DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev. 01.60"

Transkript

1 ARTIKEL DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk

2 De Bløde Risici i Organisationen! Artiklen beskriver de mindre faktuelle risici, der er i projekter: Den menneskelige faktor de bløde risici i organisationen. Forfatteren kommer ind på Risk Management, bløde risici, egne erfaringer, og hvordan man kan imødegå disse risici. Metoden er relativt enkel, så hvorfor bliver den ikke brugt? Der opstilles fem væsentlige pointer med hensyn til de bløde risici. Artiklen indgår i en række på fire: 1) Risk Management - Overblik, 2) Estimeringer: Bedre Tidsplaner og engagerede Medarbejdere, 3) Estimering i praksis og 4) Bløde risici i organisationen. Se vlv.dk Forfatteren Henrik K. Søndergaard er civilingeniør, IPMA certificeret projektleder og har i mere end 10 år beskæftiget sig med store komplekse projekter og har undervist og trænet andre i projektledelse. Tårnfalkens kontrakt var ok. Der var intet i vejen med det kontraktlige grundlag for Forsvarets investering i det førerløse fly, Tårnfalken. Det konkluderer Rigsrevisionen i en beretning om projektet, der kostede 442 millioner kroner. Men Folketingets Finansudvalg blev ikke tilstrækkeligt orienteret om, at det var et risikabelt projekt, fordi Tårnfalken ikke var et færdigt og veltestet produkt, men et udviklingsprojekt. (ing.dk, Kent Krøjer 7. juni 2006) Sjusk skyld i bro-ulykke. Fejl i de statiske beregninger og sjusk i udførelsen af det midlertidige stillads var årsagen til den tragiske bro-ulykke i Nørresundby. Ansvaret peger mod entreprenøren, der kendte til svagheder.(ingeniøren d ) Projektgruppe fyret efter valget. En projektgruppe i Wincon blev afskediget, idet byrådet i Esbjerg kommune stoppede lokalplanen for nye vindmøller. I forbindelse med kommunalvalget tabte flertallet for opstilling af nye vindmøller. Dette betød, at Wincon måtte afskedige sin udviklingsgruppe, der arbejdede på en 2,7 MW vindmølle. Møllen skulle opstilles på Tjæreborg Enge, og projektet blev lukket og medarbejderne fyret. (Egne erfaringer som projektleder i 1999) 1 Baggrund Heldigvis er konsekvenserne af menneskelige fejl i projekter ofte mindre end de nævnte. Den menneskelige faktor - de bløde risici indgår direkte eller indirekte i projekter. Projekter belastes/bryder sammen pga. ledelsesproblemer, samarbejdsvanskeligheder, uhensigtsmæssigt adfærd, kommunikationsproblemer, uhensigtsmæssig prioritering af virksomhedens ressourcer osv. De hårde risici kender vi feks som: en fejl i en processorchip, software fejl, konstruktionsfejl, fejl i kravspecifikation osv. Denne artikel beskæftiger sig med de bløde risici i organisationen og dens omgivelser. Hvad er Risk Management (RM)? Det er den samlede proces i at identificere, styre og minimere virkningen af usikre begivenheder ([1]). Projektlederen skal herunder arbejde med opstilling af projektets Forudsætninger, identificere Risici og Positive Tiltag (hvad kan man gøre for at reducere projekttid, omkostninger og forøge kvaliteten) samt estimering af projektet i timer, herunder opstille et beredskab mod kendte og ukendte risici. RM er en af projektlederens væsentlige kompetencer([3]) i opstarten af projektet. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 2/10

3 1.1 Indhold I denne artikel vil jeg fokusere på de bløde risici herunder: Hvordan identificere man de bløde risici Hvordan kan bløde risici indgå i risikoanalysen? Hvordan kan man håndtere dem? Artiklens hovedpointer i er vist i boksen. Hoved pointerne - De bløde risici: Interne og eksterne bløde risici kan opdeles i fire områder i: 1)De ydre omgivelser, 2)Projekt porteføljen, 3)Fælles i projektet og 4)Opgaverne De eksterne bløde risici er væsentlige sværere at identificere og håndtere end de interne bløde risici Vær kreativ i identificering og håndtering af bløde risici. Involver medarbejderne og benyt mindmaps og brainstorming m.v. De bløde risici skal håndteres som de hårde risici i projekter, dvs. estimeres og handlingsplaner skal opstilles Nogle virksomhedskulturer befordrer ikke håndtering af bløde risici i organisationen. Så det er jo nemt nok? Eller er der en risiko for, at man ikke kommer i hus med dette? Kan man identificere og håndterer bløde risici tilstrækkelig godt? Kan man samtidigt opnå væsentlig bedre tidsplaner og engagerede medarbejdere? Metoden er enkelt i indhold. Den praktiske implementering af metoden er den vanskelige del selv dér er bløde risici! 2 En metode Meget af mit arbejde med RM i virksomheder er baseret på Successiv Princippet af Steen Lichtenberg ([2]). Metoden benytter jeg i forbindelse med undervisning og træning af projektledere og ledere i RM. Overblik: For at få et overblik over De bløde risici i organisationen, kan man starte med at optegne et mindmap, der viser de centrale forhold - med risiko for at have glemt noget! Se eksemplet nedenfor. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 3/10

4 Overblik via mindmaps. Figur 1: Hér vises nogle væsentlige elementer i forbindelse med bløde risici i projektarbejde. I Figur 1 ses, at det er væsentligt at identificere og forebygge risici, at opstille et beredskab og at skelne mellem interne og eksterne risici. I RM indgår også: Handlingsplaner, Beredskabsplan, Eskaleringsplan, Visualisering af risici, forudsætninger m.v. De bløde risici skal om muligt estimeres, da de kan udgøre et væsentligt bidrag til projektets budget, tidsplan og risikoprofil som minimum listes op. En styregruppe vil da få øje på, hvor betydende de bløde forhold kan være. Estimeringsprocessen resulterer i lister med projektets: Forudsætninger, Risici, Positive Tiltag samt estimater af mindste, middel og maksimale tidsforbrug. Dette danner sammen med de tilgængelige ressourcer grundlaget for projekts tidsplaner og en risikoprofil til porteføljestyringen. Se mere i [12]. I [12] anvises en fremgangsmåde for håndtering af risici, og i Ref. 2 ses en detaljeret beskrivelse. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 4/10

5 Identificering af bløde risici. Det er af afgørende betydning at afsøge risici så bredt som muligt i omgivelser. En metode understøttes ved hjælp af Planche 1. Planche 1: Risici kan søges i 4 områder. Først udsøges risici udenfor opgaverne (A), dernæst risici indenfor opgaverne (B). B A Risici søges imellem: 1) Delgrupper der løser opgaverne 2) Forskellige arbejdsgrupper 3) Projekt- og styregrupper 4) Projektet og samfundet Alternativ laves en brainstorming, og efterfølgende sorteres efter de fire områder. En fremgangsmåde kan være: Involver nøglepersoner til feks. brainstorming, mindmapping og SWOT 1 analyse Søg risici der er fælles for opgaverne, dvs. niveau 2, 3 og 4, som vist i planche 1 Søg derefter risici i den rene opgave (niveau 1), dvs. kun indenfor opgaverne Gennemfør en grundig interessentanalyse(se [6]) for at identificere, hvem der er med/imod projektet og opstil Mulige tiltag (Se Tabel 2) Risici kan herefter kategoriseres som vist i Tabel 1. I denne proces er der chance for, at der dukker nye risici op. Kategori Grupper Undergrupper Interne In1 Politiske Topniveau, afdelingsniveau, projektniveau In2 Kulturelle In3 Kommunikation In4 Samarbejde Virksomheden, religion, moral, norm Op og ned i organisationen, ind i og ud af projektet Portefølje/programgruppen, styregruppen, projektgruppen In5 Faglige kompetencer og ressourcer Projektledelses-værktøjer og metoder Herunder: Fagspecifikke, fagkulturelle In6 Personlige kompetencer Kommunikation, adfærd, indsigt i mennesketyper og ressourcer Eksterne Ek1 Politiske Regering, Region, lokalt samfund Ek2 Kulturelle Ek3 Kommunikation og samarbejde Ek4 Personlige ressourcer TABEL 1: Kategorier, grupper og undergrupper af bløde risici. Landet, regionen, datterselskaber Herunder: Religion, moral, norm Myndigheder, juridiske instanser, borgere Helbred, familien, venner, sportsforeninger, omgangskreds Herunder: Ændringer i relationer 1 SWOT: Strength (Styrke), Weakness (Svaghed), Opportunities (Muligheder), Threads (Trusler) Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 5/10

6 Projektlederen bør overveje hvordan, og med hvem han arbejder med disse risici. Der ligger også en blød risiko i, at man kan blive misforstået eller brugt politisk af andre. Lav en offentlig og evt. en fortrolig analyse. Handlingsplan: For at kunne reducere de bløde risici kan man feks: Udarbejde handlingsplaner, for de væsentligste risici, dvs. risici med de højeste fokusfaktorer (Se Tabel 2). Involver nøgledeltagere (feks. beslutningstagere og faglige specialister) i udarbejdelse af handlingsplaner, hvormed der skabes ejerskab om planerne Opbygge tillid hos dine projektdeltagere, ved at være så åben og ærlig, som virksomhedskulturen og situationen tillader dig. Dermed får du mere information om de bløde risici i projektet Beredskabsplan: Et godt beredskab sikrer, at man kan imødegå såvel de kendte som de ukendte risici. Beredskabet indeholder en beskrivelse af en rollefordeling, mandater for beslutningstagerne og en eskaleringsplan (Se mere i [12]). Udarbejd også denne plan med nøglepersoner for at sikre ejerskab. Visualiser: Ved at visualisere risici m.v. på feks plancher, får man ofte nye kommentarer fra kollegaer, hvormed du får yderlig viden frem. Sendes det på en mail, er der en risiko for, at det drukner i andre mails. Benyt feks en grafisk Risk Matrix 2 ([12]), en portefølje oversigt 3 ([12]) og/eller Tabel 2 for at få et bedre oversigt af bløde risici. Dette kan kombineres med et stor planche med risici placeret på PostIts så er de nemmere at flytte rundt ifm. gruppering. Team building: Det er en kendt risiko dæmpende aktivitet at arbejde med sit projektteam, idet man blandt andet tager hånd om målstyring, konflikthåndtering og motivation. Man kan med fordel anvende feks High Performance Modellen, hvor der er syv områder, som projektlederen skal sikre bliver afklaret undervejs i projektet. Metoden er enkelt og ligetil i indhold det kan være en udfordring, at benytte metoden og sikre en god proces en blød risiko! Metoden er beskrevet på let forståelig vis i [13]. Endvidere hører der diverse skemaer til, så man kan måle team niveauet og finde ud af, hvor man skal sætte ind ganske praktisk. En liden hård eller blød tue kan vælte et stort læs! 2 Risici plottes i et koordinatsystem med konsekvens på x-akse og sandsynlighed for at indtræffe på y-akse (se [12]) 3 Projekter plottes i et koordinatsystem med risiko på x-akse og udbytte/strategisk betydning på y-akse (se [4], Kap. 10.2) Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 6/10

7 3 Metodens resultater I Tabel 2 er vist eksempler på nogle af bløde risci, der kan være i et projekt. Dette er kun et lille udsnit af de der kan optræde i et givent projekt. Det er meget vigtigt, at man i en åben og ærlig dialog søger at identificere risici. Fokus: Pga. begrænset tid i dagligdagen kan projektgruppen kun fokusere på nogle risici. Hvilke risici skal man fokusere på? Hér er to metoder til at udpege de væsentligste risici. A) Fokusfaktorer Man kan som i Tabel 2 på enkel vis vurdere risici efter, hvilken betydning de kan have for projektets succes og sandsynlighed for at indtræffe. Fokusfaktor = Betydning * Sandsynlighed ([6]). Der fokuseres på risici med de højeste fokusfaktorer (En mere detaljeret vurderingsmodel findes i [5] Kap.11). B) Prioritetstal De bløde og hårde risici vurderes med 3punktestimering (Successiv Princippet). Dette giver nogle prioritetstal, som viser hver risikos procentuelle bidrag til den samlede usikkerhed i projektet feks usikkerhed på timeforbruget. Herefter udvælges top-10 usikkerhederne, hvortil der udarbejdes handlingsplaner for at reducere risiko og virkningen (om muligt). Risici kan endvidere fordeles til de personer og grupper, der har dem i sit ansvars- eller arbejdsområde. De får ansvaret for at overvåge de mest betydende risici indenfor deres felt herunder ansvar for forebyggende handlinger, overvågning og handlinger, hvis de indtræffer. Ejerskab: Et andet væsentligt resultat er processen undervejs i forbindelse med identificering og håndtering af risici. Som projektleder skal du vise dit engagement og involvere projektdeltagere og andre nøglepersoner i dette arbejde. Dermed får projektdeltagerne ejerskab for resultaterne og bliver motiveret for at arbejde videre med dem. Det er også risiko dæmpende! Se mere i [11]. I Tabel 2 vises eksempler på bløde risici i organisationen. Du kan få flere eksempler, ved at sende en mail til Bemærk: En manglende accept af stor usikkerhed i den indledende fase udgør en stor risiko for at de indledende anlægsskøn kommer til at fremstå for optimistiske, fordi usikkerhederne og dermed spredningen har været for lave ([9]). Dette er også en blød risiko. Det er en styrke at kunne vise sine svagheder. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 7/10

8 Nr. Navn 1. Interne politiske forhold forstyrrer projektet og de beslutninger, der skal tages undervejs i projektet 2. Virksomheden har ikke en åben prioritering af projekterne 3. Man ikke kan snakke åbent om feks. de ledelsesmæssige risici (Ref. 2) 4. Afd. chefen vil i en matrix organisation ikke afgive ressourcer 5. På virksomheden presses folk til at lave resultater og du vil motivere dem for at skabe resultater 6. Samarbejdsproblemer i projektgruppen hindrer konstruktiv udvikling af idéer og løsninger 7. En nøgleperson i projektet har en aggressiv adfærd 8. Faglige konflikter imellem projektgruppens deltagere udvikler sig til personlige konflikter 9. Der er dominerende medlemmer i projektgruppen, som forhindrer at andre ikke kommer til orde med vigtig info om risci m.v. 10. Projektdeltagerne oplyser ikke alle de risici de ser 11. Projektlederen overser betydningen af procesdelen i projektarbejdet (Arbejde = Opgave * proces) 12. Projektlederen har ikke de rette personlige kvalifikationer til den projekttype, han er leder for Bløde Risici Eksempler Betyd. på projekt succes Sandsynlighed Fokusfaktor F= B*S Mulige tiltag for at reducere påvirkning og/eller sandsynlighed Interessentanalyse. Brug tid på lobby arbejde. Deltag evt. i det politiske spil skab alliancer og vær opmærksom på modalliancer Projektlederen går i dialog med direktøren om fordele og ulemper ved en prioritering med fokus på de økonomiske konsekvenser Begynd selv at snakke åbent og fortælle om betydningen af dette Projektlederen involverer afd. chefen, i projektet, søger hans ejerskab og dermed motivation Du søger at lave en aftale med styregruppen inden en krise opstår om hvordan du vil motivere projektdeltagerne Interessentanalyse. I starten af projektet snakker projektlederen med deltagerne om konflikter og opstiller spilleregler for samarbejde og konflikthåndtering Ca. 10 % af ledere har psykopatiske træk og man kan møde en af dem. 4 Projektlederen sætter sig feks. ind i håndtering af vanskelige personer ([7], [8]) og får evt. coaching på problemet Fra starten diskuteres emnet konflikter, og i fællesskab opstilles spilleregler for konflikter. Feks. hvor langt må en personlig konflikt gå, inden man skrider ind Når en større gruppe skal arbejde, nedbrydes den i smågrupper som faciliteres. Herefter arbejdes der i plenum med gruppernes resultater PL tager en personlig dialog med hver projektdeltager og evt. et åbent møde efterfølgende. PL ansporer løbende til ProAktiv tilbagemeldinger om risici Projektlederen trænes i procesværktøjer, feks. fælles mindmapping eller benytter en facilitator efter behov Styregruppen opstiller ønsket projektleder profiler for de forskellige projekttyper virksomheden har og er opmærksom på, hvor PL skal have hjælp 13. En projektdeltager oplever stress Projektlederen går i dialog med personen, og lægger en afstresningsplan. Evt. tilskynder virksomheden en bedre porteføljeledelse 14. En projektdeltager får problemer i sit privatliv, feks. skilsmisse eller alvorlig sygdom Projektlederen kan fortælle, at virksomheden evt. kan hjælpe med mere fleksibel arbejdstid, rådgivning m.v. TABEL 2: Eksempler på bløde risici i et fiktivt udviklingsprojekt. Identificer selv flere i jeres projekt. Tabelformen hentet fra [6]. 4 Bemærk, at man skal være meget forsigtigt med at tildele nogen psykopatiske træk.. Vi kan alle have nogle af disse træk i en kortere periode og alligevel være almindelige medarbejdere.. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 8/10

9 4 Mine erfaringer Min erfaring er, at man i nogen grad kan få øje på de interne bløde risici, hvorimod det er væsentlig vanskelige med de eksterne. I en stor organisationen kan det også være svært at identificere de interne, og projektlederen skal måske bruge mere tid på det politiske arbejde i organisationen. Projekter er som regel påvirket af de eksterne, så derfor skal man tage dem i betragtning. Eksemplet Projektgruppe afskediget efter valget. Jeg var projektleder på et større udviklingsprojekt. Flertallet i byrådet skiftede i forbindelse med valget og de ændrede lokalplanen, så vi ikke kunne stille møllen op på Tjæreborg Enge, og det var ikke muligt andre steder. Det medførte, at projektet blev stoppet, og jeg måtte fyre mine projektkollegaer og mig selv til sidst! Havde vi fejlet i interessentanalysen? Nej, for den risiko kunne vi ikke med rimelighed have forudset. Men vi havde fejlet i vores beredskab mod uforudsete risici, da der gik relativ lang tid inden, vi opdagede det og handlede derpå! Jeg lærte, at det også er vigtigt at have et beredskab mod usete risici nærmest som i militæret. Man skal vide, hvem der kan tage (hurtige) beslutninger, og hvilket mandat beslutningstagerne har. Man skal sikre sig, at der kan eskaleres til næste beslutningsniveau, hvis problemet ikke kan løses på første niveau. Feks. kunne jeg som projektleder ikke løses problemet, og det skulle løses af virksomhedens direktør. Andre eksempler på bløde risci, jeg har oplevet: - Når projektdeltagerne er presset, afløses de faglige konflikter med personlige konflikter - Projektets estimeringsgruppe: Er sammensat af for få personer Der er dominerende medlemmer, så andre ikke kommer til orde med vigtig info om risci Skjulte dagsordner i gruppen, feks. politiske forhold Personlige konflikter sætter dagsordenen i gruppen for hvad man kan sige, hvem der tages seriøst osv. Projektsamtaler: Jeg har med god erfaring gennemført individuelle samtaler med projektdeltagerne undervejs i projektet. Hér har jeg feks bedt dem tage stilling til: Har du behov for mere ledelse af projektet? Er målene tydelige? Ved du hvad du skal lave og hvorfor? Er der dukket nye risici op? Er nogle af projektets forudsætninger ændret/ved at skride? Hvad har du brug for at kunne bidrage optimalt i projektet? Er der noget vi kan gøre bedre? Epilog: Bløde risici optræder i de fleste projekttyper. Dog rammes organisations-, forandrings-, IT- og udviklings-projekter oftere af bløde risici end andre projekttyper da den menneskelige faktor er et centrale element for at få gennemføre disse projekter. Specielt i organisations- og forandringsprojekter kan det være af signifikant betydning at identificere og håndtere disse risici. Hér kan feks. modstand mod forandringer være et væsentligt signal om, at medarbejderne ikke er overbeviste om forandringens nødvendighed/fordele. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 9/10

10 Hvorfor håndterer de fleste danske virksomheder ikke de bløde risici eksplicit i projekterne? Det kan jeg ikke svare på generelt. Det kan være fordi: Man fokuser på de hårde risici og overser de bløde Man opgiver at overskue de eksterne bløde risici pga. manglende tid Virksomheden har ikke en kultur, der understøtter en åben dialog om de bløde risici De bløde er sværere at identificere og estimere pga. det subjektive indhold, manglende viden, fortrolig information, ømtålige emner osv. Overordnet set er det en ledelsesmæssig udfordring at skabe en åben dialog i organisationen, der kan skabe tydelighed om de bløde risici. Dermed styrkes virksomheden i forhold til andre virksomheder og kan agere med større styrke i en konkurrencepræget verden. God arbejdslyst. Udgivet af VIDEN-LEDER-VÆKST IPMA Certificeret projektleder Henrik K. Søndergaard 5 REFERENCER [1] Texas State Library & Archives Commission [2] Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle, Steen Lichtenberg, 1.edt [3] Kompetencer i projektledelse. Foreningen for dansk projektledelse, januar Elementerne 3.1, 3.4 [4] Power i projekter. M Lindegaard & J.R. Olsson. Jurist og Økonomforbundets Forlag 2005 [5] Projektledelsens Grundbegreber. PMBOK Guide EMCON A/S [6] Proactive Project Management. Morten Fangel, januar 2006 [7] De findes overalt: Psykopater. Af Kim Hundevadt, Jyllands-Posten d. 16. nov [8] Chamør og Tyran. Alv A. Dahl og Sud Dalsegg, Munksgaard 2002 [9] Usikkerhed ved investeringsbeslutninger. Pia Damm, Trafikministeriets Planlægningskontor (Erhvervs- og Færdselskontoret) Vejtidsskift nr.8 [10] Risk Management - Overblik. Artikel, Henrik K. Søndergaard. August 2006 [11] Estimering: Bedre Tidsplaner & Engagerede Medarbejdere. Artikel, Henrik K. Søndergaard. Oktober 2006 [12] Estimeringer i praksis. Artikel, Henrik K. Søndergaard. December 2006 [13] Introduktion til Team Performance Modellen. Drexler & Sibbet. Strandgaard Consulting Se i øvrigt weblog ang. risk management på Denne er under opbygning hvorfor dine bidrag er vigtigt for at få gang i bloggen. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 10/10

RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81

RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81 ARTIKEL RISK MANAGE MENT OVERBLIK Rev. 2.81 Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk RISK MANAGEMENT OVERBLIK! Hvordan får man overblik over

Læs mere

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10 ARTIKEL ESTIMERINGER: BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder ESTIMERINGER: Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere! Hvordan kan en Estimeringsmetode

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Projektledelse Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Dagens program >> >> >> >> >> >> >> Tema 2: Web design Projekter og projektledelse Interessentanalyse, risikostyring & tidsplan Roller Teams Frokost Trello,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011.

SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011. SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011. STREGKODE STYRING AF LAGER I HANDELSVIRKSOMHED. Finn Lørup Februar 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse. 1.0

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Herning, april 2014 3 Udvikling af bibliotekstilbuddet til vores brugere er en af de

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog.

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog. Projektlederens værktøj Af Bjarne Kousholt 1. udgave, 1. oplag 2011 Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Henrik Stig Møller Tegninger: Tommy Kinnerup, Henrik Stig

Læs mere

Aktiv Visuel Projektledelse

Aktiv Visuel Projektledelse Tag en værdiskabende uddannelse Aktiv Visuel Projektledelse Næste kursusforløb starter i 2016 og omfatter følgende moduler: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Dagens indhold. Få styr på projektet. Læringsmål. Brainstorm. Værktøjer til strukturering. Post-It brainstorm

Dagens indhold. Få styr på projektet. Læringsmål. Brainstorm. Værktøjer til strukturering. Post-It brainstorm Få styr på projektet PV 7 Efteråret 2010 Medialogi Bachelor i IT og informatik Software Datalogi Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Dagens indhold Struktureringsværktøjer - Brainstorm, fremtidsværksted,

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Maibritt Højgaard mh@ec2act.com m: 6165 9023 www.ec2act.com

Maibritt Højgaard mh@ec2act.com m: 6165 9023 www.ec2act.com Maibritt Højgaard mh@ec2act.com m: 6165 9023 www.ec2act.com Præsentation Maibritt Højgaard Har arbejdet med udviklingen af organisationer, fagmiljøer og mennesker på et systemisk/socialkonstruktionistisk/anerkendende

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere