Ekskursion: Til medlemmer af Det Grønne Råd og Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekskursion: Til medlemmer af Det Grønne Råd og Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Til medlemmer af Det Grønne Råd og Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget Plan og kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg Referat af fælles møde og ekskursion for Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget den 19. juni 2014 Emnet var arbejdet med Vandplaner og Natura 2000 planer. På ekskursionen så vi eksempler på projekter, der er gennemført/under gennemførelse inden for rammerne af de eksisterende planer. Ekskursion Brændegård Sø Natura 2000 projekt - indvielse Hågerup Å og Albækken vandløbsprojekter Sallinge Å vådområdeprojekt indvielse Dagsorden for mødet 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om arbejdet i de nye vandråd 4. Statens 3 serviceeftersyn resultat af gennemgange i kommunen 5. Natura 2000 orientering om nye basisanalyser og planproces for statens Natura 2000 planer Eventuelt - Tlf Fax Sagsid A Kontakt Karin Skovhus Dir. tlf mail: Ekskursion: Søren Kristensen bød velkommen til dagens program. Brændegård Sø Natura 2000 projekt - indvielse I projektet er ca. 25 ha dyrkningsjord taget permanent ud af drift. Interne dræn er afbrudt og en pumpe slukket og fjernet. Der er lavet to stryg i Silke Å og opsat kreaturhegn mv. Der er indgået aftale om afgræsning, og der sættes dyr på området inden for de kommende dage. I de kommende år skal naturen indfinde sig på arealet. Der er lavet en plejeplan, der skal sikre de bedste rammer for den ønskede udvikling. På rundturen blev der bl.a. diskuteret indsats for at bekæmpe uønskede arter som skræppe, agertidsel og lysesiv, der kan danne dominerende bestande. I øvrigt blev der udtrykt overraskelse over, at flere områder allerede har eng -karakter. Generelt ros til projektet og tak til lodsejere for at være gået konstruktivt og aktivt med i udviklingen af projektet. Projektet er et af i alt tre LIFE70 projekter i kommunen, der samlet bidrager væsentligt til at gennemføre de kommunale Natura 2000 handleplaner se Hågerup Å og Albækken Havørred Fyn vandløbsprojekter I Hågerup Å er der fjernet en spærring og faldet er udlignet ved afgravning og udlægning af sten, så det ikke har påvirket afvandingen af de omkringliggende landbrugsjorde negativt. Faktisk er afvandingen blevet bedre. Projektet blev gennemført i 2013 og brinkerne er derfor stadig ikke helt stabile. Projektet er Side 1

2 vellykket, men man skal være indstillet på, at det tager noget tid efterfølgende, inden det hele er stabilt igen. Ros til projektet og samarbejdet med lodsejerne. I Albækken er der gennemført forbedringer af de fysiske forhold ved udlægning af sten i det eksisterende vandløbsprofil. Projektet er gennemført så det ikke påvirker afvandingsforholdene for omgivende landbrugsjord. Der var og er problemer med masseforekomst af rød hestehov, så det var svært at se anlægget. Projektet er dog generelt rost, bl.a. af lystfiskerne. Sallinge Å vådområdeprojekt indvielse Et større vådområdeprojekt, der er gennemført for at forbedre vandmiljøet i Odense Fjord. Projektet vil reducere udledningen af kvælstof til fjorden med ca. 16 tons hvert år. Projektet omfatter i alt ca. 135 ha jord og strækker sig over 12 km af Sallinge Å, hvor åen er genslynget på flere strækninger. Vi så konkrete eksempler på genslyngninger, sikring af brinker og udlægning af sten for at forbedre de fysiske forhold i vandløbet. Et flot gennemført projekt. Tak og ros til de mange lodsejere, der har medvirket til projektet. Dagsorden møde på Thaisen Hus kl. 14:00-15:30 Søren Kristensen bød velkommen til det formelle møde i Det Grønne Råd. Efter efterårets kommunalvalg er han ny formand for Teknik- og Miljøudvalget og dermed Det Grønne Råd. Ad 1. Dagsorden godkendt Ad. 2. Referat fra møde den 27. november Godkendt uden bemærkninger. Ad. 3. Orientering om arbejdet i de nye vandråd Kommunerne skal i samarbejde med de nedsatte vandråd lave forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene til de nye vandplaner Henriette R. Almtorp gjorde status for kommunernes og vandrådenes arbejde, nu hvor forslag til indsatsprogram er ved at være klar. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i alle fire vandråd på Fyn. Præsentation er vedlagt referatet. Kort kan siges, at alle vandråd når i mål med forslag, der skal behandles politisk til august, så de endelige forslag kan sendes til miljøministeren inden 7. oktober Arbejdet i vandrådene har været meget konstruktivt og en positiv oplevelse for alle. Som svar på spørgsmål fortalte kommunen, at proceduren for at søge om midler til at realisere projekterne forventes at blive som de nuværende, hvor der først søges midler til forundersøgelser og dernæst til selve realiseringen af projektet. Der blev spurgt til om der har været dialog med lodsejere i forbindelse med arbejdet i vandrådene. Der har ikke været direkte kontakt. Som hidtil vil inddragelse af lodsejere ske i forbindelse med forundersøgelser til de konkrete projekter. Det er ofte først her, man kan danne sig et overblik over hvilke lodsejere, der reelt bliver omfattet af et projekt. Desuden har tidsfristen for at lave Side 2

3 arbejdet været så kort, at det reelt ikke har været muligt at inddrage lodsejere. Endelige ved vi ikke, om de foreslåede projekter godkendes af ministeren. Ditlev Berner fandt, at man aldrig kan være for tidligt ude med en dialog og opfordrede til allerede nu at inddrage lodsejere. Det blev påpeget, at lodsejere har muligheden for at komme med bemærkninger, når ministeren efter planen udsender de endelige forslag til indsatsprogram i høring fra den 22. december 2014 og 6 måneder frem. Der var generel tilfredshed med, at det på trods af en meget kort tidsfrist er lykkedes at få nedsat vandråd og få et konstruktivt lokalt samarbejde op at stå, der har resulteret i forslag til indsatsprogram. Ad 4. Statens 3 serviceeftersyn Staten har sammenholdt den vejledende registrering af beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens 3 med aktuelle luftfoto. Målet har været at få en bedre og mere opdateret vejledende registrering samt et overblik over mulige overtrædelser af beskyttelsen. Kommunen har nu modtaget en datapakke fra staten og haft 4 mdr. til at gennemgå materialet. Resultat af gennemgang for kommunen Heidi Vinter gennemgik resultatet af kommunens gennemgang af datasættet med afsæt i det fremsendte bilag. Samlet er der ved gennemgangen fundet: Ny natur: 767 nye områder (366 ha) i forhold til stk. (4.351 ha) registrerede. Uoverensstemmelser: 224. stk. ud af stk. registrerede 3 områder i kommunen. Af nye naturområder udgør nye vandhuller alene 605 stk. svarende til 90 ha. Der blev spurgt til, hvad der skal til for at et område registres som ny natur. Heidi Vinter oplyste, at kriterierne fremgår af vejledningen til loven. For enge skal de f.eks. have ligget uomlagt længere end 10 år, og der skal være en række plantearter typiske for den enkelte naturtype. Kommunen har i sin gennemgang af datapakken inddraget viden om 15 årig genopdyrkningsret. På forespørgsel oplyste Heidi, at områder med ny natur umiddelbart fordeler sig jævnt over kommunen. Ditlev Berner spurgte hvor lodsejere kan se, hvad der er registreret af ny natur. Den vejledende registrering kan ses på samt på kommunens hjemmeside. Den nye registrering vil blive tilgængelig, når Naturstyrelsen har færdigbearbejdet data, herunder kommunens tilbagemelding. Vi ved ikke, hvornår dette sker. Heidi Vinter pointerede, at der stadig er tale om en vejledende registrering, og at lodsejere altid kan henvende sig under forespørgselsordningen og få en konkret vurdering af et areals status. Det videre arbejde med opfølgning på de mange uoverensstemmelser/mulige overtrædelser. Side 3

4 Det bliver en stor opgave at følge op på de ca. 225 uoverensstemmelser og dermed potentielle overtrædelser. Hvordan skal arbejdet gribes an? Karin Skovhus gennemgik kort den eksisterende model udviklet med afsæt i masseanmeldelsen, som kommunen fik tilbage i 2009/2010: samarbejde med landboforeningerne, kurser for deres konsulenter, nyhedsbrev, DN orienteres om afmeldinger af registreringer, udsende informationsfolder, nye procedure for håndhævelse mv. Modellen og vores erfaringer med den har fået stor interesse i resten af landet og modellen kopieres nu mange steder. Søren Kristensen spurgte medlemmerne, om vi kan gøre mere? Skal noget gentages? Nye kurser/seminarer? Hvad er relevant? Der var forslag om at rundsende 3 folder til jordbruget evt. sammen med Landbrug Fyn. Annoncer i Landbrug Fyn. Elsebeth Pedersen fandt det vigtigt, at der løbende er fokus på de beskyttede naturområder og debat om, hvordan vi værner om dem. Samlet blev der peget på at prioritere samarbejdet/kurser mv. med konsulenterne i landboforeningerne, så de har fokus på beskyttelsen. En vis bekymring for, at husstandsomdeling af 3 folder vil drukne og have for lidt effekt. Karin gjorde opmærksom på, at en ikke ubetydelig del af overtrædelserne har rod i jagtinteresser, hvorfor jagtkonsulenter/jagtforeningerne kan være en ny oplagt samarbejdspart. Jens Thomsen vil tage opfordringen med til sit bagland og følger op på ideen sammen med kommunen. Ad 5. Natura 2000 orientering om nye basisanalyser og planproces for statens Natura 2000 planer Den nye planproces for næste generations Natura 2000 planer er i gang. Naturstyrelsen udsendte december 2013 nye basisanalyser for de enkelte områder. Der kortlagt enkelte nye habitat-naturtyper som strandvolde mv., og der er også fundet enkelte nye områder af de allerede kortlagte naturtyper. Kommunen forventer i løbet af efteråret at deltage i dialogmøder med naturstyrelsen om forslag til de kommende planer. Naturstyrelen vil udsende forslag til nye planer december 2014, der så skal være endelig vedtaget december Alle foreningerne er opmærksomme på processen og flere har deltaget i de afholdte dialogmøder. 6. Eventuelt. Orientering om HighNatureValue (HNV-kort) Heidi Vinter opfordrede organisationer til at få indtastet al aktuel viden om artsforekomster i de forskellige naturdatabaser, f.eks. Det er vigtigt, da registreringerne indgår i det nye HighNatureValue kort (HNV-kort) som Aarhus Universitet har udviklet til FødevareErhverv. Fra 2015 vil tilskud til græsning og slæt i naturområder tildeles til arealer med tilstrækkeligt høj naturværdi, beregnet ud fra data i diverse databaser. Det giver problemer, hvis/når Side 4

5 data ikke afspejler de reelle værdier. F.eks. scorer Skånemosen p.t. ikke højt nok til at kunne få græsningsstøtte. Leif Sørensen oplyste, at der netop nu er megen fokus på folkelig naturovervågning/registrering. I de to landsdækkende projekter er Faaborg-Midtfyn kommune kommet med som eksempelområder. Trente Mølle arbejder aktivt med disse projekter. KS supplerede med, at det jo passer fint med Naturstrategien for kommunen. Stor opfordring til at komme hjem og få tastet data ind. Det endelige HVN kort laves her i efteråret. Næste møde Forventes afholdt i slutningen af november Søren Kristensen takkede for et godt og konstruktivt møde. Herefter fortsatte dagens ekskursion til indvielsen af Sallinge Å projektet. Tilstede: Elsebeth Pedersen (Danmarks Naturfredningsforening)(mødet og Sallinge Å),Steen Bak Henriksen (Dansk Ornitologisk Forening), Knud Hansen (Friluftsrådet Sydfyn), Henrik Kildegaard (Centrovice), Ditlev Berner (Dansk Skovforening), Ole Bloch- Petersen (Dansk Botanisk Forening), Jens Thomsen (Danmarks Jægerforbund), Leif Sørensen (Naturvejlederforeningen), Mogens Keinicke (Dansk Cyklistforbund), Jens C. Larsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) )(mødet og Sallinge Å), Jonas Hansen (Naturstyrelsen-Fyn) )(mødet og Sallinge Å), Søren Kristensen (formand Teknik- og Miljøudvalget), Ole Tyrsted Jørgensen (afdelingsleder, Natur og Landskab, FMK), Claus Paludan, Henriette Rantzau Almtorp og Karin Skovhus (Natur og Landskab, FMK). Heidi Vinther (FMK) deltog i mødet. Fra Teknik- og Miljøudvalget deltog desuden: Niels Moritzen og Kristian Nielsen Afbud: Mogens Christoffersen (Fynsland), Peter Dalsgaard (Turistforeningen Faaborg- Midtfyn), Eg Groa (Øhavs museet), Hans Jørgensen (Teknik- og Miljøudvalget). Referent: Karin Skovhus, Claus Paludan Side 5

6 Forslag til indsatsprogram og vandråd Det Grønne Råd og TMU Den 19. juni 2014 Indhold Vandråd og forslag til indsatsprogram Baggrunden for arbejdet til kommende Vandområdeplaner Risiko for manglende mål opfyldelse i Faaborg- Midtfyn Kommune Processen indtil nu Sammensætning af vandråd, deres rolle og kriterier Indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune Samarbejdet i og med vandrådene Den videre proces Vandområdeplaner Et samlet Folketing vedtog dec Lov om vandplanlægning. Loven fastlægger et nyt koncept for vandplanlægningen i Danmark. Medfører en mere enkel tilgang til vandplanlægningen med fokus på øget og tidlig interessentinddragelse. Danmark Basisanalysen for vandområdeplaner blev offentliggjort 19. Februar DK opdelt i 23 hovedvandoplande Omfatter km vandløb km lever ikke op til kravet om god økologisk tilstand. Faaborg-Midtfyn Kommune 4 hovedvandoplande på Fyn Odense Fjord Lillebælt, Fyn Det Sydfynske Øhav Storebælt Vi har vandløb i alle 4 hovedvandoplande og har dermed også siddet som observatør i de 4 vandråd. 1

7 Kommunernes opgave At levere et gennemarbejdet forslag til indsatsprogram indeholdende forslag til: Hvordan flest km vandløb kan fysisk forbedres indenfor den økonomiske ramme Anvendelse af de mest omkostningseffektive virkemidler fra virkemiddelkataloget Og ikke mindst at den lokale viden og faglighed er bragt i spil via de oprettede vandråd. Risiko for manglende målopfyldelse Der er 167 km vandløb i kommunen der er i risiko for manglende målopfyldelse i Der er samlet ca. 700 km vandløb i kommunen (både private og offentlige), hvoraf kun 398,5 km er målsatte. De fire hovedvandoplande i FMK: Odense Fjord vandopland: 85 km der er i risiko for manglende målopfyldelse 58 spærringer Lillebælt, Fyn vandopland: 19 km der er i risiko for manglende målopfyldelse 5 spærringer Det Sydfynske Øhav vandopland: 25 km der er i risiko for manglende målopfyldelse 15 spærringer Storebælt vandopland 38 km der er i risiko for manglende målopfyldelse 12 spærringer Proces for udarbejdelse af indsatsprogram Ministeren Basisanalyse, mål, virkemiddelkatalog, finansiering Forslag til indsatsprogram Vandplan med henblik på offentlig høring Ultimo 2014 Vandråd kan afgive bemærkninger. Kommuner dialog Endelig vedtagelse af vandplan Ultimo 2015 Vandråd 2

8 Processen indtil nu 1. marts Udpegning af sekretariatskommuner for de fire fynske hovedvandoplande Midt marts VOS-møde, sammensætning af vandråd 15. marts Afgørelse om oprettelse og sammensætning af vandråd 7. april Staten udmeldte indsatsbehov og rammer Siden da har der været afholdt 3-4 møder i de forskellige vandråd. Vandråd; Rolle, sammensætning og kriterier Vandrådenes rolle er at rådgive og bistå kommunerne med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram. Organisationer/Foreninger: Danmark Vandløbslaug fra Friluftsrådet oplandskommunerne Fyns Familielandbrug Bæredygtigt Landbrug Patriotisk Selskab Centrovice Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportfiskerforbund Danske Kloakmestre Danske Vandløb Dansk Ornitologisk Forening Dansk Skovforening DANVA Foreningen af Vandværker i Vandråd Kriterier for udpegning 3

9 Rammer for indsatsprogram Virkemidler til forbedring af fysiske forhold i vandløb Udlægning af groft materiale (smårestaureringer) Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning Etablering af træer langs vandløb (giver skygge) Sandfang Genslyngning Etablering af miniådale med genslyngning Restaurering af hele ådale Åbning af rørlagte strækninger Fjernelse af fysiske spærringer Udpegede indsatser og spærringer 4

10 Udpegede indsatser og spærringer Økonomi for indsatser i FMK Benyttede virkemidler: Odense Fjord vandopland Et helt vandløbssystem Hågerup Å m. tilløb Fjernelse af spærringer: Vejunderføringer og opstemning ved voldgrav Genslyngning, valgt for at kunne sikre vand til voldgraven Udlægning af groft materiale Udskiftning af bundmateriale Etablering af træer 5

11 Silke Å Fjernelse af spærring Benyttede virkemidler i Silke Å ved fjernelse af opstemning ODE-696: Etablering af miniådal er valgt, da der er en stemmehøjde på 3,75 m, og det er dermed nødvendig at etablere et nyt vandløb bevarer møllesøen. Indsatsen vil koble to rigtig store naturområder sammen. Vandløbet har DVFI på 7 længere opstrøms 6

12 Lillebælt, Fyn vandopland 2 spærringer, vejunderføringer Det Sydfynske Øhav vandopland Pipstorn Bæk; åbning af ca. 500 m rørlægning Sølvbjerg Bæk; Fjernelse af spærring - Vejunderføring Tilløb til Holme Bæk; Fjernelse af spærring Vejunderføring Holmelundafløbet: Fjernelse af spærring; Vejunderføring Åbning af 196 m rørlagt strækning Åbning af 70 m rørlagt strækning Storebælt vandopland 4 spærringer Hellerup Å og Haundrup Å Udlægning af groft materiale Etablering af træer 7

13 Samarbejdet med/i vandrådene God dialog på tværs af organisationerne Overordnet enighed om de forslåede indsatser kriterierne er fuldt Forhåbning om at disse vandråd vil blive brugt og inddraget fremover Den videre proces Aug./sep. Sep. Politisk behandling af forslag Forslag til indsatsprogram sendes til kommentering i vandrådet 7. okt. Kommunernes forslag til indsatsprogram + vandrådets eventuelle udtalelser sendes til staten Efter 7. okt. Staten udarbejder bekendtgørelser Den videre proces 22. dec 2014 Staten sender forslag til bekendtgørelser og vandområdeplaner i 6 måneders offentlig hørring 22. dec 2015 Staten offentliggør endelige bekendtgørelser og vandområdeplaner 1. jan Kommuner gennemfører indsatser (ansøgninger til stat om midler, forundersøgelser, tilladelser, udbud af opgave og gennemførsel) 8

14 Heidi Vinther, Faaborg-Midtfyn Kommune Statens gennemgang af 3 i FMK Baggrund 1. februar 2010 besluttede Miljøministeren, at der skulle laves et serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens 3. Formålet med serviceeftersynet var at opdaterer Den vejledende registrering af 3. I perioden har staten gennemgået alle registreringer af 3. Registreringerne er blevet gennemgået ud fra historiske luftfoto og enkelte besigtigelser i felten. Det er primært områder der ikke tidligere har været registreret som 3 der er blevet besigtigede i felten. I forbindelse med statens gennemgang af 3 har man registreret alle - tekniske ændringer, det vil sige områder, hvor man vurderer, at der har været tale om en digitaliseringsfejl og som derfor kan rettes umiddelbart - fejlregistreringer, det vil sige områder, hvor man vurderer, at et område ved en fejl er blevet registreret som 3 - uoverensstemmelser, det vil sige områder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem Den vejledende registrering af 3 og de faktiske forhold. Uoverensstemmelsen kan enten skyldes en fejl i kortlægningen eller at der er sket en ulovlighed der skal behandles af kommunen - ny natur, det vil sige områder, der ikke har været registreret som 3, men som kan karakteriseres som sådanne. Datapakke fra staten Tekniske ændringer: Fejlregistreringer: Ny natur: Uoverensstemmelser: 621 stk (709 ha) 52 stk (10,8 ha) 837 stk (724 ha) 345 stk (133 ha) Data efter kommunal gennemgang Indledningsvist er data gennemgået visuelt ved at se på hvert enkelt område og sammenholde naturstyrelsens noter med luftfoto fra 2010/2013 Overblik Tekniske ændringer: stk accepteres og opdateres heraf bla. o o 9 stk der skyldes tidligere tilladelser men som ikke er blevet opdateret 166 stk der er konsekvensrettelser pga. en del af området er markeret som uoverensstemmelse stk sendes tilbage til NST til o 79 stk der skal fjernes fra ovesigten pga. der ikke skal laves nogen ændring o 65 stk der skal laves fornyet luftfototolkning o 40 stk der er uoverensstemmelser og skal flyttes til tabellen med disse Fejlregistreringer: - 36 stk accepteres og opdateres (= fjernes fra den Den vejledende registrering af 3) - 16 stk sendes tilbage til NST til o 9 stk der skal fjernes fra ovesigten pga. der ikke skal laves nogen ændring o 6 stk der er uoverensstemmelser og skal flyttes til tabellen med disse o 1 stk der er ny natur og skal flyttes til tabellen med disse

15 Heidi Vinther, Faaborg-Midtfyn Kommune Ny natur: stk accepteres og opdateres heraf (OBS: Dette er de arealer, der ikke er registreret i forvejen. I naturstyrelsens registrering er tallene større, da både det nye og det eksisterende område er medtaget flere steder, hvor der er sket en udvidelse af et eksisterende område) o Sø: 605 stk = 88 ha o Mose: 40 stk = 98 ha o Eng: 104 stk = 170 ha o Overdrev: 12 stk = 15 ha o Strandeng: 6 stk = 4 ha - 70 stk sendes tilbage til NST til o 6 stk har totalt sammenfald med eksisterende 3 skal fjernes fra tabellen o 23 stk er ikke 3 natur skal fjernes fra tabellen o 7 stk der er uoverensstemmelser og skal flyttes til tabellen med disse o 27 stk der skal laves fornyet luftfototolkning Uoverensstemmelser: stk accepteres som uoverensstemmelse der skal behandles stk sendes tilbage til NST/vurderes ikke at være uoverensstemmelser o 31 stk er behandlet ved tidligere sagsbehandling/der er tidligere givet dispensation o 85 stk vurderes ikke at være uoverensstemmelser enten pga konflikt ikke kan konstateres eller at området ikke er 3 o 3 stk der skal laves fornyet luftfototolkning Opsummering: Uoverensstemmelser: 227 stk Ny natur: 768 stk Se bilag 1 for eksempler på de forskellige typer Fremadrettet proces for dataarbejde Uoverensstemmelser skal gennemgås yderligere for at fjerne områder der ikke er uoverensstemmelser. Der skal laves følgende gennemgang da data: - Historisk luftfoto gennemgang - Gennemgang af jorunalsystemer (kommunens og amtets) for gamle sager - Evt. visuel tjek af enge fra vejen jf. hydrologiske forhold

16 Heidi Vinther, Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1. Eksempler på de forskellige kategorier Den aktuelle registrering af 3 er skraveret, således at lysegrøn skravering angiver eng, mørkegrøn angiver mose, gul angiver overdrev, lyseblå angiver strandeng og mørkeblå angiver sø. Tekniske ændringer Områder kortlagt som tekniske ændringer er angivet med en blå streg Fejlregistreringer Områder kortlagt som fejlregistrering er angivet med en lilla streg

17 Heidi Vinther, Faaborg-Midtfyn Kommune Ny natur Områder kortlagt som ny natur er angivet med en grøn streg Uoverensstemmelser Områder kortlagt som uoverensstemmelser er angivet med en rød streg

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014.

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Resumé fra vandløbsekskursion til Stokkebækken og Hørup Å samt referat fra 3. vandrådsmøde i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav afholdt på Svendborg

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014 TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 13/49615 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 22.

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1 Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland Miljø og Natur Direkte tlf.: 74928135 Mail: toralb@toender.dk Sags id.: 09.00.06-P17-8-14 10-07-2014 Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Møderække: 22. april 2014 kl. 16-18.30 20. maj kl. 15.30-18.30 26. juni kl. 15.30-18.30 19. august kl. 15.30 18.30 Dagsorden Præsentation

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

M0devirksomheden har været en anelse over det normale med.

M0devirksomheden har været en anelse over det normale med. Bestyrelsens beretning. Året 2013 var et ret godt år for vandrådet i Middelfart Kommune - vi fik styr på nogle samarbejdsproblemer og andre væsentlige ting og det har gjort vores arbejde lidt lettere.

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

NOTAT. 1. Rammer Rammerne for indsatsen udstikkes af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og miljømålsloven.

NOTAT. 1. Rammer Rammerne for indsatsen udstikkes af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og miljømålsloven. Naturforvaltning - status 2013 og forslag for 2014 Sag: 01.05.12-P22-1-13 Karin Skovhus Plan og kultur 29-10-2013 1. Rammer Rammerne for indsatsen udstikkes af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund:

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund: Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur 5. januar 2015 Sagsnummer 480-2014-147831 Dokument nr. 480-2014-998005 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Dansk Ornitologisk Forening En lille hurtig besked om

Læs mere

Aftale 2015 Natur og Landskab (Bosætning og Erhverv) Status for Teknik- og Miljøudvalget

Aftale 2015 Natur og Landskab (Bosætning og Erhverv) Status for Teknik- og Miljøudvalget Aftale 2015 Natur og Landskab (Bosætning og Erhverv) Status for Teknik- og Miljøudvalget Ole Tyrsted Jørgensen 03. september 2015 Sags id 00.15.00-A26-1-14 Natura 2000 handleplaner gennemførelse Arbejdet

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Grønt Råd. Referat af 27. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune. onsdag den 25. februar 2015 kl. 16.15-18.00

Grønt Råd. Referat af 27. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune. onsdag den 25. februar 2015 kl. 16.15-18.00 Grønt Råd Referat af 27. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk onsdag den 25. februar 2015 kl. 16.15-18.00 Tilstede: Martin

Læs mere

Inge Lise orienterede om status på projektet, og svarede på spørgsmål bagefter. Oplægget er vedlagt referatet.

Inge Lise orienterede om status på projektet, og svarede på spørgsmål bagefter. Oplægget er vedlagt referatet. TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 09-09-2014 Sagsnr.: 13/49615 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 23.

Læs mere

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Mødet blev holdt den 25. marts 2015 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. Ole Hansen

Læs mere

Konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning

Konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning Konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning Vingsted Centret den 30. oktober 2014 Erfaringer fra vandrådsarbejde: Danmarks Naturfredningsforening v/søren Eller, formand for DN s Tønder afdeling

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere:

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 3. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 12.06.2014 Varighed:

Læs mere

VVM-screening efter planloven 1 af retablering af sø i voldgrav ved Søbygård, 5985 Søby

VVM-screening efter planloven 1 af retablering af sø i voldgrav ved Søbygård, 5985 Søby Peder Pedersen, Form. for Den Selvejende Institution Søbygård Søbygårdsvej 2 5985 Søby Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk

Læs mere

Referat fra Grønt Råds møde den 20. marts 2014 Mødet bliver afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning fra kl. 15-17 i lokale E 2.40.

Referat fra Grønt Råds møde den 20. marts 2014 Mødet bliver afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning fra kl. 15-17 i lokale E 2.40. TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råds medlemmer og suppleanter Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8144 ngolh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06

Læs mere

NSTs 3 Registreringsprojekt

NSTs 3 Registreringsprojekt NSTs 3 Registreringsprojekt Natur- og Miljøkonference 2012 Spor F om 3 beskyttet natur Tine Nielsen Skafte Serviceeftersyn UDSAGN Den danske natur forsvinder Der bliver ikke passet på naturen Kommunerne

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Ørum Aktivcenter Onsdag, den 26. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening Kl. 19.10-19.25

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste

Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kopi til vedlagt høringsliste Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kathrine Mortensen Dir: 79755691 Mob: e-mail: Kathrine.Mortensen

Læs mere

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug 3 beskyttede naturarealer Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Meget fokus på 3 arealer hvorfor nu det? Visse 3 arealer

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Vedrørende: Møde i Grønt Råd Mødedato: 21. 04.2009 Deltagere:

Vedrørende: Møde i Grønt Råd Mødedato: 21. 04.2009 Deltagere: Mødereferat Vedrørende: Møde i Grønt Råd Mødedato: 21. 04.2009 Deltagere: Odder kommune, Teknisk udvalg v/elvin J. Hansen (formand for Grønt Råd) Danmarks Naturfredningsforening Lokalkomité Odder v/ Dorthe

Læs mere

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Projekt for restaurering af Holme Å Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Genopretning af Varde Å Karlsgårdeværkets historie 1920: Anlæg af kraftværk, sø, Hostrup Stemmeværk og Holme Kanal. Produktion

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på.

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på. Michael Tessendorf Dravedvej 3 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P19-5-14 KS: LSc 19. november 2014 Afslag på ansøgning om at fylde beskyttet

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Guideline til Natura 2000 planerne

Guideline til Natura 2000 planerne Guideline til Natura 2000 planerne Gennemgang af guideline Hvorfor interessere sig for Natura 2000 planerne? Gennemgang af centrale elementer i guideline Målsætninger Indsatsprogram Vejen ind til de rigtige

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Hovedvandopland Sekretariatsmedlemmer 1.1 Nordlige Kattegat- Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord

Hovedvandopland Sekretariatsmedlemmer 1.1 Nordlige Kattegat- Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Hovedvandopland Sekretariatsmedlemmer 1.1 Nordlige Kattegat- Skagerrak Agri Nord Dansk Kano og Kajakforbund Dansk Land- og Strandjagt Dansk Naturfredningsforening Dansk Vandløb Familielandbruget Midt Jylland

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering. Lars Malmborg

Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering. Lars Malmborg Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering Lars Malmborg Indledende håndtering af data Indledende Næstved modtog 1845 polygoner fra naturstyrelsen Frasortere data, som ikke skal gennemgås Udenfor

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Referat møde i Grønt Råd d. 18-06-2013

Referat møde i Grønt Råd d. 18-06-2013 Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Søren Okkels Uhrskov Tlf. 6333 6878 E-mail: sou@nyborg.dk Sagsnr. 450-2013-16783

Læs mere

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8140 ngoes@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06 Referat af Grønt Råds møde

Læs mere

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 7. april 2011 Referat fra møde i

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 12. september 2014, 10.00 13.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Center Natur og Miljø ANDELSFORENINGEN HIMMERLANDSBYEN A.M.B.A. Himmerlandsbyen 15 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.10-P20-3-14

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Kommunernes håndtering af 3-data fra Naturstyrelsen

Kommunernes håndtering af 3-data fra Naturstyrelsen Kommunernes håndtering af 3-data fra Naturstyrelsen En drejebog til håndtering af data leveret i forbindelse med Naturstyrelsens opdatering af den vejledende 3- registrering. 27. januar 2014 www. nst.dk

Læs mere

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 CVR 29 98 46 03 politik@gefion.dk www.gefion.dk Tid Torsdag den 23.

Læs mere

Gæst: Maria-Louise Galamba, Friluftsrådet Morten Elling, Naturstyrelsen Kirsten Lund Andersen, Park & Natur Jette Binau Sørensen

Gæst: Maria-Louise Galamba, Friluftsrådet Morten Elling, Naturstyrelsen Kirsten Lund Andersen, Park & Natur Jette Binau Sørensen Møde Det Grønne Råd Tid 27. februar 2014 Park & Natur By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 158 Deltagere Afbud Referent Hans Henrik Henriksen,

Læs mere

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering Ren Jord- på din jord Ansvar, tilladelser og placering Indledning Formålet med denne folder er at gøre opmærksom på det ansvar, du har, hvis du vælger at modtage ren jord. Desuden beskriver folderen, hvilke

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Agri Nord, Landboforeningen Kronjylland, nf plus og repræsenterer 322 medlemmer direkte bosat i Hovedvandopland 1.3 Mariager

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Naturråd Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4683 - Rønnede

Læs mere

Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen

Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen Landskabsatlas kontorchef Mikkel Friberg Fredningsområdet landinspektør Jørgen Heinemeier Status for 3-registreringsprojektet kontorchef Søren Hald Natur-

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vandrådet for Randers Fjord har ikke udsendt en udtalelse til kommunernes forslag inden den kommunalpolitiske

Vandrådet for Randers Fjord har ikke udsendt en udtalelse til kommunernes forslag inden den kommunalpolitiske Bemærkning fra Vandrådet for Randers Fjord vedrørende forslag til indsatsprogram for vandløbenes fysiske tilstand for vandplanperioden 2015-2021, Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord. Vandrådet for Randers

Læs mere

Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune

Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 10.30 Mødested: Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg Mødeleder: Flemming

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere