Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse m.v."

Transkript

1 NOTAT Dato: 22. oktober 2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: Sagsbeh.: PSH Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse m.v.) Lovforslaget har i perioden den 28. september 2012 til den 17. oktober 2012 været optaget på høringsportalen samt sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, der er nævnt sidst i notatet. Der er modtaget høringssvar fra følgende: Advokatsamfundet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arkitektforeningen, Boligselskabernes Landsforening, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Faaborg-Midtfyn Kommune, Frederiksberg Kommune, Grundejernes Investeringsfond, KL, Københavns Kommune, Lejernes Landsorganisation, Lolland Kommune, Morsø Kommune, Søren Garde Rådgivning, Vesthimmerlands Kommune. 1. Generelle bemærkninger 1. Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse og Grundejernes Investeringsfond har ingen bemærkninger til lovforslaget. Dansk Byggeri, Arkitektforeningen og Nyborg Kommune er generelt positive over for alle elementer i lovforslaget. KL kvitterer for, at der med forslaget signaleres stor forståelse for de udfordringer som en række kommuner står over for, og finder der meget positivt, at regeringen nationalpolitisk ønsker at sikre de bedste muligheder for vækst og udvikling i yderområderne. KL er

2 endvidere positiv over for, at indsatsen over for yderområderne gøres permanent, da midlertidige ordninger som Indsatspuljen er sårbare og et let offer for politiske omprioriteringer. Endelig nævner KL at man med tilfredshed har konstateret, at der med lovforslaget i høj grad er lyttet til kommunernes ønsker og behov. Lolland Kommune og Søren Garde Rådgivning er positive over for, at en del af mulighederne efter Indsatspuljen gøres permanente, men beklager, at Indsatspuljen ikke videreføres. Københavns Kommune mener, at det stigende byfornyelsesbehov samt de nye instrumenter i byfornyelsesloven bør føre til en øget byfornyelsesramme. Lejernes Landsorganisation kan støtte omfordelingen af midler efter forslaget, men beklager, at de samlede bevillinger til byfornyelse er alt for små. Indsatspuljen var en engangspulje i 2010 og Regeringen vil dog fortsat styrke by- og områdefornyelsen i de små byer og landdistrikterne samt forbedre mulighederne for at nedrive de dårligste boliger. Med lovforslaget ønskes det i videst muligt omfang at imødekomme de kommunale ønsker og behov i forhold til de små byer og landdistrikterne inden for den eksisterende økonomiske ramme, idet der foretages en omfordeling af de midler, staten årligt afsætter til områdefornyelse og bygningsfornyelse i de områder, der har modtaget områdefornyelsesmidler. 2. Styrkelse af områdefornyelse og bygningsfornyelse i mindre byer 1. Faaborg-Midtfyn Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Søren Garde Rådgivning påpeger, at behovet for byfornyelsesmidler i landdistrikterne og de små bysamfund er så stort, at fordelingen af de statslige midler til bygningsfornyelse bør ændres, således at kommuner med store landområder og mange små bysamfund tilgodeses i højere grad end lovforslaget lægger op til. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune påpeger, at det er vigtigt, at behovet for by- og områdefornyelse i landets største byer ikke overses ved den omfordeling af midler, som er indeholdt i forslaget. Styrkelsen af de små byer må ikke ske på bekostning af de større byer, da den øgede tilvandring til byerne medfører et øget pres på den eksisterende boligmasse. KL kan ikke bifalde, at der med lovforslaget lægges op til, at der fjernes midler fra de større byer. Løsningen med omfordeling af den eksisterende byfornyelsesramme er ikke ideel set fra KL s synspunkt. Heller ikke for yderkommunerne. Kl mener, at de 40 mio. kr., i ekstraordinær ramme ville have større effekt, hvis de blev fordelt til de mindre byer som en del af den ordinære ramme. 2 af 11

3 Boligselskabernes Landsforening er uforstående over for, at der med lovforslaget vælges en opprioritering af indsatsen i udkantsområderne på bekostning af indsatsen i nyere boligområder med store sociale problemer. Hovedformålet med lovforslaget er - inden for den eksisterende økonomiske ramme, som staten hvert år afsætter til byfornyelse - at styrke by- og områdefornyelsen i de små byer og landdistrikterne samt forbedre mulighederne for at nedrive de dårligste boliger på landet. Med lovforslaget foretages derfor en omfordeling af de midler, staten årligt afsætter til områdefornyelse og de ekstraordinære midler til bygningsfornyelse, der kan anvendes i de områder, der har modtaget områdefornyelsesmidler. Disse midler udgør i alt 100 mio. kr. af den samlede årlige ramme til byfornyelse. Fremover vil de små byer og landdistrikterne få fortrinsret til 75 mio. kr. af disse midler mod hidtil at have haft fortrinsret til 22,5 mio. kr. Den resterende del af den samlede statslige ramme, der hvert år afsættes til byfornyelse, fordeles fortsat efter en objektiv fordelingsnøgle, som afspejler den enkelte kommunes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov i landet. Fordelingsnøglen sikrer således, at behovet for byfornyelsesmidler både på landet og i byerne vægter i fordelingen. Alle kommuner, som ønsker det, får del i midlerne. Men erfaringsmæssigt er det langt fra alle kommuner, der udnytter de midler, kommunen får stillet til rådighed. Fordelingssystemet er derfor indrettet så fleksibelt, at uforbrugte midler fra en kommune kan omfordeles til andre kommuner, som kan anvende flere midler. En sådan omfordeling sker i betydeligt omfang hvert år og betyder, at kommuner, der i nogle år ønsker at anvende mange ressourcer til byfornyelsesaktiviteter, har gode muligheder for det. 2. Søren Garde Rådgivning peger på, at de ekstraordinære midler til bygningsfornyelse på 40 mio. kr., der kan tildeles områder med områdefornyelse, ikke får nogen umiddelbar effekt, da midlerne først vil kunne anvendes 2-3 år efter at ansøgningsprocessen til områdefornyelse er påbegyndt. Fordelingen af de ekstraordinære midler til bygningsfornyelse i områder følger de gældende regler. Fristen for ansøgning om reservation af områdefornyelsesmidler er den 7. januar hvert år. Såfremt lovens betingelser er opfyldt, og ansøgningen er bilagt de krævede oplysninger, vil kommunen få tilsagn om områdefornyelsesmidler samt ekstraordinære midler til bygningsfornyelse i området samtidig med udmeldingen af den ordinære ramme til bygningsfornyelse i begyndelsen af det efterfølgende finansår. 3. Mulighed for nedrivning af tomme erhvervsbygninger. 3 af 11

4 1. Morsø Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune hilser muligheden for at kunne nedrive erhvervsbygninger velkommen. Morsø Kommune peger dog på, at nedrivningsmuligheden bør udvides til at omfatte avls- og driftsbygninger i det åbne land. Nedrivning af erhvervsbygninger, hvor erhvervet er ophørt, kan være af betydning for genopretning af et byområde, men er også en omkostningstung byfornyelsesaktivitet. Under hensyn hertil prioriteres muligheden for at yde statslig refusion til disse nedrivninger i forslaget til byer under indbyggere. Det bemærkes, at byfornyelsesloven allerede indeholder hjemmel til, at kommunerne uden statslig refusion kan støtte nedrivninger af erhvervsbygninger. 4. Mulighed for fjernelse af skrot og affald. 1. Andelsboligernes Fællesrepræsentation finder, at mulighederne for at støtte bortfjernelse af skrot og affald vil kunne understøtte en positiv udvikling og attraktionsværdien i de små samfund. KL, Faaborg-Midtfyn Kommune og Søren Garde Rådgivning efterlyser bedre eventuelt tvangsmæssige - redskaber til at bekæmpe skrot og affald, som skæmmer omgivelserne, da der sjældent kan indgås frivillige aftaler med ejerne. Kommunernes tvangsmæssige muligheder for at gribe ind over for fjernelse af skrot, affald og andet rod, der tager overhånd på en privat ejendom, er reguleret i miljøbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. Eventuel udvidelse af kommunernes muligheder på dette område skal derfor ske ved ændring af de nævnte love. Mulighederne efter byfornyelsesloven omfatter alene støtte til opfyldelse af frivillige aftaler mellem borgerne og kommunalbestyrelsen. 5. Forhøjet refusion til visse aktiviteter i byer under indbyggere 1. Lolland Kommune og Søren Garde Rådgivning undrer sig over, at lovforslaget ikke indeholder mulighed for forhøjet refusion til udgifter forbundet med kondemnering og genhusning, og Søren Garde Rådgivning foreslår, at muligheden for 60 pct. refusion udvides til at omfatte aktiviteter efter byfornyelseslovens kapitel 9 om kondemnering samt udgifter til genhusning efter lovens kapitel 8, der foretages i landområder og byer med mindre end indbyggere. 4 af 11

5 Efter lovforslaget gives der som noget nyt refusion til opkøb af ejendomme, nedrivning af erhvervsbygninger samt fjernelse af skrot og affald. Herudover hæves refusionen fra 50 pct. til 60 pct. på aktiviteter, som kommunerne vælger at gennemføre i små byer med op til indbyggere, det vil sige istandsættelse og nedrivning af beboelsesbygninger. Hensigten med at hæve refusionen på disse aktiviteter er at give kommunerne højere incitament til at komme de dårlige boliger til livs. Aktiviteter efter byfornyelseslovens kapitel 9 om kondemnering samt kapitel 8 om genhusning er pligtmæssige opgaver for kommunerne, hvortil refusionen fastholdes på 50 pct., uanset om opgaverne falder i store eller små byer eller i det åbne land. 2. Faaborg-Midtfyn Kommune peger på, at grænsen på indbyggere bør overvejes nærmere, da kommunens to største byer, som ikke overstiger indbyggere, har de samme udfordringer som de mindre byer og derfor forfalder med samme hast. Danmarks Lejerforeninger mener derimod, at grænsen på indbyggere er for høj, idet foreningen mener, at meget taler for at sigte på mindre bysamfund. Den valgte grænse på indbyggere er fastlagt i overensstemmelse med grænsen for EU-tilskud fra landdistriktsprogrammet til etablering af attraktive levevilkår. EU-midlerne kan kombineres med støtte til områdefornyelse efter byfornyelsesloven. 6. Mulighed for støtte til etablering af bad i ejer- og andelsboliger 1. KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Andelsboligernes Fællesrepræsentation hilser forslaget om etablering af bad i ejer- og andelsboliger velkommen. Københavns Kommune nævner endvidere at forslaget om muligheden for midlertidig genhusning i forbindelse med etablering af bad er meget ønskelig, men foreslår samtidig, at der også gives hjemmel til permanent genhusning i disse situationer. Den foreslåede bestemmelse om støtte til etablering af bad i ejer- og andelsboliger samt mulighed for at genhuse beboerne mens arbejderne gennemføres, har til formål at afbøde nogle væsentlige forhindringer for, at denne type projekter gennemføres. Arbejderne gennemføres af ejer med støtte efter byfornyelsesloven. Meningen er, at beboerne, som ejer deres bolig, bliver boende efter arbejdernes afslutning. Ønsker beboerne at flytte, afhændes boligen på almindelige vilkår. Der er således ikke behov for, at beboerne sikres en ret til permanent genhusning. 5 af 11

6 2. Andelsboligernes Fællesrepræsentation anfører, at der bør fastsættes en refusionsprocent på 60 ved støtte til installation af bad i ejer- og andelsboliger som ved fjernelse af skrot og affald. Udgangspunktet i byfornyelsesloven er, at de offentlige udgifter til bygningsfornyelse efter loven deles ligeligt mellem stat og kommune. Dette udgangspunkt fastholdes generelt. Alene den særligt fokuserede indsats i landdistrikterne vil for visse aktiviteter kunne udløse en statslig refusion på 60 pct. Det er i øvrigt kommunalbestyrelsen, der fastsætter størrelsen af støtten i de enkelte projekter til ejer- og andelsboliger dog maksimalt en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter - hvilket giver mulighed for at tilpasse støtteniveauet efter de økonomiske forhold. 3. Danmarks Lejerforeninger mener, at tilskud til etablering af bad i ejerboliger vil blive kapitaliseret i form af højere ejendomspriser ved salg. Foreningen tager derfor afstand fra forslaget om at yde støtte til etablering af bad i ejer- og andelsboliger. Lejernes LO anbefaler ud fra de samme betragtninger, at der fastsættes klarere rammer for de afledte kapitalgevinster af støtte til ejer- og andelsboliger, således at de i højere grad beskattes ved salg. Byfornyelseslovens hovedformål er at yde offentlig støtte til istandsættelse af privatejede boliger, såvel private udlejningsboliger som ejer- og andelsboliger. Det er afgørende, at den offentlige støtte ikke kan kapitaliseres ved salg af støttede ejendomme, eller hvis ejendommen skifter status f. eks. fra bolig til erhverv. Loven indeholder derfor bestemmelser til sikring af, at kapitalisering ikke kan ske. På alle ejendomme, hvortil der er udbetalt støtte efter loven, skal der tinglyses en deklaration om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt ejendommen afhændes eller skifter status. Der er således ikke grundlag for at antage, at tilskud til etablering af bad i ejer- og andelsboliger vil kunne kapitaliseres. 7. Høringsfrist 1. KL og Advokatsamfundet mener, at en høringsfrist på 20 dage i realiteten udelukker en nærmere stillingtagen til de forslag, der er indeholdt i høringsmaterialet. KL beklager, at der ikke har været tid til en politisk behandling af forslaget i organisationen. 6 af 11

7 Høringsfristen er bestemt af ønsket om, at lovændringen kan træde i kraft ved årsskiftet. Herved tilstræbes det, at der ikke kommer huller i aktiviteten, fordi kommunerne afbryder tilsagnsaktiviteten med henblik på at kunne anvende de nye bestemmelser. 8. Øvrige bemærkninger og ændringsforslag i de indkomne høringssvar 1. Lolland Kommune foreslår, at der indføres mulighed for at give lejere en rimelig kontant godtgørelse til betaling af depositum i en permanent genhusningsbolig i stedet for indfasningsstøtte. Byfornyelsesloven indeholder ikke mulighed for at yde støtte til betaling af depositum i en permanent genhusningsbolig, idet denne udgift under visse betingelser kan støttes efter anden lovgivning. Hvis genhusningsboligen er en almen bolig, har kommunen mulighed for at give beboerindskudslån efter lov om individuel boligstøtte. Er der tale om en privat udlejningsbolig, har kommunen mulighed for at yde støtte til betaling af depositum efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af forslaget. 2. Københavns Kommune foreslår, at der etableres mulighed for at meddele påbud om afhjælpning af kondemnable forhold, uden at der først er nedlagt forbud mod beboelse eller ophold på grund af sundhedsfare. Kravet om, at der skal nedlægges forbud mod beboelse eller ophold senest samtidig med, at der meddeles påbud om at afhjælpe de kondemnable forhold, udspringer af, at kommunalbestyrelsen efter byfornyelsesloven har pligt til at kondemnere, såfremt der konstateres sundheds- eller brandfarlige forhold. Afhængigt af, om det sundhedsfarlige forhold har akut eller mindre akut karakter, kan kommunalbestyrelsen lade forbuddet træde i kraft straks eller på et senere tidspunkt. Disse regler giver lejerne en sikkerhed for at blive genhuset senest på tidspunktet for forbuddets ikrafttræden. Denne sikkerhed ville ikke være til stede, hvis kommunalbestyrelsen kunne nøjes med at udstede et påbud. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af forslaget. 3. Lejernes LO foreslår indførelse af tidligere lovs råde over bestemmelse, hvor kommunalbestyrelsen skal kunne beslutte at overtage en ejendom med henblik på at gennemføre byfornyelsesarbejder. Den gældende byfornyelseslov er grundlæggende udformet som et tilbud, hvor ejere har mulighed for at søge tilskud til at gennemføre byfornyelse i modsætning til den tidligere byfornyelseslov, hvor ejere blev stillet over for et offentligt krav om byfornyelse. Den gældende lov lægger således vægt på, at det er ejerens opgave at forbedre og vedligeholde 7 af 11

8 sin ejendom. Når initiativet er ejerens, og muligheden for støtte ikke er på forhånd er givet, er ejerens motivation til selv at igangsætte byfornyelsesarbejder størst. Byfornyelseslovens tilskudsmulighed giver kommunen adgang til at motivere ejere til at gennemføre byfornyelsesarbejder ved at indgå aftale om at støtte nærmere aftalte arbejder på ejendommen, hvor der behov herfor. I særligt graverende situationer giver lovgivningen stadig mulighed for at gribe ind. I tilfælde af sundheds- og brandfare skal kommunalbestyrelsen gribe ind efter byfornyelseslovens kapitel 9 om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger og opholdsrum. Ved manglende vedligeholdelse og fornyelse kan lejere i regulerede ejendomme benytte sig af lejelovgivningens muligheder for huslejenævnspåbud og eventuelt tvangsgennemførelse af arbejderne ved Grundejernes Investeringsfond. Der skønnes således ikke grundlag for at genindføre den tidligere byfornyelseslovs råde over bestemmelser. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af forslaget. 4. Søren Garde Rådgivning foreslår en ændring af byfornyelseslovens 107,stk.1, nr. 6, således at midlertidigt forbud udstedt af kommunalbestyrelsen efter byfornyelseslovens 80 mod retlige og faktiske ændringer på en ejendom, skal kunne sanktioneres med bøde på lige fod med overtrædelse af et kondemneringsforbud. Det anføres, at midlertidige forbud ofte anvendes, hvor der er grund til at frygte, at en sundhedsfarlig bolig udlejes. Efter den gældende byfornyelseslovs 107, stk. nr. 6, kan den, der undlader at efterkomme et forbud mod beboelse eller ophold (kondemnering) straffes med bøde. Efter byfornyelseslovens 80, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen nedlægge et midlertidigt forbud (maksimalt 2 år) mod, at der retligt eller faktisk foretages ændringer på ejendommen, mens kommunalbestyrelsen afklarer, om en ejendoms benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare. Der skal være en stærk formodning om, at der foreligger en sådan sundheds- eller brandfare, og at der kan træffes beslutning om kondemnering, for at kommunalbestyrelsen kan nedlægge et midlertidigt ændringsforbud efter byfornyelseslovens 80, stk. 1. Ved at nedlægge ændringsforbud efter byfornyelseslovens 80, stk. 1, kan det forhindres, at kondemnable forhold stabiliseres. Ændringsforbuddet indebærer bl.a., at der ikke kan foretages om- eller tilbygninger, og at der ikke kan finde ændret benyttelse sted af bygningen, herunder udlejning, hvis en bolig er uudlejet på det tidspunkt, hvor forbuddet nedlægges. Kommunalbestyrelsen får med det midlertidige forbud mulighed for at forhindre at en dårlig bolig udlejes eller for at undlade at meddele byggetilladelse, mens det søges afklaret, om der skal træffes en beslutning om kondemnering for ejendommen. Ud fra et privat- og samfundsøkonomisk synspunkt er det hensigtsmæssigt, at der ikke afholdes udgifter til foranstaltninger, som kan blive overflødige ved en senere afgørelse om kondemnering eller at kommunalbestyrelsen forpligtes til genhusning af en husstand, som netop er flyttet ind. 8 af 11

9 Med henblik på at sikre kommunalbestyrelsen de bedste instrumenter til at imødegå boligspekulanters udlejning af dårlige boliger findes det hensigtsmæssigt at sanktionere overtrædelse af et midlertidigt forbud på lige fod med overtrædelse af et egentligt forbud mod ophold eller beboelse. Forslaget er imødekommet ved en ændring af byfornyelseslovens 107, stk. 1, nr Søren Garde Rådgivning peger på, at manglende juridisk specialviden i kommunerne kan være en barriere for anvendelse af byfornyelseslovens kondemneringsbestemmelser. Det foreslås på den baggrund, at kommunerne skal kunne opnå refusion over byfornyelsesrammen til rimelige udgifter til juridisk konsulentbistand inden for byfornyelseslovens kapitel 9. Den gældende byfornyelseslov giver ikke adgang til, at der ydes statsrefusion til kommunernes udgifter til konsulenthonorar i byfornyelsessager, idet det vurderes, at administration af lovens bestemmelser ikke stiller krav til juridiske kompetencer, som ligger ud over generelle juridiske kompetencer, der må antages at være til rådighed i kommunerne. Dette gælder også administration af byfornyelseslovens kapitel 9 om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum. 6. KL opfordrer til, at det bliver muligt at kommunerne kan opnå refusion til afholdelse af konsulentudgifter, idet afsættelse af flere midler på de kommunale budgetter til bygningsfornyelse og nedrivning vil afføde en øget arbejdsmængde. Adgangen til refusion af konsulenthonorar blev afskaffet med vedtagelsen af den gældende byfornyelseslov i 2003, med den begrundelse, at byfornyelsesindsatsen i udstrakt grad blev baseret på frivillighed, hvor der ikke er særlige procedurekrav med hensyn til de kommunale beslutninger efter loven. Det er den enkelte kommune, der beslutter i hvilket omfang, og på hvilken måde indsatsen skal ske. På denne baggrund samt under hensyn til den mest målrettede udnyttelse af byfornyelsesmidlerne vurderes det, at der ikke er baggrund for at genindføre statsrefusion til konsulenthonorar. 7. Lejernes Landsorganisation foreslår en skærpelse af kommunernes pligt til at reagere hurtigt, når en lejer henvender sig med formodning om skimmelsvamp i boligen. Samtidig anføres det, at det vil være ønskeligt, at der indføres pligt for kommunerne til at anvende ekstern ekspertise til at undersøge for sundhedsfare. I sager, hvor borgere henvender sig til kommunen om fugt og skimmelsvamp i en bolig eller et opholdsrum, er der klare regler i lovgivningen om, hvordan sagen skal behandles. Efter reglerne i byfornyelseslovens kapitel 9 om kondemnering har kommunen en forpligtelse til at reagere så hurtigt, som det er påkrævet i den konkrete sag, når den får en henvendelse 9 af 11

10 eller på anden vis bliver opmærksom på sundhedsfarlige forhold i en bolig eller et opholdsrum. Reglerne er generelle, og kommunalbestyrelsens forpligtelse til at reagere gælder uanset årsagen til, at boligen er under mistanke for at være sundhedsfarlig. Pligten betyder, at hvis der er tale om en akut sundhedsfarlig situation, skal kommunen reagere straks. Hvis den ikke gør det, overtræder den lovgivningen. Eventuel fastsættelse af en eksakt frist, inden for hvilken kommunen skal reagere, vil ikke i sig selv sikre en hurtigere behandling. En frist vil endog i visse tilfælde stille borgerne dårligere. Det gælder bl.a. de situationer, hvor sundhedsfaren er så alvorlig, at kommunen burde reagere hurtigere end fristen. Til ønsket om at indføre en pligt for kommunalbestyrelsen til at anvende ekstern ekspertise bemærkes, at kondemneringsreglerne regulerer alle former for sundhedsfare, ligesom sagerne kan spænde fra helt banale tilfælde af skimmel i brusekabinens fuger til alvorlige akutte situationer som følge af andre forhold af skimmelsvamp. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at reagere, og udgangspunktet må derfor være, at det er kommunalbestyrelsens opgave at tage stilling til, hvordan det konkrete problem kan afdækkes, herunder om det er nødvendigt at indhente ekstern teknisk bistand inden for det pågældende område. 8. Lejernes Landsorganisation foreslår at det gøres lovpligtigt, at kommunerne opretter boligkommissioner til behandling af sager om sundheds- og brandfare i boliger og opholdsrum med henblik på at sikre en politisk behandling af sagerne. Efter byfornyelseslovens kapitel 9 om kondemnering af sundheds- og brandfarlige ejendomme har kommunalbestyrelsen tilsynsforpligtelsen samt kompetencen til at træffe afgørelse om kondemnering i de konkrete sager. Kommunalbestyrelsen har efter loven mulighed for at nedsætte en boligkommission til helt eller delvis at udøve beføjelserne efter lovens kapitel 9. Herudover har kommunalbestyrelsen mulighed for helt eller delvis at delegere sine beføjelser efter lovens kapitel 9 til et stående udvalg, som afspejler den politiske sammensætning af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan derimod ikke delegere sine beføjelser til forvaltningen. Da boligkommissionens afgørelser i mange tilfælde vil medføre økonomiske konsekvenser for kommunen og samtidig er særdeles indgribende over for borgerne, er det hensigtsmæssigt, at det er den enkelte kommunalbestyrelse, der afgør, i hvilket omfang den vil overlade kompetencen til en boligkommission. Kommunalbestyrelsen kan derfor beslutte, at kun en del af kommunalbestyrelsens kompetence skal overlades til boligkommissionen. De gældende regler i byfornyelseslovens kapitel 9 sikrer således, at alle kondemneringssager behandles på politisk niveau af kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg eller af boligkommissionen. 10 af 11

11 9. Lejernes Landsorganisation foreslår, at den tidligere byfornyelseslovs regler om individuel og kollektiv vetoret genindføres til styrkelse af lejernes rettigheder i byfornyelsen. Med den gældende byfornyelseslov fra 2004 overgik procedurerne for gennemførelse af byfornyelsesarbejder i den enkelte ejendom til et enklere regelsæt, der er baseret på de almindelige lejefastsættelses- og procedureregler i lejelovgivningen. Det betød samtidig en ophævelse af lejernes individuelle og kollektive vetoret. Der findes ikke i lejelovgivningen en beskyttelse af lejerne svarende til de daværende kollektive og individuelle vetorettigheder. Lejernes rettigheder ved gennemførelse af arbejder, hvortil der gives byfornyelsestilskud, svarer således præcis til de rettigheder, lejerne har efter lejelovens regler. 10. Københavns Kommune, Lejernes LO og Søren Garde Rådgivning stiller en række forslag, som har ren administrativ karakter. Da forslagene ikke vedrører det fremsatte lovforslag eller har lovgivningsmæssig karakter, kommenteres de ikke i dette notat. 9. Høringsparter Lovforslaget er sendt i høring hos følgende organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Arkitektforeningen, BAT-Kartellet, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Byfornyelseskonsulenterne A/S, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Danmarks lejerforeninger, Dansk Byggeri, BygningsFredningsForeningen, Danske Arkitektvirksomheder, DI, Danske Udlejere, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervslejernes Landsorganisation, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Frederiksberg Kommune, Grundejernes Investeringsfond, Håndværksrådet, I.C. Byfornyelse, KL, Kuben Byfornyelse Danmark A/S, Københavns Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Landsbyer, Lejernes Landsorganisation i Danmark, sbs rådgivning A/S, Realkreditrådet, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet og Søren Garde Rådgivning. 11 af 11

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 154 Bilag 2 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 154 Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 2 Offentligt Notat Høringsnotat Vedr. forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstrumenter

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat. Der er modtaget høringssvar fra følgende:

NOTAT. Høringsnotat. Der er modtaget høringssvar fra følgende: NOTAT Dato: 23. oktober 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2013-3964 Sagsbeh.: arp/mrn Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Øgede muligheder for at

Læs mere

abf Din andel - vores kompetencer

abf Din andel - vores kompetencer Fællesorganisationen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter byfornyelse@mbbl.dk abf Din andel - vores kompetencer København, den 9. oktober 2012 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Den 2. marts 2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven Fremtidens Landsbyer Værktøjskassen Byfornyelsesloven Begrænsninger i Landsbypuljen Kun frivillige sager, jf. retningslinjerne. Kondemnering, genhusning, påbudt nedrivning ikke omfattet. Uigennemtænkt

Læs mere

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Søren Garde Rådgivning A/S

Søren Garde Rådgivning A/S Søren Garde Rådgivning A/S Teknisk og juridisk rådgivning om sundhedsfare, kondemnering og nedrivning m.v. Spørgsmål: Telefon 22 23 47 55 E-mail: sga@garderaad.dk Hovedredskabet: Redskaberne Byfornyelseslovens

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden-

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden- Almene boliger Et af de helt store problemer i fremtiden- Køb af ejendomme Forudsætning, frivillige køb inkl. tvangsauktioner Både bolig- og erhvervsejendomme beliggende i byer < 3.000 indbyggere og i

Læs mere

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier:

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier: Dato: 06.08.2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: 2012-482 Midtvejsevaluering af Indsatspuljen I. Baggrund og formål II. Sammenfatning III. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse IV. Resultater og opgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Høringssvar. Side nr.

Høringssvar. Side nr. Høringssvar Oversigt over myndigheder og organisationer m.v., der har afgivet høringssvar til Indenrigs- og Socialministeriet om udkast til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

2007/2 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Boligudvalget den 6. maj Betænkning. over

2007/2 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Boligudvalget den 6. maj Betænkning. over 2007/2 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 6. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Oversigt over sagsgangen i en skimmelsvampesag...5 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til 2012/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2417 Fremsat den 12.

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål herunder Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt.,

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB BFU.møde d. 19.05.10, pkt. 4 2009 BERETNING OG REGNSKAB Bygningsforbedringsudvalget Hvidovre Kommune Indhold Beretning... 3 Bygningsforbedringsudvalgets fortsættelse... 3 Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 480 af 07/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-132 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet BEK nr 1102 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-3510

Læs mere

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 44A 44 42C 42B 2 15 11 13 7 9 3 5 1 52 40 51 47 28m 28n 45 28o A 41 39 28q 37 35 28v 33B 33A 31 28b 29 38 27 81 45B 28x 40 32 33 31 30 28ai 30 28ef 28eh 1 29 26 24 28 28an 26 27 25 28az 28eb 28at 28aæ

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: BEK nr 1266 af 06/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. september 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2648

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Oversigt over kommuner, der er omfattet af ordningen Assens Kerteminde Silkeborg Billund Kolding Skanderborg Bornholm Køge Skive Brønderslev

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af. byer

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af. byer Side 1 af 25 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Fremsat den xxx 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2014-15 Fremsat den 23. oktober 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere