Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K."

Transkript

1 Social- og integrationsministeriet Satspuljen Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal, 1060 København K. Fristen findes i reservationsbrevet A Projektets titel: Skriv titel her: MindSpring gruppeforløb for og med flygtninge GENERELLE OPLYSNINGER B Projektets journalnummer Skriv journalnummer her: C Ansøger: Ansøgers identifikation: Udfyld kun dette felt, hvis I ikke har et CVR-nummer: CVR-nummer: Eller Tilskudsansvarliges CPR-nummer: Ansøgers* navn Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge Gadenavn, nr. Borgergade 10, 3. Postnr. & By 1300 København K Telefonnummer *En ansøger defineres her som kommune, region, selvejende institution, frivillig forening, privat eller anden. Navn på Mette Blauenfeldt, sektionsleder Viden & Udvikling kontaktperson Gadenavn, nr. Borgergade 10, 3. Postnr. & By 1300 København K Telefonnummer D Tilskudsansvarliges* underskrift: Undertegnede forpligter sig til at ville overholde betingelserne for et eventuelt tilskud Mette Blauenfeldt Dato Underskrift Tilskudsansvarliges navn - maskinskrevet eller blokbogstaver *En tilskudsansvarlig defineres her som den person, der har det fulde økonomiske og retlige ansvar for projektet, der gives tilskud til. Side 1 af 9

2 PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. MindSpring er gruppeforløb for flygtninge og asylansøgere, der kombinerer psykoedukation og social støtte. Det er særligt uddannede flygtninge, såkaldte MindSpring-trænere, der på frivillig basis leder og faciliterer gruppeforløbene i samarbejde med en professionel medtræner. Temaerne er stress, identitet og traumer samt de udfordringer, eksilet medfører. MindSpring-trænerne taler deltagernes sprog og bidrager i læringssituationen med deres egne erfaringer som flygtning. Siden oktober 010 har vi i samarbejde med tre kommuner, tre asylcentre og Dansk Flygtningehjælps eget Integrationsnet gjort os erfaringer med metoden i et pilotprojekt støttet af det daværende Integrationsministerium. Vi satte pilotprojektet i søen, da vi oplever, at der er en væsentlig mangel i modtagearbejdet i Danmark målrettet psykisk velfærd og forebyggelse af psykiske og familiemæssige problemer, som de gennem adskillige år har haft gode erfaringer med at tackle i Holland med denne metode. Som flygtning kan det være overordentligt svært at finde sine ben i et fremmed land. De strategier og handlemønstre, flygtningene kender fra andre sammenhænge, fungerer ofte ikke i de nye omgivelser, og tilmed står de uden støtte fra familie og netværk. Samtidig har mange voldsomme oplevelser med sig i bagagen, der kan gøre det endnu vanskeligere at lære dansk, komme i arbejde, skabe sociale relationer og etablere et familieliv på ny. Flygtningene mangler ofte et forum, hvor de kan vende de udfordringer med ligesindede som et vigtigt supplement til de øvrige integrationsindsatser. I MindSpring pilotprojektet er målgruppen forældre, og der er derfor særligt fokus på opdragelse og familieliv. Deltagerne i de foreløbigt elleve grupper har haft et stort udbytte, og drøftelserne i grupperne har ført til ændringer i hjemmene til gavn for både børn og voksne. Det viser slutevalueringen og de tilbagemeldinger, vi får fra MindSpring- og medtrænerne. Familierne er blevet bedre til at kommunikere, og forældrene har fået større forståelse for deres børn samt ideer til, hvordan de kan opdrage børnene uden for eksempel at ty til fysisk afstraffelse. Særligt oplever vi, at peer to peer tilgangen altså at det er flygtninge, der hjælper andre flygtninge er givende for deltagerne. De får ikke blot informationer til gruppemøderne men ny indsigt, der opstår netop i samspillet mellem deres egne, de øvrige deltageres og MindSpring-trænerens erfaringer suppleret med fakta fra de professionelle medtrænere. På den baggrund er formålet med MindSpring-metoden at styrke flygtningenes egne muligheder for at skabe sig en meningsfuld tilværelse i Danmark, herunder at: Reducere flygtningenes risiko for at udvikle psykiske lidelser som følge af traumer og eksilstress. Øge flygtningenes indsigt i det danske samfund og kultur samt følelsen af handlekraft i eget liv og dermed sikre bedre trivsel og integration samt mindre risiko for social utilpassethed. For flygtningeforældrene specifikt at styrke deres forældreevne og reducere risikoen for familiemæssige og sociale problemer og dermed mistrivsel hos børnene. Formålet med at gennemføre en ny udviklingsperiode er at udbrede og videreudvikle metoden, herunder at: Afprøve og udvikle metoden til nye målgrupper, uledsagede og sent ankomne unge og enlige mænd. Fortsat afvikle gruppeforløb med og for flygtningeforældre og ikke kun kvoteflygtninge som i nuværende projekt Flere kommuner gør erfaringer med og tager metoden til sig. Få dokumenteret metodens resultater for deltagerne. Skabe bæredygtige og fagligt solide rammer om MindSpring-metoden fremover. Vores vision er, at MindSpring bliver en del af det gode modtagearbejde for alle flygtninge på landsplan f.eks. med Center for Udsatte Flygtninge som ansvarlig for en MindSpring-skole eller -sekretariat, hvor nye frivillige flygtninge uddannes til MindSpring-trænere, og hvor MindSpring-trænernetværket vedligeholdes og faciliteres. Side af 9

3 Projektets målgruppe: Beskriv kort og præcist de personer, der er omfattet af projektet. Se afsnit om målgruppen i vejledningen. I MindSpring- pilotprojektet er målgruppen kvoteflygtninge- og asylansøgerforældre. I den kommende udviklingsfase vil vi først og fremmest sætte fokus på flygtninge i integrationsperioden, herunder både spontane asylansøgere, der har fået opholdstilladelse, og kvoteflygtninge. Mere specifikt er de primære målgrupper: Unge uledsagede, det vil sige børn og unge, der flygter til Danmark uden deres forældre. De er meget alene om at finde sig tilrette i et nyt og fremmed samfund. Cirka 16-0 år.* Sent ankomne unge, altså unge der er kommet hertil med deres familie. De skal falde ind i det danske uddannelsessystem og ungdomsliv i en i forvejen kritisk fase af deres liv. Cirka 16-0 år.* Enlige mænd i alderen cirka De har ofte begrænset netværk og har svært ved at se fremtidsmuligheder i Danmark, da de blandt andet mangler forudsætninger for valg af uddannelse og erhverv.* Forældre, der står med den svære opgave at skulle opdrage deres børn i en ny kultur under de særlige udfordringer, der opstår i livet i eksil. * Der kan evt. laves gruppeforløb for de tre målgrupper sammen. I projektet forventer vi at lave 0-5 MindSpring-grupper for hver otte-ti deltagere, det vil sige mellem 00 og 50 flygtninge som deltagere i grupperne. Heraf vil cirka halvdelen af deltagerne være forældre, hvis børn dermed også drager nytte af projektet, og den anden halvdel er fordelt mellem de resterende målgrupper. Foruden deltagerne i MindSpring-grupperne er en vigtig målgruppe de frivillige flygtninge, som får kvalifikationer til at gennemføre gruppeforløbene i samarbejde med de professionelle medtrænere. Vi forventer at opkvalificere 15-5 nye frivillige til MindSpring-trænere. Desuden vil vi genopfriske metoden ved opfølgningskursus for de elleve gamle MindSpring-trænere, som er indgået i pilotprojektet. Vi satser på at komme bredt ud til kommunerne og få introduceret og afprøvet MindSpring-metoden for forældre og unge i 1 15 kommuner. Vi stiler mod at nå flere nationaliteter og sprog, hvilket dog vil være styret af kommunernes behov og af de frivillige, som vi får tilknyttet projektet. 3 Antal forskellige brugere*: Angiv hvor mange forskellige brugere, der forventes at være omfattet af projektet. Projektår** Fra Til Antal forskellige brugere Dag Md. År Dag Md. År Pr. uge Pr. måned I perioden grupper 8 gange timer Forår grupper 8 gange timer Efterår og forår 013 og grupper 8 gange timer Efterår og forår Efterår Side 3 af 9

4 grupper gange timer I alt *En bruger defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. **Et projektår defineres her som 1 måneders periode, som tælles fra projektets starttidspunkt. 4 Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort? I skal beskrive, hvordan I systematisk vil opgøre antallet af brugere. F. eks. ved registrering. Registrering af antal deltagere i grupperne vil ske ved deltager- og fremmødelister, som medtrænerne får ansvaret for. samler disse lister og vil monitorere gruppeforløbene. 5 Køn: Er projektet målrettet? Se afsnit køn skal tænkes ind i projekterne i vejledningen. Sæt kryds: Kvinder Mænd X Både kvinder og mænd 6 Projektets mål på brugerniveau: Målene er de forventede resultater og en konkretisering af projektets fomål, og skal bruges til at styre projektet. Se vejledningen bagerst i skemaet. De første to mål nedenfor er for alle, der bliver tilbudt et gruppeforløb. Dernæst er der udspecificeret mål for delmålgrupperne. Alle mål gælder umiddelbart efter, at deltagerne har gennemført et gruppeforløb. Deltagerne har fået ny viden og indsigt om livet i eksil og en større følelse af kontrol over deres eget liv, herunder større tro på egne evner og handlekraft. Succeskriterium: 60 % af de adspurgte vurderer, at de har fået bedre blik for og indsigt i, hvilke områder i tilværelsen i eksil de selv har indflydelse på, og har fået nye ideer til handlemuligheder. Deltagerne har fået bedre forståelse for stress, traumer og identitetsforandring som følge af krig, flugt og eksil. Succeskriterium: 60 % af de adspurgte vurderer, at de har fået ny psykologisk indsigt og dermed bedre mental balance, for eksempel at de bedre kan håndtere stress og kontrollere følelsesudbrud. Flygtningeforældrene er styrket i varetagelsen af forældrerollen og deltager aktivt i deres børns liv. Succeskriterium: 60 % af de adspurgte vurderer, at de har en ny og bedre kontakt med deres børn. De uledsagede og sent ankomne unge er bedre rustet til at tackle de udfordringer og valg, de står over for i deres liv i Danmark, med eller uden forældre. Succeskriterium: 60 % af de adspurgte vurderer, at de er bedre klædt på til at håndtere de udfordringer, de har i forbindelse med ungdomslivet i Danmark, for eksempel uddannelse, fritidsliv og netværk. De enlige mænd er mindre ensomme og bedre rustet til at tackle de udfordringer og valg, de står over for i deres liv i Danmark. Succeskriterium: 60 % af de adspurgte vurderer, at de er bedre klædt på til at håndtere de udfordringer, de står over for, for eksempel i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse og familieliv. Side 4 af 9

5 Et sekundært mål med projektet er, at de frivillige MindSpring-trænere får bedre kvalifikationer og dermed bedre muligheder i forhold til uddannelse og på arbejdsmarkedet. 7 Dokumentation af opnåelse af målene/resultaterne: Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, hvilke resultater I opnår. Dokumentation af projektets output sikres blandt andet ved, at projektleder monitorerer gruppeforløbene samt indhenter deltager og fremmødelister. Ekstern evaluator udarbejder evalueringsrapport vedr. metodeudviklingen af MindSpring til de unge og enlige samt vedr. forankring af metoden i det gode modtagearbejde i kommunerne. Vi ønsker en formativ evaluering, hvilket vil betyde, at ekstern evaluator løbende følger arbejdet omkring introduktion og forankring og vi løbende kan drage nytte af disse observationer, som kan indgå i projektledelsens beslutninger og justeringer af projektet løbende. Se endvidere punkt 9. 8 Aktiviteter og tidsplan: For at opnå målene/resultaterne skal I iværksætte forskellige aktiviteter. Beskriv kort de centrale aktiviteter, som projektet vil gennemføre. Beskriv sammenhængen mellem aktiviteterne, og hvordan aktiviteterne bidrager til opnåelse af målene/resultaterne. Tidsplanen for aktiviteter skal udarbejdes. Se afsnit Kriterier for godkendelse af specificeret projektbeskrivelse i vejledningen. Af forandringsteorien fremgår helt overordnet, hvordan projektets resultater nås. Det underbygges af såvel den hollandske praksis som vores erfaringer fra pilotprojektet, der blandt andet fremgår af evalueringsrapport af juni 01 forestået af Als Research. Input Aktiviteter Output Ekstern underviser Supervisor Ressourcepersoner MindSpring-trænere Kommuner Ekstern evaluator (f.eks. Als Uddannelse af MindSpring-trænere Supervision samt opfølgende kurser og netværk for trænere Sparring og facilitering i forhold til samarbejdspartnere. Introduktion til professionelle medtrænere Udarbejdelse af manualer Rekruttering af deltagere og afholdelse af gruppeforløb Evaluering og konsulentsparring kurser på hver 8 dage 15-5 uddannede MindSpring-trænere timer supervision pr. gruppeforløb 4 netværksseminarer opfølgende kursusdage for certificerede MindSpringtrænere Samarbejdsaftaler med 1-15 kommuner samt frivilligaftaler med MindSpring-trænerne. Samarbejdspartnere og medtrænere er blevet introduceret til MindSpring- metoden Alle gruppeforløb er beskrevet i en manual 0-5 forløb af 8-10 gange for hver 8-10 deltagere, i alt personer Evalueringsrapport Resultater umiddelbare MindSpring-trænerne har fået teoretisk baggrundsviden og praktiske færdigheder samt løbende støtte og kompetenceudvikling til at gennemføre og facilitere gruppeforløbene Metoden fungerer, hvor den er introduceret i kommunernes modtagearbejde. Samarbejdspartnerne kender metoden. Medtrænerne er klar over gruppeforløbenes formål, indhold og rollefordeling mellem trænerne Der er en ensartethed og faglig sikring af forløbene Se målene under projektbeskrivelsens punkt 6 Der er dokumentation for alle delmålgruppers Virkninger lang sigt Flygtningenes muligheder for at skabe sig en meningsfuld tilværelse i Danmark er styrket. Herunder er risikoen for psykiske lidelser og sociale problemer reduceret, og deres trivsel og integration er bedre (se under projektets formål) Metoden er en del af det gode Side 5 af 9

6 Research) Intern konsulent Styregruppe Forankringsaktiviteter Møder med styregruppen Model for forankring og finansiering umiddelbare udbytte, udvalgte målgruppers udbytte på mellemlangt sigt og for projektets forankring og implementering Vi ved, hvad der skal til, for at metoden kan leve videre modtagearbejde i hele landet Tidsplan: Projektår 1 (juli 01 - juli 013, ændres til oktober 1 okt. 13, hvis nuværende projekt MindSpring forlænges jvf. ansøgning af 19.juni 01 herom): Da vi ønsker at udvikle metoden til nye målgrupper og samtidigt fortsætte de gode erfaringer i pilotprojektet for forældre, skal der først og fremmest findes samarbejdspartnere til dels udviklingsdelen og dels til fortsættelse af forældregrupper. Det er projektleders opgave at indgå samarbejdsaftaler med de interesserede parter. Dernæst skal der findes frivillige flygtninge, som enten selv er ankommet som uledsagede unge eller som har særligt kendskab til unge flygtninges problematikker. Med disse skal der indgås frivilligkontrakt om dels at ville deltage i kursus og optræning og dels at ville etablere grupper med unge i samarbejde med professionelle fagpersoner som medtrænere. Dette er ligeledes projektleders opgave og samtidigt forudsætning for at kursus og træningsforløb kan gennemføres. Da der ikke ligger erfaringer med MindSpring for unge,skal metoden udvikles til dette. Der er dele i den til forældre udarbejdede manual, som kan overføres direkte til de unge (afsnit om psykoedukation om stress, traumer og identitet). Derudover skal der tilføres noget om ungeproblematikker og særligt problematikker relateret til unge uledsagede, som gruppeforløbene skal bearbejde. skal i samarbejde med styregruppe og ekstern konsulent udarbejde dette. Her vil kontakten til Kristiansands kommune i Norge blive central, idet man der i samarbejde med børne/unge psykiatrien har udviklet korte intensive gruppeforløb for uledsagede unge flygtninge, som tilbydes alle unge, der kommer til kommunen. Vi har tæt kontakt med initiativtager hertil Gunnar Eide, familieterapeut. Han er interesseret i at indgå i en faglig sparring om udviklingen af MindSpring for unge. Tilmed er man i gang i Holland og Belgien med tilsvarende overvejelser, så en faglig sparring herfra vil antageligt indgå i udviklingen af metoden til unge. Derudover er der i Dansk Flygtningehjælp erfaringer med unge uledsagede flygtninge, som vil indgå i denne proces. har ansvaret for udviklingen og tilblivelsen af manualen, som forventes klar i udkast ultimo 01, således at første kursus for nye frivillige MindSpring-trænere kan foregå ultimo 01 og primo 013. Kurset forventes afholdt over tre perioder af henholdsvis tre, tre og to dage. Herefter skal der organiseres de første grupper af unge, som de frivillige MindSpring-trænere får ansvaret for at gennemføre efter den udviklede manual i samarbejde med den kommune, som har givet tilsagn om at være med. Det forventes at ske i første halvdel af 013. Evaluator følger tilblivelsen af manualen målrettet de unge, kursus for frivillige MindSpring-trænere og introduktion af medtrænere og rapporterer løbende til projektledelsen. Så snart et gruppeforløb er i gang aftales supervision med trænerne. Det skal sikre, at faglige og samarbejdsmæssige problemstillinger bearbejdes på stedet. Ekstern supervisor har denne opgave, som påbegyndes forår 013 og fortsætter til sidste gruppeforløb er afviklet. certificerer de frivillige MindSpring-trænere efter gennemført første gruppeforløb, som er afholdt i overensstemmelse med MindSpring-manualen. De første certificeres i første halvår 013. har løbende kontakt med trænere og samarbejdsparter og deltager ad hoc i MindSpringgruppemøder dels for at kunne give konsultation og dels for at monitorere gruppeforløbene. Der vil blive afholdt opfølgningskursus for de MindSpring-trænere, som er certificeret i pilotprojektet, så de fortsat kan indgå i det netværk af trænere, som vi ønsker at opbygge. Første forventes afviklet i forår 013. Forældregrupper igangsættes løbende i hele projektperioden både med de gamle og med nye MindSpringtrænere. Præcist hvornår forudsætter aftale med kommuner, som projektleder har ansvar for at indgå. Første netværksmøde for trænere afholdes medio 013. Side 6 af 9

7 Projektår (okt. 013 okt. 014): Andet kursus for nye frivillige trænere afholdes vinter , hvorpå nye grupper igangsættes. (både forældre og unge grupper). Nye samarbejdsaftaler indgås med kommuner. Andet netværksmøde for trænere afholdes medio 014. Projektår 3 (okt. 014 okt. 015): I tredje og fjerde projektår vil nye grupper ligeledes blive igangsat, både forældre- og ungegrupper forudsat aftaler med kommuner. Vi stræber efter at nå ud til flest muligt satser på at nå 15 kommuner i alt. Vi vil løbende være udfarende i forhold til kommunerne med informations og introduktionsmøder om metoden (projektleder) og benytte Center for Udsattes fyraftensmøder og andre aktiviteter til ligeledes at udbrede kendskabet til metoden. Andet opfølgningskursus for alle certificerede trænere vil blive gennemført i efteråret 014. I foråret 015 afholdes tredje netværksmøde for trænere. Slutevaluering vedr. forankring af MindSpring-metoden i det gode modtagearbejde forventes sommer 015. Projektår 4 (okt jan. 016.): Sidste gruppeforløb gennemføres. Fjerde netværksmøde afholdes efterår 015. Projektet afsluttes 31.jan.016, under forudsætning af forlængelse af MindSpring fra 1. aug. til 30. sept. 01. Projektet er beregnet til 40 måneder i alt fra 1. okt. 01 til 31. jan Dokumentation af aktiviteter: Beskriv kort og præcist hvordan projektet vil dokumentere, at aktiviteterne blev gennemført. I Center for Udsatte Flygtninge dokumenterer vi selv projektets kvantitative output, altså antal grupper, deltagere i forløbene med videre. Derudover skal projektets udbytte evalueres, herunder både de nye målgruppers umiddelbare udbytte og om muligt tidligere deltageres udbytte efter et til to år. Derudover skal der især sættes fokus på projektets implementering og forankring. Vi forestiller os, at evalueringen bliver en kombination af en intern og en ekstern evaluering, gerne i samarbejde med Als Research, der evaluerer pilotprojektet. Evalueringen skal være en formativ evaluering, så vi løbende kan drage nytte af evaluators observationer og disse kan indgå i projektledelsens beslutninger og justeringer af projektet løbende. Den del af evalueringen, som fokuserer på MindSpring-metoden til de unge og enlige skal beskrive resultater, give anbefalinger og beskrive forudsætninger for at metoden er en succes for deltagerne - såvel som de frivillige MindSpring-trænere. Den del af evalueringen, der beskriver resultater og forudsætninger for forankring af metoden i det kommunale modtagearbejde, er det fundament, som MindSpring skal bygge videre på efter projektets afslutning. Evalueringen skal altså blandt andet pege på, hvordan arbejdet med metoden bedst muligt organiseres. Vi vil bestræbe os på at få gennemført en undersøgelse af tidligere s fortsatte udbytte af MindSpring f.eks. et år efter gruppedeltagelse gerne med en kontrolgruppe. Dog er midlerne begrænsede og evaluering er dyr, så det kommer an på forhandlinger med ekstern evaluator, hvad der kan ydes. I Center for Udsatte Flygtninge har vi erfaringer med både eksterne og interne evalueringer af udviklingsprojekter og forskellige evalueringsdesigns og -metoder. Samtidig er vi forankret i sektionen Viden & Udvikling, hvor Dansk Flygtningehjælps Integrationsafdelings dokumentations- og evalueringskapacitet er samlet. 10 Projektets organisation og ledelse: Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. hvor mange ansatte er der i projektet, projektlederens rolle, hvem har det overordnede ansvar for projektet, projektets samarbejdsparter, og hvad disse bidrager med. Projektet er forankret i Dansk Flygtningehjælps Center for Udsatte Flygtninge. Projektet ledes af en fuldtidsprojektleder, der også leder det nuværende pilotprojekt. Hendes ansvar er blandt andet at koordinere projektet, rekruttere trænere, indgå samarbejder med kommuner og at bistå flygtningetrænere og fagpersoner Side 7 af 9

8 med faglig sparring. Hun står også for en stor del af undervisningen i samarbejde med ekstern underviser, som ansættes til opgaven. Der nedsættes en styregruppe for projektet, hvori Frivillignet, en del af Dansk Flygtningehjælp tænkes repræsenteret, da frivilligaspektet er centralt for dette projekt. Styregruppen udstikker de overordnede retningslinjer for projektet og er projektlederens sparringspartner. Vi vil tilmed nedsætte en faglig følgegruppe med repræsentanter fra kommune, MindSpring-trænere og andre centrale personer, der kan bidrage til den faglige udvikling af projektet. 11 Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb: Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Det er vores mål, at MindSpring i slutningen af projektperioden er en metode, som kan forankres i hele landet som en del af den gode modtagelse. Ved projektets afslutning har vi etableret en organisering omkring MindSpring, som kan støtte kommuner i at drive gruppeforløb. Herunder er der et netværk af uddannede og certificerede MindSpring-trænere samt gennemarbejdede koncepter og manualer for gruppeforløb til forskellige målgrupper. MindSpring vil dog altid forudsætte en form for organisatorisk understøttelse, ligesom alt andet frivilligt arbejde. Det er nødvendigt at uddanne nye trænere, og det er afgørende, at de eksisterende træneres kompetencer holdes ved lige gennem netværksaktiviteter, efteruddannelse og supervision. Der vil også fortsat være brug for koordinering og kvalitetssikring af metoden. Det forudsætter en organisering som for eksempel sekretariatet for Bydelsmødrenes Landsorganisation. Vi vurderer, at det kan finansieres på to måder: enten i form af offentlig driftsstøtte eller gennem salg af MindSpring-forløb til kommuner, for eksempel gennem Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet eller en kombination af de to modeller. For at bane vejen for en solid forankring af metoden vil vi udarbejde metoderhæfte/manualer til de nye målgrupper, der også kan bruges til at udbrede MindSpring-konceptet. Vi vil invitere til informationsmøder primært med kommuner (familie-, børne- og ungeafdelinger samt skoleforvaltning) og informere om metoden og dens mål og anvendelighed. Vi vil også formidle vores erfaringer og resultater i andre sammenhænge, for eksempel i Center for Udsatte Flygtninges undervisning, fyraftensmøder og på workshops, på Social- og Integrationsministeriets vidensportal samt på vores egen hjemmeside Vejledning til skemaets pkt. 6 Projektets mål på brugerniveau. Målene kan opstilles og bearbejdes via sikring af opfyldelse af kravene i den såkaldte SMART-model. De SMART sikrede mål er en konkretisering af projektets formål og skal bruges til at styre projektet. De skal til sammen give et godt billede af de resultater, der skal nås for at opfylde formålet. F.eks. hvor mange borgere, projektet regner med at kunne hjælpe til hvilken forbedring i deres tilværelse og hvornår. Udvælg nogle få og væsentlige målepunkter, så målingsarbejdet begrænses. Målene viser/dokumenterer hvilke konkrete forandringer, der skal ske for målgruppen, for at projektets gennemførelse kan betragtes som en succes. En forandring kan også være, at en dårlig udvikling for målgruppen stoppes eller sinkes. Men der skal være nogle beviser for, at projektet er en succes. Overvej hvilke synlige forandringer, man skal kunne identificere hos målgruppen, når projektet er slut. Det er lettere at arbejde med målsætningen, når mål kvalitetssikres efter SMART-modellen. S Specifikt (konkret, præcist, detaljeret). Hv-spørgsmål kan hjælpe jer til at gøre målet tilstrækkeligt specifikt. F.eks.: Hvem er involveret? Hvad skal der ske? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan skal det ske? M Målbart. Et mål skal kunne måles. Hvordan kan I vide, at ændringen er indtrådt? Kan målingen Side 8 af 9

9 gennemføres? A Accepteret. Er der enighed om målet blandt de vigtigste aktører og i målgruppen? Er det et godt mål for, hvad der vil blive opfattet som en succes? Er der evt. nogen som vil modarbejde, at målet opfyldes? R Realistisk. Et accepteret mål er ikke nødvendigvis realistisk. Er det sandsynligt, at målet kan nås med de ressourcer, der er til rådighed? Er der en klar og logisk sammenhæng mellem mål og midler? T Tidsafgrænset. Hvornår skal det måles, om målet er nået? Tidsfristen skal være realistisk og opnåelig. Et SMART sikret mål er et mål, som er specifik, målrettet, accepteret, realistisk og tidsafgrænset, dvs. målet skal opfylde alle 5 betingelser. Side 9 af 9

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune

Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune Kommune I hvilken

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering BØRN AF KRIG OG FRED Evaluering Sara Priskorn og Nana Folke August 2011 Indhold Indledning... 4 Hovedkonklusioner... 5 Klasseundervisning om flygtninge... 5 Gruppeforløb for flygtningebørn... 6 Forældresamarbejde...

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere