Klimanetværksmøde. >> side 9. Ballerup Kommune miljøcertificeret. >> side 10. Har du styr på din olietank? >> side 3. >> side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimanetværksmøde. >> side 9. Ballerup Kommune miljøcertificeret. >> side 10. Har du styr på din olietank? >> side 3. >> side 2"

Transkript

1 BASF reducerer støj >> side 2 Har du styr på din olietank? >> side 3 NR. 2 - juni 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup kommune Klimanetværksmøde >> side 9 Ballerup Kommune miljøcertificeret >> side 10

2 2 3 BASF A/S reducerer støj BASF A/S Production Site Ballerup, er specialiseret i mikroindkapslede formuleringer af vitaminer, carotenoider, flerumættede fedtsyrer, aroma- og farvestoffer. Vore produkter anvendes hovedsagelig til fødevare-, drikkevareog medicinalindustrien. Vi beskæftiger ca. 150 medarbejdere. BASF koncernen er verdens førende kemiske virksomhed: The Chemical Company. Koncernens portefølje spænder fra kemikalier, plast, performance-produkter, og landbrugsprodukter til olie og gas. BASF har et ønske om at være i harmoni med sine omgivelser, og arbejder altid på at gøre tingene bedre. For at mindske støjbelastningen til omgivelserne har virksomheden i de seneste par år gennemført et omfattende projekt, som har reduceret støjen markant. Projektet har resulteret i, at BASF i dag overholder de skrappe danske krav på dette område. Af: Bo Kilund og Lone Titelbech, BASF A/S BASF s produktion i Ballerup ligger ikke langt fra et almindeligt boligområde, og i 2006 modtog virksomheden et par henvendelser om generende støj fra beboerne tæt på virksomheden. Disse henvendelser var starten på et omfattende og systematisk arbejde, som målrettet gik på at reducere støjbelastningen fra virksomheden yderligere. Første etape i projektet blev gennemført i andet halvår af 2006 og betød, at BASF gennemførte omfattende dæmpning af de mest støjende afkast, samt etablering af egentlige bulderhuse på de steder, hvor dette var nødvendigt. Derudover blev flere køleanlæg dæmpet, og i et særligt område blev en større samling støjkilder afskærmet af en støjvæg. Det var et meget omfattende arbejde, og for at kunne dokumentere, at arbejdet havde haft den ønskede virkning, blev der i 2007 af et Ventilator på køleanlæg (inkl. støjskærm) samt luftindtag mod nord Afkast vandret med lyddæmper Jethætte (inkl. lyddæmpere) Afkast (inkl. lyddæmpere)

3 Har du styr på din olietank? Er du en af dem, der stadig ikke har styr på dit ansvar for din store olietank? En del tanke mangler stadig at blive inspiceret og kontrolleret. Af Lill Dueholm Igennem de senere år har kommunen gjort en særlig indsats for at få styr på olietanke; både (mellem-) store og små (villaolietanke). Langt de fleste olietanke er nedgravede og indeholder enten fyringsolie eller motorbrændstof. Især disse udgør en øget risiko for jordog grundvandsforurening, hvis de ikke inspiceres og tæthedsprøves med faste intervaller. Af 42 i bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 ( Olietankbekendtgørelsen ) fremgår det, at ejeren af tanke 6000 l, skal sikre, at de inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig med mindst 5 eller 10 års intervaller (afhængig af korrosionsbeskyttelse). Tankene skulle have været inspiceret og tæthedsprøvet senest den 1. april 2010 (med mulighed for udsættelse til 1. april 2011). Desuden skal tankejere overholde deres pligt til at udføre egenkontrol, herunder beholdningsregnskaber, inspektioner, kontrollere korrosionsbeskyttelse og/ eller evt. automatisk overvågning m.m. Miljø & Teknik planlægger inden sommerferien 2011, at tage direkte kontakt til de berørte grundejere (der mangler oplysninger om egenkontrol på ca. 40 lokaliteter), og derved få en status for evt. udført egenkontrol. eksternt firma gennemført en akkrediteret støjkortlægning af virksomheden. Kortlægningen viste en betydelig reduktion i støjbelastningen til omgivelserne, men kortlægningen viste også, at der stadig var få overskridelser i nogle af immissionspunkterne om natten. Dette gav BASF anledning til at fortsætte arbejdet. I 2009 udarbejdede et eksternt firma et forslag til en handlingsplan, som målrettet gik på at reducere støjen yderligere og sikre, at virksomheden til enhver tid ville ligge inden for de fastsatte grænseværdier. Rapporten konkluderede, at idet der hos BASF er 190 støjkilder, må hver støjkilde maksimalt bidrage med 24 decibel. Ud af de 190 støjkilder bidrog 33 af dem med for højt niveau og skulle derfor reduceres for at opnå det ønskede mål. I 2010 blev der således gennemført en støjdæmpning (tætninger, støjskærme, lyddæmpere m.m.) af disse 33 støjkilder. På foregående side er eksempler på nogle af de gennemførte støjdæmpende foranstaltninger. I perioden april-juni 2010 blev der foretaget nye nærfeltsmålinger af alle de støjkilder, der var støjdæmpet for at sikre, at den ønskede reduktion var opnået. Herefter blev støjbidraget i alle 6 immisionspunkter i virksomhedens omgivelser genberegnet. Resultatet ses i nedenstående tabel. Som det fremgår af tabellen, er grænseværdierne i alle immisionspunkterne overholdt på alle tider af døgnet. Immissionspunkt Støjbelastning db(a) alle kilder juni 2010 Dag krav Aften krav Nat krav (kl.7-18) (kl.18-22) (kl.22-7) Nr. 1 Boligområde Nr. 2 Boligområde Nr. 3 Industriområde Nr. 4 Industriområde Nr. 5 Industriområde Nr. 6 Industriområde

4 4 5 Tilsynsberetning 2010 Antallet af miljøtilsyn i 2010 er faldet en del i forhold til året før. Omfanget af kortlægnings- og planlægningsopgaver er øget bl.a. på områderne affald, energi og jord. Af Lill Dueholm Der føres tilsyn med de forskellige kategorier af virksomheder (i-mærkede liste-, liste-, bilag 1- og branchevirksomheder) efter KL-aftalen. Det betyder, at tilsynsfrekvensen er mellem 1-4 år, alt efter virksomhedernes kategorisering; 1, 2 og 3, hvor 1 er de mest miljøpositive virksomheder. Virksomhedernes kategorisering tages op efter hvert tilsynsbesøg. Tilsynsindsatsen betyder, at 49 virksomheder har modtaget i alt 57 besøg i 2010 (alle planlagte tilsyn er udført). Til sammenligning fik 96 virksomheder 104 besøg i Den opkrævede brugerbetaling fra virksomhederne er faldet fra kr. til kr. Det beskedne fald i brugerbetalingen sammenholdt med faldet i tilsynsbesøg, skyldes et øget tidsforbrug til tilsyn i form af sagsbehandling på specielt de større virksomheder. Sagsbehandlingen omfatter blandt andet: Revision og meddelelse af miljøgodkendelser og spildevandstilladelser, meddelelse af påbud, opfølgning og indgåelse af frivillige aftaler om reduktion af støj og luftforurening mv. Tilsynet omfatter også løbende miljøvurderinger af nye projekter for ændringer og ombygninger på virksomhederne. Andet miljøarbejde En anden del af det arbejde og de tilsyn, der udføres, omfatter de såkaldte 42 virksomheder, der ikke er omfattet af brugerbetaling. Det er fx råd, vejledning, udarbejdelse af spildevandstilladelser, klimanetværksarbejde samt kampagner til jord-, sundheds- og grundvandsbeskyttelse. Derudover er der ført tilsyn med Ballerup Rideskole (landbrug; i forbindelse med etablering af ny stald). Der er udarbejdet en del 8 tilladelser (tilladelser til at fjerne jord fra ejendomme med kendte jordforureninger) og behandlet mange jordanmeldelser. Derudover er der afholdt tre møder i klimanetværket for virksomheder, som er udvidet fra 22 til 42 virksomheder i løbet af Fjernvarmeprojekt kører videre og Carbon20 EU Life-projekt startede så småt op sidst på året. Håndhævelser/reaktioner Antallet af henstillinger, indskærpelser, påbud, forbud og politianmeldelser er faldet en smule i forhold til året før. Årets tilsynstema Årets frivillige tilsynstema fra Miljøstyrelsen omhandler belægninger. Vi har valgt ikke at bidrage til tilsynstemaet Til orientering kan det oplyses, at Miljø & Teknik planlægger at besøge ca. 80 virksomheder i 2011; herunder de 10 svømmebade i kommunen. Tilsynstemaet er opbevaring af farligt affald. Fordeling af tilsyn Antal virksomheder Antal besøgte Udførte tilsyn pr virksomheder i-mærkede listevirksomheder Øvrige listevirksomheder Gebyrpligtige bilag 1 virksomheder Autoværksteder Renserier virksomheder Landbrug/Rideskole 2 1 1

5 Grænseværdier for kemikalier i jord, vand og luft En grænseværdi fortæller, hvilken mængde af et kemiske stof, der er acceptabelt i bestemte sammenhænge. Af Dorte Nejrup Det er Miljøstyrelsen, der fastsætter grænseværdier for kemikalier i jord og drikkevand samt for udledninger til luft og spildevand. Miljøstyrelsen har på deres hjemmeside en række fakta om grænseværdier for kemikalier, der kort gennemgås her. Der er langt mere at læse om, hvordan grænseværdier fastsættes på under virksomhed & myndighed og grænseværdier. Grænseværdier for jord Grænseværdier for kemikalier i jord bruges, når forurenet jord skal vurderes, når der skal ryddes op på forurenede grunde, og når mennesker, der bor på lettere forurenede grunde, skal rådgives. Miljøstyrelsen har udarbejdet kvalitetskriterier for en række kemiske forureninger, der kan forekomme i jorden. For hver kemisk forurening er der fastsat op til tre kvalitetskriterier: - Jordkvalitetskriteriet er det niveau, hvor jorden frit kan anvendes. - Grundvandskvalitetskriteriet gælder for grundvandsmagasiner, der bruges eller kan bruges til at hente drikkevand fra. - Afdampningskriteriet er et tal, der fortæller, hvor meget forurening, dampe fra jorden må afgive til udeluften eller til den indendørs luft, og dermed påvirke indeklimaet. Forurenet jord skal vurderes i forhold til alle tre kvalitetskriterier. Det betyder, at selvom jordkvalitetskriteriet er overholdt, kan der stadig være problemer med, at jorden afgiver forurenede dampe til luften indendørs eller siver ned til grundvandet. Der findes herudover et fjerde kriterium for jord, nemlig afskæringskriteriet. Afskæringskriteriet er det forureningsniveau, hvor man bør rydde op eller dække med fast belægning, som for eksempel fliser, så mennesker ikke kommer i kontakt med jorden, hvis grunden bruges til boliger, børneinstitutioner eller legepladser. Grænseværdier for luft Grænseværdier for kemikalier i luft bruges som forebyggende grænseværdier til at begrænse forurening fra virksomheder, energiproduktion og affaldsforbrænding. De bruges også til at begrænse udslippet af de dampe, der opstår, når man oplagrer og distribuerer benzin. Der skelnes mellem; - Luftkvalitetskriterier, der skal forebygge skader på mennesker og miljø, der vedvarende er udsat for et kemisk stof i luften. Luftkvalitetskriteriet for de forskellige stoffer bruges til at fastsætte B-værdien. - B-værdier (bidragsværdier) fortæller virksomheder, hvor meget de højst må bidrage med af et bestemt stof til luften. B-værdier er til for at beskytte befolkningen mod skadelige effekter fra luftforurening. Derfor tages der højde for, at særligt følsomme grupper (børn, ældre, syge) bliver beskyttet, og at borgerne ikke vedvarende udsættes for forureningen. B-værdier skal derfor betragtes som sikkerhedsgrænser og ikke faregrænser. Grænseværdier for vand Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriterier for drikkevand og grundvand for By- og Landskabsstyrelsen, sådan at drikkevandet er sundhedsmæssigt forsvarligt, ser rent ud og er uden farve, smag eller lugt. Kvalitetskriterier for drikkevand fastsættes af hensyn til borgernes sundhed. Normalt fastsættes kriteriet for det enkelte stof ud fra en tolerabel daglig indtagelse (TDI), hvor kun 10 % af denne må stamme fra drikkevandet, hvis stoffet også kan forekomme i fødevarer og luften. For eksempel kan der findes rester af pesticid i både fødevarer og i drikkevand. Grundvandskvalitetskriteriet gælder for grundvandsmagasiner, der bruges eller kan bruges til at hente drikkevand fra. Kvalitetskriterier for grundvand fastsætter myndighederne ud fra, at grundvandet skal kunne opfylde kravene til drikkevand efter en simpel vandbehandling.

6 6 7 Projekter til reduktion af CO 2 Energistyrelsen har udpeget to pilotprojekter fra ARLA Foods A.m.b.a. og BioNorden A/S, der samlet kan reducere Danmarks drivhusgasudledning uden for den kvotebelagte sektor med ton CO 2. Energistyrelsen og ARLA Foods a.m.b.a. vil indgå et samarbejde om udvikling af et stort biogasanlæg i Nr. Vium ved Videbæk. BioNorden A/S behandler spildevandsslam på Lolland på en ny og innovativ måde. Den nye behandlingsmetode omdanner spildevandsslam til et lugtfrit slutprodukt, der kan bruges til blandt andet jordrensning. Grøn Kirke Danske kirker er gennem de sidste år blevet bevidste og mere udadvendte med hensyn til miljøforhold og klima. Danske Kirkers Råd har taget initiativ til Grøn Kirke, en betegnelse kirker kan anvende, hvis de beslutter at tage en række initiativer på miljøområdet. Staten vil købe CO 2 reduktioner fra de to projekter inden for en samlet ramme på 8 mio. kr. nyheder 17. maj 2011 Ulovligt freon i Danmark Miljøstyrelsen har i samarbejde med SKAT og Østjyllands Politi beslaglagt 326 kg freon. Beholderne med freon blev fundet på et bulgarsk skib i Århus Havn. Regnvand i haver og parker Miljøministeriet og Haveselskabet igangsætter et projekt for at forebygge oversvømmelser efter ekstrem regn. Projektet skal udvikle redskaber til kommuner og borgere, der kan fremme boligområders afkobling af regnvand fra kloakken. Projektet skal bringe kommuner, forsyningsvirksomheder og anlægsgartnere sammen med henblik på at afdække, hvilke planter der både kan tåle tørke og meget regn. Projektet forventes at vare et år april 2011 Af Ole Lützen Danske Kirkers Råd, der er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark, har nedsat en klimagruppe, der står bag initiativet til grønne kirker i Danmark. Der er i alt ca. 85 grønne kirker i Danmark på nuværende tidspunkt. Betingelserne for at kunne kalde sig Grøn Kirke er, at den pågældende kirke kan tilslutte sig en række forpligtelser i form af initiativer inden for 6 områder. Områderne omfatter Gudstjenesteliv, Information, undervisning og diakoni, Kirkens indkøb, Kirkens transport, Kirkens anvendelse af energi samt Behandling af kirkens affald (reduktion og håndtering). Inden for disse 6 områder er der opstillet i alt 48 tiltag. Hvis kirken kan tilslutte sig 25 af disse tiltag, med mindst 2 tiltag i hvert område, kan kirken kalde sig for Grøn Kirke. De første grønne kirker i Danmark kom i marts I marts 2011 var der 85 grønne kirker, og flere er på vej. Der er tilsvarende initiativer i andre lande, blandt andet i Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Initiativet til Grøn Kirke kan omfatte, at kirkerne udarbejder handlingsplaner på forskellige områder, fx på energiområdet, hvor der kan opstilles en målsætning for, hvor meget og hvordan energiforbruget skal reduceres. Især energi kan være en stor post på miljøregnskabet for især ældre kirker, og samtidig kan det være en stor post på budgettet. Der er endnu ikke systematisk indsamlet materiale fra de grønne kirker om resultaterne af deres tilslutning til Grøn Kirke. På nuværende tidspunkt skal initiativet også ses som en inspirationskilde til at komme i gang med miljø- og klimaarbejdet. Der er gennemført nogle få ana-

7 Kort nyt Arbejdstilsynet tjekkede byggepladser 5. maj gennemførte Arbejdstilsynet den første af to aktioner på byggepladser over hele landet. Farligt arbejde i højden, fx på tage, stilladser og fra stiger, er blandt de hyppigst forekommende sikkerhedsproblemer, når Arbejdstilsynet fører tilsyn på byggepladserne. Samtidigt fører arbejde i højden hvert år til mange alvorlige ulykker blandt byggeriets medarbejdere, herunder også dødsulykker. Alligevel oplever Arbejdstilsynet ofte, at man på byggepladserne ikke får rettet ordentligt op på problemerne, heller ikke selv om Arbejdstilsynet netop har været forbi og givet påbud. De byggepladser, hvor der blev konstateret alvorlige sikkerhedsproblemer, eller hvor Arbejdstilsynet vurderede forholdene kaotiske og uoverskuelige, kan regne med snart igen at få besøg af Arbejdstilsynets tilsynsførende. 5. maj 2011 lyser af arbejdet i nogle af kirkerne, for at få en idé om initiativets betydning og omfang, siger Hanna Shmidt, der er Grøn kirkemedarbejder i Danske Kirkers Råd. På et senere tidspunkt kan det blive aktuelt at monitere mere systematisk for at justere og tilpasse tiltagene. De 48 punkter eller initiativer, som kirken skal have tilsluttet sig mindst 25 af, for at kunne kalde sig en Grøn kirke, omfatter fx punkter om at formidle stof om miljø og retfærdighed i kirkebladet, begrænse indkøbene samt at vælge miljømærkede varer ved indkøb. Dertil kommer, at der skal tænkes miljø og retfærdighed med i gudstjenesten, hvor dette vil være naturligt. På energiområdet er der forslag til tiltag som at få foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirken, samt i det hele taget at gennemføre initiativer, der kan reducere energiforbruget, fx ved anvendelse af lavenergipærer, huske at slukke for lys og kontormaskiner, samt kun tænde for opvaskemaskinen, når den er helt fyldt. Der er også foreslået initiativer med hensyn til transport; fx at bruge cykler i større omfang, samt undgå fly og i stedet bruge tog. Med hensyn til affald, kan kirkerne bl.a. anvende genbrugspapir, kopiere på begge sider af papiret, sortere affaldet korrekt, så så meget som muligt kan genanvendes, samt kompostere småt organisk affald. I hovedstadsområdet er der 16 kirker, der kan kalde sig grønne. Strandmarkskirken i Hvidovre er en af dem. Som en del af kirkens mål vedtog menighedsrådet i 2009, at der skulle skabes en grøn miljøprofil for kirken. Strandmarkskirken har tilslutttet sig 30 af de 48 punkter. På hjemmesiden www. gronkirke.dk findes de 48 punkter, samt bl.a. en omtale af de kirker, der har tilsluttet sig initiativet. Kemi og frisører Frisører arbejder kun lidt over otte år i faget. Smerter, håndeksem og allergi er årsager til, at frisørerne forlader branchen. Det viser en ny undersøgelse fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Det fremgår af arbejdsmiljøreglerne, at frisørerne ikke må udsættes for påvirkninger fra farlige kemikalier i produkterne. Frisørerne skal undgå kontakt med produkterne ved altid at anvende beskyttelseshandsker og udsugning, når de arbejder med farlige produkter. Frisørbranchen mødtes i starten af maj med Arbejdstilsynet. Målet med mødet var at fortsætte arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet for frisørerne april 2011

8 8 9 Madspild Der bliver hver dag smidt rigtig meget mad ud, som i stedet kunne være spist af andre eller dig selv på en senere tidspunkt. Fødevarevirksomheder kan med fordel indgå en aftale om at donere overskudsfødevarer til andre. Af Dorte Nejrup Et skøn siger, at hver dansker i gennemsnit smider 125 kg mad i skraldespanden om året. Dertil kommer fødevarer, der kasseres af restauranter, kantiner, supermarkeder og i fødevareindustrien. Samlet set vurderes det, at der kasseres omkring tons fødevarer årligt. Flere organisationer prøver på forskellig vis at begrænse udsmidning af madvarer. Kampagner, der er bl.a. er rettet mod forbrugere, fødevareproducenter og supermarkeder. Stop spild af mad Er en non-profit forbrugerbevægelse, som kæmper mod madspild og har sat fokus på madspild. Stop spild af mad står bl.a. bag en kampagne, hvor restauranter o.l. opfordres til systematisk at give mulighed for, at deres gæster kan tage deres madrester med hjem enten til et måltid til dagen efter eller til deres kæledyr. Såkaldte Doggybags. Der er først og fremmest tale om en forbrugerbevægelse med over medlemmer. På organisationens hjemmeside er der desuden vejledning til, hvordan man kan hjælpe ved donationer hjemløse og fattige med madoverskud. Læs mere på fødevarebanken Er en organisation, der først og fremmest er rettet mod fødevarerproducenter. fødevarebanken er en frivillig, velgørende organisation, der er finansieret gennem Socialministeriets satspuljemidler. Ideen med organisationen er at bygge bro mellem dem, som har mad i overskud og dem, som ikke har nok. fødevarebanken modtager og indsamler overskydende mad af høj kvalitet, som ikke længere har en salgsmæssig værdi. Der kan fx være tale om trykfejl på etiketten, kampagnevarer som ikke sælger, udgående produkter, beskadiget emballage eller kort salgstid. Organisationen er autoriserede til at håndtere alle former for mad friske, kølede og frosne, og samarbejder med virksomheder såsom grossister, detailhandel, cateringvirksomheder og fødevareproducenter. Udgangspunktet er, at fødevarevirksomheder hjælpes af med overskudsfødevarer, og dermed sparer penge på renovation. Varerne distribueres til brugerorganisationer for socialt udsatte. Ved at organisere fordelingen af fødevarerne sikres det, at varer, som ellers ville blive for gamle, kommer flere udsatte grupper til gavn, og at disse organisationerne samtidig kan spare på deres madbudgetter og i stedet bruge penge på projekter. fødevarebanken, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, har et netværk af frivillige chauffører, assistenter m.fl. Det betyder, at de kan indgå faste aftaler med fødevareproducenter, hvor overskudsfødevarer kan afhentes dagligt eller ugentligt alt efter behov. Som udgangspunkt er organisationen interesseret i at modtage alle slags varer fx frugt og grønt, brød, mælkeprodukter, alle varer, som har en ubrudt emballage, fx glas, dåser eller i poser, varer, som ikke har overskredet sidste holdbarhedsdato (men er tæt på). Generelt varer, som du selv ville spise. fødevarebanken kan kontaktes på tlf , Læs mere på I 2010 videreformidlede fødevarebanken 115 tons fødevarer til brugerorganisationer for socialt udsatte i Hovedstadsområdet. I 2011 forventer fødevarebanken at kunne fordoble denne mængde og derved nå ud til endnu flere madfattige danskere.

9 Klimanetværksmøde om Mobility Management Der blev den 28. april 2011 afholdt klimanetværksmøde i Ballerup Superarena. Temaet for mødet var Mobility Management. Af Lill Dueholm Ved mødet deltog virksomhederne: Condurra, PDA Land ApS, Aalborg Universitet (Ballerup), Toms Gruppen, Multidata. Nordea Liv & Pension, Ingeniørhøjskolen København, Formula A/S, Post Danmark Frimærker, IBM Danmark ApS, Novo Nordisk Måløv, H. Jessen Jürgensen samt YIT A/S. Inden mødets opstart var det muligt, at prøve kræfter med banecykling i Ballerup Superarena. Et par håndfulde pedalentusiaster sprang ud i det og havde et par sjove timer. Formel M og Mobility Management Ballerup Kommune v/tina Wexøe fortalte om Formel M projektet, som handler om Mobility Management og de mål, Ballerup har sat sig på området. Formel M handler om trafikplanlægning; M står for mobilitet, mennesker og miljø. Formel M projektet går ud på at samle erfaringer i samarbejde med andre kommuner og udbrede disse erfaringer. I forhold til virksomheder kan kommunen bl.a. tilbyde kortlægning af pendling, sparring om mulige tiltag. Ballerup har også et samarbejde med økologisk råd om 200 pendlercykler. Gate21 - Formel M Anja Puggard, Gate 21 fortalte om Gate 21 og Formel M. Gate 21 er et projektsted, hvor der bliver samlet penge ind og startet klima/miljø- projekter op. Hun gav nogle eksempler på Mobility Management. Her kom også idéer på bordet fra mødedeltagerne. Det var bl.a. forslag om Fællestransport fra Kastrup Lufthavn, forlængelse af vi cykler til arbejde (vi cykler stadig til arbejde) og forlængelse af rød/grøn lys periode i lyskryds. Novo Nordisk Søren Bruhn Winther fra Novo Nordisk fortalte om de projekter, de har gang i på Novo Nordisk. De arbejder med Mobility Management i fire faser kortlægning, analyse, planlægning og implementering. Selvom de stadig er i analysefasen, er der så stor begejstring for projekterne, at de ansatte selv er begyndt at sætte dem i gang hos Novo. De har bl.a. købt elbiler til transport mellem de forskellige sites. Cykelkoordinering Trine Stig Mikkelsen fra Ballerup Kommune fortalte om hendes arbejde med cykelkoordinering/pendlercykler mv. i Ballerup Kommune. Som virksomhed er du velkommen til at kontakte Trine Stig Mikkelsen for yderligere informationer. Carbon 20 Kasper Ullum fra Ballerup Kommune oplyste kort om EU projektet Carbon 20, der er opstartet i Det var nu tid til at rekruttere virksomheder, som ønsker at deltage i projektet. Ultimo maj blev der fremsendt en mail til en række virksomheder, der tidligere har vist interesse i projektet, samt til de 45 virksomheder som er medlem af Ballerup Klimanetværk. På kommunes hjemmeside ses mødereferater og præsentationer fra de klimanetværksmøder, der har været afholdt de sidste tre år. Hjemmesiden kan findes på Ballerup.dk Natur, Miljø & Affald Klima & Bæredygtighed Klima & Erhverv Næste møde Næste møde vil blive afholdt den 22. september 2011 kl hos Ingeniørhøjskolen. Temaet er Vugge til vugge/bæredygtig udvikling. For oplysninger om klimanetværket: kontakt Kasper Ullum på telefon eller mail

10 10 11 Ballerup Kommune har nu fået det blå stempel for gode miljøvaner og rutiner Erfaringer viser, at når der arbejdes struktureret og kontinuerligt med miljøtiltag, bliver den samlede effekt større end ved enkeltstående tiltag. Det er som bekendt den daglige rutine, som giver de store effekter, når man vil skabe ændringer. Derfor har Ballerup Kommune nu for alvor taget hul på at blive miljøcertificeret. Af projektleder for miljøledelse, Charlotte Drud Hvorfor miljøcertificering? Der bliver da arbejdet vældig meget med grønne tiltag allerede! Det umiddelbare svar er, fordi det er et mål i Green Cities samarbejdet, som Ballerup er en del af. Og ja, der bliver arbejdet og tænkt grønt i Ballerup Kommune! Sådan har det været i mange år, og det har medført, at Ballerup er godt med fremme på det miljømæssige felt. Nu er målet så at blive endnu bedre. Miljøledelse i praksis Miljøledelse er et redskab til at skabe forbedringer til gavn for det ydre miljø ved at; - skabe overblik over hvad virksomhedens (kommunens) miljøbelastninger består i - sætte mål for forbedringer på de områder, hvor indsatsen har størst gavnlig effekt på miljøet. - holde fast i resultaterne og ikke mindst til at synliggøre dem. Forcen ved at indføre certificeret miljøledelse i hele organisationen er, at alle ansatte får et fælles sprog, en fælles forståelse og et fælles mål at arbejde ud fra. Kravet for at kunne blive miljøcertificeret er, at man mindsker den negative påvirkning på det ydre miljø, og at indsatsen skal gøres der, hvor det har størst miljømæssig effekt. De overvejelser giver anledning til diskussioner og hovedbrud som på sigt øger kendskabet og bevidstheden om problematikken, og dermed skaber en øget sammenhængskraft omkring miljømæssige beslutninger. I tilgift kan kommunen fortælle om sine miljøresultater med større vægt, da de bliver verificeret fra uvildigt hold. Status for Ballerup Kommune Der er blevet gennemført et pilotprojekt, hvor tre institutioner blev certificerede. En af institutionerne er Svømmehallen East Kilbride badet, som har været certificeret siden 2006 og har Kort om Green Cities Green Cities er et frivilligt forpligtende samarbejde, med ganske ambitiøse miljømål. Green Cities blev etableret i år 2000 af Ballerup, København og Albertslund Kommuner (dengang hed det Dogme2000). Senere er også Allerød, Fredericia og Herning trådt ind i samarbejdet og flere kommuner overvejer, om de skal gå ind i samarbejdet. Ved begyndelsen af samarbejdet blev der formuleret 3 dogmer, der beskriver idégrundlaget for samarbejdet: Menneskets påvirkning af naturen skal måles Der skal udarbejdes en plan for forbedring af miljøet Miljøarbejdet skal forankres Green Cities har også opstillet 10 bæredygtighedsområder, som samarbejdet skal have fokus på: Jord, grundvand, luft, klima, natur, støj, kemikalier, affald, planlægning og forankring. Med udgangspunkt i dogmerne og bæredygtighedsområderne er der opstillet 16 fælles mål, hvoraf kravet om certificeret miljøledelse er et af dem hvilket giver rigtig god mening, da de tre dogmer og essensen af miljøledelse er to sider af samme sag, som det kan ses af det artiklen. Lysstyrken tilpasses efter vejret. Her er et eksempel på dagslysstyret belysning på en solrig forårsdag. Armaturet tættest på vinduet er slukket, mens det længere inde i rummet er tændt på 50 % styrke (foto: Karsten Linding)

11 opnået virkelig gode miljøresultater. Rådhuset og Vej & Park centeret er nu også certificerede. De resterende eksterne enheder (daginstitutioner, skoler, Fritidshjem, Kulturinstitutioner, Plejecentre, hjemmeplejen, behandlingssteder m.m.) vil løbende komme med i certificeringen. Således vil hele kommunen være certificeret ultimo Konkrete miljøtiltag På rådhuset har miljøindsatsen i første omgang koncentreret sig om el- og varmeforbruget. Ventilationssystemet på Ballerup Rådhus var ikke blevet skiftet, siden bygningen blev opført. I forbindelse med ombygningen, er det blevet udskiftet med et energieffektivt system med varmegenindvinding og detaljeret computerstyring. Det har kommunens energirådgivere beregnet til at give en besparelse kwh pr. år (ca. 87 tons CO2), svarende til 36 procent af det samlede fjernvarmeforbrug på rådhuset. Belysningen er også renoveret og her forventes besparelsen at blive kwh pr. år (ca 200 tons CO 2 ) svarende til 25 procent af det samlede el-forbrug på rådhuset. Renoveringen af belysningen er sket ved at opsætte nye energieffektive armaturer, som i kontorområderne har elektronisk forkobling og T5-rør, med dagslysstyring og bevægelsessensorer. Styringen er områdeopdelt, således at lyset kun er tændt i de områder, hvor der er behov for det. I printerrum og på toiletter styres lyset med sensorer. I kroner og ører giver det en besparelse på den gode side af en million. I denne miljømæssige sammenhæng er dette dog blot en bivirkning, en positiv bivirkning! Kort om Green Cities Green Cities er et frivilligt forpligtende samarbejde, med ganske ambitiøse miljømål. Green Cities blev etableret i år 2000 af Ballerup, København og Albertslund Kommuner (dengang hed det Dogme2000). Senere er også Allerød, Fredericia og Herning trådt ind i samarbejdet og flere kommuner overvejer, om de skal gå ind i samarbejdet. Ved begyndelsen af samarbejdet blev der formuleret 3 dogmer, der beskriver idégrundlaget for samarbejdet: - Menneskets påvirkning af naturen skal måles - Der skal udarbejdes en plan for forbedring af miljøet - Miljøarbejdet skal forankres Green Cities har også opstillet 10 bæredygtighedsområder, som samarbejdet skal have fokus på: Jord, grundvand, luft, klima, natur, støj, kemikalier, affald, planlæg- ning og forankring. Med udgangspunkt i dogmerne og bæredygtighedsområderne er der opstillet 16 fælles mål, hvoraf kravet om certificeret miljøledelse er et af dem hvilket giver rigtig god mening, da de tre dogmer og essensen af miljøledelse er to sider af samme sag, som det kan ses af det følgende. Grønne indkøb i fremtiden I takt med implementeringen af miljøledelse, vil Ballerup Kommune sætte mere og mere fokus på de opnåede resultater, og det er vores håb, at en øget profilering af kommunen også kommer de private virksomheder i kommunen til gavn. Ligeledes vil Ballerup Kommune gerne dele erfaringer og inspirere til miljøtiltag i virksomhederne. Dette sker allerede i form af tiltag som Ballerup Klimanetværk, Carbon20 projektet, Formel M projektet. Det er projekter, som inddrager virksomhederne i arbejdet med at reducere CO 2 udslippet og påvirkninger på miljøet. Disse projekter er alle omtalt i Klimanetværkets referat, andet sted i dette nummer. Samtidig med besparelser på forbrug, arbejdes der kontinuerligt med at stille miljøkrav til alle, som ønsker at levere til Ballerup Kommune. Kravene vil blive opdateret i takt med, at teknologien forbedres, og den generelle viden om miljøproblematikker øges. Borgmester Ove E. Dalsgaard får overrakt miljøledelsescertifikatet af Salgschef Per Runchel, DS Certificering (foto: Karsten Linding) Sidst men ikke mindst vil der løbende ske en miljøtræning af alle børn og unge i kommunens institutioner. Således må det forventes, at disse børn i fremtiden vil stille større miljøkrav til de produkter, de køber. Den påvirkning sker parallelt i de øvrige Green Cities kommuner, så miljøkravene fra de fremtidige forbrugere vil forhåbentlig bliver meget mere markante, end de er i dag.

12 B Store besparelser at hente i autobranchen Autoforhandler og serviceværksted Andersen & Martinis Lyngby afdeling har opnået en besparelse på ca kr. på deres energiforbrug fra 2009 til Det er opstået ved forskellige tiltag. Af Lill Dueholm Montering af en motorventil på kompressoranlæg mellem tryktanken og skruekompressor. Motorventil er koblet på lyskontakt til værkstedet (investering på ca kr. og sparede 7 % energi i værksted). Nedsættelse af tryk fra 10 til 8 bar på trykbeholderen til luftværktøj. Opsætning af sensorer i de lokaler hvor der ikke er personale hele tiden, fx kundeindskrivning, lager, toiletter m.v. 3-4 årlige servicegennemgange på oliefyr/ naturgasanlæg. oplyser, at de har serviceværksted, pladeværksted, malerværksted, bilsalg, klargøring og vaskehal. Virksomhedens bygningsareal er på i alt m 2. Allan Windekilde Christensen, Logistik, Miljø & Sikkerhedschef på virksomheden Ballerup Kommunes Miljøavis Miljøavisen udgives 4 gange årligt - Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø og Teknik, - Ansvarshavende redaktør: Lill Dueholm - Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Frederiksberg, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Opsætning: Mette Holm. Oplag: 500 stk.

Brønnum miljøcertificering. >> side 2 Toyota med miljødiplomer. >> side 3 Forsink regnvandet >> side 10. Miljøtilsyn >> side 4

Brønnum miljøcertificering. >> side 2 Toyota med miljødiplomer. >> side 3 Forsink regnvandet >> side 10. Miljøtilsyn >> side 4 Tomgangsregulativ >> side 9 Miljøtilsyn >> side 4 NR. 2 I årgang 13 I juni 2011 TIL VIRKSOMHEDER I HERLEV KOMMUNE Brønnum miljøcertificering >> side 2 Toyota med miljødiplomer >> side 3 Forsink regnvandet

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger Vurdering af nye stoffer i forhold til jordforureninger Indlæggets forfatter: Katrine Smith AC-tekniker i enheden Jord og Affald i Miljøstyrelsen Civilingeniør Email: kasmi@mst.dk Indhold Tilblivelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 For Slagelse Kommune Indledning Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølove og regler. Denne plan er en beskrivelse af de områder, som Slagelse

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Tilsynsrapport. Vestlollands Dækcenter. Linkøbingvej 6. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Vestlollands Dækcenter. Linkøbingvej 6. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Vestlollands Dækcenter Linkøbingvej 6 CVR-nr: 37803677 P-nr: 1021517506 Tilsynsdato: 22.09.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn.

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Bangsbo Auto Gærumvej 85 9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Læs mere

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via:

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A-10 Auto Energivej 17 9300 Sæby Att.: Jan Hugo Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Tilsynsrapport. Cirkel K Tankstation. Rødbyvej 143, 4900 Nakskov. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Cirkel K Tankstation. Rødbyvej 143, 4900 Nakskov. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Cirkel K Tankstation Rødbyvej 143, 4900 Nakskov CVR-nr: 20727586 P-nr: 1002601585 Tilsynsdato: 04.10.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.03.2016 CVR-nummer 19739031 P-nummer 1003959808 Virksomhed Mejlby Autoværksted V/Søren Eriksen Adresse Mejlbyvej

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.12.2015 CVR-nummer 27757979 P-nummer 1002100405 Virksomhed BG Service center Adresse Jens Juuls Vej 28 Postnummer

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 26.05.2016 CVR-nummer 36917334 P-nummer 1020470263 Virksomhed Skorstensgaard Adresse Jens Juuls Vej 11 Postnummer

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.12.2015 CVR-nummer 14773908 P-nummer 1012405533 Virksomhed TDC Adresse Sletvej 30 Postnummer og by 8310 Tranbjerg

Læs mere

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen PROGRAM 15.00 Velkommen og præsentation af dagens program. Bordet rundt. 15.30 Inspirationsoplæg om madspild

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.09.2015 CVR-nummer 27565174 P-nummer 1002367437 e-doc journal nr. 13/027588 Virksomhed Thomas Svendsen Autoreparation

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade 29 3660 Stenløse Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 13. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.03.2016 CVR-nummer 88747518 P-nummer 1002801761 Virksomhed Mazda & Suzuki v/kaj Hansen Adresse Tinghøjvej 92

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009 24.8.2009/ Bæredygtig udvikling/ status 3. kvartal 2009 generelt: Medlemmer: Malmö har meldt sig ud (de vil prioritere kræfterne på svenske samarbejder). Greve er blevet observatør, og der er dialog med

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere