ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER"

Transkript

1 ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

2

3 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIMÆRKNING... 6 Bestemmelser om energimærkning 6 Gennemførelse af mærkningen 6 FINANSIERING OG GENNEMFØRELSE AF BESPARELSER... 8 Eksempler på indsatsen mod energispild 8 Projekter i støbeskeen 10 ENERGIFORBRUG Børnehaver 14 Skoler og SFO 17 Administration og kultur 20 Boliger 22 Andre bygninger 24 OPFØLGNING PÅ DE GENNEMFØRTE BESPARELSER Børnehaver 27 Skoler og SFO 28 Administration og kultur 28 Boliger 28 Andre bygninger 29 BILAG: 378 FORSLAG TIL ENERGIBESPARELSER

4 Indledning Mariagerfjord kommunens energipolitik er vedtaget af udvalget for teknik og miljø 10. december Hvert år udarbejdes en redegørelse for resultaterne af den gennemførte indsats. Indsatsen omfatter registrering af energiforbrug, energimærkning af bygninger, information og gennemførelse af besparelser på de kommunale ejendomme. Energipolitik Vision Mariagerfjord Kommune vil føre en bevidst, ansvarlig energipolitik, der reducerer energiforbruget og udledning af drivhusgasser til atmosfæren og derved mindsker effekten af klimaændringer og overforbrug af ikke-fornybare ressourcer. Mariagerfjord Kommune vil som offentlig myndighed gå foran med et godt eksempel ved at indføre energiledelse med samspil mellem økonomi, miljø, sundhed, komfort, planlægning og byggeri, herunder at forbedre sundhed og energieffektivitet i offentlige bygninger, foretage energieffektive indkøb, motivere til energiansvarlig adfærd og fremme anvendelsen af vedvarende energi. Målsætninger Visionen skal realiseres gennem opfyldelse af følgende målsætninger: Målsætning 1: Målsætning 2: Målsætning 3: Målsætning 4: Målsætning 5: Målsætning 6: Målsætning 7: Målsætning 8: Målsætning 9: Målsætning 10: Energiforbruget i kommunale bygninger skal reduceres med 1 % pr. år fra 2008 til og med Der skal udarbejdes energimærke for alle kommunale bygninger over 60 m 2 inden udgangen af Der skal investeres i energibesparende foranstaltninger med en simpel tilbagebetalingstid på op til 6 år. Der skal som minimum ske en månedlig registrering af vand- og energiforbrug i kommunale bygninger over 60 m2. Den offentlige bygningsmasse skal registreres, opgraderes og vedligeholdes for at fremme energieffektivitet. Der skal kunne dokumenteres overvejelser om energieffektive indkøb i bygninger under kommunal administration. Brugere, borgere, personale og virksomheder skal motiveres til energieffektiv adfærd gennem informationsmateriale, kampagner, undervisningsforløb, netværk og samarbejde med andre aktører som Elsparefonden. Der skal stilles krav om energibesparende foranstaltninger i nybyggeri og ved renoveringsarbejder i kommunale bygninger. Antallet af lavenergibygninger i kommunen skal øges. Der skal føres tilsyn med overholdelse af bygningsreglementet og energihensyn skal vægtes i forbindelse med dispensationer. 4

5 Sammenfatning Indsatsen mod energispild i kommunale bygninger begynder nu at give resultater. Både varme- og vandforbruget falder. I 2009 og 2010 har vi investeret 5 mio. kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. pr. år. Ved starten af 2011 har vi 378 forslag, som samlet kan spare 5 mio. kr. om året eller 25 % af energiudgifterne. Investeringen i energibesparelser har betalt sig tilbage på 4 år. Samlet bruger kommunes bygninger ca. 22 GWh 1 varme, 5 GWh el og m 3 vand pr. år. Det giver en samlet udgift på 19 mio. kr. Energimærkningen af de kommunale bygninger er påbegyndt i 2008 og forventes afsluttet første halvår Besparelsesforslag, der fremgår af energimærket gennemføres, hvis tilbagebetalingstiden højst er 75 % af levetiden (en rentabilitet på mindst 1,3). I 2009 og 2010 har vi investeret 5 mio. kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. Desuden har vi anbefalet institutionerne at investere 2,8 mio. kr. for at spare kr. pr. år. Indsatsen drejer sig især om: Isolering af dårligt isolerede bygninger. Hulmursisolering giver både et bedre indeklima og en væsentlig varmebesparelse. Udskiftning af gamle varmeanlæg. Gamle olie- og gaskedler taber en stor del af varmen op gennem skorstenen. Nye kedler udnytter varmen i røggasserne. Etablering af nyt og bedre lys, som betales af elbesparelsen. Ved starten af 2011 var vi oppe på 378 forslag til at investere i alt 20 mio. kr. Forslagene har en samlet tilbagebetalingstid på 4 år, dvs. den årlige besparelse bliver 25 % af energiudgiften. Varmeforbruget er allerede faldet med 17 % og vandforbruget med 4 % i forhold til Elforbruget er uændret, og det må nok konstateres, at besparelserne højst har udlignet et øget forbrug, der følger af mere elektronisk udstyr. Samlet set kan vi godt overholde byrådets målsætning om at spare 1 % energi pr. år fra En GWh er en million kwh (kilowatttimer). Varmeforbruget er omregnet til normalår. 5

6 Energimærkning Bestemmelser om energimærkning Der skal udarbejdes regelmæssig energimærkning af bygninger over 60 m 2, når de tilhører offentlige institutioner og virksomheder m.v. Herved forstås: 1) Den offentlige forvaltning. 2) Institutioner, selskaber, foreninger m.v., hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af offentlige midler, eller hvis de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelser til at træffe afgørelse på det offentliges vegne. 3) Virksomheder, der ejes af det offentlige, eller hvor det offentlige har bestemmende indflydelse. Produktionsvirksomhed skal ikke energimærkes, herunder. matrielgårde, vandværker og værksteder. Gennemførelse af mærkningen Et energimærke udarbejdes på baggrund af bygningens beregnede forbrug af el, vand og varme. Energimærkerne er opdelt i en skala fra A til G, hvor A er bedst. Skalatrin A svarer til kravet til nye bygninger jfr. bygningsreglementet BR10. Mærket beregnes ud fra en registrering af bygningens klimaskærm, varmeanlæg, ventilation, lys, toiletter og vandarmaturer. På energimærket angives forslag til energibesparelser, der er rentable (dvs. tjent hjem på deres levetid) samt forslag der ikke er umiddelbart rentable, men relevante i forbindelse med ombygning. Energimærkningen er påbegyndt i 2008 og forventes afsluttet første halvår Bygninger Antal Areal (m 2 ) Mærkes år Børnehaver Skoler Adm. og kultur Ældre Andre Sum Plan for energimærkning af kommunale ejendomme I alt 78 institutioner med et samlet areal på m 2 er nu energimærket. Det svarer til 52 % af bygningsarealet. I gennemsnit får bygningerne energimærke D. Det svarer til et energibehov, der er 2½ gange så stort som kravet til nybyggeri (A). 6

7 Energimærker A B C D E F G Opvarmet areal (m2) Energimærker i 2009 og 2010 i gruppe A til F fordelt efter areal 7

8 Finansiering og gennemførelse af besparelser Investeringer i energibesparelser, der fremgår af et energimærke kan lånefinansieres uden om lånerammen. I praksis skelner vi mellem forskellige ejer og brugerforhold: Ejer Bruger Eksempler Besparelser Kommune Kommunal institution Skoler Ejer optager lån. Børnehaver Lån finansieres af brugers budget med 80 % af Adm. Bygninger Andre Kommunal institution (lejer) Børnehaver Kridthuset besparelsen. Kommunen optager lån. Lån finansieres af brugers budget med 80 % af besparelsen. Kommune Selvejende Anden institution Lejer Forening med kommunalt tilskud > 50 % VUC Produktionsskole Ældrebolig Botilbud Vandservice Klubhuse Haller Der indgås evt. aftale med ejer om restværdi af anlæg ved evt. lejeophør. Kommunen tilbyder finansiering ved lån. Lån finansieres af huslejestigning med 80 % af besparelsen. Kommune tilbyder finansiering ved lån. Lån finansieres af lokaletilskud? Når kommunen er bruger, gennemføres besparelsesforslag, der fremgår af energimærket, hvis de har en levetid på mere end 1,3 gange tilbagebetalingstiden (en rentabilitet på mindst 1,3). På udlejede bygninger, hvor forbrug betales af andre end kommunen, anbefales besparelsesforslagene, og kommunen tilbyder som ejer af bygningerne at gennemføre besparelser, der kan finansieres over huslejen. Besparelser på inventar samt besparelser på under kr. pr. år, anbefales til brugerne, men de må selv klare finansieringen. I 2009 og 2010 har vi investeret 5 mio. kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. Desuden har vi anbefalet institutionerne at investere 2,8 mio. kr. for at spare kr. pr. år. Samlet har vi forslag til at investere 20 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 4 år, dvs. den årlige besparelse bliver 5 mio. kr. Eksempler på indsatsen mod energispild Nyt og bedre lys betalt med energibesparelsen. Daginstitutionen Bymarken har som forsøg udskiftet belysning i et rum. Der var forventet en besparelse på 13 %, den blev 20 %. Vi kan evt. overveje at tage de øvrige rum op til ny vurdering. På Onsild Skole er der skiftet lys i en række klasseværelser. Skolen fik bedre lys og har siden sparet 20 % på elregningen sammenlignet med samme periode året før. 8

9 Arden skole og Hadsund Rådhus er ved at udskifte en stor del af deres lys efter samme model. Som tommelfingerregel har det vist sig at være rentabelt at udskifte lys, når den eksisterende belysning bruger ca. 15 W pr. m 2. Bedre indeklima og god økonomi ved isolering af hule mure Vi har sammenlagt investeret kr. på isolering af lofter og hule mure på Assens bibliotek (nu lokalhistorisk arkiv), Børnehaven Stjernen, Onsild Skole og SFO, IT, Oue Naturbørnehus, Onsild børnehave samt Valsgård skole og SFO. Dermed sparer vi 400 MWh om året til en samlet værdi af kr. IT Vestergade 36 Isolering af hule ydervægge Besparelse: 16 MWh/år 38 % kr./år Investering: kr. TBT 3 år Onsild Børnehave Isolering af loft Besparelse: 0,8 MWh/år 1 % kr./år Investering: kr. TBT 8 år Oue naturbørnehus Isolering af loft 10 MWh/år 1 % kr./år kr. TBT 6 år Onsild Skole Udskiftning af leca til mineraluld Besparelse: 23 MWh/år 5 % kr./år Investering: kr. TBT 5 år Valsgård Skole Udskiftning af leca til mineraluld Besparelse: 7 MWh/år 5 % kr./år Investering: kr. TBT 7 år Børnehaven Stjernen Isolering hulmur, loft, skorsten Besparelse: 20 MWh/år 15 % kr./år Investering: kr. TBT 3 år Valsgård SFO Delvis isolering hulmur Besparelse: 8 MWh/år 4 % kr./år Investering: kr. TBT 3 år Assens lokalhistoriske arkiv Isolering hulmur Besparelse: 22 MWh/år 4 % kr./år Investering: kr. TBT 2 år Energinetværk deler erfaringer og viden To til tre gange årligt mødes bygningsansvarlige ledere og pedeller til udveksling af erfaringer og oplæg om energirigtig adfærd. Vi har bl.a. hørt om belysning, ventilation og varmeanlæg. De mange guldkorn forventer vi at samle i en energihåndbog for kommunale bygninger, så de ikke går tabt. Energirigtig adfærd Institutionerne har et stående tilbud om hjælp til at arbejde med energirigtig adfærd. Valsgård skole har på denne måde arbejdet med energi som tema for eleverne, mens Børnehaven Myretuen har startet et energiprojekt med personalet. 9

10 Ikke alle forventninger er opfyldt På Naturgården har vi udskiftet en gammel oliekedel med en varmepumpe. Det burde give en årlig besparelse på kr. år, i stedet har der været en merudgift på samme beløb. Varmepumpen har ikke har fungeret tilfredsstillende, så reparation er naturligvis sat i værk, men vi burde have opdaget det tidligere. Andre institutioner har haft større held med at udskifte varmanlæg. F.eks. har ældrecenter Solgaven udskiftet varme- og ventilationsanlæg. Den beregnede besparelse var 25 % varme. Forbruget er faldet med 41 % det første halvår. Projekter i støbeskeen IT leverer varmen til Vestergade 34 og 36 Umiddelbart efter nytår 2011, blev en varmepumpe sat på serverrummets køleanlæg hos IT i Vestergade, Hobro. Serverne forventes stort set at kunne forsyne både IT s administrationsbygning og Væbnerhuset med varme hele året. Gasfyret vil kun blive brugt i tilfælde af hård frost. Alarmen slukker for strømmen efter arbejdstid På Arden Rådhus har vi delt strømmen op i Dagstrøm til: Printere, skærme, lys mv. Døgnstrøm til: PC ere, telefonsvarer, køl, frys, varme Dagstrømmen afbrydes automatisk, når alarmen slås til. Siden systemet er sat i gang, er elforbruget faldet med 6 %. Fjernaflæsning af målere og stop spild kampagne Arden Rådhus og Onsild skole har fjernaflæsning på alle målere. Dermed kan energi- og vand energiforbruget følges time for time døgnet og året rundt. Evt. forbrug om natten eller i weekenden afsløres hurtigt. Onsild Skole har med fjernaflæsningen fundet en lækage på 75 l vand/time. Hvis den ikke var opdaget, ville den koste kr. vand om året, foruden der kunne være opstået alvorlige vandskader. På Arden Rådhus har systemet afsløret en utæthed på blot 6 l vand/time. Foruden et spild af vand på et par tusinde kroner om året, kunne det også have udviklet en væsentlig vandskade. Fjernaflæsningen forventes installeret på andre kommunale bygninger i Med fjernaflæsningen følger programmet STOP SPILD, som er udviklet til at vise energiforbruget for bygningens brugere, og synliggøre brugernes egne forslag til forbedringer. På den måde kan skoleelever, ansatte og andre brugere af kommunens bygninger inddrages i indsatsen. 10

11 11

12 % af 2007 Energiforbrug Samlet bruger kommunes bygninger 19 mio. kr. til ca. 22 GWh 2 varme, 5 GWh el og m3 vand pr. år til børneinstitutioner, skoler, administration, kultur og andre bygninger. Varmeforbruget er faldet til 17 % i forhold til Forbruget er faldet mere end forventet, idet de gennemførte energibesparelser kun er beregnet til at give en besparelse på 5 %. Målsætningen om en besparelse på 5 % til år 2012 forventes mere end opfyldt for varme. Varmeforbrug pr. m2 120% 100% 80% 100% 94% 89% 83% 95% 60% 40% 20% 0% Varme 2007 Varme 2008 Varme 2009 Varme 2010 Varme 2011 Mål Varmeforbrug som % af forbrug i Forbruget er omregnet til normalår og regnet pr. m 2. Mål for 2012 svarer til byrådets politik. Elforbruget er stort set konstant, og det må nok konstateres, at besparelserne højst kommer til at udligne et øget forbrug, der følger af mere elektronisk udstyr. De gennemførte besparelser er beregnet til 7 %. 2 En GWh er en million kwh (kilowatttimer). Varmeforbruget er omregnet til normalår. 12

13 % af 2007 % af 2007 Elforbrug pr. m2 120% 100% 100% 103% 106% 101% 95% 80% 60% 40% 20% 0% El 2007 El 2008 El 2009 El 2010 El 2011 Mål Elforbrug pr. m 2 bygning som % af forbrug i Mål for 2012 svarer til byrådets politik. Vandforbruget er faldet med 5 %. Den beregnede besparelse er 4 %, så det passer meget godt. Vandforbrug pr. m2 120% 100% 100% 99% 95% 95% 95% 80% 60% 40% 20% 0% Vand 2007 Vand 2008 Vand 2009 Vand 2010 Vand 2011 Mål Vandforbrug som % af forbrug i Mål for 2012 svarer til byrådets politik. Nedenfor gennemgås forbruget på i 2009 og 2010 på de enkelte institutioner sammenlignet med andre bygninger i samme kategori. Det er vigtigt at slå fast, at der kan være 3 årsager til et højt forbrug på den enkelte institution: 1. Aflæsning eller skøn kan være forkert. 2. Der kan være særlige forhold, som gør at netop denne institution har et stort forbrug 3. Der kan være spild, dårlig isolering o. lign. som der bør gøres en indsats imod. 13

14 Børnehaver Varme Kategori Bø Varmeforbrug i børnehaver Data Varme i 2010 Varme i 2009 Varme Bygning Vinkelvejens Børnehave (lejet bygning) Døstrup Børnehave (lejet bygning) Børnehaven Wiegården (lejet bygning) Børnehaven Krudtuglen, Assens (selvejende) Børnehaven Lærkebo, Mariager Red Barnets Børnehave, Børnehuset, Hobro (selvejende) Børnehaven Myretuen, Valsgård Børnehaven Troldhøj, Arden Farvervængets Daginstitution, Hobro Børnehaven Solstrålen, Hadsund (selvejende) Oue Naturbørnehus Børneinstitutionen Børnegården, Hvornum Børnehuset Regnbuen, Mariager Børnehaven Krible-Bo, Als Bondegårdsbørnehaven Regnbuen, Hadsund Røde Kors Børnehaven, Mariager (selvejende) Børnehaven Svalereden, Arden Børnehaven Bloksbjerg (lejet bygning) Børnehaven Stjernen, Veddum Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup (selvejende) Børnehaven Lærkereden, Hadsund (selvejende i lejet bygning) Daginstitutionen Bymarken, Hobro Astrup Børnehave Børnehaven Spiren, Hadsund Børneinstitutionen Naturgården, Brøndum Onsild Børnehave Børnehaven Væksthuset kwh/m2 Figur 1 Forbrug af varme pr. m2 på børnehaver (normalår) Varmeforbruget i børnehaverne er generelt lidt lavere i 2010 end i Daginstitutionen Bymarken fik tidligere varme fra Bymarkskolen, i 2009 fik institutionen eget gasfyr. Det målte varmeforbrug i 2010 er noget lavere, end det forbrug, der hidtil var skønnet. Børneinstitutionen Naturgården fik erstattet et gammelt oliefyr med varmepumpe i Det har mod forventning givet anledning til en væsentlig stigning i varmeforbruget, så det skal der følges op på. Børnehaven Stjerne fik isoleret hulmure i sommeren Varmeforbruget er herefter faldet med 48 %. Desuden har Bondegårdsbørnehaven Regnbuen sparet 20 % varme, men Lærkebo og Vinkelvejens børnehave har brugt mere end sidste år. 14

15 El Kategori Bø Elforbrug i børnehaver Data El i 2010 El i 2009 El Bygning Farvervængets Daginstitution, Hobro Børneinstitutionen Naturgården, Brøndum Vinkelvejens Børnehave (lejet bygning) Bondegårdsbørnehaven Regnbuen, Hadsund Børnehaven Troldhøj, Arden Børnehaven Krible-Bo, Als Børneinstitutionen Børnegården, Hvornum Astrup Børnehave Døstrup Børnehave (lejet bygning) Røde Kors Børnehaven, Mariager (selvejende) Red Barnets Børnehave, Børnehuset, Hobro (selvejende) Børnehaven Wiegården (lejet bygning) Børnehaven Myretuen, Valsgård Børnehuset Regnbuen, Mariager Børnehaven Solstrålen, Hadsund (selvejende) Børnehaven Lærkebo, Mariager Onsild Børnehave Daginstitutionen Bymarken, Hobro Børnehaven Svalereden, Arden Børnehaven Bloksbjerg (lejet bygning) Børnehaven Stjernen, Veddum Børnehaven Krudtuglen, Assens (selvejende) Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup (selvejende) Børnehaven Væksthuset Børnehaven Lærkereden, Hadsund (selvejende i lejet bygning) Børnehaven Spiren, Hadsund Oue Naturbørnehus kwh/m2 Figur 2 Forbrug af el pr. m 2 i børnehaver 2009 og 2010 Elforbruget i børnehaverne er samlet set på samme niveau i 2009 og Farvervængets elforbrug er højt og stigende, det bør der nok ses nærmere på. Elforbruget på Børnegården i Hvornum er højt, det hænger formentlig sammen med elvarme i tumlehus. Elforbruget i børnehaven Stjernen er faldet 40 % i Farvevængets Daginstitution har bygget vuggestue til i vinteren 2009/2010, derfor er elforbruget noget større end sidste år. 15

16 Vand Kategori Bø Vandforbrug i børnehaver Data Vand i 2010 Vand i 2009 Vand Bygning Red Barnets Børnehave, Børnehuset, Hobro (selvejende) Børnehaven Lærkebo, Mariager Børnehuset Regnbuen, Mariager Børnehaven Bloksbjerg (lejet bygning) Farvervængets Daginstitution, Hobro Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup (selvejende) Børnehaven Troldhøj, Arden Røde Kors Børnehaven, Mariager (selvejende) Vinkelvejens Børnehave (lejet bygning) Børnehaven Krudtuglen, Assens (selvejende) Børnehaven Solstrålen, Hadsund (selvejende) Astrup Børnehave Børneinstitutionen Naturgården, Brøndum Bondegårdsbørnehaven Regnbuen, Hadsund Onsild Børnehave Daginstitutionen Bymarken, Hobro Børnehaven Krible-Bo, Als Børnehaven Myretuen, Valsgård Døstrup Børnehave (lejet bygning) Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Lærkereden, Hadsund (selvejende i lejet bygning) Børnehaven Stjernen, Veddum Oue Naturbørnehus Børnehaven Wiegården (lejet bygning) Børnehaven Svalereden, Arden Børnehaven Væksthuset Børneinstitutionen Børnegården, Hvornum 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 m3 vand/m2 Figur 3 Forbrug af vand pr. m 2 i børnehaver 2009 og Vandforbruget i børnehuset har været meget højt i december 2009, medmindre det er en aflæsningsfejl. Børnehaven Spiren, Lærkereden og Regnbuen i Mariager har sparet på vandet i

17 Skoler og SFO Varme Kategori Sk Varmeforbrug på skoler Data Varme i 2010 Varme i 2009 Varme Bygning Assens Skole, SFO Mariagerfjord 10. klassecenter Skelund Sogneskole Hobro Nordre Skole Landsbyordningen Trekløveren Kridthuset (lejet) Valsgaard Skole Onsild Skole Rosendalskolen, Hørby Hvornum Skole Bymarkskolen, Hobro Søbakkeskolen, Handest Assens Skole Arden heldagsskole / Specialskolen for voksne Mariager Skole Havbakkeskolen, Als afd. Astrup Skole Hadsund Skole Arden Skole Valsgård Skole, SFO Rostrup Skole Vebbestrup Skole Hobro Søndre Skole Havbakkeskolen, Øster Hurup afd kwh/m2 Figur 4 Forbrug af varme pr. m 2 på skoler.. Ingen skoler har et markant højere forbrug end sidste år. Bymarkskolen, Hadsund Skole, Mariagerfjord 10. klassecenter, Onsild Skole og Søbakkeskolen har alle sparet mindst 20 % i forhold til sidste år. På Bymarkskolen, 10. klassecenter og Søbakkeskolen er besparelsen opnået ved udskiftning af gamle varmeanlæg, Onsild skole har fået isoleret og Hadsund skole har indreguleret varmeanlæg. 17

18 El Kategori Sk Elforbrug på skoler Data El i 2010 El i 2009 El Bygning Arden heldagsskole / Specialskolen for voksne Havbakkeskolen, Øster Hurup afd. Kridthuset (lejet) Mariagerfjord 10. klassecenter Hadsund Skole Rosendalskolen, Hørby Landsbyordningen Trekløveren Valsgård Skole, SFO Bymarkskolen, Hobro Arden Skole Hobro Nordre Skole Skelund Sogneskole Valsgaard Skole Vebbestrup Skole Mariager Skole Astrup Skole Hobro Søndre Skole Assens Skole, SFO Søbakkeskolen, Handest Assens Skole Hvornum Skole Rostrup Skole Havbakkeskolen, Als afd. Onsild Skole kwh/m2 Figur 5 Forbrug af el pr. m 2 på skoler 2009 og Assens SFO og Onsild skole har sparet el i På de øvrige skoler er elforbruget stort set uændret. På Arden skole er der etableret nyt lys i en række klasseværelser hen over Dette har ikke resulteret i en nedgang i det samlede elforbrug. 18

19 Vand Kategori Sk Vandforbrug på skoler Data Vand i 2010 Vand i 2009 Vand Bygning Rostrup Skole Landsbyordningen Trekløveren Assens Skole, SFO Havbakkeskolen, Øster Hurup afd. Arden heldagsskole / Specialskolen for voksne Hobro Nordre Skole Mariagerfjord 10. klassecenter Kridthuset (lejet) Rosendalskolen, Hørby Valsgaard Skole Hadsund Skole Astrup Skole Arden Skole Skelund Sogneskole Vebbestrup Skole Assens Skole Bymarkskolen, Hobro Valsgård Skole, SFO Hvornum Skole Onsild Skole Mariager Skole Søbakkeskolen, Handest Hobro Søndre Skole Havbakkeskolen, Als afd. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 m3 vand/m2 Figur 6 Forbrug af vand pr. m 2 på skoler 2009 og Rostrup skole, 10. klassecenteret og Hobro Nordre skole har alle brugt mere vand end i På 10. klassecenteret kan stigningen skyldes frasalg af en del af arealet. Assens skole, Søbakkeskolen samt Valsgård SFO har alle sparet mere ned 20 % vand i

20 Varme Kategori Ad Administration og kultur Varmeforbrug på bygninger til administration og kultur Data Varme i 2010 Varme i 2009 Ø21, Arden Adm. bygning, Mariager Hobro Bibliotek, ny bygning Mariager Bibliotek Administrationsbygning Ndr Kajg 1, Hobro Varme Bygning Hadsund Administrationsbygning Ø 22 Arden V.gade 34, Hobro Korsg 2, Hobro Arden Kulturhus og Arden bibliotek Hadsund Kulturhus,Hadsund Gl. Skole kwh/m2 Figur 7 Forbrug af varme pr. m 2 til administration og kultur 2009 og Varmeforbruget på administrationsbygning Hadsund er steget 20 %. På de øvrigt bygninger er varmeforbruget stort set uændret. 20

21 El Kategori Ad Elforbrug til administration og kultur Data El i 2010 El i 2009 V.gade 34, Hobro Korsg 2, Hobro Hobro Bibliotek, ny bygning Administrationsbygning Ø 22 Arden Adm. bygning, Mariager El Bygning Ø21, Arden Mariager Bibliotek Hadsund Administrationsbygning Ndr Kajg 1, Hobro Hadsund Kulturhus,Hadsund Gl. Skole Arden Kulturhus og Arden bibliotek kwh/m2 Figur 8 Forbrug af el pr. m 2 til administration og kultur 2009 og Elforbruget er stort set uændret i alle bygninger til administration og kultur. Vand Kategori Ad Vandforbrug til kultur og administration Data Vand i 2010 Vand i 2009 Ø21, Arden Administrationsbygning Ø 22 Arden Korsg 2, Hobro Hobro Bibliotek, ny bygning V.gade 34, Hobro Vand Bygning Adm. bygning, Mariager Administrationsbygning Ndr Kajg 1, Hobro Mariager Bibliotek Hadsund Arden Kulturhus og Arden bibliotek Hadsund Kulturhus,Hadsund Gl. Skole Hobro Bibliotek, gl. bygning 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 m3 vand/m2 Figur 9 Forbrug af vand pr. m 2 til administration og kultur 2009 og

22 Bibliotekerne i Arden og Mariager har brugt 20 % mere vand i 2010 end I de øvrige bygninger til administration og kultur er vandforbruget stort set uændret. Boliger Boliger omfatter kommunale ældrecentre, bofællesskaber og botilbud. Botilbud Kirketoften er åbnet i foråret 2009, så forbruget i 2010 vil naturligt være større end i På Vadgård er arealet bygget væsentlig ud i 2010, så et fald i forbrug pr. m 2 må tilskrives, at arealet er større i 2010 end Varme Kategori Bo Varmeforbrug i boliger Data Varme i 2010 Varme i 2009 Solgaven 21 B, Hobro Fjordvang, ældreboliger og dagcenter, Mariager Hobro Alderdomshjem Døstrup Ældrecenter Myhlenbergparken De Gamles Gård, Assens Teglgården, Als Botilbud Kirketoften Varme Bygning Rosengårdscentret, Oue Skovgården, Hadsund Botilbud Skivevej Solgaven 19, Hobro Fjordvang Oasen, Mariager Odinsgård, Onsild Botilbud Vadgård, Onsild Bofællesskabet Enggården, Mariager Bernadottegården, Hadsund Solgårdscentret, Arden kwh/m2 Figur 10 Forbrug af varme pr. m 2 i boliger 2009 og Kirketoften og Odinsgård har sparet ca. 30 % varme i forhold til Rosengårdscenteret brugte 30 % mere varme i 2010 end i

23 El Kategori Bo Elforbrug i boliger Data El i 2010 El i 2009 Fjordvang, ældreboliger og dagcenter, Mariager Solgaven 21 B, Hobro Skovgården, Hadsund De Gamles Gård, Assens Botilbud Kirketoften Bofællesskabet Enggården, Mariager Hobro Alderdomshjem Myhlenbergparken El Bygning Rosengårdscentret, Oue Bernadottegården, Hadsund Døstrup Ældrecenter Teglgården, Als Botilbud Skivevej Odinsgård, Onsild Fjordvang Oasen, Mariager Solgårdscentret, Arden Botilbud Vadgård, Onsild Solgaven 19, Hobro kwh/m2 Figur 11 Forbrug af el pr. m 2 i boliger 2009 og Rosengårdscenteret og Fjordvang, Oasen har begge sparet 25 % el i Ingen har haft væsentlige stigninger i elforbruget. Vand Kategori Bo Vandforbrug i boliger Data Vand i 2010 Vand i 2009 Fjordvang, ældreboliger og dagcenter, Mariager Botilbud Kirketoften Solgaven 21 B, Hobro Hobro Alderdomshjem Botilbud Skivevej Skovgården, Hadsund Odinsgård, Onsild De Gamles Gård, Assens Vand Bygning Myhlenbergparken Solgaven 19, Hobro Døstrup Ældrecenter Teglgården, Als Botilbud Vadgård, Onsild Bernadottegården, Hadsund Bofællesskabet Enggården, Mariager Fjordvang Oasen, Mariager Rosengårdscentret, Oue Solgårdscentret, Arden 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 m3 vand/m2 Figur 12 Forbrug af vand pr. m 2 i boliger 2009 og

24 Der er ikke væsentligt forskel på boligernes vandforbrug i 2009 og Andre bygninger Andre bygninger omfatter Aktivitetshuset, Hobro Arden Ungdomsskole Bies Gård, Hobro, hvor bryggeriet er åbnet i 2010, så her må forventes et øget forbrug. Brohovedet, Hobro Familiehuset, Rosengade 15, Mariager Gl. bibliotek v. Havbakkeskolen, Als afd. Hadsund Svømmehal Hjælpemiddeldepot Assens Korsmarkgård Naturplejen i Arden Nordre Kajgade 3a og b, Lagerhal til udlejning og kontor Projektafdelingen i Mariagerfjord Kommune Revalideringscenter Hadsund Væbnerhus, Hobro Værestedet Tinggade 2, Hadsund Varme Kategori Øv Varmeforbrug i andre bygninger Data Varme i 2010 Varme i 2009 Hadsund Svømmehal Væbnerhus, Hobro Brohovedet, Hobro Gl bibliotek v. Havbakkeskolen, Als afd. Aktivitetshuset, Hobro Projektafdelingen i Mariagerfjord Kommune Varme Bygning Korsmarkgård Revalideringscenter Hadsund Hjælpemiddeldepot Assens Bies Gård, Hobro Arden Ungdomsskole Familiehuset, Rosengade 15, Mariager Værestedet Tinggade 2, Hadsund kwh/m2 Figur 13 Forbrug af varme pr. m 2 på bygninger til andet i 2009 og Aktivitetshuset i Hobro har sparet 20 % varme efter de har skiftet gaskedel i starten af året. Værestedet Tinggade 2 bruger 30 % mere varme end sidste år. 24

25 El Kategori Øv Elforbrug i andre bygninger Data El i 2010 El i 2009 Hadsund Svømmehal Væbnerhus, Hobro Revalideringscenter Hadsund Projektafdelingen i Mariagerfjord Kommune Bies Gård, Hobro Aktivitetshuset, Hobro El Bygning Arden Ungdomsskole Hjælpemiddeldepot Assens Brohovedet, Hobro Værestedet Tinggade 2, Hadsund Familiehuset, Rosengade 15, Mariager Naturplejen i Arden Korsmarkgård Gl bibliotek v. Havbakkeskolen, Als afd kwh/m2 Figur 14 Forbrug af el pr. m 2 i andre bygninger 2009 og 2010 Bies gård og Korsmarksgård bruger begge 30 % mere el i 2010 end På Bies gård er der startet bryggeri i 2010, så det er formentligt forklaringen. Naturplejen i Arden har sparet 25 % el i forhold til sidste år. Hjælpemiddeldepotet fik nyt lys i 2009, men besparelsen ophæves formentligt af, at der samtidig er etableret mere lys i hallen. 25

26 Vand Kategori Øv Vandforbrug i andre bygninger Data Vand i 2010 Vand i 2009 Hadsund Svømmehal Aktivitetshuset, Hobro Hjælpemiddeldepot Assens Brohovedet, Hobro Projektafdelingen i Mariagerfjord Kommune Familiehuset, Rosengade 15, Mariager Vand Bygning Bies Gård, Hobro Arden Ungdomsskole Revalideringscenter Hadsund Værestedet Tinggade 2, Hadsund Gl bibliotek v. Havbakkeskolen, Als afd. Korsmarkgård Væbnerhus, Hobro 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 m3 vand/m2 Figur 15 Forbrug af vand pr. m 2 i andre bygninger 2009 og I Væbnerhuset og på Hjælpemiddeldepotet har der været usikkerhed om de tidligere opgørelser af vandforbrug, så ændringer kan nok ikke tages for pålydende. Aktivitetshuset, Bies Gård, Brohovedet og Gl. bibliotek ved Als skole har alle haft et større for brug af vand i 2010 end året før. Værestedet i Tinggade 2 har til gengæld haft et væsentlig mindre vandforbrug i 2010 end

27 Opfølgning på de gennemførte besparelser Nedenfor gennemgår vi de gennemførte besparelser i 2009 og frem til 3. kvartal Den forventede besparelse sammenlignes med målt forbrug før og efter projektet. Husk at udviklingen i forbrug påvirkes af andet end de gennemførte besparelser, så opgørelsen skal naturligvis tages med forbehold. I 24 projekter er forbruget faldet mere end den beregnede besparelse I tre tilfælde er besparelsen som beregnet I 9 tilfælde er ikke opnået den forventede besparelse? I tre tilfælde er besparelsen ikke målt Børnehaver Børnehaven Børnehuset Børnehaven Krible-Bo Børnehaven Myretuen Børnehaven Rosenhaven Børnehaven Skelhuset Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Stjernen Børnehaven Troldhøj Børnehaven Wiegården Børneinstitutionen Naturgården Daginstitutionen Bymarken Onsild børnehave Vinkelvejens børnehave har udskiftet 4 stk. 1-skylstoiletter. Dermed var forventet en besparelse på 12 % vand pr. år. I stedet er forbruget stegt med 72 %. Der følger op på, om der er utætheder eller en anden forklaring. Har opsat vandspareindsats. Der var forventet en besparelse på 14 %, den kom dog kun op på 6 % Har arbejdet med energirigtig adfærd og gennemført vandspareindsats. Der var forventet en vandbesparelse på 7 %, den kom op på 14 %. Desuden har de sparet 4 % varme og 7 % el. Har gennemført vandspareindsats. Besparelsen er ikke kendt, da vandforbruget ikke måles separat.? Har gennemført vandspareindsats. De aflæser ikke forbrug, så resultatet kendes ikke.? Har fået indreguleret varmeanlæg. der var forventet en besparelse på 4 %. Den har været 10 %. Har efterisoleret hulmur og loft samt gennemgået varmeanlægget. Der var forventet en besparelse på 26 % varme. Forbruget er faldet med 48 %. Har gennemført vandspareindsats. Den forventede besparelse svarer præcist til den målte på 8 %. Har gennemført vandspareindsats. Der var forventet 4 % vandbesparelse, den blev 22 %. Har udskiftet et gammelt oliefyr med en varmepumpe. Der var forventet en besparelse på 68 %, men i stedet har der været et merforbrug på 25 %. Varmepumpen virker tydeligvis ikke efter hensigten, så reparation er sat i værk. Har udskiftet en gammel oliekedel på skolen til egen naturgaskedel. Der var forventet en varmebesparelse på 37 %, den blev 34 %. Daginstitutionen Bymarken har også som forsøg udskiftet belysning i et rum. Der var forventet en besparelse på 13 %, den blev 20 %. Vi kan evt. overveje at tage de øvrige rum op til ny vurdering. Daginstitutionen Bymarken har desuden fået vandspareindsats i 1-skylstoiletterne. Der var forventet en vandbesparelse på 9 %, den blev 18 %. Har fået isoleret loft. Det var forventet at give en varmebesparelse på 3 %, men der er sparet 14 %. har fået vandspareindsats, som var beregnet til en besparelse på 10 %. Besparelsen blev 13 %.

28 Skoler og SFO 10. kl. center Astrup skole Bymarks kolen Hvornum skole Onsild skole Søbakke skolen Har udskiftet gamle naturgaskedler med nye. Den forventede besparelse var 13 % varme, men der er sparet 26 %. har fået vandspareindsats på toiletter og nye vandhaner, den forventede vandbesparelse var 13 % men forbruget er i stedet steget med 9 % Har skiftet en gammel oliekedel ud med naturgaskedler i hver bygning. Der var forventet en besparelse på 17 %, varmeforbruget er faldet 22 %. Desuden er der sat vandspareindsats i 1-skylstoiletter. Der var forventet en besparelse på 9 % og forbruget er faldet 9 %. har sat vandspareindsats i toiletter, der var forventet en vandbesparelse på 27 % men forbruget er steget med 8 %. Har isoleret hule ydervægge. Den forventede besparelser var 15 %, forbruget er faldet 9 %. Desuden har de udskiftet belysning i en række klasser og SFO. Den beregnede besparelse var 15 %. Elforbruget er faldet 17 %. Har udskiftet to kedler. Den forventede besparelse var 3 %. Forbruget er faldet 27 %. Desuden har Søbakkeskolen investeret i nye vandhaner og toiletter. Vandbesparelsen var anslået til 35 %. Forbruget er faldet 45 %. Administration og kultur Hadsund Arden Arden IT Her gennemført vandspareindsats. Der var forventet en besparelse på 35 % men den blev kun 12 %. har indført dag- og døgnstrøm. Dagstrøm afbrydes automatisk, når alarmen slås til. Den forventede besparelse var 4 % el. Forbruget er faldet 6 %. Desuden er der udskiftet to utætte yderdøre. Den beregnede varmebesparelse er 3 %. Varmeforbruget er faldet 25 %. Har monteret vandspareindsats i 1-skylstoiletter. Der var forventet en vandbesparelse på 18 % men forbruget er kun faldet 2 %. Boliger Teglgården, Als Vandspareindsats med en forventet besparelse på 5 % vand. Forbruget er faldet med 7 %. Solgaven Har udskiftet varme- og ventilationsanlæg. Den beregnede besparelse var 25 % varme. Forbruget er faldet med 41 %. Skovgården Har renoveret varmestyring og indreguleret anlæg. Den forventede besparelse var 8 %. Forbruget er faldet 7 %. Bernadottegården er faldet 20 %. Har indreguleret varmeanlæg. Den forventede besparelse var 7 %. Forbruget Fjordvang Udskiftet lys og etableret bevægelsesmeldere i gange. Den forventede besparelse var 11 % og der er opnået 12 %. Desuden kan nattevagterne nu se, når nogen går rundt på gangene 28

29 Andre bygninger Aktivitetshuset Hobro Har udskiftet en gammel gaskedel og isoleret rør. Den forventede besparelse var 15 % varme. Forbruget er faldet 21 %. Brohovedet, En vandspareindsats var beregnet til at spare 32 % vand, men forbruget er i Hobro stedet steget 30 %. Hjælpemiddeldepotet Udskiftning af lys var beregnet til en besparelse på 19 %, men da der samtidig Assens er etableret mere lys i lagerhallen, er det samlede elforbrug steget 16 %. Hobro Har skiftet varmeanlæg og lys. Da forbruget ikke registreres endnu kendes Matrielgård effekten ikke.? Revalideringscenter Har indreguleret varmeanlæg. Det var anslået til en varmebesparelse på 4 %. Forbruget er faldet 15 %. Hadsund Væbnerhuset Vandspareindsats i 1-skylstoiletter i Væbnerhuset var beregnet til 9 % vandbesparelse. Forbruget er faldet 30 %. 29

30 Bilag: 378 forslag til energibesparelser Ejendom Forslag Årlig besparelse (kr. ekskl. moms) Skønnet investering (kr. ekskl. moms) 10. kl. center Renovering varmeanlæg udført 10. kl. center Udskiftning af lys i gange udført 10. kl. center Vandspareindsats i 1-skylstoiletter udført 10. kl. center Renovering radiatoranlæg udført 10. kl. center Udskiftning af tre pumper udført Administrationsbygning Ndr. Kajgade 1 Montering af nye cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg anbefalet Administrationsbygning Ndr. Kajgade 1 Montering af vandspareindsats i taparmaturer anbefalet Administrationsbygning Ndr. Kajgade 1 (21)01 - Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm mærke Hadsund Udskiftning af køleskab på politikontor anbefalet Hadsund Kælder - Installation af bevægelsesmelder anbefalet Hadsund Efterisolering af fjernvarmestik anbefalet Hadsund Udskiftning af lys bestilt Hadsund Vandspareindsats udført Korsgade 2, Hobro Sluk-altfunktion forslag Korsgade 2, Hobro Installation af ny belysning mærke Korsgade 2, Hobro Udskiftning af 14 toiletter og håndvaske udført Korsgade 2, Hobro Udskiftning af varmeanlæg udført Mariager Montering af vandspareindsats i taparmaturer anbefalet Mariager Sluk-altfunktion forslag Mariager (21) fløj, 1.sal - Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat mærke Mariager Udskiftning af cirkulationspumper mærke Mariager Udskiftning af lys i gl. posthus udført Østergade 21, Arden Vandspareindsats i taparmaturer anbefalet Østergade 21, Arden Montering af ny cirkulationspumpe anbefalet Østergade 22, Arden Lysstyring i kantine, gange og fælleskontor forslag Østergade 22, Arden Elstyring udført Østergade 22, Arden Udskiftning af 2 yderdøre udført Østergade 22, Arden Klimagardin udført Østergade 22, Arden Tætning af loft udført Østergade 22, Arden Fjernaflæsning af målere udført Østergade 22, Arden Hulmursisolering (tilbud) udført Aktivitetshus Ø. Hurup Isolering af fjernvarmestik anbefalet Aktivitetshus Ø. Hurup Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder anbefalet Aktivitetshus Ø. Hurup Vandspareindsats i taparmaturer anbefalet Aktivitetshus Ø. Hurup Udskiftning af 1-skyls toiletter anbefalet Aktivitetshus Ø. Hurup Isolering af loft og skråvægge mærke Aktivitetshus Ø. Hurup Isolering af massive ydervægge mærke Aktivitetshuset Hobro Udskiftning af tørretumbler anbefalet Aktivitetshuset Hobro Udskiftning af ventilationsanlæg bestilt Aktivitetshuset Hobro Udskiftning af gaskedel udført Aktivitetshuset Hobro Isolering af rør og reparation varmeanlæg udført Alle Fjernaflæsning af målere 0 0 forslag Alle Indregulering varmeanlæg forslag Arden Kulturhus Udskiftning af belysning mærke Arden skole Udskiftning af lyskilder til sparepærer/-rør anbefalet Arden skole Udskiftning af kummefryser kiosk (Elcold 61) anbefalet Arden skole Udskiftning af tørretumbler (Håndarbejde) anbefalet Arden skole Udskiftning af belysning øvrige klasser 0 0 bestilt Arden skole Indvendig isolering af kælderydervæg mærke Status 30

31 Ejendom Forslag Årlig besparelse (kr. ekskl. moms) Skønnet investering (kr. ekskl. moms) Arden skole Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvand mærke Arden skole Udskiftning af belysning 1. sal udført Arden ungdomsskole Montering af vandspareindsats i taparmaturer anbefalet Arden ungdomsskole Montering af 2 nye cirkulationspumper på varmeanlæg og ventilationsanlæg anbefalet Assens bibliotek Termostatventil i gang anbefalet Assens bibliotek Udskiftning af glødepærer til sparepærer anbefalet Assens bibliotek Installation af bevægelsesmeldere anbefalet Assens bibliotek Varmemåler flyttes ind anbefalet Assens bibliotek Isolering af hule ydervægge udført Assens SFO Udskiftning af lyskilder til sparepærer/-rør anbefalet Assens SFO Vandspareindsats i 1-skylstoiletter anbefalet Assens SFO Installation af bevægelsesmeldere anbefalet Assens SFO Isolering af varmerør mærke Assens skole Udskiftning af lyskilder anbefalet Assens skole Vandspareindsats anbefalet Assens skole Montering af bevægelsesmeldere mærke Assens skole Efterisolering mærke Assens skole Indregulering af varmeanlæg udført Astrup børnehave Indvendig isolering af kælderydervæg over jord anbefalet Astrup børnehave Montering af 2 lags energirude på ovenlys anbefalet Astrup børnehave Isolering af varmerør anbefalet Astrup børnehave Udskiftning af cirkulationspumper anbefalet Astrup Børnehave Udskiftning af tørretumbler anbefalet Astrup børnehave Bevægelsesmeldere på belysning i gruppe og fællesrum anbefalet Astrup SFO Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder anbefalet Astrup SFO Montering af 2 nye cirkulationspumper på gulvvarme- og radiatoranlæg anbefalet Astrup skole Udskiftning af glødepærer til sparepærer anbefalet Astrup skole Indvendig isolering af kælderydervæg mærke Astrup skole Isolering af etageadskillelse mod krybekælder mærke Astrup skole Installation af bevægelsesmeldere mærke Astrup skole Efterisolering af loft mærke Astrup skole Vandspareindsats nye vandhaner udført Astrup skole Vandspareindsats udført Bernadottegården Indregulering varmeanlæg anbefalet Bernadottegården Indregulering varmeanlæg bestilt Bernadottegården Indregulering varmeanlæg bestilt Bies gård Vandspareindsats nye vandhaner udført Bies gård Vandspareindsats udført Boenheden i Hobro Isolering af tilslutningsrør til VVB anbefalet Boenheden i Hobro Montering af plan fanger og beholder til brugsvand anbefalet Boenheden i Hobro Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg til radiatoranlæg anbefalet Brohovedet, Hobro Efterisolering af loftslem mod uopvarmet tagrum med 125 mm anbefalet Brohovedet, Hobro Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder anbefalet Brohovedet, Hobro Isolering af fjernvarmestik anbefalet Brohovedet, Hobro Udskiftning af 2 stk. 40 W pærer til sparepærer anbefalet Brohovedet, Hobro Udskiftning halogenarmatur med kontorarmatur anbefalet Brohovedet, Hobro Udskiftning af cirkulationspumpe anbefalet Brohovedet, Hobro Vandspareindsats udført Bymarkskolen Udskifte tørretumbler anbefalet Bymarkskolen Udskifte køleskab anbefalet Bymarkskolen Udskiftning af cirkulationspumpe gulvvarme anbefalet Bymarkskolen Udskiftning af oliekedel med naturgaskedler udført Bymarkskolen Vandspareindsats i 1-skylstoiletter udført Børnegården, Hvornum Varmepumpe tumleren mærke Børnegården, Hvornum Udskiftning af gaskedel til A-mærket mærke Børnehaven "Skelhuset" Arden Vandspareindsats udført Børnehaven Bloksbjerg Udskiftning af tørretumbler anbefalet Børnehaven Bloksbjerg Cirkulationspumpe varme udskiftes anbefalet Børnehaven Børnehuset Udskiftning af tørretumbler anbefalet Børnehaven Børnehuset Udskiftning af tørretumbler anbefalet Børnehaven Børnehuset Udskiftning af køleskab anbefalet Børnehaven Børnehuset Udskiftning 4 stk. 1-skylstoiletter udført Børnehaven Børnehuset Vandspareindsats i 1-skylstoiletter udført Børnehaven Krible-Bo, Als Udskiftning af tørretumbler AEG Lavatermt anbefalet Børnehaven Krible-Bo, Als Udskiftning af køleskab Gram k anbefalet Børnehaven Krible-Bo, Als Bevægelsesmeldere på belysning mærke Børnehaven Krible-Bo, Als Vandspareindsats udført Børnehaven Krudtuglen, Assens Sænkning af indblæsningstemperatur 87 1 anbefalet Børnehaven Krudtuglen, Assens Udskiftning af glødepærer til sparepærer anbefalet Børnehaven Krudtuglen, Assens Installation af bevægelsesmeldere anbefalet Børnehaven Krudtuglen, Assens Montering af termostatventiler mærke Status 31

32 Ejendom Forslag Årlig besparelse (kr. ekskl. moms) Skønnet investering (kr. ekskl. moms) Børnehaven Krudtuglen, Assens Isolering af varmerør mærke Børnehaven Krudtuglen, Assens Ny cirkulationspumpe på varmeanlæg mærke Børnehaven Lærkebo Elspareskinne på printere anbefalet Børnehaven Lærkebo Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvand anbefalet Børnehaven Lærkebo Isolering af varmerør anbefalet Børnehaven Lærkebo Montering af bevægelsesmeldere på belysning anbefalet Børnehaven Lærkebo Udskiftning af glødepærer med sparepærer anbefalet Børnehaven Lærkebo Indvendig isolering af kælderydervæg anbefalet Børnehaven Lærkereden Sænkning af indblæsningstemperatur anbefalet Børnehaven Lærkereden Udskiftning af cirkulationspumper anbefalet Børnehaven Lærkereden Bevægelsesmeldere på lys anbefalet Børnehaven Lærkereden Udskiftning af tørretumbler Miele T490 (C) anbefalet Børnehaven Myretuen Ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg mærke Børnehaven Myretuen Lysstyring i køkken/alrum og grupperum mærke Børnehaven Myretuen To nye cirkulationspumper på varme- og ventilationsanlæg mærke Børnehaven Myretuen Vandspareindsats udført Børnehaven Regnbuen Udskiftning af køleskab Gram k anbefalet Børnehaven Regnbuen Isolering af loft mærke Børnehaven Rosenhaven Vandspareindsats i 1-skylstoiletter udført Børnehaven Solstrålen, Hadsund Montering af termostatventil i kælder anbefalet Børnehaven Solstrålen, Hadsund Isolering af varmerør i kælder anbefalet Børnehaven Solstrålen, Hadsund Udskiftning af glødepærer til sparepærer anbefalet Børnehaven Solstrålen, Hadsund Cirkulationspumpe brugsvand udskiftes anbefalet Børnehaven Solstrålen, Hadsund Udskiftning af tørretumbler Miele T220 (C) anbefalet Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup Udskiftning af køle/fryseskab Atlas AKF (E) anbefalet Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder mærke Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup Efterisolering af varmefordelingsrør mærke Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup Ny cirkulationspumpe på brugsvand mærke Børnehaven Spiren, Hadsund Udskiftning af glødepærer til sparepærer anbefalet Børnehaven Spiren, Hadsund Isolering af varmerør anbefalet Børnehaven Spiren, Hadsund Udskiftning af køleskab Gram KS anbefalet Børnehaven Spiren, Hadsund Udskiftning af cirkulationspumper anbefalet Børnehaven Spiren, Hadsund Indregulering varmeanlæg bestilt Børnehaven Spiren, Hadsund Indregulering varmeanlæg bestilt Børnehaven Spiren, Hadsund Indregulering varmeanlæg udført Børnehaven Stjernen Udskiftning af glødepærer til sparepærer anbefalet Børnehaven Stjernen Efterisolering af hulmur og loft udført Børnehaven Stjernen Isolering af varmerør, styring og indregulering udført Børnehaven Stoldalen Udskiftning af cirkulationspumpe gulvvarme anbefalet Børnehaven Stoldalen Udskiftning af cirkulationspumpe varmtvandsbeholder anbefalet Børnehaven Svalereden, Arden Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder anbefalet Børnehaven Svalereden, Arden Isolering af varmerør i teknikrum anbefalet Børnehaven Svalereden, Arden Natsænkning på radiatorer anbefalet Børnehaven Svalereden, Arden Udskiftning af tørretumbler anbefalet Børnehaven Svalereden, Arden Udskiftning af glødepærer til sparepærer anbefalet Børnehaven Troldhøj, Arden Isolering af fjernvarmestik anbefalet Børnehaven Troldhøj, Arden Udskiftning af glødepærer til sparepærer anbefalet Børnehaven Troldhøj, Arden Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder anbefalet Børnehaven Troldhøj, Arden Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg anbefalet Børnehaven Troldhøj, Arden Udskiftning af tørretumbler anbefalet Børnehaven Troldhøj, Arden Vandspareindsats udført Børnehaven Tusindfryd Udskiftning af tørretumbler anbefalet Børnehaven Tusindfryd Isolering af rør til varmvandsbeholder mærke Børnehaven Tusindfryd Isolering af rør til varmeanlæg mærke Børnehaven Tusindfryd Ny cirkulationspumpe på brugsvand mærke Børnehaven Vildrosen Elspareskinne på printere anbefalet Børnehaven Vildrosen Montering af vandspareindsats i taparmaturer anbefalet Børnehaven Wiegården Ændret indblæsningstemperatur ventilation anbefalet Børnehaven Wiegården Vandspareindsats udført Børnehuset Regnbuen Elspareskinne på printere anbefalet Børnehuset Regnbuen Montering af bevægelsesmeldere anbefalet Børnehuset Regnbuen Udskiftning af tørretumbler anbefalet Børnehuset Regnbuen Udskiftning af glødepærer med sparepærer anbefalet Børneinstitutionen Naturgården Efterisolering af massive ydervægge anbefalet Børneinstitutionen Naturgården Etablering af varmepumpe udført Børneinstitutionen Naturgården Afskærm varmepumpe samt reparation udført Status 32

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 INDLEDNING... 4 Energipolitik... 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIINDSATS 2009... 6 Information... 6 Registrering af energiforbrug... 6 Energimærkning...

Læs mere

Energiindsats i kommunale bygninger

Energiindsats i kommunale bygninger Energiindsats i kommunale bygninger 2008-2012 Indhold Indledning...4 Strategi... 4 Mål... 4 Sammenfatning...5 Energiforbruget falder mere end forventet... 5 Lån sikrer overskud fra første år... 5 Ikke

Læs mere

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2011 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 INDSATSEN I 2011... 6 Eksempel 1: De fleste skoler kan nu følge energiforbruget time for time. 6 Eksempel 2:

Læs mere

Listen omfatter: Forslag til energibesparelser 2010... 2 Energibesparelser under udførelse i 2009... 6. Varme (kwh/år) El (kwh/år)

Listen omfatter: Forslag til energibesparelser 2010... 2 Energibesparelser under udførelse i 2009... 6. Varme (kwh/år) El (kwh/år) Byg Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 82.09.00-P15-1-09 Ref.: Orla Huulgaard Jørgensen Direkte tlf. 97 11 36 82 orhjo@mariagerfjord.dk

Læs mere

Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund

Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund Hadsund Hallerne Bymarkskolen DDS Rold Astrup skole Havbakkeskolen Vestergade Fruerlundparken Kriblebo Mariager skole Odinsgård Administration Arden Rabalderstræde Søndre Skole - Overbygningsskolen i Hobro

Læs mere

Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven.

Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven. Administrationsbygning Arden Hobro Medborgerhus Bernadottegården Børnehaven Farvervænget Øster Hurup Multihal Ø. Hurup Turistkontor Assens skole VUC Tempovej Mariager skole Børnehaven Stjernen Veddum Als

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 8 8900 Randers 730-016449-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme stde I AF 2l,"4isr"- ffis?* l+':l*t Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lundbyesgade 13 8000 Arhus C 751-224478-001 Gyldigt 7 år lraz Energy08, Be06 version 4 Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 6 8900 Randers 730-015552-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Slyngborggade 16 8900 Randers 730-017648-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Steen Blichers gade 19 8900 Randers 730-017790-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 22 8900 Randers 730-015873-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 21 8900 Randers 730-009852-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 6 8900 Randers 730-016447-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rindsvej 21 8900 Randers 730-016753-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 21 8900 Randers 730-010607-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 12 8900 Randers 730-015557-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 31 8900 Randers 730-018389-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden.

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden. NOTAT Indledning. Byrådet bevilligede i 2010 24,6 mio. kr. til brug for energiinvesteringer i de kommunale bygninger. Dette notat giver en status på hvilke energibesparende foranstaltninger der er foretaget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 10 8900 Randers 730-015556-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 24A 8900 Randers 730-009855-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1251 liter Fyringsgasolie, 110 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1251 liter Fyringsgasolie, 110 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyrupvej 26 Postnr./by: 6541 Bevtoft BBR-nr.: 510-021975 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigsnæsvej 71 Postnr./by: 4862 Guldborg BBR-nr.: 376-020867 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Landevejen 6 9560 Hadsund 846-019331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 22A 8900 Randers 730-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Møllestræde 13 8900 Randers 730-015322-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5 Efterisolering af varmerør 61 m³ Naturgas 440 kr. 880 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5 Efterisolering af varmerør 61 m³ Naturgas 440 kr. 880 kr. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 21 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-015417 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 30 8900 Randers 730-019454-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere