PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)"

Transkript

1 PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING AF HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) BIR/

2 BAGGRUND Denne plan for vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet er udarbejdet i forbindelse med projekt Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer, som er et tværregionalt projekt mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark. Projektet finansieres af: Den Europæiske Regionalfond, Vækstforum Region Syddanmark, Region Midtjylland, Skov- og Naturstyrelsen og de 7 Hærvejskommuner: Aabenraa, Haderslev, Vejen, Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg. Projektet er ledet af Viborg Turistbureau i Midtjylland og Syddansk Turisme i Syddanmark. Projektperioden afsluttes 31. august 2010 i Syddanmark og 28. februar 2011 i Midtjylland. Projekt Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer har til formål at udnytte et velkendt, men lidt støvet ikons, oplevelsesmæssige potentiale ved at øge samspillet mellem smv er beliggende langs og i periferiområdet til Hærvejen. Derudover skal både soft og hard core målgrupper (vandrere, cyklister og ryttere) i ind- og udland opfordres og inspireres til aktiv ferie og aktiv fritid på Hærvejen med vægt på det kulturhistoriske, det autentiske miljø og naturen, der kendetegner området. FORUDSÆTNINGER For at udvikle Hærvejen i henhold til ovennævnte formål er det nødvendigt, at rutenettet lever op til international standard, hvilket også fremgår af projektbeskrivelsen: International konkurrenceevne For at styrke den internationale konkurrenceevne skal Hærvejen opgraderes til en internationalt anerkendt cykel-, vandre- og riderute. Derfor er det vigtigt, at sikre minimums kvalitet/beskaffenhed af hele strækningen. I samarbejde med kommunerne langs Hærvejen og relevante interesseorganisationer udarbejdes en plan for opgradering af Hærvejen til 1. klasses rute for cyklister, vandrere og ryttere, herunder bl.a. supplerende stier i egen tracé udenfor de større veje, rastepladser, læhytter og hestefolde. Denne plan fokuserer alene på Hærvejens cykel- og vandrerutenet. BIR/

3 PLANENS FORMÅL Da amterne i 1980 erne etablerede først den ca. 250 km lange skiltede cykelrute og siden den skiltede vandrerute langs Hærvejen, var der tale om et helt unikt projekt, der blev brugt som foregangseksempel for nye ruteforløb i både Danmark og udlandet. Siden er udviklingen gået uden om Hærvejen, ikke mindst på skilte- og informationsområdet, som er hele grundlaget for aktiviteter, der kan øge lokalbefolkningens og turisternes brug af Hærvejen. Efter testning af Hærvejens ruteforløb i 2009 må det konstateres, at den basale ruteskiltning overalt er i forfald. Dertil kommer, at såvel den forfaldne ruteskiltning som manglen på informations- og serviceskilte er den største hindring for Hærvejens konkurrenceevne på både dansk og europæisk plan. Med denne plan ønsker vi fra projektets side at give en samlet oversigt over anbefalede investeringer til skiltning og vedligeholdelse på Hærvejen. Anbefalingerne er baseret på rapporter og tests af Hærvejen suppleret med praktiske erfaringer fra bl.a. studieture. Realisering /finansiering I forbindelse med amternes nedlæggelse overgik ansvaret for ruteskiltningen og vedligeholdelse af Hærvejsruterne til kommunerne. Derfor vil realiseringen af planens punkt 1 Vedligeholdelse af ruter, herunder basisskiltning bero på en tværkommunal beslutning og finansiering. Naturligvis vil kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen som lodsejere og/eller offentlig myndighed spille en primær rolle i realiseringen af de øvrige punkter i planen. Til helt eller delvis finansiering heraf vil der være mulighed for at søge midler via fonde, Friluftsrådet m.fl. I Hærvejsprojektet arbejdes der med en plan til etablering af et Hærvejssekretariat, hvor bl.a. fundraising vil indgå som en primær opgave. Helt konkret vil der via Hærvejsprojektet blive produceret et antal informationstavler (jf. pkt. 2.4.) til opsætning på ruterne. Indhold På side 5-12 gennemgås 1. Vedligeholdelse af ruter, herunder basisskiltning 2. Opgradering af skiltning 3. Basisfaciliteter rastepladser 4. Ruteforløb alternative ruteforløb Hvert afsnit består dels af en beskrivelse af status anno 2009, dels projektets anbefalinger til opgradering af rutenettet. BIR/

4 HÆRVEJSRAPPORTER OG TESTS Med henblik på at vurdere Hærvejens konkurrenceevne på internationalt plan har projektet bedt de nationale organisationer Dansk Cyklist Forbund og Dansk Vandrelaug om en vurdering af hhv. cykelrutens og vandrerutens nuværende standard og fremtidige potentiale. De 2 organisationers rapporter samt tilfredshedsundersøgelsen blandt turister på Hærvejen i 2008, jf. nedenstående, danner grundlag for dette forslag til plan til vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet. Dansk Cyklist Forbund (DCF) DCF har i juni 2009 gennemkørt hele cykelruten og på basis heraf beskrevet den øjeblikkelige tilstand af cykelruten langs Hærvejen, som den ses gennem en cykelturists øjne. For at sikre systematik, sammenlignelighed og objektivitet i vurderingen er den tyske teststandart for vurdering af cykelruter valgt. Den tyske testmodel er udarbejdet af Allgemeiner Deutcher Fahrrad-Club (ADFC) til brug for en egentlig certificering. Den oprindelige tanke var også en egentlig certificering af Hærvejen, men det har vist sig at ruten ikke kan leve op til kravene i certificeringen. Rapporten fokuserer derfor på at bruge den tyske test som udgangspunkt for anvisninger på forbedringer. Dansk Vandrelaug (DVL) DVL har i december 2009 udarbejdet rapporten Hærvejen til fods baseret på den tyske testmodel Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Rapporten tager udgangspunkt i 2 etaper á 4 km i hver af de 7 Hærvejskommuner, som er gennemvandret og testet efter den tyske model. Derudover har DVLs Stiudvalg i såvel Region Syddanmark som i Region Midtjylland i 2008 gennemvandret hele Hærvejsvandreruten og fremsendt detaljerede beskrivelser af fejl og mangler samt anvisning på forbedringsforslag til kommunerne. Tilfredshedsundersøgelse Konsulentfirmaet Saabye, Stendrup & Partners har i sommeren 2008 på vegne af Hærvejsprojektet - gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne på Hærvejen. Via interviews af danske og udenlandske ferierende turister på Hærvejen i juli og august 2008 giver tilfredshedsundersøgelsen en række informationer om turisternes profil, tilfredshed med faciliteter og services samt turisternes lyst til at komme til Hærvejen igen. BIR/

5 1. VEDLIGEHOLDELSE AF RUTER, HERUNDER BASISSKILTNING STATUS I forbindelse med amternes nedlæggelse blev vedligeholdelsespligten for Hærvejens skiltning og ruteforløb overdraget til kommunerne Ruteskiltningen betegnes generelt som yderst kritisabel og karakteriseres som: Uensartet Mangelfuld Misvisende Mange beskadigede skilte I forfald på hele ruten ANBEFALINGER 1.1.SKILTNING: Som udgangspunkt bør man kunne følge ruterne udelukkende ved at følge skiltningen! Da skiltningen kræver en særdeles gennemgribende renovering, må tiden være inde til at udarbejde og realisere en fælles kommunal skilteplan omfattende: Skiltetyper (ens skilte gennem alle kommuner gerne med Hærvejslogo) Vandreruten bør afmærkes iflg. Qualitätsweg Wanderbares Deutschland : Afmærkningen skal være komplet, fejlfri og entydig. Ruten skal være mærket således, at vandrere, der er fremmede på stedet, skal kunne følge ruten uden at gå forkert. Dette kan opnås ved at følge disse retningslinjer: 1. Afmærkning skal anbringes i blikkets retning, dvs. helst i en vinkel på 45 til 90 gr. fra vandreruten. Afmærkningen skal være fuldt synligt i vandrerens retning. Bevoksning, der kan skjule afmærkningen, skal skæres tilbage. 2. Afmærkningen skal være komplet i begge vandreretninger. På længere strækninger helst på samme side af vejen under hensyn til god synlighed og enkel vedligeholdelse. 3. Ved enhver krydsning eller forgrening skal vandrerutens forløb være tydeligt afmærket og alle afmærkninger skal være fuldt synlige i krydsningens eller forgreningens skæringspunkt. 4. Efter krydsningen skal vandreruten være genkendelig med tydelig afmærkning (forsikringsmærke) 5. Ved uoverskuelige steder giver fortsættelsesafmærkning med 50 m afstand tilstrækkelig sikkerhed (lige-ud-skilte) 6. Ved strækninger uden krydsninger eller afgreninger skal der være afmærkning med 250 m afstand (beroligelseseffekt) 7. Stier, der fører ind i en skov efter åbne strækninger eller bebyggede områder, skal afmærkes ved skovbrynet. 8. Afmærkning skal have en bredde og højde på mindst 7 cm. Til pæle eller stolper på mindre end 7 cm skal anvendes metalskilte og beslag. 9. I bebyggelser kan anvendes skiltning med selvklæbende folie på lygtepæle etc. BIR/

6 fortsat Cykelruten bør afmærkes iht. DCF s anbefalinger: Oplysningstavlen med cykelsymbol og hvidt 3-tal i rødt felt bør stå alle de steder, hvor man kan komme det mindste i tvivl om, hvilken vej man skal. Det gælder først og fremmest i kryds, og findes der ikke et skilt, der umiddelbart kan ses fra den vej man kommer, bør der anbringes et. De steder, hvor cykelruten går i begge retninger, bør skiltet være forsynet med en undertavle med en dobbeltrettet pil. Derudover bør der højst være 1 ½ -2 km mellem skiltene. Derfor bør der på længere strækninger anbringes et passende antal gentagelsesskilte. Hvis der er opsat servicetavler, der viser til overnatningsmuligheder, attraktioner og servicefunktioner, bør der den modsatte vej være skilte der viser til Hærvejsruten. Diverse skilte med Privat og Privat vej fjernes. Alternativt placeres et Hærvejsskilt ved siden af, når det ikke er forbudt at færdes på det pågældende sted 1.2. Græsslåning og klipning langs ruten er utilfredsstillende: Trampestier med højt græs Ruteskilte usynlige grundet manglende klipning 1.2. Vedligeholdelse: Alle kommuner bør sikre, at der foretages græsslåning og klipning langs ruterne min. hver måned i perioden 1. april til 1. november. Skilteafmærkningens fuldstændighed og kvalitet efterses på hele strækningen minimum en gang om året. Der føres logbog over den gennemførte kontrol og evt. foranstaltninger. Meldesystem Det anbefales at oprette et meldesystem på Hærvejswebsitet, hvor brugerne kan melde fejl og mangler på skilte, ruteforløb etc. (Et sådant system fungerer allerede på den 600 km lange Sjællandsleden). Det skal sikres, at meldingerne går direkte ind til relevant afdeling i respektive kommuner. BIR/

7 2. OPGRADERING AF SKILTNING STATUS Efter tysk teststandard vil Hærvejsruten dumpe med et brag. Der er behov for en stor indsats med skiltningen for at kunne bestå (Delkonklusion i DCF-rapport) 2.1. Skilte til Hærvejen: Kun meget få steder (bl.a. ved udkørslen mod Funder Bakke i Silkeborg) er skilte, der viser vej mod Hærvejen. ANBEFALINGER 2.1. Skiltning til Hærvejen fra byområder og knudepunkter er både en hjælp for Hærvejsfarende og reklame for Hærvejen. Der bør derfor opstilles skilte (gerne suppleret med infotavle om Hærvejen/Hærvejsruterne) mod Hærvejen fra: Nærliggende byområder Jernbane- og busstationer Parkeringspladser Busstoppesteder Større attraktioner og seværdigheder Krydsende cykel- og vandreruter 2.2. Skilte med afstandsangivelse: Der er alt for få skilte med afstandsangivelse på både cykel- og vandreruten 2.2. Ruteskiltningen på Hærvejen bør på relevante steder suppleres med afstandsangivelse i km med 1 decimal til: Næste/nærliggende by/landsby (med én eller flere servicefunktioner) Næste/nærliggende rasteplads/toilet/vand Næste/nærliggende overnatningssted med piktogram for type Næste/nærliggende spisested med piktogram for type Næste/nærliggende dagligvarebutik/-kiosk (piktogram: indkøbskurv) Nærliggende attraktion/seværdighed med piktogram for type BIR/

8 2.3. Kilometersten Der er p.t. ikke opsat kilometersten langs ruterne fra Viborg til Padborg (eller omvendt). Kilometersten i granit el. lignende vil give besparelser på skilteomkostninger og forbedre serviceniveauet Der bør opsættes kilometersten med logo og angivelse af kilometerafstand fra Viborg (alternativt Padborg) for hver kilometer på vandreruten og for hver femte kilometer på cykelruten, hvor denne ikke følger vandreruten. Med kilometersten vil både brugere, aktører og myndigheder langs Hærvejen opnå en række fordele: a) Kilometersten vil erstatte mange lige-ud og beroligelsesskilte på ruterne. b) Aktører langs ruterne kan angive kilometersten for virksomhedens beliggenhed og/eller ruteinformation på eget materiale c) Med kilometersten er det betydeligt lettere at angive placering af faciliteter, servicefunktioner og seværdigheder på kortmateriale, infotavler m.m. d) Brugerne kan tidsberegne afstande til et ønsket mål Informationstavler Der findes kun ganske få informationstavler på såvel cykel- som vandreruten, der informerer om Hærvejen, ruteforløbet, oplevelser og faciliteter 2.4. For hver 10. km bør opsættes informationstavle med følgende indhold på dansk, tysk og engelsk: a) Information om Hærvejen generelt incl. lille Danmarkskort med hele ruteforløbet og markering her står du b) Information om kultur- og naturoplevelser på og ved Hærvejen i en radius af 10 km fra tavlens placering c) Detailkort over samme område som b) med markering af: o Ruteforløb med markering her står du o Krydsende ruter o Seværdigheder* o Naturområder (+ markering af område med vandretursfolder) o Kirker o Overnatningssteder o Spisesteder o Dagligvarebutikker/gårdbutikker* o Banegård BIR/

9 2.4. Informationstavler - fortsat o Busstoppested o Bemandet turistinformation o Rastepladser med borde/bænke* o Vand* o Toiletter* o Bålpladser* o Målestoksforhold *) med angivelse af nærmeste kilometersten d) Serviceinformation med adresse og telefonnummer samt evt. åbningstider på: o Alarm: læge/vagtlæge politi o Turistbureau o Overnatningssteder o Offentlig transport (tog/bus) tlf. til information om køreplan o Taxa o Cykelreparation o Seværdigheder o Evt. infotelefon (fortællinger om oplevelser i området) 2.5. Byinformationstavler Hærvejsruterne går oftest uden om byområder, hvor Hærvejsfarende ofte vil foretage diverse indkøb, spise etc. og har behov for at vide, hvor og hvilke servicefunktioner byen råder over Ved vejføringer fra Hærvejen mod byområder opsættes tavler med ruteanvisning til centrum samt bykort med markering af (minimum): Dagligvarebutikker Apotek Spisesteder Overnatningssteder Evt. turistinformation Tog/bus Taxa Evt. seværdigheder BIR/

10 3. BASISFACILITETER - RASTEPLADSER STATUS 3.1. Basisfaciliteter I Tilfredshedsanalysen fra 2008 gives en massiv kritik fra brugerne på basisfaciliteter som toiletter, vand, læ og affaldsstativer Rastepladser Derudover påpeges mangel på borde/bænke, læskure/shelters og bålpladser. ANBEFALINGER En del af kritikken på basisfaciliteter kan løses via bedre skiltning og informationstavler, jf. omstående, idet der rent faktisk allerede nu findes adgang til vand og toiletfaciliteter langs ruterne i bl.a. kirker, på attraktioner m.v Det bør sikres, at der er adgang til frisk vand og toiletfaciliteter På vandreruten for hver 5 km, max. 500 m fra ruten På cykelruten for hver 10 km, max. 1 km fra ruten 3.2. Det anbefales, at der for ca. hver 10. km findes rastepladser med borde/bænke og affaldsstativer. En fin løsning kunne her være, at etablere læskure/bålhytter efter Skov og Naturstyrelsens modeller/tegninger med borde/bænke og informationstavle (jf. 2.4.) BIR/

11 4. RUTEFORLØB OMLÆGNING AF RUTER OG ALTERNATIVE RUTER STATUS 4.1. Trafiktælling cykelruten Da 85 % af cykelruten udgøres af landeveje, er færdelssekvensen meget vigtig for Hærvejens mulighed for at blive anerkendt som international cykelrute efter tysk testmodel. ANBEFALINGER 4.1. Det anbefales at foretage trafiktællinger på alle relevante strækninger af cykelruten. Resultatet af trafiktællingen skal indgå i vurdering af evt. sikkerhedsforbedringer eller alternative ruteforløb/omlægning af ruter. Der findes p.t. ikke offentliggjorte trafiktællinger på relevante strækninger langs cykelruten Vandreruten mindre asfalt, mere grus Udover skilteproblematikken er vandrerutens forholdsvis lange strækninger på fast vej (asfalt og fliser), den største hindring for en kvalitetsmærkning af Hærvejen Omlægning af ruter / alternative ruter Både Dansk Cyklist Forbund (DCF) og Dansk Vandrelaug (DVL) anviser i deres rapporter konkrete forslag til omlægning af ruteforløb, primært grundet rutens delvist uacceptable - vejbelægning. I DCF-rapporten fremhæves det. at enkelte strækninger vurderes at være direkte livsfarlige i regnvejr! 4.2. I DVL rapporten anvises en række forslag til omlægning af de testede ruteforløb, som bør indgå i kommunernes stiplanlægning. Samtidig anbefales det, at etablere spor belagt med grus eller stenmel i vejsiden til at minimere strækninger med asfalt. En løsning, der også er velegnet som ridesti Direkte farlige strækninger skal omlægges. Alternativt henvises til alternativ rute i regnvejr (Se DCF-rapport). Der bør snarest muligt udarbejdes en oversigt over alternative ruteforslag/afstikkere til Hærvejen med henblik på, at: a) Minimere kedelige/meget trafikale strækninger b) Lede de Hærvejsfarende til byer/områder med servicefaciliteter og/eller spændende oplevelsestilbud. Når oversigten over alternative ruteforslag/afstikkere er udarbejdet, skal disse medtages på website, kort, informationstavler etc. BIR/

12 4.3. fortsat Ved rekreative ruteforløb som Hærvejen skal man imidlertid også sikre sig, at oplevelsesværdien og adgangen til servicefaciliteter er i top. Hærvejens ruteforløb går for størstedelens vedkommende gennem dejlige naturområder og forbi en række små og store kulturoplevelser. Der findes imidlertid også kedelige strækninger, som for en cyklist/vandrer, der bevæger sig i et rimeligt langsomt tempo, opfattes som uendeligt lange fortsat Desuden anbefales det at skilte alternative ruter med særlige alternative skilte. Det anbefales at fjerne og modificere smalle bomme på cykelruten (Se DCF-rapport) Det anbefales at indarbejde hensigtsmæssige omlægninger af ruteforløbene iht. til forslag i DCFs og DVLs rapporter i kommunernes stiplaner. Dog bør det samtidig sikres, at den foreslåede omlægning ikke skader oplevelsesværdien (dvs. nærheden til naturog kulturoplevelser). Dertil kommer, at afstanden til servicefaciliteter som indkøb, spise- og overnatningsfaciliteter m.m. specielt for vandrere er alt for stor, da Hærvejsruterne kun i meget begrænset omfang går gennem byområder med servicefaciliteter. BIR/

13 Litteraturliste: Hærvejen 2009 til fods. En rapport fra Dansk Vandrelaug, december Kan ses på under menuen Tal og tendenser Hærvejen - Cykelruten fra Viborg til Padborg. Dansk Cyklistforbund, oktober Kan ses på under menuen Tal og tendenser Hærvejen Tilfredshedsundersøgelse Saabye, Stendrup & Partners. Kan ses på under menuen Tal og tendenser Projekt Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer Projektledelse Region Syddanmark: Projektledelse Region Midtjylland: Syddansk Turisme Viborg Turistbureau Teglgårdsparken 101 Nytorv Middelfart 8800 Viborg Tlf tlf BIR/

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Vejvisning og cykelkort

Vejvisning og cykelkort FOTO: Odense Kommune Vejvisning og cykelkort Planlægning for cyklister handler ikke kun om stier og veje. Vejvisning og information er også vigtige parametre. Endelig er det især hensigtsmæssigt at anlæg,

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Hærvejen Cykelruten fra Viborg til Padborg

Hærvejen Cykelruten fra Viborg til Padborg Hærvejen Cykelruten fra Viborg til Padborg Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund, Oktober 2009 ved: Per Christiansen, Erik Hansen og Kristian Tommerup Simonsen 1 Indledning... 3 2 Metode... 4 3 Fremkommelighed

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag HistoriskAtlas.dk er et digitalt atlas med stedbaseret formidling af den lokale og nationale historie i tekst, lyd og billeder. Fortællingerne kan

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1 Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)?

Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)? Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)? Hvem er projektejer? Projektets politiske og organisatoriske ejerskab Teknisk Udvalg / Teknik

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012 Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Indledning Hærvejene i Nordjylland er et fælles kommunalt projekt omfattende otte kommuner

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten Det fremtidige arbejde med Vestkystruten Henrik Lythe Jørgensen og Peter Ole Sørensen Projekt Rekreative ruter Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme August 2016 Cykelrute i nogenlunde tilstand Der er

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Udkast: Skiltning af mountainbikeruter med sværhedsgrader

Udkast: Skiltning af mountainbikeruter med sværhedsgrader Udkast: Skiltning af mountainbikeruter med sværhedsgrader Fælles anbefalinger fra DGI, DCU og Naturstyrelsen. Med disse anbefalinger er sigtet, at der fremover skabes en for alle parter gennemskuelig standardiseret

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side.

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side. Referat fra møde mellem Vej & Park/Vejle Kommune og arbejdsgruppen/jelling Lokalråd den 18. juni 2014 Bløde trafikanter Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling Til stede: Camilla Mølgaard, Anlæg & Infrastruktur/Vejle

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Missing links Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Udvikling af Naturstyrelsens HOTspots Udvikling af støttepunkter for brug af naturen Plads

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet Hærvejen -- et moderne oplevelsesrum med historiske rammer

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet Hærvejen -- et moderne oplevelsesrum med historiske rammer Resultatkontrakt Vedrørende Projektet Hærvejen -- et moderne oplevelsesrum med historiske rammer 1.7.2008-28.2.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-20-08 1-33-76-21-10-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Indsendt af Foreningen Oplevelsesstiens Venner. CVR nr. 35 32 41 78 Den 6. november 2015 Til Ringsted Kommune, Teknik og Miljø og til orientering

Læs mere

Bed+Bike: Certificeringsfordele & Kriterier

Bed+Bike: Certificeringsfordele & Kriterier Bed+Bike: Certificeringsfordele & Kriterier 2018 Bed+Bike Basis Bed+Bike Sport 2.000 kr. (ex. moms) 1.200 kr. (ex. moms) Fælles rammer for udvikling af turismevirksomheden Mulighed for at benytte sig af

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Hærvejen 2009 til fods

Hærvejen 2009 til fods Hærvejen 2009 til fods en rapport fra Dansk Vandrelaug december 2009 En rapport fra Dansk Vandrelaug side 1 Hærvejen 2009 til fods, en rapport fra Dansk Vandrelaug Tekst: Lis Nielsen, formand for European

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Aalborg Kommune Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Vadum Banesti - porten mellem storbyen og vestkysten COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

BILAG 1 Kriterier for anbefalede skoleveje

BILAG 1 Kriterier for anbefalede skoleveje BILAG 1 Kriterier for anbefalede skoleveje 1. Kriterier for anbefalede skoleveje I forbindelse med udpegelse af anbefalede skoleveje opsættes en række kriterier, som skal tilgodese, hvornår børn på forskellige

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi

Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi Rammer Outdoorstrategi Både små og store oplevelser Oplevelserne i Kolding Kommune er mange og varierede. Nogle er store og nogle er små. Alle med deres

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE

KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE BILAG 1 KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE I forbindelse med udpegning af anbefalede skoleveje opsættes en række kriterier, som skal tilgodese, hvornår børn på forskellige alderstrin vurderes at kunne

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Maj 2010. Projekttitel: Storslået natur- og kulturoplevelser for alle. Oplysning om ansøger: Sir Lyngbjerg Plantage.

PROJEKTBESKRIVELSE. Maj 2010. Projekttitel: Storslået natur- og kulturoplevelser for alle. Oplysning om ansøger: Sir Lyngbjerg Plantage. PROJEKTBESKRIVELSE Maj 2010 Projekttitel: Storslået natur- og kulturoplevelser for alle. Oplysning om ansøger: Sir Lyngbjerg Plantage. I 1879 blev der stiftet et aktieselskab med navnet Aktieselskabet

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov Side 1/7 NST Midtjylland Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Dato: 13-12-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-111-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten Turismepræsentation for landdistriktsudvalget 2. september 2015 Gesten Basalt 3 indsatsområder/målgrupper Det gode liv voksne par på ferie uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme/mødelokaler Og vores egne

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

forside: Stier i Middelfart Kommune strategi og handlingsplan

forside: Stier i Middelfart Kommune strategi og handlingsplan forside: Stier i Middelfart Kommune strategi og handlingsplan 1 DEFINITIONER. (Inspireret af Friluftsrådets publikation Stier, 2011) Stier er færdselsarealer, der er forbeholdt gående, cyklende, ridende

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere