Version Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8"

Transkript

1 Version Kravspecifikation Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning Side 1 af 8

2 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation gælder for uvildige rådgivningsvirksomheder, der tilbyder følgende former for rådgivning i forbindelse med sikringsopgaver (betegnelsen i parentesen efter hvert af de fem hovedelementer angiver terminologien fra Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89), punkt 2.3.): 1. Risikovurdering (Programfasen) 2. Behovsvurdering (Forslagsfasen) 3. Projektering (Projekteringsfasen) 4. Tilsyn (Udførelsesfasen) 5. Aflevering 1. Risikovurdering 5. Aflevering (Brugsfasen) 4. Tilsyn 2. Behovsvurdering 3. Projektering SikkerhedsBranchen har udarbejdet denne kravspecifikation som grundlag for certificering af uvildige sikringsrådgivningsvirksomheder. Kravet om uvildighed skal sikre, at rådgivningsvirksomheden til en hver tid varetager kundens interesser. Forord 0.1 For at kunne vurdere om en uvildig rådgivningsvirksomhed har den nødvendige viden, erfaring og organisation, kan såvel kunder, som forsikringsselskaber stille krav om, at rådgivningsvirksomheden skal være certificeret i henhold til disse kravspecifikationer. 0.2 Kravspecifikationerne skal danne grundlag for en akkrediteret certificering, der udføres i henhold til DS/EN ISO 9001: Certificeringsordningen omfatter en uvildig tredjepartskontrol, der udføres af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at kontrollere, at disse kravspecifikationer overholdes af den certificerede virksomhed. Kravspecifikationerne anvendes derfor af de akkrediterede certificeringsorganer som grundlag for udstedelse af certifikater, der dokumenterer, at kravspecifikationerne er opfyldt. 0.4 Disse kravspecifikationer kan med virkning fra den anvendes ved certificering af uvildige rådgivningsvirksomheder. Side 2 af 8

3 0.5 Virksomheder, der er certificeret i henhold til disse kravspecifikationer, kan blive registreret på Forsikring & Pensions hjemmeside ved at fremsende en ansøgning. Ansøgningsskemaet og registret findes på: 0.6 Ansøgningen skal vedlægges en kopi af certificeringsorganets certifikat, der dokumenterer, at virksomheden opfylder disse kravspecifikationer. 0.7 Registrering hos Forsikring & Pension er omkostningsfri for virksomheden. 1 Emne og anvendelsesområde 1.1 Kravspecifikationerne gælder for uvildige rådgivningsvirksomheder Uvildige rådgivningsvirksomheder tilsluttet denne ordning må ikke levere andre produkter eller ydelser på sikringsområdet og kan således ikke have andre certifikater indenfor sikringsområdet. Uvildige rådgivningsvirksomheder må ikke have anden indtægt fra en opgave end det honorar m.v., der modtages fra kunden. 2 Normative referencer 2.1 Til brug for certificeringens udførelse skal det certificerende organ have kendskab til den seneste version af følgende dokumenter: 1. Forsikring og Pensions Sikringskatalog 2. Forsikring og Pensions registreringsordning for sikringsprodukter 3. Gældende love, regler, standarder og normer, herunder Bygningsreglementet 4. Certificeringsordningerne for installatører af sikringsprodukter og vagtvirksomheder. 3 Definitioner Uvildighed/uvildig: Uvildighed defineres fra kundens synspunkt. sikringsrådgivningsvirksomheden må således ikke have interesser eller aktiviteter, der kan skabe tvivl om hans varetagelse af kundens interesser. Virksomheden kan i relation til sikring alene varetage opgaver for kunden på de 5 områder omfattet af denne kravspecifikation. Som en konsekvens heraf kan rådgivningsvirksomheden på sikringsområdet kun certificeres i henhold til denne kravspecifikation. Fortrolige kundedata, der kan kompromittere sikkerheden hos kunden: Data om kundens sikringsmæssige forhold, lagret elektronisk eller fysisk, der i de forkerte hænder kan svække eller ødelægge formålet med sikringen. Eksempler kan være planer, tegninger, koder, kodeord m.v. Side 3 af 8

4 4 Krav 4.1 Fagrelevante krav Se punkterne 4.3 og Krav til certificeringsorganet Akkreditering: Det certificerende organ skal være akkrediteret af DANAK (eller et tilsvarende akkrediteringsorgan indenfor EU/EØS) i henhold til DS/EN ISO/IEC 17021:2006 til certificering af virksomheders kvalitetsledelsessystemer i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001: Audit: Det certificerende organ er forpligtet til at udføre audit (kontrol) af den certificerede virksomhed i henhold til denne kravspecifikation samt give Forsikring & Pension besked ved ophør eller udløb af certifikat Kvalitetskontrol: Det certificerende organ skal gennemføre kontrol af, at kvalitetsledelsessystemet (EN/DS ISO 9001:2008) er implementeret i virksomhedens interne forretningsgange samt at rådgivning udføres i overensstemmelse med nærværende kravspecifikation Kontrol af udførte opgaver I tilknytning til den eksterne audit, skal der udføres stikprøvekontrol af, at krav og interne procedurer overholdes i forbindelse med udførte opgaver. 4.3 Krav til virksomheden Dokumentation Virksomheden skal stille medarbejdere og dokumentation til rådighed for de audits, der udføres af certificeringsorganet i virksomhedens certificeringsperiode. I forbindelse med certificeringsorganets audit skal virksomheden i certificeringsperioden kunne fremvise skriftlige forretningsgange vedrørende: 1. Salg og markedsføring 2. Rådgivning på de fem hovedområder nævnt i forordet 3. Sagsafslutning Endvidere skal der forefindes dokumentation vedrørende alle sikringsrådgivningsopgaver i henhold til kravene og virksomhedens interne procedurer Registrering hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen m.v. Rådgivningsvirksomheden skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CVR-register eller være registreret i lignende registre i de øvrige EU/EØS-lande, og have fast driftssted inden for Den Europæiske Union, eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Side 4 af 8

5 4.3.3 Økonomiske vilkår: Virksomheden må ikke være trådt i betalingsstandsning, være under konkursbehandling eller tvangsopløsning, og der må ikke være åbnet forhandling om tvangsakkord eller lignende Kompetencer: 1. Virksomheden skal råde over medarbejdere, som har kompetencer inden for de områder af sikring, som virksomheden tilbyder at rådgive på. 2. Virksomhedens samlede sikringsmæssige kompetencer skal registreres i et skema. Dette skema ligger offentligt tilgængeligt på Forsikring og Pensions hjemmeside. Den enkelte medarbejders kompetencer, som danner baggrund for skemaet og øvrige krav til medarbejderen skal registreres i en kompetencedatabase med angivelse af medarbejderens pointtal jf. skemaet i bilag 1. Hvis en medarbejder ikke opnår det krævede pointtal for at kunne løse en opgave, skal det på anden måde dokumenteres, at medarbejderen har de fornødne kompetencer. Hvis virksomheden mister de kompetencer, der ligger til grund for registreringen skal denne ændres hurtigst muligt. For så vidt angår i gangværende opgaver skal kunden informeres og have muligheden for at vælge en anden uvildig rådgivende virksomhed. 3. Virksomheden skal gennem sine forretningsgange kunne dokumentere, at kun medarbejdere med den relevante uddannelse og/eller erfaring benyttes til opgaveløsning i forbindelse med sikringselementer i rådgivningsopgaven. Dog kan man i forbindelse med oplæring, mentor-ordninger mv. have medarbejdere tilknyttet en opgave, som ikke har de nødvendige kompetencer. Disse medarbejdere må ikke have selvstændigt ansvar for løsning af nogen del af den pågældende opgave. Kunden har ret til at gøre sig bekendt med hvilke kvalifikationer (CV) den eller de rådgivere, der er allokeret til opgaven, har. 4. Alle medarbejdere i virksomheden, der beskæftiger sig med rådgivning skal have: En uddannelsesplan, der indeholder mindst 2 dages brancherelevant efteruddannelse om året En straffeattest uden tilføjelser som er relevante for det pågældende arbejdes udførelse og som højest er et år gammel Billedlegitimation Korrekt ansættelsesbevis. (Alle virksomhedens medarbejdere skal være ansat på dokumenterede vilkår. Derfor skal virksomheden enten have en overenskomst eller kunne dokumentere løn- og ansættelsesvilkår med en skriftlig aftale, der er udleveret til alle medarbejdere) 5. Såfremt rådgivningsopgaven udvides fra udbudsprojekt til leverandørprojektering, kræves samme kompetenceniveau hos rådgiveren som beskrevet i de respektive kravspecifikationer for de enkelte fagområder. 6. I løbet af certificeringsordningens løbetid skal der mindst hvert tredje år fastægges minimumskrav for uddannelsesniveau / praktisk erfaring hos rådgivningsvirksomhedens medarbejdere inden for de enkelte områder som virksomheden dækker. Disse krav skal løbende evalueres med det formål at højne kvaliteten af rådgivningen Beredskab: Ikke relevant. Side 5 af 8

6 4.3.6 Underleverandør(er): Underleverandører (med selvstændige CVR-/SE-numre), der leverer uvildig rådgivningsydelser inden for sikring eller dele heraf som underleverandør til en virksomhed certificeret efter disse krav, skal på samme måde være ISO 9001-certificeret jf. nærværende kravspecifikationer. Herfra undtages GTS-institutter og højere læreanstalter. Virksomheder, der benytter underleverandører, skal foretage en oplistning af disse Ansvar: Forsikringsforhold: En virksomhed, der er certificeret i henhold til disse kravspecifikationer, skal som minimum forsikre sig mod erstatningskrav vedrørende: a. Arbejdsskade (lovpligtig) b. Erhvervsansvar c. Professionelt ansvar (rådgiveransvarsforsikring) Fortrolige kundedata, der kan kompromittere sikkerheden hos kunden, skal opbevares i henhold til en i virksomheden beskreven sikringspolitik, der sikrer imod uvedkommendes adgang både fysisk og elektronisk. Udenfor virksomheden, må fortrolige kundedata ikke opbevares uden opsyn. Virksomhederne skal have en informations- og datapolitik, der sikrer mod uautoriseret adgang til fortrolige kundedata m.v., og sikrer de ansattes tavshedspligt om kundens forhold. 4.4 Krav til dokumentation Forretningsgange og procedurer Der skal findes skriftlige procedurer for virksomhedens egenkontrol af arbejdets udførelse. Interne audits og eksterne audits udført af certificeringsorganet skal omfatte kontrol af udførte sikringsrådgivningsopgaver Udførte sikringsrådgivningsopgaver Når virksomheden leverer rådgivning og/eller bygherrerådgivning på et eller flere af de fem hovedområder, nævnt herunder, gælder, at elementerne nævnt under hvert område, er afgørende for kvaliteten af rådgivningen i den enkelte fase. Hvis kunden ikke har behov for, eller ikke ønsker enkelte elementer, skal dette fremgå af oversigten nævnt i punkt Risikovurdering a. Opgavebeskrivelse. b. Formål c. Afdækning af risici o Registrering af eksisterende forhold. o Menneskelige faktorer, immaterielle værdier, know how m.v. o Ejendom (alle fysiske ting/værdier, bygninger, produktionsmaskiner, råvarer, færdigvarer, dokumentation osv.). Side 6 af 8

7 d. Konsekvensvurdering (konklusion/prioritering på elementerne i risikovurderingen) 2. Behovsvurdering a. Reference til risikoanalysen b. Realiserbare muligheder (jf. teknik, drift, økonomi, kultur m.v.) c. Eksterne krav d. Restrisiko 3. Projektering a. Idéoplæg (den første bearbejdning af klientens tanker og idéer). b. Funktionsprogram (en koordineret sammenfatning af klientens krav og ønsker til opgaven). c. Projektledelse (formidler samarbejdet mellem de involverede projekterende og påser, at de dele af projektet, som de enkeltes rådgivere udfører, koordineres tværfagligt, samt varetager kontakten til klienten og myndighederne på samtlige projekterendes vegne inden for sikring). d. Projektforslag (bearbejdelse af de foregående faser i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet). e. Hovedprojektet (danner grundlag for endelig myndighedsgodkendelse, samt for udbud, kontrahering og udførelse). f. Plan-, snit og principtegninger /beskrivelser g. Udbudsdokumenter h. Licitation/prisindhentning i. Tilbudsvurdering og indstilling til kontrahering j. Aftaleindgåelse k. Projektopfølgning (bidrager til, at udførelsen følger projektets intentioner). 4. Tilsyn a. Fagtilsyn (kontrol af at arbejdet i kvalitet, funktionalitet og omfang udføres i overensstemmelse med projektet og entrepriseaftaler). b. Dokumentation af ydelser, herunder kvalitetssikringsdokumentation. c. Byggeledelse. 5. Aflevering a. Mangelgennemgang og funktionsafprøvning. b. Kontrol af at drifts- og vedligeholdelsesplan er i orden og på plads c. Implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan. d. Kontrol af Brugermanualer og as built dokumentation ( kundedokumentation ). e. 1-års gennemgang. f. 5-års gennemgang (skal foretages af en anden certificeret rådgiver) g. Plan for fortsat evaluering af risikoforhold. Side 7 af 8

8 4.4.3 Dokumentation til kunden a. Alle aftaler om rådgivningsydelser skal være indgået skriftligt. b. Dokumentation for ydelsesomfanget i oversigtsform skal være gennemgået, underskrevet og udleveret til kunden, ligesom en kopi skal opbevares i virksomheden. Opgaver af højest 8 timers varighed, kan indgås uden overholdelse af kravene i punkterne a. og b Dokumentation for andre forhold: 1. Der skal forefindes dokumentation for gennemførte interne audits. 2. Virksomheden skal dokumentere overholdelsen af de i punkt nr. 1-5 nævnte krav. 5 Krav til måle- og observationsmetoder 5.1 Ikke relevant 6 Krav til personaleansvar og uddannelse. 6.1 Ansvarsforhold Se virksomhedens kvalitetshåndbog 6.2 Uddannelsesforhold Personcertificering Ikke relevant Uddannelsesplan for medarbejderkompetencer Se afsnit Uddannelsesplan for vedligeholdelse af medarbejderkompetencer Se afsnit Anneks Intet Kildehenvisninger Ingen Side 8 af 8

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere