AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING"

Transkript

1 AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, København V CVR.nr (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma tlf. Indsæt firma Indsæt cvr.nr. Indsæt kontaktperson] (herefter rådgiveren ) er indgået følgende aftale om totalrådgivning i forbindelse med renovering af ejendom 327 Sønderjyllandsgården. Som underrådgivere anvendes: [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma tlf. Indsæt firma Indsæt cvr.nr. Indsæt kontaktperson] 1. Opgaven 1.1 Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt- og ingeniørarbejder (totalrådgivning) i forbindelse med renovering af ejendommen matr.nr. 44 p og 44 at Frederiksberg, beliggende Peter Bangsvej , 2000 Frederiksberg. Projektet omfatter udskiftning af oprindeligt tegltag, nyt tegltag udført med fast undertagskonstruktion, udskiftning af tagvinduer, udskiftning af tagrender og nedløb, etablering af hævet etageadskillelse mod underliggende boligenhed med henblik på udskiftning af eksisterende granulatisolering - ny isolering i henhold til BR 10 krav, nye gulve over etageadskillelse mod underliggende boligenheder, nødvendig tilpasning af loftsskillerum og døre 12. september /12

2 fra trapperum og interne forbindelsesveje på lofter, udskiftning af nedbrudte altanbærejern, udskiftning af nedbrudte fuger og mursten, gennemgang af eksisterende termovinduer og udskiftning af defekte fuger og termoruder, håndtering af kuldebrosproblematik i gavle, jf. energimærkning nr samt rådgivning vedrørende eventuel udskiftning af énstrenget varmeanlæg til tostrenget varmeanlæg, jf. option 1 og Som option 1 skal udføres totalrådgivning vedrørende en eventuel udskiftning af eksisterende énstrenget varmeanlæg til tostrenget varmeanlæg, herunder komplet udskiftning af eksisterende anlæg til tostrenget varmeanlæg, nødvendig flytning og supplement af radiatorer, stigstrenge, nødvendige forandringer i bygningsdele, forundersøgelser, indregulering samt nødvendig rapportering/målinger m.v. til myndigheder. 1.3 Som option 2 skal endvidere udføres totalrådgivning vedrørende indregulering af eksisterende énstrenget varmeanlæg og brugsvandsanlæg samt supplement og flytning af radiatorer til facaden. 1.4 Bygherren har ret men ikke pligt til at udnytte option 1 eller option 2. Beslutning herom træffes i samråd med rådgiveren ud fra opgavens økonomiske forudsætninger samt tekniske forhold. 1.5 Da opgaven omfatter renovering af en ældre udlejningsejendom skal rådgiver kunne håndtere ændringer og udvise den fornødne omstillingsparathed i hele projektforløbet samt håndtere beboerinddragelse/lejerhenvendelser, hvilket er indeholdt i det aftalte honorar og tidsplan. 1.6 Formålet med nærværende aftale er bl.a. at sikre, at projektet gennemføres i den aftalte kvalitet og totaløkonomi til den aftalte tid. 2. Nøglepersoner 2.1 Bygherrens kontaktperson er Erik Romme, direkte telefonnummer , Dahlerupsgade 5, 4., 1603 København V. 2.2 Som projekteringsleder hos rådgiveren er udpeget: [indsæt navn og kontaktoplysninger]. 2.3 Som byggeleder hos rådgiveren er udpeget: indsæt navn og kontaktoplysninger]. 2.4 Som sikkerhedskoordinator er udpeget: indsæt navn og kontaktoplysninger]. Rådgiveren skal sikre overholdelse af bygherrens pligter i henhold til "Bekendtgørelse om bygherrens pligter" (bkg.nr af o.s.). 2.5 Rådgiveren skal præstere en fagligt kvalificeret arbejdsindsats, og rådgiveren er derfor forpligtet til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige projekt- 12. september /12

3 organisation til gennemførelse af projektet. Rådgiveren må ikke uden bygherrens forudgående godkendelse fjerne nøglepersoner fra opgaven. Som nøglepersoner anses de medarbejdere, som rådgiveren har henvist til i sit tilbud samt øvrige medarbejdere, der er nødvendige for opgavens løsning, herunder underrådgivere. Såfremt en nøgleperson bliver indisponibel på grund af forhold, som ikke kan lægges rådgiveren til last, fremkommer rådgiveren snarest med forslag til ny nøgleperson til bygherrens forudgående godkendelse. Rådgiveren skal i så fald over for bygherren dokumentere, at ny nøgleperson som minimum har samme kvalifikationer og forudsætninger, som den oprindeligt valgte. Rådgiveren har pligt til at sikre, at nøglepersoners arbejdsindsats faktisk er til rådighed for udførelse af opgaven. Dette indebærer, at rådgiveren ikke kan flytte en nøgleperson til andre projekter, såfremt dette måtte medføre, at nøglepersonen dermed ikke kan yde den nødvendige og forventede tidsmæssige indsats på projektet, omfattet af nærværende aftale. 2.6 Hvis rådgiveren ikke opretholder de nødvendige tekniske kvalifikationer, eller ikke på bygherrens opfordring kan dokumentere en betryggende styring af byggesagen og økonomien eller udskifter nøglemedarbejdere uden bygherrens forudgående samtykke, eller udskifter underrådgivere uden bygherrens forudgående samtykke, er bygherren berettiget til at ophæve aftalen, hvis rådgiveren ikke har opfyldt sine forpligtelser senest 10 kalenderdage efter påkrav. 3. Aftalegrundlag 3.1 Som grundlag for nærværende aftale er følgende: ABR 89 med de tilføjelser, præciseringer og ændringer, som fremgår af nærværende aftale Ydelsesbeskrivelser for Byggeri & Planlægning (herefter Ydelsesbeskrivelse B&P) 2012, jf. bilag B Bygherremateriale: Bygningsdelskort med beskrivelse af ejendommen Energimærkning nr af , udført af Cowi A/S Stamdatablad Facadeopstalt 1:100 Etageplan 1:100 (antenneanlæg) Kælderplan 1:100 Facadeillustration (ikke målsat) Rådgivers tilbud 4. Rådgiverens ydelser 4.1 Rådgivers ydelser omfatter alle rådgiverydelser efter FRI og Danske Arks Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og planlægning, 2012, specificeret i udfyldt skema for afgrænsning af rådgiverydelser og Ydelsesbeskrivelse som udført, februar 2000, jf. bilag B. 12. september /12

4 4.2 Den rådgivning, der er relevant og nødvendig med henblik på bygherrens beslutning om at udnytte option 1 eller option 2, er indeholdt i det aftalte procenthonorar for tag og følgearbejder, jf. punkt Uanset om der i forbindelse med gennemførelsen af hele eller dele af byggeprojektet anvendes partnering, tidligt udbud eller andre organiseringsformer, hvor udførende eller andre bidrager med projektering, har rådgiveren ansvaret for det samlede projekt. Det samlede ansvar for opgavens udførelse, herunder koordinering og håndtering af grænseflader m.v., er alene rådgiverens ansvar. 4.4 Rådgiver udarbejder udbudsgrundlag og forestår udbudsprocessen, herunder annoncering. Entreprisekontrakter og andre juridiske dokumenter skal tage udgangspunkt i bygherrens anvisninger. 4.5 På ejendommen findes 2 mobilmaster med dertil hørende teknikrum, placeret i hjørnet omtrent Peter Bangs Vej Rådgiver skal sikre håndtering og varsling af telelejerne, bl.a. om midlertidig nedlukning af signalerne p.g.a. strålingsfaren ved tagarbejde. Teknikrum skal beskyttes mod varme og støj m.v. 4.6 Rådgiveren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som rådgiveren og eventuelle underrådgivere beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO Konventionen nr. 94. Bygherren er på ethvert tidspunkt berettiget til at kræve dokumentation for, at rådgiveren overholder denne forpligtelse. Overholder rådgiveren ikke forpligtelsen, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til rådgiveren med henblik på at tilgodese dette krav. 4.7 Rådgiver skal sikre, at der i kontrakten mellem bygherre og udførende entreprenør indføres klausul om entreprenørens overholdelse af ILOkonventionen, jf. bygningsfornyelsesbeslutning af 19. april 2012, side Rådgiveren skal ved henvisning til regel-, norm- og lovgrundlag sikre, at der henvises til gældende bestemmelser, hvorfor rådgiveren løbende skal påse, om regel-, norm- og lovgrundlag er blevet ændret og/eller opdateret m.m. 4.9 Rådgiveren skal ved hver faseafslutning, jf. Ydelsesbeskrivelsen, overdrage alle relevante sagsakter, herunder ajourførte beskrivelser, beregninger etc. til bygherren Udsendelse af udbudsgrundlag, rettelsesblade, tilbudslister og andet udbudsmateriale må kun ske efter aftale med bygherren og efter bygherrens juridiske gennemgang i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte tidsplan. Rådgiverens manglende iagttagelse heraf betragtes som væ- 12. september /12

5 sentlig misligholdelse, jf. nærværende kontrakts pkt. 11. Ansvaret for udbudsmaterialet påhviler fortsat rådgiveren, uanset at udbudsmaterialet er gennemgået af bygherren Rådgiverens ydelser skal omfatte de rådgivnings- og bistandsydelser, som er nødvendige i forbindelse med gennemførelsen af opgaven Rådgiver er gjort særlig opmærksom på overholdelse af Boligregulerings-, Erhvervsleje- og Lejelovens regler samt at bygherren er omfattet af udbudspligten Bygherren er på ethvert tidspunkt under byggesagens forløb berettiget til at standse rådgiverens arbejde. Rådgiveren er da berettiget til honorar for det til standsningstidspunktet udførte arbejde. Rådgiveren kan ikke kræve erstatning for tabt dækningsbidrag, standsningsomkostninger eller anden økonomisk kompensation herfor, idet rådgivningen i så fald anses for udført som skiverådgivning. 5. Bygherrens ydelser 5.1 Bygherren skal levere følgende ydelser: a) Bygherreprojektledelse. b) Deltagelse i bygherremøder. c) Tilvejebringelse af finansieringsgrundlag. d) Juridisk gennemgang af det af rådgiveren udarbejdede udbudsgrundlag, entreprisekontrakter og andre juridiske dokumenter, jf. ABR 89 pkt Tidsfrister 6.1 Den overordnede tidsplan for byggeriet er aflevering af hovedprojekt medio februar 2014, opstart i april/maj 2014 og en byggeperiode på estimeret 4 måneder, som rådgiver skal sikre overholdes. Rådgiver skal med udgangspunkt heri udarbejde detaljeret tidsplan for hele renoveringen til gennemførelse i første halvår Bygherren tager forbehold for tidsplanens afhængighed af rettidig programafklaring, godkendelse fra Fondens bestyrelse, opnåelse af eventuelle dispensationer fra myndigheder o.l. Rådgiveren må derfor ikke gå længere i rådgivningsforløbet end aftalt i tidsplanen. 6.3 Der skal efter hver fase, jf. Ydelsesbeskrivelsen, afsættes tid til projektgranskning. 6.4 For de aftalte tidsfrister gælder dansk rets almindelig regler om erstatningsansvar ved forsinkelse, jf. ABR 89 pkt Bygherre gør i forhold hertil udtrykkeligt opmærksom på, at ejendommen er udlejet til beboelse og erhverv, og at lejerne i henhold til lejelovgivningen har mulighed for at kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen, bl.a. ved væsentlige gener og/eller forsinkelser med projektet. 12. september /12

6 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 7.1 Den samlede økonomiske ramme er fastlagt til kr. 14 mio. ekskl. moms. For option 1 er den økonomiske ramme fastlagt til kr. 11 mio. ekskl. moms. Den økonomiske ramme dækker alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse, herunder forundersøgelser, samtlige byggeudgifter, samtlige honorarer, herunder rådgiverhonorar, omkostninger, gebyr og øvrige omkostninger til byggesagsbehandling samt uforudsete udgifter. Håndværkerudgifterne er foreløbig opgjort til kr inkl. uforudsete udgifter. Udgifter til varmeanlæg er estimeret til kr inkl. uforudsete udgifter. Den økonomiske ramme må ikke overskrides. 7.2 Rådgiveren er forpligtet til tidligst muligt at fremlægge og inddrage bygherren ved alle væsentlige beslutninger om sagens økonomi. 7.3 På baggrund af den økonomiske ramme udarbejder rådgiveren et budget. Rådgiveren er ansvarlig for overholdelsen af budgettet. 7.4 Rådgiveren skal sikre økonomistyringen inden for alle områder. Dette omfatter således også rådgiverens egen økonomistyring, ydelser udført af eventuelle underrådgivere, entreprenører og leverandører. 7.5 Efter gennemført licitation udarbejdes det endelige budget, idet bemærkes at den overordnede økonomiske ramme som anført i punkt 7.1. fortsat er bindende og skal overholdes. Budgettet skal godkendes skriftligt af bygherren. 8. Omprojektering 8.1 Rådgiveren er forpligtet til at udvise den nødvendige omstillingsparathed, herunder foretage projekttilretninger i nødvendigt omfang med henblik på at opfylde bygherrens krav og ønsker til projektet, både for så vidt angår kvalitet og totaløkonomi. 8.2 Såfremt det styrende budget overskrides i løbet af projekteringsfasen, kan bygherren forlange projektet tilrettet vederlagsfrit straks og senest i den efterfølgende fase, så det svarer til det styrende budget. Omprojektering skal ske efter anvisning fra bygherren. Bygherren har en ubetinget (diskretionær) ret til at bestemme, anvise og/eller forkaste det reviderede, omprojekterede projekt. 8.3 Indebærer omprojekteringen, at der skal ske fornyet udbud, er rådgiveren ikke berettiget til ekstrahonorar for arbejde forbundet med udbuddet. 8.4 Rådgiverens pligt til at foretage vederlagsfri omprojektering omfatter tillige det forhold, at bygherren i udførelsesfasen for at undgå budgetoverskridelser er nødsaget til at foretage besparelser i projektet, når budgetoverskri- 12. september /12

7 delsen kan henføres til rådgiverens fejlbudgettering (overskridelse af det styrende budget), projekteringsfejl og/eller mangler. 8.5 Rådgiveren er ikke berettiget til tidsfristforlængelse som følge af omprojektering, når omprojekteringen kan henføres til rådgiverens fejlbudgettering (overskridelse af det styrende budget), projekteringsfejl og/eller mangler. 8.6 Rådgiveren har pligt til uden yderligere vederlag ved forsinkelse og/eller omprojektering at opmande og forcere, således at et eventuelt tidstab indhentes. 8.7 Rådgiveren er uanset omprojektering foretages stadig erstatningsansvarlig for bygherrens tab som følge af ændringer af projektet, der skyldes overskridelse af det styrende budget, herunder men ikke begrænset til udgifter til forgæves projektering, forgæves undersøgelser/rapporter, udførelse eller andre tab som følge af overskridelsen af det styrende budget. 9. Honorar og udlæg 9.1 For samtlige ydelser omfattet af nærværende totalrådgiveraftale ekskl. option 1 og option 2 ydes der [indsæt procentsats] procenthonorar af de realiserede håndværkerudgifter. Ved honorarbærende håndværkerudgifter forstås de realiserede udgifter til håndværkere som opgjort i det endelige byggeregnskab. Tilslutningsafgifter, forbrug af vand, varme og el, offentlige gebyrer og afgifter som f.eks. gebyr for byggetilladelse, renter og forsikringer, bygherreleverancer samt omkostninger som følge af projekt- og tilsynsfejl o.l. medregnes ikke. I det aftalte procenthonorar er indeholdt den rådgivning, der er nødvendig for at bygherren kan træffe beslutning om eventuel udnyttelse af option 1 eller option For samtlige ydelser omfattet af nærværende totalrådgiveraftales option 1 ydes der [indsæt procentsats] procenthonorar af de til option 1 direkte relaterede realiserede håndværkerudgifter. Ved honorarbærende håndværkerudgifter forstås de realiserede udgifter til håndværkere som opgjort i det endelige byggeregnskab. Tilslutningsafgifter, forbrug af vand, varme og el, offentlige gebyrer og afgifter som f.eks. gebyr for byggetilladelse, renter og forsikringer, bygherreleverancer samt omkostninger som følge af projektog tilsynsfejl o.l. medregnes ikke. 9.3 For samtlige ydelser omfattet af option 2 ydes der fast honorar kr. [indsæt beløb] ekskl. moms 9.4 Rådgiverens a conto honorar skal tage udgangspunkt i det budgetterede beløb til håndværkerudgifter ekskl. uforudsete udgifter. 9.5 Eventuelle ekstraydelser, der forudsættes afregnet særskilt, må ikke påbegyndes uden bygherrens skriftlige forudgående godkendelse, og afregnes i så fald efter følgende faste timepriser, medmindre parterne har indgået aftale om andet (fast honorar eller procenthonorar): 12. september /12

8 Projekteringsleder: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Byggeleder: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Arkitekt: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Ingeniør: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Tekniske assistenter: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms 9.6 Rådgiveren skal senest 10 dage efter byggeriets aflevering fremsende en slutopgørelse over rådgiverens honorarer til bygherren. 9.7 Udlæg refunderes i henhold til ABR 89 med følgende afvigelser/tilføjelser: 9.8 Udlæg refunderes uden tillæg. Inden udbud og licitation betales kun for reproduktion af tegninger og beskrivelser til bygherrens brug. Udlæg for kørsel samt andre transport- og rejseudgifter refunderes ikke. Udgifter i forbindelse med IT-anvendelse er indeholdt i det aftalte honorar. Udgifter til modelbygning og 3D-visualiseringer dækkes ikke af bygherren. 9.9 Bygherren er berettiget til på ethvert tidspunkt at standse opgaven helt eller delvist og rådgivningen anses i så fald udført som skiverådgivning, dvs. at der alene udbetales honorar for de ydelser der er erlagt på tidspunktet for opgavens standsning. For det til standsningstidspunktet udførte arbejde afregnes som anført i pkt. 9 og 10, forudsat at rådgiveren ikke er gået længere i rådgivningsforløbet end aftalt i tidsplanen. Rådgiveren har ikke krav på erstatning og/eller godtgørelse, herunder standsningsomkostninger, ej heller tabt dækningsbidrag for den resterende del af opgaven i henhold til nærværende aftale. 10. Udbetaling af honorar inklusive udlæg 10.1 Honoraret opdeles i de enkelte projekterings- og byggefaser i projektandele af rådgiverhonoraret med udgangspunkt i følgende: Skitseprojekt (jf. bilag B, punkt 3.2.) 15 % Forprojekt inkl. myndighedsgodkendelse (jf. bilag B, punkt 3.3.) 20 % Hovedprojekt (jf. bilag B, punkt 3.4.) 20 % 12. september /12

9 Udbud, licitation og entreprisekontrakter 10 % Projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn (jf. bilag B, punkt 3.5.) 25 % Aflevering, mangeludbedring, som udført, KS og DV mapper, byggeregnskab (jf. bilag B, punkt 4) 5 % 1 års eftersyn inkl. mangelafhjælpning 5 % 10.2 Honoraret udbetales i henhold til gældende tids- og betalingsplan. Udkast hertil udarbejdes af rådgiveren i forbindelse med tidsplanen for projektets gennemførelse, jf. punkt 6. Såfremt tidsplanen for byggeriet forskydes, justeres tids- og betalingsplanen tilsvarende Udbetaling af udlæg sker månedsvis bagud efter faktura Begæring om udbetalinger skal fremsendes til bygherren med angivelse af sagsnavn Ejendom Sønderjyllandsgården: Frederiksberg Boligfond c/o PrivatBo a.m.b.a. Dahlerupsgade 5, København V Att.: Erik Romme 10.5 Fakturaer på a conto beløb og aftalesedler/ekstrabetaling skal sendes særskilt Bygherrens betalingsfrist er 30 arbejdsdage efter modtagelsen af korrekt udstedt faktura med de krævede oplysninger. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende. 11. Misligholdelse 11.1 I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra rådgiverens side, er bygherren berettiget til at ophæve den indgåede aftale. Som eksempler på væsentlig misligholdelse, kan nævnes rådgiverens manglende iagttagelse af aftalens bestemmelse om juridisk godkendelse af udbudsmaterialet, jf. pkt. 5 og manglende iagttagelse af den økonomiske ramme og det styrende budget, jf. pkt Opsigelsesadgang 12.1 Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af aftalen til rådgiveren og/eller erklærer aftalen for 12. september /12

10 uden virkning, er bygherren berettiget til med 1 måneds varsel at opsige aftalen Såfremt aftalen opsiges, bliver rådgiver honoreret for allerede udført arbejde som anført i punkt 9 og 10, og rådgivningen anses udført som skiverådgivning, dvs. at der alene udbetales honorar for de ydelser, der er erlagt på tidspunktet for opgavens ophør. Procenthonoraret beregnes på baggrund af skema 1, jf. punkt 9.2. Rådgiveren har ikke krav på erstatning og/eller godtgørelse, standsningsomkostninger eller tabt dækningsbidrag for den resterende del af opgaven i henhold til nærværende aftale. 13. Ansvar 13.1 Rådgiverens ansvar reguleres i henhold til ABR Rådgiveren skal tegne projektansvarsforsikring., Rådgiverens professionelle ansvar inkl. tilsynsansvaret, er begrænset til forsikringssummen, jf. pkt Rådgiverens ansvar for tilsyn jf. ABR 89 pkt er således fraveget, jf. punkt Forsikring 14.1 Rådgiveren skal tegne professionel ansvarsforsikring som en objektforsikring (projektansvarsforsikring): Forsikringspolicens nr. [indsæt policenummer] 14.2 Forsikringens dækning er min. kr. 12,5 mio. for personskade og min. kr. 12,5 mio. for tingskade. Selvrisikoen må maksimalt være 10% af honorarsummen. Kopi af policen vedlægges som bilag til nærværende aftale Rådgiveren modtager ikke særskilt vederlag for tegning af projektansvarsforsikring. 15. Ophavsret 15.1 Såfremt samarbejdet ophører, uanset årsagen hertil, er bygherren berettiget til frit at anvende det projektmateriale inkl. tegninger og beskrivelser, som er udarbejdet med henblik på opgavens løsning. Endvidere kan bygherren anvende det udarbejdede projekt i brochurer, avisartikler, markedsføring og lignende I tilfælde af samarbejdets ophør, ved konkurs eller lignende har bygherren krav på at få det af rådgiveren og eventuelle underrådgivere udarbejdede 12. september /12

11 materiale udleveret i elektronisk form, eller, hvor dette ikke er muligt, i papirform straks ved samarbejdets ophør/konkursens indtræden. Rådgiver er forpligtet til at indhente en erklæring fra sine underrådgivere herom. 16. Hemmeligholdelse/tavshedspligt 16.1 Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte skal iagttage ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende vedrørende forhold, som kommer rådgiveren til kundskab i forbindelse med den konkrete opgave Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte må ikke offentliggøre hele eller dele af projektet, uden forudgående skriftlig godkendelse fra bygherren Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte er forpligtede til at videreformidle alle henvendelser fra pressen til bygherrens projektleder. Eventuelle udtalelser til pressen må kun ske efter forudgående godkendelse fra bygherrens projektleder. 17. Bilag 17.1 Til nærværende aftale hører følgende bilag, idet bilagene er oplistet i prioriteret rækkefølge: Bilag A: Bilag B: Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89 (indgår, men vedlægges ikke). Kravspecifikation i form af udfyldt skema til Danske Ark og FRIs ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2012 og udfyldt skema til Danske Ark og FRIs ydelsesbeskrivelse Som udført, februar Bilag C: Bygherremateriale, jf. punkt 3.1. Bilag D: Bilag E: Rådgiverens tilbud bestående af bilag D1: Udfyldt tilbud og bilag D2: Beskrivelse af projektorganisation og bemanding. Kopi af police for projektansvarsforsikring 18. Underskrifter 18.1 Nærværende aftale udarbejdes og underskrives i to enslydende eksemplarer, én til rådgiver og én til bygherre. 12. september /12

12 Dato: For Frederiksberg Boligfond Dato: For [Rådgiveren] Navn (blokbogstaver) Navn (blokbogstaver) Underskrift Underskrift Stempel Stempel 12. september /12

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere