Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012"

Transkript

1 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere og godschauffører, omfattet af Fællesoverenskomsten, inden for AMU, erhvervsuddannelser (EUD), grundlæggende voksenuddannelse (GVU) og forberedende voksenuddannelse (FVU). Under beskrivelsen af EUD findes også en omtale af Trin 3 den særlige uddannelse for disponenter. Beskrivelsen sigter ikke på at give en udførlig beskrivelse af selve indholdet af uddannelserne, men henviser til, hvor du kan finde detaljeret information herom. INDHOLD AMU... 2 Vilkår under AMU... 2 Kurser i AMU... 3 Tilmelding til AMU... 3 Erhvervsuddannelser EUD... 4 Trin 3 uddannelse af disponenter... 5 Meritvejen... 5 Vilkår under erhvervsuddannelse... 6 Beregning af tilskud ved deltagelse i erhvervsuddannelse... 7 GVU... 8 Vilkår under GVU... 9 FVU... 9 Vilkår under FVU Kompetenceudviklingsfonden HTSK Vilkår under uddannelse, støttet af kompetenceudviklingsfonden HTSK, for medarbejdere omfattet af Fællesoverenskomsten med 3F Information om uddannelsernes indhold

2 AMU AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter via branchens efteruddannelsesudvalg TUR, der har bestemt indhold og varighed. AMU-kurser er faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet, så vedkommende bedre kan varetage sin jobfunktion - og dermed forbedre virksomhedens konkurrenceevne. AMU-kurserne afholdes med statstilskud, som fastsættes af Undervisningsministeriet gennem det såkaldte taxameter. De fleste medarbejdere kan få løntabsgodtgørelse, den såkaldte veu-godtgørelse, som primært finansieres af virksomhederne gennem indbetalinger til AER. Medarbejdere, som har en videregående uddannelse, skal betale fuld takst for at deltage i AMU-kurser, også selv om de ikke har en jobfunktion, hvor de benytter deres uddannelse. AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere i virksomheden, men der kan kun udbetales løntabsgodtgørelse til medarbejdere, der har en uddannelse, som ikke overstiger faglært niveau. AMU-kurser skal udbydes offentligt og være tilgængelige for alle, men det kan lade sig gøre for en virksomhed at "sætte sig på " alle pladserne på et AMU-kursus. AMU-kurset skal dog stadig have det indhold og nå det mål, som er fastsat for kurset. AMU-kurser kan også afholdes på virksomheden, såkaldt virksomhedsforlagt undervisning, men udbyderen får en lavere takst og er derfor ikke begejstret, hvis der er tale om dyre AMU-kurser. Kurset Individuel kompetencevurdering afholdes dog meget ofte på virksomheden; så behøver medarbejderne ikke at flytte sig hen på skolen. Vilkår under AMU Under AMU er vilkårene, at der betales 118 kr. pr. dag i deltagerbetaling, mens virksomheden modtager 630 kr. pr. dag i løntabsgodtgørelse (veu-godtgørelse) for medarbejdere, der ikke har en uddannelse, som er højere end faglært niveau. Medarbejdere kan også selv melde sig på AMU-kurser i deres fritid eller under orlov uden løn. Skolerne har ikke pligt til at gennemføre kurser, hvis det tilmeldte antal deltagere er under den minimumsgrænse, som skolen har fastsat. AMU-kurser kan gennemføres både på skole og forlagt på virksomheder, fleksibelt, dvs. på fuld tid, på deltid, som split, på alle ugens dage, på alle tidspunkter af døgnet. Den samlede varighed skal dog overholdes. Hvis kurser afholdes fleksibelt, kan skolen kræve yderligere deltagerbetaling, dog maksimalt 140 kr. ekstra om dagen pr. deltager, og den ekstra betaling skal begrundes. Der kan kun opnås tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden til AMU, når der er tale om enten selvvalgt uddannelse eller IKV (individuel kompetencevurdering). 2

3 Kurser i AMU Oversigt over de AMU-kurser, der er rettet mod chauffør- og lager & terminalområdet, kan findes på hjemmesiden UddannelsesGuiden.dk. Se under rubrikkerne Grundkompetence Lager, Lager og logistik, Grundkompetence chauffør god eller Vejgodstransport eller brug fritekstsøgning. På UG kan man finde de kurser, som skolerne udbyder. Blandt de mange kurser skal der specielt peges på: Gaffeltruckkurser, både til certifikat A (stabler) og B og til erfarne En række lagerkurser, bl.a. lagerstyring med edb, stregkoder, e-handel, lagerøkonomi, håndtering af farligt gods, mv. En række kurser om samarbejde, logistik og kundeservice Kurser til havne- & terminalområdet Til chaufførområdet er der: Godstransport med lastbil, som er et 6-ugers kursus, beregnet på rekruttering af nye chauffører. Det omfatter erhvervelse af kørekort C samt den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, der leder frem til udstedelse af det nye chaufføruddannelsesbevis. Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk del. Det er det 3 dages obligatorisk kursus, som alle godschauffører hen ad vejen skal gennemføre. Vælges dette kursus skal der tillige vælges yderligere 2 dage fra en liste med kurser, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. I stedet for dette kursus kan vælges: Efteruddannelsespakker for vejgodsområdet, som indeholder alle de 5 obligatoriske dage, og som er rettet mod disse delbrancher: Godschauffør Flyttechauffør Renovationschauffør Tanktransportchauffør Sværgodschauffør Dyretransportchauffør Ud over dette findes der mere end 90 forskellige kurser, som er relevante for vejgodsområdet, bl.a. kørsel med vogntog C/E, ADR, køreteknik, energirigtig kørsel, kran-kurser og meget mere. Tilmelding til AMU Virksomhedens tilmelding af kursister til AMU og ansøgning om veu-godtgørelse samt om tilskud til befordring, kost og logi skal foregå via en ny portal Det kræver brug af virksomhedens digitale signatur at anvende portalen. På opstartssiden er der hjælp at hente, bl.a. om digital signatur. På opstartssiden er der hjælp at hente, bl.a. om digital signatur. 3

4 Erhvervsuddannelser EUD En erhvervsuddannelse består af skoleophold og praktisk oplæring i virksomheden. En erhvervsuddannelse består af et grundforløb, et Trin 1 og et Trin 2, og det kan overbygges med et Trin 3 lager- & terminaldisponent eller kørselsdisponent. For trin 1, 2 og 3 skal der indgås en uddannelsesaftale mellem virksomhed og lærling. Grundforløbet er primært tiltænkt unge, der gerne vil ind i erhvervet. Grundforløbet varer typisk ½ år og foregår på en transportskole. Der er også mulighed for at starte uddannelsen med et kort mesterlæreforløb i virksomheden. Erhvervsuddannelser vil være interessant for virksomhederne i to tilfælde, enten til rekruttering af nye medarbejdere eller til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere. Hvis erhvervsuddannelse benyttes til rekruttering, kan det være som et alternativ til kurser i AMU, fx den grundlæggende chaufføruddannelse i AMU, der varer 6 uger. Erhvervsuddannelsen bruges typisk til rekruttering af unge. Fordelen ved denne rekrutteringsvej er, at man knytter den nye medarbejder tæt til virksomheden fra første dag, og uddannelsen indeholder flere bløde elementer, såsom fremmedsprog, kundeservice, IT, men også alle de certifikater, kørekort og beviser, som der er brug for. Ulempen er, at uddannelsen varer længere og indeholder flere skoleophold, og uddannelsen skal altid være omfattet af en kontrakt (uddannelsesaftale). Voksne kan også bruge erhvervsuddannelsen. De fleste voksne vil kunne få merit (få godskrevet det, man kan) for hele eller dele af grundforløbet eller gennemføre dette via en kort mesterlære, for derefter at starte på Trin 1 eller hovedforløbet, som trin 1, 2 og 3 kaldes samlet. Hvis erhvervsuddannelse benyttes til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere er formålet som oftest at understøtte medarbejderudvikling. Interessen fra medarbejderside skyldes dels muligheden for at få faglært tillæg, dels ønsket om at få et svendebrev som konkret dokumentation for sin faglige kunnen. Hvis erfarne medarbejdere skal i gang med erhvervsuddannelsen, benytter de typisk Meritvejen se senere. Erhvervsuddannelsen inden for lager- & terminalområdet har 2 specialer: Lager og transport med bl.a. kørekort til lastbil og chaufføruddannelsesbevis Lager og logistik, som primært retter sig mod egentlig lagervirksomhed. Trin 1 inden for lager- & terminalområdet er det samme for begge specialer. Trin 1 varer 1 år og indeholder normalt 16 skoleuger, fordelt på mindst 2 skoleperioder. Lærlingen har fag som edb lagerstyring, enhedslaster, lastsikring, logistik og samarbejde, ergonomi, fremmedsprog og erhverver gaffeltruckcertifikat. Hvis uddannelsen kun omfatter Trin 1, afsluttes den med en prøve. Trin 2 omfatter specialet og varer 1½ år og indeholder mellem 7 og 11 uges skoleophold, afhængig af speciale. Trin 2 afsluttes med en svendeprøve og udstedelse af et svendebrev. Så er man faglært lageroperatør med speciale. 4

5 Erhvervsuddannelsen til Havne- & terminalområdet er ny, og den har ingen specialer. Uddannelsen varer 1 år på både trin 1 og 2, men i starten vil det typisk være voksenlærlinge på Meritvejen, som går i gang med uddannelsen. På hovedforløbet er der i alt 23,6 skoleuger, men heraf udgør 4 uger valgfrie specialefag, således at man kan oplæres i betjening af netop de havnemaskiner, som kendetegner den havnevirksomhed, som lærlingen kommer fra. Erhvervsuddannelsen til vejgodsområdet har 5 specialer: Godschauffør Renovationschauffør Flytte- og møbeltransport Tankbiltransport Kranfører Trin 1 inden for vejgodsområdet er det samme for alle specialer. Trin 1 varer 1 år og indeholder normalt 17 skoleuger, fordelt på mindst 2 skoleperioder. På trin 1 erhverver lærlingen kørekort C og C/E, chaufføruddannelsesbevis, ADR bevis, gaffeltruckcertifikat og har en række andre fag, såsom fremmedsprog, konflikthåndtering, IT. Hvis uddannelsen kun omfatter Trin 1, afsluttes den med en prøve. Trin 2 omfatter specialet og varer 1½ år og indeholder 13½ uges skoleophold. Trin 2 afsluttes med en svendeprøve og udstedelse af et svendebrev. Så er man faglært chauffør med speciale. Trin 3 uddannelse af disponenter Trin 3 er en overbygning for både chauffører og lager- og terminalmedarbejdere. Uddannelsen til kørselsdisponent / lager- og terminaldisponent varer yderligere 1 år. Den indeholder 15 skoleuger, fordelt på flere perioder, og den afsluttes med en projektrapport og en mundtlig eksamen. Adgang til trin 3 kræver normalt, at trin 1 og 2 er gennemført, men der kan også indgås en uddannelsesaftale, som omfatter alle tre trin, hvor der kan opnås merit for de dele af uddannelsen, som man allerede behersker, bl.a. på baggrund af arbejdserfaring. Der arbejdes endvidere på at skaffe adgang direkte til trin 3 for personer med en anden uddannelsesbaggrund. Når man har gennemført Trin 3, har man adgang til den videregående uddannelse som Logistikøkonom og akademiuddannelsen International transport og logistik tidligere kendt som merkonom. Man kan altså nu starte som chauffør eller lager- & terminalarbejder og ende med en videregående uddannelse vejen er åben. Meritvejen Alle, der ønsker at starte på en uddannelse, har krav på en meritafklaring, hvis de ønsker dette. Det gælder både til AMU og erhvervsuddannelse. Meritafklaring foretages af skolen under navnet IKV, som betyder individuel kompetencevurdering. Inden for transportområdet er er etableret en særlig meritordning, kaldet Meritvejen. Den er beregnet for erfarne medarbejdere, da adgang til Meritvejen kræver mindst 4 års relevant erfaring. Meritvejen er beregnet på at give en hurtig vej frem til aflæggelse af svendeprøve og dækker altså trin 1 og 2. 5

6 Hvis en medarbejder ønsker at gå Meritvejen, kræver det en uddannelsesaftale mellem medarbejderen og virksomheden. Aftalen har en varighed på mellem 4 og 12 måneder og indeholder typisk 8 14 ugers skoleophold, inklusiv aflæggelse af svendeprøve. Voksne, der gennemfører Meritvejen for chauffører eller til lager & transport, vil altid få udstedt et chaufføruddannelsesbevis sammen med svendebrevet. Vilkår under erhvervsuddannelse Al skoleuddannelse i en erhvervsuddannelse er gratis. Der er altså ingen deltagerbetaling, og når der er indgået en uddannelsesaftale, har lærlingen krav på skoleundervisning. Da der ved en erhvervsuddannelse er tale om en aftale om uddannelse mellem medarbejder og virksomhed, aflønnes lærlinge efter overenskomsten. Virksomheden modtager lønrefusion fra AER under skoleophold. Hvis der er tale om voksenlærlinge over 25 år, ansat efter lærlingeoverenskomstens 10, som aflønnes med sædvanlig overenskomstmæssig løn, modtager virksomheden kr. pr. uge. AER udbetaler en præmie og bonus til arbejdsgivere, der ansætter lærlinge, unge såvel som voksne. En voksenlærling er over 25 år og i gang med en erhvervsuddannelse det omfatter også trin 3. Præmien bliver udbetalt i prøvetiden hver gang eleven har været i i 30 dage. Du kan få kr. for hver måned i prøvetiden - dog max kr. i alt. Vær opmærksom på at skoleperioder ikke tæller med. Bonus - 90 dage efter prøvetidens ophør får virksomheden yderligere en præmie på kr dage efter prøvetidens ophør får virksomheden yderligere en præmie på kr dage efter prøvetidens ophør får virksomheden yderligere en præmie på kr. - Den fjerde og sidste præmie på kr. får virksomheden efter 630 dage. Det forhold, som komplicerer sagen, er om der ligger skoleophold i prøvetiden eller ej. Hvis der ikke gør det, så kan ovenstående oversættes til måneder, som gør det mere overskueligt: Efter prøvetiden, som altså er på 3 måneder i, får virksomheden derfor en samlet en præmie på kr. 3 måneder efter prøvetidens ophør 6 måneder efter aftalen er startet - får virksomheden yderligere en præmie på kr. 6 måneder efter prøvetidens ophør 9 måneder efter aftalen er startet - får virksomheden yderligere en præmie på kr. 6

7 9 måneder efter prøvetidens ophør 12 måneder efter aftalen er startet - får virksomheden yderligere en præmie på kr. Den fjerde og sidste præmie på kr. får virksomheden 2 år efter uddannelsens start. For en Meritvejsaftale på 1 år = 12 måneder betyder det følgende: Hvis der er skoleophold i prøvetiden, så vil den samlede præmie udgøre kr. Hvis der ikke er skoleophold i prøvetiden, så vil den samlede præmie udgøre kr. En lærlingeaftale på 2½ år, som er normalt for unge lærlinge, udløser således en samlet præmie på kr. Der kan ikke udbetales præmie til voksenlærlinge, der samtidig får flaskehalsmidler fra jobcenteret, se nedenfor. Det er enten / eller. Med det nuværende præmie og bonusbeløb vil det normalt bedst kunne svare sig at få præmie og bonus frem for at søge midler fra jobcenteret. Der er altså også mulighed for at søge og få de såkaldte flaskehalsmidler fra jobcenteret til uddannelse af voksenlærlinge. For at få midlerne kræves det, at uddannelsen er på regionens liste over områder med god beskæftigelse. Hvis virksomheden kan få tilskud, så udbetales der 30 kr. pr time for den tid, hvor voksenlærlingen er under praktisk oplæring i virksomheden. Det skal bemærkes, at dette tilskud til praktisk oplæring af voksenlærlinge er underlagt di minimis reglerne fra EU, hvilket i praksis betyder, at en virksomhed højest må modtage et samlet tilskud fra det offentlige på over en treårig periode. Det vil typisk dække tilskud til ca. 36 voksenlærlinge over perioden, forudsat virksomheden kun modtager flaskehalsmidler. Virksomheden skal selv føre regnskab med tilskuddet. Der kan ikke opnås tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden til erhvervsuddannelse. Beregning af tilskud ved deltagelse i erhvervsuddannelse Voksenlærlinge inden for lager- & terminalområdet Nedenfor findes en beregning for, hvad der kan opnås af tilskud ved at sende en erfaren medarbejder på erhvervsuddannelse som voksenlærling. Der tages udgangspunkt i en medarbejder over 25 år, som gennemfører en uddannelse af 1 års varighed med 14 skoleuger. Da det forudsættes at medarbejderen udfører normalt arbejde, når voksenlærlingen ikke er på skole, er der derfor kun beregning af tilskud i forbindelse med skoleundervisningen, hvor voksenlærlingen ikke er til rådighed for virksomheden. Forklaringer: Den erfarne medarbejder over 25 år skønnes at have behov for 14 ugers skoleophold, hvilket fastlægges gennem en IKV på skolen. Når medarbejderen er på sædvanlig overenskomstmæssig løn under sin uddannelse, kan der opnås højeste refusion fra AER = kr. pr. uge. Når virksomheden indgår en aftale om erhvervsuddannelse for en medarbejder, betales der ikke til AER for denne medarbejder. Angivet som Sparet AER. 7

8 Virksomheden skal betale kr. for svendeprøven, men kan få refunderet udgifter til en eventuel studietur i uddannelsesfonden. Virksomheden kan få en præmie fra AER, hvis den ikke får tilskud til voksenlærlinge i tiden. Tilskud til voksenlærling AER-refusion 14 uger 4.290, Svendeprøvegebyr sparet AER Præmie Tilskud under skoleophold Tilskud pr. uge tilskud pr. time 203 Unge lærlinge inden for lager- & terminalområdet Forklaringer: Den unge lærling har normalt 30 ugers skoleophold, fordelt på 2½ år. Når lærlingen er på skole kan der opnås refusion fra AER. Også denne refusion stiger gennem perioden, men som gennemsnit benyttes kr. pr. uge. Virksomheden skal betale kr. for svendeprøven, men kan få refunderet udgifter til studietur i uddannelsesfonden. Virksomheden vil få en præmie fra AER. Tilskud til unge lærlinge AER-refusion 30 uger Svendeprøvegebyr Præmie fra AER Nettotilskud under skoleophold Nettotilskud pr. skoleuge Nettotilskud pr. time 126 Løn efter erhvervsuddannelse Det er i overenskomsten aftalt, at medarbejdere med et relevant svendebrev inden for deres beskæftigelsesområde får et tillæg på 4 kr. i timen. GVU GVU, som er en forkortelse for grundlæggende voksenuddannelse, er også en form for erhvervsuddannelse, men uden en aftale mellem medarbejder og virksomhed. 8

9 GVU starter også med en kompetencevurdering. På baggrund af denne lægges der en uddannelsesplan med de uddannelseselementer, der skal gennemføres, for at opnå faglært niveau. Planen kan også indeholde krav til praktisk erfaring, der skal opnås, og planen er gældende i 6 år. For at afslutte GVU skal der aflægges samme svendeprøve som i en almindelig erhvervsuddannelse. En GVU er i princippet virksomheden uvedkommende; det er medarbejderens eget ansvar at gennemføre uddannelsen. Derfor har medarbejderen ret til at bruge overenskomstens regler om selvvalgt uddannelse, og der kan i denne forbindelse søges om tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. Vilkår under GVU Når medarbejderen følger undervisning efter sin GVU plan, modtager deltageren veu-godtgørelse. Som nævnt er virksomheden ikke involveret i en medarbejders GVU plan, bortset fra det tilfælde, hvor medarbejderen benytter sin ret til selvvalgt uddannelse og samtidig får støtte fra kompetenceudviklingsfonden. I dette tilfælde skal virksomheden udbetale en ydelse til medarbejderen under uddannelsesaktiviteten, der maksimalt svarer til 85 % af sædvanlig overenskomstmæssig løn, og det er virksomheden, som modtager tilskud. Ydelsen under uddannelser, som er støttet af HTSK, kan dog ikke overstige det beløb, som virksomheden modtager i tilskud + veu-godtgørelse. Der er altså tale om, at medarbejderen selv bidrager til uddannelsen ved at acceptere 15 % mindre i løn. Når en medarbejder går på uddannelse efter sin GVU plan kan det foregå på dele af en erhvervsuddannelse eller på et AMU-kursus. Der skal ikke betales deltagerbetaling, heller ikke når der er tale om et AMU-kursus. FVU FVU betyder forberedende voksenundervisning, og under denne ordning er der mulighed for at forbedre og supplere sine grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skrivning samt regning. Målgruppen for FVU er voksne, der i rimelig grad behersker det danske talesprog, men som har behov for at forbedre deres grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning eller regning. Der er altså ikke tale om dansk- og matematikundervisning i gængs forstand, men om undervisning der alene er rettet mod deltagernes hverdagskompetencer i læsning, skrivning og matematik. FVU omfatter 2 fag: 1) Læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-læsning). 2) Talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik). Undervisningen i FVU-læsning er opdelt i 4 trin, som hver har en varighed på timer. FVU-matematik er opdelt i 2 trin, hvor trin 1 har en varighed på timer og trin 2 en varighed på timer. FVU kan ligesom AMU gennemføres både på skole og lokalt (forlagt) på virksomheder, fleksibelt, dvs. på fuld tid, på deltid, som split, på alle ugens dage, på alle tidspunkter af døgnet og med samtidig undervisning af deltagere på flere trin. Undervisningen tilpasses den enkeltes forudsætninger og tilrettelægges med udgangspunkt i deltagerens erfaringer og interessefelter, herunder arbejdsliv. 9

10 Den bedste effekt af FVU opnås, hvis virksomheden selv kan finde medarbejdere til et FVU hold, som undervises på virksomheden. Så kan der tages udgangspunkt den form for dansk eller regning, som medarbejderne og virksomheden finder mest relevant. Vilkår under FVU Når en medarbejder deltager i FVU udbetales godtgørelse fra statens voksenuddannelse, SVU. Niveauet er det samme som veu-godtgørelsen. SVU kan enten udbetales til virksomheden eller til medarbejderen. Der kan tillige søges om midler i kompetenceudviklingsfonden, og hvis man får tilsagn, modtager virksomheden 105 kr. pr. time i tilskud. I dette tilfælde udbetaler virksomheden sædvanlig overenskomstmæssig løn. Kompetenceudviklingsfonden HTSK Fonden støtter først og fremmest medarbejderens selvvalgte uddannelse. Som selvvalgt uddannelse kan der søges om tilskud til alle typer AMU-kurser. Der er dog to undtagelser. Hvis medarbejderen sendes på eller vælger IKV (individuel kompetencevurdering) eller FVU, så kan fonden søges om midler til at støtte denne aktivitet, uanset om det er virksomheden eller medarbejderen, der har taget initiativet. Vilkår under uddannelse, støttet af kompetenceudviklingsfonden HTSK, for medarbejdere omfattet af Fællesoverenskomsten med 3F Det er vigtigt at sikre sig, at medarbejderen er omfattet af en overenskomst, der henviser til HTSK fonden. Alle medarbejdere, der er omfattet af en transportoverenskomst med 3F, kan bruge fonden. Hvis der er tale om en af de tre typer uddannelsesaktivitet, der kan støttes, IKV, FVU, mv. eller selvvalgt uddannelse, kan der søges midler i fonden. Hvis der opnås støtte, betaler virksomheden en ydelse til medarbejderen under uddannelsesaktiviteten, og det er virksomheden, som modtager tilskud. Aflønning og tilskud foregår efter følgende regler: FVU og IKV: Virksomheden betaler sædvanlig overenskomstmæssig løn og modtager veugodtgørelsen(88,24) kr. i timen i tilskud fra fonden. Selvvalgt uddannelse: Virksomheden er forpligtet til at betale 85 % af sædvanlig overenskomstmæssig løn og modtager veu-godtgørelsen + 80 kr. i timen i tilskud fra fonden. Fonden kan tillige give støtte til eventuel deltagerbetaling Der skal søges om støtte i fonden senest tre måneder efter kursets afslutning. Fonden udbetaler kun støtte, så længe der er midler i fonden. Virksomheder, der har etableret et paritetisk uddannelsesudvalg, hvor tillidsmanden eller en stedfortræder er medlem, kan vælge at reservere sine egne indbetalinger til fonden til egne medarbejderes brug. 10

11 Information om uddannelsernes indhold DI har samlet sin viden om uddannelser på denne side: På denne DI-side findes også guiden AMU sådan, hvor der findes svar på mange spørgsmål om vilkår for at deltage i AMU. Den officielle hjemmeside med information om AMU-kurser og erhvervsuddannelser er Tilmelding til AMU og ansøgning om veu-godtgørelse, mv. foretages via Oplysninger om veu-godtgørelse findes på Oplysninger om AER lønrefusion og præmieringsordning findes på Oplysninger om muligheder for tilskud til voksenlærlinge i findes via Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside og under rubrikken Beskæftigelsesregionerne. Gå ind på den pågældende beskæftigelsesregion og søg under Arbejdsmarkedet. Oplysninger om og ansøgning til Kompetenceudviklingsfonden HTSK findes på Yderligere oplysning: Chefkonsulent Niels Henning H. Jørgensen, tlf , mail: 2. januar

12 Uddannelsesaftale Svendebrev Transport EUD 2007: Lageroperatør Nyt grundforløb Førstehjælp/brand 0,5 uge Intro t. transport 2,0 uge Intro færdselslære 1,0 uge Håndtering/stuvning 1,0 uge Transport naturfag 1,5 uge IT 1,0 uge Lager 1 Kørekort B 1,6 uge Praktisk lager 1,0 uge Enhedslaster 1,0 uge Samfundsfag 1,0 uge Edb-lagerstyring - introduktion 1,0 uge Ergonomi 0,4 uge Lager 2 Edb lagerstyring 1 1,0 uge Kundebetj. lager 0,6 u Samfundsfag 0,5 uge Sundhed 0,5 uge Ergonomi 0,6 uge Oplagring og forsendelse af farligt gods 0,8 uge Fremmedsprog 1,0 uge Lager 3 Edb lagerstyring 2 1 uge Lagerøkonomi 1 uge Time-, sags- og ressourcestyring 0,6 uge Fremmedsprog 1 uge Logistik og samarbejde 1,0 uge Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed 0,8 uge Valgfag 0,2 uge Efter aftale: Afstigning efter 1 år på hovedforløbet Transport Dansk 1 uge Transport Arbejdsmarkedsforhold 0,5 uge 6 uger 5 uger Specialer: 5,6 uger Transportgeografi 1,0 uge Ny på lageret 2,0 uge Gaffeltruckcertifikat B 2,5 uge Arbejdsmiljø brancherettet 0,5 uge 14,5 uger Speciale Lager- & transport Iværksætteri og innovation 1,0 uge Køreuddannelse kategori C, 1,6 uge Grundlæggende kvalifikationsuddannelse 8,0 uge/4,0 uge 10,6 uger/6,6 uger Eller Speciale Lager- & logistik Logistikstyring og organisation 4,0 uge Iværksætteri og innovation 1,0 uge. Lastsikring 0,6 uge Valgfri specialefag 4,0 uge 9,6 uger Svendeprøve Samfundsfag med internationale forhold og studietur 1,7 uger IT 1,0 uge Svendeprøve 0,5 uge Valgfag 0,6 uge 3,8 uger

13 Uddannelsesaftale Svendebrev Havne og terminalarbejder Grundforløb Førstehjælp/brand 0,5 uge Intro t. transport 2,0 uge Intro færdselslære 1,0 uge Håndtering/stuvning 1,0 uge Transport naturfag 1,5 uge IT 1,0 uge Transport Dansk 1 uge Transport Arbejdsmarkedsforhold 0,5 uge Transportgeografi 1,0 uge Gaffeltruckcertifikat B 2,5 uge Arbejdsmiljø brancherettet 0,5 uge 16,5 uger edb-lagerstyring 0,6 uge edb-lagerst. 1, 1,0 uge edb-lagerstyr. 2, 1,0 uge Teleskoplæsser A 1,0 uge Teleskoplæsser B 0,6 uge Kran D - 2,0 uge Kran E - 2,0 uge Stregkoder og ht 0,4 uge Havn 1 Kørekort B 1,6 uge Havnen som arbejdsplads (1) 1,0 uge Brancherettet arb.milj, og sikkerhed 0,4 uge Samfundsfag 0,5 uge Valgfri speciale.fag Luge- og winchman 1,0 uge Straddlecarrier NYT Kørsel med sættevogn 1,0 uge Køreuddannelse C/E Brancheret kørsel m. sim. 0,2 Havn 2 Havnen som arbejdsplads (2) 1,0 uge Lastsikring, håndtering og anhugn. 1,3 uge It i havnen. 0,6 uge Samfundsfag 0,5 uge Erg. og Sundhed 1,0 uge 3,5 uger 4,4 uger ADR grunduddannelse 0,6 uger Udvidet kval.styr, logistik og miljø 1,0 uger Innovation og iværksætteri 0,6 uge Speciale Køreuddannelse kategori C, 1,6 uge 7,8 uger Valgfri specialefag 4,0 uge Havn 3 Kommunikation og service 0,4 uge Transport fremmedsprog 1,0 uge Kvalitetsstyring, logistik og miljø, 1,0 uge Samfundsfag 0,5 uge Terminaltraktor 1,0 uge 3,9 uger Svendeprøve Samfundsfag med internationale forhold og studietur 1,7 uger IT 1,0 uge Svendeprøve 0,5 uge Valgfag 0,8 uge 4 uger Grundlæggende kval. udd. 4 uger ADR-spec. tank 0,4 uge Certifikatuddannelse C. 1,4 uge ADR-spec.kl.7 0,2 uge Energirigtig kørsel 0,6 uge ADR-grund og spec. 1,1 uge Kran A, 4,0 uge Containerhåndtering 1 uge Sikkerhedsudd.FG 0,2 uge Håndtering af biler NYT (?) Mobilkran B, 4,0 uger ADR-spec.kl.1 0,2 uge Organisation og samarbejde Enhedslaster 1,0 uge i transport 0,4 ug Specialtruck X uge Udvikling og teknologi i Stillads evak. og redn. i højder 0,4 Anvendelse faldsikr. 0,2 ugetransport 0,4 uge Efter aftale: Afstigning efter 1 år på hovedforløbet Jobrelateret fr.sprog 1,0 uge Jobrelateret fr.sprog basis 1,0 uge Energirigtig kørsel sim. 0,2 uge EU-efteruddannelse obl. 0,6 uge EU-efteruddannelse 1,0 uge 13

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør Uddannel se Chaufføruddannelsen Odense Tekniske Skole Speciale(r) Godschauffør Renovationschauffør Visuelt overblik over hovedforl øbet og varighede n Chauffør 1: Chauffør 2: Speciale: 48 Kørekort B 64

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Preben Mandrup Senior konsulent 2011 Side 1 AMU Arbejdsmarkedsuddannelser EUD Erhvervsuddannelse Bybus og rutebilchaufføruddannelsen

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Nr. 1 - marts 2011 Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Virksomheder og elever, der ønsker mere faglighed og flere udfordringer i erhvervsuddannelserne, har nu fået nye muligheder. De nye muligheder

Læs mere

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide efterår 2014 Transport- & lagerkurser 22.05.2014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Erhvervsuddannelsescenter Syd Eller se mere på www.eucsyd.dk 140522_Kvikguide_efterår2014_transport_lager_Færdig.indd

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Fakta om godschaufføruddannelsen

Fakta om godschaufføruddannelsen Fakta om godschaufføruddannelsen Hvad kan en godschauffør med svendebrev? En godschauffør kan udføre fx distributionskørsel, fragtmandskørsel, entreprenørkørsel, kørsel med containere, kranarbejde, tankvognskørsel

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN En håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE HÅNDBOG OM MERITVEJEN TSU, Transportsektorens Uddannelsesfond Redaktion 1. udgave: Kitte Verup, TUR 1. udgang, 1. oplag Layout og dtp: Andreas Haladyn Grafisk Printed in

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 7. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

AMU DIALOGMØDE juni 2010

AMU DIALOGMØDE juni 2010 AMU DIALOGMØDE juni 2010 AMU DIALOGMØDE juni 2010 NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE juni 2010 DEN UDDANNELSESPOLITISKE SITUATION DEN UDDANNELSESPOLITISKE SITUATION AMU DIALOGMØDE juni 2010 Voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn,

Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, Redaktionen er afsluttet den 7. januar 2013. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed Vejgodstransport Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse inden for Vejgodstransport i henhold

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Betegnelse Beståelses-% Gennemsnit Beståelses-% Gennemsnit Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl.

Betegnelse Beståelses-% Gennemsnit Beståelses-% Gennemsnit Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl. Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsteknik, Eksamen 8,3 9,4 Afsl.prv: Anlægsgartner, Plejeteknik, Eksamen 5,8 8,7 Iværksætteri

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Værdibaseret ledelse i praksis

Værdibaseret ledelse i praksis Værdibaseret ledelse i praksis Ny lederuddannelse - pilotprojekt Afholdes i Skanderborg og Odder af Tradium Erhverv i samarbejde med Odder Erhvervs & Udviklingsråd, Skanderborg Erhvervsudvikling og Business

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere