opnår 100 point i alle parametre, vil den samlede score være 100. Ved Busmateriel vurderes de væsentlige kunde og borgervendte variable ud fra nedenstående parameter: antal siddepladser, da mange vil sidde frem for at stå af hensyn til både sikkerhed og komfort antal retvendte siddepladser, da kunder med tilbøjelighed til transportsyge ellers vil opleve kørslen ubehagelig sædeafstand og podesterhøjde, da begge har betydning for tilgængelighed

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-00264655 (Poul Holm, Gorm K. Elikofer) 5. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-00264655 (Poul Holm, Gorm K. Elikofer) 5. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-00264655 (Poul Holm, Gorm K. Elikofer) 5. september 2012 K E N D E L S E Volvo Busser Danmark A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Bornholms Regionskommune Trafikselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 K E N D E L S E A/S Jens Jensen og Sønner (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

1.1 Fælles busforskrifter

1.1 Fælles busforskrifter Fælles busforskrifter, marts 2012 side 1 1.1 Fælles busforskrifter 1.1.1 Myndighedskrav Alle busser skal opfylde de krav til indretning, færdselssikkerhed med videre, som myndighederne måtte stille som

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 K E N D E L S E Easy-Climb ApS (advokat Niels Thestrup, København) mod Trafikselskabet Movia (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015 K E N D E L S E Rubæk & Co. A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod Københavns Kommune (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 11. Udbud Spørgsmål og svar pr. 30. november 2017 Nr. Spørgsmål Svar 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 Her står der: Dog har vognmanden krav på at oppebære samme betaling, hvis vejrforholdene eller andre udefra

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere