Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse af forretningsorden e. Valg af stemmetællere 2. Behandling af boligafdelingens regnskab for 2008, som blev forkastet på afdelingsmødet den 11. maj Forelæggelse og behandling af boligafdelingens budget for 2010, herunder langtidsplan 4. Forelæggelse og behandling af tilgængelighedsprojekt i Bymuren Indkomne forslag 6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 7. Valg af medlemmer og suppleanter til Miljørådet 8. Eventuelt Resume af væsentligste beslutninger på afdelingsmødet: Regnskabet for 2008 blev endelig godkendt Budgettet for 2010 blev vedtaget med en huslejestigning på 5,61%. Afdelingsmødet godkendte ligeledes langtidsplanen. Forslaget om tilgængelighedsprojekt i Bymuren 173 og 175 blev ikke godkendt Der blev valgt 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen, 4 medlemmer og 1 suppleanter til Miljørådet Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 1 af 8

2 Jan Lemser, formanden for afdelingsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte beboere og de ansatte fra Ejendomskontoret Allan Schumann, Lenni Steffensen, Kim Østerberg og Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen. Han håbede på et godt og konstruktivt afdelingsmøde og foreslog Flemming Bagge- Nielsen som dirigent. Ad. 1a Valg af dirigent Som dirigent valgtes Flemming Bagge-Nielsen. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at mødet var lovmæssigt indkaldt, og at der i alt var uddelt 98 stemmesedler, svarende til fremmøde af 49 husstande. Ad. 1b Valg af referent Kim Østerberg fra Ejendomskontoret valgtes som referent. Ad. 1c Godkendelse af dagsordenen Forsamlingen godkendte dagsordenen enstemmigt. Ad. 1d Godkendelse af forretningsordenen Forsamlingen godkendte forretningsordenen enstemmigt. Ad. 1e Valg af stemmetællere/-udvalg Som stemmetællere valgtes Jes Rønving og Johnny Johnsen. Ad. 2 Behandling af boligafdelingens regnskab for 2008, som blev forkastet på afdelingsmødet den 11. maj 2009 Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen redegjorde for sagen, idet afdelingsmødet den 11. maj 2009 havde forkastet boligafdelingens regnskab for Dette med den begrundelse, at boligafdelingen i regnskabet bl.a. var blevet tilskrevet udgifter for fællesaktiviteter med de 2 andre boligafdelinger, som man ikke længere var med i. Henrik Bjørn Hansen meddelte, at dette og andre mindre ændringer ville blive indarbejdet som korrektion i regnskabet for 2009, hvorfor han anbefalede forsamlingen at godkende regnskabet for Herefter sendte dirigenten punktet til afstemning. Regnskabet for 2008 blev enstemmigt godkendt. Ad. 3 Forelæggelse og behandling af afdelingens budget for 2010 og boligafdelingens langtidsplan Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen indledte punktet og oplyste, at det ordinære budgetforslag udviste en samlet stigning på 5,61%, hvor 3,14% skyldtes ordinære stigninger og de resterende 2,47% vedrørte den igangværende baderumsrenovering. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen henviste afdelingsmødet den 10. september 2009, hvor der blev besluttet en trinvis huslejestigning fra 2009 til 2011 i forbindelse med baderumsrenoveringen, således at virkningerne heraf blev udjævnet, og at huslejen ikke skulle stige voldsomt i 2011 med op til 11% på en gang. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at Hvidovre kommune endnu ikke havde besluttet og dermed offentliggjort takster for vand og renovation samt eventuel stigning i ejendomsskatterne, hvorfor udgifterne hertil i givet fald godt kunne stige mere end forventet og afsat i forslaget til budgettet for Herefter gennemgik ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen de mest udslagsgivende poster/konti, der var årsag til den samlede huslejestigning på 5,61% huslejestigning. Side 2 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

3 Til stigningen på konto 110 forsikringer oplyste Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen, at KAB havde opsagt forsikringsaftalen med det nuværende selskab, bl.a. fordi dette ville hæve forsikringen med et betydeligt beløb. KAB havde derfor indgået aftale med et nyt forsikringsselskab, hvor stigningen var mindre. Herefter gav dirigenten forsamling mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere forslaget til budgettet. Pernille Falcon spurgte om afdelingsbestyrelsen til budgettet i samarbejde med Ejendomskontoret havde overvejet muligheder for besparelser f.eks. ved omlægning af driftsopgaver, idet hun mente, at huslejen var ved at blive anstrengt for flere og flere beboere i afdelingen. Hun opfordrede endvidere til at se på besparelser i forhold til opsætning af individuelle vandmålere og i forhold til at tage de hårde hvidevarer ud af afdelingens forpligtigelser. Lene Hogg fulgte op med opfordring til, at afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Ejendomskontoret fremover kikkede på områder, der kunne føre til besparelser og dermed en mindre kraftig huslejeudvikling. Formanden for Afdelingsbestyrelsen Jan Lemser besvarede indlæggene med, at afdelingsbestyrelsen ikke til dette år havde kikket nærmere på besparelsesmuligheder, men at man fremover ville have en skærpet opmærksomhed på området. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste til debatten, at boligafdelingen i henhold til lovgivningen ikke havde mange muligheder for i egen drift kunne finde de helt store besparelser med mindre det gik ud over kvalitet, service og renholdelse af områderne. Udgifterne til kernedriften, dvs. til mandskab på Ejendomskontoret, Materielgården og rengøring, drift af vaskerier, fællesudgifter, herunder beboeraktiviteter mv. udgør med knap 15% en mindre og mindre andel af boligafdelingens samlede budget. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at der til dette års budgetforslag var indregnet en relativ stor besparelse på konto 115 på kr. Afdelingen påregnede endvidere, at opsætte individuelle vandmålere i løbet af 2010, hvorefter hovedparten af den samlede udgift på ca. 9 mill. kroner (eksklusive forbrug af fællesvand bl.a. til vaskerierne) ville blive udtaget af huslejen til særskilt betaling. Det enkelte lejemål skal naturligvis fortsat betale for vand, og det vil ske efter forbrug og ikke efter lejlighedsstørrelse som i dag. Nogle beboere må derfor forvente at skulle betale mindre i vandafgift og andre mere alt efter forbrug, antal beboere i lejemålet, vilje og evne til at spare på vandet. Endelig kunne man også som nævnt tage boligafdelingens nuværende forpligtigelse til at stille hårde hvidevarer til rådighed ud af budgetterne, således at beboerne fremover selv skulle investere i hårde hvidevarer. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen advarede kraftigt imod, at man beskar boligafdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, idet boligafdelingen bl.a. grundet sin 35 år var i reparations- og udskiftningsalderen, og at dette behov ikke blev mindre i årene fremover. Nogle opgaver kunne naturligvis udskydes i nogle år, men ikke i længden. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen pegede på, at boligafdelingen for nuværende havde kapitaludgifter for ca. 16,5 mill. kr. svarende til ca. 16% af det samlede budget. Hovedparten heraf ville fremover blive indbetalt til Landsbyggefonden efterhånden, som lånene til prioritetsydelser blev indfriet. Behovet for at optage fremtidige lån til finansiering af vedligeholdelsesopgaver eller støtteansøgninger til Landsbyggefonden ville i givet fald blive langt mindre, såfremt boligafdelingen selv kunne beholde beløbet og henlægge det til fremtidige opgaver. Dette er muligt for private husejere, men i henhold til lovgivningen ikke muligt for almene boligafdelinger. Hvis det havde været muligt, ville de økonomiske fremtidsudsigter have set langt lysere ud for afdelingen. Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 3 af 8

4 Hannah Justesen spurgte til, hvor meget boligafdelingen bestemmer i forhold til forretningsførerselskabet KAB? Formanden for afdelingsbestyrelsen, Jan Lemser svarede, at man stadig diskuterer mulighederne for en anden forretningsfører eller for nedsættelse af administrationsudgifterne. Men at en beslutning herom i givet fald skulle ske med et flertal i Organisationsbestyrelsen. Herefter tog forsamlingen fat på drøftelse af boligafdelingens langtidsplan for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen beklagede, at Ejendomskontoret ikke havde fået tilrettet den udsendte komprimerede langtidsplanen som ellers lovet, hvilket bevirkede, at der var en række aktiviteter som kunne være vanskelige at gennemskue. Det blev aftalt at udsendelse en tilrettet plan sammen med referatet fra afdelingsmødet. Sonja Hansen spurgte til om der var hold i de rygter, at vandrørene i rækkehusene var så ødelagte, at de også skulle udskiftes? Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at der ikke var hold i disse rygter. Set i forhold til en 35 årig periode var vandrørene i en rimelig stand. Der forekom naturligvis behov for enkelte reparationer og udskiftninger, men der var ikke umiddelbart behov for en totaludskiftning. Solveig Isbrand spurgte til, hvornår der kom affaldspavilloner, og om de efter langtidsplanen blev opført i 2010? Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at man hertil afventede en aftale med Hvidovre Kommune omkring den fremtidige affaldsbehandling, hvor kommunen bl.a. opererede med at afskaffe storskraldscontainerne og nedgravning af dagrenovationen. Solveig Isbrand spurgte endvidere til om der var hold i de rygter, at Bymurens hoveddøre ind til lejlighederne blev udskiftet til nye ståldøre i løbet af de kommende 3 måneder? Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede hertil, at udskiftningen af Bymurens hoveddøre ville ske over en 4 årig periode og derfor i et interval på ca. 22 opgange pr. år. Herefter sendte dirigenten forslag til budget og langtidsplan til afstemningen. Budget og langtidsplan blev enstemmigt vedtaget. Ad. 4 Tilgængelighedsprojekt i Bymuren 173 og 175 Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen indledte punktet og gav en kort redegørelse for projektet tilblivelse. Projektet var blevet til i forbindelse med Landsbyggefondens behandling af ansøgningen om renovering af Bymurens baderum. Landbyggefonden henvendte sig i den forbindelse til boligafdelingens daværende forretningsførerselskab AKB med opfordring til, at der også blev indrettet nogle opgange med elevatorer og hertil ombyggede lejelighederne, så de blev ældre- og handicapvenlige. Ejendomskontoret udarbejdede derfor en rapport, der viste, hvor det kunne lade sig gøre, og at især to opgangstyper var de mest hensigtsmæssige. Man pegede derfor blandt andet på Bymuren 119 og 165 som velegnede. Renoveringen af Bymurens baderum gik i gang, mens tilgængelighedsprojektet gled i baggrunden og syntes at falde mellem flere stole til trods for, at Ejendomskontoret flere gange gjorde AKB/KAB opmærksom på forslaget. Først ved statusindberetning til Landsbyggefonden i foråret 2009, spørger Landsbyggefonden til tilgængelighedsprojektet. På det tidspunkt er renoveringen af Bymurens Side 4 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

5 baderum så langt fremme, at der kun kan peges på Bymuren 173 og 175 som realistiske alternative muligheder til de tidligere forslåede opgange. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen gennemgik herefter projektet økonomi. Den samlede anlægssum vurderes til at blive på 17,15 mill. kr., hvortil der var ansøgt om en samlet finansiering, der ikke ville betyde huslejestigninger for beboerne i afdelingen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen mente, at projektet i sig selv var ganske velegnet til boligafdelingens fremtidige behov, hvor der blev skabt flere velegnede lejligheder til ældre og handicappede beboere. Men han beklagede det meget sene tidspunkt, at projektet var kommet de involverede beboere til kendskab. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at han nogle dag før afdelingsmødet havde modtaget en mail fra den advokat, der var sat på til at vurdere projektet og dets indvirkning på den igangværende baderumsrenovering, herunder boligafdelingens dagbodskrav mod entreprenøren BNS. Advokaten havde i mailen oplyst, at der var overhængende risiko for tab af dagpengekrav og risiko for tab af rabat ved den sene annullering baderumsrenoveringen i Bymuren 173 og 175 på op til 8,4 mill. kr. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen opfordrede derfor forsamlingen til nøje at genvurdere fordele og ulemper ved projektet. Formanden for Afdelingsbestyrelsen Jan Lemser, anbefalede forsamlingen at stemme nej til projektet med baggrund i den meget usikre økonomi og den overhængende risikoen for at påføre boligafdelingen merudgifter. Jette Frederiksen spurgte til, hvordan Landsbyggefonden i givet fald ville reagere, såfremt afdelingsmødet stemte nej til forslaget. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at han ikke forventede andre reaktioner fra Landsbyggefonden end, at man ville udtrykte ærgrelse over, at projektet ikke kunne gennemføres og forhåbentligt ville havde forståelse for en sådan beslutning. Herefter var der tilløb til en længere diskussion i forsamlingen omkring eventuelle konsekvenser for de beboere, der i måtte opsiges, såfremt projektet blev gennemført, hvorfor dirigenten anmodede om en vejledende tilkendegivelse til forslaget. Tilkendegivelsen viste, at samtlige vendte sig imod projektet, hvor dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt forkastet. Ad. 5 Indkomne forslag Forslag 1 Reetablering af storskraldpladsen ved Bødkerporten, stillet af Lisbeth Holm-Larsen, Bødkerporten 45. Dirigenten oplyste, at Lisbeth Holm Larsen havde meldt afbud til mødet, hvorefter han anbefalede forsamlingen at stemme for afdelingsbestyrelsens ændringsforslag, som indebar, at området blev renoveret, så snart der forelå en aftale og plan for affaldsbehandlingen med Hvidovre Kommune. Herefter sendte dirigenten afdelingsbestyrelsens ændringsforslag til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Forslag 2 Lejefastsættelse for Ungdomspensionen Salus Bødkerporten 1-3, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon henviste til den fremsendte begrundelse og påpegede, at forslaget ikke skulle ses i sammenhæng med den igangværende proces for opsigelse af lejeaftalen med Hvidovre Kommune. Hun undrede sig over, at der til trods for tidligere beslutning Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 5 af 8

6 på et afdelingsmøde om en højere huslejefastsættelse for Salus endnu ikke var sket noget. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at han til sagen havde foranlediget, at KAB nu havde sat en såkaldt valuar på sagen, der skulle vurdere den korrekte huslejefastsættelse for Salus. Han anbefalede derfor forsamlingen at man afventede valuarens bud på en korrekt husleje, hvorefter man ville hæve huslejen i henhold til gældende varslingsfrister. Dette betød, at afdelingen ikke kunne indtage den forventede merindindtægt ved fastsættelse af budgettet for Pernille Falcon tilsluttede sig dette forslag og udtrykte tilfredshed med, at der nu var sat en valuar på sagen. Herefter udspandt der sig en længere diskussion omkring den igangværende sag om opsigelse af lejekontrakten med Hvidovre Kommune. Flere fra forsamlingen undrede sig over, at man ikke kunne opsige lejekontrakten, når boligafdelingen nu ville bruge lokalerne til indretning af familieboliger i stedet for en institution. Freddy Funch undrede sig over, at Hvidovre Kommune således på det nærmeste optrådte som om de ejede lokalerne i Salus. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste hertil, at der var tale om et erhvervslejemål, og der ved opsigelse gjaldt andre regler end ved opsigelse for almindelige familieboliger. Hvidovre Kommune ville ikke anerkende opsigelsen, hvorfor boligafdelingen via KAB havde sat en advokat på sagen, og at man fortsat holdt fast på kravet om en opsigelse. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning med de anbefalinger som ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen havde anbefalet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, således at man afventer valuarens fastsættelse af huslejen og herefter varsler en huslejestigning i forhold hertil. Forslag 3 Stop den vilde knallertkørsel, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon henviste til hendes begrundelse for forslaget. Solveig Isbrand opfordrede til, at man satte en rådgiver på i forbindelse med at finde løsninger, der ikke var så bombastiske som f.eks. ved Frydenhøjskolen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste, at Ejendomskontoret sammen med de øvrige boligafdelinger havde været til en række møder med Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune omkring problemstillingen. Forvaltningen havde i første omgang anbefalet, at man opsatte knallertforbudsskilte rundt omkring i afdelingen. En nærmere undersøgelse af dette ville betyde, at der skulle opsættes mindst 90 skilte i afdelingen, hvorfor Ejendomskontoret havde anbefalet en forbudszoneskiltning i stedet. Wilhelm Nygaard opfordrede til at man kontaktede politiet, når man observerede den ulovlige knallertkørsel. Flere i forsamlingen oplyste, at politiet ikke var til megen nytte i forbindelse med den farlige knallertkørsel, idet de enten ikke reagerede eller kom for sent ud. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning med den tilføjelse, at der skulle inddrages konsulentbistand for at finde nogle effektive løsninger, der ikke skæmmede området. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 4 Udlejningsreglerne og udlejningssituationen, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon udtrykte stor bekymring over udlejningssituationen, hvorfor hun flere gange havde taget problemstillingen op i Avedøreudvalget. Hun havde netop fået Side 6 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

7 skriftligt svar fra forvaltningen i Hvidovre kommune på en række spørgsmål i forbindelse med udlejningssituationen i Avedøre Stationsby. Svarende viste, at der indtil nu i 2009 i gennemsnit i alle 3 afdelinger havde været lidt over 100 ledige lejemål, hvoraf de fleste i denne afdeling. Konsekvenserne heraf var bl.a. at Hvidovre kommune ville få en forventet ekstraudgift på 2,4 mill. kr. som i givet fald skulle tages fra andre områder som f.eks. daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Hertil kom, at der også var risiko for at boligafdelingen ville lide tab, fordi fraflyttere nu i mange tilfælde skulle betale for 3 måneder. Pernille Falcon opfordrede til, at afdelingsbestyrelserne gjorde sin indflydelse gældende for at få Hvidovre kommune til at iværksætte en målrettet udlejningskampagne over for f.eks. grupper af offentligt ansatte og studerende. Formanden for Afdelingsbestyrelsen, Jan Lemser oplyste, at han sammen med formændene for de 2 øvrige boligafdelinger havde været til møde med borgmesteren i begyndelsen af juli måned, hvor man havde drøftet udlejningsaftalen med Hvidovre kommune. Aftalen, hvor Hvidovre kommune har den fulde udlejning af samtlige boliger, herunder hybler udløber den 1. januar Afdelingsbestyrelsen har i hele forløbet bl.a. med henvisning til diskussioner og beslutninger på afdelingsmøder fastholdt kravet om, at den nuværende aftale bliver afløst af en såkaldt fleksibel udlejning, hvor afdelingen har større indflydelse på udlejningen og ikke mindst i forhold til udlejningskampagner end i dag. Afdelingsbestyrelsen var endvidere af den opfattelse, at de nuværende regler var for uigennemskuelige. Jan Lemser oplyste, at der var opstået en klar uenighed om mødets konklusioner, idet Hvidovre Kommune i svaret til Pernille Falcon havde oplyst, at den nuværende aftale var blevet forlænget i 1 år. Dette var ikke tilfældet, hvilket formanden for Organisationsbestyrelsen Steen Jørgensen også kunne bekræfte. Afdelingsbestyrelsen ville i det videre forløb fastholde ønske om en fleksibel udlejning og indtil denne var etableret en mere aktiv kommunal udlejningspolitik. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning. Det blev vedtaget enstemmigt af forsamlingen. Forslag 5 Restancesituationen, stillet af Pernille Falcon, Bødkerporten 7. Pernille Falcon henviste til hendes medsendte begrundelse for forslaget, men påpegede, at det var nødvendigt med en styrket indsats på området her især med et opsøgende og forebyggende fokus for at nedbringe restancesituationen og det stigende antal fogedsager. Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 6 Forhøjelse af indskudsbeløbet ved indflytning, stillet af afdelingsbestyrelsen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen oplyste til forslaget, at indskudsbeløbet ikke var blevet hævet siden Forslaget skulle ses som en nødvendig reaktion på at mindske boligafdelingens tab ved fraflytning, herunder ved fogedsager. Lene Hogg foreslog at indskudsbeløbet skulle hæves automatisk hvert år, således at afdelingen og dermed lejerne var bedre sikret mod tab. Jes Rønving fra afdelingsbestyrelsen svarede, at det sandsynligvis ikke var lovligt med at beslutte en automatisk årlig stigning af indskudsbeløbet, idet en stigning skulle behandles og godkendes på et afdelingsmøde. Niels Tøstesen spurgte om en hævelse af indskudsbeløbet og ville gælde ved bytning af lejeligheder? Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009 Side 7 af 8

8 Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at en hævelse af indskudsbeløbet også ville gælde ved bytning. Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Det blev vedtaget med overvældende flertal, idet ingen stemte imod. 2 stemmer undlod og resten var for. Ad. 6 Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen Poul Madsen blev valgt som suppleant for 1 år uden modkandidater. Ad. 7 Valg til Miljørådet Følgende blev valgt for 2 år til Miljørådet: Solveig Isbrand Pia Johnsson Solveig Tøstesen Anne-Lise Bursel 50 stemmer 41 stemmer 38 stemmer 31 stemmer Som suppleanter for 1 år valgtes følgende: Niels Tøstesen Kirsten Lomborg 30 stemmer 29 stemmer Ad. 8 Eventuelt Med baggrund i vinterens uro blandt større børn og unge opfordrede Poul Madsen beboerne til i samarbejde med f.eks. Natteravnene at gå med ind i et forebyggende arbejde. Flere fra forsamlingen fandt opfordringen sympatisk, men mente på baggrund af de hidtidige erfaringer, at det næppe var realistisk. Man før havde haft en afdeling af Natteravnene, men at interessen og tilslutningen blandt beboerne var faldet efter nyhedens interesse. Dette var også sket med det nye forældreprojekt. Der var i stedet behov for en kommunal forankret indsats med på gadeplan. Pernille Falcon oplyste hertil, at Hvidovre kommune nu godt et år forsinket nu endelig var klar til at ansætte gadeplansmedarbejdere, herunder foreningsvejledere med tilskud fra Landsbyggefonden. Herefter afsluttede dirigenten mødet med tak for god ro og orden. Stationsbyen den 5. oktober 2009 Kim Østerberg Referent Flemming Bagge-Nielsen Dirigent Side 8 af 8 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd, 14. september 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand Suppleant

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 06. juni 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 18. august 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Jes Rønving Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 21. september 2015 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 21. september 2015 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 21. september 2015 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 18. maj 2015 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 18. maj 2015 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 18. maj 2015 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 10. maj 2010 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 10. maj 2010 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 10. maj 2010 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1.Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. august 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 5. december 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Eva Bugge

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 23. januar 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012 Mødedeltagere: Jan Lemser Søren Hvas Jes Rønving Jesper Olesen Ulla Loren Hansen Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ebbe Merkelsen Formand

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 24. september 2007 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 24. september 2007 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 24. september 2007 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. maj 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. september 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. september 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. september 2006 Mødedeltagere: Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Henrik Bjørn Hansen Afbud: Jes Rønving Rauf

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ulla Loren Hansen Jesper Olesen Ebbe Merkelsen Henrik Bjørn Hansen Søren

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. februar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. februar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. februar 2011 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Kim Krogh

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 20. oktober 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. september 2004 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. marts 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. oktober 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 16. oktober 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 16. oktober 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 16. oktober 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 12. juni 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 12. juni 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 12. juni 2006 Mødedeltagere: Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Rauf Hasanezadeh Susanne Johansson Lene Humle Ebbe Merkelsen Vilhelm Nygaard Henrik Bjørn Hansen Afbud:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 5. september 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. april 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. april 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. april 2011 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 20. februar 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der

Læs mere

Dagsorden Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 2. maj 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 2. maj 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Administration Forretningsfører Henning Bøgh

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 7. marts 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Jes Rønving Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 20. oktober 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 16. maj 2011 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 16. maj 2011 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 16. maj 2011 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 1. december 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1.

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1. År 2012, den 18. september kl. 19.00, afholdtes ordinært beboermøde i BS 61, afdeling Hedelyparken, i beboerhuset, Hedelyparken 61, 2670 Greve, med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

43 beboere fra afdelingen, 36 repræsenterende husstande.

43 beboere fra afdelingen, 36 repræsenterende husstande. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 08 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-008, mandag den 19. september 2016, kl. 18.00 på Restaurant Stadion, Christmas

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen

Referat. Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Fra repræsen-: tantskabet Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Sabrina Guastella,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 1. december 2014

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 1. december 2014 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 1. december 2014 Mødedeltagere: Jan Lemser Lone Clausen Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Jesper Olesen Dorte Keller Bentzen Bjarne Kristensen Henrik Bjørn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 22. september 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park september 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 27. september kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park september 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 27. september kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park september 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 27. september kl. 19.00 Indhold: Orientering om status for køkkenmoderniseringen Referat af afdelingsmødet i maj Status for køkkenmoderniseringen

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere