Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014"

Transkript

1 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset. Han fik en særlig velkomst. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog derefter, Jette Thøgersen som dirigent, som straks blev valgt. Jette konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. Efter valg af 2 stemmetællere og 1 referent gav hun ordet til formanden. 2. Bestyrelsens beretning. Svend henviste til den skriftlige beretning, som var optrykt i Søforklarings feb. nr Svend sagde, at årets standerhejsning var forløbet fint med efterfølgende spisning af Lis s buffet. Kapsejladsen var et fælles projekt for HBK, SG, SKB og SHS, som var startet på initiativ af Leif Larsen fra SHS sammen med Find Borch Andersen fra HBK. Årets sejlads blev vundet af Karl Aage Lausten i sin L 23 fra SHS. Klubaftenerne om onsdagen havde været rimelig besøgt. Det var et uformeldt møde, hvor man nød hjemmebagt kage og kaffe, udvekslede informationer og evt. aftalte fælles sejlture. IT-kursus var et fint arrangement hver anden tirsdag. Det henvendte sig til pensionister, som her kunne få gensidige hjælp. Det var vores webmaster Jørgen Lind, som var tovholder hjulpet af Kjeld Pico og vores nye IT konsulent Flemming Jørgensen. Afriggerfesten blev lidt vemodigt, idet det blev sidste arrangement med Cafeens bestyrer, vores dygtige Lis. Hun ønskede som bekendt at holde op i køkkenet p.gr.af svigtende helbred. Desuden måtte Café Mågens køkken ikke længere bruges p.gr.a. sundhedsmyndighederne, som krævede en større renovation af inventar og lokale (se tidligere referat i Søforklaring ). SHS`s klubblad Søforklaring er et store aktiv. SHS er den eneste klub i Hundige Havn, som har saft og kraft til at udsende et klubblad. Søforklaring var i alle årene udkommet med 4 numre. Det var den gamle redaktør Ib, som i de mange år har forsøgt at samle relevant læsestof til hvert nummer. I den forbindelse opfordrede Svend medlemmerne til at indsende historier og oplevelser fra deres sommerferier. SHS s hjemmeside var efter en kortere pause atter kommet op at køre takket været vores webmaster Jørgen Lind stærkt hjulpet af Flemming Jørgensen.

2 Hjemmesiden ville forhåbentlig blive læst af vore medlemmer, da denne indeholdt mange vigtige oplysninger. Vedrørende generalforsamlingen står der i SHS`s vedtægter, at der skal afholdes en sådan, og i vedtægterne står der ligeledes, hvad klubbens formål er bl.a. at sikre medlemmerne bådpladser og varetage medlemmers interesse over for myndighederne hvilket klubben faktisk gør. Ved årsskiftet inviterer Havnebestyrelsen byrådsmedlemmer med ledsager, klubformænd med ledsager og ansatte til spisning. Borgmesteren nævnte i sin tale ved middagen, at hun gerne så at der var flere spisesteder i Hundige Havn. Svend havde i den forbindelse haft en god dialog med Greves nyvalgte borgmester Pernille Beckmann. Hun fortalte, at Hundige Havn har en høj prioritet og hun så gerne, der blev mere liv i havnen. Svend havde i den forbindelse fortalt om Café Mågens lukning, som følge af sundhedsmyndig- hedernes nye krav til køkkenet. Desværre viste det sig efterfølgende, at byrådet ikke måtte støtte økonomisk et renoverings-projekt af køkkenet, da dette ville være konkurrenceforvridende. Havnen er desværre ramt af træghed i økonomi og den almindelige afmatning. Arbejdspladser forsvinder til udlandet, selvom regeringen opfordrer til at skabe nye arbejdspladser. For nuværende er der ledige, i 1978 var der Det smitter af på samfundet og også interessen for at investere i både og bådpladser. I øjeblikket har Mågen 40 ledige pladser og Hejren 60 ledige pladser. Flere og flere af vore sejlere er blevet ældre og magter ikke at sejle. De sælger derfor deres både og bådpladser. Der mangler en hel generation af nye sejlere. Vi må forsøge at skabe interesse for sejlsporten hos ungdommen, en opgave, som er påkrævet inden for alle sportsgrene. Ø-udvalget har afholdt et informationsmøde, hvor man fortalte om den nye vejbom, som vil blive etableret for at søge at dæmme op for uro og hærværk på Mågen. I det ene grillhus var der 2 borde, der desværre allerede var ødelagt med brandskader. Bordene var nu til reparation. Fremadrettet ville man bruge midler til renovering af køkkenet. Peter Christensen spurgte, om kommunen kunne påvirke sundhedsmyndighederne og om hvilke krav de havde stillet til renoveringen. Kjeld oplyste at sundhedsmyndighederne var uafhængige og ville/kunne ikke oplyse, hvor meget der kræves. Man havde derfor betinget sig at arbejdet skulle udføres, så køkkenet kunne godkendes. Bjarne Tomasson spurgte, om der var økonomisk hjælp fra fonde/kommunale tilskud/ungdomstilskud. Desværre var der ingen muligheder. (ej heller et senior tilskud). Der var ikke flere spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt.

3 3. Regnskab 2013 Kjeld fortalte, at regnskabet havde et overskud på 8.500, hvilket var bedre end budgetteret. Det skyldtes, at aktivitetsudvalget havde været sparsomlige, og at SHS havde fået flere medlemmer. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt. 4. Indkomne forslag. Renovering af Café Mågens køkken. Kjeld fortalte, at klubberne havde indhentet tilbud på renovering og det første havde været på Et nyt tilbud havde lydt på , hvilket var blevet reduceret til Dette beløb ville man skaffe ved et lån på i Hundige Havn, samt indskyde fra SHS s klubkasse og fra HBK, samt fra Trivsels kasse. Fordelingen af omkostningerne til Trivsel fordeles mellem HBK og SHS i henhold til samarbejdsaftalen. Hvis SHS giver grønt lys til forslaget, ligesom HBK havde fået, kan man gå igang og få en aftale med firmaet. Lis har lovet at give råd, da hun har erfaring fra sit virke i køkkenet. Firmaet Colon skal stå for renoveringen, og i kontrakten skal der fremgå, at køkkenet skal kunne godkendes. Bente spurgte om, hvorledes de fra Hundige Havn skal tilbagebetales? Kjeld sagde, det bliver med om året. Trivsel skal antage en forpagter. Denne har tidligere betalt kr om måneden et beløb som sikkert skal hæves. Hans Peder spurgte, om man havde en ny forpagter? Kjeld svarede, at man ikke kunne søge efter én før køkkenet var færdigt. Richard spurgte, om hvorledes man fordelte udgiften mellem SHS og HBK Kjeld sagde, at det blev efter den gamle vedtægt 1/3 til SHS og 2/3 til HBK, som var begrundet i antal af medlemmer i de 2 klubber. Forslaget om at anvende kr af SHS s klubkasse til renovering af køkkenet blev enstemmigt vedtaget. 5. Budget. Underskud på budget 2014, med uændret kontingent rettes herefter fra til Kjeld sagde, at man ville spare i Aktivitetsudvalget blev skåret ned med 1000 kr. og Søforklaring skulle kun udkomme med 3 numre. Desuden havde man allerede fået syet en ny stander til 2015, idet der blev syet 2 standere ad gangen. Yvonne foreslog endnu engang, at den lille stander blev indregnet i budgettet, så der kunne udleveres en gratis ny stander til hver båd ved sejlsæsonens start. Budgettet blev herefter godkendt.

4 6. Valg af kasserer Kjeld Pico Larsen, genvalgt for 2 år 7. Valg af 2 bestyrelses medlemmer. Steen Jørgensen blev genvalgt John Flarup ønskede ikke valg. Flemming Jørgensen blev valgt i stedet. 8. Valg af 1 suppleant. Bente Henriksen genvalgt 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. Inger Lind genvalg Per Henriksen valgt Jørgen Løvendahl udtræder (solgt båd og plads) Hans Otto Thøgersen genvalgt som suppleant 10. Valg til udvalg. Infoudvalg: Sejladsudvalg: Svømmeudvalg: Idrætsunionen: Standerudvalg: Aktivitetsudvalg: Havnebestyrelse: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Svend Röttig, Flemming Jørgensen. John Flarup ønskede ikke genvalg. Jørgen Lind, Steen Jørgensen Hviler i øjeblikket Eksisterer ikke mere Yvonne Lundgreen Bente Henriksen m. ad hoc Kjeld Pico Larsen, suppleant: Flemming Jørgensen 11. Evt. Svend opfordrede til at deltage i SHS`s tur til Søfarts Museet i Helsingør. Han havde lavet research af museet sammen med Hans Otto og kunne anbefale dette som meget seværdigt. Den nye vejbom skal åbnes med plastickort. Der skal fremstilles nye kort, som skal fungere til el og vejbom. På grillhuset ved isætnings kajen vil der blive opsat en tavle, hvor der kan opsættes grønne og røde magneter. Disse vil markere, hvor langt man er kommet med søsætningen, så man kan orientere sig. Solcellerne på Miljø huset har fra 13.juni indtil dato produceret 4100 kwh. Køkkenets tidsplan er usikker, da der ikke forelægger nogen aftale. Der blev foreslået, at man efter hygge-kap sejladsen skulle kunne købe hjemmelavet sandwich, øl og kaffe i Mågens klubhus, for at fastholde interesse og indtjening til klubkassen på Mågen og samtidig give kunder til Café Mågen når den åbner. Havnens Generalforsamling den skal afholdes i klubhuset på Mågen. Kjeld vidste ikke om vagtværnet skulle fortsætte, når vejbommen er etableret. Til orientering oplyste han, at vagtværnet koster kr om året. Skolesejladsen starter når og hvis, der kommer tilmelding. Tursejlads bliver evt.

5 aftalt på onsdagsmøder. Pinseturen ville blive arrangeret, hvis der er interesse (se hjemmesiden) Standerhejsning bliver den 12.april kl.14.00, med en fælles buffet, ligesom ved fiskefrokosten. Richard tilbød ad hoc assistance. Han havde personlig erfaring med at lave mad til større selskaber, og kendskab til mulig interesserede emner til forpagtning af Café Mågen. Stillingen vil blive opslået. Foreløbig bliver køkkenet tømt og inventaret flyttet ind i forstuen. Da der ikke var flere spørgsmål, kunne Jette slutte mødet og sige tak for god ro og orden og give ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Svend syntes, det havde været et godt møde, hvor der havde været meget op at vende. Han takkede de mange medlemmer, som havde deltaget i udvalg og dem, som fortsat var med. Til slut opfordrede han til at deltage i havnens generalforsamling. Svend afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og alle de fremmødte. Referent. Ib Leif Christiansen Dirigent. Jette Thøgersen

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere