Referat af karré- og detailprojekteringsmøde i Sorgenfrigade-karréen afholdt torsdag den 14. april 2011, i Osramhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af karré- og detailprojekteringsmøde i Sorgenfrigade-karréen afholdt torsdag den 14. april 2011, i Osramhuset."

Transkript

1 Karré- og detailprojekteringsmøde Gårdanlægget i Sorgenfrigade-karréen 4. maj 2011 Fax: Referat af karré- og detailprojekteringsmøde i Sorgenfrigade-karréen afholdt torsdag den 14. april 2011, i Osramhuset. Mødedeltagere: Morten Hyllegaard, Lise Smith, Nørrebrogade 183/Sorgenfrigade 2 Lau Sass, Nørrebrogade 183/Sorgenfrigade 2 Morten Bergstedt, Søllerød Esben Hjøllund, Søllerødgade Trine Laursen, Sorgenfrigade 4-8 Jacob Petersen, Nørrebrogade 189/Stefansgade 1 Thomas Fog-Petersen, Nørrebrogade 189/Stefansgade 1 Pia Skov, Sorgenfrigade 4-8 Rikke Sanderhoff, Sorgenfrigade 4-8. Rasmus Rex Iversen, Nørrebrogade 189/Stefansgade 1 Hannibal Rasmussen, Nørrebrogade 183 Vibeke Midtgaard, Nørrebrogade 187 Bjarke Karlberg, Nørrebrogade 187 Sune Thøgersen, Stefansgade 3-7 Signe Kongebro, Søllerødgade Hanne Holmberg, Opland landskabsarkitekter (MH) Ulla Munk Beilin, Arkitekt, sbs (referent) (UMB) Kort om den hidtidige proces. Planlægning af byfornyelsen på Sorgenfrigade-karreen har afventet behandling af 4 klager over byfornyelsesbeslutningens indhold. Klagerne er blevet behandlet af Byfornyelsesnævnet, hvor 2 klager blev afvist, medens 2 klager fik medhold. Disse 2 klager er siden efter forhandling afklaret som følger: Stefansgade 3-7 og Københavns Kommune har opnået forlig, og baghuset er overtaget til nedrivning. Der er indgået aftale om, at der kan tilkøres ejendommen Stefansgade 9 med henblik på leverancer af teknik til ejendommen. Henstillen og parkering af biler er imidlertid ikke tilladt.

2 2 Til svar til en beboer, der på mødet spurgte, om denne ret følger TDC eller ejendommen, kan oplyses, at forliget er formuleret således, at det følger ejendommen. Erstatningsforhandlinger for garager i Sorgenfrigade 8 st. samt erhvervslokalerne i Sorgenfrigade 4 st. th. foregår og forventes afklaret i forsommeren. Det prissatte projektforslag er efterfølgende behandlet og godkendt af Københavns Kommune, og nu er hovedprojekteringen igangsat. Ud over at orientere om byfornyelsens stade, var formålet med mødet, at tale detailprojektering af den kommende gårdhave. Gennemgang af projektet - detailprojektering Landskabsarkitekt Margrethe Holmberg, Opland Landskabsarkitekter har overtaget projekteringen fra Ulrik Kuggas, der er stoppet på tegnestuen. MH er i gang med hovedprojekteringen og gennemgik projektet: Som følge af klager over beslutningen samt bemærkninger og forslag i høringsperioden, er der foretaget følgende mindre projektjusteringer: Der er reduceret med et mindre antal cykelparkeringer foran Stefansgade 9 som følge af kørende adgang til Stefansgade 9. Legeområdet ved Tagahus er flyttet til placering ud for Stefansgade 9 Projektet er ud over ovenstående justeringer fuldt svarende til det projekt, der har været i høring. Der etableres bl.a. omkring 100 m 2 græsareal i området ud for Tagahus. I legeområdet ud for Stefansgade 9 etableres en gynge med faldunderlag og balancebomme. Sandkasser placeres flere steder i karreen. Der er som udgangspunkt ikke medtaget låg til sandkasserne, men det vil kunne tilkøbes af gårdlauget efterfølgende. Gårdkælderen i Sorgenfrigade 2/Nørrebrogade 183, der benyttes af en erhvervslejer, skal undersøges nærmere, og det skal afklares, hvorvidt belægningen skal bevares eller udskiftes og i hvilket omfang, der kan etableres plantebede i området. Der udføres pergolaer med plantebede med lette løvtage til afskærmning af renovationscontainere. Beplantning af TDC-huset Der blev stillet forslag om, at der plantes op ad TDC-bygningens mure. MH oplyste, at ideen er oplagt, og at der allerede er planlagt plantebede på stedet. Planter og materialer i projektet Gårdens hovedkarakter er frodighed i bunddække, græsarealer, træer og beplantede pergolaer.

3 3 For at spare penge, foreslås en belægning, der består af små betonfliser, der ikke skal skæres i overgangen til bede. De befæstede arealer kan afsluttes i overgangen mod bedene med pigsten, og i bedene kan man evt. placere store marksten. Områderne med pigsten kan gro til og skal holdes rent, med mindre man lader stauderne gro ud i mellem stenene. Der vælges slyngplanter langs pergolaerne og klatreplanter ved facaderne. I bedene plantes bl.a. med stedsegrønt f.eks. kirsebærlaurbær, og der vælges robuste stauder og buske. Samtidigt tænkes der i årstidsvariation og blomstring ved valg af planter og træer. For at sikre lokal regnvandsafledning etableres der et eller flere vandbede med en belægning med fald mod bedet. Bedet beplantes med planter, der både kan tåle meget vand og at tørre ud. Det sikres, at bunddækkeplanterne udvælges og plantes således, at der er fuldt bunddække efter ét års etablering. For øvrig beplantning skal man regne 3-5 vækst sæsoner, før der er fuld frodighed i anlægget. Anlægsgartneren medtager vedligeholdelse af planter og træer i det første år (garantiåret). Det betyder, at anlægsgartneren vander, luger og udskifter planter, der er gået ud. Dette betyder, at anlægget får den bedst mulige hjælp til sund etablering. I forbindelse med overdragelse af gårdanlægget til gårdlauget udleveres en Drifts- og vedligeholdelsesplan. DV-planen vil bl.a. kunne danne baggrund for at indhente pris på gårdmandsydelser. Det kan i den forbindelse være en god idé at undersøge, om der er penge at spare for ejendommene, ved at træffe aftale om fælles snerydning på gadesiden. Belægninger Valg af belægningssten sker ud fra vurdering af belægninger i relation til den økonomi, der er på anlægget. Der vistes et eksempel fra et anlæg i Bregnerødgade, hvor der er anvendt en lys betonflise. Belægningen er ikke det vigtigste element i Sorgenfrigade-gården, hvorfor der foreslås et gulv af neutrale billige belægningssten, medens der gøres mere ud af opholdspladser eksempelvis med skifer eller anden naturstensbelægning. Der vistes eksempler fra Stefansgade Husumgade Bjælkes Allé et gårdanlæg fra Hvis det bliver nødvendigt at spare i projektet, kan opholdsarealerne befæstes med slotsgrus eller sort stenmel. Denne løsning er dog mere vedligeholdelseskrævende, idet det skal renholdes for ukrudt. Der indhentes derfor pris på natursten med alternativ i form af grusbelægning. Pergolaer Pergolaerne udføres som sortmalede pæle med tværgående naturgrene som overliggere. I bedet plantes med buske og slyngplanter eksempelvis kaprifolie. Slyngplanterne skal skabe et løvtag til ugeneret ophold og til at dække indblikket i renovationsområderne fra oven.

4 4 Niveaufri adgang I forbindelse med anlægsarbejderne vil der ske en regulering af terrænnet i gården for at skabe tilgængelighed med niveaufrie adgange. Der vil derfor komme en landmåler ud i gårdene, der skal foretage en opmåling af gården. I forbindelse med anlægsarbejderne kan det blive nødvendigt at etablere nye trappesten til bagdøre i gården. Cykler På mødet blev der spurgt til cykler og omfanget af cykelparkering. Til referatet kan oplyses fra et tidligere referat fra et gårdgruppemøde, at der i skitseforslaget er medtaget ca. 1 cykel pr. lejlighed, idet 1½ cykel pr. lejlighed vil optage uforholdsmæssigt meget plads. Dette blev besluttet, da der er cykelkældre i et par af ejendommene. Belysning Der er meget neonbelysning i gården i dag. Armaturer udskiftes til moderne lavenergibelysning. Der udskiftes ved alle indgangsdøre samt ved renovationsskure og porte. Der udføres skumringsrelæ med bevægelsessensorer. Generelt om projektet Det foreliggende projekt er udarbejdet efter et fornuftigt standartniveau. Dog må det overvejes, hvilke sparemuligheder der kan være i forbindelse med en evt. for dyr licitation. Sparemuligheder kan eksempelvis være billigere betonfliser, opholdsarealer med grus eller stenmel i stedet for naturstensbelægning eller reduktion af antal pergolaer. Vi sørger for, at grundlaget er i orden basis og at det, der spares ud, senere nemt vil kunne tilkøbes af gårdlauget. Der blev stillet spørgsmål til værdien af pergolaer. Pergolaer er en god måde at få skabt frodighed, hvor der ikke er plads til træer. En beboer spurgte, om der kan laves anlægsarbejder for et reduceret beløb på kr. svarende til den medfinansiering Tagahus skal lægge således, at Tagahus kan slippe for at skulle medfinansiere. UMB svarede, at der ligger en politisk beslutning om at gennemføre en fælles grøn gårdhave efter byfornyelseslovens regler og efter den standart, der lægges for fælles gårdanlæg. De økonomiske rammer for fælles friarealer er i forvejen så snævre, at det ikke vil kunne lade sig gøre at reducere i projektet og samtidigt få et sammenhængende projekt. Rydninger og forurening Der ryddes 30 cm under terræn, hvor der skal befæstes med nye belægninger, og hvor der skal etableres bede, ryddes ned i en dybde på 50 cm, hvis jorden er forurenet, hvorefter der tilkøres ny ren muld. Der vil således kunne etableres bærbuske og æbletræer, som der vil kunne spises. For æbletræer ligger de fleste rødder i de øverste 50 cm, hvor der er ilt og vand.

5 5 Projektet skal myndighedsbehandles og bl.a. skal affaldsplanen på gården godkendes i forhold til Center for Miljøs nye krav. Generelle spørgsmål til projektet Spørgsmål til kørende adgang til TDC-bygningen Der blev spurgt til den fremtidige sameksistens med TDC og den kørende adgang til Stefansgade 9. Beboere fra Tagahus oplyser, at der i dag kører store biler ind og ud af gården, og der var spørgsmål til, hvordan den fremtidige trafik ville være til ejendommen, hvilke og hvor mange biler, hvor ofte der vil være biler, og om de skal vende på arealet eller bakke ud. UMB foreslår, at dette afklares i dialog med TDC i forbindelse med stiftelse af gårdlaug og vedtagelse af vedtægter for den fælles gård. Ved udlægning af vejareal frem til Stefansgade 9 er beregnet vendeareal. Spørgsmål til tagterrasse på baghuset Sorgenfrigade 8 En beboer spurgte til muligheden for at etablere en tagterrasse på baghuset Sorgenfrigade 8, idet solstudier viser, at der mest sol i dette område. UMB oplyste, at ideen har været vendt tidligere, men at der ikke er tilstrækkelige midler til tagterrasse inden for den ramme, der gives til gårdanlægget. Ideen blev imidlertid videregivet til et evt. senere fælles projekt i gården. Åben port i Stefansgade i relation til vinhandler En beboer spurgte, om der etableres en indre port i ejendommen Søllerødgade (port mod Stefansgade). Der er opstået et problem, da vinhandleren lader porten stå åben for at få vinkunder denne vej ind. Der er ikke planer om en indre port i det i øvrigt meget smukke portrum. Vinhandlerens åbne port er ikke er forenelig med det kommende fælles aflåste gårdanlæg. Der er tale om en ny praksis, og problemet er derfor ikke behandlet på gårdgruppemøderne. Problemet har således hverken været rejst i forbindelse med gårdgruppens arbejde, høring af forslag til byfornyelsesbeslutning, eller høring af prissat projektforslag. Vinhandleren og andelsforeningen må i fællesskab forsøge at finde en god løsning for problemet. Mulighed for at framatrikulere og frasælge til huludfyldning i Sorgenfrigade. En beboer spurgte om gårdanlægget hindrer, at andelsforeningen Tagahus framatrikulerer og sælger grunden (hullet i husrækken) omkring porten ind til anlægget fra Sorgenfrigade. En evt. framatrikulering og frasalg til nybyggeri skal ske efter en konkret ansøgning. Nybyggeriet skal forholde sig til planbestemmelser og byggelovgivning. Samtidigt skal den tinglyste ret til kørende adgang til ejendommen Stefansgade 9 respekteres, og det skal indgå i planlægningen, at der i området er placeret en transformatorstation. Tidsplan Forventet tidsplan er vedlagt nærværende referat.

6 6 Kloaker og andre arbejder på ejendommene Det vil være hensigtsmæssigt for ejendomme med gamle omfangsdræn og kloaker at få foretaget TV-inspektion nu. Måtte der være udskiftningstjenlige installationer, bør disse udføres senest i forbindelse med gårdanlægsarbejderne. Hvis det skal foretages samtidigt med anlægsarbejderne på gårdanlægget, skal det ske ved aftale med den vindende anlægsgartner, således at der ikke skal flere forskellige entreprenører i gang på arealet samtidigt. Når der er afholdt licitation for gårdanlægget, kan de respektive ejendomme hente tilbud på arbejderne ved at rette henvendelse til anlægsgartneren. Ejendommen Sorgenfrigade 8 skal have lavet forstærkninger på svalegangen arbejderne gennemføres inden nedrivning og anlægsarbejder under byfornyelsen. Ejendommen Søllerødgade har planer om facadeistandsættelse og nye altaner - arbejderne igangsættes 6. juni og kan afsluttes efter 9 uger, dvs. 1. uge i august. Tidsplanen er tilrettelagt stramt for at sikre beplantning i marts-april de planlagte arbejder på Sorgenfrigade 8 og Søllerødgade kan afsluttes inden forventet anlægsstart på gårdarbejderne medio september. Opstart og gennemførelse af anlægsarbejder Forud for arbejderne igangsættes vil beboerne varsles via opslag i opgange eller lign. Mens arbejderne pågår, er gården byggeplads og vil ikke kunne benyttes til ophold eller cykelparkering. Entreprenøren har dog ansvar for huller og åbne kloakker. Renovationen etableres i nogle midlertidige containere på gaden og tilsvarende må cykler parkeres på gaden eller i porte. Arbejderne indledes med nedrivning af baghuset Stefansgade 2-7 og Sorgenfrigade 4 st.th, med efterfølgende retableringer, samt rydninger af alle overflader for udtjente belægninger og asfalt. Sammen med entreprenøren foretages en konkret vurdering af hvilke planter og træer, der kan bevares i anlægget. Træet ved Tagahus og Stefansgade 9 bevares som udgangspunkt. På spørgsmål om ikke mange planter f.eks., i potter vil kunne genbruges, blev svaret at entreprenøren stiller planter i depot og tager ansvar for at passe og pleje planter. Gårdgruppen Flere beboere ønskede at indtræde i gårdgruppen, der herefter består af følgende beboere: Hannibal Rasmussen,, Sorgenfrigade 2/ Nørrebrogade 183 Martin Oskarsson, Sorgenfrigade 2/ Nørrebrogade 183 Sandra Møller, Sorgenfrigade 2/ Nørrebrogade 183 Torben Hjelm, Nørrebrogade 185 Vibeke Midtgaard, Nørrebrogade 187 Linda Dahlstrøm, Nørrebrogade 187 Niklaus B. Sonne, Søllerødgade Signe Kongebro,, Søllerødgade 40-42

7 7 Morten Bergstedt, Søllerødgade Sune Thøgersen, Stefansgade 3-7 Jesper Bo Lund Jensen Anette Jensen, Sorgenfrigade 4-8C Ditte Wittendorff, Sorgenfrigade 4-8C Pia Skov, Sorgenfrigade 4-8C Rikke Sanderhoff, Sorgenfrigade 4-8C Nana Okholm, Sorgenfrigade 4-8C Allan Wind (Garageejer), Sorgenfrigade 4-8C Jonas Bjerring Olesen, Nørrebrogade 189 /Stefansgade 1 Thomas Fog, Nørrebrogade 189 /Stefansgade 1 Ejendomsselskabet NORDEN, Att. Erik Søndergaard, Stefansgade 9 Jørgen Ulrich Andersen TDC, Stefansgade 9 Svend E. Groule fra TDC, Bygningsansvarlig,, Stefansgade 9 Søren Rasmussen, Sektionschef TDC A/S, Operations, Stefansgade 9 Såfremt der er rettelser til ovenstående gårdgruppe, bedes dette meddelt til undertegnede snarest muligt. Sune Thøgersen er herudover kontaktperson for fælles privat kloakarbejde Stiftelse af gårdlaug Primo august indbydes der til stiftende generalforsamling for et gårdlaug i karreen. Gårdlauget vil indgå i stedet for gårdgruppen, bl.a. i forbindelse med prioriteringer i forbindelse med en evt. sparerunde efter licitationen. Med indkaldelsen vil der følge et udkast til vedtægter og der gives mulighed for at fremsende bemærkninger eller ændringsforslag inden for en given frist forud for generalforsamlingen. Beboere fra Tagahus udtrykte bekymring for den fremtidige fælles drift af anlægget, set i lyset af den medfinansiering som andelshaverne skal lægge og andelshavernes mulighed for at indgå i større fremtidige investeringer i det fælles anlæg. Det blev nævnt, at der via vedtægterne skal sikres et fornuftig driftsbudget og beslutningsprocedure for evt. fremtidige fælles investeringer i gården. Godkendelse af referat. Bemærkninger eller tilføjelser til dette referat bedes være mig i hænde senest 8 dage efter modtagelsen. Med venlig hilsen Ulla Munk Beilin Projektleder, arkitekt maa Telefon:

FÆLLES GÅRDHAVE. Karreen Frederikssundsvej 66, 68 A-I, Provstevej 2A-E, Theklavej 15-17 og Houmanns Allé 1-7. Notat fra orienteringsmøde

FÆLLES GÅRDHAVE. Karreen Frederikssundsvej 66, 68 A-I, Provstevej 2A-E, Theklavej 15-17 og Houmanns Allé 1-7. Notat fra orienteringsmøde FÆLLES GÅRDHAVE Karreen Frederikssundsvej 66, 68 A-I, Provstevej 2A-E, Theklavej 15-17 og Houmanns Allé 1-7 20.10.2011 Notat fra orienteringsmøde Mandag den 4.oktober 2011, kl. 17.00 i Kulturhuset Bispebjerg,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

2. skitsemøde vedr. fælles gårdhave for Frederiksgården

2. skitsemøde vedr. fælles gårdhave for Frederiksgården Frederiksgården, 20. november 2012 2. skitsemøde vedr. fælles gårdhave for Frederiksgården Referat Dato: Mandag d. 19. november 2012, kl. 19:00 ca. 21:15. Sted: Osram huset, Valhalsgade 4, 2200 København

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 14 Generalforsamlingsreferat År 2011, tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00, Den store Sal, Kulturhuset Islands Brygge (K-I-B), Islands Brygge 18, 2300 København S

Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00, Den store Sal, Kulturhuset Islands Brygge (K-I-B), Islands Brygge 18, 2300 København S Njalsgade 30 A, st. tv. 2300 København S Telefon 3254 0401 Islands Brygge, 06. marts 2015 Kære andelshaver Her er indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsamling 2015. Vedlagt er alt materialet,

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere