Rapport fra forstudie vedrørende. Wind Power Academy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra forstudie vedrørende. Wind Power Academy"

Transkript

1 Rapport fra forstudie vedrørende Wind Power Academy

2 Danmarks førerposition skal fastholdes. Vi skal fremtidssikre Danmark. Vi skal sælge den viden, som vi har opsamlet gennem årtier på vindmølleområdet. Den viden er uvurderlig i en fremtid, hvor verden er nødt til at forske i vedvarende energi.

3 Wind Power Academy Om denne rapport Udarbejdet af Tage Dræbye, DRÆBYE Rådgivning og projektledelse Januar 2006 Fotos: Energi E2, Vestas Wind Systems og Multimedie Forlaget Layout og tryk: Multimedie Forlaget

4 1. Forord Energi E2 har besluttet at etablere en testplads for 0-serie havvindmøller på Vestlolland. På testpladsen vil blive opstillet typegodkendte store møller, som er planlagt at skulle indgå i de havmølleparker, som Energi E2 deltager i etableringen af. Testpladsen er placeret i Rudbjerg kommune. Den er medtaget i Storstrøms Amts regionplan og forventes etableret i perioden fra og med I lyset af denne udvikling tog Rudbjerg Kommune initiativ til at gennemføre overvejelser om, hvorledes der kunne skabes en yderligere udvikling omkring vindkraft på Lolland. I samarbejde med interessenter inden for vindkraftsektoren blev udarbejdet en vision, hvori indgår en række potentielle muligheder for udvikling på Lolland i relation til vindkraft. Denne vision fik navnet Wind Power Academy (WPA). Med udgangspunkt i visionen har DRÆBYE Rådgivning og Projektledelse ved Tage Dræbye i perioden september 2005 til januar 2006 gennemført et forstudie om etablering af Wind Power Academy. Allan Munk, Erhvervsråd Lolland-Falster har deltaget i forstudiets projektgruppe. Energistyrelsen har ydet tilskud til gennemførelsen af forstudiet. Forstudiet har været tilrettelagt i samarbejde med en styregruppe bestående af: Tom Larsen, Rudbjerg Kommune (formand) Per Hjelmsted Pedersen, Energi E2 Peter Hauge Madsen, Siemens Wind Power A/S Hans Vestergaard, Vestas Wind Systems A/S Peter Hjuler Jensen, Forskningscenter Risø Forstudiets rapport har været behandlet i og kommenteret af styregruppen, men ansvaret for den endelig udformning ligger alene hos Dræbye Rådgivning og Projektledelse. Undervejs i forstudiet blev konstateret, at de strategiske overvejelser vedr. etablering af Wind Power Academy i høj grad stemte overens med Videnskabsministeriets udbud Regionale Teknologicentre. Som led i forstudiet er derfor etableret et samarbejde mellem berørte videninstitutioner og virksomheder om en ansøgning om statstilskud inden for dette udbud. Denne ansøgnings centrale dele er medtaget som bilag B i rapporten. Vi vil gerne takke de mange, der har medvirket gennem deltagelse i interviews, deltagelse i workshops og seminarer, udarbejdelse af ansøgning om Regionalt Teknologicenter samt Energistyrelsen for tilskuddet til forstudiet På styregruppens vegne Tom Larsen Formand Wind Power Academy Side

5 2. Indholdsfortegnelse 1. Forord 7 2. Indholdsfortegnelse 9 3. Sammenfatning Baggrund Udvalgte udviklingstendenser for vindkraft Lolland i et vindkraft-perspektiv Om forstudiet, problemstilling og tidshorisont Fokusering af WPA s aktiviteter Mulige delelementer i Wind Power Academy Udviklingscenter serviceleverandører Udviklingscenter underleverandører(produkter) Standardisering og certificering Salgsfunktioner for vindmølleproducenter Arbejdsplads- og mødefaciliteter Oplevelsescenter VE Vedvarende energi Professionelt konference/mødested Uddannelse og efteruddannelse Integrerede energiaktiviteter Sammenfattende SWOT-analyse Konklusioner og anbefalinger Strategi for etablering af Wind Power Academy Regionalt Teknologicenter, Drift af vindmøller Et løbende arbejde for forankring af andre projektaktiviteter Oplevelsescenter Vind/Vedvarende Energi Det videre arbejde 51 Bilag A, Wind Power Academy, Kappel på Lolland 52 Bilag B, Ansøgning om tilskud til Regionalt Teknologicenter, vindmølledrift 54 Wind Power Academy Side

6 3. Sammenfatning I år 2010 vil verdens største havvindmøllepark (Nysted + Rødsand II) være beliggende i Østersøen syd for Lolland. Den samlede effekt vil være på mere end 350 MW. Der er i dag en række aktiviteter i relation til vindkraft på Lolland og desuden har Energi E2 besluttet at etablere af en testplads for 0-serie havvindmøller på Vestlolland (ved Kappel, som ligger i Rudbjerg Kommune, fra 1. januar 2007 den nye Lolland Kommune). På testpladsen vil blive opstillet typegodkendte store vindmøller, som er planlagt at skulle indgå i de havmølleparker, som Energi E2 deltager i etableringen af. Eftersom Energi E2 ønsker at basere disse parker på de nyeste og største vindmøller, ønskes et halvt til et helt års driftserfaring med møllerne, inden de opsættes i havmølleparkerne. Gennem en løbende fejlretning/optimering i denne periode skal opnås en høj rådighedsfaktor og forbedret levetid for de møller, der opstilles i den pågældende park. Når parken er etableret fortsættes driften af testmøllen yderligere i nogle år som en identisk kopi af parkens møller. Herved opnås mulighed for at afprøve eventuelle modifikationer på testmøllen, inden de i givet fald iværksættes på havmølleparkens møller. Testpladsen vil udbygget rumme omkring 10 state-of-the-art 0-serie vindmøller beregnet for placering på havet. De først opstillede (i 2007) forventes at være på 4-5 MW. De efterfølgende vil være på 5MW+. Der vil være tale om møller af forskelligt fabrikat. Testpladsen er medtaget i Storstrøms Amts regionplan. I forbindelse med etableringen skal der gennemføres en VVM-redegørelse og evt. udarbejdes og vedtages et regionplantillæg. Denne proces er i gang. Etableringen af Energi E2 s testplads ved Kappel vil umiddelbart medføre en vis økonomisk aktivitet på Vestlolland (etablering af testpladsen og forskellige følgeaktiviteter). I lyset af denne udvikling tog Rudbjerg Kommune for et års tid siden initiativ til at gennemføre overvejelser om, hvorledes der kunne skabes en yderligere udvikling omkring vindkraft på Lolland. I samarbejde med interessenter inden for vindkraftsektoren blev udarbejdet en vision, hvori indgår en række potentielle muligheder. Denne vision fik navnet Wind Power Academy (WPA). Med udgangspunkt i visionen har DRÆBYE Rådgivning og Projektledelse ved Tage Dræbye i perioden september 2005 til januar 2006 gennemført et forstudie om etablering af Wind Power Academy. Forstudiet er finansieret af tilskud fra Energistyrelsen, Udgangspunktet for forstudiets analyser og de tilhørende vurderinger har været de potentielle interessenter i visionens aktiviteter. Der er således interviewet omkring 20 af interessenterne, og der er i denne forbindelse også gennemført en konkretisering af de elementer, der indgår i visionen. I forstudiet er vurderet mulighederne for opbygning af WPA-aktiviteter parallelt med etableringen af Energi E2 s testplads. Tidshorisonten er således primært perioden I analysen er det fundet formålstjenligt at gennemføre en fokusering og afgrænsning af WPA s aktiviteter inden for denne 5-årige tidshorisont. I visionen om WPA indgår således hele vindkraftsektoren som målgruppe for WPA. Imidlertid er der i forvejen et veletableret værdisystem af virksomheder og videnmiljøer i sektoren. De planlagte vindkraftaktiviteter på Lolland, herunder også Energi E2 s testplads, vil på kort sigt ikke afgørende ændre på dette. Wind Power Academy Side 11

7 I forstudiet er imidlertid også konstateret, at der er en betydende forskel mellem på den ene side værdisystemet: Design og fremstilling af vindmøller og på den anden side værdisystemet: Drift af vindmøller. Der er ikke behov for nye videninstitutioner og virksomhedsnetværk i det førstnævnte værdisystem: Design og fremstilling af vindmøller, som hensigtsmæssigt kan placeres på Lolland. Dette er bekræftet i forstudiet, hvor der kun er konstateret ganske få behov hos virksomheder i denne gruppe, som kunne tænkes at resultere i investering i/lokalisering af aktiviteter i forbindelse med Wind Power Academy på Lolland. Det kan bestemt ikke afvises, der på længere sigt vil være sådanne behov, men forstudiets analyser har været begrænset til de nærmeste år. Eftersom interviewene har været begrænset til danske aktører, er det også muligt, at behovene er andre hos internationale aktører. Der foreligger nogle indikationer på, at dette kunne være tilfældet. Billedet er anderledes for værdisystemet drift. Her foregår i disse år en løbende specialisering af virksomhederne. Flere videnmiljøer beskæftiger sig med området, men der har samtidig ikke været særligt mange aktiviteter direkte målrettet mod møllernes drift. Aktørerne i værdisystemet er ikke i samme grad som værdisystemet design/fremstilling lokaliseret i geografiske klynger i Midtjylland, men er bredt lokaliseret i hele Danmark. Både den indledende fokusering og den SWOT-analyse, der er gennemført som led i forstudiet, har bekræftet, at værdisystemet drift udgør en målgruppe, som der er grundlag for at arbejde videre med i forbindelse med etableringen af Wind Power Academy. Markedsudviklingen for virksomhederne i værdisystemet drift vil dog i høj grad blive påvirket af graden af outsourcing hos hovedaktørerne(ejere/developere). Og graden af outsourcing kan igen påvirkes af behovet for specialiserede kompetencer. Jo mere videntunge værdisystemets virksomheder bliver, jo større outsourcing vil forekomme. Der er to hovedbegrundelser for forstudiets fokusering på værdisystemet drift: Leverancesystemet for vindmøllers drift er under opbygning og denne opbygning vil kunne understøttes af aktiviteter inden for rammerne af Wind Power Academy, med Energi E2 s testplads ved Kappel som det vigtigste aktiv. I og med der ikke i øjeblikket er en regional specialisering inden for dette værdisystem, så kan etablering af et regionalt teknologicenter medvirke til, at Lolland får en styrkeposition på området. Også i denne sammenhæng er Energi E2 s testplads vigtig. Andre drivere i udviklingen af værdisystemet drift er: Der er et stadigt stigende økonomiske potentialer knyttet til drift af vindmøller, specielt drift af havvindmøller. Driftsudgifterne udgør over møllens samlede levetid på ca. 25 år op imod 40% af totalomkostningerne. Der er ingen anden naturlig geografisk placering af aktiviteter knyttet til vindmøllernes drift, hvorfor etablering af fælles aktiviteter i geografisk nærhed af testpladsen forekommer oplagt. Wind Power Academy Side 13

8 Forstudiet kan ikke svare entydigt på, om der er et langsigtet grundlag for etablering af Wind Power Academy. Der er identificeret det beskrevne potentiale i relation til værdisystemet drift og der er blandt interessenterne i dette værdisystem konstateret en substantiel interesse i centrets mulige aktiviteter De gennemførte interviews har således sammen med den workshop om mulighederne for Vindmølleindustriens service- og underleverandører, der blev afholdt den 5. december, bekræftet antagelsen om, at D er eksisterer et behov for videnudvikling og netværksdannelse omkring drift af vindmøller Energi E2 s testplads udgør et vigtigt aktiv i etableringen af et videncenter Forstudiet konkluderer på denne baggrund med et forslag til en strategi for etablering af Wind Power Academy med tre hovedelementer: A. Etablering af et regionalt teknologicenter for vindmølledrift B. E t løbende arbejde for forankring af projektaktiviteter i relation til havvindmøller i Wind Power Academy (både inden for teknologicentrets rammer og uden for) C. E tablering af et oplevelsescenter vindenergi/vedvarende energi rettet mod offentligheden. Det foreslås videre, at Wind Power Academy s kerneaktivitet bliver foreslåede teknologicenter for vindmølledrift. Der tænkes i den forbindelse på alle aktiviteter knyttet til møllernes driftsperiode, såsom: Netværk for interessenterne i drift Udviklingsværksted, arbejdssted og mødested Ramme for uddannelsesaktiviteter rettet mod driftspersonale Ramme for etablering af samarbejde om og gennemførelse af projektaktiviteter Etableringen baseres på ansættelse af en mindre stab i Videncentret, i første omgang i en afgrænset forsøgsperiode på 4 år. Det finansielle grundlag for etableringen er der mulighed for at fremskaffe via Videnskabsministeriets program for Regionale teknologicentre, som bygger på dels statslige, dels på regionale midler. Som fagligt grundlag foreslås aktiviteter i relation til levetid, holdbarhed, kvalitetssikring og løbende drift af vindmøller. Der kan være tale om aktiviteter inden for områder som tilstandsovervågning, inspektion, testning, vedligeholdelses- og service-metoder, uddannelse og træning. Eksempler på mulige udviklingsområder er bl.a. metoder til Non Destructive Testing (NDT) og Testning/Inspektion af vingerne uden at der skal personer op på dem. Centret kan inden for disse områder arbejde med metodeudvikling og udvikling af værktøjer (sensorer, scannere, løfteudstyr m.v.) til brug for driftsopgaverne. En anden naturlig opgave er erfaringsopsamling fra vindmølledriften og nyttiggørelse af disse erfaringer. Konkret foreslås således gennemført et (økonomisk) nøgletalsprojekt. Desuden foreslås en række netværksaktiviteter, ligesom interessenterne inviteres til at lokalisere egne aktiviteter i centret. Wind Power Academy Side 15

9 Der er i forbindelse med forstudiet taget initiativ til et samarbejde mellem FORCE, RISØ og EUC Lolland om en ansøgning om tilskud til etablering af et regionalt teknologicenter. Center for El-teknologi ved DTU (Ørsted) indgår også i ansøgningen. Ud over de projektaktiviteter, som indgår i forslaget, vil Energi E2 s testplads give mulighed for andre udviklingsprojekter. I 5-årsperioden må det antages, at hovedaktørerne i sådanne projekter vil være de vindmøllefabrikanter, som får opstillet møller på testpladsen sammen med Energi E2. Ønsket om beskyttelse af viden om de møller, der er på vej til markedet, vil lægge begrænsninger på den adgang, som andre virksomheder vil have til at benytte testpladsen. På samme måde vil garantiforpligtelser og møllernes drift som kommercielle produktionsenheder begrænse adgang til forsøg på møllerne, som ikke er initieret af E2 eller mølleleverandørerne. På den anden side vil disse møller være meget attraktive i forhold til at tiltrække aktiviteter omkring udvikling af komponenter og serviceydelser. Der er dog også tre lidt ældre store testmøller i Stensø Industripark (beliggende mellem Rudbjerg og Nakskov Kommuner), som muligvis også kan indgå i udviklingsaktiviteter. Og der er mulighed for udviklingsaktiviteter i samspil med andre VE-aktiviteter på Vestlolland. Blandt mulige interessenter i sådanne udviklingsaktiviteter er også underleverandørerne i værdisystemet design og fremstilling af vindmøller. Det er derfor vigtigt, at der løbende foregår et arbejde med at tiltrække sådanne aktiviteter til Wind Power Academy, samt at der er faciliteter, som kan benyttes af disse projekter. I forbindelse med Nysted Vindmøllepark er etableret et udstillingsområde Vindens Verden om vindkraft og havvindmøller. Og der er her planer om at udvikle dette til en attraktiv aktivitet for offentligheden med besøgende om året. Det vil være hensigtsmæssigt at se denne aktivitet i sammenhæng med Wind Power Academy. Et sådant oplevelsescenter, som nok skal have en bredere teknologibaggrund end vind (f.eks. vedvarende energi) vil kunne indgå i det spektrum af turistaktiviteter, som allerede findes på Lolland-Falster (Knuthenborg, Lalandia, Middelaldercentret m.fl.) Et Oplevelsescenter Vedvarende Energi er tænkt som et eksperimentarium, hvor teori og teknologi for vindkraft og andre VE-teknologier præsenteres interaktivt for den almindelige borger (familier, skoler m.v.) Det vil samtidig give synergimuligheder i forbindelse med etablering af et professionelt konference- og mødecenter. Der er imidlertid tale om en aktivitet, som kræver en betydelig investering. At opnå denne investering vil formentlig kun være muligt, såfremt der findes en professionel partner til aktiviteten. Wind Power Academy Side 17

10 4. Baggrund 4.1 Udvalgte udviklingstendenser for vindkraft Vindkraft er en vigtig dansk erhvervsmæssig styrkeposition. I en række lande, heriblandt Danmark, vil det vigtigste fremtidige markedsområde for vindkraft fremover være havmølleparker. Møllerne til placering på havet bliver stadig større. Nysted havmøllepark består af møller på 2,3 MW. De største møller på markedet er i dag på 3-4 MW og de møller, der er i testfasen, befinder sig i 5 MW-klassen. Den enkelte mølles pålidelighed og levetid får stigende økonomisk betydning. I vurderingen af risiko får det således selvstændig betydning, at et længere driftsstop på en enkelt mølle påvirker den samlede produktion relativt meget. Placeringen af møllerne på havet fordyrer desuden drift og vedligehold (forhold som logistik, arbejdsforhold, sikkerhed får nye dimensioner ved opstilling af møller på havet), begrænsninger i tilgængeligheden som følge af havplaceringen påvirker også omfanget af konsekvenserne af et driftsstop. Eftersom opskaleringen af vindmøllerne indtil nu har medført en lavere el-produktionspris, er tendensen fortsat, at de møller, der ønskes anskaffet til fremtidige havmølleparker, skal være så store som muligt under skyldig hensyntagen til pålideligheden. Samlet set indebærer udviklingen mod havvindmøller en gradvis forøgelse af den andel af totalomkostningerne, som udgøres af drift, vedligehold og service. Det er skønnet, at disse omkostninger i faste priser og med en driftsperiode på 25 år udgør op imod 40% af totalomkostningerne. Wind Power Academy Side 19

11 4.2 Lolland i et vindkraft-perspektiv I 2010 vil verdens - sandsynligvis største - havvindmøllepark (Nysted + Rødsand II) være beliggende i Østersøen syd for Lolland. Parkens samlede effekt vil være på mere end 350 MW. 4 Vindeby 7 Nøjsomhed Saunsø Kappel Kappel - Energi E2 Ny demonstrations- og testplads - etape 1. 7 Center for Subsea Technologies Testområde for bølge- og tidevandsmaskiner. 2 Bogø inddæmning - Energi E2 Demonstrations- og testplads - etape 2. 8 Brintsamfund Forsøgs- og demonstrationscenter Saunsø Eksisterende testplads (DONG). Vindeby Testområde. Nøjsomhed Udlagt testområde Miljøcenter / LA21 Videncenter Råhavegård Forsøgsarealer. Mulige test- og forsøgsbyer for spildevandsanlæg og alternative energiforsyninger. 6 Nysted og Rødsand II vindmølleparker År 2010 mere end 350 MW. Kramnitse, Rødby pumpestation Større vandmasser til forsøgs- og produktionsanlæg. Der er allerede i dag en koncentration af aktiviteter i relation til vindkraft på Lolland. Boks 1 på næste side indeholder en kortfattet oversigt over disse aktiviteter. Bl.a. begrundet i de tidligere kort beskrevne udviklingstendenser for vindkraft har Energi E2 besluttet at etablere en testplads for 0-serie havvindmøller på Lolland (ved Kappel i Rudbjerg Kommune, fra 1. januar 2007 Lolland Kommune). På denne testplads vil blive opstillet typegodkendte store møller, som er planlagt at skulle indgå i de havmølleparker, som Energi E2 deltager i etableringen af. Eftersom der i sagens natur er begrænset erfaring med drift og pålidelighed af disse møller, der endnu ikke er i egentlig serieproduktion, ønsker Energi E2 driftserfaring med møllerne på land inden beslutning om opstilling i havvindmølleparker. Gennem en løbende fejlretning/optimering og opsamling af driftserfaringer i denne periode skal opnås en høj rådighedsfaktor og forbedret levetid for de møller, der opstilles i den pågældende park. Wind Power Academy Side 21

12 Boks 1: Vindkraftaktiviteter på Lolland V indeby havmøllepark blev etableret tilbage i 1991 som en af de første havmølleparker og har haft omkring 15 års drift. N ysted Havmøllepark (Rødsand I) er med sine 165 MW installeret effekt allerede i dag en af verdens største offshore vindmølleparker H avmølleparken Rødsand II er i øjeblikket i udbud og forventes etableret senest i 2010 med en installeret effekt på 210 MW P å land er der bl.a. vindmølleparken Nøjsomhedsodde og et større antal klynger og enkeltstående møller. V estas Wind Systems har vingefabrik i Nakskov. Fabrikken producer vinger, er uddannelses- og træningscenter for virksomhedens vingefabrikker og er desuden oplagringssted og omladningssted for møllevinger. D er er der flere virksomheder, som leverer til vindmøllesektoren. Det gælder bl.a. Skagen Sandblæsning og Jupiter Plast. E rhvervsuddannelsescenter Lolland gennemfører uddannelsesaktiviteter for medarbejdere på Vestas fabrik i Nakskov E nergi E2 har besluttet at etablere en testplads for 0-serie havvindmøller ved Kappel i Rudbjerg Kommune. Når parken er etableret fortsættes testmøllens drift yderligere i nogle år som en identisk kopi af parkens møller. Herved opnås mulighed for at afprøve eventuelle modifikationer på testmøllen, inden de i givet fald iværksættes på havmølleparkens møller. Testpladsen vil udbygget rumme omkring 10 state-of-the-art 0-serie vindmøller beregnet for placering på havet. De først opstillede (i 2007) forventes at være på 4-5 MW. De efterfølgende vil være på 5MW+. Der vil være tale om møller af forskelligt fabrikat. Testpladsen er placeret ved Kappel og er medtaget i Storstrøms Amts regionplan. I forbindelse med etableringen skal der gennemføres en VVM-redegørelse og evt. udarbejdes og vedtages et regionplantillæg. Denne proces er i gang. I forbindelse med etableringen af testpladsen gennemfører Energi E2 en renovering af de eksisterende møller på land (vindmølleparken ved Kappel og en række enkeltstående, mindre møller opstillet i Bogø inddæmning skrottes). Denne renoveringsplan er i gang og Energi E2 har gennemført en række grund- og mølleanskaffelser som led i planen om testpladsen (bl.a. for at forebygge støjgener for naboer). Wind Power Academy Side 23

13 5. Om forstudiet, problemstilling og tidshorisont Etableringen af Energi E2 s testplads ved Kappel vil umiddelbart medføre en vis økonomisk aktivitet på Vestlolland (etablering testpladsen og forskellige følgeaktiviteter). Samtidig er der potentiale for en yderligere udvikling. Det centrale element i opgørelsen af potentialet er: Energi E2 s testplads vil - når den er etableret med flere møller - være et unikt aktiv for vindkraftsektoren i Danmark. Ved at udnytte dette aktiv ville der kunne opnås et erhvervsmæssigt spin-off for Lolland, som er større end den direkte effekt af etableringen af testpladsen. Dette spin-off er det primære mål for de aktiviteter, der har været arbejdet med i forstudiet. I lyset af denne udvikling tog Rudbjerg Kommune initiativ til at gennemføre overvejelser om, hvorledes der kunne skabes en yderligere udvikling omkring vindkraft på Lolland. I samarbejde med interessenter inden for vindkraftsektoren blev tegnet et fremtidsbillede, hvori indgår en række potentielle muligheder for udvikling på Lolland i relation til vindkraft. Denne vision fik navnet Wind Power Academy (WPA). Med udgangspunkt i visionen har DRÆBYE Rådgivning og Projektledelse ved Tage Dræbye i perioden september 2005 til januar 2006 gennemført et forstudie om etablering af Wind Power Academy (WPA). Udgangspunkt for forstudiets analyser og vurderinger har været de potentielle interessenter i visionens aktiviteter. Der er i denne forbindelse gennemført en konkretisering af visionens enkelte elementer (Rapportens afsnit 7). I forstudiet er vurderet mulighederne for opbygning af WPA s aktiviteter parallelt med, at Energi E2 s testplads etableres. Den anvendte metode har været kvalitativ analyse omfattende desk research, ca. 20 interviews med interessenter og mulige samarbejdspartnere, en workshop med interessenter i havvindmøllernes driftsfase samt møder i styregruppen. Interviewpersoner og deltagere i workshoppen fremgår af bilag C. De potentielle interessenter i WPA er - med afsæt i en beskrivelse af visionen og Energi E2 s testplads - blevet stillet spørgsmålet: What s in it for you? Interviewenes emner har ikke været begrænset til elementerne i afsnit 7, men har været åbne: Har I nogle uopfyldte behov, som kunne varetages af Wind Power Academy? Begrundelsen for denne angrebsvinkel er, at hvis interessenterne ikke kan se, at der er noget konkret i WPA for dem, så vil viljen til at investere i WPA s aktiviteter være begrænset. Investering kræver, at der eksisterer en egeninteresse for den pågældende virksomhed. Uanset at visionen om WPA har en betydelig længere tidshorisont, er der fokuseret på mulige aktiviteter i 5-års perioden Nærværende rapport beskriver resultatet af forstudiet. Wind Power Academy Side 25

14 6. Fokusering af WPA s aktiviteter Den første interviewrunde pegede på klare forskelle i interessen for WPA, afhængigt af hvor den interviewede virksomhed befandt sig i værdikæden. Det er derfor fundet mest formålstjenligt at træffe et valg om fokusering og afgrænsning af WPA s strategi og aktiviteter inden for den 5-årige tidshorisont I visionen om WPA indgår hele vindkraftsektoren som målgruppe. Imidlertid er der i forvejen et veletableret værdisystem af virksomheder og videnmiljøer i sektoren. De planlagte vindkraftaktiviteter på Lolland, herunder også Energi E2 s testplads vil på kort sigt ikke afgørende ændre på dette. Igennem forstudiet er imidlertid også konstateret, at der er forskel mellem på den ene side værdisystemet: Design og fremstilling af vindmøller og på den anden side værdisystemet: Drift af vindmøller. En del af årsagen til, at det er relevant at sondre mellem de to værdisystemer er, at mens markedet omkring salg af vindmølle til parker på havet tidligere entydigt var et turn-key marked med vindmøllefabrikanten som turn-key leverandør, foregår der en udvikling i en del af markedet i retning af multicontracting. DE TO VÆRDISYSTEMER Eksterne driftsleverandører Vindmøllefabrikanter Råvareleverandører Generelle underleverandører Specialiserede underleverandører Køber Ejer Underleverandører med ydelser i driften (f. eks. bremser og gear) Vindmøllefabrikanter Ejerens driftsorganisation Ejerens driftsorganisation Vindmøllefabrikanter Værdikæde design / fremstilling Værdikæde drift År 0 År 5 År 10 År 15 År 20 År 25 Der er samlet set en række tegn på en udvikling i retning mod de to delvist adskilte værdisystemer, som er beskrevet på figuren. Wind Power Academy Side 27

15 Det centrale forhold i denne udvikling er, at de to værdisystemer har hver sin hovedaktør. I værdisystemet design/fremstilling er vindmøllefabrikanten hovedaktør. I værdisystemet drift går udviklingen i retning af, at det er den kompetente køber, der er hovedaktøren. Energi E2 s store investering i testpladsen på Lolland kan ses som et konkret eksempel på, at denne udvikling er i gang. Der er både forskelle og ligheder mellem de to værdisystemer. Den vigtigste forskel er det omtalte skift af hovedaktør. En lighed er, at flere virksomheder/virksomhedstyper indgår i begge værdisystemer. Det gælder således vindmøllefabrikanterne og en række underleverandører til fremstillingen af vindmøller. Grænsefladen mellem de to værdisystemer udgøres af opstillingen af havvindmøllen. Man kunne måske tale om et tredje værdisystem, idet der i grænsefladen omkring opstillingen af havvindmøllerne også opererer et antal specialiserede virksomheder, der netop arbejder i denne grænseflade. Det gælder således kabellægning og etablering af nettilslutning, design og udførelse af fundamenter, transport og montage af møllerne. I den skitserede model tilhører disse virksomheder det ene eller det andet af de to værdisystemer, afhængigt af, om det er ejer/developer eller det er vindmøllefabrikant, der er hovedaktør. I overensstemmelse med udviklingen i retning af multicontracting er disse virksomheder i forstudiet blevet vurderet som primært tilhørende værdisystemet drift. Værdisystemet design og fremstilling er et etableret værdisystem med tilknyttede videnmiljøer. De tilhørende virksomheder er geografisk koncentreret i Midtjylland og er kun i begrænset omfang knyttet til Lolland 1. Der er heller ikke behov for nye videninstitutioner og virksomhedsnetværk i dette værdisystem 2. Der er endelig i forstudiet kun konstateret ganske få behov hos virksomhederne i denne gruppe, som kunne tænkes at resultere i investering i/lokalisering af aktiviteter i forbindelse med Wind Power Academy på Lolland. Der er dog, som det fremgår af de efterfølgende afsnit, undtagelser fra denne konstatering. Det kan bestemt ikke afvises, at der på længere sigt vil være sådanne behov, men forstudiets analyser har været begrænset til de nærmeste år. Eftersom interviewene har været begrænset til danske aktører, er det også muligt, at der er andre behov hos internationale aktører. Der foreligger nogle indikationer på, at dette kunne være tilfældet. Situationen er anderledes for værdisystemet drift. Her er der tegn på en igangværende specialisering af virksomhederne. Flere videnmiljøer beskæftiger sig med området, men der har været klart færre målrettede aktiviteter i forhold til møllernes drift. Aktørerne i værdisystemet er ikke i samme grad som værdisystemet design/fremstilling lokaliseret i geografiske klynger i Midtjylland, men er bredt lokaliseret i hele Danmark. 1 Videninstitutionerne der betjener værdisystemet design og udvikling er lokaliseret over hele landet, idet en væsentlig del af den langsigtede forskning foregår på Sjælland (Risø) og i Hovedstaden (DTU), hvorimod virksomhederne overvejende ligger i Jylland. Der er enkelte lollandske virksomheder, som indgår i dette værdisystem (Vestas vingefabrik i Nakskov, Skagen Sandblæsning, Jupiter Plast) 2 Der er således allerede af Center for Underleverandører - etableret et netværk af underleverandører til Vindmølle- fabrikanterne Wind Power Academy Side 29

16 I det omfang Energi E2 s testplads har indflydelse på evt. lokalisering af aktiviteter på Lolland, er der også forskelle på vilkårene for virksomhederne i de to værdisystemer, ikke mindst i perioden De møller, der opstilles på testpladsen, er fabrikanternes nyeste møller og vil naturligt være omfattet af en række forholdsregler, som skal sikre beskyttelse af den viden, der er repræsenteret i den pågældende mølletype. På samme måde vil garantiforpligtelser og møllernes drift som kommercielle produktionsenheder begrænse adgang til forsøg på møllerne, som ikke er initieret af E2 eller mølleleverandørerne. På den anden side vil disse møller være meget attraktive i forhold til at tiltrække aktiviteter omkring udvikling af komponenter og serviceydelser. Det vil derfor være forbundet med en række vanskeligheder for andre end vindmøllefabrikanterne og Energi E2 at gennemføre projekter, som griber ind i møllen. Derimod kan det være enklere at gennemføre udviklings aktiviteter uden på møllen, som vil være det typiske for de virksomheder, der arbejder med drift. Denne forskel taler også for fokusering på vidensystem drift. De i dette afsnit beskrevne forhold har medført, at der i forstudiets analyser og vurderinger specielt er fokuseret på aktiviteter i relation til værdisystemet drift. Dette er også baggrunden for forslaget om etablering af et regionalt teknologicenter vindmølledrift. Wind Power Academy Side 31

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem PROJEKTGRUPPEN BYGGEVIDEN 2004-10-21 Oplæg til workshop om Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem Oktober 2004 Projektgruppen v/ Mads

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Lokale myndigheder Sektorforskning Handelsskoler Universiteter og forskning Teknologiske Videnformidlere Vækstmiljø - Specialiseret Regionalt Innovationssystem

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer Afrapportering til Bornholms Vækstforum Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning Juni 2006 Udarbejdet af Pernille Uhrenholdt,

Læs mere

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Havmøllelaug Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Danmarks Vindmølleforening August 2001 1 Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen.

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet i branchen for hjælpemidler og tilknyttede serviceydelser Januar 2009 Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 KOMMISSORIUM for arbejdsgruppen til indførelse af dansk informationsmodel for formidling af data mellem elsektorens aktører Arbejdsgruppen

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere