Piratgruppen har derfor bedt os om at redegøre for retsstillingen på området og komme med vores anbefalinger til praktisk håndtering af disse breve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Piratgruppen har derfor bedt os om at redegøre for retsstillingen på området og komme med vores anbefalinger til praktisk håndtering af disse breve."

Transkript

1 Piratgruppen v/ Claus Pedersen Dato 30. juni 2016 Sagsnr MKP/EKF Notat om retsstilling ved fildeling på nettet 1. Baggrund for notatet I løbet af det seneste år har en række privatpersoner modtaget et brev, hvori det påstås, at modtageren af brevet har set en film via en fildelingstjeneste på nettet. Da fildelingen er sket uden ophavsmandens samtykke, fremsættes der i brevet krav om betaling af et beløb inden 14 dage fra modtagelsen af brevet. Brevene kommer fra henholdsvis advokatfirmaet Njord og OPUS advokater, der repræsenterer en række forskellige rettighedshavere (herefter rettighedshaverne ). Brevene har givet anledning til stor usikkerhed blandt modtagerne (herefter brugerne ), og der hersker forvirring om retstillingen og dermed også den mest fornuftige håndtering af disse breve. Piratgruppen har derfor bedt os om at redegøre for retsstillingen på området og komme med vores anbefalinger til praktisk håndtering af disse breve. Vores notat er begrænset til de civilretlige konsekvenser af fildeling og vedrører ikke et eventuelt strafansvar. 2. Notatets konklusion retsstillingen i dag Det er i strid med ophavsretsloven at hente og dele filer på nettet, herunder film, uden ophavsmandens samtykke. Når en bruger anvender en peer-to-peer tjeneste, som eksempelvis popcorntime eller bittorrent, sker der både et ulovligt download af hele filmen og en ulovlig deling af en mindre del af filmen via den såkaldte torrentteknologi. Begge dele er omfattet af ophavsretsloven og strid med ophavsmandens rettigheder, hvis det sker uden samtykke. Krænkelser af ophavsretsloven sanktioneres med vederlag og bøde. Rettighedshaveren kan kræve et rimeligt vederlag svarende til det beløb, det ville have kostet at foretage et lovligt download. Herudover kan rettighedshaveren kræve en erstatning for yderligere tab, herunder markedsforstyrrelser, hvorved primært forstås den indtægt

2 rettighedshaveren er gået glip af, ved at filmen er blevet delt med andre brugere. Det er op til rettighedshaveren at dokumentere tabet, og der gælder ikke et princip om dobbelt-op, således at erstatningen kan fastsættes til samme beløb som vederlaget. I praksis har domstolene fastsat en skønsmæssig erstatning for den markedsforstyrrelse, der er sket ved, at brugeren har stillet en række filer til rådighed samtidig med det ulovlige download. Der kan argumenteres for, at teknologien har indhentet retspraksis på dette område. I dag sker de fleste fildelinger via den såkaldte Torrent-teknologi, hvor brugeren downloader små bidder af det samlede værk fra en række andre brugere. Samtidig stiller brugeren en lille isoleret del af det samlede værk til rådighed for en enkelt anden bruger. Hvis man anvender domstolenes hidtidige udgangspunkt for fastsættelse af erstatning, kan rettighedshaveren alene få erstatning for den markedsforstyrrelse, der er sket ved, at brugeren har delt en lille del af det samlede værk med en enkelt bruger. Det vil føre til erstatning i et meget begrænset niveau. Det er muligt, at domstolene i dag på grund af udviklingen i teknologien vil opstille nye principper for beregning af erstatningen. Dette er imidlertid uafklaret. Hvis der kom en retssag på området, ville det være relevant at indhente syn og skøn på opgørelse af erstatningen for at få belyst den reelle markedsforstyrrelse ved deling via Torrent-netværk. Selvom rettighedshaveren har konstateret, at der er sket ulovlig fildeling via en bestemt IP-adresse, gælder der ikke en omvendt bevisbyrde i forhold til brugeren. Det er således op til rettighedshaveren at dokumentere, at det er indehaveren af IP-adressen, der har foretaget den konkrete krænkelse. Dette har vist sig vanskeligt i praksis, og der er ikke i dansk ret eksempler på, at en bruger er blevet dømt for krænkelser uden at have erkendt at have foretaget ulovlig fildeling i et vist omfang, eller der har foreligget bevis herfor. Retspraksis er ca. 10 år gammel, og der er sket meget på området siden da. Dengang var det sædvanligt at have en åben trådløs internetforbindelse, mens det i dag er udgangspunktet, at der er kode på en trådløs internetforbindelse. Det kan tale for, at der må gælde en formodning for, at det er indehaveren af IP-adressen, der har foretaget den ulovlige fildeling. Omvendt deles koden til en internetforbindelse ofte med en større personkreds, herunder resten af husstanden og disses venner og bekendte 1. Udgangspunktet er fortsat, at indehaveren af IP-adressen kan nægte kendskab til fildelingen, hvorefter det er op til rettighedshaveren at løfte 1 Det bemærkes i den forbindelse, at forældre hæfter for deres hjemmeboende børns culpøse handlinger med op til kr., jf. lov om hæftelse for børns erstatningsansvar 1. 2

3 bevisbyrden for, at det er indehaveren der har foretaget den ulovlige fildeling. Det er uafklaret, om udviklingen på området for private trådløse netværk kan føre til en ændret bevisbyrde. Rettighedshaveren kan forfølge sit krav via frivilligt forlig, betalingspåkrav eller ved anlæg af retssag. Hvis brugeren nægter kendskab til fildelingen og ikke ønsker at indgå et frivilligt forlig, kan rettighedshaveren sende et betalingspåkrav. Brugeren kan ved modtagelse af et betalingspåkrav meddele fogedretten, at kravet er bestridt, hvorefter rettighedshaveren er henvist til udtage stævning og gennemføre hovedforhandling for at få dom for kravet. Det er både tidskrævende og omkostningstungt at føre en sådan sag, særligt i betragtning af de væsentlige usikkerheder, der knyttet til bevisbyrden for overtrædelsen og opgørelsen af kravet. I lyset af den tekniske udvikling og rettighedshaverens genoptagelse af strategien med et sende breve til private, taler noget for, at rettighedshaverne ønsker at få prøvet spørgsmålet igen. Det kan derfor ikke udelukkes, at rettighedshaverne vil udtage stævning mod en eller flere brugeres på trods af misforholdet mellem omkostningerne til en retssag og det forventede erstatningsniveau. 3. Kort ophavsretlig vurdering af fildeling En film 2, herunder manuskript, musik, lyd og undertekster, er som kunstnerisk værk beskyttet af ophavsretsloven 1. Det er som udgangspunkt skaberen af værket, der har ophavsretten, men i praksis er samtlige rettigheder knyttet til filmen som regel overdraget til én rettighedshaver, eksempelvis et produktionsselskab. Ophavsretten medfører, at rettighedshaveren har eneret til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre værket tilgængeligt for offentligheden, det vil sige vise, sprede eller fremføre eksemplarer af værket, jf. ophavsretslovens Offentlig fremførelse Det følger af ophavsretslovens 2, stk. 4, at fremførelse i lovens forstand også omfatter trådløs overføring af værker til almenheden, herunder tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt. Med denne sidste del af bestemmelsen sigtes specifikt til såkaldte ondemand-tjenester. 2 Det samme gælder lydfiler og andre kunstneriske værker. Da brevene os bekendt udelukkende vedrører deling af film på nettet, tager notatet udgangspunkt i filmværker. 3

4 Det betyder i praksis, at hvis en film lægges på nettet uanset om det er til download eller til streaming er der tale om fremførelse i ophavsretslovens forstand. Det kan derfor alene ske med rettighedshaverens samtykke Eksemplarfremstilling Det er således den, der gør filmen tilgængelig på nettet, der foretager en offentlig fremførelse. Men afspilning af filmen anses ikke for fremførelse 4, og brugeren fremfører derfor ikke værket, når det downloades eller streames 5. Når en film downloades eller streames, sker der derimod en permanent eller midlertidig eksemplarfremstilling af værket. Denne udnyttelse af værket er omfattet af ophavsretslovens 2, stk. 3. Det er ikke i strid med ophavsretten at fremstille kopier til personlig brug. Det er imidlertid en forudsætning, at det sker efter lovligt forlæg, jf. ophavsretslovens 12. Det betyder i praksis, at det eksempelvis er muligt at lægge en kopi af en film, man har købt, over på sin tablet til flyveturen. Men det er i strid med ophavsretsloven at fremstille en kopi til en bekendt uden for husstanden, ligesom det ikke er i overensstemmelse med loven at fremstille en kopi på baggrund af et eksemplar, man har lånt eller lejet, da det ikke vil være omfattet af ophavsmandens samtykke, jf. ophavsretsloven 8. Når en bruger ser en film via en lovlig streamingtjeneste som eksempelvis Netflix, sker der en eksemplarfremstilling. Dette er isoleret set i strid med ophavsretslovens 2, stk. 3, men da det sker med rettighedshaverens samtykke sker der ikke en ophavsretlig krænkelse. 3.3 Peer-to-peer tjenester Når en bruger ser en film via en peer-to-peer tjeneste sker der rent teknisk både en eksemplarfremstilling (brugeren downloader en midlertidig fil) og en offentlig fremførelse (brugere uploader samtidig små dele af den midlertidige fil til de øvrige brugere) 6. Da begge dele sker uden ophavsmandens samtykke, sker der en overtrædelse af ophavsretslovens 2, stk. 2 og stk Opsummering Det er i strid med ophavsretsloven at downloade en film permanent eller midlertidigt uden ophavsmandens 7 samtykke (i praksis rettighedshaveren). 3 Som eksempel kan nævnes Netflix. Hver gang en en film vises på Netflix, foretager Netflix i ophavsretlig forstand en offentlig fremførelse af det pågældende filmværk. Det sker med rettighedshaverens samtykke og er derfor ikke strid med ophavsretsloven. 4 Dette afhænger af, hvordan filmen rent teknisk afspilles. Hvis det sker via et peer-to-peer netværk, vil der typisk både ske download og upload af filmen. I dette tilfælde sker der derfor både offentlig fremførelse og eksemplarfremstilling. 5 Hvis værket vises for en større personkreds uden for brugerens husstand, vil der dog teknisk set være tale om offentlig fremførelse. 6 Se eksempelvis tjenesten popcorn-time, der er den tjeneste modtagerne af brevene typisk har benyttet. 4

5 Hvis streamningen (downloadet) foregår via en peer-to-peer tjeneste, vil der typisk ske et samtidig upload. Dette er offentlig fremførelse i ophavsretslovens forstand og kan kun ske med rettighedshaverens samtykke. 4. Konsekvenser/sanktioner Hvis der konstateres en ophavsretlig krænkelse, kan både indehaveren af en peer-to-peer tjeneste og internetudbyderen blive mødt med et forbud. Det betyder, at internetudbyderen kan blive dømt til at hindre adgangen til en bestemt hjemmeside, der krænker ophavsretten 8, ligesom peer-to-peer tjenesten kan blive dømt til at ophøre med at tilbyde streaming uden rettighedshavernes samtykke. Brugeren af hjemmesiden kan blive mødt med et erstatningskrav samt straf i form af bøde 9, jf. ophavsretslovens 76. Det følger af ophavsretslovens 83, at den, der har overtrådt ophavsretslovens skal betale i) et rimeligt vederlag og ii) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført. 4.1 Betingelser for økonomisk krav For at udløse krav på vederlag og erstatning skal overtrædelsen ske forsætligt eller uagtsomt, herunder også ved simpel uagtsomhed, Højesteret tog stilling til rækkevidden af simpel uagtsomhed i en principiel dom fra 24. marts I denne sag havde en privatperson ( A ) hentet en række musiknumre fra en internettjeneste. A havde indrømmet, at han havde anvendt programmet 2-3 gange til at downloade musik. A forklarede under sagen, at han ikke var klar over, at han ved at anvende programmet til download samtidig gjorde værker på sin computer tilgængelige for andre brugere af programmet. Højesteret udtalte, at det udgjorde en uagtsom overtrædelse af ophavsretsloven, at A havde anvendt programmet uden at gøre sig bekendt med, hvad det indebar. Man kan således ikke påberåbe sig uvidenhed for at undgå et krav om økonomisk kompensation, idet det at anvende et fildelingsprogram, hvor der deles filer uden samtykke uden at sætte sig ind i, hvordan det fungerer i sig selv udgør en uagtsom overtrædelse af ophavsretsloven. 4.2 Erstatningens størrelse Rimeligt vederlag Det følger af 83, stk. 1, nr. 1, at der ved overtrædelse af ophavsretslovens 76, jf. 2 skal betales et rimeligt vederlag. 8 Se hertil Højesterets dom af 27. maj 2010 i sag 153/2009 Telenor mod IFPI Danmark (U H pirate bay ) 9 Dette notat behandler ikke de strafferetlige sanktioner, der imidlertid udelukkende er set ved større og systematiserede krænkelser. Bestemmelsens stk. 2 indeholder også mulighed for fængsel, men dette er møntet på tilfælde, hvor overtrædelsen sker erhvervsmæssigt og synes ikke relevant for tilfælde af private overtrædelser. 10 eks. ulovlig offentlig fremførelse eller eksemplarfremstilling efter 2 11 Højesterets dom af 24. marts 2011 i sag 27/2009 U H 5

6 I brevene fra henholdsvis Njord og OPUS advokater fremsættes krav om betaling på omkring kr. for ulovlig streaming af en enkelt film. Spørgsmålet er, om det er et rimeligt vederlag. Det følger af forarbejderne til ophavsretslovens 83 12, at et rimeligt vederlag svarer til det honorar, som rettighedshaveren ville have haft krav på, såfremt krænkeren havde fået tilladelse fra rettighedshaveren, det vil sige et sædvanligt honorar eller lignende Det koster typisk mellem kr. at leje en film på nettet, og et rimeligt vederlag for at have set en film på nettet uden rettighedshaverens samtykke vil derfor være på samme niveau. Hvis filmen er downloadet permanent, vil et rimeligt vederlag svare til prisen for at købe filmen, typisk omkring kr. Vederlag vedrører alene ulovlig download af filer. Ved upload sker der en fildeling, som potentiel kan have ført til et tab for rettighedshaverne. Dette tab dækkes efter 83, stk. 1, nr. 2 (se nedenfor under punkt Erstatning for yderligere skade Foruden vederlaget kan brugeren risikere at skulle betale erstatning for yderligere skade, jf. ophavsretslovens 83, stk. 1, nr. 2. Yderligere skade vil typisk være den skade eller det tab, rettighedshaverne har lidt ved, at filen er blevet gjort tilgængelige online uden samtykke (altså ved upload af filen). Det følger af forarbejderne til ophavsretsloven 13, at der ved yderligere skade forstås det tab, som den forurettede har lidt ved overtrædelsen, herunder fx afsætningstab og tab som følge af markedsforstyrrelser. I en dom fra udtalte Vestre Landsret, at det er sagsøgeren [rettighedshaveren] der har bevisbyrden for, at der som følge af de sagsøgtes ansvarspådragende handlinger er lidt et tab. Ved bedømmelsen af, hvilke krav der kan stilles, for at det fornødne bevis er ført, må der blandt andet tages hensyn til karakteren af den ansvarspådragende handlemåde, som de sagsøgte har udvist, sagsøgerens muligheder for at opgøre tabet, de sagsøgtes muligheder for imødegå tabsopgørelsen og sagsøgerens muligheder for at føre kontrol og derigennem foretage tabsbegrænsing. Vestre Landsret fastsatte herefter erstatningen skønsmæssigt ud fra et princip om 100 %-tillæg. Erstatningen blev således udmålt til samme beløb som vederlagskravet. Dette princip blev kendt som princippet om dobbeltop og blev i i flere år herefter anset som udgangspunktet ved udmåling af erstatning efter ophavsretsloven. I forarbejderne til en revision af ophavsretsloven fra fremgår det, at erstatningen skal i overensstemmelse med gældende erstatningsretlige b-lovmotiverne, Peter Schønning, Ophavsretsloven med kommentarer, 5.udgave, side lovmotiverne, se også Peter Schønning, Ophavsretsloven med kommentarer, 5.udgave, side Vestre Landsrets dom af 18. september 1997 i sag B (U ) b-lovmotiverne, se også Peter Schønning, Ophavsretsloven med kommentarer, 5.udgave, side 710 6

7 principper fastsættes med udgangspunkt i det lidte tab. Det er således ikke muligt at få erstatning uden at dokumentere eller sandsynliggøre et tab. Ved beregningen af erstatningen skal retten tage hensyn til alle relevante elementer, herunder den tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste. I sagen fra fik Højesteret anledning til at tage stilling til princippet om dobbelt-op. A havde som beskrevet erkendt at have anvendt fildelingsprogrammet ved enkelte lejligheder. Sagsøger havde fremlagt lister over musiknumre, der havde været delt fra sagsøgtes computer, i alt lydfiler. Sagsøger repræsenterede skønsmæssigt 80 % af rettighedshaverne til de delte musikfiler. Det lagdes endvidere til grund, at hver lydfil var delt to gange. Sagsøger opgjorde herefter kravet til: lydoptagelser x 0,80 (80 % af rettighedshaverne) x 10 kr. pr. lydfil x 2 delinger = kr. Erstatningskravet blev ud fra princippet om dobbelt-op opgjort til samme beløb, og det samlede vederlags- og erstatningskrav var herefter kr. Retten i Aalborg fulgte ikke dette princip for tabsopgørelsen. Retten lagde derimod vægt på, (1) at der ikke var sket kommerciel udnyttelse, (2) at der var usikkerhed om omfanget af ulovlige kopier på listen over lydfiler, og (3) at det var uoplyst, om andre fildelere rent faktisk havde benyttet sig af, at A havde gjort en række filer tilgængelige. Retten fastsatte herefter vederlagskravet skønsmæssigt til kr. Ud fra princippet om dobbelt-op, fastsatte retten erstatningen til samme beløb og dømte A til at betale i alt kr. Vestre Landsret forhøjede erstatningsbeløbet, idet retten fandt, at sagsøgernes principper for tabsopgørelse kunne tiltrædes, dog således, at prisen for et musiknummer måtte fastsættes til mindre end 10 kr. under hensyn til oplysningerne om prisen for lovlig download af musik. Vestre Landsret fastsatte herefter vederlagskravet til kr. og ud fra princippet om dobbelt-op fastsatte retten erstatningen til samme beløb, således at det samlede krav lød på kr. Højesteret tilsidesatte både byrettens og landsrettens tabsopgørelser. Rettighedshaverne havde til dokumentation for deres krav fremlagt udskrift fra hjemmesider fra onlinemusiktjenester, der viste at prisen for et musiknummer var mellem 8 og 12 kr. Rettighedshaverne gjorde gældende, at upload og download i strid med ophavsretsloven påfører rettighedshaverne væsentlig skade i form af markedsforstyrrelser og kontrolomkostninger, jf. principperne i Vestre Landsrets dom fra U H 17 U V 7

8 Rettighedshaverne gjorde videre gældende, at rettighedshaverne bruger en væsentlig del af deres økonomiske ressourcer på markedsføring, og at en fildelingsside som den sagen vedrørte, drager uberettiget fordel af rettighedshavernes markedsføring. Rettighedshaverne anførte, at dokumentation for tabets størrelse som følge af retsområdets karakter er vanskelig at tilvejebringe, og at erstatningen derfor måtte fastsætte skønsmæssigt, samt at fastsættelse af erstatningen til samme beløb som vederlaget forekommer at være et rimeligt og praktisk resultat. Højesteret fandt, at hverken udmålingen af vederlag eller erstatning kunne tiltrædes. Rettighedshaverne havde ikke ved fremlæggelse af listerne over musiknumre på A s computer godtgjort omfanget af krænkelsen, der derfor ikke kunne anses for dokumenteret. Vurderingen af omfanget af krænkelsen måtte derfor foretages på baggrund af A s forklaring 18. Højesteret fastsatte herefter vederlaget og erstatningen til et samlet beløb på kr. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at der i sager om retsstridig tilgængeliggørelse af musikværker og lignende over internettet ikke er grundlag for at udmåle erstatningen til rettighedshaverne til et beløb, der beregnes i forhold til vederlagets størrelse, f.eks. princippet om dobbeltop. 4.3 Opsummering Rettighedshaveren er berettiget til et rimeligt vederlag samt erstatning for yderligere tab ved krænkelser af ophavsretten. Et rimeligt vederlag svarer til det beløb, rettighedshaveren ville have været berettiget til ved et lovligt download. Det er op til rettighedshaveren at dokumentere, at der er lidt et yderligere tab i form af eksempelvis markedsforstyrrelser, og der gælder ikke et princip om dobbelt-op. 5. Håndhævelse Det er således i strid med ophavsretten at dele ophavsretligt beskyttede værker, herunder film, på nettet uden rettighedshavernes samtykke. Hvis der er sket en ophavsretlig krænkelse, er rettighedshaverne berettiget til et rimeligt vederlag samt en erstatning for yderligere skade. Det er rettighedshaverne, der har bevisbyrden for, at den uretmæssige fildeling har påført rettighedshaveren yderligere skade. Spørgsmålet er herefter, hvilke muligheder rettighedshaveren har for at forfølge dette krav. 18 I en dom fra 2010 nåede Sø- og Handelsretten ligeledes frem til, at der ikke var dokumenterede oplysninger, der kan illustrere [sagsøgers] mulige tab som følge af [sagsøgtes] salg [ ] Retten har endelig ingen oplysninger om royalty eller eventuelle andre parametre, der kan give grundlag for at vurdere et eventuelt vederlagskrav. Retten frifandt derfor sagsøgtes for kravet om vederlag og erstatning på trods af, at sagsøgte havde krænket sagsøgers ophavsret. 8

9 5.1 Frivilligt forlig Rettighedshaverne kan rette henvendelse til brugeren og anmode om, at denne betaler et beløb til fuld og endelig afregning af kravet om vederlag og erstatning. Brugeren kan vælge at betale dette beløb. Det sker på ren frivillig basis, og beløbet er til forhandling. Brugeren kan meddele rettighedshaverne, at det ikke kan anerkendes, at der sket ulovlig fildeling, men at man per kulance og uden præjudice er indstillet på at indgå et forlig. Brugeren sikrer sig herved, at rettighedshaveren ikke på et senere tidpunkt kan tage brugerens betaling af et beløb til indtægt for en anerkendelse af den ulovlige fildeling. 5.2 Betalingspåkrav Hvis brugeren ikke ønsker at indgå forlig, er rettighedshaveren nødsaget til at forfølge kravet ad anden vej. Efter reglerne i retsplejelovens kapitel 44 a, kan rettighedshaverne forfølge krav under ved indlevering af et betalingspåkrav, jf. retsplejelovens 477 a. Det er en betingelse for at indgive betalingspåkrav, at brugeren har modtaget en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i inkassolovens 10. Fogedretten påser af egen drift, om dette krav er overholdt. Brugeren kan inden 14 uger efter modtagelsen af betalingspåkravet fra fogedretten, skriftligt meddele fogedretten, at brugeren har indsigelser mod kravet, eksempelvis ved nægte at at have foretaget den påståede krænkelse. Fogedretten kan herefter ikke gå videre med sagen, og der må opnås dom for kravet, før det kan forfølges fogedretligt. Hvis brugeren ikke reagerer på betalingspåkravet, vil det efter 4 uger få påtegning herom, og betalingspåkravet kan herefter danne grundlag for kreditorforfølgning på samme niveau som en dom 19. Det betyder, at rettighedshaverne med et påtegnet betalingspåkrav kan gøre udlæg i brugerens ejendele til sikkerhed for deres krav, hvis brugeren ikke betaler. 5.3 Retsforfølgning ved udtagelse af stævning (dom for kravet) Hvis brugeren gør skriftlig indsigelse mod betalingspåkravet, kan betalingspåkravet ikke få påtegning og danne grundlag for kreditorforfølgning. Rettighedshaveren er herefter nødsaget til at få dom for sit krav, før det kan forfølges ved fogedretten Bevisbyrde 19 Brugeren her inden for 4 uger efter påtegningen krav om at få sagen genoptaget efter anmodning herom, jf. retsplejelovens 477 e, stk. 4. Sagen kan undtagelsesvist genoptages op til 1 år efter påtegningen. 9

10 Det følger af praksis på området, at det under en retssag er op til rettighedshaverne at bevise, at der er sket en ophavsretlig krænkelse. I Højesterets sag fra 2011 erkendte A at have anvendt fildelingsprogrammet ved enkelte lejligheder. Højesteret lagde ikke til grund, at der var sket krænkelser ud over dette. Både Østre og Vestre Landsret har haft anledning til at tage stilling til spørgsmålet om bevisbyrden i sager om fildeling. Østre Landsrets dom af 5. september omhandlede en kvinde, der blev mødt med et krav om betaling af kr. for ulovlig deling af musikfiler på nettet. Kvinden forklarede, at hun havde en trådløs internetforbindelse uden kode. Hun benægtede at have downloadet eller delt de filer, der fremgik af sagsøgernes lister over filer, der var delt via kvindens IP-adresse. Sagsøgerne gjorde gældende, at der måtte gælde et præsumptionsansvar (omvendt bevisbyrde), idet de gjorde gældende, at når rettighedshaverne havde dokumenteret, at krænkelserne var sket fra kvindens IP-adresse, måtte det være op til hende at godtgøre, at det ikke var hende personligt, der havde delt de pågældende filer. Østre Landsret udtalte: Uanset at brugernavnet xxx svarer til indstævntes [kvinden] initialer findes der ikke i det konkrete tilfælde anledning til at pålægge indstævnte at bevise, at det ikke var hende, der har begået de foreliggende ophavsretskrænkelser. Østre Landsret fandt herefter, at rettighedshaverne ikke havde bevist, at det var kvinden selv, der havde foretaget krænkelserne, eller at hun havde handlet culpøst (uagtsomt) i forbindelse med, at andre havde foretaget dem. Kvinden blev derfor frifundet. Vestre Landsret nåede til samme resultat i en tilsvarende sag fra oktober I denne sag havde rettighedshaverne dokumentation for, at der var delt lydfiler fra en IP-adresse, der tilhørte en mand S. S, der havde en trådløs usikret internetforbindelse, forklarede, at han havde været på arbejde på det tidspunkt, hvor lydfilerne var blevet delt. Vestre Landsret fandt, at det ikke kunne udelukkes, at andre havde misbrugt IP-adressen og udtalte: det forhold, at appellanten [S] ikke med et password havde sikret sin trådløse internetforbindelse mod andres udnyttelse af den, er ikke i sig selv ansvarspådragende for appellanten. Landsretten tilsidesatte herefter rettighedshavernes anbringender om omvendt bevisbyrde og frifandt S Opsummering - retsstillingen i dag 20 Østre Landsrets dom af 5. september 2008 i sag B (utrykt) 21 Vestre Landsrets dom af 6. oktober 2008 i sag B (U V) 10

11 Rettighedshaverne kan forfølge deres krav ved frivilligt forlig, betalingspåkrav eller udtagelse af stævning. Hvis brugeren nægter kendskab til fildelingen og ikke ønsker at indgå frivilligt forlig, er rettighedshaveren henvist til at udtage stævning og få dom for kravet. Retspraksis fra støtter, at det er op til rettighedshaverne at dokumentere, at det er indehaveren af IP-adressen, der har foretaget den ulovlige fildeling. Der er en risiko for, at vurderingen vil være en anden i dag, da langt de fleste trådløse netværk er beskyttet med en adgangskode. I praksis deles denne adgangskode imidlertid ofte med række personer, hvilket taler for, at retsstillingen må være den samme som i Dette gælder særligt, hvis man kan løfte bevisbyrden for, at man man ikke var hjemme på det tidspunkt, hvor fildelingen skete, eller der er mange med adgang til internetforbindelsen 6. Forældelse Et krav om vederlag og erstatning efter ophavsretslovens 83 forældes efter 3 år, jf. forældelseslovens 3. Forældelsesfristen løber fra krænkelsen, men vil i praksis være suspenderet indtil det tidspunkt, hvor rettighedshaveren bliver bekendt med, at der kan være sket et krænkelse, hvorefter han ikke længere er ubekendt med fordringen, jf. forældelseslovens 3, stk. 2. Forældelsesfristen afbrydes alene ved, at skyldneren erkender sin forpligtelse (brugeren erkender at have foretaget det ulovlige download), eller ved at rettighedshaveren indleder retslige skridt (udtager stævning eller betalingspåkrav). Hvis forældelsen ikke afbrydes inden 3 år, er kravet forældet og kan ikke gøres gældende i en retssag eller forfølges ved fogedretten. --- ooooo --- Med venlig hilsen Mads Krøger Pramming & Emilie Katrine Friis 11

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet.

Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet. Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet. Immaterialret 1.4 og 1.5 - Retspleje 14.5. En række indehavere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME Marienlyst Seminar 2015 4. september 2015 Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 LINKING C-466/12 Svensson

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Ophavsretsloven med kommentarer

Ophavsretsloven med kommentarer Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave/1. oplag Peter Schønning & Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3832-9

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Nyheder og tendensen i medieretten

Nyheder og tendensen i medieretten Nyheder og tendensen i medieretten Begrebet offentlig fremførelse Advokat Søren Chr. Søborg Andersen 23. august 2013 Eneretten til offentlig fremførelse Ophavsretten medfører en eneret til at gøre et værk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 - 1 Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Safe Harbor-reglerne i e-handelsdirektivet en brugervinkel

Safe Harbor-reglerne i e-handelsdirektivet en brugervinkel Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 67 Offentligt Safe Harbor-reglerne i e-handelsdirektivet en brugervinkel Christiansborg, d. 18. januar 2017 Advokat, partner Martin von Haller Grønbæk Regelgrundlaget

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 27. februar 1996 af Vestre Landsrets 1. afdelinq (landsdommerne C. Haubek, Hanne Kildal og Eva Staal (kst.)) i ankesag B-1648-94 Gl. Kirkebjerg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. København, den 18. september 2013 Sagsnr. 2012-252/SAF/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. Sagens tema: Klager, der var sagsøger

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere