Rapport fra forstudie vedrørende. Wind Power Academy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra forstudie vedrørende. Wind Power Academy"

Transkript

1 Rapport fra forstudie vedrørende Wind Power Academy

2 Danmarks førerposition skal fastholdes. Vi skal fremtidssikre Danmark. Vi skal sælge den viden, som vi har opsamlet gennem årtier på vindmølleområdet. Den viden er uvurderlig i en fremtid, hvor verden er nødt til at forske i vedvarende energi.

3 Wind Power Academy Om denne rapport Udarbejdet af Tage Dræbye, DRÆBYE Rådgivning og projektledelse Januar 2006 Fotos: Energi E2, Vestas Wind Systems og Multimedie Forlaget Layout og tryk: Multimedie Forlaget

4 1. Forord Energi E2 har besluttet at etablere en testplads for 0-serie havvindmøller på Vestlolland. På testpladsen vil blive opstillet typegodkendte store møller, som er planlagt at skulle indgå i de havmølleparker, som Energi E2 deltager i etableringen af. Testpladsen er placeret i Rudbjerg kommune. Den er medtaget i Storstrøms Amts regionplan og forventes etableret i perioden fra og med I lyset af denne udvikling tog Rudbjerg Kommune initiativ til at gennemføre overvejelser om, hvorledes der kunne skabes en yderligere udvikling omkring vindkraft på Lolland. I samarbejde med interessenter inden for vindkraftsektoren blev udarbejdet en vision, hvori indgår en række potentielle muligheder for udvikling på Lolland i relation til vindkraft. Denne vision fik navnet Wind Power Academy (WPA). Med udgangspunkt i visionen har DRÆBYE Rådgivning og Projektledelse ved Tage Dræbye i perioden september 2005 til januar 2006 gennemført et forstudie om etablering af Wind Power Academy. Allan Munk, Erhvervsråd Lolland-Falster har deltaget i forstudiets projektgruppe. Energistyrelsen har ydet tilskud til gennemførelsen af forstudiet. Forstudiet har været tilrettelagt i samarbejde med en styregruppe bestående af: Tom Larsen, Rudbjerg Kommune (formand) Per Hjelmsted Pedersen, Energi E2 Peter Hauge Madsen, Siemens Wind Power A/S Hans Vestergaard, Vestas Wind Systems A/S Peter Hjuler Jensen, Forskningscenter Risø Forstudiets rapport har været behandlet i og kommenteret af styregruppen, men ansvaret for den endelig udformning ligger alene hos Dræbye Rådgivning og Projektledelse. Undervejs i forstudiet blev konstateret, at de strategiske overvejelser vedr. etablering af Wind Power Academy i høj grad stemte overens med Videnskabsministeriets udbud Regionale Teknologicentre. Som led i forstudiet er derfor etableret et samarbejde mellem berørte videninstitutioner og virksomheder om en ansøgning om statstilskud inden for dette udbud. Denne ansøgnings centrale dele er medtaget som bilag B i rapporten. Vi vil gerne takke de mange, der har medvirket gennem deltagelse i interviews, deltagelse i workshops og seminarer, udarbejdelse af ansøgning om Regionalt Teknologicenter samt Energistyrelsen for tilskuddet til forstudiet På styregruppens vegne Tom Larsen Formand Wind Power Academy Side

5 2. Indholdsfortegnelse 1. Forord 7 2. Indholdsfortegnelse 9 3. Sammenfatning Baggrund Udvalgte udviklingstendenser for vindkraft Lolland i et vindkraft-perspektiv Om forstudiet, problemstilling og tidshorisont Fokusering af WPA s aktiviteter Mulige delelementer i Wind Power Academy Udviklingscenter serviceleverandører Udviklingscenter underleverandører(produkter) Standardisering og certificering Salgsfunktioner for vindmølleproducenter Arbejdsplads- og mødefaciliteter Oplevelsescenter VE Vedvarende energi Professionelt konference/mødested Uddannelse og efteruddannelse Integrerede energiaktiviteter Sammenfattende SWOT-analyse Konklusioner og anbefalinger Strategi for etablering af Wind Power Academy Regionalt Teknologicenter, Drift af vindmøller Et løbende arbejde for forankring af andre projektaktiviteter Oplevelsescenter Vind/Vedvarende Energi Det videre arbejde 51 Bilag A, Wind Power Academy, Kappel på Lolland 52 Bilag B, Ansøgning om tilskud til Regionalt Teknologicenter, vindmølledrift 54 Wind Power Academy Side

6 3. Sammenfatning I år 2010 vil verdens største havvindmøllepark (Nysted + Rødsand II) være beliggende i Østersøen syd for Lolland. Den samlede effekt vil være på mere end 350 MW. Der er i dag en række aktiviteter i relation til vindkraft på Lolland og desuden har Energi E2 besluttet at etablere af en testplads for 0-serie havvindmøller på Vestlolland (ved Kappel, som ligger i Rudbjerg Kommune, fra 1. januar 2007 den nye Lolland Kommune). På testpladsen vil blive opstillet typegodkendte store vindmøller, som er planlagt at skulle indgå i de havmølleparker, som Energi E2 deltager i etableringen af. Eftersom Energi E2 ønsker at basere disse parker på de nyeste og største vindmøller, ønskes et halvt til et helt års driftserfaring med møllerne, inden de opsættes i havmølleparkerne. Gennem en løbende fejlretning/optimering i denne periode skal opnås en høj rådighedsfaktor og forbedret levetid for de møller, der opstilles i den pågældende park. Når parken er etableret fortsættes driften af testmøllen yderligere i nogle år som en identisk kopi af parkens møller. Herved opnås mulighed for at afprøve eventuelle modifikationer på testmøllen, inden de i givet fald iværksættes på havmølleparkens møller. Testpladsen vil udbygget rumme omkring 10 state-of-the-art 0-serie vindmøller beregnet for placering på havet. De først opstillede (i 2007) forventes at være på 4-5 MW. De efterfølgende vil være på 5MW+. Der vil være tale om møller af forskelligt fabrikat. Testpladsen er medtaget i Storstrøms Amts regionplan. I forbindelse med etableringen skal der gennemføres en VVM-redegørelse og evt. udarbejdes og vedtages et regionplantillæg. Denne proces er i gang. Etableringen af Energi E2 s testplads ved Kappel vil umiddelbart medføre en vis økonomisk aktivitet på Vestlolland (etablering af testpladsen og forskellige følgeaktiviteter). I lyset af denne udvikling tog Rudbjerg Kommune for et års tid siden initiativ til at gennemføre overvejelser om, hvorledes der kunne skabes en yderligere udvikling omkring vindkraft på Lolland. I samarbejde med interessenter inden for vindkraftsektoren blev udarbejdet en vision, hvori indgår en række potentielle muligheder. Denne vision fik navnet Wind Power Academy (WPA). Med udgangspunkt i visionen har DRÆBYE Rådgivning og Projektledelse ved Tage Dræbye i perioden september 2005 til januar 2006 gennemført et forstudie om etablering af Wind Power Academy. Forstudiet er finansieret af tilskud fra Energistyrelsen, Udgangspunktet for forstudiets analyser og de tilhørende vurderinger har været de potentielle interessenter i visionens aktiviteter. Der er således interviewet omkring 20 af interessenterne, og der er i denne forbindelse også gennemført en konkretisering af de elementer, der indgår i visionen. I forstudiet er vurderet mulighederne for opbygning af WPA-aktiviteter parallelt med etableringen af Energi E2 s testplads. Tidshorisonten er således primært perioden I analysen er det fundet formålstjenligt at gennemføre en fokusering og afgrænsning af WPA s aktiviteter inden for denne 5-årige tidshorisont. I visionen om WPA indgår således hele vindkraftsektoren som målgruppe for WPA. Imidlertid er der i forvejen et veletableret værdisystem af virksomheder og videnmiljøer i sektoren. De planlagte vindkraftaktiviteter på Lolland, herunder også Energi E2 s testplads, vil på kort sigt ikke afgørende ændre på dette. Wind Power Academy Side 11

7 I forstudiet er imidlertid også konstateret, at der er en betydende forskel mellem på den ene side værdisystemet: Design og fremstilling af vindmøller og på den anden side værdisystemet: Drift af vindmøller. Der er ikke behov for nye videninstitutioner og virksomhedsnetværk i det førstnævnte værdisystem: Design og fremstilling af vindmøller, som hensigtsmæssigt kan placeres på Lolland. Dette er bekræftet i forstudiet, hvor der kun er konstateret ganske få behov hos virksomheder i denne gruppe, som kunne tænkes at resultere i investering i/lokalisering af aktiviteter i forbindelse med Wind Power Academy på Lolland. Det kan bestemt ikke afvises, der på længere sigt vil være sådanne behov, men forstudiets analyser har været begrænset til de nærmeste år. Eftersom interviewene har været begrænset til danske aktører, er det også muligt, at behovene er andre hos internationale aktører. Der foreligger nogle indikationer på, at dette kunne være tilfældet. Billedet er anderledes for værdisystemet drift. Her foregår i disse år en løbende specialisering af virksomhederne. Flere videnmiljøer beskæftiger sig med området, men der har samtidig ikke været særligt mange aktiviteter direkte målrettet mod møllernes drift. Aktørerne i værdisystemet er ikke i samme grad som værdisystemet design/fremstilling lokaliseret i geografiske klynger i Midtjylland, men er bredt lokaliseret i hele Danmark. Både den indledende fokusering og den SWOT-analyse, der er gennemført som led i forstudiet, har bekræftet, at værdisystemet drift udgør en målgruppe, som der er grundlag for at arbejde videre med i forbindelse med etableringen af Wind Power Academy. Markedsudviklingen for virksomhederne i værdisystemet drift vil dog i høj grad blive påvirket af graden af outsourcing hos hovedaktørerne(ejere/developere). Og graden af outsourcing kan igen påvirkes af behovet for specialiserede kompetencer. Jo mere videntunge værdisystemets virksomheder bliver, jo større outsourcing vil forekomme. Der er to hovedbegrundelser for forstudiets fokusering på værdisystemet drift: Leverancesystemet for vindmøllers drift er under opbygning og denne opbygning vil kunne understøttes af aktiviteter inden for rammerne af Wind Power Academy, med Energi E2 s testplads ved Kappel som det vigtigste aktiv. I og med der ikke i øjeblikket er en regional specialisering inden for dette værdisystem, så kan etablering af et regionalt teknologicenter medvirke til, at Lolland får en styrkeposition på området. Også i denne sammenhæng er Energi E2 s testplads vigtig. Andre drivere i udviklingen af værdisystemet drift er: Der er et stadigt stigende økonomiske potentialer knyttet til drift af vindmøller, specielt drift af havvindmøller. Driftsudgifterne udgør over møllens samlede levetid på ca. 25 år op imod 40% af totalomkostningerne. Der er ingen anden naturlig geografisk placering af aktiviteter knyttet til vindmøllernes drift, hvorfor etablering af fælles aktiviteter i geografisk nærhed af testpladsen forekommer oplagt. Wind Power Academy Side 13

8 Forstudiet kan ikke svare entydigt på, om der er et langsigtet grundlag for etablering af Wind Power Academy. Der er identificeret det beskrevne potentiale i relation til værdisystemet drift og der er blandt interessenterne i dette værdisystem konstateret en substantiel interesse i centrets mulige aktiviteter De gennemførte interviews har således sammen med den workshop om mulighederne for Vindmølleindustriens service- og underleverandører, der blev afholdt den 5. december, bekræftet antagelsen om, at D er eksisterer et behov for videnudvikling og netværksdannelse omkring drift af vindmøller Energi E2 s testplads udgør et vigtigt aktiv i etableringen af et videncenter Forstudiet konkluderer på denne baggrund med et forslag til en strategi for etablering af Wind Power Academy med tre hovedelementer: A. Etablering af et regionalt teknologicenter for vindmølledrift B. E t løbende arbejde for forankring af projektaktiviteter i relation til havvindmøller i Wind Power Academy (både inden for teknologicentrets rammer og uden for) C. E tablering af et oplevelsescenter vindenergi/vedvarende energi rettet mod offentligheden. Det foreslås videre, at Wind Power Academy s kerneaktivitet bliver foreslåede teknologicenter for vindmølledrift. Der tænkes i den forbindelse på alle aktiviteter knyttet til møllernes driftsperiode, såsom: Netværk for interessenterne i drift Udviklingsværksted, arbejdssted og mødested Ramme for uddannelsesaktiviteter rettet mod driftspersonale Ramme for etablering af samarbejde om og gennemførelse af projektaktiviteter Etableringen baseres på ansættelse af en mindre stab i Videncentret, i første omgang i en afgrænset forsøgsperiode på 4 år. Det finansielle grundlag for etableringen er der mulighed for at fremskaffe via Videnskabsministeriets program for Regionale teknologicentre, som bygger på dels statslige, dels på regionale midler. Som fagligt grundlag foreslås aktiviteter i relation til levetid, holdbarhed, kvalitetssikring og løbende drift af vindmøller. Der kan være tale om aktiviteter inden for områder som tilstandsovervågning, inspektion, testning, vedligeholdelses- og service-metoder, uddannelse og træning. Eksempler på mulige udviklingsområder er bl.a. metoder til Non Destructive Testing (NDT) og Testning/Inspektion af vingerne uden at der skal personer op på dem. Centret kan inden for disse områder arbejde med metodeudvikling og udvikling af værktøjer (sensorer, scannere, løfteudstyr m.v.) til brug for driftsopgaverne. En anden naturlig opgave er erfaringsopsamling fra vindmølledriften og nyttiggørelse af disse erfaringer. Konkret foreslås således gennemført et (økonomisk) nøgletalsprojekt. Desuden foreslås en række netværksaktiviteter, ligesom interessenterne inviteres til at lokalisere egne aktiviteter i centret. Wind Power Academy Side 15

9 Der er i forbindelse med forstudiet taget initiativ til et samarbejde mellem FORCE, RISØ og EUC Lolland om en ansøgning om tilskud til etablering af et regionalt teknologicenter. Center for El-teknologi ved DTU (Ørsted) indgår også i ansøgningen. Ud over de projektaktiviteter, som indgår i forslaget, vil Energi E2 s testplads give mulighed for andre udviklingsprojekter. I 5-årsperioden må det antages, at hovedaktørerne i sådanne projekter vil være de vindmøllefabrikanter, som får opstillet møller på testpladsen sammen med Energi E2. Ønsket om beskyttelse af viden om de møller, der er på vej til markedet, vil lægge begrænsninger på den adgang, som andre virksomheder vil have til at benytte testpladsen. På samme måde vil garantiforpligtelser og møllernes drift som kommercielle produktionsenheder begrænse adgang til forsøg på møllerne, som ikke er initieret af E2 eller mølleleverandørerne. På den anden side vil disse møller være meget attraktive i forhold til at tiltrække aktiviteter omkring udvikling af komponenter og serviceydelser. Der er dog også tre lidt ældre store testmøller i Stensø Industripark (beliggende mellem Rudbjerg og Nakskov Kommuner), som muligvis også kan indgå i udviklingsaktiviteter. Og der er mulighed for udviklingsaktiviteter i samspil med andre VE-aktiviteter på Vestlolland. Blandt mulige interessenter i sådanne udviklingsaktiviteter er også underleverandørerne i værdisystemet design og fremstilling af vindmøller. Det er derfor vigtigt, at der løbende foregår et arbejde med at tiltrække sådanne aktiviteter til Wind Power Academy, samt at der er faciliteter, som kan benyttes af disse projekter. I forbindelse med Nysted Vindmøllepark er etableret et udstillingsområde Vindens Verden om vindkraft og havvindmøller. Og der er her planer om at udvikle dette til en attraktiv aktivitet for offentligheden med besøgende om året. Det vil være hensigtsmæssigt at se denne aktivitet i sammenhæng med Wind Power Academy. Et sådant oplevelsescenter, som nok skal have en bredere teknologibaggrund end vind (f.eks. vedvarende energi) vil kunne indgå i det spektrum af turistaktiviteter, som allerede findes på Lolland-Falster (Knuthenborg, Lalandia, Middelaldercentret m.fl.) Et Oplevelsescenter Vedvarende Energi er tænkt som et eksperimentarium, hvor teori og teknologi for vindkraft og andre VE-teknologier præsenteres interaktivt for den almindelige borger (familier, skoler m.v.) Det vil samtidig give synergimuligheder i forbindelse med etablering af et professionelt konference- og mødecenter. Der er imidlertid tale om en aktivitet, som kræver en betydelig investering. At opnå denne investering vil formentlig kun være muligt, såfremt der findes en professionel partner til aktiviteten. Wind Power Academy Side 17

10 4. Baggrund 4.1 Udvalgte udviklingstendenser for vindkraft Vindkraft er en vigtig dansk erhvervsmæssig styrkeposition. I en række lande, heriblandt Danmark, vil det vigtigste fremtidige markedsområde for vindkraft fremover være havmølleparker. Møllerne til placering på havet bliver stadig større. Nysted havmøllepark består af møller på 2,3 MW. De største møller på markedet er i dag på 3-4 MW og de møller, der er i testfasen, befinder sig i 5 MW-klassen. Den enkelte mølles pålidelighed og levetid får stigende økonomisk betydning. I vurderingen af risiko får det således selvstændig betydning, at et længere driftsstop på en enkelt mølle påvirker den samlede produktion relativt meget. Placeringen af møllerne på havet fordyrer desuden drift og vedligehold (forhold som logistik, arbejdsforhold, sikkerhed får nye dimensioner ved opstilling af møller på havet), begrænsninger i tilgængeligheden som følge af havplaceringen påvirker også omfanget af konsekvenserne af et driftsstop. Eftersom opskaleringen af vindmøllerne indtil nu har medført en lavere el-produktionspris, er tendensen fortsat, at de møller, der ønskes anskaffet til fremtidige havmølleparker, skal være så store som muligt under skyldig hensyntagen til pålideligheden. Samlet set indebærer udviklingen mod havvindmøller en gradvis forøgelse af den andel af totalomkostningerne, som udgøres af drift, vedligehold og service. Det er skønnet, at disse omkostninger i faste priser og med en driftsperiode på 25 år udgør op imod 40% af totalomkostningerne. Wind Power Academy Side 19

11 4.2 Lolland i et vindkraft-perspektiv I 2010 vil verdens - sandsynligvis største - havvindmøllepark (Nysted + Rødsand II) være beliggende i Østersøen syd for Lolland. Parkens samlede effekt vil være på mere end 350 MW. 4 Vindeby 7 Nøjsomhed Saunsø Kappel Kappel - Energi E2 Ny demonstrations- og testplads - etape 1. 7 Center for Subsea Technologies Testområde for bølge- og tidevandsmaskiner. 2 Bogø inddæmning - Energi E2 Demonstrations- og testplads - etape 2. 8 Brintsamfund Forsøgs- og demonstrationscenter Saunsø Eksisterende testplads (DONG). Vindeby Testområde. Nøjsomhed Udlagt testområde Miljøcenter / LA21 Videncenter Råhavegård Forsøgsarealer. Mulige test- og forsøgsbyer for spildevandsanlæg og alternative energiforsyninger. 6 Nysted og Rødsand II vindmølleparker År 2010 mere end 350 MW. Kramnitse, Rødby pumpestation Større vandmasser til forsøgs- og produktionsanlæg. Der er allerede i dag en koncentration af aktiviteter i relation til vindkraft på Lolland. Boks 1 på næste side indeholder en kortfattet oversigt over disse aktiviteter. Bl.a. begrundet i de tidligere kort beskrevne udviklingstendenser for vindkraft har Energi E2 besluttet at etablere en testplads for 0-serie havvindmøller på Lolland (ved Kappel i Rudbjerg Kommune, fra 1. januar 2007 Lolland Kommune). På denne testplads vil blive opstillet typegodkendte store møller, som er planlagt at skulle indgå i de havmølleparker, som Energi E2 deltager i etableringen af. Eftersom der i sagens natur er begrænset erfaring med drift og pålidelighed af disse møller, der endnu ikke er i egentlig serieproduktion, ønsker Energi E2 driftserfaring med møllerne på land inden beslutning om opstilling i havvindmølleparker. Gennem en løbende fejlretning/optimering og opsamling af driftserfaringer i denne periode skal opnås en høj rådighedsfaktor og forbedret levetid for de møller, der opstilles i den pågældende park. Wind Power Academy Side 21

12 Boks 1: Vindkraftaktiviteter på Lolland V indeby havmøllepark blev etableret tilbage i 1991 som en af de første havmølleparker og har haft omkring 15 års drift. N ysted Havmøllepark (Rødsand I) er med sine 165 MW installeret effekt allerede i dag en af verdens største offshore vindmølleparker H avmølleparken Rødsand II er i øjeblikket i udbud og forventes etableret senest i 2010 med en installeret effekt på 210 MW P å land er der bl.a. vindmølleparken Nøjsomhedsodde og et større antal klynger og enkeltstående møller. V estas Wind Systems har vingefabrik i Nakskov. Fabrikken producer vinger, er uddannelses- og træningscenter for virksomhedens vingefabrikker og er desuden oplagringssted og omladningssted for møllevinger. D er er der flere virksomheder, som leverer til vindmøllesektoren. Det gælder bl.a. Skagen Sandblæsning og Jupiter Plast. E rhvervsuddannelsescenter Lolland gennemfører uddannelsesaktiviteter for medarbejdere på Vestas fabrik i Nakskov E nergi E2 har besluttet at etablere en testplads for 0-serie havvindmøller ved Kappel i Rudbjerg Kommune. Når parken er etableret fortsættes testmøllens drift yderligere i nogle år som en identisk kopi af parkens møller. Herved opnås mulighed for at afprøve eventuelle modifikationer på testmøllen, inden de i givet fald iværksættes på havmølleparkens møller. Testpladsen vil udbygget rumme omkring 10 state-of-the-art 0-serie vindmøller beregnet for placering på havet. De først opstillede (i 2007) forventes at være på 4-5 MW. De efterfølgende vil være på 5MW+. Der vil være tale om møller af forskelligt fabrikat. Testpladsen er placeret ved Kappel og er medtaget i Storstrøms Amts regionplan. I forbindelse med etableringen skal der gennemføres en VVM-redegørelse og evt. udarbejdes og vedtages et regionplantillæg. Denne proces er i gang. I forbindelse med etableringen af testpladsen gennemfører Energi E2 en renovering af de eksisterende møller på land (vindmølleparken ved Kappel og en række enkeltstående, mindre møller opstillet i Bogø inddæmning skrottes). Denne renoveringsplan er i gang og Energi E2 har gennemført en række grund- og mølleanskaffelser som led i planen om testpladsen (bl.a. for at forebygge støjgener for naboer). Wind Power Academy Side 23

13 5. Om forstudiet, problemstilling og tidshorisont Etableringen af Energi E2 s testplads ved Kappel vil umiddelbart medføre en vis økonomisk aktivitet på Vestlolland (etablering testpladsen og forskellige følgeaktiviteter). Samtidig er der potentiale for en yderligere udvikling. Det centrale element i opgørelsen af potentialet er: Energi E2 s testplads vil - når den er etableret med flere møller - være et unikt aktiv for vindkraftsektoren i Danmark. Ved at udnytte dette aktiv ville der kunne opnås et erhvervsmæssigt spin-off for Lolland, som er større end den direkte effekt af etableringen af testpladsen. Dette spin-off er det primære mål for de aktiviteter, der har været arbejdet med i forstudiet. I lyset af denne udvikling tog Rudbjerg Kommune initiativ til at gennemføre overvejelser om, hvorledes der kunne skabes en yderligere udvikling omkring vindkraft på Lolland. I samarbejde med interessenter inden for vindkraftsektoren blev tegnet et fremtidsbillede, hvori indgår en række potentielle muligheder for udvikling på Lolland i relation til vindkraft. Denne vision fik navnet Wind Power Academy (WPA). Med udgangspunkt i visionen har DRÆBYE Rådgivning og Projektledelse ved Tage Dræbye i perioden september 2005 til januar 2006 gennemført et forstudie om etablering af Wind Power Academy (WPA). Udgangspunkt for forstudiets analyser og vurderinger har været de potentielle interessenter i visionens aktiviteter. Der er i denne forbindelse gennemført en konkretisering af visionens enkelte elementer (Rapportens afsnit 7). I forstudiet er vurderet mulighederne for opbygning af WPA s aktiviteter parallelt med, at Energi E2 s testplads etableres. Den anvendte metode har været kvalitativ analyse omfattende desk research, ca. 20 interviews med interessenter og mulige samarbejdspartnere, en workshop med interessenter i havvindmøllernes driftsfase samt møder i styregruppen. Interviewpersoner og deltagere i workshoppen fremgår af bilag C. De potentielle interessenter i WPA er - med afsæt i en beskrivelse af visionen og Energi E2 s testplads - blevet stillet spørgsmålet: What s in it for you? Interviewenes emner har ikke været begrænset til elementerne i afsnit 7, men har været åbne: Har I nogle uopfyldte behov, som kunne varetages af Wind Power Academy? Begrundelsen for denne angrebsvinkel er, at hvis interessenterne ikke kan se, at der er noget konkret i WPA for dem, så vil viljen til at investere i WPA s aktiviteter være begrænset. Investering kræver, at der eksisterer en egeninteresse for den pågældende virksomhed. Uanset at visionen om WPA har en betydelig længere tidshorisont, er der fokuseret på mulige aktiviteter i 5-års perioden Nærværende rapport beskriver resultatet af forstudiet. Wind Power Academy Side 25

14 6. Fokusering af WPA s aktiviteter Den første interviewrunde pegede på klare forskelle i interessen for WPA, afhængigt af hvor den interviewede virksomhed befandt sig i værdikæden. Det er derfor fundet mest formålstjenligt at træffe et valg om fokusering og afgrænsning af WPA s strategi og aktiviteter inden for den 5-årige tidshorisont I visionen om WPA indgår hele vindkraftsektoren som målgruppe. Imidlertid er der i forvejen et veletableret værdisystem af virksomheder og videnmiljøer i sektoren. De planlagte vindkraftaktiviteter på Lolland, herunder også Energi E2 s testplads vil på kort sigt ikke afgørende ændre på dette. Igennem forstudiet er imidlertid også konstateret, at der er forskel mellem på den ene side værdisystemet: Design og fremstilling af vindmøller og på den anden side værdisystemet: Drift af vindmøller. En del af årsagen til, at det er relevant at sondre mellem de to værdisystemer er, at mens markedet omkring salg af vindmølle til parker på havet tidligere entydigt var et turn-key marked med vindmøllefabrikanten som turn-key leverandør, foregår der en udvikling i en del af markedet i retning af multicontracting. DE TO VÆRDISYSTEMER Eksterne driftsleverandører Vindmøllefabrikanter Råvareleverandører Generelle underleverandører Specialiserede underleverandører Køber Ejer Underleverandører med ydelser i driften (f. eks. bremser og gear) Vindmøllefabrikanter Ejerens driftsorganisation Ejerens driftsorganisation Vindmøllefabrikanter Værdikæde design / fremstilling Værdikæde drift År 0 År 5 År 10 År 15 År 20 År 25 Der er samlet set en række tegn på en udvikling i retning mod de to delvist adskilte værdisystemer, som er beskrevet på figuren. Wind Power Academy Side 27

15 Det centrale forhold i denne udvikling er, at de to værdisystemer har hver sin hovedaktør. I værdisystemet design/fremstilling er vindmøllefabrikanten hovedaktør. I værdisystemet drift går udviklingen i retning af, at det er den kompetente køber, der er hovedaktøren. Energi E2 s store investering i testpladsen på Lolland kan ses som et konkret eksempel på, at denne udvikling er i gang. Der er både forskelle og ligheder mellem de to værdisystemer. Den vigtigste forskel er det omtalte skift af hovedaktør. En lighed er, at flere virksomheder/virksomhedstyper indgår i begge værdisystemer. Det gælder således vindmøllefabrikanterne og en række underleverandører til fremstillingen af vindmøller. Grænsefladen mellem de to værdisystemer udgøres af opstillingen af havvindmøllen. Man kunne måske tale om et tredje værdisystem, idet der i grænsefladen omkring opstillingen af havvindmøllerne også opererer et antal specialiserede virksomheder, der netop arbejder i denne grænseflade. Det gælder således kabellægning og etablering af nettilslutning, design og udførelse af fundamenter, transport og montage af møllerne. I den skitserede model tilhører disse virksomheder det ene eller det andet af de to værdisystemer, afhængigt af, om det er ejer/developer eller det er vindmøllefabrikant, der er hovedaktør. I overensstemmelse med udviklingen i retning af multicontracting er disse virksomheder i forstudiet blevet vurderet som primært tilhørende værdisystemet drift. Værdisystemet design og fremstilling er et etableret værdisystem med tilknyttede videnmiljøer. De tilhørende virksomheder er geografisk koncentreret i Midtjylland og er kun i begrænset omfang knyttet til Lolland 1. Der er heller ikke behov for nye videninstitutioner og virksomhedsnetværk i dette værdisystem 2. Der er endelig i forstudiet kun konstateret ganske få behov hos virksomhederne i denne gruppe, som kunne tænkes at resultere i investering i/lokalisering af aktiviteter i forbindelse med Wind Power Academy på Lolland. Der er dog, som det fremgår af de efterfølgende afsnit, undtagelser fra denne konstatering. Det kan bestemt ikke afvises, at der på længere sigt vil være sådanne behov, men forstudiets analyser har været begrænset til de nærmeste år. Eftersom interviewene har været begrænset til danske aktører, er det også muligt, at der er andre behov hos internationale aktører. Der foreligger nogle indikationer på, at dette kunne være tilfældet. Situationen er anderledes for værdisystemet drift. Her er der tegn på en igangværende specialisering af virksomhederne. Flere videnmiljøer beskæftiger sig med området, men der har været klart færre målrettede aktiviteter i forhold til møllernes drift. Aktørerne i værdisystemet er ikke i samme grad som værdisystemet design/fremstilling lokaliseret i geografiske klynger i Midtjylland, men er bredt lokaliseret i hele Danmark. 1 Videninstitutionerne der betjener værdisystemet design og udvikling er lokaliseret over hele landet, idet en væsentlig del af den langsigtede forskning foregår på Sjælland (Risø) og i Hovedstaden (DTU), hvorimod virksomhederne overvejende ligger i Jylland. Der er enkelte lollandske virksomheder, som indgår i dette værdisystem (Vestas vingefabrik i Nakskov, Skagen Sandblæsning, Jupiter Plast) 2 Der er således allerede af Center for Underleverandører - etableret et netværk af underleverandører til Vindmølle- fabrikanterne Wind Power Academy Side 29

16 I det omfang Energi E2 s testplads har indflydelse på evt. lokalisering af aktiviteter på Lolland, er der også forskelle på vilkårene for virksomhederne i de to værdisystemer, ikke mindst i perioden De møller, der opstilles på testpladsen, er fabrikanternes nyeste møller og vil naturligt være omfattet af en række forholdsregler, som skal sikre beskyttelse af den viden, der er repræsenteret i den pågældende mølletype. På samme måde vil garantiforpligtelser og møllernes drift som kommercielle produktionsenheder begrænse adgang til forsøg på møllerne, som ikke er initieret af E2 eller mølleleverandørerne. På den anden side vil disse møller være meget attraktive i forhold til at tiltrække aktiviteter omkring udvikling af komponenter og serviceydelser. Det vil derfor være forbundet med en række vanskeligheder for andre end vindmøllefabrikanterne og Energi E2 at gennemføre projekter, som griber ind i møllen. Derimod kan det være enklere at gennemføre udviklings aktiviteter uden på møllen, som vil være det typiske for de virksomheder, der arbejder med drift. Denne forskel taler også for fokusering på vidensystem drift. De i dette afsnit beskrevne forhold har medført, at der i forstudiets analyser og vurderinger specielt er fokuseret på aktiviteter i relation til værdisystemet drift. Dette er også baggrunden for forslaget om etablering af et regionalt teknologicenter vindmølledrift. Wind Power Academy Side 31

17 7. Mulige delelementer i Wind Power Academy Gennem drøftelser i styregruppen og i de gennemførte interviews er foretaget en præcisering af de elementer, der indgår i WPA-visionen, jf. bilag A. Samtidig er gennemført en vurdering af disse elementer i forhold til den tidligere beskrevne fokusering (Afsnit 6). En yderligere vurdering er foretaget i SWOT-analyse (Beskrevet i afsnit 8). 7.1 Udviklingscenter serviceleverandører Med serviceleverandører menes de leverandører af ydelser til montage, drift og vedligehold af møller, der tilsammen udgør værdisystemet drift og vedligehold. Som nævnt i indledningen betyder driften økonomisk mere og mere og der sker da også en specialisering af virksomheder rettet mod montage og drift. Videnmæssigt er der ikke gjort så meget ud af dette område udover den betydelige erfaringsopsamling til brug for videre udvikling af møllerne, der er gennemført af vindmøllefabrikanterne selv. I og med at flere og flere møller placeres på driftsmæssigt mere udsatte områder, øges behovet for at få erfaringsopsamlingen rettet mod driftsfasen til at fungere samt at få videnudvikling og produkt- og metodeudvikling vedr. drift knyttet bedre sammen. Det kan derfor være relevant med et egentligt videncenter vedr. mølledrift. Et videncenter kunne bl.a. danne ramme for udvikling af metoder og materiel til drift, udvikling af uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter, erfaringsopsamling samt etablering af et netværk af virksomheder og videninstitutioner med tilknytning til og interesse i drift af vindmøller. Et konkret forslag til disse aktiviteter er nærmere beskrevet i bilag B, ansøgning om tilskud til etablering af et regionalt teknologicenter vindmølledrift. Dette visionselement passer ind i den fokusering af WPA s aktiviteter, som er beskrevet i afsnit Udviklingscenter underleverandører(produkter) Underleverandørerne i værdisystemet design og fremstilling af vindmøller er en anden mulig interessentgruppe, der dels kunne udnytte Energi E2 s testplads, dels have behov for netværksdannelse. I et erhvervsøkonomisk perspektiv er der en række eksempler på, at underleverandørgrupper har udviklet sig til selvstændige aktører med salg uden for den klynge, der udgør deres oprindelse. Et eksempel er således den stålforarbejdende industri i Østjylland, der oprindeligt var en del af klyngen omkring landbrugets forarbejdende industri (slagterier, mejerier), men i dag opererer meget bredere, arbejder internationalt og i en række tilfælde uden for fødevareområdet. I henhold til fokuseringen ses underleverandørerne dog som en sekundær målgruppe, bl.a. fordi det må antages, at deres adgang til testpladsen vil være vanskeligere. Der vil dog deltage underleverandører i de forsøg med modifikationer, som fabrikanter og Energi E2 gennemfører. Wind Power Academy Side 33

18 7.3 Netværk for virksomheder og videninstitutioner i værdisystemerne Netværksdannelse er generelt knyttet til værdisystemerne og er derfor ikke vurderet relevante, når bortses fra serviceleverandørerne, jf. 1B 7.4 Standardisering og certificering Selve standardiseringsarbejdet foregår i internationalt regi. Prøvningen af møller i forbindelse med typegodkendelse foregår på prototyper, opstillet på Risøs prøvestation i Høvsøre. Der kan i relation til standardiseringen være behov for en empirisk dataindsamling fra møllers drift og testpladsen giver umiddelbar mulighed for gennemførelse af målinger og anden dataindsamling. Typisk vil målinger blive registreret i en datalogger eller vil blive videresendt via telefonnettet, og de vil derfor ikke i sig selv aflede mange lokale aktiviteter. Der kan dog tænkes certificeringsaktiviteter i relation til driften, både i relation til metoder og til personer/uddannelse. Disse aktiviteter er medtaget i aktivitet 7.1 og i forslaget til et regionalt teknologicenter vindmølledrift. 7.5 Salgsfunktioner for vindmølleproducenter Wind Power Academy kan tilbyde vindmølleproducenter faciliteter, som gør det muligt at arbejde sammen med kunder og samtidig se på de møller, der er i drift på testpladsen. Imidlertid antages det, at adgangen i de første år til møllerne på testpladsen vil være begrænset. Det må på den anden side antages, at både Nysted havmøllepark og senere Rødsand II havmøllepark, der samlet vil blive verdens største havmøllepark, vil give anledning til besøg, der kan aflede behov for mødefaciliteter. Aktiviteten indgår derfor i Arbejdsplads- og mødefaciliteter Nærheden til en række vindmølleaktiviteter muliggør konference- og kursusaktiviteter i relation til vindkraft, ligesom der kan være behov for at etablere midlertidige arbejdspladser i forbindelse med testaktiviteterne i Kappel. Der kan derfor også være behov for lokaler med kontorhotel-faciliteter (arbejdspladser, mødefaciliteter, reception m.v.). I første omfang er disse aktiviteter tænkt etableret i relation til teknologicenter vindmølledrift. 7.7 Oplevelsescenter VE Vedvarende energi Oplevelsescenter VE kan betragtes som energi eksperimentarium, hvor teori og teknologi præsenteres interaktivt for den almindelige borger (familier, skoler m.v.). Et oplevelsescenter skal ses som en del af det samlede turisttilbud på Lolland-Falster (på linje med Knuthenborg, Lalandia, Middelaldercentret). Regionens attraktivitet som turist og udflugtsmål øges i takt med, at der er flere muligheder. Der er i forvejen planer om et vindoplevelsescenter Vindens Verden med et tilsvarende koncept, hvor der er estimeret besøgende årligt. I analysen er valgt at se de to initiativer under ét, idet man ikke kan forestille sig dem begge etableret separat. Wind Power Academy Side 35

19 7.8 Professionelt konference/mødested Umiddelbart er Vestlolland for langt fra de store befolkningskoncentrationer til at kunne have grundlag for et større professionelt kursus- og konferencested. Etableres der et oplevelsescenter VE som en del af WPA kan dette billede dog ændre sig, idet det vil give nogle synergimuligheder. Og sådanne muligheder kan strække markedets interesse til lidt større afstande. 7.9 Uddannelse og efteruddannelse Kortere efteruddannelseskurser for medarbejdere med lange og mellemlange uddannelser foregår ofte på kursus- og konferencecentre og vil derfor være tæt forbundet med dette marked. Grunduddannelse og efteruddannelse af faglærte vil kræve nærhed, og er derfor aktuelt i relation til Vestas produktion i Nakskov, hvor der allerede foregår aktiviteter i arbejdsmarkedsuddannelserne. Der er mulighed for grund- og efteruddannelsesaktiviteter i relation til mølledrift og service. Disse er medtaget i pkt. 7.1 og i forslaget om et regionalt teknologicenter, bilag B Integrerede energiaktiviteter Det har endeligt været overvejet, hvorvidt WPA kan/skal ses i et perspektiv med andre energiaktiviteter, og om der eksisterer synergimuligheder med disse aktiviteter. I Stensø industripark mellem Nakskov og Rudbjerg Kommune (efter 1. januar 2007 i den nye Lolland Kommune) er lokaliseret en række aktiviteter i relation til miljø og energi. Der er opstillet tre større testvindmøller og det forventes, at der i 2007 også startes et brintdemonstrationsprojekt, som bliver lokaliseret her. Det er en udbredt antagelse, at fremtidens el-system vil blive karakteriseret ved et stort antal decentrale producenter og at fremtidens styring skal ses i dette perspektiv og desuden skal inddrage forbruget i styringen. Det kunne tænkes, at der kunne blive brug for at afprøve denne styring i et område. Der er i forstudiet konstateret interesse i at indgå i sådanne aktiviteter (såfremt der kommer initiativer hertil). Wind Power Academy Side 37

20 DRÆBYE 7.11 Sammenfattende Nedenstående tabel indeholder er en oversigt over de valg vedr. WPA aktiviteter, som 7.11 Sammenfattende indgår i den videre vurdering. Grundlaget for valgene er først og fremmest den i afsnit 6 Nedenstående tabel indeholder er en oversigt over de valg vedr. WPA aktiviteter, som indgår i den beskrevne fokusering til værdisystemet drift samt tidsperspektivet Formålet er videre vurdering. Grundlaget for valgene er først og fremmest den i afsnit 6 beskrevne fokusering til at opnå en beskrivelse af Wind Power Academy s aktiviteter, som er egnede til en SWOTanalyse. værdisystemet drift samt tidsperspektivet Formålet er at opnå en beskrivelse af Wind Power Academy s aktiviteter, som er egnede til en SWOT-analyse. Fig..11 WPA-aktiviteterne i det fokuserede i perspektivet Nr. Aktivitet Primær Regionalt Teknologicenter Sekundær Ikke aktuel (evt. udover teknologicenter).1 Udviklingscenter serviceleverandører.2 Udviklingscenter underleverandører.3 Netværksdannelse.4 Standardisering/certificering.5 Salgsfunktioner for vindmølleproducenter.6 Arbejdsplads- og mødefaciliteter (projektaktiviteter). Oplevelsescenter Vedvarende Energi.8 Professionelt konference- og mødecenter. Uddannelses- og efteruddannelses aktiviteter.10 Integrerede energiaktiviteter I det videre indgår primært det fokuserede WPA-forslag, som består af de gråt skraverede aktiviteter I det videre indgår primært det fokuserede WPA-forslag, som består af de gråt skraverede aktiviteter. 17 Wind Power Academy Side 39

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner NordVindworkshoppen Gotland 7-8 juni 2007 Opsamling og konklusioner Nordiske styrkepositioner Norden er et af de bedste områder i Verden for en storskala udnyttelse af vindkraft Et stort vindkraft-potentiale

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191 Forenkling, system- og driftsoptimering af trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion (Castor anlægget i Græsted). Desuden teknisk, organisatorisk og finansiel forberedelse til opskalering af

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere