PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)"

Transkript

1 PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING AF HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) BIR/

2 BAGGRUND Denne plan for vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet er udarbejdet i forbindelse med projekt Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer, som er et tværregionalt projekt mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark. Projektet finansieres af: Den Europæiske Regionalfond, Vækstforum Region Syddanmark, Region Midtjylland, Skov- og Naturstyrelsen og de 7 Hærvejskommuner: Aabenraa, Haderslev, Vejen, Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg. Projektet er ledet af Viborg Turistbureau i Midtjylland og Syddansk Turisme i Syddanmark. Projektperioden afsluttes 31. august 2010 i Syddanmark og 28. februar 2011 i Midtjylland. Projekt Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer har til formål at udnytte et velkendt, men lidt støvet ikons, oplevelsesmæssige potentiale ved at øge samspillet mellem smv er beliggende langs og i periferiområdet til Hærvejen. Derudover skal både soft og hard core målgrupper (vandrere, cyklister og ryttere) i ind- og udland opfordres og inspireres til aktiv ferie og aktiv fritid på Hærvejen med vægt på det kulturhistoriske, det autentiske miljø og naturen, der kendetegner området. FORUDSÆTNINGER For at udvikle Hærvejen i henhold til ovennævnte formål er det nødvendigt, at rutenettet lever op til international standard, hvilket også fremgår af projektbeskrivelsen: International konkurrenceevne For at styrke den internationale konkurrenceevne skal Hærvejen opgraderes til en internationalt anerkendt cykel-, vandre- og riderute. Derfor er det vigtigt, at sikre minimums kvalitet/beskaffenhed af hele strækningen. I samarbejde med kommunerne langs Hærvejen og relevante interesseorganisationer udarbejdes en plan for opgradering af Hærvejen til 1. klasses rute for cyklister, vandrere og ryttere, herunder bl.a. supplerende stier i egen tracé udenfor de større veje, rastepladser, læhytter og hestefolde. Denne plan fokuserer alene på Hærvejens cykel- og vandrerutenet. BIR/

3 PLANENS FORMÅL Da amterne i 1980 erne etablerede først den ca. 250 km lange skiltede cykelrute og siden den skiltede vandrerute langs Hærvejen, var der tale om et helt unikt projekt, der blev brugt som foregangseksempel for nye ruteforløb i både Danmark og udlandet. Siden er udviklingen gået uden om Hærvejen, ikke mindst på skilte- og informationsområdet, som er hele grundlaget for aktiviteter, der kan øge lokalbefolkningens og turisternes brug af Hærvejen. Efter testning af Hærvejens ruteforløb i 2009 må det konstateres, at den basale ruteskiltning overalt er i forfald. Dertil kommer, at såvel den forfaldne ruteskiltning som manglen på informations- og serviceskilte er den største hindring for Hærvejens konkurrenceevne på både dansk og europæisk plan. Med denne plan ønsker vi fra projektets side at give en samlet oversigt over anbefalede investeringer til skiltning og vedligeholdelse på Hærvejen. Anbefalingerne er baseret på rapporter og tests af Hærvejen suppleret med praktiske erfaringer fra bl.a. studieture. Realisering /finansiering I forbindelse med amternes nedlæggelse overgik ansvaret for ruteskiltningen og vedligeholdelse af Hærvejsruterne til kommunerne. Derfor vil realiseringen af planens punkt 1 Vedligeholdelse af ruter, herunder basisskiltning bero på en tværkommunal beslutning og finansiering. Naturligvis vil kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen som lodsejere og/eller offentlig myndighed spille en primær rolle i realiseringen af de øvrige punkter i planen. Til helt eller delvis finansiering heraf vil der være mulighed for at søge midler via fonde, Friluftsrådet m.fl. I Hærvejsprojektet arbejdes der med en plan til etablering af et Hærvejssekretariat, hvor bl.a. fundraising vil indgå som en primær opgave. Helt konkret vil der via Hærvejsprojektet blive produceret et antal informationstavler (jf. pkt. 2.4.) til opsætning på ruterne. Indhold På side 5-12 gennemgås 1. Vedligeholdelse af ruter, herunder basisskiltning 2. Opgradering af skiltning 3. Basisfaciliteter rastepladser 4. Ruteforløb alternative ruteforløb Hvert afsnit består dels af en beskrivelse af status anno 2009, dels projektets anbefalinger til opgradering af rutenettet. BIR/

4 HÆRVEJSRAPPORTER OG TESTS Med henblik på at vurdere Hærvejens konkurrenceevne på internationalt plan har projektet bedt de nationale organisationer Dansk Cyklist Forbund og Dansk Vandrelaug om en vurdering af hhv. cykelrutens og vandrerutens nuværende standard og fremtidige potentiale. De 2 organisationers rapporter samt tilfredshedsundersøgelsen blandt turister på Hærvejen i 2008, jf. nedenstående, danner grundlag for dette forslag til plan til vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet. Dansk Cyklist Forbund (DCF) DCF har i juni 2009 gennemkørt hele cykelruten og på basis heraf beskrevet den øjeblikkelige tilstand af cykelruten langs Hærvejen, som den ses gennem en cykelturists øjne. For at sikre systematik, sammenlignelighed og objektivitet i vurderingen er den tyske teststandart for vurdering af cykelruter valgt. Den tyske testmodel er udarbejdet af Allgemeiner Deutcher Fahrrad-Club (ADFC) til brug for en egentlig certificering. Den oprindelige tanke var også en egentlig certificering af Hærvejen, men det har vist sig at ruten ikke kan leve op til kravene i certificeringen. Rapporten fokuserer derfor på at bruge den tyske test som udgangspunkt for anvisninger på forbedringer. Dansk Vandrelaug (DVL) DVL har i december 2009 udarbejdet rapporten Hærvejen til fods baseret på den tyske testmodel Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Rapporten tager udgangspunkt i 2 etaper á 4 km i hver af de 7 Hærvejskommuner, som er gennemvandret og testet efter den tyske model. Derudover har DVLs Stiudvalg i såvel Region Syddanmark som i Region Midtjylland i 2008 gennemvandret hele Hærvejsvandreruten og fremsendt detaljerede beskrivelser af fejl og mangler samt anvisning på forbedringsforslag til kommunerne. Tilfredshedsundersøgelse Konsulentfirmaet Saabye, Stendrup & Partners har i sommeren 2008 på vegne af Hærvejsprojektet - gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne på Hærvejen. Via interviews af danske og udenlandske ferierende turister på Hærvejen i juli og august 2008 giver tilfredshedsundersøgelsen en række informationer om turisternes profil, tilfredshed med faciliteter og services samt turisternes lyst til at komme til Hærvejen igen. BIR/

5 1. VEDLIGEHOLDELSE AF RUTER, HERUNDER BASISSKILTNING STATUS I forbindelse med amternes nedlæggelse blev vedligeholdelsespligten for Hærvejens skiltning og ruteforløb overdraget til kommunerne Ruteskiltningen betegnes generelt som yderst kritisabel og karakteriseres som: Uensartet Mangelfuld Misvisende Mange beskadigede skilte I forfald på hele ruten ANBEFALINGER 1.1.SKILTNING: Som udgangspunkt bør man kunne følge ruterne udelukkende ved at følge skiltningen! Da skiltningen kræver en særdeles gennemgribende renovering, må tiden være inde til at udarbejde og realisere en fælles kommunal skilteplan omfattende: Skiltetyper (ens skilte gennem alle kommuner gerne med Hærvejslogo) Vandreruten bør afmærkes iflg. Qualitätsweg Wanderbares Deutschland : Afmærkningen skal være komplet, fejlfri og entydig. Ruten skal være mærket således, at vandrere, der er fremmede på stedet, skal kunne følge ruten uden at gå forkert. Dette kan opnås ved at følge disse retningslinjer: 1. Afmærkning skal anbringes i blikkets retning, dvs. helst i en vinkel på 45 til 90 gr. fra vandreruten. Afmærkningen skal være fuldt synligt i vandrerens retning. Bevoksning, der kan skjule afmærkningen, skal skæres tilbage. 2. Afmærkningen skal være komplet i begge vandreretninger. På længere strækninger helst på samme side af vejen under hensyn til god synlighed og enkel vedligeholdelse. 3. Ved enhver krydsning eller forgrening skal vandrerutens forløb være tydeligt afmærket og alle afmærkninger skal være fuldt synlige i krydsningens eller forgreningens skæringspunkt. 4. Efter krydsningen skal vandreruten være genkendelig med tydelig afmærkning (forsikringsmærke) 5. Ved uoverskuelige steder giver fortsættelsesafmærkning med 50 m afstand tilstrækkelig sikkerhed (lige-ud-skilte) 6. Ved strækninger uden krydsninger eller afgreninger skal der være afmærkning med 250 m afstand (beroligelseseffekt) 7. Stier, der fører ind i en skov efter åbne strækninger eller bebyggede områder, skal afmærkes ved skovbrynet. 8. Afmærkning skal have en bredde og højde på mindst 7 cm. Til pæle eller stolper på mindre end 7 cm skal anvendes metalskilte og beslag. 9. I bebyggelser kan anvendes skiltning med selvklæbende folie på lygtepæle etc. BIR/

6 fortsat Cykelruten bør afmærkes iht. DCF s anbefalinger: Oplysningstavlen med cykelsymbol og hvidt 3-tal i rødt felt bør stå alle de steder, hvor man kan komme det mindste i tvivl om, hvilken vej man skal. Det gælder først og fremmest i kryds, og findes der ikke et skilt, der umiddelbart kan ses fra den vej man kommer, bør der anbringes et. De steder, hvor cykelruten går i begge retninger, bør skiltet være forsynet med en undertavle med en dobbeltrettet pil. Derudover bør der højst være 1 ½ -2 km mellem skiltene. Derfor bør der på længere strækninger anbringes et passende antal gentagelsesskilte. Hvis der er opsat servicetavler, der viser til overnatningsmuligheder, attraktioner og servicefunktioner, bør der den modsatte vej være skilte der viser til Hærvejsruten. Diverse skilte med Privat og Privat vej fjernes. Alternativt placeres et Hærvejsskilt ved siden af, når det ikke er forbudt at færdes på det pågældende sted 1.2. Græsslåning og klipning langs ruten er utilfredsstillende: Trampestier med højt græs Ruteskilte usynlige grundet manglende klipning 1.2. Vedligeholdelse: Alle kommuner bør sikre, at der foretages græsslåning og klipning langs ruterne min. hver måned i perioden 1. april til 1. november. Skilteafmærkningens fuldstændighed og kvalitet efterses på hele strækningen minimum en gang om året. Der føres logbog over den gennemførte kontrol og evt. foranstaltninger. Meldesystem Det anbefales at oprette et meldesystem på Hærvejswebsitet, hvor brugerne kan melde fejl og mangler på skilte, ruteforløb etc. (Et sådant system fungerer allerede på den 600 km lange Sjællandsleden). Det skal sikres, at meldingerne går direkte ind til relevant afdeling i respektive kommuner. BIR/

7 2. OPGRADERING AF SKILTNING STATUS Efter tysk teststandard vil Hærvejsruten dumpe med et brag. Der er behov for en stor indsats med skiltningen for at kunne bestå (Delkonklusion i DCF-rapport) 2.1. Skilte til Hærvejen: Kun meget få steder (bl.a. ved udkørslen mod Funder Bakke i Silkeborg) er skilte, der viser vej mod Hærvejen. ANBEFALINGER 2.1. Skiltning til Hærvejen fra byområder og knudepunkter er både en hjælp for Hærvejsfarende og reklame for Hærvejen. Der bør derfor opstilles skilte (gerne suppleret med infotavle om Hærvejen/Hærvejsruterne) mod Hærvejen fra: Nærliggende byområder Jernbane- og busstationer Parkeringspladser Busstoppesteder Større attraktioner og seværdigheder Krydsende cykel- og vandreruter 2.2. Skilte med afstandsangivelse: Der er alt for få skilte med afstandsangivelse på både cykel- og vandreruten 2.2. Ruteskiltningen på Hærvejen bør på relevante steder suppleres med afstandsangivelse i km med 1 decimal til: Næste/nærliggende by/landsby (med én eller flere servicefunktioner) Næste/nærliggende rasteplads/toilet/vand Næste/nærliggende overnatningssted med piktogram for type Næste/nærliggende spisested med piktogram for type Næste/nærliggende dagligvarebutik/-kiosk (piktogram: indkøbskurv) Nærliggende attraktion/seværdighed med piktogram for type BIR/

8 2.3. Kilometersten Der er p.t. ikke opsat kilometersten langs ruterne fra Viborg til Padborg (eller omvendt). Kilometersten i granit el. lignende vil give besparelser på skilteomkostninger og forbedre serviceniveauet Der bør opsættes kilometersten med logo og angivelse af kilometerafstand fra Viborg (alternativt Padborg) for hver kilometer på vandreruten og for hver femte kilometer på cykelruten, hvor denne ikke følger vandreruten. Med kilometersten vil både brugere, aktører og myndigheder langs Hærvejen opnå en række fordele: a) Kilometersten vil erstatte mange lige-ud og beroligelsesskilte på ruterne. b) Aktører langs ruterne kan angive kilometersten for virksomhedens beliggenhed og/eller ruteinformation på eget materiale c) Med kilometersten er det betydeligt lettere at angive placering af faciliteter, servicefunktioner og seværdigheder på kortmateriale, infotavler m.m. d) Brugerne kan tidsberegne afstande til et ønsket mål Informationstavler Der findes kun ganske få informationstavler på såvel cykel- som vandreruten, der informerer om Hærvejen, ruteforløbet, oplevelser og faciliteter 2.4. For hver 10. km bør opsættes informationstavle med følgende indhold på dansk, tysk og engelsk: a) Information om Hærvejen generelt incl. lille Danmarkskort med hele ruteforløbet og markering her står du b) Information om kultur- og naturoplevelser på og ved Hærvejen i en radius af 10 km fra tavlens placering c) Detailkort over samme område som b) med markering af: o Ruteforløb med markering her står du o Krydsende ruter o Seværdigheder* o Naturområder (+ markering af område med vandretursfolder) o Kirker o Overnatningssteder o Spisesteder o Dagligvarebutikker/gårdbutikker* o Banegård BIR/

9 2.4. Informationstavler - fortsat o Busstoppested o Bemandet turistinformation o Rastepladser med borde/bænke* o Vand* o Toiletter* o Bålpladser* o Målestoksforhold *) med angivelse af nærmeste kilometersten d) Serviceinformation med adresse og telefonnummer samt evt. åbningstider på: o Alarm: læge/vagtlæge politi o Turistbureau o Overnatningssteder o Offentlig transport (tog/bus) tlf. til information om køreplan o Taxa o Cykelreparation o Seværdigheder o Evt. infotelefon (fortællinger om oplevelser i området) 2.5. Byinformationstavler Hærvejsruterne går oftest uden om byområder, hvor Hærvejsfarende ofte vil foretage diverse indkøb, spise etc. og har behov for at vide, hvor og hvilke servicefunktioner byen råder over Ved vejføringer fra Hærvejen mod byområder opsættes tavler med ruteanvisning til centrum samt bykort med markering af (minimum): Dagligvarebutikker Apotek Spisesteder Overnatningssteder Evt. turistinformation Tog/bus Taxa Evt. seværdigheder BIR/

10 3. BASISFACILITETER - RASTEPLADSER STATUS 3.1. Basisfaciliteter I Tilfredshedsanalysen fra 2008 gives en massiv kritik fra brugerne på basisfaciliteter som toiletter, vand, læ og affaldsstativer Rastepladser Derudover påpeges mangel på borde/bænke, læskure/shelters og bålpladser. ANBEFALINGER En del af kritikken på basisfaciliteter kan løses via bedre skiltning og informationstavler, jf. omstående, idet der rent faktisk allerede nu findes adgang til vand og toiletfaciliteter langs ruterne i bl.a. kirker, på attraktioner m.v Det bør sikres, at der er adgang til frisk vand og toiletfaciliteter På vandreruten for hver 5 km, max. 500 m fra ruten På cykelruten for hver 10 km, max. 1 km fra ruten 3.2. Det anbefales, at der for ca. hver 10. km findes rastepladser med borde/bænke og affaldsstativer. En fin løsning kunne her være, at etablere læskure/bålhytter efter Skov og Naturstyrelsens modeller/tegninger med borde/bænke og informationstavle (jf. 2.4.) BIR/

11 4. RUTEFORLØB OMLÆGNING AF RUTER OG ALTERNATIVE RUTER STATUS 4.1. Trafiktælling cykelruten Da 85 % af cykelruten udgøres af landeveje, er færdelssekvensen meget vigtig for Hærvejens mulighed for at blive anerkendt som international cykelrute efter tysk testmodel. ANBEFALINGER 4.1. Det anbefales at foretage trafiktællinger på alle relevante strækninger af cykelruten. Resultatet af trafiktællingen skal indgå i vurdering af evt. sikkerhedsforbedringer eller alternative ruteforløb/omlægning af ruter. Der findes p.t. ikke offentliggjorte trafiktællinger på relevante strækninger langs cykelruten Vandreruten mindre asfalt, mere grus Udover skilteproblematikken er vandrerutens forholdsvis lange strækninger på fast vej (asfalt og fliser), den største hindring for en kvalitetsmærkning af Hærvejen Omlægning af ruter / alternative ruter Både Dansk Cyklist Forbund (DCF) og Dansk Vandrelaug (DVL) anviser i deres rapporter konkrete forslag til omlægning af ruteforløb, primært grundet rutens delvist uacceptable - vejbelægning. I DCF-rapporten fremhæves det. at enkelte strækninger vurderes at være direkte livsfarlige i regnvejr! 4.2. I DVL rapporten anvises en række forslag til omlægning af de testede ruteforløb, som bør indgå i kommunernes stiplanlægning. Samtidig anbefales det, at etablere spor belagt med grus eller stenmel i vejsiden til at minimere strækninger med asfalt. En løsning, der også er velegnet som ridesti Direkte farlige strækninger skal omlægges. Alternativt henvises til alternativ rute i regnvejr (Se DCF-rapport). Der bør snarest muligt udarbejdes en oversigt over alternative ruteforslag/afstikkere til Hærvejen med henblik på, at: a) Minimere kedelige/meget trafikale strækninger b) Lede de Hærvejsfarende til byer/områder med servicefaciliteter og/eller spændende oplevelsestilbud. Når oversigten over alternative ruteforslag/afstikkere er udarbejdet, skal disse medtages på website, kort, informationstavler etc. BIR/

12 4.3. fortsat Ved rekreative ruteforløb som Hærvejen skal man imidlertid også sikre sig, at oplevelsesværdien og adgangen til servicefaciliteter er i top. Hærvejens ruteforløb går for størstedelens vedkommende gennem dejlige naturområder og forbi en række små og store kulturoplevelser. Der findes imidlertid også kedelige strækninger, som for en cyklist/vandrer, der bevæger sig i et rimeligt langsomt tempo, opfattes som uendeligt lange fortsat Desuden anbefales det at skilte alternative ruter med særlige alternative skilte. Det anbefales at fjerne og modificere smalle bomme på cykelruten (Se DCF-rapport) Det anbefales at indarbejde hensigtsmæssige omlægninger af ruteforløbene iht. til forslag i DCFs og DVLs rapporter i kommunernes stiplaner. Dog bør det samtidig sikres, at den foreslåede omlægning ikke skader oplevelsesværdien (dvs. nærheden til naturog kulturoplevelser). Dertil kommer, at afstanden til servicefaciliteter som indkøb, spise- og overnatningsfaciliteter m.m. specielt for vandrere er alt for stor, da Hærvejsruterne kun i meget begrænset omfang går gennem byområder med servicefaciliteter. BIR/

13 Litteraturliste: Hærvejen 2009 til fods. En rapport fra Dansk Vandrelaug, december Kan ses på under menuen Tal og tendenser Hærvejen - Cykelruten fra Viborg til Padborg. Dansk Cyklistforbund, oktober Kan ses på under menuen Tal og tendenser Hærvejen Tilfredshedsundersøgelse Saabye, Stendrup & Partners. Kan ses på under menuen Tal og tendenser Projekt Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer Projektledelse Region Syddanmark: Projektledelse Region Midtjylland: Syddansk Turisme Viborg Turistbureau Teglgårdsparken 101 Nytorv Middelfart 8800 Viborg Tlf tlf BIR/

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Nationale cykelruter ændringsforslag til ruteforløb 2012 Cases: Københavnsområdet og Østersøruten Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Indhold Indhold Side 3 Forord 4 Definitioner 5 Nationale og europæiske

Læs mere

Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Indhold

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Plan for rekreative stier 2013 - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august 2013. Stiplanen

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter

10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter 10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter Afholdt på Scandic Hotel Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens den 24. november 2003 Program Velkomst og offentliggørelse af Miljøministeriets

Læs mere

Bilagsrapport. til projekt Bedre Cykelruter

Bilagsrapport. til projekt Bedre Cykelruter Bilagsrapport til projekt Bedre Cykelruter Idéværkstedet De Frie Fugle Jens Erik Larsen April 2007 kkolofon Kolofon Projekt Bedre Cykelruter er udarbejdet af Idéværkstedet De Frie Fugle på eget initiativ.

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Det er samtidig en plan, der både afspejler Middelfart Kommunes Cyklepolitik og Cyklehandlingsplan.

Det er samtidig en plan, der både afspejler Middelfart Kommunes Cyklepolitik og Cyklehandlingsplan. 2013-2017 2 Forord det er en cykleplan! Dette er Middelfart Kommunes Cykleplan. Det er en cykleplan og ikke en cykelplan, da det handler om at cykle og ikke om cykler som sådan. Cykleplanen skal fremme

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere