Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 385 af 09/04/2015 om uddannelserne inden for lager og terminal. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Som konsekvens af reformen af erhvervsuddannelserne er der beskrevet standardiseret forløb for elever over 25 år (EUV). I de standardiserede forløb for EUV er den obligatoriske minimumsafkortning af varigheden 10 % foretaget ved at godskrive alle for faget Praktisk lager. For lager og transportspecialet er der yderligere reduceret ved at anvende intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse 4 uger frem for grundlæggende kvalifikationsuddannelse 8 uger. For lager specialet er den resterende afkortning fundet ved at reducere i en til valgfrie specialefag. Udover mindre sprogmæssige rettelser og præciseringer samt ændrede titler i enkelte fag i uddannelsen, er der sket følgende indholdsmæssige ændringer i lager- og terminalarbejderuddannelsen: 1. Faget Lastsikring i speciale lager udgår som obligatorisk fag, men kan tilvælges som valgfrit specialefag. 2. Det obligatoriske uddannelsesspecifikke fag i speciale lager, Logistikstyring, organisation og økonomistyring, får udvidet varigheden til 4,6 uger (mod ligere 4,0 uger). 3. Faget Time-, sags- og ressourcestyring udgår som obligatorisk fag, men kan tilvælges som valgfrit specialefag. 4. Kørekort kategori B og C (for speciale lager og transport) har fået ændret varighed til 1,8 uge. 5. Fagene Ergonomi og Sundhed udgår. Erstattes af nyt fag; Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø (1,2 uge). 6. Grundfaget Iværksætteri og innovation er udgået faget erstattes af faget Innovation og forandringsprocesser. 7. Faget Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed udgår - erstattes af faget Kvalitetsstyring og produktivitet 8. Faget Oplagring og forsendelse af farligt gods har fået ændret varighed til 1,0 uge. 9. Faget Internationale forhold og studietur har fået ændret varighed til 0,4 uge. Fag højere niveau Følgende fag kan gennemføres højere niveau end det obligatoriske: Lagerøkonomi It-lagerstyring Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Afsluttende prøver 1

2 Der er foretaget ændringer vedrørende de afsluttende prøver. 3. Uddannelsens struktur EUV Uddannelsens samlede varighed fastsættes af skolen ud fra hensynet til at der bør være en forholdsvis sammenhæng mellem afkortning af skoleuger og praktikuddannelsen. Følgende vejledende princip kan eventuelt anvendes ved fastsættelse af uddannelsens samlede varighed: Eksempelvis udløser en uges skoleundervisning normalt en måneds skoleundervisning. Kompetencevurderingen består af en generel vurdering og en individuel vurdering. Rammerne for den generelle vurdering, er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1. Eksempel model for en uddannelses struktur: Skole 6,2 uger Skole 4,5 uger Hovedforløb Skole 5,9 uger 10,8/9,8 uger 1 3,6 uger 15 uger Grundforløb Skole x uger Praktik Praktik praktik praktik praktik praktik praktik Bundne og valgfri specialefag kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens eventuelle særlige krav til sikkerhedsuddannelse. Skolen tilrettelægger i den lokale undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg placeringen af de enkelte fag skoleperioderne. For detaljerede forslag til forløbsbeskrivelser henvises til grafiske oversigter som kan findes : 4. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det gældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Som hjælp og vejledning for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen har TUR udarbejdet en uddannelsesbog, der indeholder forslag til praktikmålenes fordeling i forhold til skoleperioderne samt praktikerklæringer. Bedømmelse og beviser mv. Fag i uddannelsen som skal bestås 1 Afhængig af speciale 2

3 Udover fag hvor andre myndigheder stiller krav om bestået prøve o.lign. (kørekort mv.) skal følgende fag bestås: It-lagerstyring introduktion Kundebetjening lager Enhedslaster Praktisk lager Innovation og forandringsprocesser Derudover skal elever i uddannelsens speciale lager have bestået faget Logistikstyring, organisation og økonomistyring. Til hjælp og inspiration for arbejdet med svendeprøven har det faglige udvalg (TUR) udarbejdet en vejledning, som primært retter sig mod censorerne (skuemestre). 3

4 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Vejledende Trin 1 Lagermedhjælper Grundfag 3,5 uger i alt 1,5 uger i alt F 1,5 uger X Samfundsfag 10806/10827 Fremmedsprog 11 F 2,0 uger X Samfundsfag 15 E 1,5 uger X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 13,1 uger i alt Speciale lager og transport 12,9 uger speciale lager 7,7 uger Specialet trin 1 Lagermedhjælper Rutineret 1,2 uger X Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø 15 uger i alt 4

5 Begynder 1,0 uge X It-lagerstyring - introduktion Rutineret 1,0 uge X Praktisk lager , 7 Rutineret 1,0 uge X Enhedslaster ,8 uge X Køreuddannelse kategori B Rutineret 2,0 uge X It-lagerstyring , 6 Rutineret 0,6 uge X Kundebetjening - lager , 3, 7 Rutineret 1,0 uge X Oplagring og forsendelse af farligt gods , 5 Rutineret 1,5 uge X Kvalitetsstyring og produktivitet , 8 Rutineret 1,0 uge X Lagerøkonomi Rutineret 1,0 uge X 5

6 Logistik og samarbejde Specialet Lager og transport ,8 uge X Køreuddannelse, kategori C ,0 uger X Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods Avanceret 0,7 uge X Faglig specialisering for lager og transport Avanceret 1,0 uge X Innovation og forandringsprocesser Rutineret 1,0 uge X Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Internationale forhold og studietur 14 Rutineret 0,4 uge X Specialet Lager , 17 Avanceret 4,6 uger X 6

7 Logistik, organisation og økonomistyring Avanceret 1,0 uge X Innovation og forandringsprocesser , 17 Avanceret 0,7 uge X Faglig specialisering for lager Rutineret 0,4 uge X Internationale forhold og branchekendskab 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi 12 Rutineret 1,0 uge X Specialet (trin 3) Lager- og 4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde 5661 Logistik og transportledelse 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 Avanceret 4 uger X 19, 20, 26, 28 Avanceret 2,4 uger X , 25, 26, 28 Avanceret 1,0 uge X 7

8 Kvalitetsstyring og kundeservice 4750 Transportteknisk fremmedsprog 4751 Transportrelaterede beregninger 4773 Optimering og udvikling af lagerstyring 5662 Branchekendskab Faglig specialisering, disponenter 20, 21, 27 Avanceret 2,0 uger X 19, 20, 27, 28 Avanceret 1,0 uge X 19, 28 Avanceret 1,6 uge X 21, 25, 28, 29 Avanceret 1,0 uge X Avanceret 2,0 uger X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Specialet Lastsikring og stuvning af gods 4,2 uger for speciale lager 2, 7 Uden niveau 0,6 uge X X X 8

9 11151 Køreuddannelse, kategori C Køreuddannelse, kategori C/E Certifikatuddannelse C for kranførere EU efteruddannelse for godschauffører Planlægning og gennemførelse af transportforløb Logistik i spedition og shipping Anhugning af byrder Anvendelse af 5S modellen for operatører Lean kortlægning af værdistrøm for operatører 2 Uden niveau 1,8 uge X X X 2 Uden niveau 1,8 uge X X X 2, 7 Uden niveau 1,4 uge X X X 18 Uden niveau 1,0 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,5 uge X X X 16, 17 Uden niveau 0,5 uge X X X 2 Uden niveau 1,0 uge X X X 4, 5 Uden niveau 0,4 uge X X X 4, 5 Uden niveau 0,6 uge X X X 9

10 43960 Transport af temperaturfølsomt gods Oprettelse af database til jobbrug Databasevedligeholdelse til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Design og automatisering af regneark Jobrelateret brug af styresystemer pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 18 Uden niveau 1,0 uge X X X 2, 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4, 8 Uden niveau 0,3 uge X X X 2, 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 4 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 6 Uden niveau 1,0 uge X X X 10

11 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Vedligeholdelse af transportmateriel Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Kunde/leverandørforhold for operatører Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Håndtering af data i virksomhedens it systemer Brug af pc arbejdspladsen 2, 6 Uden niveau 1,0 uge X X X 2, Uden niveau 1,0 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,2 uge X X X 2, 4, 6 Uden niveau 0,2 uge X X X 2, 4 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4 Uden niveau 0,6 uge X X X 4, 6, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 4, 6, 8 Uden niveau 0,6 uge X X X 11

12 46493 Konflikthåndtering Grundkursus vejtransport af farl. gods i emballage ADR Grund- og specialiseringskursus kl tank ADR specialiseringskursus klasse ADR specialiseringskursus klasse ADR specialiseringskursus - tank Logistikplanlægning Styring af logistikopgaver med 3. part Indskrivning og formatering af mindre tekster 6 Uden niveau 0,6 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,6 uge X X X 2, 3 Uden niveau 1,2 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,3 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,3 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,4 uge X X X 4 Uden niveau 0,4 uge X X X 4, 5 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4, 5 Uden niveau 0,4 uge X X X 12

13 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Lastbilmonteret kran, certifikat D Time-, sags-, og ressourcestyring 2, 4, 5 Uden niveau 0,4 uge X X X 18 Uden niveau 2,0 uge X X X 2, 4, 6 Uden niveau 0,6 uge X X X Antal skoleuger i alt 16,6 13,4/14,4 15 Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 1 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. 13

14 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget højere niveau skal svare til varigheden af faget obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende Navn det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard pr. fag Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, Lagerøkonomi It lagerstyring 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Avanceret 1,0 uge Lagerøkonomi Rutineret Avanceret 2,0 uger It lagerstyring Rutineret Avanceret 1,0 uge Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Rutineret 14

15 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Vejledende Trin 1 Lagermedhjælper Grundfag 3,5 uger i alt 1,5 uger i alt F 1,5 uger X Samfundsfag 10806/10827 Fremmedsprog 11 F 2,0 uger X Samfundsfag 15 E 1,5 uger X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 12,1 uger i alt Speciale lager og transport 7,9 uger speciale lager 7,7 uger Specialet trin 1 Lagermedhjælper Rutineret 1,2 uger X Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø Begynder 1,0 uge X 15 uger i alt 15

16 It-lagerstyring - introduktion , 7 Rutineret 1,0 uge X Enhedslaster ,8 uge X Køreuddannelse kategori B Rutineret 2,0 uge X It-lagerstyring , 6 Rutineret 0,6 uge X Kundebetjening - lager , 3, 7 Rutineret 1,0 uge X Oplagring og forsendelse af farligt gods , 5 Rutineret 1,5 uge X Kvalitetsstyring og produktivitet , 8 Rutineret 1,0 uge X Lagerøkonomi Logistik og samarbejde 4 Rutineret 1,0 uge X Specialet Lager og transport 16

17 ,9 uge X Køreuddannelse, kategori C ,0 uger X Intensiv Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods Avanceret 0,7 uge X Faglig specialisering for lager og transport Avanceret 1,0 uge X Innovation og forandringsprocesser Rutineret 1,0 uge X Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Internationale forhold og studietur 14 Rutineret 0,4 uge X Specialet Lager , 17 Avanceret 4,6 uger X 17

18 Logistik, organisation og økonomistyring Avanceret 1,0 uge X Innovation og forandringsprocesser Faglig specialisering 16, 17 Avanceret 0,7 uge X for lager Rutineret 0,4 uge X Internationale forhold og branchekendskab 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi 12 Rutineret 1,0 uge X Specialet (trin 3) Lager- og 4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde 5661 Logistik og transportledelse 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 Avanceret 4 uger X 19, 20, 26, 28 Avanceret 2,4 uger X , 25, 26, 28 Avanceret 1,0 uge X 18

19 Kvalitetsstyring og kundeservice 4750 Transportteknisk fremmedsprog 4751 Transportrelaterede beregninger 4773 Optimering og udvikling af lagerstyring 5662 Branchekendskab Faglig specialisering, disponenter 20, 21, 27 Avanceret 2,0 uger X 19, 20, 27, 28 Avanceret 1,0 uge X 19, 28 Avanceret 1,6 uge X 21, 25, 28, 29 Avanceret 1,0 uge X Avanceret 2,0 uger X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0,0 uger for speciale lager og transport/ 0,8 uger for speciale lager 19

20 Specialet Lastsikring og stuvning af gods Køreuddannelse, kategori C Køreuddannelse, kategori C/E Certifikatuddannelse C for kranførere EU efteruddannelse for godschauffører Planlægning og gennemførelse af transportforløb Logistik i spedition og shipping Anhugning af byrder Anvendelse af 5S modellen for operatører 2, 7 Uden niveau 0,6 uge X X X 2 Uden niveau 1,8 uge X X X 2 1,8 uge X X X 2, 7 Uden niveau 1,4 uge X X X 18 Uden niveau 1,0 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,5 uge X X X 16, 17 Uden niveau 0,5 uge X X 2 Uden niveau 1,0 uge X X X 4, 5 Uden niveau 0,4 uge X X X 20

21 43938 Lean kortlægning af værdistrøm for operatører Transport af temperaturfølsomt gods Oprettelse af database til jobbrug Databasevedligeholdelse til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Design og automatisering af regneark Jobrelateret brug af styresystemer pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 4, 5 Uden niveau 0,6 uge X X X 18 Uden niveau 1,0 uge X X X 2, 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4, 8 Uden niveau 0,3 uge X X X 2, 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 4, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 4 Uden niveau 0,4 uge X X X 21

22 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Vedligeholdelse af transportmateriel Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Kunde/leverandørforhold for operatører Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Håndtering af data i virksomhedens it systemer 2, 6 Uden niveau 1,0 uge X X X 2, 6 Uden niveau 1,0 uge X X X 2, Uden niveau 1,0 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,2 uge X X X 2, 4, 6 Uden niveau 0,2 uge X X X 2, 4 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4 Uden niveau 0,6 uge X X X 4, 6, 8 Uden niveau 0,4 uge X X X 22

23 45565 Brug af pc arbejdspladsen Konflikthåndtering Grundkursus vejtransport af farl. gods i emballage ADR Grund- og specialiseringskursus kl tank ADR specialiseringskursus klasse ADR specialiseringskursus klasse ADR specialiseringskursus - tank Logistikplanlægning Styring af logistikopgaver med 3. part Indskrivning og formatering af mindre tekster 4, 6, 8 Uden niveau 0,6 uge X X X 6 Uden niveau 0,6 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,6 uge X X X 2, 3 Uden niveau 1,2 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,3 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,3 uge X X X 2, 3 Uden niveau 0,4 uge X X X 4 Uden niveau 0,4 uge X X X 4, 5 Uden niveau 0,4 uge X X X 2, 4, 5 Uden niveau 0,4 uge X X X 23

24 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Lastbilmonteret kran, certifikat D Time-, sags-, og ressourcestyring 2, 4, 5 Uden niveau 0,4 uge X X X 18 Uden niveau 2,0 uge X X X 2, 4, 6 Uden niveau 0,6 uge X X X Antal skoleuger i alt 15,6 10/10,

25 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget højere niveau skal svare til varigheden af faget obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende Navn det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard pr. fag Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 Begynder, rutineret, Lagerøkonomi It lagerstyring 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Avanceret 1,0 uge Lagerøkonomi Rutineret Avanceret 2,0 uger It lagerstyring Rutineret Avanceret 1,0 uge Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Rutineret 25

26 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Praktikmål pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende Lagermedhjælper, trin 1 Lageroperatør, trin 2 Lager- og, trin 3 Praktikmål For begge specialer , 2, 9 X Introduktion til virksomheden , 2, 3, 7, 9 X Varemodtagelse og vareforsendelse Vareekspedition og kundebetening 1, 2, 3, 6, 7, 9 X Administration 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 X Benytte systemer til styring 19, 22 X Daglig ledelse og drift 20, 22, 23, 24, 29 X Kundeservice og forhandlingsteknik 21, 25, 27, 29 X Kvalitetsstyring og procesoptimering 26, 28, 29 X Specialet lager og transport X Transportrutine Specialet lager Logistikstyring og organisation 16, 17 X 26

27 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte 2. del af grundforløbet, der har en varighed 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed 2. år. 27

28 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 28

29 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.. I uddannelsesadministration er der indarbejdet let tilgængelige funktioner, som vil understøtte de faglige udvalgs arbejde i, at tilknytte fag til de enkelte elevtyper. Elevtyperne er grupperet efter ovennævnte skema 2. Såfremt det faglige udvalg ikke tilknytter fag disse elevtyper i grupperingen vil fagrækken ikke være synlig i systemet for skolerne. Fagene skal tilknyttes elevtype i eud.adm.dk. Det vil foregå sådan, at man laver en bruttoliste af fag for uddannelsen og efterfølgende sætter man flueben i et skema ud for hvilke elevtyper/grupperingen, der skal have det gældende fag. Der er ikke i eud-adm.dk sat regel for, hvor mange af disse elevtyper man skal lave for at få godkendt en uddannelsesordning, men der skal dog mindst være to. Herudover skal de faglige udvalg være opmærksomme, at såfremt der ikke er udarbejdet et standardiseret afkortet voksenforløb er det frit for den enkelte skole at bestemme, hvor de 10% reducering skal ligge jf. 16, stk. 5 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 29

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker. Sagsnr.: 060.09S.41 Høring udsendt d. 16. marts 201 Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.201 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Høring udsendt d. 16. marts 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Skolepraktik obligatorisk virksomhedspraktik for elever på trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrioperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15 juli 20154] Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrioperatør 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til produktør BILAG 1 Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: [1. maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 8 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Der skal vælges enten Engelsk fag nr. 10806 eller Tysk fag nr. 10827 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 10 uger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 366 af 1. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af det faglige udvalg for Frontline radio-tv-supporter i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør Uddannel se Chaufføruddannelsen Odense Tekniske Skole Speciale(r) Godschauffør Renovationschauffør Visuelt overblik over hovedforl øbet og varighede n Chauffør 1: Chauffør 2: Speciale: 48 Kørekort B 64

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere