PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)"

Transkript

1 NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Judo Danmark (del af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union / DJU) Dansk Fægte-Forbund (DFF) Dansk Karate Forbund (DKarF) Danmarks Bokse-Union (DABU) 1. Baggrund Dette projekt er unikt ved, at en række af DIF's specialforbund i fællesskab går sammen med DIF om at udvikle og implementere et Aldersrelateret Træningskoncept (ATK). Ideen med at gå sammen er at drage nytte af hinandens erfaringer og spidskompetencer på de områder, hvor der er naturlige snitflader mellem de idrætter, som forbundene rummer. Dernæst er det også tanken, at en stor del af det indhold, som den almene ATK skal rumme, kan drage nytte af de mere end 20 ATK projekter, som indtil nu er udarbejdet i DIF's specialforbund i samarbejde med Team Danmark. 2. Projektperioden Projektperioden strækker sig fra 1. august 2013 til 31. oktober Projektets formål og målsætninger Projektets formål er at fremme den sportslige udvikling i forbundene, således at bredde-, talent- og elitearbejdet styrkes. Forbedret aldersrelateret træning og et bedre miljø blandt udøverne i klubberne vil føre til bedre fastholdelse af medlemmer og give et større og bedre rekrutteringsgrundlag for elitearbejdet i fremtiden i de følgende fem forbund, der har valgt at gå sammen: Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Judo Danmark (del af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union / DJU) Dansk Fægte-Forbund (DFF) Dansk Karate Forbund (DKarF) Danmarks Bokse-Union (DABU) Da der er tale om mindre forbund, der hver for sig ville have svært ved gennemføre et ATK-projekt, giver det god mening at gå sammen. Af fordele ved samarbejde kan bl.a. nævnes: Der opnås stordriftsfordele, idet der via det fælles projekt skabes ressourcer til at projektledelse i form af en fuldtidsstilling, således at projektet bliver mindre sårbart, forbundene får nemmere ved at kunne levere sine bidrag til de områder, som et ATK-projekt skal indeholde, idet man kan drage nytte af hinanden, der frigøres midler i de enkelte forbund til bedre at kunne inddrage internationale erfaringer, der frigøres midler, som sikrer, at det fælles projekt også kan inddrage specialister fra Team Danmark og DIF til dækning af specialområder, hvor forbundene måske ikke selv har de nødvendige spidskompetencer,

2 der frigøres midler i de enkelte forbund til at kunne fokusere i endnu højere grad på selve implementeringen og tilgængeligheden af det materiale, som skal udarbejdes via ATK, det sikres endvidere, at forbundene har tilstrækkelige ressourcer til at involvere sig i dette projekt, idet belastningen af det enkelte forbunds midler reduceres. Udover de åbenlyse fordele, er der også en række udfordringer: Styring af projektet er centralt. Når der er tale om et fælles projekt med flere involverede forbund, skal det sikres, at målene med projektets nås, og at alle forbund afdækkes. Denne risiko imødegås ved ansættelse af en fælles projektleder, som har erfaring med at analysere og arbejde med ATK. Udarbejdelse af ATK ud fra et fællesprojekt vil uvilkårligt medføre, at der vil være smalle områder, som ikke i første omgang bliver afdækket set ud fra den enkelte idræt. Denne risiko imødegås ved at det enkelte forbund får til opgave at sikre og kontrollere, at også disse områder dækkes - primært gennem egne ressourcer, men i dialog med den fælles projektleder. SIDE 2 AF Mål for projektet Målene for projektet ved projektperiodens udløb er: At alle 5 forbund står med en fælles almen ATK og en idrætsspecifik ATK af høj kvalitet At alle 5 forbund står med et brugervenligt ATK, hvor de teknologiske muligheder er udnyttet fuldt ud inden for den økonomiske ramme At alle 5 forbund har bidraget i en sådan grad. at der er skabt synergi gennem samarbejdet At ATK bliver en del af de enkelte forbunds træneruddannelse At implementeringen af ATK er indledt i hvert enkelt forbund med realistiske planer for den videre implementering For at sikre, at ATK bliver implementeret i trænernes daglige arbejde i klubberne så hurtigt og effektivt som muligt, lægges der i projektet vægt på at udnytte de teknologiske muligheder så godt som overhovedet muligt inden for den økonomiske ramme. Det betyder bl.a., at materialet fra starten skal være tilgængeligt på internet, tablets og smartphones. Det drøftes allerede (med Peter Gottlieb, DIF's udviklingsafdeling) i hvilket omfang, projektet vil kunne benytte DIF's fælles licenser og platforme (Sitecore), hvilket vil gøre udviklingen af de fem ATK-hjemmesider med tilhørende "responsive design"- sider for tablets og smartphones (alternativt apps), både væsentligt billigere og mere fleksibelt end ved brug af eksterne leverandører. I det hele taget vil projektet kunne lægges sig i slipstrømmen af DIF's aktuelle erfaringer med udvikling af den nye dif.dk, ekstranet etc. Hvad det skriftlige materiale angår, vil det efter planen blive layoutet og gjort klar til tryk i form af en pdf-fil, som kommer til at ligge på hvert forbunds ATK-hjemmeside. Efterfølgende er det op til det enkelte forbund og brugerne i hvilket omfang, materialet skal trykkes. Denne løsning vil medføre højere grad af fleksibilitet både i forhold til anvendelse og økonomi og i forhold til løbende opdateringer. 5. Indhold af ATK Temaerne i den almene ATK er: Fysisk træning Teknisk træning

3 Taktisk træning Mental træning Ernæring Psykisk og social udvikling Træningsmiljø Hver ATK vil bestå af en almen del og en idrætsspecifik del. 6. Projektets evaluering I slutningen af projektperioden (september 2014) evalueres projektet. Det sker med udgangspunkt i de opstillede målsætninger. Herudover er der i projektperioden lagt en række milepæle og statusmøder ind, således at der er mulighed for at justere, hvis behovet opstår. På statusmøderne vil delleverancer på de forskellige områder løbende blive godkendt. 7. Organisering af projektet Organisationsplanen for det fælles projekt ser således ud: SIDE 3 AF 14 Styregruppe DIF elitechef Projektleder Beskrivergruppe Taekwondo Beskrivergruppe Judo Beskrivergruppe Fægtning Beskrivergruppe Boksning Beskrivergruppe Karate Styregruppen er ansvarlig for: overordnet at sikre, at projektet opfylder dets formål, og overholder de fastsatte deadlines og budget godkendelse af projektleder at sikre den optimale balance mellem det fælles projekt og de enkelte idrætters individualitet at sikre, at projektet evalueres i forhold til de opstillede mål at godkende overordnede retningslinier for udarbejde af materialer, samarbejdsaftaler med leverandører etc. I styregruppen sidder en repræsentant (med beslutningskompetence) fra hvert forbund og en repræsentant fra DIF. Projektlederen deltager i styregruppens møder. Projektlederen er ansvarlig for: beskrivelse af den almene ATK udarbejdelse af endelige tidsplan for projektet udarbejdelse af løbende status for den almene del at sikre at projektet til enhver tid følger tidsplanen at sikre den røde tråd i de idrætsspecifikke ATK'er

4 indgåelse af aftaler (efter godkendelse styregruppens overordnede retningslinier) om materialer, leverandører, film og fotografering m.v. i samarbejde med forbundene at udarbejde en overordnet implementeringsplan for ATK økonomistyring og regnskabsaflæggelse Projektlederen refererer i det daglige til DIF's udviklingschef. Projektlederen forventes fysisk at blive placeret i DIF's udviklingsafdeling. Det enkelte forbund er bl.a. ansvarligt for: at levere idrætsspecifikt materiale på højt niveau til ATK at rekruttere kompetente personer til beskrivergrupperne i forhold til den idrætsspecifikke ATK (beskrivergrupperne refererer til projektlederen) at aftale økonomi med beskrivergrupperne udarbejdelse af en specifik implementeringsplan for ATK i eget forbund (med udgangspunkt i den fælles overordnede implementeringsplan) implementering af ATK'en i eget forbund at sikre den nødvendige økonomi til implementering af ATK SIDE 4 AF 14 DIF er ansvarlig for: kontraktansættelse af projektlederen i DIF's udviklingsafdeling kontorhold etc. økonomistyring (i samarbejde med projektlederen), bogføring og regnskabsaflæggelse 8. Projektets implementering For at sikre en effektiv implementering af ATK'en skal der udarbejdes en overordnet implementeringsplan. Denne kan både have tværgående og individuelle elementer i forhold til forbundene. I forhold til det tværgående kunne det fx være en ATKcertificering af klubberne, fælles hjemmeside hvor erfaringer udveksles eller fælles trænerworkshops. Trænere og klubbestyrelser bør være en del af certificeringen. Trænerne, fordi det er dem, der står med ansvaret i det daglige, og bestyrelserne, fordi det er dem, som overordnet set er arbejdsgiver og udstikker krav og forventninger til trænergruppen. Ved at gøre certificeringen til en integreret del af projektet styrkes implementeringen. Det er med til at give en blåstempling på linje med projektet Godt idrætsmiljø for unge. I den forbindelse skal der løbende være fokus på at følge op certificeringen, så kvaliteten sikres. For at sikre en så kvalitativ implementering som muligt, er der lagt op til, at projektlederens væsentligste fokus i den sidste del af ansættelsesperioden er til understøttelse af forbundenes implementering af ATK. I det enkelte forbund kunne det f.eks. handle om at integrere ATK i træneruddannelsen. Det kan også være etablering af målrettede ATKuddannelsesforløb. 9. Fremtidsperspektiver Det er de deltagende forbund og DIF's håb, at samarbejdet mellem forbundene og DIF i forbindelse med dette projekt efter udløbet af projektperioden kan medføre nye former for samarbejde. Det kunne f.eks. være i form af individuelle eller fælles elite- og talentudviklingsprojekter i samarbejde mellem DIF og et eller flere af de deltagende forbund, eller administrative samarbejder om talentudviklingskoordination, træneruddannelse m.v.. Der er enighed om at drøfte mulige fremtidige samarbejdsflader i styregruppen inden projektets afslutning.

5 10. Foreløbig tidsplan (Datoer markeret med fed er "milepæle") 18. juni 2013 Projektet forelægges DIF's bestyrelse Juni møde i styregruppen Juni 2013 Kommissorium for styregruppe aftales Juni 2013 Jobbeskrivelse for projektleder aftales Juni 2013 De praktiske forhold for projektleder afklaret (kontor, pc m.v. + afklaring omkring administration af økonomi og oversigt over ratebetaling for de enkelte forbund) 1. august 2013 Ansættelse af projektleder August-september 2013 Afdækning af de eksisterende ATK-projekter fra andre forbund 1. september 2013 Endelig tidsplan godkendes i styregruppen 1. september 2013 De 5 idrætsspecifikke beskrivergrupper skal være udpeget, og kommissorier og overordnet tidsplan for disse udarbejdet 1. oktober 2013 Disposition og detaljeret tidsplan (med deadlines for delleverancer) for den almene ATK godkendes i styregruppen 15. oktober 2013 Disposition for den idrætsspecifikke ATK godkendes i styregruppen 1. november Status på den almene ATK 15. december Status på den idrætsspecifikke ATK 15. december Struktur på hjemmeside og evt. app godkendt i styregruppen 1. februar 2014 Alle 5 hjemmesider/apps klar til at lægge materialer på 1. februar 2014 Den almene ATK beskrevet 15. februar Status på den idrætsspecifikke ATK 15.marts 2014 Endelig godkendelse af den almene ATK i styregruppen 1. april 2014 Kommissorium for implementeringsgruppe 1. maj 2014 De idrætsspecifikke ATK'er beskrevet 1. juni udkast til indhold i ATK-certificering Juni 2014 Plan for videooptagelser af øvelser m.v. drejebog klar for hvert forbund Juni 2014 Plan for implementering af ATK for hvert forbund 1. juni 2014 Endelig godkendelse af de idrætsspecifikke ATK August 2014 Endelig godkendelse af ATKcertificeringsmateriale September 2014 Evaluering af projektet September 2014 Implementering af ATK 31. oktober 2014 Projektlederen stopper SIDE 5 AF Budget Det forudsættes i budgettet, at DIF yder projektstøtte til betaling af halvdelen af de fælles udgifter, mens hvert deltagende forbund betaler 1/5 af den anden halvdel. Som tidligere anført vil det udover de fælles udgifter være op til hvert forbund at træffe beslutning om og finansiere trykning af skriftligt materiale og andre specifikke implementeringsomkostninger i form af kursusvirksomhed, løbende hostingudgifter etc.

6 Samlet budget for ATK-projektet "Fælles vej med plads til forskellighed" Samlet Forbundsdel DIF del Forbunds- DIF del budget del Hjemmesider i responsive design eller incl. apps Layout af skriftligt SIDE 6 AF 14 materiale Billedmaterialer Videooptagelser Projektleder Løn incl. ferie-penge i mdr. IT, telefon, kontorhold Transport Idrætsspecifikke grupper Løn beskrivere Transport Administrative omkostninger Møder styregruppe, beskrivergrupper Projektansøgning Diverse incl faglitteratur I alt Forbundenes talent- og elitearbejde De 5 forbund er i dag på forskellige niveauer i forhold til struktureret talent- og elitearbejde. Dette afsnit er et kort resumé over, hvor de enkelte forbund står i dag. For en mere uddybende beskrivelse kan de underliggende bilag rekvireres Judo Danmark Judo Danmark udarbejdede i 2012 politikker for bredde, talent og elite samt strategier for talent og elite. Kravene til at være en del af eliten er en væsentlig skærpelse i forhold til tidligere. Judo Danmarks målgruppe for talent- og elitearbejdet ser således ud: Målgruppen for talentpolitikken er kæmpere fra 11 år til og med kadet (U17). Kæmperne skal have vilje og fysik til at træne minimum 3-4 gange om ugen, og skal følge Judo Danmarks planlagte aktiviteter for talenter. Målgruppen for elitepolitikken er Juniorer (U20) og seniorer, som har niveau til at vinde kampe til internationale stævner under EJU. Min. 10 træningspas om ugen. Alle træningspas noteres i kæmpernes dagbøger, som følges op af landtræneren. Resumé af de sportslige strategier i Judo Danmark: Visionen for talent- og elitearbejde er: "Vi skaber talent- og elitemiljøer".

7 Strategierne har følgende overskrifter: Uddannelse af landstrænere og assisterende landstrænere. Uddannelse af sportsudvalget/sportschef Uddannelse af klubtrænere. Udfærdigelse af ATK projekt Udfærdigelse af projekt Rio Olympisk deltagelse. Udfærdigelse af krav til deltagelse i European Games i Baku 2015 Sammen med øgede krav til kæmperne er der fokus på at øge kompetenceniveauet på det organisatoriske niveau både i forhold til trænere og ledere. De øgede krav og fokus på kompetenceudvikling er sammen med ATK omdrejningspunktet i den sportslige strategi. Træneruddannelse i Judo Danmark: "Jo bedre træner, jo bedre elever " Trænerens rolle er utrolig vigtig. Det har derfor stor betydning, at træneren hele tiden holder sig opdateret i forhold til udviklingen både på det tekniske niveau, men også på de fysiske og mentale elementer. En træners kompetence skulle gerne række over flere medlemsgrupper både børn, unge, eliten og senior" kæmpere. SIDE 7 AF 14 Judo Danmarks trænerhus består af 160 timers teori og praktik, hvor alle facetter i at være træner bliver gennemgået en alsidig uddannelse, der svarer til det internationale niveau 2 for trænere. Huset består af 10 kurser; to grundmoduler (A+B samt 1 + 2) og en overbygning bestående af 6 uafhængige kurser. Deltagelse på grundmodulerne er forudsætning for at tage overbygningen - der kan dog i sjældne tilfælde dispenseres, såfremt instruktørens erfaring og faglige viden berettiger dertil. Al undervisning varetages af godkendte instruktører. Efter gennemgang af DJU's trænerhus kvalificerer man sig til at deltage på Idrættens Diplomtræner uddannelse (niveau 3), som henvender sig til trænere, der ønsker at have med de bedste danske kæmpere at gøre. Diplomtræner uddannelsen er samtidig adgangskrav til at deltage på Idrættens Træner Akademi (niveau 4) en elitetræneruddannelse på europæisk niveau. Der er via europæisk Judo Union mulighed for judotræneruddannelse på Universiteter i Italien, England og Rusland. Sportsligt niveau i Judo Danmark På det sportslige niveau har det danske landshold i de senere år støt og roligt hævet sit europæiske niveau og har flere topplaceringer i Europa Cups både på Cadet, junior og seniorsiden. Ligeledes har dansk judo haft top 3-placeringer i VM for Cadet og Youth Olympic Games på juniorsiden Dansk Taekwondo Forbund DTaF udarbejdede i 2012 politikker og strategier for bredde, talent og elite. I Dansk Taekwondo Forbund er målgruppen for talent- og elitearbejdet følgende: Talentgruppen er udøvere, der har potentiale til at blive eliteudøvere jf. elitepolitikken. Udøverne skal være min. 14 år for kamp og min. 11 år for teknik. Herudover skal de træne min. 12 timer om ugen og være aktiv stævnedeltager. Elitegruppen er udøvere med medaljepotentiale i konkurrencediscipliner, som repræsenterer Danmark ved EM, VM og OL for seniorer. Kravene til at være en del af eliten er en væsentlig skærpelse fra tidligere. Resumé af de sportslige strategier i DTaF

8 Visionen for talent- og elitearbejdet er: "Blandt de fem bedste i Europa på talentområdet, hvor det sportslige bygger på en overordnet rød tråd, hvilende på ATK med plads til individualitet med lige vilkår for alle. Organisatorisk er der en klar ansvarog kompetencefordeling byggende på samarbejde, gennemsigtelighed og gensidig respekt". Skærpelse af kravene til eliten: Strategien for den sportslige udvikling af eliten indebærer en skærpelse af kravene til eliten. Det betyder, at der skal være gennemsigtige udtagelseskriterier, hvor kun udøvere med medaljechance bliver udtaget til mesterskaber. Denne udtagelse sker på baggrund af et pointsystem, der hviler på antal vundne kampe. Dette medfører en fuldstændig objektiv udtagelse. Strategien indebærer også en særlig prioritering af midler til forberedelse til mesterskaber samt bedre forhold for de allerbedste. Der implementeres de samme tiltag på både kamp- og tekniksiden, bare med små justeringer, så det passer til gruppen. SIDE 8 AF 14 Der skal udvikles dobbelt så mange talenter: Inden for talentudvikling skal der arbejdes på en fordobling af talentmassen samt udarbejdelse af en handlingsplan for udvikling af teknik i flere klubber. Desuden skal der opdateres en rangliste efter hvert pointgivende stævne, der skal være månedlige camps på højt niveau, og der skal afstemmes krav og forventninger med forældrene Det organisatoriske fundament for talent- og elitearbejdet: Der skal ske en styrkelse af den interne organisation, hvor der skal være en fælles forståelse af begrebet elite og af at vi arbejder mod et fælles mål. Der skal ansættes en sportslig koordinator, der dækker både kamp og teknik, og der skal være fokus på en adskillelse af det sportslige og det politiske. Strategien peger desuden hen mod, at DTaF skal være et Team Danmark-støttet forbund igen, og så skal der udarbejdes en rekrutteringsplan for dommerområdet. Udviklingscentre: Planen er, at der skal etableres udviklingscentre, der skal forestå elite- og talentarbejdet. Disse centre skal være et samarbejde mellem forbund, klub og kommune, hvor alle tre parter bidrager økonomisk. Der skal f.eks. være tilskud til træneraflønning, udstyr og uddannelse. Der skal være årlige koordinerende møder mellem udviklingscentrene, og de skal samarbejde om fælles kalendersystem, hjemmeside samt nationale og internationale træningslejre. Kravene til disse udviklingscentre bør være klar inden sommerferien 2013, så de første centre kan godkendes fra 1. august med økonomisk støtte fra januar 2014, forudsat at kravene er opfyldt. Der vil blive stilet efter, at træningsmiljøerne i udviklingscentrene skal være på et internationalt niveau. Der vil således være en større skærpelse af krav og forventninger til centrene end tidligere Trænerudvikling i fokus: En af de organisatoriske byggesten i strategien er udviklingen af trænerniveauet. Dette vil ske gennem løbende SPOT-kurser, hvor udvikling af individuelle handlingsplaner kunne være i centrum. Desuden vil der opstilles nogle krav til løbende trænerudvikling og en revision af træneruddannelse i forhold til ATK. Træneruddannelse i DTaF Træneruddannelsen i DTaF er bygget op med følgende elementer:

9 Hjælpetræner: Kurset er et godt fundament og startsted for at give elever, der vil være trænere, et godt og positivt syn på en sådan udfordring. Kurset passer ind i DIF s trænerkoncept som en appetitvækker til de videregående træneruddannelser. Træner 1: DTaF's Træner 1 uddannelse retter sig mod personer, som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Målgruppe: Udøvere, fungerende trænere eller forældre, som gerne vil være endnu bedre trænere. Varighed: Uddannelsen består af 24 undervisningslektioner Træner 2: DTaF's Træner 2 uddannelse retter sig mod personer, som har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Målgruppe: For at kunne deltage på Træner 2 uddannelsen skal man have gennemført DIF's Træner 1, eller have tilsvarende idrætsteoretiske kvalifikationer. Varighed: Uddannelsen består af 60 undervisningslektioner Træner 3: DTaF har udviklet forbundsdelen til dette trænerniveau. Specialkursus for højtgraduerede: DTaF's Specialkursus for Sabeum Nim er er for de højest graduerede instruktører i klubberne. Kurset vil opdatere deltagerne på idrætsteori inden for trænerrollen, idrætspsykologi, konditionstræning, styrketræning, aldersrelateret træning, idrætsskader og træningsplanlægning. Målgruppe: For at deltage på dette kursus skal man min. være 4. dan og have været træner i klubben over 10 år. Kurset vil først blive fyldt op med de danfortrænere der vil deltage derefter fyldes op med klubtrænere. Langt de fleste af disse deltagere vil have gennemgået instruktør SIDE 9 AF 14 Sportsligt niveau i DTaF DTaF har tidligere har haft aftale med Team Danmark for støtteperioden DTaF havde deltagere i OL-kvalifikation men ikke til OL 2012, hvorfor forbundet ikke pt. har aftale med TD for perioden Boksning Resumé af de sportslige strategier i DaBU: Den sportslige strategi i DaBU har siden 2009 omhandlet følgende punkter: Som i alle andre boksenationer følger alt elitearbejde i DaBU den olympiske cyklus. DaBU's elitetrupper med A-B-C-D kandidater er et kvalifikationssystem: D: U17-bruttotrup, hvor de, der opfylder kravet, kommer med til EM (lige år) eller VM U17 (ulige år). C: U19-bruttotrup do, EM (ulige år) eller VM U19 (lige år). B: Senior elite, som er landsholdsbokser og har som mål at opkvalificere sig til A- kandidat. A: er OL kandidater i den aktuelle OL cyklus og er automatisk udtaget til EM, VM og OL- kvalifikations turnering. For at blive A-kandidat skal man være nordisk mester samt have vundet medaljer i AIBA turneringer eller være WSB bokser. (World Series Boxing). Pt. har DaBU ingen A-kandidater. I 2013 var målet at blive bedste nation ved nordiske mesterskaber. Danmark blev bedste nation ved NM Målet for 2012 var at kvalificere mindst en bokser ud af 4 OL-brutto kandidater. 1 bokser var med i London OL 2012.

10 Eliteudvalget fremsender hvert år i juli måned en beretning til DaBUs repræsentantskab, som afholdes primo september, med en aktuel status for resultater tilbage fra sidste repræsentantskab samt rapport fra NM,EM, VM og OL samt resultatlister fra alle kampe bokset i DaBU regi. Endvidere en beretning om internationale forandringer, som DaBU's elitesektion skal implementere og tilpasse sig under skyldigt hensyn til dansk lovgivning. Fremtidsperspektiver for dansk eliteboksning er ligeledes beskrevet. Målsætningen frem mod det næste OL i 2016 vedtages i efteråret 2013, når EM og VM deltagelse 2013 er gennemført for kvinder, samt for U17-, U19- og Elite mænd. Så vil det sportslige niveau for alle kategorier med dansk deltagelse være kendt. Træneruddannelse i DaBU DaBU har et trænerhus, som består af følgende elementer: Nye trænere: Kurset afholdes 2 gange årligt med 16 deltagere. Kurset afvikles over en weekend og er baseret på trænere, som ønsker en almen viden vedrørende boksning, og som ønsker at gå videre som træner. Kurset består af 16 lektioner, 6 lektioner i praktik samt 10 lektioner teori. Kuret skal give træneren en almen viden omkring boksetræning samt om love og regler indenfor boksningen. SIDE 10 AF 14 Niveau 1 Træner 1: Kurset afholdes en gang årligt med deltager. Kurset afvikles over 3 forlængede weekender med 35 DIF lektioner samt 25 DaBU lektioner. Kurset henvender sig til trænere, som har haft timers træningspraktik i egen klub og har med kampboksere at gøre. Kurset består af følgende DIF kurser: Idræt og træning = 9 lektioner, Træning af børn og unge = 12 lektioner, Idrætsskader nej tak = 3 lektioner, Trænerrollen = 6 lektioner, Aldersrelateret træning for børn og unge, Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise. Hertil kommer følgende DaBU lektioner: DaBUs træningslære = 25 lektioner samt orientering vedrørende Justitsministeriets bekendtgørelse om offentlige boksekampe, DaBUs ernæringspolitik, DaBUs love og regler samt om AIBA's reglementer. Kurset afsluttes med en eksamen i teori samt praktik. Efter kurset forventes det, at træneren kan træne U15-, U17- og U19-boksere op til landsholdsklasse. Dette kursus er adgangsgivende til Niveau 2 kurset. Niveau 2 Træner 2: Kurset afholdes hvert andet år med deltagere, men hvis der er behov, holdes det hvert år. Kurset afvikles over 3 forlængede weekender samt en ekstra dag, 64 DIF lektioner samt 25 DaBU lektioner. Kurset henvender til trænere, som har haft timers træningspraktik i egen klub og har bestået Niveau 1 kurset. Kurset består af følgende DIF kurser: Fysisk træning = 12 lektioner, Konditionstræning Aerob Anaerob = 6 lektioner, Styrketræning = 6 lektioner, Træningsplanlægning = 4 lektioner, Idrætsskader = 12 lektioner, Idrætspsykologi = 10 lektioner, Tekniktræning = 10 lektioner, Idrættens organisering = 4 lektioner, DaBUs træningslære = 25 lektioner. Efter kurset forventes det, at træneren kan træne og planlægge en sæson for talentog eliteboksere. Dette kursus er adgangsgivende til DIF's diplomtrænerkursus. DaBU 3 - Elitetrænerkursus: Kurset er under ændring og opbygning. Kurset vil henvende sig til landsholdtrænere, kommende og nye. Kurset vil komme til at bestå af det sidste nye tiltag vedrørende talentudvikling inden for amatørboksningen og de tiltag som forventes færdig i Rutinerede trænere: Kurset afholdes hvert år med deltagere. Kurset afvikles over en weekend. Kurset henvender sig til elitetrænere, som ønsker det sidste nye indenfor træning af boksere. Undervisningen består af det sidste nye internationale tiltag vedrørende træning og ændringer i love og regler.

11 Niveau 3: DIF diplomtræneruddannelse på 180 lektioner + 50 lektioner i DABU-regi Niveau 4: Idrættens trænerakademi på 325 lektioner lektioner i DABU-regi Karate Resumé af de sportslige strategier i DKarF Dansk Karate Forbund har igennem de sidste 3 år været igennem en større omvæltning. Fra at være på kanten af et sammenbrud, er det nu lykkes forbundet igen at være på en positiv og udviklende kurs. Det betyder at dansk karate er i en opbyggende fase, med en god opbakning omkring eliten og talentarbejdet. Forbundets sportslige strategi er derfor under udarbejdelse af det nyvalgte eliteudvalg. Denne overordnede strategi forventes klar i efteråret. Træneruddannelse i DKarF Træneruddannelse i DKarF er struktureret således: Træner 1 = licensinstruktør (16 lektioner) Træner 2 = forbundsinstruktør (32 lektioner) Træner 3 + træner 4 (her foreligger ikke generelt materiale, men individuelle forløb bliver varetaget af underviser Tejs Damkjær) Supplerende kurser: - Børneinstruktør (8 lektioner). Styrkeinstruktør (8 lektioner) SIDE 11 AF 14 Underviser på kurserne er Tejs Damkjær, som er cand. scient. i idræt ved August Krogh, fagansvarlig for fysiologi på diplomtræneruddannelsen i DIF, fagansvarlig for uddannelseshuset i DKarF og cheftræner i Dragør Karate. Alle ansatte trænere i Dansk Karate Forbund kan gratis tage niveau 1 og 2, derudover får de tilskud til at gennemføre diplomtræneruddannelsen hos DIF. Det er DKarF's mål, at alle talent- og landstrænere som minimum er diplomtrænere gennem DIF Fægtning DFF har udarbejdet politikker for bredde og elitearbejdet samt en elitestrategi. I perioden gennemførte DFF i samarbejde med DIF og Team Danmark et Forberedelsesprojekt for Talentudvikling indeholdende strategi og mål for talentarbejdet. Mål og handlinger for talentarbejdet er indarbejdet i DFF's Handlingsplaner for elite, bredde og B&U-arbejdet i DFF. Resumé af de sportslige strategier i DFF Arbejdet med de unge talenter bl.a. i regi af Forberedelsesprojekt for Talentudvikling har skabt flere topresultater internationalt. Opbygningen af strukturer på landsplan skal være med til at sikre, at den spirende elitefægtning i Danmark i de kommende år fortsat udvikles og samtidig fastholdes i seniorrækkerne. DFF's langsigtede mål er at opbygge en seniorelite, der kan gøre sig gældende blandt verdens bedste fægtenationer. Et af målene for DFF's elitearbejde med relevans for udviklingen af et aldersrelateret træningskoncept er endvidere: "At skabe en succesfuld overgang fra talent i ungdomsrækkerne til seniorelite" (fra DFF's Elitepolitik 2013).

12 DFF's målgrupper for talent- og elitearbejdet ser således ud: Talenter: En bred, inkluderende talentgruppe på tværs af alderskategorierne: Puslinge (U12), dreng/pige (U14) og kadetter (U16). Målgruppen i den brede talentgruppe er de fægtere, der ligger i top 10 på de nationale ranglister i de respektive alderskategorier på disciplinerne fleuret og kårde. Kadet Bruttolandshold: En smal talentgruppe, der omfatter en mindre gruppe af kadetfægtere (U16), som målrettet arbejder på at blive internationale elitefægtere. Til Bruttolandsholdene er der opstillet en række nærmere kriterier. Hertil kommer udtagelseskriterier for deltagelse ved EM og VM - nettolandshold. Elite: Målgruppen for elitepolitikken er Juniorer (U20) og Seniorer, som målrettet arbejder på at blive internationale elitefægtere. For disse fægtere er der etableret bruttolandshold. For optagelse på Bruttolandshold er der opstillet en række nærmere kriterier. Hertil kommer udtagelseskriterier for deltagelse ved EM og VM - nettolandshold. SIDE 12 AF 14 DFF's Elitestrategi DFF's elitestrategi omfatter en række indsatsområder, der tager udgangspunkt i en elitekraftcenter-model, som vil blive til i et tæt samarbejde mellem DFF og de to førende eliteklubber. Indsatsområderne er i overskriftsform: Organisation og ledelse Træning Faciliteter og udstyr Økonomi/kommercielle muligheder Skadesforebyggelse, ernæring og mentaltræning Rekruttering og fastholdelse Nationalt kraftcenter Koordinerende samarbejde mellem DFF og eliteklubberne Træneruddannelse i DFF DFF har i de seneste år, bl.a. med baggrund i samarbejdet med DIF og Team Danmark om et Forberedelsesprojekt for Talentudvikling ( ), fået udviklet sin træneruddannelse fra sporadisk at tilbyde et begynder/grundtrænerkursus, til at træneruddannelse nu er et kontinuerligt og relevant tilbud til klubberne på flere uddannelsesniveauer. Uddannelsen følger snævert DIF's uddannelsesmodel (det fælleseuropæiske ENSSEE-system), og er således struktureret med 4 uddannelsesniveauer, hvor hvert niveau består af 3 dele: Specialforbundsdel (idrætsspecifikke læringsdele) DIF-del (alment idrætslige emner) Praktikdel (erfaringsopbygning i klubregi). Når træneren har gennemført alle 3 dele på et niveau, anses træneren for færdigudannet på niveauet og modtager et uddannelsesbevis. På ledelsesniveau er der arbejdet med udvikling af uddannelsespolitikker, uddannelsesbeskrivelser (Niv. 1-3) og mål og handlingsplaner for træneruddannelse.

13 På udførelsesniveau er der udviklet kursusindhold, årlige kursusplaner, en række undervisningsmaterialer og ikke mindst afholdt kurser på 3 af 4 uddannelsesniveauer. Det er vores forventning, at udvikling af ATK vil styrke trænernes kundskaber og færdigheder yderligere, forbedre formidling af kursernes læringsindhold, styrke undervisningsmaterialer og skabe yderligere rød tråd i trænerarbejdet. I perioden har specialforbundsdelene været udbudt (DIF-dele tages gennem DIF) således: Niveau 1: Hjælpetræner - 34spf-lektioner. Udbudt: 2-3 gange årligt. Fokus: Træner/hjælpetræner for begyndere og bredde. Børne - og ungdomstræning. Niveau 2: Klubtræner - 28 spf-lektioner. Udbudt: 1 gang årligt. Fokus: Klubtræner med ansvar for hele klubbens træning. Niveau 3: Eliteklubtræner 35 spf-lektioner ekskl. eksamen. Udbudt: 1 gang i perioden ( deltagere - næste kursus ca. 2014). Fokus: Eliteklubtræner (diplomtræner). Klubtræner for talent, subelite og elite. Niveau 4: Landstræner. Ikke udbudt i perioden. I perioden har årligt 1-2 håndplukkede trænere med støtte fra DFF været sendt på kurser i udlandet hos det europæiske eller internationale forbund med henblik på videreuddannelse svarende til Niv. 3-4 i specialidrætten (varighed 14 dage - 2,5 måneder). SIDE 13 AF 14 For så vidt angår deltagerantal må DFF's træneruddannelse Niv. 1-3, når henses til fægtesportens ringe størrelse, det lave organisatoriske udgangspunkt før 2009 og de gennem årene fastsatte mål, betragtes som en succes. Sportsligt niveau i DFF Det er DFF's ønske at styrke den nuværende organisation af talent - og elitearbejdet med: Sportschef, assisterende landstrænere og kraftcentre i landets 2 største klubber. Med udgangspunkt i DFF's fælles projekt med DIF og Team Danmark "Forberedelsesprojekt for Talentudvikling" ( ) pågår fortsat et talentarbejde i ungdomsrækkerne (kadet U16 og Junior U20). Talenter i ungdomsrækkerne deltager udover nationale turneringer til EM og VM samt fra 14-årsalderen i internationale stævner på den europæiske rangliste (EFC Cadet Circuit), mens juniorer konkurrerer ved verdensranglistestævner (FIE, år). Der er til EM, VM og OL 12 guldmedaljer fordelt på 3 våben: fleuret, kårde og sabel, individuelt og hold. DFF's talent - og elitearbejde har i de senere år under Forberedelsesprojektet for Talentudvikling primært haft fokus på udvikling talenter i kadet (U16) og junior (U20) i disciplinerne: Kårde herre individuelt og hold (HK), fleuret herre individuelt og hold (FH), og kårde damer individuelt og hold (DK). Milepæle - resultater: Dansk fægtnings første junior europamester - EM Guld på kårde til Frederik von der Osten 2012.

14 Dansk fægtning har for første gang taget EM-medaljer ved 2 junior EM-er i træk: EM Guld (sæson ) til Frederik von der Osten, Bronze til samme ved EM (sæson ). (Før dette var seneste medalje Junior EM bronze 1993.) Dansk fægtning har for første gang haft en top 1 placering og sæsonvinder af junior verdensranglisten: Frederik von der Osten i kategorien kårde sæson Dansk fægtning har for første gang haft 3 juniorer samtidigt i top 10 på verdensrangslisterne: Sæson : Frederik von der Osten (nr. 5 kårdejunior), Troels Robl (nr. 10 samme kategori), Alexander Tsoronis (nr. 6 fleuretjunior). De bedst præsterende udøvere vil i de kommende år rykke op i seniorrækkerne. Derfor skal en øget indsats lægges på seniorkategorier, og en succesfuld overgang fra junior til seniorkategorier skal sikres (brobygning og fastholdelse) - uden at fortsat talentudvikling i yngre årgange negligeres. SIDE 14 AF 14

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 06. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power?

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overordnede betragtninger... 4 2.1 Afgrænsning... 4 2.2 Elitegruppen... 4 2.3 Talentgruppen...

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Dommer for dummies og andre dommerkurser: DFF s dommeruddannelsesgruppe har planlagt datoer for dette års tilbud om kursus og prøve til opnåelse af national

Læs mere

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse - En mulighed for at sætte kurs for fremtiden Baggrund Selvstændig (siden 2005) - Dansk Boldspil Union (1999-2005) opbygning, udvikling, implementering af lederuddannelse analyser, tilfredshedsmålinger

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. "Fægtning for alle" Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. Fægtning for alle Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov. Handlingsplan for Udviklingskonsulent (jf. "Fægtning for alle" Politik for -15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.14) Arbejdstid for udviklingskonsulent fordelt på indsatsområder: Udviklingskonsulentens

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 - Referat fra seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Indhold 1 Indledning

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

Vi skal være flere fægtere og flere klubber

Vi skal være flere fægtere og flere klubber PROJEKTBESKRIVELSE 1. Projektets titel Flere fægtere i nye klubber. 2. Projektperioden Projektperioden strækker sig fra den 1. februar 2014 til og med den 31. december 2017. Projektet forventes efterfulgt

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008:

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: DFF s hjemmeside lever og har det godt: I det sidste års tid har jeg som breddekonsulent og sekretariatsmedarbejder arbejdet meget for, at DFF s hjemmeside indeholder

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus Basistrænerkursus Glostrup September 2009 Velkommen til kursus! successen afhænger af DIN indsats deltag i diskusionerne del villigt dine erfaringer med andre spørg altid, hvis du er i tvivl sig hvad du

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Landholdsregi og klubregi Testresultater og konsekvenser Samspil mellem laboratorietest (Team Danmark) og fysprofilen

Landholdsregi og klubregi Testresultater og konsekvenser Samspil mellem laboratorietest (Team Danmark) og fysprofilen Implementering av et testbatteri for å måle fysisk kapasitet på elitespillere i Danmark. Hvordan kan dette utnyttes til å styre og motivere den fysiske treningen fra 16-årsalder og opp til landslagsspill?

Læs mere

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2012

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2012 FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2012 (Opdateret den 6. januar) Forord: Denne liste over stævner og begivenheder er så komplet som mulig. Der vil sæsonen igennem være ændringer og

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk DANMARKS ISHOCKEY UNIONS JOB- OG UDDANNELSESPOLITIK 2010-2012

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2011

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2011 FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2011 (Opdateret den 6. januar) 2 Forord: Denne liste over stævner og begivenheder er så komplet som mulig. Der vil sæsonen igennem være ændringer

Læs mere

EHF MASTER COACH Uddannelsesforløb 2015-2016

EHF MASTER COACH Uddannelsesforløb 2015-2016 EHF MASTER COACH Uddannelsesforløb 2015-2016 Invitation til Master Coach uddannelsesforløb 2015-16 Dansk Håndbold Forbund inviterer hermed interesserede og kvalificerede elitehåndboldtrænere til at deltage

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere