AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING"

Transkript

1 AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, København V CVR.nr (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma tlf. Indsæt firma Indsæt cvr.nr. Indsæt kontaktperson] (herefter rådgiveren ) er indgået følgende aftale om totalrådgivning i forbindelse med renovering af ejendom 327 Sønderjyllandsgården. Som underrådgivere anvendes: [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma tlf. Indsæt firma Indsæt cvr.nr. Indsæt kontaktperson] 1. Opgaven 1.1 Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt- og ingeniørarbejder (totalrådgivning) i forbindelse med renovering af ejendommen matr.nr. 44 p og 44 at Frederiksberg, beliggende Peter Bangsvej , 2000 Frederiksberg. Projektet omfatter udskiftning af oprindeligt tegltag, nyt tegltag udført med fast undertagskonstruktion, udskiftning af tagvinduer, udskiftning af tagrender og nedløb, etablering af hævet etageadskillelse mod underliggende boligenhed med henblik på udskiftning af eksisterende granulatisolering - ny isolering i henhold til BR 10 krav, nye gulve over etageadskillelse mod underliggende boligenheder, nødvendig tilpasning af loftsskillerum og døre 12. september /12

2 fra trapperum og interne forbindelsesveje på lofter, udskiftning af nedbrudte altanbærejern, udskiftning af nedbrudte fuger og mursten, gennemgang af eksisterende termovinduer og udskiftning af defekte fuger og termoruder, håndtering af kuldebrosproblematik i gavle, jf. energimærkning nr samt rådgivning vedrørende eventuel udskiftning af énstrenget varmeanlæg til tostrenget varmeanlæg, jf. option 1 og Som option 1 skal udføres totalrådgivning vedrørende en eventuel udskiftning af eksisterende énstrenget varmeanlæg til tostrenget varmeanlæg, herunder komplet udskiftning af eksisterende anlæg til tostrenget varmeanlæg, nødvendig flytning og supplement af radiatorer, stigstrenge, nødvendige forandringer i bygningsdele, forundersøgelser, indregulering samt nødvendig rapportering/målinger m.v. til myndigheder. 1.3 Som option 2 skal endvidere udføres totalrådgivning vedrørende indregulering af eksisterende énstrenget varmeanlæg og brugsvandsanlæg samt supplement og flytning af radiatorer til facaden. 1.4 Bygherren har ret men ikke pligt til at udnytte option 1 eller option 2. Beslutning herom træffes i samråd med rådgiveren ud fra opgavens økonomiske forudsætninger samt tekniske forhold. 1.5 Da opgaven omfatter renovering af en ældre udlejningsejendom skal rådgiver kunne håndtere ændringer og udvise den fornødne omstillingsparathed i hele projektforløbet samt håndtere beboerinddragelse/lejerhenvendelser, hvilket er indeholdt i det aftalte honorar og tidsplan. 1.6 Formålet med nærværende aftale er bl.a. at sikre, at projektet gennemføres i den aftalte kvalitet og totaløkonomi til den aftalte tid. 2. Nøglepersoner 2.1 Bygherrens kontaktperson er Erik Romme, direkte telefonnummer , Dahlerupsgade 5, 4., 1603 København V. 2.2 Som projekteringsleder hos rådgiveren er udpeget: [indsæt navn og kontaktoplysninger]. 2.3 Som byggeleder hos rådgiveren er udpeget: indsæt navn og kontaktoplysninger]. 2.4 Som sikkerhedskoordinator er udpeget: indsæt navn og kontaktoplysninger]. Rådgiveren skal sikre overholdelse af bygherrens pligter i henhold til "Bekendtgørelse om bygherrens pligter" (bkg.nr af o.s.). 2.5 Rådgiveren skal præstere en fagligt kvalificeret arbejdsindsats, og rådgiveren er derfor forpligtet til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige projekt- 12. september /12

3 organisation til gennemførelse af projektet. Rådgiveren må ikke uden bygherrens forudgående godkendelse fjerne nøglepersoner fra opgaven. Som nøglepersoner anses de medarbejdere, som rådgiveren har henvist til i sit tilbud samt øvrige medarbejdere, der er nødvendige for opgavens løsning, herunder underrådgivere. Såfremt en nøgleperson bliver indisponibel på grund af forhold, som ikke kan lægges rådgiveren til last, fremkommer rådgiveren snarest med forslag til ny nøgleperson til bygherrens forudgående godkendelse. Rådgiveren skal i så fald over for bygherren dokumentere, at ny nøgleperson som minimum har samme kvalifikationer og forudsætninger, som den oprindeligt valgte. Rådgiveren har pligt til at sikre, at nøglepersoners arbejdsindsats faktisk er til rådighed for udførelse af opgaven. Dette indebærer, at rådgiveren ikke kan flytte en nøgleperson til andre projekter, såfremt dette måtte medføre, at nøglepersonen dermed ikke kan yde den nødvendige og forventede tidsmæssige indsats på projektet, omfattet af nærværende aftale. 2.6 Hvis rådgiveren ikke opretholder de nødvendige tekniske kvalifikationer, eller ikke på bygherrens opfordring kan dokumentere en betryggende styring af byggesagen og økonomien eller udskifter nøglemedarbejdere uden bygherrens forudgående samtykke, eller udskifter underrådgivere uden bygherrens forudgående samtykke, er bygherren berettiget til at ophæve aftalen, hvis rådgiveren ikke har opfyldt sine forpligtelser senest 10 kalenderdage efter påkrav. 3. Aftalegrundlag 3.1 Som grundlag for nærværende aftale er følgende: ABR 89 med de tilføjelser, præciseringer og ændringer, som fremgår af nærværende aftale Ydelsesbeskrivelser for Byggeri & Planlægning (herefter Ydelsesbeskrivelse B&P) 2012, jf. bilag B Bygherremateriale: Bygningsdelskort med beskrivelse af ejendommen Energimærkning nr af , udført af Cowi A/S Stamdatablad Facadeopstalt 1:100 Etageplan 1:100 (antenneanlæg) Kælderplan 1:100 Facadeillustration (ikke målsat) Rådgivers tilbud 4. Rådgiverens ydelser 4.1 Rådgivers ydelser omfatter alle rådgiverydelser efter FRI og Danske Arks Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og planlægning, 2012, specificeret i udfyldt skema for afgrænsning af rådgiverydelser og Ydelsesbeskrivelse som udført, februar 2000, jf. bilag B. 12. september /12

4 4.2 Den rådgivning, der er relevant og nødvendig med henblik på bygherrens beslutning om at udnytte option 1 eller option 2, er indeholdt i det aftalte procenthonorar for tag og følgearbejder, jf. punkt Uanset om der i forbindelse med gennemførelsen af hele eller dele af byggeprojektet anvendes partnering, tidligt udbud eller andre organiseringsformer, hvor udførende eller andre bidrager med projektering, har rådgiveren ansvaret for det samlede projekt. Det samlede ansvar for opgavens udførelse, herunder koordinering og håndtering af grænseflader m.v., er alene rådgiverens ansvar. 4.4 Rådgiver udarbejder udbudsgrundlag og forestår udbudsprocessen, herunder annoncering. Entreprisekontrakter og andre juridiske dokumenter skal tage udgangspunkt i bygherrens anvisninger. 4.5 På ejendommen findes 2 mobilmaster med dertil hørende teknikrum, placeret i hjørnet omtrent Peter Bangs Vej Rådgiver skal sikre håndtering og varsling af telelejerne, bl.a. om midlertidig nedlukning af signalerne p.g.a. strålingsfaren ved tagarbejde. Teknikrum skal beskyttes mod varme og støj m.v. 4.6 Rådgiveren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som rådgiveren og eventuelle underrådgivere beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO Konventionen nr. 94. Bygherren er på ethvert tidspunkt berettiget til at kræve dokumentation for, at rådgiveren overholder denne forpligtelse. Overholder rådgiveren ikke forpligtelsen, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til rådgiveren med henblik på at tilgodese dette krav. 4.7 Rådgiver skal sikre, at der i kontrakten mellem bygherre og udførende entreprenør indføres klausul om entreprenørens overholdelse af ILOkonventionen, jf. bygningsfornyelsesbeslutning af 19. april 2012, side Rådgiveren skal ved henvisning til regel-, norm- og lovgrundlag sikre, at der henvises til gældende bestemmelser, hvorfor rådgiveren løbende skal påse, om regel-, norm- og lovgrundlag er blevet ændret og/eller opdateret m.m. 4.9 Rådgiveren skal ved hver faseafslutning, jf. Ydelsesbeskrivelsen, overdrage alle relevante sagsakter, herunder ajourførte beskrivelser, beregninger etc. til bygherren Udsendelse af udbudsgrundlag, rettelsesblade, tilbudslister og andet udbudsmateriale må kun ske efter aftale med bygherren og efter bygherrens juridiske gennemgang i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte tidsplan. Rådgiverens manglende iagttagelse heraf betragtes som væ- 12. september /12

5 sentlig misligholdelse, jf. nærværende kontrakts pkt. 11. Ansvaret for udbudsmaterialet påhviler fortsat rådgiveren, uanset at udbudsmaterialet er gennemgået af bygherren Rådgiverens ydelser skal omfatte de rådgivnings- og bistandsydelser, som er nødvendige i forbindelse med gennemførelsen af opgaven Rådgiver er gjort særlig opmærksom på overholdelse af Boligregulerings-, Erhvervsleje- og Lejelovens regler samt at bygherren er omfattet af udbudspligten Bygherren er på ethvert tidspunkt under byggesagens forløb berettiget til at standse rådgiverens arbejde. Rådgiveren er da berettiget til honorar for det til standsningstidspunktet udførte arbejde. Rådgiveren kan ikke kræve erstatning for tabt dækningsbidrag, standsningsomkostninger eller anden økonomisk kompensation herfor, idet rådgivningen i så fald anses for udført som skiverådgivning. 5. Bygherrens ydelser 5.1 Bygherren skal levere følgende ydelser: a) Bygherreprojektledelse. b) Deltagelse i bygherremøder. c) Tilvejebringelse af finansieringsgrundlag. d) Juridisk gennemgang af det af rådgiveren udarbejdede udbudsgrundlag, entreprisekontrakter og andre juridiske dokumenter, jf. ABR 89 pkt Tidsfrister 6.1 Den overordnede tidsplan for byggeriet er aflevering af hovedprojekt medio februar 2014, opstart i april/maj 2014 og en byggeperiode på estimeret 4 måneder, som rådgiver skal sikre overholdes. Rådgiver skal med udgangspunkt heri udarbejde detaljeret tidsplan for hele renoveringen til gennemførelse i første halvår Bygherren tager forbehold for tidsplanens afhængighed af rettidig programafklaring, godkendelse fra Fondens bestyrelse, opnåelse af eventuelle dispensationer fra myndigheder o.l. Rådgiveren må derfor ikke gå længere i rådgivningsforløbet end aftalt i tidsplanen. 6.3 Der skal efter hver fase, jf. Ydelsesbeskrivelsen, afsættes tid til projektgranskning. 6.4 For de aftalte tidsfrister gælder dansk rets almindelig regler om erstatningsansvar ved forsinkelse, jf. ABR 89 pkt Bygherre gør i forhold hertil udtrykkeligt opmærksom på, at ejendommen er udlejet til beboelse og erhverv, og at lejerne i henhold til lejelovgivningen har mulighed for at kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen, bl.a. ved væsentlige gener og/eller forsinkelser med projektet. 12. september /12

6 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 7.1 Den samlede økonomiske ramme er fastlagt til kr. 14 mio. ekskl. moms. For option 1 er den økonomiske ramme fastlagt til kr. 11 mio. ekskl. moms. Den økonomiske ramme dækker alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse, herunder forundersøgelser, samtlige byggeudgifter, samtlige honorarer, herunder rådgiverhonorar, omkostninger, gebyr og øvrige omkostninger til byggesagsbehandling samt uforudsete udgifter. Håndværkerudgifterne er foreløbig opgjort til kr inkl. uforudsete udgifter. Udgifter til varmeanlæg er estimeret til kr inkl. uforudsete udgifter. Den økonomiske ramme må ikke overskrides. 7.2 Rådgiveren er forpligtet til tidligst muligt at fremlægge og inddrage bygherren ved alle væsentlige beslutninger om sagens økonomi. 7.3 På baggrund af den økonomiske ramme udarbejder rådgiveren et budget. Rådgiveren er ansvarlig for overholdelsen af budgettet. 7.4 Rådgiveren skal sikre økonomistyringen inden for alle områder. Dette omfatter således også rådgiverens egen økonomistyring, ydelser udført af eventuelle underrådgivere, entreprenører og leverandører. 7.5 Efter gennemført licitation udarbejdes det endelige budget, idet bemærkes at den overordnede økonomiske ramme som anført i punkt 7.1. fortsat er bindende og skal overholdes. Budgettet skal godkendes skriftligt af bygherren. 8. Omprojektering 8.1 Rådgiveren er forpligtet til at udvise den nødvendige omstillingsparathed, herunder foretage projekttilretninger i nødvendigt omfang med henblik på at opfylde bygherrens krav og ønsker til projektet, både for så vidt angår kvalitet og totaløkonomi. 8.2 Såfremt det styrende budget overskrides i løbet af projekteringsfasen, kan bygherren forlange projektet tilrettet vederlagsfrit straks og senest i den efterfølgende fase, så det svarer til det styrende budget. Omprojektering skal ske efter anvisning fra bygherren. Bygherren har en ubetinget (diskretionær) ret til at bestemme, anvise og/eller forkaste det reviderede, omprojekterede projekt. 8.3 Indebærer omprojekteringen, at der skal ske fornyet udbud, er rådgiveren ikke berettiget til ekstrahonorar for arbejde forbundet med udbuddet. 8.4 Rådgiverens pligt til at foretage vederlagsfri omprojektering omfatter tillige det forhold, at bygherren i udførelsesfasen for at undgå budgetoverskridelser er nødsaget til at foretage besparelser i projektet, når budgetoverskri- 12. september /12

7 delsen kan henføres til rådgiverens fejlbudgettering (overskridelse af det styrende budget), projekteringsfejl og/eller mangler. 8.5 Rådgiveren er ikke berettiget til tidsfristforlængelse som følge af omprojektering, når omprojekteringen kan henføres til rådgiverens fejlbudgettering (overskridelse af det styrende budget), projekteringsfejl og/eller mangler. 8.6 Rådgiveren har pligt til uden yderligere vederlag ved forsinkelse og/eller omprojektering at opmande og forcere, således at et eventuelt tidstab indhentes. 8.7 Rådgiveren er uanset omprojektering foretages stadig erstatningsansvarlig for bygherrens tab som følge af ændringer af projektet, der skyldes overskridelse af det styrende budget, herunder men ikke begrænset til udgifter til forgæves projektering, forgæves undersøgelser/rapporter, udførelse eller andre tab som følge af overskridelsen af det styrende budget. 9. Honorar og udlæg 9.1 For samtlige ydelser omfattet af nærværende totalrådgiveraftale ekskl. option 1 og option 2 ydes der [indsæt procentsats] procenthonorar af de realiserede håndværkerudgifter. Ved honorarbærende håndværkerudgifter forstås de realiserede udgifter til håndværkere som opgjort i det endelige byggeregnskab. Tilslutningsafgifter, forbrug af vand, varme og el, offentlige gebyrer og afgifter som f.eks. gebyr for byggetilladelse, renter og forsikringer, bygherreleverancer samt omkostninger som følge af projekt- og tilsynsfejl o.l. medregnes ikke. I det aftalte procenthonorar er indeholdt den rådgivning, der er nødvendig for at bygherren kan træffe beslutning om eventuel udnyttelse af option 1 eller option For samtlige ydelser omfattet af nærværende totalrådgiveraftales option 1 ydes der [indsæt procentsats] procenthonorar af de til option 1 direkte relaterede realiserede håndværkerudgifter. Ved honorarbærende håndværkerudgifter forstås de realiserede udgifter til håndværkere som opgjort i det endelige byggeregnskab. Tilslutningsafgifter, forbrug af vand, varme og el, offentlige gebyrer og afgifter som f.eks. gebyr for byggetilladelse, renter og forsikringer, bygherreleverancer samt omkostninger som følge af projektog tilsynsfejl o.l. medregnes ikke. 9.3 For samtlige ydelser omfattet af option 2 ydes der fast honorar kr. [indsæt beløb] ekskl. moms 9.4 Rådgiverens a conto honorar skal tage udgangspunkt i det budgetterede beløb til håndværkerudgifter ekskl. uforudsete udgifter. 9.5 Eventuelle ekstraydelser, der forudsættes afregnet særskilt, må ikke påbegyndes uden bygherrens skriftlige forudgående godkendelse, og afregnes i så fald efter følgende faste timepriser, medmindre parterne har indgået aftale om andet (fast honorar eller procenthonorar): 12. september /12

8 Projekteringsleder: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Byggeleder: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Arkitekt: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Ingeniør: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Tekniske assistenter: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms 9.6 Rådgiveren skal senest 10 dage efter byggeriets aflevering fremsende en slutopgørelse over rådgiverens honorarer til bygherren. 9.7 Udlæg refunderes i henhold til ABR 89 med følgende afvigelser/tilføjelser: 9.8 Udlæg refunderes uden tillæg. Inden udbud og licitation betales kun for reproduktion af tegninger og beskrivelser til bygherrens brug. Udlæg for kørsel samt andre transport- og rejseudgifter refunderes ikke. Udgifter i forbindelse med IT-anvendelse er indeholdt i det aftalte honorar. Udgifter til modelbygning og 3D-visualiseringer dækkes ikke af bygherren. 9.9 Bygherren er berettiget til på ethvert tidspunkt at standse opgaven helt eller delvist og rådgivningen anses i så fald udført som skiverådgivning, dvs. at der alene udbetales honorar for de ydelser der er erlagt på tidspunktet for opgavens standsning. For det til standsningstidspunktet udførte arbejde afregnes som anført i pkt. 9 og 10, forudsat at rådgiveren ikke er gået længere i rådgivningsforløbet end aftalt i tidsplanen. Rådgiveren har ikke krav på erstatning og/eller godtgørelse, herunder standsningsomkostninger, ej heller tabt dækningsbidrag for den resterende del af opgaven i henhold til nærværende aftale. 10. Udbetaling af honorar inklusive udlæg 10.1 Honoraret opdeles i de enkelte projekterings- og byggefaser i projektandele af rådgiverhonoraret med udgangspunkt i følgende: Skitseprojekt (jf. bilag B, punkt 3.2.) 15 % Forprojekt inkl. myndighedsgodkendelse (jf. bilag B, punkt 3.3.) 20 % Hovedprojekt (jf. bilag B, punkt 3.4.) 20 % 12. september /12

9 Udbud, licitation og entreprisekontrakter 10 % Projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn (jf. bilag B, punkt 3.5.) 25 % Aflevering, mangeludbedring, som udført, KS og DV mapper, byggeregnskab (jf. bilag B, punkt 4) 5 % 1 års eftersyn inkl. mangelafhjælpning 5 % 10.2 Honoraret udbetales i henhold til gældende tids- og betalingsplan. Udkast hertil udarbejdes af rådgiveren i forbindelse med tidsplanen for projektets gennemførelse, jf. punkt 6. Såfremt tidsplanen for byggeriet forskydes, justeres tids- og betalingsplanen tilsvarende Udbetaling af udlæg sker månedsvis bagud efter faktura Begæring om udbetalinger skal fremsendes til bygherren med angivelse af sagsnavn Ejendom Sønderjyllandsgården: Frederiksberg Boligfond c/o PrivatBo a.m.b.a. Dahlerupsgade 5, København V Att.: Erik Romme 10.5 Fakturaer på a conto beløb og aftalesedler/ekstrabetaling skal sendes særskilt Bygherrens betalingsfrist er 30 arbejdsdage efter modtagelsen af korrekt udstedt faktura med de krævede oplysninger. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende. 11. Misligholdelse 11.1 I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra rådgiverens side, er bygherren berettiget til at ophæve den indgåede aftale. Som eksempler på væsentlig misligholdelse, kan nævnes rådgiverens manglende iagttagelse af aftalens bestemmelse om juridisk godkendelse af udbudsmaterialet, jf. pkt. 5 og manglende iagttagelse af den økonomiske ramme og det styrende budget, jf. pkt Opsigelsesadgang 12.1 Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af aftalen til rådgiveren og/eller erklærer aftalen for 12. september /12

10 uden virkning, er bygherren berettiget til med 1 måneds varsel at opsige aftalen Såfremt aftalen opsiges, bliver rådgiver honoreret for allerede udført arbejde som anført i punkt 9 og 10, og rådgivningen anses udført som skiverådgivning, dvs. at der alene udbetales honorar for de ydelser, der er erlagt på tidspunktet for opgavens ophør. Procenthonoraret beregnes på baggrund af skema 1, jf. punkt 9.2. Rådgiveren har ikke krav på erstatning og/eller godtgørelse, standsningsomkostninger eller tabt dækningsbidrag for den resterende del af opgaven i henhold til nærværende aftale. 13. Ansvar 13.1 Rådgiverens ansvar reguleres i henhold til ABR Rådgiveren skal tegne projektansvarsforsikring., Rådgiverens professionelle ansvar inkl. tilsynsansvaret, er begrænset til forsikringssummen, jf. pkt Rådgiverens ansvar for tilsyn jf. ABR 89 pkt er således fraveget, jf. punkt Forsikring 14.1 Rådgiveren skal tegne professionel ansvarsforsikring som en objektforsikring (projektansvarsforsikring): Forsikringspolicens nr. [indsæt policenummer] 14.2 Forsikringens dækning er min. kr. 12,5 mio. for personskade og min. kr. 12,5 mio. for tingskade. Selvrisikoen må maksimalt være 10% af honorarsummen. Kopi af policen vedlægges som bilag til nærværende aftale Rådgiveren modtager ikke særskilt vederlag for tegning af projektansvarsforsikring. 15. Ophavsret 15.1 Såfremt samarbejdet ophører, uanset årsagen hertil, er bygherren berettiget til frit at anvende det projektmateriale inkl. tegninger og beskrivelser, som er udarbejdet med henblik på opgavens løsning. Endvidere kan bygherren anvende det udarbejdede projekt i brochurer, avisartikler, markedsføring og lignende I tilfælde af samarbejdets ophør, ved konkurs eller lignende har bygherren krav på at få det af rådgiveren og eventuelle underrådgivere udarbejdede 12. september /12

11 materiale udleveret i elektronisk form, eller, hvor dette ikke er muligt, i papirform straks ved samarbejdets ophør/konkursens indtræden. Rådgiver er forpligtet til at indhente en erklæring fra sine underrådgivere herom. 16. Hemmeligholdelse/tavshedspligt 16.1 Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte skal iagttage ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende vedrørende forhold, som kommer rådgiveren til kundskab i forbindelse med den konkrete opgave Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte må ikke offentliggøre hele eller dele af projektet, uden forudgående skriftlig godkendelse fra bygherren Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte er forpligtede til at videreformidle alle henvendelser fra pressen til bygherrens projektleder. Eventuelle udtalelser til pressen må kun ske efter forudgående godkendelse fra bygherrens projektleder. 17. Bilag 17.1 Til nærværende aftale hører følgende bilag, idet bilagene er oplistet i prioriteret rækkefølge: Bilag A: Bilag B: Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89 (indgår, men vedlægges ikke). Kravspecifikation i form af udfyldt skema til Danske Ark og FRIs ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2012 og udfyldt skema til Danske Ark og FRIs ydelsesbeskrivelse Som udført, februar Bilag C: Bygherremateriale, jf. punkt 3.1. Bilag D: Bilag E: Rådgiverens tilbud bestående af bilag D1: Udfyldt tilbud og bilag D2: Beskrivelse af projektorganisation og bemanding. Kopi af police for projektansvarsforsikring 18. Underskrifter 18.1 Nærværende aftale udarbejdes og underskrives i to enslydende eksemplarer, én til rådgiver og én til bygherre. 12. september /12

12 Dato: For Frederiksberg Boligfond Dato: For [Rådgiveren] Navn (blokbogstaver) Navn (blokbogstaver) Underskrift Underskrift Stempel Stempel 12. september /12

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park

Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om teknisk rådgivning og bistand til Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park Projekt nr.: 01102 13.05.2015 Sags nr.: 01102 Dok. nr.: 2014-0250903 SE nr. Teknik- og Miljøforvaltningen:

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Totalrådgivningsaftale, udkast december 2014

Totalrådgivningsaftale, udkast december 2014 Totalrådgivningsaftale, udkast december 2014 Mellem VIA University College Skejbyvej 1 DK 8240 Risskov og [ ] [ ] [ ] vedrørende Totalrådgivning for: Nyt byggeri på Campus Århus Nord 1. Parterne 1.1 Mellem

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere