PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)"

Transkript

1 PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING AF HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) BIR/

2 BAGGRUND Denne plan for vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet er udarbejdet i forbindelse med projekt Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer, som er et tværregionalt projekt mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark. Projektet finansieres af: Den Europæiske Regionalfond, Vækstforum Region Syddanmark, Region Midtjylland, Skov- og Naturstyrelsen og de 7 Hærvejskommuner: Aabenraa, Haderslev, Vejen, Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg. Projektet er ledet af Viborg Turistbureau i Midtjylland og Syddansk Turisme i Syddanmark. Projektperioden afsluttes 31. august 2010 i Syddanmark og 28. februar 2011 i Midtjylland. Projekt Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer har til formål at udnytte et velkendt, men lidt støvet ikons, oplevelsesmæssige potentiale ved at øge samspillet mellem smv er beliggende langs og i periferiområdet til Hærvejen. Derudover skal både soft og hard core målgrupper (vandrere, cyklister og ryttere) i ind- og udland opfordres og inspireres til aktiv ferie og aktiv fritid på Hærvejen med vægt på det kulturhistoriske, det autentiske miljø og naturen, der kendetegner området. FORUDSÆTNINGER For at udvikle Hærvejen i henhold til ovennævnte formål er det nødvendigt, at rutenettet lever op til international standard, hvilket også fremgår af projektbeskrivelsen: International konkurrenceevne For at styrke den internationale konkurrenceevne skal Hærvejen opgraderes til en internationalt anerkendt cykel-, vandre- og riderute. Derfor er det vigtigt, at sikre minimums kvalitet/beskaffenhed af hele strækningen. I samarbejde med kommunerne langs Hærvejen og relevante interesseorganisationer udarbejdes en plan for opgradering af Hærvejen til 1. klasses rute for cyklister, vandrere og ryttere, herunder bl.a. supplerende stier i egen tracé udenfor de større veje, rastepladser, læhytter og hestefolde. Denne plan fokuserer alene på Hærvejens cykel- og vandrerutenet. BIR/

3 PLANENS FORMÅL Da amterne i 1980 erne etablerede først den ca. 250 km lange skiltede cykelrute og siden den skiltede vandrerute langs Hærvejen, var der tale om et helt unikt projekt, der blev brugt som foregangseksempel for nye ruteforløb i både Danmark og udlandet. Siden er udviklingen gået uden om Hærvejen, ikke mindst på skilte- og informationsområdet, som er hele grundlaget for aktiviteter, der kan øge lokalbefolkningens og turisternes brug af Hærvejen. Efter testning af Hærvejens ruteforløb i 2009 må det konstateres, at den basale ruteskiltning overalt er i forfald. Dertil kommer, at såvel den forfaldne ruteskiltning som manglen på informations- og serviceskilte er den største hindring for Hærvejens konkurrenceevne på både dansk og europæisk plan. Med denne plan ønsker vi fra projektets side at give en samlet oversigt over anbefalede investeringer til skiltning og vedligeholdelse på Hærvejen. Anbefalingerne er baseret på rapporter og tests af Hærvejen suppleret med praktiske erfaringer fra bl.a. studieture. Realisering /finansiering I forbindelse med amternes nedlæggelse overgik ansvaret for ruteskiltningen og vedligeholdelse af Hærvejsruterne til kommunerne. Derfor vil realiseringen af planens punkt 1 Vedligeholdelse af ruter, herunder basisskiltning bero på en tværkommunal beslutning og finansiering. Naturligvis vil kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen som lodsejere og/eller offentlig myndighed spille en primær rolle i realiseringen af de øvrige punkter i planen. Til helt eller delvis finansiering heraf vil der være mulighed for at søge midler via fonde, Friluftsrådet m.fl. I Hærvejsprojektet arbejdes der med en plan til etablering af et Hærvejssekretariat, hvor bl.a. fundraising vil indgå som en primær opgave. Helt konkret vil der via Hærvejsprojektet blive produceret et antal informationstavler (jf. pkt. 2.4.) til opsætning på ruterne. Indhold På side 5-12 gennemgås 1. Vedligeholdelse af ruter, herunder basisskiltning 2. Opgradering af skiltning 3. Basisfaciliteter rastepladser 4. Ruteforløb alternative ruteforløb Hvert afsnit består dels af en beskrivelse af status anno 2009, dels projektets anbefalinger til opgradering af rutenettet. BIR/

4 HÆRVEJSRAPPORTER OG TESTS Med henblik på at vurdere Hærvejens konkurrenceevne på internationalt plan har projektet bedt de nationale organisationer Dansk Cyklist Forbund og Dansk Vandrelaug om en vurdering af hhv. cykelrutens og vandrerutens nuværende standard og fremtidige potentiale. De 2 organisationers rapporter samt tilfredshedsundersøgelsen blandt turister på Hærvejen i 2008, jf. nedenstående, danner grundlag for dette forslag til plan til vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet. Dansk Cyklist Forbund (DCF) DCF har i juni 2009 gennemkørt hele cykelruten og på basis heraf beskrevet den øjeblikkelige tilstand af cykelruten langs Hærvejen, som den ses gennem en cykelturists øjne. For at sikre systematik, sammenlignelighed og objektivitet i vurderingen er den tyske teststandart for vurdering af cykelruter valgt. Den tyske testmodel er udarbejdet af Allgemeiner Deutcher Fahrrad-Club (ADFC) til brug for en egentlig certificering. Den oprindelige tanke var også en egentlig certificering af Hærvejen, men det har vist sig at ruten ikke kan leve op til kravene i certificeringen. Rapporten fokuserer derfor på at bruge den tyske test som udgangspunkt for anvisninger på forbedringer. Dansk Vandrelaug (DVL) DVL har i december 2009 udarbejdet rapporten Hærvejen til fods baseret på den tyske testmodel Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Rapporten tager udgangspunkt i 2 etaper á 4 km i hver af de 7 Hærvejskommuner, som er gennemvandret og testet efter den tyske model. Derudover har DVLs Stiudvalg i såvel Region Syddanmark som i Region Midtjylland i 2008 gennemvandret hele Hærvejsvandreruten og fremsendt detaljerede beskrivelser af fejl og mangler samt anvisning på forbedringsforslag til kommunerne. Tilfredshedsundersøgelse Konsulentfirmaet Saabye, Stendrup & Partners har i sommeren 2008 på vegne af Hærvejsprojektet - gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne på Hærvejen. Via interviews af danske og udenlandske ferierende turister på Hærvejen i juli og august 2008 giver tilfredshedsundersøgelsen en række informationer om turisternes profil, tilfredshed med faciliteter og services samt turisternes lyst til at komme til Hærvejen igen. BIR/

5 1. VEDLIGEHOLDELSE AF RUTER, HERUNDER BASISSKILTNING STATUS I forbindelse med amternes nedlæggelse blev vedligeholdelsespligten for Hærvejens skiltning og ruteforløb overdraget til kommunerne Ruteskiltningen betegnes generelt som yderst kritisabel og karakteriseres som: Uensartet Mangelfuld Misvisende Mange beskadigede skilte I forfald på hele ruten ANBEFALINGER 1.1.SKILTNING: Som udgangspunkt bør man kunne følge ruterne udelukkende ved at følge skiltningen! Da skiltningen kræver en særdeles gennemgribende renovering, må tiden være inde til at udarbejde og realisere en fælles kommunal skilteplan omfattende: Skiltetyper (ens skilte gennem alle kommuner gerne med Hærvejslogo) Vandreruten bør afmærkes iflg. Qualitätsweg Wanderbares Deutschland : Afmærkningen skal være komplet, fejlfri og entydig. Ruten skal være mærket således, at vandrere, der er fremmede på stedet, skal kunne følge ruten uden at gå forkert. Dette kan opnås ved at følge disse retningslinjer: 1. Afmærkning skal anbringes i blikkets retning, dvs. helst i en vinkel på 45 til 90 gr. fra vandreruten. Afmærkningen skal være fuldt synligt i vandrerens retning. Bevoksning, der kan skjule afmærkningen, skal skæres tilbage. 2. Afmærkningen skal være komplet i begge vandreretninger. På længere strækninger helst på samme side af vejen under hensyn til god synlighed og enkel vedligeholdelse. 3. Ved enhver krydsning eller forgrening skal vandrerutens forløb være tydeligt afmærket og alle afmærkninger skal være fuldt synlige i krydsningens eller forgreningens skæringspunkt. 4. Efter krydsningen skal vandreruten være genkendelig med tydelig afmærkning (forsikringsmærke) 5. Ved uoverskuelige steder giver fortsættelsesafmærkning med 50 m afstand tilstrækkelig sikkerhed (lige-ud-skilte) 6. Ved strækninger uden krydsninger eller afgreninger skal der være afmærkning med 250 m afstand (beroligelseseffekt) 7. Stier, der fører ind i en skov efter åbne strækninger eller bebyggede områder, skal afmærkes ved skovbrynet. 8. Afmærkning skal have en bredde og højde på mindst 7 cm. Til pæle eller stolper på mindre end 7 cm skal anvendes metalskilte og beslag. 9. I bebyggelser kan anvendes skiltning med selvklæbende folie på lygtepæle etc. BIR/

6 fortsat Cykelruten bør afmærkes iht. DCF s anbefalinger: Oplysningstavlen med cykelsymbol og hvidt 3-tal i rødt felt bør stå alle de steder, hvor man kan komme det mindste i tvivl om, hvilken vej man skal. Det gælder først og fremmest i kryds, og findes der ikke et skilt, der umiddelbart kan ses fra den vej man kommer, bør der anbringes et. De steder, hvor cykelruten går i begge retninger, bør skiltet være forsynet med en undertavle med en dobbeltrettet pil. Derudover bør der højst være 1 ½ -2 km mellem skiltene. Derfor bør der på længere strækninger anbringes et passende antal gentagelsesskilte. Hvis der er opsat servicetavler, der viser til overnatningsmuligheder, attraktioner og servicefunktioner, bør der den modsatte vej være skilte der viser til Hærvejsruten. Diverse skilte med Privat og Privat vej fjernes. Alternativt placeres et Hærvejsskilt ved siden af, når det ikke er forbudt at færdes på det pågældende sted 1.2. Græsslåning og klipning langs ruten er utilfredsstillende: Trampestier med højt græs Ruteskilte usynlige grundet manglende klipning 1.2. Vedligeholdelse: Alle kommuner bør sikre, at der foretages græsslåning og klipning langs ruterne min. hver måned i perioden 1. april til 1. november. Skilteafmærkningens fuldstændighed og kvalitet efterses på hele strækningen minimum en gang om året. Der føres logbog over den gennemførte kontrol og evt. foranstaltninger. Meldesystem Det anbefales at oprette et meldesystem på Hærvejswebsitet, hvor brugerne kan melde fejl og mangler på skilte, ruteforløb etc. (Et sådant system fungerer allerede på den 600 km lange Sjællandsleden). Det skal sikres, at meldingerne går direkte ind til relevant afdeling i respektive kommuner. BIR/

7 2. OPGRADERING AF SKILTNING STATUS Efter tysk teststandard vil Hærvejsruten dumpe med et brag. Der er behov for en stor indsats med skiltningen for at kunne bestå (Delkonklusion i DCF-rapport) 2.1. Skilte til Hærvejen: Kun meget få steder (bl.a. ved udkørslen mod Funder Bakke i Silkeborg) er skilte, der viser vej mod Hærvejen. ANBEFALINGER 2.1. Skiltning til Hærvejen fra byområder og knudepunkter er både en hjælp for Hærvejsfarende og reklame for Hærvejen. Der bør derfor opstilles skilte (gerne suppleret med infotavle om Hærvejen/Hærvejsruterne) mod Hærvejen fra: Nærliggende byområder Jernbane- og busstationer Parkeringspladser Busstoppesteder Større attraktioner og seværdigheder Krydsende cykel- og vandreruter 2.2. Skilte med afstandsangivelse: Der er alt for få skilte med afstandsangivelse på både cykel- og vandreruten 2.2. Ruteskiltningen på Hærvejen bør på relevante steder suppleres med afstandsangivelse i km med 1 decimal til: Næste/nærliggende by/landsby (med én eller flere servicefunktioner) Næste/nærliggende rasteplads/toilet/vand Næste/nærliggende overnatningssted med piktogram for type Næste/nærliggende spisested med piktogram for type Næste/nærliggende dagligvarebutik/-kiosk (piktogram: indkøbskurv) Nærliggende attraktion/seværdighed med piktogram for type BIR/

8 2.3. Kilometersten Der er p.t. ikke opsat kilometersten langs ruterne fra Viborg til Padborg (eller omvendt). Kilometersten i granit el. lignende vil give besparelser på skilteomkostninger og forbedre serviceniveauet Der bør opsættes kilometersten med logo og angivelse af kilometerafstand fra Viborg (alternativt Padborg) for hver kilometer på vandreruten og for hver femte kilometer på cykelruten, hvor denne ikke følger vandreruten. Med kilometersten vil både brugere, aktører og myndigheder langs Hærvejen opnå en række fordele: a) Kilometersten vil erstatte mange lige-ud og beroligelsesskilte på ruterne. b) Aktører langs ruterne kan angive kilometersten for virksomhedens beliggenhed og/eller ruteinformation på eget materiale c) Med kilometersten er det betydeligt lettere at angive placering af faciliteter, servicefunktioner og seværdigheder på kortmateriale, infotavler m.m. d) Brugerne kan tidsberegne afstande til et ønsket mål Informationstavler Der findes kun ganske få informationstavler på såvel cykel- som vandreruten, der informerer om Hærvejen, ruteforløbet, oplevelser og faciliteter 2.4. For hver 10. km bør opsættes informationstavle med følgende indhold på dansk, tysk og engelsk: a) Information om Hærvejen generelt incl. lille Danmarkskort med hele ruteforløbet og markering her står du b) Information om kultur- og naturoplevelser på og ved Hærvejen i en radius af 10 km fra tavlens placering c) Detailkort over samme område som b) med markering af: o Ruteforløb med markering her står du o Krydsende ruter o Seværdigheder* o Naturområder (+ markering af område med vandretursfolder) o Kirker o Overnatningssteder o Spisesteder o Dagligvarebutikker/gårdbutikker* o Banegård BIR/

9 2.4. Informationstavler - fortsat o Busstoppested o Bemandet turistinformation o Rastepladser med borde/bænke* o Vand* o Toiletter* o Bålpladser* o Målestoksforhold *) med angivelse af nærmeste kilometersten d) Serviceinformation med adresse og telefonnummer samt evt. åbningstider på: o Alarm: læge/vagtlæge politi o Turistbureau o Overnatningssteder o Offentlig transport (tog/bus) tlf. til information om køreplan o Taxa o Cykelreparation o Seværdigheder o Evt. infotelefon (fortællinger om oplevelser i området) 2.5. Byinformationstavler Hærvejsruterne går oftest uden om byområder, hvor Hærvejsfarende ofte vil foretage diverse indkøb, spise etc. og har behov for at vide, hvor og hvilke servicefunktioner byen råder over Ved vejføringer fra Hærvejen mod byområder opsættes tavler med ruteanvisning til centrum samt bykort med markering af (minimum): Dagligvarebutikker Apotek Spisesteder Overnatningssteder Evt. turistinformation Tog/bus Taxa Evt. seværdigheder BIR/

10 3. BASISFACILITETER - RASTEPLADSER STATUS 3.1. Basisfaciliteter I Tilfredshedsanalysen fra 2008 gives en massiv kritik fra brugerne på basisfaciliteter som toiletter, vand, læ og affaldsstativer Rastepladser Derudover påpeges mangel på borde/bænke, læskure/shelters og bålpladser. ANBEFALINGER En del af kritikken på basisfaciliteter kan løses via bedre skiltning og informationstavler, jf. omstående, idet der rent faktisk allerede nu findes adgang til vand og toiletfaciliteter langs ruterne i bl.a. kirker, på attraktioner m.v Det bør sikres, at der er adgang til frisk vand og toiletfaciliteter På vandreruten for hver 5 km, max. 500 m fra ruten På cykelruten for hver 10 km, max. 1 km fra ruten 3.2. Det anbefales, at der for ca. hver 10. km findes rastepladser med borde/bænke og affaldsstativer. En fin løsning kunne her være, at etablere læskure/bålhytter efter Skov og Naturstyrelsens modeller/tegninger med borde/bænke og informationstavle (jf. 2.4.) BIR/

11 4. RUTEFORLØB OMLÆGNING AF RUTER OG ALTERNATIVE RUTER STATUS 4.1. Trafiktælling cykelruten Da 85 % af cykelruten udgøres af landeveje, er færdelssekvensen meget vigtig for Hærvejens mulighed for at blive anerkendt som international cykelrute efter tysk testmodel. ANBEFALINGER 4.1. Det anbefales at foretage trafiktællinger på alle relevante strækninger af cykelruten. Resultatet af trafiktællingen skal indgå i vurdering af evt. sikkerhedsforbedringer eller alternative ruteforløb/omlægning af ruter. Der findes p.t. ikke offentliggjorte trafiktællinger på relevante strækninger langs cykelruten Vandreruten mindre asfalt, mere grus Udover skilteproblematikken er vandrerutens forholdsvis lange strækninger på fast vej (asfalt og fliser), den største hindring for en kvalitetsmærkning af Hærvejen Omlægning af ruter / alternative ruter Både Dansk Cyklist Forbund (DCF) og Dansk Vandrelaug (DVL) anviser i deres rapporter konkrete forslag til omlægning af ruteforløb, primært grundet rutens delvist uacceptable - vejbelægning. I DCF-rapporten fremhæves det. at enkelte strækninger vurderes at være direkte livsfarlige i regnvejr! 4.2. I DVL rapporten anvises en række forslag til omlægning af de testede ruteforløb, som bør indgå i kommunernes stiplanlægning. Samtidig anbefales det, at etablere spor belagt med grus eller stenmel i vejsiden til at minimere strækninger med asfalt. En løsning, der også er velegnet som ridesti Direkte farlige strækninger skal omlægges. Alternativt henvises til alternativ rute i regnvejr (Se DCF-rapport). Der bør snarest muligt udarbejdes en oversigt over alternative ruteforslag/afstikkere til Hærvejen med henblik på, at: a) Minimere kedelige/meget trafikale strækninger b) Lede de Hærvejsfarende til byer/områder med servicefaciliteter og/eller spændende oplevelsestilbud. Når oversigten over alternative ruteforslag/afstikkere er udarbejdet, skal disse medtages på website, kort, informationstavler etc. BIR/

12 4.3. fortsat Ved rekreative ruteforløb som Hærvejen skal man imidlertid også sikre sig, at oplevelsesværdien og adgangen til servicefaciliteter er i top. Hærvejens ruteforløb går for størstedelens vedkommende gennem dejlige naturområder og forbi en række små og store kulturoplevelser. Der findes imidlertid også kedelige strækninger, som for en cyklist/vandrer, der bevæger sig i et rimeligt langsomt tempo, opfattes som uendeligt lange fortsat Desuden anbefales det at skilte alternative ruter med særlige alternative skilte. Det anbefales at fjerne og modificere smalle bomme på cykelruten (Se DCF-rapport) Det anbefales at indarbejde hensigtsmæssige omlægninger af ruteforløbene iht. til forslag i DCFs og DVLs rapporter i kommunernes stiplaner. Dog bør det samtidig sikres, at den foreslåede omlægning ikke skader oplevelsesværdien (dvs. nærheden til naturog kulturoplevelser). Dertil kommer, at afstanden til servicefaciliteter som indkøb, spise- og overnatningsfaciliteter m.m. specielt for vandrere er alt for stor, da Hærvejsruterne kun i meget begrænset omfang går gennem byområder med servicefaciliteter. BIR/

13 Litteraturliste: Hærvejen 2009 til fods. En rapport fra Dansk Vandrelaug, december Kan ses på under menuen Tal og tendenser Hærvejen - Cykelruten fra Viborg til Padborg. Dansk Cyklistforbund, oktober Kan ses på under menuen Tal og tendenser Hærvejen Tilfredshedsundersøgelse Saabye, Stendrup & Partners. Kan ses på under menuen Tal og tendenser Projekt Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer Projektledelse Region Syddanmark: Projektledelse Region Midtjylland: Syddansk Turisme Viborg Turistbureau Teglgårdsparken 101 Nytorv Middelfart 8800 Viborg Tlf tlf BIR/

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Hærvejen Cykelruten fra Viborg til Padborg

Hærvejen Cykelruten fra Viborg til Padborg Hærvejen Cykelruten fra Viborg til Padborg Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund, Oktober 2009 ved: Per Christiansen, Erik Hansen og Kristian Tommerup Simonsen 1 Indledning... 3 2 Metode... 4 3 Fremkommelighed

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012 Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Indledning Hærvejene i Nordjylland er et fælles kommunalt projekt omfattende otte kommuner

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Hærvejen 2009 til fods

Hærvejen 2009 til fods Hærvejen 2009 til fods en rapport fra Dansk Vandrelaug december 2009 En rapport fra Dansk Vandrelaug side 1 Hærvejen 2009 til fods, en rapport fra Dansk Vandrelaug Tekst: Lis Nielsen, formand for European

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning

Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning Udarbejdet af Idéværkstedet De Frie Fugle for Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Offentliggjort ved en konference

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune.

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Handle- og kommunikationsplan for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Center for Plan og Byg April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Mål og Vision... 2 Projektorganisation... 3 Lodsejere...

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Program, tider og ændringer Spørgsmål vedr. program, tidsplan for dyrlægetjek, start, rettes til Kirsten Hahn Atzen, på telefon 29 28 44 56 fredag d. 9. okt. mellem kl. 19-20 eller

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte INDHOLD FORMÅL OG RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF BYGGEPLADSSKILTE... 3 BYGGEPLADSSKILTETS PLACERING OG STØRRELSE... 4 BYGGEPLADSSKILTETS UDFØRELSE

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

MANUAL TIL TEST AF SKILTEDE CYKELRUTER

MANUAL TIL TEST AF SKILTEDE CYKELRUTER MANUAL TIL TEST AF SKILTEDE CYKELRUTER Udarbejdet for: Powered by Cycling: Panorama 2014 Tekst: Simon Wrisberg - WrisbergConsult Foto: Simon Wrisberg Styrergruppe: Jesper Pørksen Karen Lilleør Michael

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Vejledning. i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune

Vejledning. i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune Vejledning i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Version 1.1 Indholdsfortegnelse Indhold... 2 Forord... 3 Indledning... 3 Begrebet lokal sti... 3 Mål og Vision...

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide Grand Prix Vejle Adal 2015 Rytterguide Hvornar: Grand Prix Vejle Adal 12. september 2015 kl. 12.00 til 16.00 Hvor: Der vil være start og mal ved Bindeballe Station: Bindeballevej 101, 7183 Randbøl GPS:

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Middelfart Kommune Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 4 Formål med cykelinspektionen 5 Metodebeskrivelse 6 Definitioner 7 Afgrænsning 8 Registreringer 9 Generelle anbefalinger

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Grønne Cykelruter i København

Grønne Cykelruter i København Grønne Cykelruter i København Byplanlægger Lotte Bech, Vej & Park, Københavns Kommune, Njalsgade 13, 4.sal, 2300 København S, Tlf. 33 66 34 62, e-post lobec@btf.kk.dk Ingeniør M.IDA Thomas Gätke, Carl

Læs mere