AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING"

Transkript

1 AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, København V CVR.nr (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma tlf. Indsæt firma Indsæt cvr.nr. Indsæt kontaktperson] (herefter rådgiveren ) er indgået følgende aftale om totalrådgivning i forbindelse med renovering af ejendom 327 Sønderjyllandsgården. Som underrådgivere anvendes: [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma tlf. Indsæt firma Indsæt cvr.nr. Indsæt kontaktperson] 1. Opgaven 1.1 Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt- og ingeniørarbejder (totalrådgivning) i forbindelse med renovering af ejendommen matr.nr. 44 p og 44 at Frederiksberg, beliggende Peter Bangsvej , 2000 Frederiksberg. Projektet omfatter udskiftning af oprindeligt tegltag, nyt tegltag udført med fast undertagskonstruktion, udskiftning af tagvinduer, udskiftning af tagrender og nedløb, etablering af hævet etageadskillelse mod underliggende boligenhed med henblik på udskiftning af eksisterende granulatisolering - ny isolering i henhold til BR 10 krav, nye gulve over etageadskillelse mod underliggende boligenheder, nødvendig tilpasning af loftsskillerum og døre 12. september /12

2 fra trapperum og interne forbindelsesveje på lofter, udskiftning af nedbrudte altanbærejern, udskiftning af nedbrudte fuger og mursten, gennemgang af eksisterende termovinduer og udskiftning af defekte fuger og termoruder, håndtering af kuldebrosproblematik i gavle, jf. energimærkning nr samt rådgivning vedrørende eventuel udskiftning af énstrenget varmeanlæg til tostrenget varmeanlæg, jf. option 1 og Som option 1 skal udføres totalrådgivning vedrørende en eventuel udskiftning af eksisterende énstrenget varmeanlæg til tostrenget varmeanlæg, herunder komplet udskiftning af eksisterende anlæg til tostrenget varmeanlæg, nødvendig flytning og supplement af radiatorer, stigstrenge, nødvendige forandringer i bygningsdele, forundersøgelser, indregulering samt nødvendig rapportering/målinger m.v. til myndigheder. 1.3 Som option 2 skal endvidere udføres totalrådgivning vedrørende indregulering af eksisterende énstrenget varmeanlæg og brugsvandsanlæg samt supplement og flytning af radiatorer til facaden. 1.4 Bygherren har ret men ikke pligt til at udnytte option 1 eller option 2. Beslutning herom træffes i samråd med rådgiveren ud fra opgavens økonomiske forudsætninger samt tekniske forhold. 1.5 Da opgaven omfatter renovering af en ældre udlejningsejendom skal rådgiver kunne håndtere ændringer og udvise den fornødne omstillingsparathed i hele projektforløbet samt håndtere beboerinddragelse/lejerhenvendelser, hvilket er indeholdt i det aftalte honorar og tidsplan. 1.6 Formålet med nærværende aftale er bl.a. at sikre, at projektet gennemføres i den aftalte kvalitet og totaløkonomi til den aftalte tid. 2. Nøglepersoner 2.1 Bygherrens kontaktperson er Erik Romme, direkte telefonnummer , Dahlerupsgade 5, 4., 1603 København V. 2.2 Som projekteringsleder hos rådgiveren er udpeget: [indsæt navn og kontaktoplysninger]. 2.3 Som byggeleder hos rådgiveren er udpeget: indsæt navn og kontaktoplysninger]. 2.4 Som sikkerhedskoordinator er udpeget: indsæt navn og kontaktoplysninger]. Rådgiveren skal sikre overholdelse af bygherrens pligter i henhold til "Bekendtgørelse om bygherrens pligter" (bkg.nr af o.s.). 2.5 Rådgiveren skal præstere en fagligt kvalificeret arbejdsindsats, og rådgiveren er derfor forpligtet til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige projekt- 12. september /12

3 organisation til gennemførelse af projektet. Rådgiveren må ikke uden bygherrens forudgående godkendelse fjerne nøglepersoner fra opgaven. Som nøglepersoner anses de medarbejdere, som rådgiveren har henvist til i sit tilbud samt øvrige medarbejdere, der er nødvendige for opgavens løsning, herunder underrådgivere. Såfremt en nøgleperson bliver indisponibel på grund af forhold, som ikke kan lægges rådgiveren til last, fremkommer rådgiveren snarest med forslag til ny nøgleperson til bygherrens forudgående godkendelse. Rådgiveren skal i så fald over for bygherren dokumentere, at ny nøgleperson som minimum har samme kvalifikationer og forudsætninger, som den oprindeligt valgte. Rådgiveren har pligt til at sikre, at nøglepersoners arbejdsindsats faktisk er til rådighed for udførelse af opgaven. Dette indebærer, at rådgiveren ikke kan flytte en nøgleperson til andre projekter, såfremt dette måtte medføre, at nøglepersonen dermed ikke kan yde den nødvendige og forventede tidsmæssige indsats på projektet, omfattet af nærværende aftale. 2.6 Hvis rådgiveren ikke opretholder de nødvendige tekniske kvalifikationer, eller ikke på bygherrens opfordring kan dokumentere en betryggende styring af byggesagen og økonomien eller udskifter nøglemedarbejdere uden bygherrens forudgående samtykke, eller udskifter underrådgivere uden bygherrens forudgående samtykke, er bygherren berettiget til at ophæve aftalen, hvis rådgiveren ikke har opfyldt sine forpligtelser senest 10 kalenderdage efter påkrav. 3. Aftalegrundlag 3.1 Som grundlag for nærværende aftale er følgende: ABR 89 med de tilføjelser, præciseringer og ændringer, som fremgår af nærværende aftale Ydelsesbeskrivelser for Byggeri & Planlægning (herefter Ydelsesbeskrivelse B&P) 2012, jf. bilag B Bygherremateriale: Bygningsdelskort med beskrivelse af ejendommen Energimærkning nr af , udført af Cowi A/S Stamdatablad Facadeopstalt 1:100 Etageplan 1:100 (antenneanlæg) Kælderplan 1:100 Facadeillustration (ikke målsat) Rådgivers tilbud 4. Rådgiverens ydelser 4.1 Rådgivers ydelser omfatter alle rådgiverydelser efter FRI og Danske Arks Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og planlægning, 2012, specificeret i udfyldt skema for afgrænsning af rådgiverydelser og Ydelsesbeskrivelse som udført, februar 2000, jf. bilag B. 12. september /12

4 4.2 Den rådgivning, der er relevant og nødvendig med henblik på bygherrens beslutning om at udnytte option 1 eller option 2, er indeholdt i det aftalte procenthonorar for tag og følgearbejder, jf. punkt Uanset om der i forbindelse med gennemførelsen af hele eller dele af byggeprojektet anvendes partnering, tidligt udbud eller andre organiseringsformer, hvor udførende eller andre bidrager med projektering, har rådgiveren ansvaret for det samlede projekt. Det samlede ansvar for opgavens udførelse, herunder koordinering og håndtering af grænseflader m.v., er alene rådgiverens ansvar. 4.4 Rådgiver udarbejder udbudsgrundlag og forestår udbudsprocessen, herunder annoncering. Entreprisekontrakter og andre juridiske dokumenter skal tage udgangspunkt i bygherrens anvisninger. 4.5 På ejendommen findes 2 mobilmaster med dertil hørende teknikrum, placeret i hjørnet omtrent Peter Bangs Vej Rådgiver skal sikre håndtering og varsling af telelejerne, bl.a. om midlertidig nedlukning af signalerne p.g.a. strålingsfaren ved tagarbejde. Teknikrum skal beskyttes mod varme og støj m.v. 4.6 Rådgiveren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som rådgiveren og eventuelle underrådgivere beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO Konventionen nr. 94. Bygherren er på ethvert tidspunkt berettiget til at kræve dokumentation for, at rådgiveren overholder denne forpligtelse. Overholder rådgiveren ikke forpligtelsen, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til rådgiveren med henblik på at tilgodese dette krav. 4.7 Rådgiver skal sikre, at der i kontrakten mellem bygherre og udførende entreprenør indføres klausul om entreprenørens overholdelse af ILOkonventionen, jf. bygningsfornyelsesbeslutning af 19. april 2012, side Rådgiveren skal ved henvisning til regel-, norm- og lovgrundlag sikre, at der henvises til gældende bestemmelser, hvorfor rådgiveren løbende skal påse, om regel-, norm- og lovgrundlag er blevet ændret og/eller opdateret m.m. 4.9 Rådgiveren skal ved hver faseafslutning, jf. Ydelsesbeskrivelsen, overdrage alle relevante sagsakter, herunder ajourførte beskrivelser, beregninger etc. til bygherren Udsendelse af udbudsgrundlag, rettelsesblade, tilbudslister og andet udbudsmateriale må kun ske efter aftale med bygherren og efter bygherrens juridiske gennemgang i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte tidsplan. Rådgiverens manglende iagttagelse heraf betragtes som væ- 12. september /12

5 sentlig misligholdelse, jf. nærværende kontrakts pkt. 11. Ansvaret for udbudsmaterialet påhviler fortsat rådgiveren, uanset at udbudsmaterialet er gennemgået af bygherren Rådgiverens ydelser skal omfatte de rådgivnings- og bistandsydelser, som er nødvendige i forbindelse med gennemførelsen af opgaven Rådgiver er gjort særlig opmærksom på overholdelse af Boligregulerings-, Erhvervsleje- og Lejelovens regler samt at bygherren er omfattet af udbudspligten Bygherren er på ethvert tidspunkt under byggesagens forløb berettiget til at standse rådgiverens arbejde. Rådgiveren er da berettiget til honorar for det til standsningstidspunktet udførte arbejde. Rådgiveren kan ikke kræve erstatning for tabt dækningsbidrag, standsningsomkostninger eller anden økonomisk kompensation herfor, idet rådgivningen i så fald anses for udført som skiverådgivning. 5. Bygherrens ydelser 5.1 Bygherren skal levere følgende ydelser: a) Bygherreprojektledelse. b) Deltagelse i bygherremøder. c) Tilvejebringelse af finansieringsgrundlag. d) Juridisk gennemgang af det af rådgiveren udarbejdede udbudsgrundlag, entreprisekontrakter og andre juridiske dokumenter, jf. ABR 89 pkt Tidsfrister 6.1 Den overordnede tidsplan for byggeriet er aflevering af hovedprojekt medio februar 2014, opstart i april/maj 2014 og en byggeperiode på estimeret 4 måneder, som rådgiver skal sikre overholdes. Rådgiver skal med udgangspunkt heri udarbejde detaljeret tidsplan for hele renoveringen til gennemførelse i første halvår Bygherren tager forbehold for tidsplanens afhængighed af rettidig programafklaring, godkendelse fra Fondens bestyrelse, opnåelse af eventuelle dispensationer fra myndigheder o.l. Rådgiveren må derfor ikke gå længere i rådgivningsforløbet end aftalt i tidsplanen. 6.3 Der skal efter hver fase, jf. Ydelsesbeskrivelsen, afsættes tid til projektgranskning. 6.4 For de aftalte tidsfrister gælder dansk rets almindelig regler om erstatningsansvar ved forsinkelse, jf. ABR 89 pkt Bygherre gør i forhold hertil udtrykkeligt opmærksom på, at ejendommen er udlejet til beboelse og erhverv, og at lejerne i henhold til lejelovgivningen har mulighed for at kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen, bl.a. ved væsentlige gener og/eller forsinkelser med projektet. 12. september /12

6 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 7.1 Den samlede økonomiske ramme er fastlagt til kr. 14 mio. ekskl. moms. For option 1 er den økonomiske ramme fastlagt til kr. 11 mio. ekskl. moms. Den økonomiske ramme dækker alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse, herunder forundersøgelser, samtlige byggeudgifter, samtlige honorarer, herunder rådgiverhonorar, omkostninger, gebyr og øvrige omkostninger til byggesagsbehandling samt uforudsete udgifter. Håndværkerudgifterne er foreløbig opgjort til kr inkl. uforudsete udgifter. Udgifter til varmeanlæg er estimeret til kr inkl. uforudsete udgifter. Den økonomiske ramme må ikke overskrides. 7.2 Rådgiveren er forpligtet til tidligst muligt at fremlægge og inddrage bygherren ved alle væsentlige beslutninger om sagens økonomi. 7.3 På baggrund af den økonomiske ramme udarbejder rådgiveren et budget. Rådgiveren er ansvarlig for overholdelsen af budgettet. 7.4 Rådgiveren skal sikre økonomistyringen inden for alle områder. Dette omfatter således også rådgiverens egen økonomistyring, ydelser udført af eventuelle underrådgivere, entreprenører og leverandører. 7.5 Efter gennemført licitation udarbejdes det endelige budget, idet bemærkes at den overordnede økonomiske ramme som anført i punkt 7.1. fortsat er bindende og skal overholdes. Budgettet skal godkendes skriftligt af bygherren. 8. Omprojektering 8.1 Rådgiveren er forpligtet til at udvise den nødvendige omstillingsparathed, herunder foretage projekttilretninger i nødvendigt omfang med henblik på at opfylde bygherrens krav og ønsker til projektet, både for så vidt angår kvalitet og totaløkonomi. 8.2 Såfremt det styrende budget overskrides i løbet af projekteringsfasen, kan bygherren forlange projektet tilrettet vederlagsfrit straks og senest i den efterfølgende fase, så det svarer til det styrende budget. Omprojektering skal ske efter anvisning fra bygherren. Bygherren har en ubetinget (diskretionær) ret til at bestemme, anvise og/eller forkaste det reviderede, omprojekterede projekt. 8.3 Indebærer omprojekteringen, at der skal ske fornyet udbud, er rådgiveren ikke berettiget til ekstrahonorar for arbejde forbundet med udbuddet. 8.4 Rådgiverens pligt til at foretage vederlagsfri omprojektering omfatter tillige det forhold, at bygherren i udførelsesfasen for at undgå budgetoverskridelser er nødsaget til at foretage besparelser i projektet, når budgetoverskri- 12. september /12

7 delsen kan henføres til rådgiverens fejlbudgettering (overskridelse af det styrende budget), projekteringsfejl og/eller mangler. 8.5 Rådgiveren er ikke berettiget til tidsfristforlængelse som følge af omprojektering, når omprojekteringen kan henføres til rådgiverens fejlbudgettering (overskridelse af det styrende budget), projekteringsfejl og/eller mangler. 8.6 Rådgiveren har pligt til uden yderligere vederlag ved forsinkelse og/eller omprojektering at opmande og forcere, således at et eventuelt tidstab indhentes. 8.7 Rådgiveren er uanset omprojektering foretages stadig erstatningsansvarlig for bygherrens tab som følge af ændringer af projektet, der skyldes overskridelse af det styrende budget, herunder men ikke begrænset til udgifter til forgæves projektering, forgæves undersøgelser/rapporter, udførelse eller andre tab som følge af overskridelsen af det styrende budget. 9. Honorar og udlæg 9.1 For samtlige ydelser omfattet af nærværende totalrådgiveraftale ekskl. option 1 og option 2 ydes der [indsæt procentsats] procenthonorar af de realiserede håndværkerudgifter. Ved honorarbærende håndværkerudgifter forstås de realiserede udgifter til håndværkere som opgjort i det endelige byggeregnskab. Tilslutningsafgifter, forbrug af vand, varme og el, offentlige gebyrer og afgifter som f.eks. gebyr for byggetilladelse, renter og forsikringer, bygherreleverancer samt omkostninger som følge af projekt- og tilsynsfejl o.l. medregnes ikke. I det aftalte procenthonorar er indeholdt den rådgivning, der er nødvendig for at bygherren kan træffe beslutning om eventuel udnyttelse af option 1 eller option For samtlige ydelser omfattet af nærværende totalrådgiveraftales option 1 ydes der [indsæt procentsats] procenthonorar af de til option 1 direkte relaterede realiserede håndværkerudgifter. Ved honorarbærende håndværkerudgifter forstås de realiserede udgifter til håndværkere som opgjort i det endelige byggeregnskab. Tilslutningsafgifter, forbrug af vand, varme og el, offentlige gebyrer og afgifter som f.eks. gebyr for byggetilladelse, renter og forsikringer, bygherreleverancer samt omkostninger som følge af projektog tilsynsfejl o.l. medregnes ikke. 9.3 For samtlige ydelser omfattet af option 2 ydes der fast honorar kr. [indsæt beløb] ekskl. moms 9.4 Rådgiverens a conto honorar skal tage udgangspunkt i det budgetterede beløb til håndværkerudgifter ekskl. uforudsete udgifter. 9.5 Eventuelle ekstraydelser, der forudsættes afregnet særskilt, må ikke påbegyndes uden bygherrens skriftlige forudgående godkendelse, og afregnes i så fald efter følgende faste timepriser, medmindre parterne har indgået aftale om andet (fast honorar eller procenthonorar): 12. september /12

8 Projekteringsleder: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Byggeleder: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Arkitekt: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Ingeniør: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Tekniske assistenter: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms 9.6 Rådgiveren skal senest 10 dage efter byggeriets aflevering fremsende en slutopgørelse over rådgiverens honorarer til bygherren. 9.7 Udlæg refunderes i henhold til ABR 89 med følgende afvigelser/tilføjelser: 9.8 Udlæg refunderes uden tillæg. Inden udbud og licitation betales kun for reproduktion af tegninger og beskrivelser til bygherrens brug. Udlæg for kørsel samt andre transport- og rejseudgifter refunderes ikke. Udgifter i forbindelse med IT-anvendelse er indeholdt i det aftalte honorar. Udgifter til modelbygning og 3D-visualiseringer dækkes ikke af bygherren. 9.9 Bygherren er berettiget til på ethvert tidspunkt at standse opgaven helt eller delvist og rådgivningen anses i så fald udført som skiverådgivning, dvs. at der alene udbetales honorar for de ydelser der er erlagt på tidspunktet for opgavens standsning. For det til standsningstidspunktet udførte arbejde afregnes som anført i pkt. 9 og 10, forudsat at rådgiveren ikke er gået længere i rådgivningsforløbet end aftalt i tidsplanen. Rådgiveren har ikke krav på erstatning og/eller godtgørelse, herunder standsningsomkostninger, ej heller tabt dækningsbidrag for den resterende del af opgaven i henhold til nærværende aftale. 10. Udbetaling af honorar inklusive udlæg 10.1 Honoraret opdeles i de enkelte projekterings- og byggefaser i projektandele af rådgiverhonoraret med udgangspunkt i følgende: Skitseprojekt (jf. bilag B, punkt 3.2.) 15 % Forprojekt inkl. myndighedsgodkendelse (jf. bilag B, punkt 3.3.) 20 % Hovedprojekt (jf. bilag B, punkt 3.4.) 20 % 12. september /12

9 Udbud, licitation og entreprisekontrakter 10 % Projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn (jf. bilag B, punkt 3.5.) 25 % Aflevering, mangeludbedring, som udført, KS og DV mapper, byggeregnskab (jf. bilag B, punkt 4) 5 % 1 års eftersyn inkl. mangelafhjælpning 5 % 10.2 Honoraret udbetales i henhold til gældende tids- og betalingsplan. Udkast hertil udarbejdes af rådgiveren i forbindelse med tidsplanen for projektets gennemførelse, jf. punkt 6. Såfremt tidsplanen for byggeriet forskydes, justeres tids- og betalingsplanen tilsvarende Udbetaling af udlæg sker månedsvis bagud efter faktura Begæring om udbetalinger skal fremsendes til bygherren med angivelse af sagsnavn Ejendom Sønderjyllandsgården: Frederiksberg Boligfond c/o PrivatBo a.m.b.a. Dahlerupsgade 5, København V Att.: Erik Romme 10.5 Fakturaer på a conto beløb og aftalesedler/ekstrabetaling skal sendes særskilt Bygherrens betalingsfrist er 30 arbejdsdage efter modtagelsen af korrekt udstedt faktura med de krævede oplysninger. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende. 11. Misligholdelse 11.1 I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra rådgiverens side, er bygherren berettiget til at ophæve den indgåede aftale. Som eksempler på væsentlig misligholdelse, kan nævnes rådgiverens manglende iagttagelse af aftalens bestemmelse om juridisk godkendelse af udbudsmaterialet, jf. pkt. 5 og manglende iagttagelse af den økonomiske ramme og det styrende budget, jf. pkt Opsigelsesadgang 12.1 Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af aftalen til rådgiveren og/eller erklærer aftalen for 12. september /12

10 uden virkning, er bygherren berettiget til med 1 måneds varsel at opsige aftalen Såfremt aftalen opsiges, bliver rådgiver honoreret for allerede udført arbejde som anført i punkt 9 og 10, og rådgivningen anses udført som skiverådgivning, dvs. at der alene udbetales honorar for de ydelser, der er erlagt på tidspunktet for opgavens ophør. Procenthonoraret beregnes på baggrund af skema 1, jf. punkt 9.2. Rådgiveren har ikke krav på erstatning og/eller godtgørelse, standsningsomkostninger eller tabt dækningsbidrag for den resterende del af opgaven i henhold til nærværende aftale. 13. Ansvar 13.1 Rådgiverens ansvar reguleres i henhold til ABR Rådgiveren skal tegne projektansvarsforsikring., Rådgiverens professionelle ansvar inkl. tilsynsansvaret, er begrænset til forsikringssummen, jf. pkt Rådgiverens ansvar for tilsyn jf. ABR 89 pkt er således fraveget, jf. punkt Forsikring 14.1 Rådgiveren skal tegne professionel ansvarsforsikring som en objektforsikring (projektansvarsforsikring): Forsikringspolicens nr. [indsæt policenummer] 14.2 Forsikringens dækning er min. kr. 12,5 mio. for personskade og min. kr. 12,5 mio. for tingskade. Selvrisikoen må maksimalt være 10% af honorarsummen. Kopi af policen vedlægges som bilag til nærværende aftale Rådgiveren modtager ikke særskilt vederlag for tegning af projektansvarsforsikring. 15. Ophavsret 15.1 Såfremt samarbejdet ophører, uanset årsagen hertil, er bygherren berettiget til frit at anvende det projektmateriale inkl. tegninger og beskrivelser, som er udarbejdet med henblik på opgavens løsning. Endvidere kan bygherren anvende det udarbejdede projekt i brochurer, avisartikler, markedsføring og lignende I tilfælde af samarbejdets ophør, ved konkurs eller lignende har bygherren krav på at få det af rådgiveren og eventuelle underrådgivere udarbejdede 12. september /12

11 materiale udleveret i elektronisk form, eller, hvor dette ikke er muligt, i papirform straks ved samarbejdets ophør/konkursens indtræden. Rådgiver er forpligtet til at indhente en erklæring fra sine underrådgivere herom. 16. Hemmeligholdelse/tavshedspligt 16.1 Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte skal iagttage ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende vedrørende forhold, som kommer rådgiveren til kundskab i forbindelse med den konkrete opgave Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte må ikke offentliggøre hele eller dele af projektet, uden forudgående skriftlig godkendelse fra bygherren Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte er forpligtede til at videreformidle alle henvendelser fra pressen til bygherrens projektleder. Eventuelle udtalelser til pressen må kun ske efter forudgående godkendelse fra bygherrens projektleder. 17. Bilag 17.1 Til nærværende aftale hører følgende bilag, idet bilagene er oplistet i prioriteret rækkefølge: Bilag A: Bilag B: Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89 (indgår, men vedlægges ikke). Kravspecifikation i form af udfyldt skema til Danske Ark og FRIs ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2012 og udfyldt skema til Danske Ark og FRIs ydelsesbeskrivelse Som udført, februar Bilag C: Bygherremateriale, jf. punkt 3.1. Bilag D: Bilag E: Rådgiverens tilbud bestående af bilag D1: Udfyldt tilbud og bilag D2: Beskrivelse af projektorganisation og bemanding. Kopi af police for projektansvarsforsikring 18. Underskrifter 18.1 Nærværende aftale udarbejdes og underskrives i to enslydende eksemplarer, én til rådgiver og én til bygherre. 12. september /12

12 Dato: For Frederiksberg Boligfond Dato: For [Rådgiveren] Navn (blokbogstaver) Navn (blokbogstaver) Underskrift Underskrift Stempel Stempel 12. september /12

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING Projekt Skole i Bymidten

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING Projekt Skole i Bymidten Helsingør Kommune Center for Ejendomme Skt. Anna gade 5a 3000 Helsingør Acadrenr. 11/ 28745 Dato 19.09.2013 Vers. 03 Projektleder kdi11 mellem Helsingør Kommune Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 mellem Aarhus Kommune v/arealudvikling Aarhus Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C v/kontaktperson

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for bygherrerådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning).

Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning). Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning). 1. Parterne 1.1. Undertegnede: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne i det følgende kaldet klienten/bygherren 1.2. og medundertegnede:

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Cvr nr. 29190941. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Cvr nr. 29190941. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede Region Nordjylland Specialsektoren og Bygninger & Anlæg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr nr. 29190941 i det følgende kaldet

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for totalrådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND ABR 89 (TOTALRÅDGIVNING)

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND ABR 89 (TOTALRÅDGIVNING) AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND ABR 89 (TOTALRÅDGIVNING) 1 Parterne 1.1 Undertegnede Boligselskabet Birkebo Afdeling 01 Kajerød Vænge 3460 Birkerød v/ Boligkontoret Danmark Røjelskær 15, 2. sal.

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

har indgået følgende aftale om totalrådgivning:

har indgået følgende aftale om totalrådgivning: Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Totalrådgiveraftale Restaurering af Marmorgalleriet, Frederiksborg Slot Aftaleformular

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand.

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand. Telefon Direkte Fax Mail Web Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 38 66 50 00 38 66 55 61 38 66 57 00 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Aftale om rådgivning (undersøgelser,

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde Boligselskabet Sjælland Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning 1. Parterne 1.1 Boligselskabet Sjælland CVR nr. 4200 8419 Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde i det efterfølgende kaldet Bygherren og 1.2

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns

Læs mere

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1 Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 2 Indhold 1. Aftalens parter... 3 2. Projektledelse... 3 3. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Microsimulering af cyklister i myldretid

Microsimulering af cyklister i myldretid Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om rådgivning og bistand til Microsimulering af cyklister i myldretid Dato: 18.04.2012 Sagsnr.: 2011- Dok.nr.: 2012- CVR nr. Københavns Kommune: 64942212 CVR nr. Rådgiver:

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

RAMMEAFTALE OM FLYTNING AF INDBO

RAMMEAFTALE OM FLYTNING AF INDBO [dato] RAMMEAFTALE OM FLYTNING AF INDBO 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: BSB Svendborg, afd. 7502 [eller] afd. 7504 c/o Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Høje Taastrup CVR: 56 71 01

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1 Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bygherreforeningens Paradigme for totalrådgiveraftale efter ABR juni 2011

Bygherreforeningens Paradigme for totalrådgiveraftale efter ABR juni 2011 Bygherreforeningens Paradigme for totalrådgiveraftale efter ABR89 22. juni 2011 Bygherreforeningens paradigme for en totalrådgiveraftale Dette dokument indeholder et paradigme for en totalrådgiveraftale,

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur [dd.mm.åååå] Sagsnr.: [xxx] Dok.nr.: [xxx] SE nr.teknik- og Miljøforvaltningen: 1041 5810 CVR nr. Konsulenten: 2(5)

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Rammeaftale om Kongelige Bygningsinspektør-ydelser Delaftale 1 Jylland og Fyn

Rammeaftale om Kongelige Bygningsinspektør-ydelser Delaftale 1 Jylland og Fyn Rammeaftale om Kongelige Bygningsinspektør-ydelser Delaftale 1 Jylland og Fyn Rådgiver: XX XX XX Klient: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby 1 Parterne Undertegnede Bygningsstyrelsen Carl

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING ELLER DELT RÅDGIVNING

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING ELLER DELT RÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING ELLER DELT RÅDGIVNING Formularen benyttes sammen med Almindelige Betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR89. 1. Parterne 1.1 Mellem

Læs mere

Totalrådgiveraftale Genopretning af Nordre Sidebygning, Det Gule Palæ

Totalrådgiveraftale Genopretning af Nordre Sidebygning, Det Gule Palæ Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Totalrådgiveraftale Genopretning af Nordre Sidebygning, Det Gule Palæ Aftaleformular for

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand Jammerbugt Kommune Side 1 1. Parterne AFTALE om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ny genbrugsplads i Pandrup (totalrådgivning) (UDKAST) Nærværende kontrakt (herefter Aftalen) er indgået mellem

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

RAMMEAFTALE OM TEKNISK TOTALRÅDGIVNING - MINDRE RENOVERINGSOPGAVER FOR BOLIGFORENINGEN AAB

RAMMEAFTALE OM TEKNISK TOTALRÅDGIVNING - MINDRE RENOVERINGSOPGAVER FOR BOLIGFORENINGEN AAB RAMMEAFTALE OM TEKNISK TOTALRÅDGIVNING - MINDRE RENOVERINGSOPGAVER FOR BOLIGFORENINGEN AAB Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere