Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008"

Transkript

1 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

2 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 1 (i kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen budget Bevillinger bevillinger i % Indtægter Kontingent, netto Kontingentindtægter , Kommunale chefer ,5-482 Statspens. Centralforening ,9-467 Dansk Psykolog Forening/DP ,4-947 Ovf. til Understøttelseskassen , Kontingent, netto , Sinatur Sinatur Hotel Sixtus ,2-557 Sinatur Gl. Avernæs ,8 978 Sinatur Skarrildhus ,1 848 Sinatur Hotel Haraldskær ,3-682 Pulje konferencehoteller ,0 0 Vedl.-pulje konferencehoteller ,0-600 Sinatur ,5-12 Ejendomme Kronborg , Sommerhuse ,9-308 Ejendomme , Andre indtægter AKUT-fond , Administration SF ejendomme ,9 576 Administration SF værdipapirer ,1 631 DUS' andel af international virksomhed ,0 468 Skolelederne ,6 64 Lærerstuderendes Landskreds Øvrige indtægter , Andre indtægter , Udgifter Kongres Kongres ordinær , Kongres , Hovedstyrelse og udvalg Hovedstyrelse , Udvalg og arbejdsgrupper ,9 469 Udvalgsramme ,9 9 Hovedstyrelse og udvalg , Kurser og konferencer Kredsformandsmøder Organisationsuddannelse Kurser for tillidsvalgte Medlemskurser Konferencer Rejseomkostninger Kurser udenfor kursusplan 0 54 Indtægtsdækket kursusvirksomhed Kurser og konferencer ,

3 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 2 (i kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen budget Bevillinger bevillinger i % Rabatter til kredse & egen kursusvirksomhed Sinatur Hotel Sixtus ,3 78 Sinatur Gl. Avernæs , Sinatur Skarrildhus , Sinatur Hotel Haraldskær Rabatter til kredse & egen kursusvirksomhed , Forbindelse med udlandet Møder og rejser ,1 961 Kontingent NLS ,1 305 Kontingent EI ,3 779 Internationalt udviklingsarbejde ,9 810 Delegationer ,2 51 Forbindelse med udlandet , Informationsvirksomhed Informationsaktiviteter , Informationsvirksomhed , Folkeskolen Annoncer , Abonnementer , Andre indtægter ,3 213 Folkeskolen, indtægter , Fremstilling/ekspedition , Redaktionen , Annonceekspeditionen ,2 162 Undervisere Folkeskolen, udgifter , Folkeskolen, nettoresultat , FTF Kontingent , Møder ,3 46 Kongres Kursusudgifter ,0 0 FTF , LC Kontingent , Mødeudgifter ,2 3 Repræsentantskab ,6 0 LC , Øvrige udgifter Støtte kulturelle formål ,4 225 Rådgivning psykisk arb.miljø , DUS ,9 580 Andre udgifter , Øvrige udgifter ,

4 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 3 (i kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen budget Bevillinger bevillinger i % Lønninger mv. Lønninger , Pension , ATP, lønsumsafgift mv , Stillingsannoncer ,5 203 Uddannelse mv , Andre personaleudgifter , Lønninger mv , Kontorhold Lokaler, lys og varme , Rengøring og vask ,0 330 Kontorartikler ,7 497 Porto, kørsel, fragt , Telefon ,4 654 Bøger og tidsskrifter ,7 309 Kontorinventar , IT-driftsudgifter , Forsikringer ,7 164 Diverse ,6 1 Kontorhold , Revision/juridisk assistance Revision ,1 326 Juridisk assistance , Revision/juridisk assistance , Renteindtægter , Obligationsrenter , Aktieudbytte Renteindtægter , Renteudgifter , Renter , Bevillinger vedr. ejendomme Sinatur Hotel Sixtus ,0 0 Sinatur Gl. Avernæs ,0 0 Sinatur Hotel Haraldskær Bevillinger vedr. ejendomme ,2 0 Øvrige bevillinger Medlems- og kursussystem Økonomisystem ,0 0 Øvrige bevillinger ,

5 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 4 (i kr) (Bilag 2) Regnskab FS Design ApS Note budget Bevillinger bevillinger i % Indtægter Erhvervsleje , Boligleje ,1 45 Andre indtægter ,0 14 Indtægter , Udgifter Driftsudgifter ,6 513 Administration ,3 195 Vedligeholdelse ,1 505 Installationer ,8 16 Udgifter , Resultat før renter & skat ,5 633 Renter ,9-92 Årets resultat ,9 540 Aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg & maskiner Tilgodehavender Aktiver Passiver Anpartskapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital Udskudt skat Gæld Passiver Egenkapital Egenkapitalens udvikling fra 1/ til 31/ : Egenkapital pr. 1/ Resultat pr. 31/ Ændring i ejendomsværdi Egenkapital pr. 31/ t.kr t.kr 16 t.kr t.kr

6 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 5 (i kr.) (Bilag 3) Regnskab A/S Hotel Frederiksdal Note budget Bevillinger bevillinger i % Indtægter Forpagtningsindtægt , Indtægter , Udgifter Ejendomsskatter ,1 176 Renovation ,7 75 Forsikringer ,8 60 Vedligeholdelse bygning ,0 128 Vedligeholdelse have ,2 0 Andre udgifter ,5 63 Udgifter ,9 503 Resultat før renter & skat , Renter ,4-389 Resultat før skat , Skat Årets resultat , Aktiver Grunde og bygninger Anlægsaktiver u/udførelse Anlægsaktiver Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital Udskudt skat Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld Passiver

7 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 6 (Bilag 3) Noter A/S Hotel Frederiksdal 1 Egenkapital Egenkapitalens udvikling fra 1/ til 31/ : Egenkapital pr. 1/ Resultat pr. 31/ Kursregulering af værdipapirer Egenkapital pr. 31/ t.kr t.kr -412 t.kr t.kr

8 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 7 (i kr.) (Bilag 4) Regnskab Akut-Fonden Note budget Bevillinger bevillinger i % Indtægter Indtægt indeværende år , Overført fra tidligere år , Renter netto ,2 71 Indtægter , Udgifter Kredsudgifter , Centrale udgifter , Kurser , Kredsudgifter , Hverv , Kredsudgifter , Møder , Udgifter , Uforbrugte kredsmidler , Årets resultat Aktiver Tilgodehavender Aktiver Passiver Kortfristet gæld Passiver

9

10 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 16 (Bilag 12) Anvendt regnskabspraksis Regnskabsprincipperne er uændrede. Konsolideringen er foretaget som i tidligere år, hvor Særlig Fond, Understøttelseskassen og Låneafdelingen indgår i hovedkassens regnskab med deres egenkapital i statusregnskabet. Renter: Der er foretaget periodisering af renter, således at den del, der vedrører året, er medtaget i driften. Tilgodehavende og skyldige renter er opført under periodeafgrænsningsposter. Samtlige mellemregninger renteberegnes med Lån & Spar Banks gennemsnitlige pengemarkedsrente, som opgøres kvartalsvis. Ejendomme: Ejendomme er optaget til den seneste offentlige kontantvurdering og posten er indeholdt i grunde og bygninger ekskl. driftsmateriel & inventar samt anlægsaktiver under udførelse. Afskrivninger: Inventar og maskiner afskrives normalt fuldt ud ved anskaffelsen. For kantineinventar sker der dog en aktivering med afskrivning over aktivets levetid. Tekniske installationer på ejendomme afskrives i henhold til skattemæssige regler en gang årligt pr. 31. december. Skat: Hovedkassen og Særlig Fond er en fælles juridisk enhed, hvor skatten fordeles efter over-/underskud i de to enheder. I beregningerne indgår et konsolideringsfradrag. Anvendelse af dette konsolideringsfradrag, medfører at skattemæssige underskud ikke kan fremføres til kommende indkomstår. Som følge af skattemæssige afskrivningssaldi samt fremført skattemæssige tab på aktier i Særlig Fond udløser årets resultat ikke skat. Den udskudte skat måles med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem den regnskabsmæssige- og skattemæssige værdi af ejendomme på statustidspunktet. Kapitalinteresser: Foreningens datterselskaber, A/S Hotel Frederiksdal og FS Design ApS samt foreningens andel i LPA Holding A/S er alle optaget til indre værdi pr. 31. december Herudover indgår den del af foreningens aktier i Lån & Spar Bank A/S, der er omfattet af aktionæroverenskomsten til kursværdi pr. 31. december Værdipapirer: Børsnoterede obligationer, der er konvertible, er opført til kurs pari eller børskurs pr. 31. december 2008, hvor denne er lavere. Øvrige børsnoterede obligationer er opført til kursværdi pr. 31. december Børsnoterede aktier samt pantebreve er opført til kursværdi pr. 31. december Avance ved salg af aktier beregnes efter skattemæssige regler, hvilket betyder, at anskaffelsessummen indgår til gennemsnitsprisen. Ved afgørelse af om der er skattepligtige avancer under 3 år, anvendes reglen om first in-first out (FiFo). Varebeholdninger: Varebeholdninger er optaget til anskaffelsespris. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er optaget til den skattemæssige kurs pr. 31. december 2008, dog højst kurs 100.

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

danmarks almene boliger

danmarks almene boliger 1 Årsrapport 2011 bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Almene Boligdage i Bella Center september 2011. Foto: Stefan Kai Nielsen. 2 3 BL Dammarks Almene Boliger Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd...

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2003 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 1999 til 2003 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere