Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse af forretningsorden e. Valg af stemmetællere 2. Behandling af boligafdelingens regnskab for 2008, som blev forkastet på afdelingsmødet den 11. maj Forelæggelse og behandling af boligafdelingens budget for 2010, herunder langtidsplan 4. Forelæggelse og behandling af tilgængelighedsprojekt i Bymuren Indkomne forslag 6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 7. Valg af medlemmer og suppleanter til Miljørådet 8. Eventuelt Resume af væsentligste beslutninger på afdelingsmødet: Regnskabet for 2008 blev endelig godkendt Budgettet for 2010 blev vedtaget med en huslejestigning på 5,61%. Afdelingsmødet godkendte ligeledes langtidsplanen. Forslaget om tilgængelighedsprojekt i Bymuren 173 og 175 blev ikke godkendt Der blev valgt 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen, 4 medlemmer og 1 suppleanter til Miljørådet Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 1 af 8

2 Jan Lemser, formanden for afdelingsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte beboere og de ansatte fra Ejendomskontoret Allan Schumann, Lenni Steffensen, Kim Østerberg og Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen. Han håbede på et godt og konstruktivt afdelingsmøde og foreslog Flemming Bagge- Nielsen som dirigent. Ad. 1a Valg af dirigent Som dirigent valgtes Flemming Bagge-Nielsen. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at mødet var lovmæssigt indkaldt, og at der i alt var uddelt 98 stemmesedler, svarende til fremmøde af 49 husstande. Ad. 1b Valg af referent Kim Østerberg fra Ejendomskontoret valgtes som referent. Ad. 1c Godkendelse af dagsordenen Forsamlingen godkendte dagsordenen enstemmigt. Ad. 1d Godkendelse af forretningsordenen Forsamlingen godkendte forretningsordenen enstemmigt. Ad. 1e Valg af stemmetællere/-udvalg Som stemmetællere valgtes Jes Rønving og Johnny Johnsen. Ad. 2 Behandling af boligafdelingens regnskab for 2008, som blev forkastet på afdelingsmødet den 11. maj 2009 Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen redegjorde for sagen, idet afdelingsmødet den 11. maj 2009 havde forkastet boligafdelingens regnskab for Dette med den begrundelse, at boligafdelingen i regnskabet bl.a. var blevet tilskrevet udgifter for fællesaktiviteter med de 2 andre boligafdelinger, som man ikke længere var med i. Henrik Bjørn Hansen meddelte, at dette og andre mindre ændringer ville blive indarbejdet som korrektion i regnskabet for 2009, hvorfor han anbefalede forsamlingen at godkende regnskabet for Herefter sendte dirigenten punktet til afstemning. Regnskabet for 2008 blev enstemmigt godkendt. Ad. 3 Forelæggelse og behandling af afdelingens budget for 2010 og boligafdelingens langtidsplan Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen indledte punktet og oplyste, at det ordinære budgetforslag udviste en samlet stigning på 5,61%, hvor 3,14% skyldtes ordinære stigninger og de resterende 2,47% vedrørte den igangværende baderumsrenovering. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen henviste afdelingsmødet den 10. september 2009, hvor der blev besluttet en trinvis huslejestigning fra 2009 til 2011 i forbindelse med baderumsrenoveringen, således at virkningerne heraf blev udjævnet, og at huslejen ikke skulle stige voldsomt i 2011 med op til 11% på en gang. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at Hvidovre kommune endnu ikke havde besluttet og dermed offentliggjort takster for vand og renovation samt eventuel stigning i ejendomsskatterne, hvorfor udgifterne hertil i givet fald godt kunne stige mere end forventet og afsat i forslaget til budgettet for Herefter gennemgik ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen de mest udslagsgivende poster/konti, der var årsag til den samlede huslejestigning på 5,61% huslejestigning. Side 2 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

3 Til stigningen på konto 110 forsikringer oplyste Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen, at KAB havde opsagt forsikringsaftalen med det nuværende selskab, bl.a. fordi dette ville hæve forsikringen med et betydeligt beløb. KAB havde derfor indgået aftale med et nyt forsikringsselskab, hvor stigningen var mindre. Herefter gav dirigenten forsamling mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere forslaget til budgettet. Pernille Falcon spurgte om afdelingsbestyrelsen til budgettet i samarbejde med Ejendomskontoret havde overvejet muligheder for besparelser f.eks. ved omlægning af driftsopgaver, idet hun mente, at huslejen var ved at blive anstrengt for flere og flere beboere i afdelingen. Hun opfordrede endvidere til at se på besparelser i forhold til opsætning af individuelle vandmålere og i forhold til at tage de hårde hvidevarer ud af afdelingens forpligtigelser. Lene Hogg fulgte op med opfordring til, at afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Ejendomskontoret fremover kikkede på områder, der kunne føre til besparelser og dermed en mindre kraftig huslejeudvikling. Formanden for Afdelingsbestyrelsen Jan Lemser besvarede indlæggene med, at afdelingsbestyrelsen ikke til dette år havde kikket nærmere på besparelsesmuligheder, men at man fremover ville have en skærpet opmærksomhed på området. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste til debatten, at boligafdelingen i henhold til lovgivningen ikke havde mange muligheder for i egen drift kunne finde de helt store besparelser med mindre det gik ud over kvalitet, service og renholdelse af områderne. Udgifterne til kernedriften, dvs. til mandskab på Ejendomskontoret, Materielgården og rengøring, drift af vaskerier, fællesudgifter, herunder beboeraktiviteter mv. udgør med knap 15% en mindre og mindre andel af boligafdelingens samlede budget. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at der til dette års budgetforslag var indregnet en relativ stor besparelse på konto 115 på kr. Afdelingen påregnede endvidere, at opsætte individuelle vandmålere i løbet af 2010, hvorefter hovedparten af den samlede udgift på ca. 9 mill. kroner (eksklusive forbrug af fællesvand bl.a. til vaskerierne) ville blive udtaget af huslejen til særskilt betaling. Det enkelte lejemål skal naturligvis fortsat betale for vand, og det vil ske efter forbrug og ikke efter lejlighedsstørrelse som i dag. Nogle beboere må derfor forvente at skulle betale mindre i vandafgift og andre mere alt efter forbrug, antal beboere i lejemålet, vilje og evne til at spare på vandet. Endelig kunne man også som nævnt tage boligafdelingens nuværende forpligtigelse til at stille hårde hvidevarer til rådighed ud af budgetterne, således at beboerne fremover selv skulle investere i hårde hvidevarer. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen advarede kraftigt imod, at man beskar boligafdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, idet boligafdelingen bl.a. grundet sin 35 år var i reparations- og udskiftningsalderen, og at dette behov ikke blev mindre i årene fremover. Nogle opgaver kunne naturligvis udskydes i nogle år, men ikke i længden. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen pegede på, at boligafdelingen for nuværende havde kapitaludgifter for ca. 16,5 mill. kr. svarende til ca. 16% af det samlede budget. Hovedparten heraf ville fremover blive indbetalt til Landsbyggefonden efterhånden, som lånene til prioritetsydelser blev indfriet. Behovet for at optage fremtidige lån til finansiering af vedligeholdelsesopgaver eller støtteansøgninger til Landsbyggefonden ville i givet fald blive langt mindre, såfremt boligafdelingen selv kunne beholde beløbet og henlægge det til fremtidige opgaver. Dette er muligt for private husejere, men i henhold til lovgivningen ikke muligt for almene boligafdelinger. Hvis det havde været muligt, ville de økonomiske fremtidsudsigter have set langt lysere ud for afdelingen. Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 3 af 8

4 Hannah Justesen spurgte til, hvor meget boligafdelingen bestemmer i forhold til forretningsførerselskabet KAB? Formanden for afdelingsbestyrelsen, Jan Lemser svarede, at man stadig diskuterer mulighederne for en anden forretningsfører eller for nedsættelse af administrationsudgifterne. Men at en beslutning herom i givet fald skulle ske med et flertal i Organisationsbestyrelsen. Herefter tog forsamlingen fat på drøftelse af boligafdelingens langtidsplan for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen beklagede, at Ejendomskontoret ikke havde fået tilrettet den udsendte komprimerede langtidsplanen som ellers lovet, hvilket bevirkede, at der var en række aktiviteter som kunne være vanskelige at gennemskue. Det blev aftalt at udsendelse en tilrettet plan sammen med referatet fra afdelingsmødet. Sonja Hansen spurgte til om der var hold i de rygter, at vandrørene i rækkehusene var så ødelagte, at de også skulle udskiftes? Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at der ikke var hold i disse rygter. Set i forhold til en 35 årig periode var vandrørene i en rimelig stand. Der forekom naturligvis behov for enkelte reparationer og udskiftninger, men der var ikke umiddelbart behov for en totaludskiftning. Solveig Isbrand spurgte til, hvornår der kom affaldspavilloner, og om de efter langtidsplanen blev opført i 2010? Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at man hertil afventede en aftale med Hvidovre Kommune omkring den fremtidige affaldsbehandling, hvor kommunen bl.a. opererede med at afskaffe storskraldscontainerne og nedgravning af dagrenovationen. Solveig Isbrand spurgte endvidere til om der var hold i de rygter, at Bymurens hoveddøre ind til lejlighederne blev udskiftet til nye ståldøre i løbet af de kommende 3 måneder? Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede hertil, at udskiftningen af Bymurens hoveddøre ville ske over en 4 årig periode og derfor i et interval på ca. 22 opgange pr. år. Herefter sendte dirigenten forslag til budget og langtidsplan til afstemningen. Budget og langtidsplan blev enstemmigt vedtaget. Ad. 4 Tilgængelighedsprojekt i Bymuren 173 og 175 Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen indledte punktet og gav en kort redegørelse for projektet tilblivelse. Projektet var blevet til i forbindelse med Landsbyggefondens behandling af ansøgningen om renovering af Bymurens baderum. Landbyggefonden henvendte sig i den forbindelse til boligafdelingens daværende forretningsførerselskab AKB med opfordring til, at der også blev indrettet nogle opgange med elevatorer og hertil ombyggede lejelighederne, så de blev ældre- og handicapvenlige. Ejendomskontoret udarbejdede derfor en rapport, der viste, hvor det kunne lade sig gøre, og at især to opgangstyper var de mest hensigtsmæssige. Man pegede derfor blandt andet på Bymuren 119 og 165 som velegnede. Renoveringen af Bymurens baderum gik i gang, mens tilgængelighedsprojektet gled i baggrunden og syntes at falde mellem flere stole til trods for, at Ejendomskontoret flere gange gjorde AKB/KAB opmærksom på forslaget. Først ved statusindberetning til Landsbyggefonden i foråret 2009, spørger Landsbyggefonden til tilgængelighedsprojektet. På det tidspunkt er renoveringen af Bymurens Side 4 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

5 baderum så langt fremme, at der kun kan peges på Bymuren 173 og 175 som realistiske alternative muligheder til de tidligere forslåede opgange. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen gennemgik herefter projektet økonomi. Den samlede anlægssum vurderes til at blive på 17,15 mill. kr., hvortil der var ansøgt om en samlet finansiering, der ikke ville betyde huslejestigninger for beboerne i afdelingen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen mente, at projektet i sig selv var ganske velegnet til boligafdelingens fremtidige behov, hvor der blev skabt flere velegnede lejligheder til ældre og handicappede beboere. Men han beklagede det meget sene tidspunkt, at projektet var kommet de involverede beboere til kendskab. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at han nogle dag før afdelingsmødet havde modtaget en mail fra den advokat, der var sat på til at vurdere projektet og dets indvirkning på den igangværende baderumsrenovering, herunder boligafdelingens dagbodskrav mod entreprenøren BNS. Advokaten havde i mailen oplyst, at der var overhængende risiko for tab af dagpengekrav og risiko for tab af rabat ved den sene annullering baderumsrenoveringen i Bymuren 173 og 175 på op til 8,4 mill. kr. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen opfordrede derfor forsamlingen til nøje at genvurdere fordele og ulemper ved projektet. Formanden for Afdelingsbestyrelsen Jan Lemser, anbefalede forsamlingen at stemme nej til projektet med baggrund i den meget usikre økonomi og den overhængende risikoen for at påføre boligafdelingen merudgifter. Jette Frederiksen spurgte til, hvordan Landsbyggefonden i givet fald ville reagere, såfremt afdelingsmødet stemte nej til forslaget. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at han ikke forventede andre reaktioner fra Landsbyggefonden end, at man ville udtrykte ærgrelse over, at projektet ikke kunne gennemføres og forhåbentligt ville havde forståelse for en sådan beslutning. Herefter var der tilløb til en længere diskussion i forsamlingen omkring eventuelle konsekvenser for de beboere, der i måtte opsiges, såfremt projektet blev gennemført, hvorfor dirigenten anmodede om en vejledende tilkendegivelse til forslaget. Tilkendegivelsen viste, at samtlige vendte sig imod projektet, hvor dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt forkastet. Ad. 5 Indkomne forslag Forslag 1 Reetablering af storskraldpladsen ved Bødkerporten, stillet af Lisbeth Holm-Larsen, Bødkerporten 45. Dirigenten oplyste, at Lisbeth Holm Larsen havde meldt afbud til mødet, hvorefter han anbefalede forsamlingen at stemme for afdelingsbestyrelsens ændringsforslag, som indebar, at området blev renoveret, så snart der forelå en aftale og plan for affaldsbehandlingen med Hvidovre Kommune. Herefter sendte dirigenten afdelingsbestyrelsens ændringsforslag til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Forslag 2 Lejefastsættelse for Ungdomspensionen Salus Bødkerporten 1-3, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon henviste til den fremsendte begrundelse og påpegede, at forslaget ikke skulle ses i sammenhæng med den igangværende proces for opsigelse af lejeaftalen med Hvidovre Kommune. Hun undrede sig over, at der til trods for tidligere beslutning Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 5 af 8

6 på et afdelingsmøde om en højere huslejefastsættelse for Salus endnu ikke var sket noget. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at han til sagen havde foranlediget, at KAB nu havde sat en såkaldt valuar på sagen, der skulle vurdere den korrekte huslejefastsættelse for Salus. Han anbefalede derfor forsamlingen at man afventede valuarens bud på en korrekt husleje, hvorefter man ville hæve huslejen i henhold til gældende varslingsfrister. Dette betød, at afdelingen ikke kunne indtage den forventede merindindtægt ved fastsættelse af budgettet for Pernille Falcon tilsluttede sig dette forslag og udtrykte tilfredshed med, at der nu var sat en valuar på sagen. Herefter udspandt der sig en længere diskussion omkring den igangværende sag om opsigelse af lejekontrakten med Hvidovre Kommune. Flere fra forsamlingen undrede sig over, at man ikke kunne opsige lejekontrakten, når boligafdelingen nu ville bruge lokalerne til indretning af familieboliger i stedet for en institution. Freddy Funch undrede sig over, at Hvidovre Kommune således på det nærmeste optrådte som om de ejede lokalerne i Salus. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste hertil, at der var tale om et erhvervslejemål, og der ved opsigelse gjaldt andre regler end ved opsigelse for almindelige familieboliger. Hvidovre Kommune ville ikke anerkende opsigelsen, hvorfor boligafdelingen via KAB havde sat en advokat på sagen, og at man fortsat holdt fast på kravet om en opsigelse. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning med de anbefalinger som ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen havde anbefalet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, således at man afventer valuarens fastsættelse af huslejen og herefter varsler en huslejestigning i forhold hertil. Forslag 3 Stop den vilde knallertkørsel, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon henviste til hendes begrundelse for forslaget. Solveig Isbrand opfordrede til, at man satte en rådgiver på i forbindelse med at finde løsninger, der ikke var så bombastiske som f.eks. ved Frydenhøjskolen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at Ejendomskontoret sammen med de øvrige boligafdelinger havde været til en række møder med Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune omkring problemstillingen. Forvaltningen havde i første omgang anbefalet, at man opsatte knallertforbudsskilte rundt omkring i afdelingen. En nærmere undersøgelse af dette ville betyde, at der skulle opsættes mindst 90 skilte i afdelingen, hvorfor Ejendomskontoret havde anbefalet en forbudszoneskiltning i stedet. Wilhelm Nygaard opfordrede til at man kontaktede politiet, når man observerede den ulovlige knallertkørsel. Flere i forsamlingen oplyste, at politiet ikke var til megen nytte i forbindelse med den farlige knallertkørsel, idet de enten ikke reagerede eller kom for sent ud. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning med den tilføjelse, at der skulle inddrages konsulentbistand for at finde nogle effektive løsninger, der ikke skæmmede området. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 4 Udlejningsreglerne og udlejningssituationen, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon udtrykte stor bekymring over udlejningssituationen, hvorfor hun flere gange havde taget problemstillingen op i Avedøreudvalget. Hun havde netop fået Side 6 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

7 skriftligt svar fra forvaltningen i Hvidovre kommune på en række spørgsmål i forbindelse med udlejningssituationen i Avedøre Stationsby. Svarende viste, at der indtil nu i 2009 i gennemsnit i alle 3 afdelinger havde været lidt over 100 ledige lejemål, hvoraf de fleste i denne afdeling. Konsekvenserne heraf var bl.a. at Hvidovre kommune ville få en forventet ekstraudgift på 2,4 mill. kr. som i givet fald skulle tages fra andre områder som f.eks. daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Hertil kom, at der også var risiko for at boligafdelingen ville lide tab, fordi fraflyttere nu i mange tilfælde skulle betale for 3 måneder. Pernille Falcon opfordrede til, at afdelingsbestyrelserne gjorde sin indflydelse gældende for at få Hvidovre kommune til at iværksætte en målrettet udlejningskampagne over for f.eks. grupper af offentligt ansatte og studerende. Formanden for Afdelingsbestyrelsen, Jan Lemser oplyste, at han sammen med formændene for de 2 øvrige boligafdelinger havde været til møde med borgmesteren i begyndelsen af juli måned, hvor man havde drøftet udlejningsaftalen med Hvidovre kommune. Aftalen, hvor Hvidovre kommune har den fulde udlejning af samtlige boliger, herunder hybler udløber den 1. januar Afdelingsbestyrelsen har i hele forløbet bl.a. med henvisning til diskussioner og beslutninger på afdelingsmøder fastholdt kravet om, at den nuværende aftale bliver afløst af en såkaldt fleksibel udlejning, hvor afdelingen har større indflydelse på udlejningen og ikke mindst i forhold til udlejningskampagner end i dag. Afdelingsbestyrelsen var endvidere af den opfattelse, at de nuværende regler var for uigennemskuelige. Jan Lemser oplyste, at der var opstået en klar uenighed om mødets konklusioner, idet Hvidovre Kommune i svaret til Pernille Falcon havde oplyst, at den nuværende aftale var blevet forlænget i 1 år. Dette var ikke tilfældet, hvilket formanden for Organisationsbestyrelsen Steen Jørgensen også kunne bekræfte. Afdelingsbestyrelsen ville i det videre forløb fastholde ønske om en fleksibel udlejning og indtil denne var etableret en mere aktiv kommunal udlejningspolitik. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning. Det blev vedtaget enstemmigt af forsamlingen. Forslag 5 Restancesituationen, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon henviste til hendes medsendte begrundelse for forslaget, men påpegede, at det var nødvendigt med en styrket indsats på området her især med et opsøgende og forebyggende fokus for at nedbringe restancesituationen og det stigende antal fogedsager. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 6 Forhøjelse af indskudsbeløbet ved indflytning, stillet af afdelingsbestyrelsen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste til forslaget, at indskudsbeløbet ikke var blevet hævet siden Forslaget skulle ses som en nødvendig reaktion på at mindske boligafdelingens tab ved fraflytning, herunder ved fogedsager. Lene Hogg foreslog at indskudsbeløbet skulle hæves automatisk hvert år, således at afdelingen og dermed lejerne var bedre sikret mod tab. Jes Rønving fra afdelingsbestyrelsen svarede, at det sandsynligvis ikke var lovligt med at beslutte en automatisk årlig stigning af indskudsbeløbet, idet en stigning skulle behandles og godkendes på et afdelingsmøde. Niels Tøstesen spurgte om en hævelse af indskudsbeløbet og ville gælde ved bytning af lejeligheder? Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 7 af 8

8 Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at en hævelse af indskudsbeløbet også ville gælde ved bytning. Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Det blev vedtaget med overvældende flertal, idet ingen stemte imod. 2 stemmer undlod og resten var for. Ad. 6 Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen Poul Madsen blev valgt som suppleant for 1 år uden modkandidater. Ad. 7 Valg til Miljørådet Følgende blev valgt for 2 år til Miljørådet: Solveig Isbrand Pia Johnsson Solveig Tøstesen Anne-Lise Bursel 50 stemmer 41 stemmer 38 stemmer 31 stemmer Som suppleanter for 1 år valgtes følgende: Niels Tøstesen Kirsten Lomborg 30 stemmer 29 stemmer Ad. 8 Eventuelt Med baggrund i vinterens uro blandt større børn og unge opfordrede Poul Madsen beboerne til i samarbejde med f.eks. Natteravnene at gå med ind i et forebyggende arbejde. Flere fra forsamlingen fandt opfordringen sympatisk, men mente på baggrund af de hidtidige erfaringer, at det næppe var realistisk. Man før havde haft en afdeling af Natteravnene, men at interessen og tilslutningen blandt beboerne var faldet efter nyhedens interesse. Dette var også sket med det nye forældreprojekt. Der var i stedet behov for en kommunal forankret indsats med på gadeplan. Pernille Falcon oplyste hertil, at Hvidovre kommune nu godt et år forsinket nu endelig var klar til at ansætte gadeplansmedarbejdere, herunder foreningsvejledere med tilskud fra Landsbyggefonden. Herefter afsluttede dirigenten mødet med tak for god ro og orden. Stationsbyen den 5. oktober 2009 Kim Østerberg Referent Flemming Bagge-Nielsen Dirigent Side 8 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand Suppleant

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 5. december 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Eva Bugge

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Indkaldelse til 29. april 2010 Ordinært afdelingsmøde for alle beboere i Avedøre Stationsby Syd Mandag d. 10. maj 2010 kl. 19 00 i selskabslokalerne Trædrejerporten 4 (ved Ejendomskontoret) Forslag til

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens kontaktperson fremlagde afdelingens beretning, der havde følgende hovedpunkter:

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens kontaktperson fremlagde afdelingens beretning, der havde følgende hovedpunkter: Afholdt den: Torsdag den 30. oktober 2014 Til stede: Stig Torp Kaspersen KAB, Driftschef Søren Pedersen KAB, Økonomimedarbejder Jakob Monrad Nielsen KAB, Sekretær Malene Ahlgren KAB, Driftsleder Lars Andreasen

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere