Ekskursion: Til medlemmer af Det Grønne Råd og Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekskursion: Til medlemmer af Det Grønne Råd og Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Til medlemmer af Det Grønne Råd og Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget Plan og kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg Referat af fælles møde og ekskursion for Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget den 19. juni 2014 Emnet var arbejdet med Vandplaner og Natura 2000 planer. På ekskursionen så vi eksempler på projekter, der er gennemført/under gennemførelse inden for rammerne af de eksisterende planer. Ekskursion Brændegård Sø Natura 2000 projekt - indvielse Hågerup Å og Albækken vandløbsprojekter Sallinge Å vådområdeprojekt indvielse Dagsorden for mødet 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om arbejdet i de nye vandråd 4. Statens 3 serviceeftersyn resultat af gennemgange i kommunen 5. Natura 2000 orientering om nye basisanalyser og planproces for statens Natura 2000 planer Eventuelt - Tlf Fax Sagsid A Kontakt Karin Skovhus Dir. tlf mail: Ekskursion: Søren Kristensen bød velkommen til dagens program. Brændegård Sø Natura 2000 projekt - indvielse I projektet er ca. 25 ha dyrkningsjord taget permanent ud af drift. Interne dræn er afbrudt og en pumpe slukket og fjernet. Der er lavet to stryg i Silke Å og opsat kreaturhegn mv. Der er indgået aftale om afgræsning, og der sættes dyr på området inden for de kommende dage. I de kommende år skal naturen indfinde sig på arealet. Der er lavet en plejeplan, der skal sikre de bedste rammer for den ønskede udvikling. På rundturen blev der bl.a. diskuteret indsats for at bekæmpe uønskede arter som skræppe, agertidsel og lysesiv, der kan danne dominerende bestande. I øvrigt blev der udtrykt overraskelse over, at flere områder allerede har eng -karakter. Generelt ros til projektet og tak til lodsejere for at være gået konstruktivt og aktivt med i udviklingen af projektet. Projektet er et af i alt tre LIFE70 projekter i kommunen, der samlet bidrager væsentligt til at gennemføre de kommunale Natura 2000 handleplaner se Hågerup Å og Albækken Havørred Fyn vandløbsprojekter I Hågerup Å er der fjernet en spærring og faldet er udlignet ved afgravning og udlægning af sten, så det ikke har påvirket afvandingen af de omkringliggende landbrugsjorde negativt. Faktisk er afvandingen blevet bedre. Projektet blev gennemført i 2013 og brinkerne er derfor stadig ikke helt stabile. Projektet er Side 1

2 vellykket, men man skal være indstillet på, at det tager noget tid efterfølgende, inden det hele er stabilt igen. Ros til projektet og samarbejdet med lodsejerne. I Albækken er der gennemført forbedringer af de fysiske forhold ved udlægning af sten i det eksisterende vandløbsprofil. Projektet er gennemført så det ikke påvirker afvandingsforholdene for omgivende landbrugsjord. Der var og er problemer med masseforekomst af rød hestehov, så det var svært at se anlægget. Projektet er dog generelt rost, bl.a. af lystfiskerne. Sallinge Å vådområdeprojekt indvielse Et større vådområdeprojekt, der er gennemført for at forbedre vandmiljøet i Odense Fjord. Projektet vil reducere udledningen af kvælstof til fjorden med ca. 16 tons hvert år. Projektet omfatter i alt ca. 135 ha jord og strækker sig over 12 km af Sallinge Å, hvor åen er genslynget på flere strækninger. Vi så konkrete eksempler på genslyngninger, sikring af brinker og udlægning af sten for at forbedre de fysiske forhold i vandløbet. Et flot gennemført projekt. Tak og ros til de mange lodsejere, der har medvirket til projektet. Dagsorden møde på Thaisen Hus kl. 14:00-15:30 Søren Kristensen bød velkommen til det formelle møde i Det Grønne Råd. Efter efterårets kommunalvalg er han ny formand for Teknik- og Miljøudvalget og dermed Det Grønne Råd. Ad 1. Dagsorden godkendt Ad. 2. Referat fra møde den 27. november Godkendt uden bemærkninger. Ad. 3. Orientering om arbejdet i de nye vandråd Kommunerne skal i samarbejde med de nedsatte vandråd lave forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene til de nye vandplaner Henriette R. Almtorp gjorde status for kommunernes og vandrådenes arbejde, nu hvor forslag til indsatsprogram er ved at være klar. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i alle fire vandråd på Fyn. Præsentation er vedlagt referatet. Kort kan siges, at alle vandråd når i mål med forslag, der skal behandles politisk til august, så de endelige forslag kan sendes til miljøministeren inden 7. oktober Arbejdet i vandrådene har været meget konstruktivt og en positiv oplevelse for alle. Som svar på spørgsmål fortalte kommunen, at proceduren for at søge om midler til at realisere projekterne forventes at blive som de nuværende, hvor der først søges midler til forundersøgelser og dernæst til selve realiseringen af projektet. Der blev spurgt til om der har været dialog med lodsejere i forbindelse med arbejdet i vandrådene. Der har ikke været direkte kontakt. Som hidtil vil inddragelse af lodsejere ske i forbindelse med forundersøgelser til de konkrete projekter. Det er ofte først her, man kan danne sig et overblik over hvilke lodsejere, der reelt bliver omfattet af et projekt. Desuden har tidsfristen for at lave Side 2

3 arbejdet været så kort, at det reelt ikke har været muligt at inddrage lodsejere. Endelige ved vi ikke, om de foreslåede projekter godkendes af ministeren. Ditlev Berner fandt, at man aldrig kan være for tidligt ude med en dialog og opfordrede til allerede nu at inddrage lodsejere. Det blev påpeget, at lodsejere har muligheden for at komme med bemærkninger, når ministeren efter planen udsender de endelige forslag til indsatsprogram i høring fra den 22. december 2014 og 6 måneder frem. Der var generel tilfredshed med, at det på trods af en meget kort tidsfrist er lykkedes at få nedsat vandråd og få et konstruktivt lokalt samarbejde op at stå, der har resulteret i forslag til indsatsprogram. Ad 4. Statens 3 serviceeftersyn Staten har sammenholdt den vejledende registrering af beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens 3 med aktuelle luftfoto. Målet har været at få en bedre og mere opdateret vejledende registrering samt et overblik over mulige overtrædelser af beskyttelsen. Kommunen har nu modtaget en datapakke fra staten og haft 4 mdr. til at gennemgå materialet. Resultat af gennemgang for kommunen Heidi Vinter gennemgik resultatet af kommunens gennemgang af datasættet med afsæt i det fremsendte bilag. Samlet er der ved gennemgangen fundet: Ny natur: 767 nye områder (366 ha) i forhold til stk. (4.351 ha) registrerede. Uoverensstemmelser: 224. stk. ud af stk. registrerede 3 områder i kommunen. Af nye naturområder udgør nye vandhuller alene 605 stk. svarende til 90 ha. Der blev spurgt til, hvad der skal til for at et område registres som ny natur. Heidi Vinter oplyste, at kriterierne fremgår af vejledningen til loven. For enge skal de f.eks. have ligget uomlagt længere end 10 år, og der skal være en række plantearter typiske for den enkelte naturtype. Kommunen har i sin gennemgang af datapakken inddraget viden om 15 årig genopdyrkningsret. På forespørgsel oplyste Heidi, at områder med ny natur umiddelbart fordeler sig jævnt over kommunen. Ditlev Berner spurgte hvor lodsejere kan se, hvad der er registreret af ny natur. Den vejledende registrering kan ses på samt på kommunens hjemmeside. Den nye registrering vil blive tilgængelig, når Naturstyrelsen har færdigbearbejdet data, herunder kommunens tilbagemelding. Vi ved ikke, hvornår dette sker. Heidi Vinter pointerede, at der stadig er tale om en vejledende registrering, og at lodsejere altid kan henvende sig under forespørgselsordningen og få en konkret vurdering af et areals status. Det videre arbejde med opfølgning på de mange uoverensstemmelser/mulige overtrædelser. Side 3

4 Det bliver en stor opgave at følge op på de ca. 225 uoverensstemmelser og dermed potentielle overtrædelser. Hvordan skal arbejdet gribes an? Karin Skovhus gennemgik kort den eksisterende model udviklet med afsæt i masseanmeldelsen, som kommunen fik tilbage i 2009/2010: samarbejde med landboforeningerne, kurser for deres konsulenter, nyhedsbrev, DN orienteres om afmeldinger af registreringer, udsende informationsfolder, nye procedure for håndhævelse mv. Modellen og vores erfaringer med den har fået stor interesse i resten af landet og modellen kopieres nu mange steder. Søren Kristensen spurgte medlemmerne, om vi kan gøre mere? Skal noget gentages? Nye kurser/seminarer? Hvad er relevant? Der var forslag om at rundsende 3 folder til jordbruget evt. sammen med Landbrug Fyn. Annoncer i Landbrug Fyn. Elsebeth Pedersen fandt det vigtigt, at der løbende er fokus på de beskyttede naturområder og debat om, hvordan vi værner om dem. Samlet blev der peget på at prioritere samarbejdet/kurser mv. med konsulenterne i landboforeningerne, så de har fokus på beskyttelsen. En vis bekymring for, at husstandsomdeling af 3 folder vil drukne og have for lidt effekt. Karin gjorde opmærksom på, at en ikke ubetydelig del af overtrædelserne har rod i jagtinteresser, hvorfor jagtkonsulenter/jagtforeningerne kan være en ny oplagt samarbejdspart. Jens Thomsen vil tage opfordringen med til sit bagland og følger op på ideen sammen med kommunen. Ad 5. Natura 2000 orientering om nye basisanalyser og planproces for statens Natura 2000 planer Den nye planproces for næste generations Natura 2000 planer er i gang. Naturstyrelsen udsendte december 2013 nye basisanalyser for de enkelte områder. Der kortlagt enkelte nye habitat-naturtyper som strandvolde mv., og der er også fundet enkelte nye områder af de allerede kortlagte naturtyper. Kommunen forventer i løbet af efteråret at deltage i dialogmøder med naturstyrelsen om forslag til de kommende planer. Naturstyrelen vil udsende forslag til nye planer december 2014, der så skal være endelig vedtaget december Alle foreningerne er opmærksomme på processen og flere har deltaget i de afholdte dialogmøder. 6. Eventuelt. Orientering om HighNatureValue (HNV-kort) Heidi Vinter opfordrede organisationer til at få indtastet al aktuel viden om artsforekomster i de forskellige naturdatabaser, f.eks. Det er vigtigt, da registreringerne indgår i det nye HighNatureValue kort (HNV-kort) som Aarhus Universitet har udviklet til FødevareErhverv. Fra 2015 vil tilskud til græsning og slæt i naturområder tildeles til arealer med tilstrækkeligt høj naturværdi, beregnet ud fra data i diverse databaser. Det giver problemer, hvis/når Side 4

5 data ikke afspejler de reelle værdier. F.eks. scorer Skånemosen p.t. ikke højt nok til at kunne få græsningsstøtte. Leif Sørensen oplyste, at der netop nu er megen fokus på folkelig naturovervågning/registrering. I de to landsdækkende projekter er Faaborg-Midtfyn kommune kommet med som eksempelområder. Trente Mølle arbejder aktivt med disse projekter. KS supplerede med, at det jo passer fint med Naturstrategien for kommunen. Stor opfordring til at komme hjem og få tastet data ind. Det endelige HVN kort laves her i efteråret. Næste møde Forventes afholdt i slutningen af november Søren Kristensen takkede for et godt og konstruktivt møde. Herefter fortsatte dagens ekskursion til indvielsen af Sallinge Å projektet. Tilstede: Elsebeth Pedersen (Danmarks Naturfredningsforening)(mødet og Sallinge Å),Steen Bak Henriksen (Dansk Ornitologisk Forening), Knud Hansen (Friluftsrådet Sydfyn), Henrik Kildegaard (Centrovice), Ditlev Berner (Dansk Skovforening), Ole Bloch- Petersen (Dansk Botanisk Forening), Jens Thomsen (Danmarks Jægerforbund), Leif Sørensen (Naturvejlederforeningen), Mogens Keinicke (Dansk Cyklistforbund), Jens C. Larsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) )(mødet og Sallinge Å), Jonas Hansen (Naturstyrelsen-Fyn) )(mødet og Sallinge Å), Søren Kristensen (formand Teknik- og Miljøudvalget), Ole Tyrsted Jørgensen (afdelingsleder, Natur og Landskab, FMK), Claus Paludan, Henriette Rantzau Almtorp og Karin Skovhus (Natur og Landskab, FMK). Heidi Vinther (FMK) deltog i mødet. Fra Teknik- og Miljøudvalget deltog desuden: Niels Moritzen og Kristian Nielsen Afbud: Mogens Christoffersen (Fynsland), Peter Dalsgaard (Turistforeningen Faaborg- Midtfyn), Eg Groa (Øhavs museet), Hans Jørgensen (Teknik- og Miljøudvalget). Referent: Karin Skovhus, Claus Paludan Side 5

6 Forslag til indsatsprogram og vandråd Det Grønne Råd og TMU Den 19. juni 2014 Indhold Vandråd og forslag til indsatsprogram Baggrunden for arbejdet til kommende Vandområdeplaner Risiko for manglende mål opfyldelse i Faaborg- Midtfyn Kommune Processen indtil nu Sammensætning af vandråd, deres rolle og kriterier Indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune Samarbejdet i og med vandrådene Den videre proces Vandområdeplaner Et samlet Folketing vedtog dec Lov om vandplanlægning. Loven fastlægger et nyt koncept for vandplanlægningen i Danmark. Medfører en mere enkel tilgang til vandplanlægningen med fokus på øget og tidlig interessentinddragelse. Danmark Basisanalysen for vandområdeplaner blev offentliggjort 19. Februar DK opdelt i 23 hovedvandoplande Omfatter km vandløb km lever ikke op til kravet om god økologisk tilstand. Faaborg-Midtfyn Kommune 4 hovedvandoplande på Fyn Odense Fjord Lillebælt, Fyn Det Sydfynske Øhav Storebælt Vi har vandløb i alle 4 hovedvandoplande og har dermed også siddet som observatør i de 4 vandråd. 1

7 Kommunernes opgave At levere et gennemarbejdet forslag til indsatsprogram indeholdende forslag til: Hvordan flest km vandløb kan fysisk forbedres indenfor den økonomiske ramme Anvendelse af de mest omkostningseffektive virkemidler fra virkemiddelkataloget Og ikke mindst at den lokale viden og faglighed er bragt i spil via de oprettede vandråd. Risiko for manglende målopfyldelse Der er 167 km vandløb i kommunen der er i risiko for manglende målopfyldelse i Der er samlet ca. 700 km vandløb i kommunen (både private og offentlige), hvoraf kun 398,5 km er målsatte. De fire hovedvandoplande i FMK: Odense Fjord vandopland: 85 km der er i risiko for manglende målopfyldelse 58 spærringer Lillebælt, Fyn vandopland: 19 km der er i risiko for manglende målopfyldelse 5 spærringer Det Sydfynske Øhav vandopland: 25 km der er i risiko for manglende målopfyldelse 15 spærringer Storebælt vandopland 38 km der er i risiko for manglende målopfyldelse 12 spærringer Proces for udarbejdelse af indsatsprogram Ministeren Basisanalyse, mål, virkemiddelkatalog, finansiering Forslag til indsatsprogram Vandplan med henblik på offentlig høring Ultimo 2014 Vandråd kan afgive bemærkninger. Kommuner dialog Endelig vedtagelse af vandplan Ultimo 2015 Vandråd 2

8 Processen indtil nu 1. marts Udpegning af sekretariatskommuner for de fire fynske hovedvandoplande Midt marts VOS-møde, sammensætning af vandråd 15. marts Afgørelse om oprettelse og sammensætning af vandråd 7. april Staten udmeldte indsatsbehov og rammer Siden da har der været afholdt 3-4 møder i de forskellige vandråd. Vandråd; Rolle, sammensætning og kriterier Vandrådenes rolle er at rådgive og bistå kommunerne med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram. Organisationer/Foreninger: Danmark Vandløbslaug fra Friluftsrådet oplandskommunerne Fyns Familielandbrug Bæredygtigt Landbrug Patriotisk Selskab Centrovice Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportfiskerforbund Danske Kloakmestre Danske Vandløb Dansk Ornitologisk Forening Dansk Skovforening DANVA Foreningen af Vandværker i Vandråd Kriterier for udpegning 3

9 Rammer for indsatsprogram Virkemidler til forbedring af fysiske forhold i vandløb Udlægning af groft materiale (smårestaureringer) Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning Etablering af træer langs vandløb (giver skygge) Sandfang Genslyngning Etablering af miniådale med genslyngning Restaurering af hele ådale Åbning af rørlagte strækninger Fjernelse af fysiske spærringer Udpegede indsatser og spærringer 4

10 Udpegede indsatser og spærringer Økonomi for indsatser i FMK Benyttede virkemidler: Odense Fjord vandopland Et helt vandløbssystem Hågerup Å m. tilløb Fjernelse af spærringer: Vejunderføringer og opstemning ved voldgrav Genslyngning, valgt for at kunne sikre vand til voldgraven Udlægning af groft materiale Udskiftning af bundmateriale Etablering af træer 5

11 Silke Å Fjernelse af spærring Benyttede virkemidler i Silke Å ved fjernelse af opstemning ODE-696: Etablering af miniådal er valgt, da der er en stemmehøjde på 3,75 m, og det er dermed nødvendig at etablere et nyt vandløb bevarer møllesøen. Indsatsen vil koble to rigtig store naturområder sammen. Vandløbet har DVFI på 7 længere opstrøms 6

12 Lillebælt, Fyn vandopland 2 spærringer, vejunderføringer Det Sydfynske Øhav vandopland Pipstorn Bæk; åbning af ca. 500 m rørlægning Sølvbjerg Bæk; Fjernelse af spærring - Vejunderføring Tilløb til Holme Bæk; Fjernelse af spærring Vejunderføring Holmelundafløbet: Fjernelse af spærring; Vejunderføring Åbning af 196 m rørlagt strækning Åbning af 70 m rørlagt strækning Storebælt vandopland 4 spærringer Hellerup Å og Haundrup Å Udlægning af groft materiale Etablering af træer 7

13 Samarbejdet med/i vandrådene God dialog på tværs af organisationerne Overordnet enighed om de forslåede indsatser kriterierne er fuldt Forhåbning om at disse vandråd vil blive brugt og inddraget fremover Den videre proces Aug./sep. Sep. Politisk behandling af forslag Forslag til indsatsprogram sendes til kommentering i vandrådet 7. okt. Kommunernes forslag til indsatsprogram + vandrådets eventuelle udtalelser sendes til staten Efter 7. okt. Staten udarbejder bekendtgørelser Den videre proces 22. dec 2014 Staten sender forslag til bekendtgørelser og vandområdeplaner i 6 måneders offentlig hørring 22. dec 2015 Staten offentliggør endelige bekendtgørelser og vandområdeplaner 1. jan Kommuner gennemfører indsatser (ansøgninger til stat om midler, forundersøgelser, tilladelser, udbud af opgave og gennemførsel) 8

14 Heidi Vinther, Faaborg-Midtfyn Kommune Statens gennemgang af 3 i FMK Baggrund 1. februar 2010 besluttede Miljøministeren, at der skulle laves et serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens 3. Formålet med serviceeftersynet var at opdaterer Den vejledende registrering af 3. I perioden har staten gennemgået alle registreringer af 3. Registreringerne er blevet gennemgået ud fra historiske luftfoto og enkelte besigtigelser i felten. Det er primært områder der ikke tidligere har været registreret som 3 der er blevet besigtigede i felten. I forbindelse med statens gennemgang af 3 har man registreret alle - tekniske ændringer, det vil sige områder, hvor man vurderer, at der har været tale om en digitaliseringsfejl og som derfor kan rettes umiddelbart - fejlregistreringer, det vil sige områder, hvor man vurderer, at et område ved en fejl er blevet registreret som 3 - uoverensstemmelser, det vil sige områder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem Den vejledende registrering af 3 og de faktiske forhold. Uoverensstemmelsen kan enten skyldes en fejl i kortlægningen eller at der er sket en ulovlighed der skal behandles af kommunen - ny natur, det vil sige områder, der ikke har været registreret som 3, men som kan karakteriseres som sådanne. Datapakke fra staten Tekniske ændringer: Fejlregistreringer: Ny natur: Uoverensstemmelser: 621 stk (709 ha) 52 stk (10,8 ha) 837 stk (724 ha) 345 stk (133 ha) Data efter kommunal gennemgang Indledningsvist er data gennemgået visuelt ved at se på hvert enkelt område og sammenholde naturstyrelsens noter med luftfoto fra 2010/2013 Overblik Tekniske ændringer: stk accepteres og opdateres heraf bla. o o 9 stk der skyldes tidligere tilladelser men som ikke er blevet opdateret 166 stk der er konsekvensrettelser pga. en del af området er markeret som uoverensstemmelse stk sendes tilbage til NST til o 79 stk der skal fjernes fra ovesigten pga. der ikke skal laves nogen ændring o 65 stk der skal laves fornyet luftfototolkning o 40 stk der er uoverensstemmelser og skal flyttes til tabellen med disse Fejlregistreringer: - 36 stk accepteres og opdateres (= fjernes fra den Den vejledende registrering af 3) - 16 stk sendes tilbage til NST til o 9 stk der skal fjernes fra ovesigten pga. der ikke skal laves nogen ændring o 6 stk der er uoverensstemmelser og skal flyttes til tabellen med disse o 1 stk der er ny natur og skal flyttes til tabellen med disse

15 Heidi Vinther, Faaborg-Midtfyn Kommune Ny natur: stk accepteres og opdateres heraf (OBS: Dette er de arealer, der ikke er registreret i forvejen. I naturstyrelsens registrering er tallene større, da både det nye og det eksisterende område er medtaget flere steder, hvor der er sket en udvidelse af et eksisterende område) o Sø: 605 stk = 88 ha o Mose: 40 stk = 98 ha o Eng: 104 stk = 170 ha o Overdrev: 12 stk = 15 ha o Strandeng: 6 stk = 4 ha - 70 stk sendes tilbage til NST til o 6 stk har totalt sammenfald med eksisterende 3 skal fjernes fra tabellen o 23 stk er ikke 3 natur skal fjernes fra tabellen o 7 stk der er uoverensstemmelser og skal flyttes til tabellen med disse o 27 stk der skal laves fornyet luftfototolkning Uoverensstemmelser: stk accepteres som uoverensstemmelse der skal behandles stk sendes tilbage til NST/vurderes ikke at være uoverensstemmelser o 31 stk er behandlet ved tidligere sagsbehandling/der er tidligere givet dispensation o 85 stk vurderes ikke at være uoverensstemmelser enten pga konflikt ikke kan konstateres eller at området ikke er 3 o 3 stk der skal laves fornyet luftfototolkning Opsummering: Uoverensstemmelser: 227 stk Ny natur: 768 stk Se bilag 1 for eksempler på de forskellige typer Fremadrettet proces for dataarbejde Uoverensstemmelser skal gennemgås yderligere for at fjerne områder der ikke er uoverensstemmelser. Der skal laves følgende gennemgang da data: - Historisk luftfoto gennemgang - Gennemgang af jorunalsystemer (kommunens og amtets) for gamle sager - Evt. visuel tjek af enge fra vejen jf. hydrologiske forhold

16 Heidi Vinther, Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1. Eksempler på de forskellige kategorier Den aktuelle registrering af 3 er skraveret, således at lysegrøn skravering angiver eng, mørkegrøn angiver mose, gul angiver overdrev, lyseblå angiver strandeng og mørkeblå angiver sø. Tekniske ændringer Områder kortlagt som tekniske ændringer er angivet med en blå streg Fejlregistreringer Områder kortlagt som fejlregistrering er angivet med en lilla streg

17 Heidi Vinther, Faaborg-Midtfyn Kommune Ny natur Områder kortlagt som ny natur er angivet med en grøn streg Uoverensstemmelser Områder kortlagt som uoverensstemmelser er angivet med en rød streg

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus 3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden for 3. vandrådsmøde i DSØ 1. Godkendelse af referat, v. Birger Jensen (5 min) 2. Præsentation af forslag

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014.

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Resumé fra vandløbsekskursion til Stokkebækken og Hørup Å samt referat fra 3. vandrådsmøde i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav afholdt på Svendborg

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Endeligt referat af møde i Det Grønne Råd torsdag den 12. april 2012 kl. 15:30-18:00

Endeligt referat af møde i Det Grønne Råd torsdag den 12. april 2012 kl. 15:30-18:00 Til medlemmer af Det Grønne Råd Dagsorden: Endeligt referat af møde i Det Grønne Råd torsdag den 12. april 2012 kl. 15:30-18:00 Plan og kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden 1. Velkomst ved udvalgsformand Birger Jensen 2. Oplæg om 2. generation vandplaner

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb.

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb. Rasmus Lavrsen Bjergvejen 31 5792 Broby E-mail: sussiogbuhl@gmail.com Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus HUSK før Mødet Tjek mødelokale og overhead Navneskilt til bord og til at sætte på trøjen Læg

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014 TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 13/49615 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 22.

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Dato: 08-03-2016 Sagsnummer: 06.02.03-P20-2-15 Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet

Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Næstved Kommune Team Jord og Vand www.naestved.dk Referat af 4. møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet Mødedato 29-09- 2014 Tid 16:30-19:30 Sted Sagsnr.: 09.00.06-P15-7-14 Mødedeltagere Fra vandrådet:

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd 21. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225300658 Version 1 Mødetid/-sted:

Læs mere

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Tidspunkt Trin Ansvarlig Januar 2014 Valg af formandskommuner for vandråd. Odense Kommune Primo 2014 Basisanalyse

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde-

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1 Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland Miljø og Natur Direkte tlf.: 74928135 Mail: toralb@toender.dk Sags id.: 09.00.06-P17-8-14 10-07-2014 Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 30. november 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Forslag til Kommuneplan 2017

Læs mere

Notat. Status for Grønne områder, Vand og Natur TMU juni 2016

Notat. Status for Grønne områder, Vand og Natur TMU juni 2016 Notat Sag: 04.00.00-G01-7-16 01-06-2016 Status for Grønne områder, Vand og Natur TMU juni 2016 Grønne områder Faaborg Midtfyn Kommune har: 180 ha. grønne områder 32 legepladser 62 ha. vejplantninger (beplantninger

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Processen i Vandrådene

Processen i Vandrådene Processen i Vandrådene Hvordan foregik den og hvad kan vi lære? Anne-Kristine Lauridsen trla@kolding.dk Vandrådet for Lillebælt - Jylland Rammer Plan Proces Det videre perspektiv Vandrådsarbejdets faglige

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang

Læs mere

Naturstyrelsens 3- registreringsprojekt

Naturstyrelsens 3- registreringsprojekt Naturstyrelsens 3- registreringsprojekt Naturnetværk Sjælland Torsdag den 9. januar 2014 Søren Bagger Lidt baggrund Kritik af registreringen og administrationen af 3-naturen(2007-2009) Serviceeftersyn

Læs mere

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Møderække: 22. april 2014 kl. 16-18.30 20. maj kl. 15.30-18.30 26. juni kl. 15.30-18.30 19. august kl. 15.30 18.30 Dagsorden Præsentation

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 8.maj 2014 Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 7. maj 2014 Klokken 9.00 16.00 Hjallerup Kulturhus Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup Dagsorden udsendt 29. april 2014 Deltagere

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej 452 5600 Faaborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Afbud: Niels Clemmensen, Odderbæk Vandløbslaug, Jens Hasager Kirk, Friluftsrådet, Mads Kjærstrup, DANVA, Ole Kamp, sekretariat.

Afbud: Niels Clemmensen, Odderbæk Vandløbslaug, Jens Hasager Kirk, Friluftsrådet, Mads Kjærstrup, DANVA, Ole Kamp, sekretariat. N O T A T Til Vandråd Ringkøbing Fjord Kopi Fra Lene Moth Emne Referat 3. vandrådsmøde Referat 3. vandrådsmøde Ringkøbing Fjord 23. maj 2014 Deltagere: Helle Borum, Landbrug og Fødevarer, Kim Iversen,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

M0devirksomheden har været en anelse over det normale med.

M0devirksomheden har været en anelse over det normale med. Bestyrelsens beretning. Året 2013 var et ret godt år for vandrådet i Middelfart Kommune - vi fik styr på nogle samarbejdsproblemer og andre væsentlige ting og det har gjort vores arbejde lidt lettere.

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Diasshows er vedhæftet referatet. Referatet omfatter derfor primært kommentarer og emner, som ikke fremgår af dias fremlagt under mødet.

Diasshows er vedhæftet referatet. Referatet omfatter derfor primært kommentarer og emner, som ikke fremgår af dias fremlagt under mødet. Notat Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Søren Okkels Uhrskov Tlf. 6333 6878 E-mail: sou@nyborg.dk Sagsnr. 450-2013-16783

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune 2013-2014 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Til ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Landskab Nørregade 4 5600 Faaborg Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Dato: 17-11-2015

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer . Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013 Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden

Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden På forespørgsel fra Sekretariatskommunen i Randers Fjord oplandet har Naturstyrelsen oplyst: Hver enkelt organisation kan kun være repræsenteret med ét medlem,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Per orienterede om de to lavbundsprojekter i Kulmosen og Vejen Mose, hvor private lodsejere har henvendt sig til Vejen Kommune.

Per orienterede om de to lavbundsprojekter i Kulmosen og Vejen Mose, hvor private lodsejere har henvendt sig til Vejen Kommune. TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 16/15 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 29.

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

Ekskursion: Ny Stenderup fra landsby til landskabsby. Til medlemmer af Det Grønne Råd og medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Ekskursion: Ny Stenderup fra landsby til landskabsby. Til medlemmer af Det Grønne Råd og medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget Til medlemmer af Det Grønne Råd og medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget Plan og kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg Referat af fælles møde og ekskursion for Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget den

Læs mere