Rapport fra forstudie vedrørende. Wind Power Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra forstudie vedrørende. Wind Power Academy"

Transkript

1 Rapport fra forstudie vedrørende Wind Power Academy

2 Danmarks førerposition skal fastholdes. Vi skal fremtidssikre Danmark. Vi skal sælge den viden, som vi har opsamlet gennem årtier på vindmølleområdet. Den viden er uvurderlig i en fremtid, hvor verden er nødt til at forske i vedvarende energi.

3 Wind Power Academy Om denne rapport Udarbejdet af Tage Dræbye, DRÆBYE Rådgivning og projektledelse Januar 2006 Fotos: Energi E2, Vestas Wind Systems og Multimedie Forlaget Layout og tryk: Multimedie Forlaget

4 1. Forord Energi E2 har besluttet at etablere en testplads for 0-serie havvindmøller på Vestlolland. På testpladsen vil blive opstillet typegodkendte store møller, som er planlagt at skulle indgå i de havmølleparker, som Energi E2 deltager i etableringen af. Testpladsen er placeret i Rudbjerg kommune. Den er medtaget i Storstrøms Amts regionplan og forventes etableret i perioden fra og med I lyset af denne udvikling tog Rudbjerg Kommune initiativ til at gennemføre overvejelser om, hvorledes der kunne skabes en yderligere udvikling omkring vindkraft på Lolland. I samarbejde med interessenter inden for vindkraftsektoren blev udarbejdet en vision, hvori indgår en række potentielle muligheder for udvikling på Lolland i relation til vindkraft. Denne vision fik navnet Wind Power Academy (WPA). Med udgangspunkt i visionen har DRÆBYE Rådgivning og Projektledelse ved Tage Dræbye i perioden september 2005 til januar 2006 gennemført et forstudie om etablering af Wind Power Academy. Allan Munk, Erhvervsråd Lolland-Falster har deltaget i forstudiets projektgruppe. Energistyrelsen har ydet tilskud til gennemførelsen af forstudiet. Forstudiet har været tilrettelagt i samarbejde med en styregruppe bestående af: Tom Larsen, Rudbjerg Kommune (formand) Per Hjelmsted Pedersen, Energi E2 Peter Hauge Madsen, Siemens Wind Power A/S Hans Vestergaard, Vestas Wind Systems A/S Peter Hjuler Jensen, Forskningscenter Risø Forstudiets rapport har været behandlet i og kommenteret af styregruppen, men ansvaret for den endelig udformning ligger alene hos Dræbye Rådgivning og Projektledelse. Undervejs i forstudiet blev konstateret, at de strategiske overvejelser vedr. etablering af Wind Power Academy i høj grad stemte overens med Videnskabsministeriets udbud Regionale Teknologicentre. Som led i forstudiet er derfor etableret et samarbejde mellem berørte videninstitutioner og virksomheder om en ansøgning om statstilskud inden for dette udbud. Denne ansøgnings centrale dele er medtaget som bilag B i rapporten. Vi vil gerne takke de mange, der har medvirket gennem deltagelse i interviews, deltagelse i workshops og seminarer, udarbejdelse af ansøgning om Regionalt Teknologicenter samt Energistyrelsen for tilskuddet til forstudiet På styregruppens vegne Tom Larsen Formand Wind Power Academy Side

5 2. Indholdsfortegnelse 1. Forord 7 2. Indholdsfortegnelse 9 3. Sammenfatning Baggrund Udvalgte udviklingstendenser for vindkraft Lolland i et vindkraft-perspektiv Om forstudiet, problemstilling og tidshorisont Fokusering af WPA s aktiviteter Mulige delelementer i Wind Power Academy Udviklingscenter serviceleverandører Udviklingscenter underleverandører(produkter) Standardisering og certificering Salgsfunktioner for vindmølleproducenter Arbejdsplads- og mødefaciliteter Oplevelsescenter VE Vedvarende energi Professionelt konference/mødested Uddannelse og efteruddannelse Integrerede energiaktiviteter Sammenfattende SWOT-analyse Konklusioner og anbefalinger Strategi for etablering af Wind Power Academy Regionalt Teknologicenter, Drift af vindmøller Et løbende arbejde for forankring af andre projektaktiviteter Oplevelsescenter Vind/Vedvarende Energi Det videre arbejde 51 Bilag A, Wind Power Academy, Kappel på Lolland 52 Bilag B, Ansøgning om tilskud til Regionalt Teknologicenter, vindmølledrift 54 Wind Power Academy Side

6 3. Sammenfatning I år 2010 vil verdens største havvindmøllepark (Nysted + Rødsand II) være beliggende i Østersøen syd for Lolland. Den samlede effekt vil være på mere end 350 MW. Der er i dag en række aktiviteter i relation til vindkraft på Lolland og desuden har Energi E2 besluttet at etablere af en testplads for 0-serie havvindmøller på Vestlolland (ved Kappel, som ligger i Rudbjerg Kommune, fra 1. januar 2007 den nye Lolland Kommune). På testpladsen vil blive opstillet typegodkendte store vindmøller, som er planlagt at skulle indgå i de havmølleparker, som Energi E2 deltager i etableringen af. Eftersom Energi E2 ønsker at basere disse parker på de nyeste og største vindmøller, ønskes et halvt til et helt års driftserfaring med møllerne, inden de opsættes i havmølleparkerne. Gennem en løbende fejlretning/optimering i denne periode skal opnås en høj rådighedsfaktor og forbedret levetid for de møller, der opstilles i den pågældende park. Når parken er etableret fortsættes driften af testmøllen yderligere i nogle år som en identisk kopi af parkens møller. Herved opnås mulighed for at afprøve eventuelle modifikationer på testmøllen, inden de i givet fald iværksættes på havmølleparkens møller. Testpladsen vil udbygget rumme omkring 10 state-of-the-art 0-serie vindmøller beregnet for placering på havet. De først opstillede (i 2007) forventes at være på 4-5 MW. De efterfølgende vil være på 5MW+. Der vil være tale om møller af forskelligt fabrikat. Testpladsen er medtaget i Storstrøms Amts regionplan. I forbindelse med etableringen skal der gennemføres en VVM-redegørelse og evt. udarbejdes og vedtages et regionplantillæg. Denne proces er i gang. Etableringen af Energi E2 s testplads ved Kappel vil umiddelbart medføre en vis økonomisk aktivitet på Vestlolland (etablering af testpladsen og forskellige følgeaktiviteter). I lyset af denne udvikling tog Rudbjerg Kommune for et års tid siden initiativ til at gennemføre overvejelser om, hvorledes der kunne skabes en yderligere udvikling omkring vindkraft på Lolland. I samarbejde med interessenter inden for vindkraftsektoren blev udarbejdet en vision, hvori indgår en række potentielle muligheder. Denne vision fik navnet Wind Power Academy (WPA). Med udgangspunkt i visionen har DRÆBYE Rådgivning og Projektledelse ved Tage Dræbye i perioden september 2005 til januar 2006 gennemført et forstudie om etablering af Wind Power Academy. Forstudiet er finansieret af tilskud fra Energistyrelsen, Udgangspunktet for forstudiets analyser og de tilhørende vurderinger har været de potentielle interessenter i visionens aktiviteter. Der er således interviewet omkring 20 af interessenterne, og der er i denne forbindelse også gennemført en konkretisering af de elementer, der indgår i visionen. I forstudiet er vurderet mulighederne for opbygning af WPA-aktiviteter parallelt med etableringen af Energi E2 s testplads. Tidshorisonten er således primært perioden I analysen er det fundet formålstjenligt at gennemføre en fokusering og afgrænsning af WPA s aktiviteter inden for denne 5-årige tidshorisont. I visionen om WPA indgår således hele vindkraftsektoren som målgruppe for WPA. Imidlertid er der i forvejen et veletableret værdisystem af virksomheder og videnmiljøer i sektoren. De planlagte vindkraftaktiviteter på Lolland, herunder også Energi E2 s testplads, vil på kort sigt ikke afgørende ændre på dette. Wind Power Academy Side 11

7 I forstudiet er imidlertid også konstateret, at der er en betydende forskel mellem på den ene side værdisystemet: Design og fremstilling af vindmøller og på den anden side værdisystemet: Drift af vindmøller. Der er ikke behov for nye videninstitutioner og virksomhedsnetværk i det førstnævnte værdisystem: Design og fremstilling af vindmøller, som hensigtsmæssigt kan placeres på Lolland. Dette er bekræftet i forstudiet, hvor der kun er konstateret ganske få behov hos virksomheder i denne gruppe, som kunne tænkes at resultere i investering i/lokalisering af aktiviteter i forbindelse med Wind Power Academy på Lolland. Det kan bestemt ikke afvises, der på længere sigt vil være sådanne behov, men forstudiets analyser har været begrænset til de nærmeste år. Eftersom interviewene har været begrænset til danske aktører, er det også muligt, at behovene er andre hos internationale aktører. Der foreligger nogle indikationer på, at dette kunne være tilfældet. Billedet er anderledes for værdisystemet drift. Her foregår i disse år en løbende specialisering af virksomhederne. Flere videnmiljøer beskæftiger sig med området, men der har samtidig ikke været særligt mange aktiviteter direkte målrettet mod møllernes drift. Aktørerne i værdisystemet er ikke i samme grad som værdisystemet design/fremstilling lokaliseret i geografiske klynger i Midtjylland, men er bredt lokaliseret i hele Danmark. Både den indledende fokusering og den SWOT-analyse, der er gennemført som led i forstudiet, har bekræftet, at værdisystemet drift udgør en målgruppe, som der er grundlag for at arbejde videre med i forbindelse med etableringen af Wind Power Academy. Markedsudviklingen for virksomhederne i værdisystemet drift vil dog i høj grad blive påvirket af graden af outsourcing hos hovedaktørerne(ejere/developere). Og graden af outsourcing kan igen påvirkes af behovet for specialiserede kompetencer. Jo mere videntunge værdisystemets virksomheder bliver, jo større outsourcing vil forekomme. Der er to hovedbegrundelser for forstudiets fokusering på værdisystemet drift: Leverancesystemet for vindmøllers drift er under opbygning og denne opbygning vil kunne understøttes af aktiviteter inden for rammerne af Wind Power Academy, med Energi E2 s testplads ved Kappel som det vigtigste aktiv. I og med der ikke i øjeblikket er en regional specialisering inden for dette værdisystem, så kan etablering af et regionalt teknologicenter medvirke til, at Lolland får en styrkeposition på området. Også i denne sammenhæng er Energi E2 s testplads vigtig. Andre drivere i udviklingen af værdisystemet drift er: Der er et stadigt stigende økonomiske potentialer knyttet til drift af vindmøller, specielt drift af havvindmøller. Driftsudgifterne udgør over møllens samlede levetid på ca. 25 år op imod 40% af totalomkostningerne. Der er ingen anden naturlig geografisk placering af aktiviteter knyttet til vindmøllernes drift, hvorfor etablering af fælles aktiviteter i geografisk nærhed af testpladsen forekommer oplagt. Wind Power Academy Side 13

8 Forstudiet kan ikke svare entydigt på, om der er et langsigtet grundlag for etablering af Wind Power Academy. Der er identificeret det beskrevne potentiale i relation til værdisystemet drift og der er blandt interessenterne i dette værdisystem konstateret en substantiel interesse i centrets mulige aktiviteter De gennemførte interviews har således sammen med den workshop om mulighederne for Vindmølleindustriens service- og underleverandører, der blev afholdt den 5. december, bekræftet antagelsen om, at D er eksisterer et behov for videnudvikling og netværksdannelse omkring drift af vindmøller Energi E2 s testplads udgør et vigtigt aktiv i etableringen af et videncenter Forstudiet konkluderer på denne baggrund med et forslag til en strategi for etablering af Wind Power Academy med tre hovedelementer: A. Etablering af et regionalt teknologicenter for vindmølledrift B. E t løbende arbejde for forankring af projektaktiviteter i relation til havvindmøller i Wind Power Academy (både inden for teknologicentrets rammer og uden for) C. E tablering af et oplevelsescenter vindenergi/vedvarende energi rettet mod offentligheden. Det foreslås videre, at Wind Power Academy s kerneaktivitet bliver foreslåede teknologicenter for vindmølledrift. Der tænkes i den forbindelse på alle aktiviteter knyttet til møllernes driftsperiode, såsom: Netværk for interessenterne i drift Udviklingsværksted, arbejdssted og mødested Ramme for uddannelsesaktiviteter rettet mod driftspersonale Ramme for etablering af samarbejde om og gennemførelse af projektaktiviteter Etableringen baseres på ansættelse af en mindre stab i Videncentret, i første omgang i en afgrænset forsøgsperiode på 4 år. Det finansielle grundlag for etableringen er der mulighed for at fremskaffe via Videnskabsministeriets program for Regionale teknologicentre, som bygger på dels statslige, dels på regionale midler. Som fagligt grundlag foreslås aktiviteter i relation til levetid, holdbarhed, kvalitetssikring og løbende drift af vindmøller. Der kan være tale om aktiviteter inden for områder som tilstandsovervågning, inspektion, testning, vedligeholdelses- og service-metoder, uddannelse og træning. Eksempler på mulige udviklingsområder er bl.a. metoder til Non Destructive Testing (NDT) og Testning/Inspektion af vingerne uden at der skal personer op på dem. Centret kan inden for disse områder arbejde med metodeudvikling og udvikling af værktøjer (sensorer, scannere, løfteudstyr m.v.) til brug for driftsopgaverne. En anden naturlig opgave er erfaringsopsamling fra vindmølledriften og nyttiggørelse af disse erfaringer. Konkret foreslås således gennemført et (økonomisk) nøgletalsprojekt. Desuden foreslås en række netværksaktiviteter, ligesom interessenterne inviteres til at lokalisere egne aktiviteter i centret. Wind Power Academy Side 15

9 Der er i forbindelse med forstudiet taget initiativ til et samarbejde mellem FORCE, RISØ og EUC Lolland om en ansøgning om tilskud til etablering af et regionalt teknologicenter. Center for El-teknologi ved DTU (Ørsted) indgår også i ansøgningen. Ud over de projektaktiviteter, som indgår i forslaget, vil Energi E2 s testplads give mulighed for andre udviklingsprojekter. I 5-årsperioden må det antages, at hovedaktørerne i sådanne projekter vil være de vindmøllefabrikanter, som får opstillet møller på testpladsen sammen med Energi E2. Ønsket om beskyttelse af viden om de møller, der er på vej til markedet, vil lægge begrænsninger på den adgang, som andre virksomheder vil have til at benytte testpladsen. På samme måde vil garantiforpligtelser og møllernes drift som kommercielle produktionsenheder begrænse adgang til forsøg på møllerne, som ikke er initieret af E2 eller mølleleverandørerne. På den anden side vil disse møller være meget attraktive i forhold til at tiltrække aktiviteter omkring udvikling af komponenter og serviceydelser. Der er dog også tre lidt ældre store testmøller i Stensø Industripark (beliggende mellem Rudbjerg og Nakskov Kommuner), som muligvis også kan indgå i udviklingsaktiviteter. Og der er mulighed for udviklingsaktiviteter i samspil med andre VE-aktiviteter på Vestlolland. Blandt mulige interessenter i sådanne udviklingsaktiviteter er også underleverandørerne i værdisystemet design og fremstilling af vindmøller. Det er derfor vigtigt, at der løbende foregår et arbejde med at tiltrække sådanne aktiviteter til Wind Power Academy, samt at der er faciliteter, som kan benyttes af disse projekter. I forbindelse med Nysted Vindmøllepark er etableret et udstillingsområde Vindens Verden om vindkraft og havvindmøller. Og der er her planer om at udvikle dette til en attraktiv aktivitet for offentligheden med besøgende om året. Det vil være hensigtsmæssigt at se denne aktivitet i sammenhæng med Wind Power Academy. Et sådant oplevelsescenter, som nok skal have en bredere teknologibaggrund end vind (f.eks. vedvarende energi) vil kunne indgå i det spektrum af turistaktiviteter, som allerede findes på Lolland-Falster (Knuthenborg, Lalandia, Middelaldercentret m.fl.) Et Oplevelsescenter Vedvarende Energi er tænkt som et eksperimentarium, hvor teori og teknologi for vindkraft og andre VE-teknologier præsenteres interaktivt for den almindelige borger (familier, skoler m.v.) Det vil samtidig give synergimuligheder i forbindelse med etablering af et professionelt konference- og mødecenter. Der er imidlertid tale om en aktivitet, som kræver en betydelig investering. At opnå denne investering vil formentlig kun være muligt, såfremt der findes en professionel partner til aktiviteten. Wind Power Academy Side 17

10 4. Baggrund 4.1 Udvalgte udviklingstendenser for vindkraft Vindkraft er en vigtig dansk erhvervsmæssig styrkeposition. I en række lande, heriblandt Danmark, vil det vigtigste fremtidige markedsområde for vindkraft fremover være havmølleparker. Møllerne til placering på havet bliver stadig større. Nysted havmøllepark består af møller på 2,3 MW. De største møller på markedet er i dag på 3-4 MW og de møller, der er i testfasen, befinder sig i 5 MW-klassen. Den enkelte mølles pålidelighed og levetid får stigende økonomisk betydning. I vurderingen af risiko får det således selvstændig betydning, at et længere driftsstop på en enkelt mølle påvirker den samlede produktion relativt meget. Placeringen af møllerne på havet fordyrer desuden drift og vedligehold (forhold som logistik, arbejdsforhold, sikkerhed får nye dimensioner ved opstilling af møller på havet), begrænsninger i tilgængeligheden som følge af havplaceringen påvirker også omfanget af konsekvenserne af et driftsstop. Eftersom opskaleringen af vindmøllerne indtil nu har medført en lavere el-produktionspris, er tendensen fortsat, at de møller, der ønskes anskaffet til fremtidige havmølleparker, skal være så store som muligt under skyldig hensyntagen til pålideligheden. Samlet set indebærer udviklingen mod havvindmøller en gradvis forøgelse af den andel af totalomkostningerne, som udgøres af drift, vedligehold og service. Det er skønnet, at disse omkostninger i faste priser og med en driftsperiode på 25 år udgør op imod 40% af totalomkostningerne. Wind Power Academy Side 19

11 4.2 Lolland i et vindkraft-perspektiv I 2010 vil verdens - sandsynligvis største - havvindmøllepark (Nysted + Rødsand II) være beliggende i Østersøen syd for Lolland. Parkens samlede effekt vil være på mere end 350 MW. 4 Vindeby 7 Nøjsomhed Saunsø Kappel Kappel - Energi E2 Ny demonstrations- og testplads - etape 1. 7 Center for Subsea Technologies Testområde for bølge- og tidevandsmaskiner. 2 Bogø inddæmning - Energi E2 Demonstrations- og testplads - etape 2. 8 Brintsamfund Forsøgs- og demonstrationscenter Saunsø Eksisterende testplads (DONG). Vindeby Testområde. Nøjsomhed Udlagt testområde Miljøcenter / LA21 Videncenter Råhavegård Forsøgsarealer. Mulige test- og forsøgsbyer for spildevandsanlæg og alternative energiforsyninger. 6 Nysted og Rødsand II vindmølleparker År 2010 mere end 350 MW. Kramnitse, Rødby pumpestation Større vandmasser til forsøgs- og produktionsanlæg. Der er allerede i dag en koncentration af aktiviteter i relation til vindkraft på Lolland. Boks 1 på næste side indeholder en kortfattet oversigt over disse aktiviteter. Bl.a. begrundet i de tidligere kort beskrevne udviklingstendenser for vindkraft har Energi E2 besluttet at etablere en testplads for 0-serie havvindmøller på Lolland (ved Kappel i Rudbjerg Kommune, fra 1. januar 2007 Lolland Kommune). På denne testplads vil blive opstillet typegodkendte store møller, som er planlagt at skulle indgå i de havmølleparker, som Energi E2 deltager i etableringen af. Eftersom der i sagens natur er begrænset erfaring med drift og pålidelighed af disse møller, der endnu ikke er i egentlig serieproduktion, ønsker Energi E2 driftserfaring med møllerne på land inden beslutning om opstilling i havvindmølleparker. Gennem en løbende fejlretning/optimering og opsamling af driftserfaringer i denne periode skal opnås en høj rådighedsfaktor og forbedret levetid for de møller, der opstilles i den pågældende park. Wind Power Academy Side 21

12 Boks 1: Vindkraftaktiviteter på Lolland V indeby havmøllepark blev etableret tilbage i 1991 som en af de første havmølleparker og har haft omkring 15 års drift. N ysted Havmøllepark (Rødsand I) er med sine 165 MW installeret effekt allerede i dag en af verdens største offshore vindmølleparker H avmølleparken Rødsand II er i øjeblikket i udbud og forventes etableret senest i 2010 med en installeret effekt på 210 MW P å land er der bl.a. vindmølleparken Nøjsomhedsodde og et større antal klynger og enkeltstående møller. V estas Wind Systems har vingefabrik i Nakskov. Fabrikken producer vinger, er uddannelses- og træningscenter for virksomhedens vingefabrikker og er desuden oplagringssted og omladningssted for møllevinger. D er er der flere virksomheder, som leverer til vindmøllesektoren. Det gælder bl.a. Skagen Sandblæsning og Jupiter Plast. E rhvervsuddannelsescenter Lolland gennemfører uddannelsesaktiviteter for medarbejdere på Vestas fabrik i Nakskov E nergi E2 har besluttet at etablere en testplads for 0-serie havvindmøller ved Kappel i Rudbjerg Kommune. Når parken er etableret fortsættes testmøllens drift yderligere i nogle år som en identisk kopi af parkens møller. Herved opnås mulighed for at afprøve eventuelle modifikationer på testmøllen, inden de i givet fald iværksættes på havmølleparkens møller. Testpladsen vil udbygget rumme omkring 10 state-of-the-art 0-serie vindmøller beregnet for placering på havet. De først opstillede (i 2007) forventes at være på 4-5 MW. De efterfølgende vil være på 5MW+. Der vil være tale om møller af forskelligt fabrikat. Testpladsen er placeret ved Kappel og er medtaget i Storstrøms Amts regionplan. I forbindelse med etableringen skal der gennemføres en VVM-redegørelse og evt. udarbejdes og vedtages et regionplantillæg. Denne proces er i gang. I forbindelse med etableringen af testpladsen gennemfører Energi E2 en renovering af de eksisterende møller på land (vindmølleparken ved Kappel og en række enkeltstående, mindre møller opstillet i Bogø inddæmning skrottes). Denne renoveringsplan er i gang og Energi E2 har gennemført en række grund- og mølleanskaffelser som led i planen om testpladsen (bl.a. for at forebygge støjgener for naboer). Wind Power Academy Side 23

13 5. Om forstudiet, problemstilling og tidshorisont Etableringen af Energi E2 s testplads ved Kappel vil umiddelbart medføre en vis økonomisk aktivitet på Vestlolland (etablering testpladsen og forskellige følgeaktiviteter). Samtidig er der potentiale for en yderligere udvikling. Det centrale element i opgørelsen af potentialet er: Energi E2 s testplads vil - når den er etableret med flere møller - være et unikt aktiv for vindkraftsektoren i Danmark. Ved at udnytte dette aktiv ville der kunne opnås et erhvervsmæssigt spin-off for Lolland, som er større end den direkte effekt af etableringen af testpladsen. Dette spin-off er det primære mål for de aktiviteter, der har været arbejdet med i forstudiet. I lyset af denne udvikling tog Rudbjerg Kommune initiativ til at gennemføre overvejelser om, hvorledes der kunne skabes en yderligere udvikling omkring vindkraft på Lolland. I samarbejde med interessenter inden for vindkraftsektoren blev tegnet et fremtidsbillede, hvori indgår en række potentielle muligheder for udvikling på Lolland i relation til vindkraft. Denne vision fik navnet Wind Power Academy (WPA). Med udgangspunkt i visionen har DRÆBYE Rådgivning og Projektledelse ved Tage Dræbye i perioden september 2005 til januar 2006 gennemført et forstudie om etablering af Wind Power Academy (WPA). Udgangspunkt for forstudiets analyser og vurderinger har været de potentielle interessenter i visionens aktiviteter. Der er i denne forbindelse gennemført en konkretisering af visionens enkelte elementer (Rapportens afsnit 7). I forstudiet er vurderet mulighederne for opbygning af WPA s aktiviteter parallelt med, at Energi E2 s testplads etableres. Den anvendte metode har været kvalitativ analyse omfattende desk research, ca. 20 interviews med interessenter og mulige samarbejdspartnere, en workshop med interessenter i havvindmøllernes driftsfase samt møder i styregruppen. Interviewpersoner og deltagere i workshoppen fremgår af bilag C. De potentielle interessenter i WPA er - med afsæt i en beskrivelse af visionen og Energi E2 s testplads - blevet stillet spørgsmålet: What s in it for you? Interviewenes emner har ikke været begrænset til elementerne i afsnit 7, men har været åbne: Har I nogle uopfyldte behov, som kunne varetages af Wind Power Academy? Begrundelsen for denne angrebsvinkel er, at hvis interessenterne ikke kan se, at der er noget konkret i WPA for dem, så vil viljen til at investere i WPA s aktiviteter være begrænset. Investering kræver, at der eksisterer en egeninteresse for den pågældende virksomhed. Uanset at visionen om WPA har en betydelig længere tidshorisont, er der fokuseret på mulige aktiviteter i 5-års perioden Nærværende rapport beskriver resultatet af forstudiet. Wind Power Academy Side 25

14 6. Fokusering af WPA s aktiviteter Den første interviewrunde pegede på klare forskelle i interessen for WPA, afhængigt af hvor den interviewede virksomhed befandt sig i værdikæden. Det er derfor fundet mest formålstjenligt at træffe et valg om fokusering og afgrænsning af WPA s strategi og aktiviteter inden for den 5-årige tidshorisont I visionen om WPA indgår hele vindkraftsektoren som målgruppe. Imidlertid er der i forvejen et veletableret værdisystem af virksomheder og videnmiljøer i sektoren. De planlagte vindkraftaktiviteter på Lolland, herunder også Energi E2 s testplads vil på kort sigt ikke afgørende ændre på dette. Igennem forstudiet er imidlertid også konstateret, at der er forskel mellem på den ene side værdisystemet: Design og fremstilling af vindmøller og på den anden side værdisystemet: Drift af vindmøller. En del af årsagen til, at det er relevant at sondre mellem de to værdisystemer er, at mens markedet omkring salg af vindmølle til parker på havet tidligere entydigt var et turn-key marked med vindmøllefabrikanten som turn-key leverandør, foregår der en udvikling i en del af markedet i retning af multicontracting. DE TO VÆRDISYSTEMER Eksterne driftsleverandører Vindmøllefabrikanter Råvareleverandører Generelle underleverandører Specialiserede underleverandører Køber Ejer Underleverandører med ydelser i driften (f. eks. bremser og gear) Vindmøllefabrikanter Ejerens driftsorganisation Ejerens driftsorganisation Vindmøllefabrikanter Værdikæde design / fremstilling Værdikæde drift År 0 År 5 År 10 År 15 År 20 År 25 Der er samlet set en række tegn på en udvikling i retning mod de to delvist adskilte værdisystemer, som er beskrevet på figuren. Wind Power Academy Side 27

15 Det centrale forhold i denne udvikling er, at de to værdisystemer har hver sin hovedaktør. I værdisystemet design/fremstilling er vindmøllefabrikanten hovedaktør. I værdisystemet drift går udviklingen i retning af, at det er den kompetente køber, der er hovedaktøren. Energi E2 s store investering i testpladsen på Lolland kan ses som et konkret eksempel på, at denne udvikling er i gang. Der er både forskelle og ligheder mellem de to værdisystemer. Den vigtigste forskel er det omtalte skift af hovedaktør. En lighed er, at flere virksomheder/virksomhedstyper indgår i begge værdisystemer. Det gælder således vindmøllefabrikanterne og en række underleverandører til fremstillingen af vindmøller. Grænsefladen mellem de to værdisystemer udgøres af opstillingen af havvindmøllen. Man kunne måske tale om et tredje værdisystem, idet der i grænsefladen omkring opstillingen af havvindmøllerne også opererer et antal specialiserede virksomheder, der netop arbejder i denne grænseflade. Det gælder således kabellægning og etablering af nettilslutning, design og udførelse af fundamenter, transport og montage af møllerne. I den skitserede model tilhører disse virksomheder det ene eller det andet af de to værdisystemer, afhængigt af, om det er ejer/developer eller det er vindmøllefabrikant, der er hovedaktør. I overensstemmelse med udviklingen i retning af multicontracting er disse virksomheder i forstudiet blevet vurderet som primært tilhørende værdisystemet drift. Værdisystemet design og fremstilling er et etableret værdisystem med tilknyttede videnmiljøer. De tilhørende virksomheder er geografisk koncentreret i Midtjylland og er kun i begrænset omfang knyttet til Lolland 1. Der er heller ikke behov for nye videninstitutioner og virksomhedsnetværk i dette værdisystem 2. Der er endelig i forstudiet kun konstateret ganske få behov hos virksomhederne i denne gruppe, som kunne tænkes at resultere i investering i/lokalisering af aktiviteter i forbindelse med Wind Power Academy på Lolland. Der er dog, som det fremgår af de efterfølgende afsnit, undtagelser fra denne konstatering. Det kan bestemt ikke afvises, at der på længere sigt vil være sådanne behov, men forstudiets analyser har været begrænset til de nærmeste år. Eftersom interviewene har været begrænset til danske aktører, er det også muligt, at der er andre behov hos internationale aktører. Der foreligger nogle indikationer på, at dette kunne være tilfældet. Situationen er anderledes for værdisystemet drift. Her er der tegn på en igangværende specialisering af virksomhederne. Flere videnmiljøer beskæftiger sig med området, men der har været klart færre målrettede aktiviteter i forhold til møllernes drift. Aktørerne i værdisystemet er ikke i samme grad som værdisystemet design/fremstilling lokaliseret i geografiske klynger i Midtjylland, men er bredt lokaliseret i hele Danmark. 1 Videninstitutionerne der betjener værdisystemet design og udvikling er lokaliseret over hele landet, idet en væsentlig del af den langsigtede forskning foregår på Sjælland (Risø) og i Hovedstaden (DTU), hvorimod virksomhederne overvejende ligger i Jylland. Der er enkelte lollandske virksomheder, som indgår i dette værdisystem (Vestas vingefabrik i Nakskov, Skagen Sandblæsning, Jupiter Plast) 2 Der er således allerede af Center for Underleverandører - etableret et netværk af underleverandører til Vindmølle- fabrikanterne Wind Power Academy Side 29

16 I det omfang Energi E2 s testplads har indflydelse på evt. lokalisering af aktiviteter på Lolland, er der også forskelle på vilkårene for virksomhederne i de to værdisystemer, ikke mindst i perioden De møller, der opstilles på testpladsen, er fabrikanternes nyeste møller og vil naturligt være omfattet af en række forholdsregler, som skal sikre beskyttelse af den viden, der er repræsenteret i den pågældende mølletype. På samme måde vil garantiforpligtelser og møllernes drift som kommercielle produktionsenheder begrænse adgang til forsøg på møllerne, som ikke er initieret af E2 eller mølleleverandørerne. På den anden side vil disse møller være meget attraktive i forhold til at tiltrække aktiviteter omkring udvikling af komponenter og serviceydelser. Det vil derfor være forbundet med en række vanskeligheder for andre end vindmøllefabrikanterne og Energi E2 at gennemføre projekter, som griber ind i møllen. Derimod kan det være enklere at gennemføre udviklings aktiviteter uden på møllen, som vil være det typiske for de virksomheder, der arbejder med drift. Denne forskel taler også for fokusering på vidensystem drift. De i dette afsnit beskrevne forhold har medført, at der i forstudiets analyser og vurderinger specielt er fokuseret på aktiviteter i relation til værdisystemet drift. Dette er også baggrunden for forslaget om etablering af et regionalt teknologicenter vindmølledrift. Wind Power Academy Side 31

17 7. Mulige delelementer i Wind Power Academy Gennem drøftelser i styregruppen og i de gennemførte interviews er foretaget en præcisering af de elementer, der indgår i WPA-visionen, jf. bilag A. Samtidig er gennemført en vurdering af disse elementer i forhold til den tidligere beskrevne fokusering (Afsnit 6). En yderligere vurdering er foretaget i SWOT-analyse (Beskrevet i afsnit 8). 7.1 Udviklingscenter serviceleverandører Med serviceleverandører menes de leverandører af ydelser til montage, drift og vedligehold af møller, der tilsammen udgør værdisystemet drift og vedligehold. Som nævnt i indledningen betyder driften økonomisk mere og mere og der sker da også en specialisering af virksomheder rettet mod montage og drift. Videnmæssigt er der ikke gjort så meget ud af dette område udover den betydelige erfaringsopsamling til brug for videre udvikling af møllerne, der er gennemført af vindmøllefabrikanterne selv. I og med at flere og flere møller placeres på driftsmæssigt mere udsatte områder, øges behovet for at få erfaringsopsamlingen rettet mod driftsfasen til at fungere samt at få videnudvikling og produkt- og metodeudvikling vedr. drift knyttet bedre sammen. Det kan derfor være relevant med et egentligt videncenter vedr. mølledrift. Et videncenter kunne bl.a. danne ramme for udvikling af metoder og materiel til drift, udvikling af uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter, erfaringsopsamling samt etablering af et netværk af virksomheder og videninstitutioner med tilknytning til og interesse i drift af vindmøller. Et konkret forslag til disse aktiviteter er nærmere beskrevet i bilag B, ansøgning om tilskud til etablering af et regionalt teknologicenter vindmølledrift. Dette visionselement passer ind i den fokusering af WPA s aktiviteter, som er beskrevet i afsnit Udviklingscenter underleverandører(produkter) Underleverandørerne i værdisystemet design og fremstilling af vindmøller er en anden mulig interessentgruppe, der dels kunne udnytte Energi E2 s testplads, dels have behov for netværksdannelse. I et erhvervsøkonomisk perspektiv er der en række eksempler på, at underleverandørgrupper har udviklet sig til selvstændige aktører med salg uden for den klynge, der udgør deres oprindelse. Et eksempel er således den stålforarbejdende industri i Østjylland, der oprindeligt var en del af klyngen omkring landbrugets forarbejdende industri (slagterier, mejerier), men i dag opererer meget bredere, arbejder internationalt og i en række tilfælde uden for fødevareområdet. I henhold til fokuseringen ses underleverandørerne dog som en sekundær målgruppe, bl.a. fordi det må antages, at deres adgang til testpladsen vil være vanskeligere. Der vil dog deltage underleverandører i de forsøg med modifikationer, som fabrikanter og Energi E2 gennemfører. Wind Power Academy Side 33

18 7.3 Netværk for virksomheder og videninstitutioner i værdisystemerne Netværksdannelse er generelt knyttet til værdisystemerne og er derfor ikke vurderet relevante, når bortses fra serviceleverandørerne, jf. 1B 7.4 Standardisering og certificering Selve standardiseringsarbejdet foregår i internationalt regi. Prøvningen af møller i forbindelse med typegodkendelse foregår på prototyper, opstillet på Risøs prøvestation i Høvsøre. Der kan i relation til standardiseringen være behov for en empirisk dataindsamling fra møllers drift og testpladsen giver umiddelbar mulighed for gennemførelse af målinger og anden dataindsamling. Typisk vil målinger blive registreret i en datalogger eller vil blive videresendt via telefonnettet, og de vil derfor ikke i sig selv aflede mange lokale aktiviteter. Der kan dog tænkes certificeringsaktiviteter i relation til driften, både i relation til metoder og til personer/uddannelse. Disse aktiviteter er medtaget i aktivitet 7.1 og i forslaget til et regionalt teknologicenter vindmølledrift. 7.5 Salgsfunktioner for vindmølleproducenter Wind Power Academy kan tilbyde vindmølleproducenter faciliteter, som gør det muligt at arbejde sammen med kunder og samtidig se på de møller, der er i drift på testpladsen. Imidlertid antages det, at adgangen i de første år til møllerne på testpladsen vil være begrænset. Det må på den anden side antages, at både Nysted havmøllepark og senere Rødsand II havmøllepark, der samlet vil blive verdens største havmøllepark, vil give anledning til besøg, der kan aflede behov for mødefaciliteter. Aktiviteten indgår derfor i Arbejdsplads- og mødefaciliteter Nærheden til en række vindmølleaktiviteter muliggør konference- og kursusaktiviteter i relation til vindkraft, ligesom der kan være behov for at etablere midlertidige arbejdspladser i forbindelse med testaktiviteterne i Kappel. Der kan derfor også være behov for lokaler med kontorhotel-faciliteter (arbejdspladser, mødefaciliteter, reception m.v.). I første omfang er disse aktiviteter tænkt etableret i relation til teknologicenter vindmølledrift. 7.7 Oplevelsescenter VE Vedvarende energi Oplevelsescenter VE kan betragtes som energi eksperimentarium, hvor teori og teknologi præsenteres interaktivt for den almindelige borger (familier, skoler m.v.). Et oplevelsescenter skal ses som en del af det samlede turisttilbud på Lolland-Falster (på linje med Knuthenborg, Lalandia, Middelaldercentret). Regionens attraktivitet som turist og udflugtsmål øges i takt med, at der er flere muligheder. Der er i forvejen planer om et vindoplevelsescenter Vindens Verden med et tilsvarende koncept, hvor der er estimeret besøgende årligt. I analysen er valgt at se de to initiativer under ét, idet man ikke kan forestille sig dem begge etableret separat. Wind Power Academy Side 35

19 7.8 Professionelt konference/mødested Umiddelbart er Vestlolland for langt fra de store befolkningskoncentrationer til at kunne have grundlag for et større professionelt kursus- og konferencested. Etableres der et oplevelsescenter VE som en del af WPA kan dette billede dog ændre sig, idet det vil give nogle synergimuligheder. Og sådanne muligheder kan strække markedets interesse til lidt større afstande. 7.9 Uddannelse og efteruddannelse Kortere efteruddannelseskurser for medarbejdere med lange og mellemlange uddannelser foregår ofte på kursus- og konferencecentre og vil derfor være tæt forbundet med dette marked. Grunduddannelse og efteruddannelse af faglærte vil kræve nærhed, og er derfor aktuelt i relation til Vestas produktion i Nakskov, hvor der allerede foregår aktiviteter i arbejdsmarkedsuddannelserne. Der er mulighed for grund- og efteruddannelsesaktiviteter i relation til mølledrift og service. Disse er medtaget i pkt. 7.1 og i forslaget om et regionalt teknologicenter, bilag B Integrerede energiaktiviteter Det har endeligt været overvejet, hvorvidt WPA kan/skal ses i et perspektiv med andre energiaktiviteter, og om der eksisterer synergimuligheder med disse aktiviteter. I Stensø industripark mellem Nakskov og Rudbjerg Kommune (efter 1. januar 2007 i den nye Lolland Kommune) er lokaliseret en række aktiviteter i relation til miljø og energi. Der er opstillet tre større testvindmøller og det forventes, at der i 2007 også startes et brintdemonstrationsprojekt, som bliver lokaliseret her. Det er en udbredt antagelse, at fremtidens el-system vil blive karakteriseret ved et stort antal decentrale producenter og at fremtidens styring skal ses i dette perspektiv og desuden skal inddrage forbruget i styringen. Det kunne tænkes, at der kunne blive brug for at afprøve denne styring i et område. Der er i forstudiet konstateret interesse i at indgå i sådanne aktiviteter (såfremt der kommer initiativer hertil). Wind Power Academy Side 37

20 DRÆBYE 7.11 Sammenfattende Nedenstående tabel indeholder er en oversigt over de valg vedr. WPA aktiviteter, som 7.11 Sammenfattende indgår i den videre vurdering. Grundlaget for valgene er først og fremmest den i afsnit 6 Nedenstående tabel indeholder er en oversigt over de valg vedr. WPA aktiviteter, som indgår i den beskrevne fokusering til værdisystemet drift samt tidsperspektivet Formålet er videre vurdering. Grundlaget for valgene er først og fremmest den i afsnit 6 beskrevne fokusering til at opnå en beskrivelse af Wind Power Academy s aktiviteter, som er egnede til en SWOTanalyse. værdisystemet drift samt tidsperspektivet Formålet er at opnå en beskrivelse af Wind Power Academy s aktiviteter, som er egnede til en SWOT-analyse. Fig..11 WPA-aktiviteterne i det fokuserede i perspektivet Nr. Aktivitet Primær Regionalt Teknologicenter Sekundær Ikke aktuel (evt. udover teknologicenter).1 Udviklingscenter serviceleverandører.2 Udviklingscenter underleverandører.3 Netværksdannelse.4 Standardisering/certificering.5 Salgsfunktioner for vindmølleproducenter.6 Arbejdsplads- og mødefaciliteter (projektaktiviteter). Oplevelsescenter Vedvarende Energi.8 Professionelt konference- og mødecenter. Uddannelses- og efteruddannelses aktiviteter.10 Integrerede energiaktiviteter I det videre indgår primært det fokuserede WPA-forslag, som består af de gråt skraverede aktiviteter I det videre indgår primært det fokuserede WPA-forslag, som består af de gråt skraverede aktiviteter. 17 Wind Power Academy Side 39

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Stikord fra programmet. En vindmølle ved næppe, den er designet og godkendt til at holde

Læs mere

Rapport fra opfølgningsprojektet (EFP-bevilling)

Rapport fra opfølgningsprojektet (EFP-bevilling) Rapport fra opfølgningsprojektet (EFP-bevilling) International Wind Academy, Lolland Marts 2007 Danmarks førerposition skal fastholdes. Vi skal fremtidssikre Danmark. Vi skal sælge den viden, som vi har

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power OPLÆG Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Historik DJURS Wind Power er etableret som forening i 21 med hjemsted i Norddjurs Kommune. Formålet er at: Synliggøre og markedsføre

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering Orientering om status på HOFOR's havvindmøllestrategi

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Det samlede budget for udviklingsfasen er på 1.125.000 kr. og strækker sig over ca. ½ år. Der er udarbejdet en plan for finansieringen af dette

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 1 Konference : REG LAB 05 Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 Workshop 1. Offshore Center Danmark (OCD) Formål/mission Ydelse/koncept Organisations grundlag Resultater/målopfyldelse

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Dette er en beskrivelse af en analyse, som Søfartsstyrelsen - med støtte fra Den Danske Maritime Fond

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 10 Region Midtjylland Regional Udvikling Skotttenborg

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Åbent hus på DTU Risø Campus

Åbent hus på DTU Risø Campus Åbent hus på DTU Risø Campus Program : Foredrag kl. 16.00 Vindenergi i Danmark Forskningsmøllen Den nationale vindtunnel Tur til møllerækken kl 17.15 Indvielse af møllen med forfriskninger kl. 17.40 1

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere