Omstilling og effektivisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstilling og effektivisering"

Transkript

1 Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Adm. prioritering: 2 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: I den nye halmodel fra 2012 er der afsat et fleksibelt rådighedsbeløb på ca mio. kr., som er afhængigt af aktivitetstimetallet i idrætahallerne. Jo flere aktivitetstimer, desto mere udbetalt tilskud og dermed færre midler i rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet anvendes som puljemidler til udvikling i idrætshallerne gennem 4 udviklingspuljer. Det foreslås at puljerne skæres ned med kr. i 2014, således at det kun er en et-årig besparelse og at puljerne kan etableres fuldstændigt igen i Den varige besparelse på kr. på fritidsområdet skal findes igennem et mere omfattende og langsigtet analysearbejde på idrætshalområdet i løbet af det næste års tid - det skal ses i lyset af de store besparelser over de kommende år. Stillingtagen til varig udmøntning af besparelsen forslås således udsat til budget 2015 som del af 4 års planen for budgettilpasning. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Rådighedsbeløbet i halmodellen er fleksibelt og derfor lidt usikkert at forudsige for 2014, men budgetrammen er den samme som i Der skal ske store forøgelser i hallernes aktivitetstimetal, hvis rådighedsbeløbet skulle komme under kr. Når idrætshallerne søger til puljemidlerne modsvares det af en egenfinansiering fra hallerne, samt ekstern fundraising - målet med pujlerne er at skabe en mere bæredygtig drift og udvikling i hallerne. Puljerne anvendes til flg. udviklingstiltag i idrætshallerne: energioptimering ( kr.), sund kost ( kr.), igangsætning af nye aktiviteter ( kr.) og udviklingsplaner ( kr.) Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Idrætshallerne er inde i en fornuftig udvikling godt støttet af udviklingspuljerne og de tiltag der skabes på baggrund af udviklingsplaner, mm. I Fritidsstrategiens målsætninger satses der på nytænkning, samtænkning af faciliteter, udvikling af nye aktiviteter, moderniseringer, driftsoptimering, mm og disse forhold vil stadig udvikle sig. Puljerne har dog den ønskede effekt at idrætshallerne med økonomisk opbakning fra kommunen kan generere flere midler fra eksterne puljer og fonde til f.eks. energioptimerende foranstaltninger. Vi ser derfor kun reduktionen i 2014 som en midlertidig løsning og vil efterfølgende lave en mere langsigtet vurdering fra 2015 og fremefter.

2 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Haltilskudsmodellens fokus på mere forretningsdrevne idrætshaller med mere nytænkning, udvikling af sund kost, nye aktivitetsformer og mere bæredygtig drift vil få vanskeligere ved at nå målsætningerne eftersom det vil være sværere at søge om økonomisk støtte i opstarten af diverse projekter. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

3 Nr. 9 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Udløb af lån til idrætshaller i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg: Funktion: Kultur- og fritidsudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Ved kommunesammenlægningen blev det besluttet at ligestille alle idrætshaller ved at kommunen betaler eksisterende lån og afdrag i idrætshallerne. I 2014 udløber to af disse lån fra idrætshallerne, hvilket skaber et øget råderum i 2014 på i alt kr. De to lån der udløber er et lån fra Espe hallen til kommunen og et realkreditlån fra Ryslingehallen. Det foreslås at de to lån indgår som en varig besparelse. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Midler der løber tilbage til kommunen som et udslag af mindre udgifter til betaling af idrætshallernes lån er som udgangspunkt ikke budgetsat. Anvendelsen af midlerne er dog fastsat i haltilskudsmodellen, som angiver at midlerne bruges på øget vedligeholdelse i idrætshallerne. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi:

4 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

5 Nr. 10 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Afbureaukratisering og effektivisering Besparelsesforslag vedr. Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Jytte Risager Kultur- og fritidsudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne forventer at implementere et nyt fælles nationalt biblioteks-edb-system i 2015 eller Besparelsen forventes at blive ca kr. pr. år. Sideløbende hermed arbejder vi på at skabe et tættere bibliotekssamarbejde blandt de fynske kommuner. Der arbejdes med forskellige indsatsområder, bl.a. fælles materialevalg og materialesamling. Når dette realiseres forventes en besparelse på kr. pr. år. Indtil disse innovationsprojekter kan realiseres foreslås besparelser på folkebiblioteksområdet som salamibesparelser, hvor der hentes besparelser på indkøb af materialer, inventar, arrangementer og administration for kr. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Det har stor betydning for Faabog-Midtfyn Bibliotekernes fortsatte udvikling, at der vedvarende kan investeres i digitalisering. Digitaliseringen kræver store økonomiske investeringer, som det kan være vanskeligt at finde, fordi der samtidig er kommunale besparelser.

6 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Den fortsatte digitaliseringsudvikling af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Der har medio april 2013 været afholdt fælles personalemøde med økonomien i Faaborg-Midtfyn Kommune som hovedemne. Bibliotekets budget blev gennemgået - og medarbejderne blev opfordret til at bidrage til valg af besparelsesområder. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Et enigt MED-udvalg tilslutter sig forslaget på MED-møde d Øvrige bemærkninger:

7 Nr. 11 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Strukturtilpasning Reducering af ugentligt undervisningstimetal Helle Jakobsen Kultur- og fritidsudvalg Adm. prioritering: Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Musikskolen har kun mulighed for at spare på sin kerneydelse nemlig musikundervisningen. Vi stiller et forslag op til hvordan en besparelse i 2014 på netto kr. kunne gennemføres. Musikskolens budget er sammensat af 3 elementer: et kommunalt tilskud, et statstilskud og brugerbetaling. Når man spare på det kommunale tilskud får det følger på størrelsen af de 2 andre elementer. Det vil sige en besparelse vil reelt betyde at musikskolen udover de mister statstilskud samt brugerbetaling så den reelle brutto besparelse vil blive ca Vi har tænkt os besparelsen på kr. kunne foretages ved at reducerer i antal ugentlige solo undervisningslektioner. Dette bl.a. ud fra - at elevens egenbetalling ikke kan hæves (vi ligger højt) - at kvaliteten i tilbuddene til de elever der får undrvisning ikke bør reduceres og bla. skal der være råd til aktiviteter ud over selve soloundervisningen. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: 1 lektion koster kr. pr. år For at finde netto kr. skal det ugentlige timetal reduceres med 12 lektioner. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Mulighederne for at opfylde Musikskolens udviklingsmål vanskeligøres ved at økonomien bliver dårligere.

8 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Kigger vi på kommunens udviklingsstrategi, er der udtrykt ønske om, at skabe gode vilkår for alle børn/unge. Kultur og fritidstilbud skal bruges som løftestang og være med til at lokke nye tilflyttere til kommunen og gøre den til en god bosætningskommune. Med ovenstående besparelse, kan vi ikke bevare Musikskolens serviceniveau som det er nu. Musikskolen leverer mange musik- og kulturoplevelser til glæde for børn og voksne rundt om i FMK. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: For at reducere antal undervisnings lektioner, vil lærere blive nedvarslet pr.1/ Da deres nedvarslinger først kan få effekt et halvt år senere d. kan vi kun spare 5/12 af de i Det vil sige ca kr. i Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget er blevet drøftet på MED-møde d. 22/ Medarbejder Bemærkninger synes fra ikke MED-system/medarbejderrepræsentanter: besparelsen er hensigtmæssig. Den vil blive for dyr for musikskolen i forhold til manglende deltagerbetaling og manglende statstilskud. Vi ønsker at fastholde besparelsen på faggruppedage. Det Øvrige har været bemærkninger: drøftet i MED-udvalget alternativt at bortspare faggruppedage, men ledelsen af musikskolen indstiller ikke dette, fordi kvaliteten i tilbuddene til de elever der får undrvisning ikke bør reduceres og bla. skal der være råd til aktiviteter ud over selve soloundervisningen.

9 Nr. 12 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på fritidshusene/ aktivittetshusens driftsbudget 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg: Funktion: Kultur- og fritidsudvalg Adm. prioritering: 2 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Forslag om en besparelse på "kulturdelen" af de tre fritidshuse/ aktivitetshuses driftsbudgetter. Besparelsen er på kr. der fordeles i forhold til fritidshusene/ aktivitetshusenes budgetter, således at besparelsen på Skullerodsholms budget bliver kr. Husmandsstedets budget bliver kr. & Ferritslev Fritidshus kr. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Ved budget 2012, blev der i forbindelse med indføring af juniorklubber i hele kommunen, foretaget en regulering af tilskuddet til juniorklubberne i de tre fritidshuse, hvorved de tre fritidshuses budgetter til juniorklubber, der var sat til 50 % af det kommunale tilskud, blev reduceret med hhv , og kr. De nu foreslåede besparelse berører ikke juniorklubberne, men er derimod en reduktion i tilskuddet til husenes øvrige drift. Skullerodsholm har i 2013 modtaget et samlet kommunalt tilskud på kr. Husmandsstedet kr. og Ferritslev Fritidshus kr. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: De tre fritidshuse/ aktivitetshuse medvirker til at sikre et rigt kultur- og foreningsliv i lokalområderne. Effekten af den foreslåede budgetreduktion vurderes begrænset. Andre kultur og idrætsfaciliteter i kommunen har også måtte bære budgetreduktioner siden 2007.

10 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Begrænset effekt. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere