Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse af forretningsorden e. Valg af stemmetællere 2. Behandling af boligafdelingens regnskab for 2008, som blev forkastet på afdelingsmødet den 11. maj Forelæggelse og behandling af boligafdelingens budget for 2010, herunder langtidsplan 4. Forelæggelse og behandling af tilgængelighedsprojekt i Bymuren Indkomne forslag 6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 7. Valg af medlemmer og suppleanter til Miljørådet 8. Eventuelt Resume af væsentligste beslutninger på afdelingsmødet: Regnskabet for 2008 blev endelig godkendt Budgettet for 2010 blev vedtaget med en huslejestigning på 5,61%. Afdelingsmødet godkendte ligeledes langtidsplanen. Forslaget om tilgængelighedsprojekt i Bymuren 173 og 175 blev ikke godkendt Der blev valgt 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen, 4 medlemmer og 1 suppleanter til Miljørådet Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 1 af 8

2 Jan Lemser, formanden for afdelingsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte beboere og de ansatte fra Ejendomskontoret Allan Schumann, Lenni Steffensen, Kim Østerberg og Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen. Han håbede på et godt og konstruktivt afdelingsmøde og foreslog Flemming Bagge- Nielsen som dirigent. Ad. 1a Valg af dirigent Som dirigent valgtes Flemming Bagge-Nielsen. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at mødet var lovmæssigt indkaldt, og at der i alt var uddelt 98 stemmesedler, svarende til fremmøde af 49 husstande. Ad. 1b Valg af referent Kim Østerberg fra Ejendomskontoret valgtes som referent. Ad. 1c Godkendelse af dagsordenen Forsamlingen godkendte dagsordenen enstemmigt. Ad. 1d Godkendelse af forretningsordenen Forsamlingen godkendte forretningsordenen enstemmigt. Ad. 1e Valg af stemmetællere/-udvalg Som stemmetællere valgtes Jes Rønving og Johnny Johnsen. Ad. 2 Behandling af boligafdelingens regnskab for 2008, som blev forkastet på afdelingsmødet den 11. maj 2009 Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen redegjorde for sagen, idet afdelingsmødet den 11. maj 2009 havde forkastet boligafdelingens regnskab for Dette med den begrundelse, at boligafdelingen i regnskabet bl.a. var blevet tilskrevet udgifter for fællesaktiviteter med de 2 andre boligafdelinger, som man ikke længere var med i. Henrik Bjørn Hansen meddelte, at dette og andre mindre ændringer ville blive indarbejdet som korrektion i regnskabet for 2009, hvorfor han anbefalede forsamlingen at godkende regnskabet for Herefter sendte dirigenten punktet til afstemning. Regnskabet for 2008 blev enstemmigt godkendt. Ad. 3 Forelæggelse og behandling af afdelingens budget for 2010 og boligafdelingens langtidsplan Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen indledte punktet og oplyste, at det ordinære budgetforslag udviste en samlet stigning på 5,61%, hvor 3,14% skyldtes ordinære stigninger og de resterende 2,47% vedrørte den igangværende baderumsrenovering. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen henviste afdelingsmødet den 10. september 2009, hvor der blev besluttet en trinvis huslejestigning fra 2009 til 2011 i forbindelse med baderumsrenoveringen, således at virkningerne heraf blev udjævnet, og at huslejen ikke skulle stige voldsomt i 2011 med op til 11% på en gang. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at Hvidovre kommune endnu ikke havde besluttet og dermed offentliggjort takster for vand og renovation samt eventuel stigning i ejendomsskatterne, hvorfor udgifterne hertil i givet fald godt kunne stige mere end forventet og afsat i forslaget til budgettet for Herefter gennemgik ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen de mest udslagsgivende poster/konti, der var årsag til den samlede huslejestigning på 5,61% huslejestigning. Side 2 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

3 Til stigningen på konto 110 forsikringer oplyste Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen, at KAB havde opsagt forsikringsaftalen med det nuværende selskab, bl.a. fordi dette ville hæve forsikringen med et betydeligt beløb. KAB havde derfor indgået aftale med et nyt forsikringsselskab, hvor stigningen var mindre. Herefter gav dirigenten forsamling mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere forslaget til budgettet. Pernille Falcon spurgte om afdelingsbestyrelsen til budgettet i samarbejde med Ejendomskontoret havde overvejet muligheder for besparelser f.eks. ved omlægning af driftsopgaver, idet hun mente, at huslejen var ved at blive anstrengt for flere og flere beboere i afdelingen. Hun opfordrede endvidere til at se på besparelser i forhold til opsætning af individuelle vandmålere og i forhold til at tage de hårde hvidevarer ud af afdelingens forpligtigelser. Lene Hogg fulgte op med opfordring til, at afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Ejendomskontoret fremover kikkede på områder, der kunne føre til besparelser og dermed en mindre kraftig huslejeudvikling. Formanden for Afdelingsbestyrelsen Jan Lemser besvarede indlæggene med, at afdelingsbestyrelsen ikke til dette år havde kikket nærmere på besparelsesmuligheder, men at man fremover ville have en skærpet opmærksomhed på området. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste til debatten, at boligafdelingen i henhold til lovgivningen ikke havde mange muligheder for i egen drift kunne finde de helt store besparelser med mindre det gik ud over kvalitet, service og renholdelse af områderne. Udgifterne til kernedriften, dvs. til mandskab på Ejendomskontoret, Materielgården og rengøring, drift af vaskerier, fællesudgifter, herunder beboeraktiviteter mv. udgør med knap 15% en mindre og mindre andel af boligafdelingens samlede budget. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at der til dette års budgetforslag var indregnet en relativ stor besparelse på konto 115 på kr. Afdelingen påregnede endvidere, at opsætte individuelle vandmålere i løbet af 2010, hvorefter hovedparten af den samlede udgift på ca. 9 mill. kroner (eksklusive forbrug af fællesvand bl.a. til vaskerierne) ville blive udtaget af huslejen til særskilt betaling. Det enkelte lejemål skal naturligvis fortsat betale for vand, og det vil ske efter forbrug og ikke efter lejlighedsstørrelse som i dag. Nogle beboere må derfor forvente at skulle betale mindre i vandafgift og andre mere alt efter forbrug, antal beboere i lejemålet, vilje og evne til at spare på vandet. Endelig kunne man også som nævnt tage boligafdelingens nuværende forpligtigelse til at stille hårde hvidevarer til rådighed ud af budgetterne, således at beboerne fremover selv skulle investere i hårde hvidevarer. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen advarede kraftigt imod, at man beskar boligafdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, idet boligafdelingen bl.a. grundet sin 35 år var i reparations- og udskiftningsalderen, og at dette behov ikke blev mindre i årene fremover. Nogle opgaver kunne naturligvis udskydes i nogle år, men ikke i længden. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen pegede på, at boligafdelingen for nuværende havde kapitaludgifter for ca. 16,5 mill. kr. svarende til ca. 16% af det samlede budget. Hovedparten heraf ville fremover blive indbetalt til Landsbyggefonden efterhånden, som lånene til prioritetsydelser blev indfriet. Behovet for at optage fremtidige lån til finansiering af vedligeholdelsesopgaver eller støtteansøgninger til Landsbyggefonden ville i givet fald blive langt mindre, såfremt boligafdelingen selv kunne beholde beløbet og henlægge det til fremtidige opgaver. Dette er muligt for private husejere, men i henhold til lovgivningen ikke muligt for almene boligafdelinger. Hvis det havde været muligt, ville de økonomiske fremtidsudsigter have set langt lysere ud for afdelingen. Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 3 af 8

4 Hannah Justesen spurgte til, hvor meget boligafdelingen bestemmer i forhold til forretningsførerselskabet KAB? Formanden for afdelingsbestyrelsen, Jan Lemser svarede, at man stadig diskuterer mulighederne for en anden forretningsfører eller for nedsættelse af administrationsudgifterne. Men at en beslutning herom i givet fald skulle ske med et flertal i Organisationsbestyrelsen. Herefter tog forsamlingen fat på drøftelse af boligafdelingens langtidsplan for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen beklagede, at Ejendomskontoret ikke havde fået tilrettet den udsendte komprimerede langtidsplanen som ellers lovet, hvilket bevirkede, at der var en række aktiviteter som kunne være vanskelige at gennemskue. Det blev aftalt at udsendelse en tilrettet plan sammen med referatet fra afdelingsmødet. Sonja Hansen spurgte til om der var hold i de rygter, at vandrørene i rækkehusene var så ødelagte, at de også skulle udskiftes? Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at der ikke var hold i disse rygter. Set i forhold til en 35 årig periode var vandrørene i en rimelig stand. Der forekom naturligvis behov for enkelte reparationer og udskiftninger, men der var ikke umiddelbart behov for en totaludskiftning. Solveig Isbrand spurgte til, hvornår der kom affaldspavilloner, og om de efter langtidsplanen blev opført i 2010? Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at man hertil afventede en aftale med Hvidovre Kommune omkring den fremtidige affaldsbehandling, hvor kommunen bl.a. opererede med at afskaffe storskraldscontainerne og nedgravning af dagrenovationen. Solveig Isbrand spurgte endvidere til om der var hold i de rygter, at Bymurens hoveddøre ind til lejlighederne blev udskiftet til nye ståldøre i løbet af de kommende 3 måneder? Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede hertil, at udskiftningen af Bymurens hoveddøre ville ske over en 4 årig periode og derfor i et interval på ca. 22 opgange pr. år. Herefter sendte dirigenten forslag til budget og langtidsplan til afstemningen. Budget og langtidsplan blev enstemmigt vedtaget. Ad. 4 Tilgængelighedsprojekt i Bymuren 173 og 175 Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen indledte punktet og gav en kort redegørelse for projektet tilblivelse. Projektet var blevet til i forbindelse med Landsbyggefondens behandling af ansøgningen om renovering af Bymurens baderum. Landbyggefonden henvendte sig i den forbindelse til boligafdelingens daværende forretningsførerselskab AKB med opfordring til, at der også blev indrettet nogle opgange med elevatorer og hertil ombyggede lejelighederne, så de blev ældre- og handicapvenlige. Ejendomskontoret udarbejdede derfor en rapport, der viste, hvor det kunne lade sig gøre, og at især to opgangstyper var de mest hensigtsmæssige. Man pegede derfor blandt andet på Bymuren 119 og 165 som velegnede. Renoveringen af Bymurens baderum gik i gang, mens tilgængelighedsprojektet gled i baggrunden og syntes at falde mellem flere stole til trods for, at Ejendomskontoret flere gange gjorde AKB/KAB opmærksom på forslaget. Først ved statusindberetning til Landsbyggefonden i foråret 2009, spørger Landsbyggefonden til tilgængelighedsprojektet. På det tidspunkt er renoveringen af Bymurens Side 4 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

5 baderum så langt fremme, at der kun kan peges på Bymuren 173 og 175 som realistiske alternative muligheder til de tidligere forslåede opgange. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen gennemgik herefter projektet økonomi. Den samlede anlægssum vurderes til at blive på 17,15 mill. kr., hvortil der var ansøgt om en samlet finansiering, der ikke ville betyde huslejestigninger for beboerne i afdelingen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen mente, at projektet i sig selv var ganske velegnet til boligafdelingens fremtidige behov, hvor der blev skabt flere velegnede lejligheder til ældre og handicappede beboere. Men han beklagede det meget sene tidspunkt, at projektet var kommet de involverede beboere til kendskab. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at han nogle dag før afdelingsmødet havde modtaget en mail fra den advokat, der var sat på til at vurdere projektet og dets indvirkning på den igangværende baderumsrenovering, herunder boligafdelingens dagbodskrav mod entreprenøren BNS. Advokaten havde i mailen oplyst, at der var overhængende risiko for tab af dagpengekrav og risiko for tab af rabat ved den sene annullering baderumsrenoveringen i Bymuren 173 og 175 på op til 8,4 mill. kr. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen opfordrede derfor forsamlingen til nøje at genvurdere fordele og ulemper ved projektet. Formanden for Afdelingsbestyrelsen Jan Lemser, anbefalede forsamlingen at stemme nej til projektet med baggrund i den meget usikre økonomi og den overhængende risikoen for at påføre boligafdelingen merudgifter. Jette Frederiksen spurgte til, hvordan Landsbyggefonden i givet fald ville reagere, såfremt afdelingsmødet stemte nej til forslaget. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at han ikke forventede andre reaktioner fra Landsbyggefonden end, at man ville udtrykte ærgrelse over, at projektet ikke kunne gennemføres og forhåbentligt ville havde forståelse for en sådan beslutning. Herefter var der tilløb til en længere diskussion i forsamlingen omkring eventuelle konsekvenser for de beboere, der i måtte opsiges, såfremt projektet blev gennemført, hvorfor dirigenten anmodede om en vejledende tilkendegivelse til forslaget. Tilkendegivelsen viste, at samtlige vendte sig imod projektet, hvor dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt forkastet. Ad. 5 Indkomne forslag Forslag 1 Reetablering af storskraldpladsen ved Bødkerporten, stillet af Lisbeth Holm-Larsen, Bødkerporten 45. Dirigenten oplyste, at Lisbeth Holm Larsen havde meldt afbud til mødet, hvorefter han anbefalede forsamlingen at stemme for afdelingsbestyrelsens ændringsforslag, som indebar, at området blev renoveret, så snart der forelå en aftale og plan for affaldsbehandlingen med Hvidovre Kommune. Herefter sendte dirigenten afdelingsbestyrelsens ændringsforslag til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Forslag 2 Lejefastsættelse for Ungdomspensionen Salus Bødkerporten 1-3, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon henviste til den fremsendte begrundelse og påpegede, at forslaget ikke skulle ses i sammenhæng med den igangværende proces for opsigelse af lejeaftalen med Hvidovre Kommune. Hun undrede sig over, at der til trods for tidligere beslutning Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 5 af 8

6 på et afdelingsmøde om en højere huslejefastsættelse for Salus endnu ikke var sket noget. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at han til sagen havde foranlediget, at KAB nu havde sat en såkaldt valuar på sagen, der skulle vurdere den korrekte huslejefastsættelse for Salus. Han anbefalede derfor forsamlingen at man afventede valuarens bud på en korrekt husleje, hvorefter man ville hæve huslejen i henhold til gældende varslingsfrister. Dette betød, at afdelingen ikke kunne indtage den forventede merindindtægt ved fastsættelse af budgettet for Pernille Falcon tilsluttede sig dette forslag og udtrykte tilfredshed med, at der nu var sat en valuar på sagen. Herefter udspandt der sig en længere diskussion omkring den igangværende sag om opsigelse af lejekontrakten med Hvidovre Kommune. Flere fra forsamlingen undrede sig over, at man ikke kunne opsige lejekontrakten, når boligafdelingen nu ville bruge lokalerne til indretning af familieboliger i stedet for en institution. Freddy Funch undrede sig over, at Hvidovre Kommune således på det nærmeste optrådte som om de ejede lokalerne i Salus. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste hertil, at der var tale om et erhvervslejemål, og der ved opsigelse gjaldt andre regler end ved opsigelse for almindelige familieboliger. Hvidovre Kommune ville ikke anerkende opsigelsen, hvorfor boligafdelingen via KAB havde sat en advokat på sagen, og at man fortsat holdt fast på kravet om en opsigelse. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning med de anbefalinger som ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen havde anbefalet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, således at man afventer valuarens fastsættelse af huslejen og herefter varsler en huslejestigning i forhold hertil. Forslag 3 Stop den vilde knallertkørsel, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon henviste til hendes begrundelse for forslaget. Solveig Isbrand opfordrede til, at man satte en rådgiver på i forbindelse med at finde løsninger, der ikke var så bombastiske som f.eks. ved Frydenhøjskolen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at Ejendomskontoret sammen med de øvrige boligafdelinger havde været til en række møder med Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune omkring problemstillingen. Forvaltningen havde i første omgang anbefalet, at man opsatte knallertforbudsskilte rundt omkring i afdelingen. En nærmere undersøgelse af dette ville betyde, at der skulle opsættes mindst 90 skilte i afdelingen, hvorfor Ejendomskontoret havde anbefalet en forbudszoneskiltning i stedet. Wilhelm Nygaard opfordrede til at man kontaktede politiet, når man observerede den ulovlige knallertkørsel. Flere i forsamlingen oplyste, at politiet ikke var til megen nytte i forbindelse med den farlige knallertkørsel, idet de enten ikke reagerede eller kom for sent ud. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning med den tilføjelse, at der skulle inddrages konsulentbistand for at finde nogle effektive løsninger, der ikke skæmmede området. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 4 Udlejningsreglerne og udlejningssituationen, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon udtrykte stor bekymring over udlejningssituationen, hvorfor hun flere gange havde taget problemstillingen op i Avedøreudvalget. Hun havde netop fået Side 6 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

7 skriftligt svar fra forvaltningen i Hvidovre kommune på en række spørgsmål i forbindelse med udlejningssituationen i Avedøre Stationsby. Svarende viste, at der indtil nu i 2009 i gennemsnit i alle 3 afdelinger havde været lidt over 100 ledige lejemål, hvoraf de fleste i denne afdeling. Konsekvenserne heraf var bl.a. at Hvidovre kommune ville få en forventet ekstraudgift på 2,4 mill. kr. som i givet fald skulle tages fra andre områder som f.eks. daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Hertil kom, at der også var risiko for at boligafdelingen ville lide tab, fordi fraflyttere nu i mange tilfælde skulle betale for 3 måneder. Pernille Falcon opfordrede til, at afdelingsbestyrelserne gjorde sin indflydelse gældende for at få Hvidovre kommune til at iværksætte en målrettet udlejningskampagne over for f.eks. grupper af offentligt ansatte og studerende. Formanden for Afdelingsbestyrelsen, Jan Lemser oplyste, at han sammen med formændene for de 2 øvrige boligafdelinger havde været til møde med borgmesteren i begyndelsen af juli måned, hvor man havde drøftet udlejningsaftalen med Hvidovre kommune. Aftalen, hvor Hvidovre kommune har den fulde udlejning af samtlige boliger, herunder hybler udløber den 1. januar Afdelingsbestyrelsen har i hele forløbet bl.a. med henvisning til diskussioner og beslutninger på afdelingsmøder fastholdt kravet om, at den nuværende aftale bliver afløst af en såkaldt fleksibel udlejning, hvor afdelingen har større indflydelse på udlejningen og ikke mindst i forhold til udlejningskampagner end i dag. Afdelingsbestyrelsen var endvidere af den opfattelse, at de nuværende regler var for uigennemskuelige. Jan Lemser oplyste, at der var opstået en klar uenighed om mødets konklusioner, idet Hvidovre Kommune i svaret til Pernille Falcon havde oplyst, at den nuværende aftale var blevet forlænget i 1 år. Dette var ikke tilfældet, hvilket formanden for Organisationsbestyrelsen Steen Jørgensen også kunne bekræfte. Afdelingsbestyrelsen ville i det videre forløb fastholde ønske om en fleksibel udlejning og indtil denne var etableret en mere aktiv kommunal udlejningspolitik. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning. Det blev vedtaget enstemmigt af forsamlingen. Forslag 5 Restancesituationen, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon henviste til hendes medsendte begrundelse for forslaget, men påpegede, at det var nødvendigt med en styrket indsats på området her især med et opsøgende og forebyggende fokus for at nedbringe restancesituationen og det stigende antal fogedsager. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 6 Forhøjelse af indskudsbeløbet ved indflytning, stillet af afdelingsbestyrelsen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste til forslaget, at indskudsbeløbet ikke var blevet hævet siden Forslaget skulle ses som en nødvendig reaktion på at mindske boligafdelingens tab ved fraflytning, herunder ved fogedsager. Lene Hogg foreslog at indskudsbeløbet skulle hæves automatisk hvert år, således at afdelingen og dermed lejerne var bedre sikret mod tab. Jes Rønving fra afdelingsbestyrelsen svarede, at det sandsynligvis ikke var lovligt med at beslutte en automatisk årlig stigning af indskudsbeløbet, idet en stigning skulle behandles og godkendes på et afdelingsmøde. Niels Tøstesen spurgte om en hævelse af indskudsbeløbet og ville gælde ved bytning af lejeligheder? Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 7 af 8

8 Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at en hævelse af indskudsbeløbet også ville gælde ved bytning. Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Det blev vedtaget med overvældende flertal, idet ingen stemte imod. 2 stemmer undlod og resten var for. Ad. 6 Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen Poul Madsen blev valgt som suppleant for 1 år uden modkandidater. Ad. 7 Valg til Miljørådet Følgende blev valgt for 2 år til Miljørådet: Solveig Isbrand Pia Johnsson Solveig Tøstesen Anne-Lise Bursel 50 stemmer 41 stemmer 38 stemmer 31 stemmer Som suppleanter for 1 år valgtes følgende: Niels Tøstesen Kirsten Lomborg 30 stemmer 29 stemmer Ad. 8 Eventuelt Med baggrund i vinterens uro blandt større børn og unge opfordrede Poul Madsen beboerne til i samarbejde med f.eks. Natteravnene at gå med ind i et forebyggende arbejde. Flere fra forsamlingen fandt opfordringen sympatisk, men mente på baggrund af de hidtidige erfaringer, at det næppe var realistisk. Man før havde haft en afdeling af Natteravnene, men at interessen og tilslutningen blandt beboerne var faldet efter nyhedens interesse. Dette var også sket med det nye forældreprojekt. Der var i stedet behov for en kommunal forankret indsats med på gadeplan. Pernille Falcon oplyste hertil, at Hvidovre kommune nu godt et år forsinket nu endelig var klar til at ansætte gadeplansmedarbejdere, herunder foreningsvejledere med tilskud fra Landsbyggefonden. Herefter afsluttede dirigenten mødet med tak for god ro og orden. Stationsbyen den 5. oktober 2009 Kim Østerberg Referent Flemming Bagge-Nielsen Dirigent Side 8 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere