Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse"

Transkript

1 Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010, 7. semester Afleveret: d. 4 juni 2013 Vejleder: Eva Rydahl Antal anslag: Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

2 I henhold til "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr af 24/08/2010 bekræfter undertegnede med min underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. 19, stk. 6". Marie Wettergren

3 Indholdsfortegnelse Resume Problemstilling Problemformulering Begrebsafklaring Metode Redegørelse og begrundelse for metode Videnskabsteoretiske overvejelser Anvendt teori Videnskabsteoretisk teori Teori om litteratursøgning Teori om statistisk analyse Litteratursøgning Søgestrategi Anvendt empiri Projektets opbygning Analyse Redegørende skema Formål, design og metode Studiepopulation Sammenfatning Gruppesammenlignelighed Sammenfatning Eksponeringen Sammenfatning Effektmål Forudindtagethed og selektionsbias Resultater Maternelt outcome Neonatalt outcome Sammenfatning af analysens resultater Diskussion Den eksisterende evidens og skabte viden på området. Hvad hviler anbefalingerne så på? Standardisering, individuel vurdering og det etiske dilemma Kunne det gribes anderledes an? Kritik af eget arbejde Konklusion Litteraturliste Bilag 1 Litteratursøgning

4 Søgeprofil Oprindelige inklusionskriterier Bilag 2 Søgeresultater Initiel søgning Søgning med modificerede inklusionskriterier

5 Resume Fra DSOGs anbefaling om igangsættelse af alle gravide før GA 42, herunder også lav- risiko gravide, udsprang ideen om dette projekt. Formålet er at undersøge, hvorvidt rutinemæssig igangsættelse reducerer risikoen for komplikationer i forbindelse med fødslen. Dette gøres ud fra analyse og diskussion af fem kvantitative studier. Det kan konkluderes, at studierne generelt peger mod en øget risiko for komplikationer ved rutinemæssig igangsættelse af lav- risiko gravide. Dog er det yderligere fremkommet, at den foreliggende evidens på området er af lav kvalitet. 1

6 Problemstilling Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (herefter DSOG) er et lægefagligt selskab, der blandt andet udvikler kliniske guidelines. Selskabet har blandt andet til formål, at fremme kvinders sikkerhed og sundhed (1). Sandbjerggruppen består af obstetrikere der én gang årligt mødes for at gennemgå forslag til landsdækkende guidelines, udarbejdet af mindre arbejdsgrupper (2). Disse guidelines har til formål at sikre, at de i obstetrikken anvendte undersøgelser og behandlinger foregår på højst mulige evidensbaseret grundlag eller i fravær af evidens, på baggrund af den bedste, kliniske praksis (3). Efter fire møder med faglig debat i Sandbjergregi, besluttedes det i 2011 at anbefale alle gravide, at have født inden gestationsalder (herefter GA) 42+0, for at forebygge de føtale og maternelle komplikationer, der kan opstå i forbindelse med postterm graviditet. Eksempler herpå kan være mekoniumaspiration, nedsat apgar score, post partum blødning (herefter PPH), obstetriske traumer og perinatal mortalitet (4). Dermed anbefales igangsættelse inden GA 42+0 også raske kvinder med ukompliceret graviditet, uden erkendte risikofaktorer som eksempelvis høj alder og højt BMI (5). Alternativt tilbydes kvinder, der ikke ønsker igangsættelse, føtal monitorering, ved CTG og UL to gange ugentligt (5). Herved forebygges ikke de førnævnte komplikationer. Man kan til gengæld vurdere, hvorvidt barnet påvirkes af de komplikationer der kan opstå ved postterm graviditet, som eksempelvis oligohydramnios (5). Efterfølgende kan det vurderes, hvorvidt der opstår føtale indikationer for afslutning af graviditeten (5). Ifølge WHO defineres graviditas prolongata, som værende en graviditet med GA 42 (5). Dette betyder, at en rask gravid uden graviditetskomplikationer/risikofaktorer pr. definition er en ukompliceret lav- risiko graviditet indtil GA 42. Dermed hører disse under jordemoderens selvstændige virksomhedsområde (6,7). Anbefalingen har altså betydning for jordemoderens praksis, da den omfatter graviditeter der hører under dennes selvstændige virksomhedsområde. Igangsættelse er indiceret, hvis et sundt udfald for mor og/eller barn vurderes mindre sandsynligt ved at fortsætte fødslen (5). DSOG har således vurderet, at alle lav- risiko gravide har større sandsynlighed for et sundt udfald ved igangsættelse inden GA 42+0 og beskriver at igangsættelse ikke øger risikoen for fødselskomplikationer (5). Dette stemmer ikke overens 2

7 med mine oplevelser fra de kliniske perioder, hvor en stor del af de igangsatte lav- risiko fødsler bar præg af øget anvendelse af interventioner og øget forekomst af fødselskomplikationer. Eksempelvis oplevede jeg, at disse forløb ofte blev kompliceret af dystoci, s- drop, epiduralblokade, afvigende/patologisk CTG, anlæggelse af vacuum extractor, 2.- og 3.- grads bristninger og PPH. En del af disse komplikationer kan hænge sammen. Eksempelvis anvendes der netop s- drop på grund af dystoci og s- droppet kan føre til afvigende/patologisk CTG (8). Ifølge Mayes kan kvinder have svært ved at håndtere de kontraktioner et s- drop medfører, hvorfor dette kan føre til anvendelsen af epiduralblokade (8). Ved epiduralblokade kan bækkenbunden afslappes således at barnets fleksion og rotation muligvis bliver utilstrækkelig, hvilket kan føre til instrumentel forløsning, hvorved kvinden risikere at pådrage sig større fødselsbristninger (9). Min oplevelse er, at der ved igangsættelse til tider kan opstå en interventionskaskade, hvor en intervention kan føre til en komplikation der kan føre til en anden intervention. Jeg oplever som kommende jordemoder, at anbefalingen om at igangsætte lav- risiko graviditeter sætter mig i et etisk dilemma, da jordemødre bør arbejde mod at holde fødslen ukompliceret (10). De nye anbefalinger har, som tidligere nævnt, til formål at sikre, at den obstetriske behandling foregår på højst muligt evidensbaseret grundlag eller i fravær af evidens, på grundlag af den bedste, kliniske praksis. Dette stemmer godt overens med princippet bag evidensbaseret medicin (herefter EBM), der blandt andet involverer afvejet brug af den bedste, foreliggende evidens (5). Ved gennemgang af referencelisten til guidelinen ses dog ikke anvendelse af studier, der har haft belysning af komplikationer i forbindelse med igangsættelse af lav- risiko graviditeter til formål (5). Ifølge obstetriker Charlotte Wilken og jordemoder Jette Modlock, er evidensen bag guidelinen da heller ikke tungtvejende nok til, at stå alene som begrundelse for en generel anbefaling om tidligere igangsættelse (11). Men hvad ligger så bag de nye anbefalinger, når evidensen ikke er tilstrækkelig begrundelse? Ifølge den daværende formand for DSOG Morten Lebech, vil man i tilfælde heraf anvende mødedeltagernes erfaring på området til at vedtage en guideline (12). Charlotte Wilken argumenterer yderligere for urimeligheden ved, at gravide kan forlange secio i fald de ønsker det, men ikke igangsættelse (11). 3

8 Da DSOGs vurdering af, at igangsættelse ikke fører til fødselskomplikationer ikke stemmer overens med mine erfaringer fra klinikken, og det ser ud til, at der ikke er anvendt studier der undersøger dette i forhold til igangsættelse af lav- risiko gravide, ledes jeg til følgende problemformulering: Problemformulering Hvordan stemmer evidensen omkring rutinemæssig igangsættelse af lav- risiko gravide ved GA overens med formodningen om, at rutinemæssig igangsættelse mindsker forekomsten af maternelle og føtale komplikationer i forbindelse med fødslen? Begrebsafklaring I det følgende defineres begreber anvendt i problemformuleringen. Desuden afgrænses hvilke komplikationer der undersøges i projektet. Lav- risiko gravide: Raske kvinder, ukompliceret graviditet, singelton graviditet, hovedstilling, levende barn, BMI < 25 og alder < 40. (8,9,13). Det erkendes at ovenstående liste ikke er en udtømmende definition af lav- risiko graviditet. BMI og høj alder anvendes, da disse øger risikoen for perinatal mortalitet (9). Maternelle komplikationer: Sectio, instrumentel forløsning, epiduralblokade, hyperstimulation, PPH > 500 ml og 3.- grads bristninger. Føtale komplikationer: Apgar < 7/5 min, meconiumrespiration, og perinatal mortalitet. Metode I dette afsnit beskrives projektets fremgang til besvarelse af problemformuleringen i forhold til anvendt metode og videnskabeligt ståsted. Derudover præsenteres den anvendte litteratur, samt hvorledes denne er fremkommet. Redegørelse og begrundelse for metode Projektet bygger på et systematisk litteraturstudie, hvor litteratur fremkommer ved en systematisk søgning og problemformuleringen besvares ud fra en analyse af den udvalgte litteratur (14). Dette giver mulighed for at skabe et overblik over den eksisterende viden 4

9 omhandlende igangsættelse af lav- risiko gravide grundet postterm graviditet (14). Desuden vurderes det, at denne metode stemmer overens med de kompetencer der besiddes på bachelorniveau. Videnskabsteoretiske overvejelser Gennem naturvidenskaben, herunder positivismen, søges årsagssammenhæng identificeret ud fra systematisk indsamling af kvantitativ data (15). Ved anvendelse af kvantitativ metode, søges data frigjort fra observatørens spekulationer og værdier, hvorved objektiv viden tilstræbes (15). Da formålet med dette projekt er at identificere, hvorvidt der er en sammenhæng mellem igangsættelse af lav- risiko, postterm graviditet og komplikationer i forbindelse med fødsel, findes den naturvidenskabelige metode relevant at benytte. En af ideerne bag positivismen er, at hypoteser kan verificeres. Videnskabsfilosoffen Karl Popper ( ) fandt det dog tvivlsomt, at kunne verificere videnskabelige hypoteser og blev dermed ophavsmand til den kritiske rationalisme, hvor hypoteser testes for deres sandsynlighed via falsifikation (16). Dette sker på baggrund af en filosofi om, at uanset hvor sikker viden kan synes, kan det aldrig garanteres at denne viden er sand (16). Teoretisk set kan det eksempelvis ikke garanteres, uanset hvor sandsynligt det menes at være, at solen står op i morgen. Sandsynlig viden kan ifølge Popper opnås, i tilfælde hvor hypotesen styrkes i fald den ikke kan falsificeres og forkastes på grundlag af empiriske observationer (16). Dette anvendes indenfor statistisk analyse, hvor en intervention med 95% sikkerhed kan findes mere fordelagtig end den der sammenlignes med, hvis der findes signifikansniveau på 5% (P- værdi,05) eller herunder (17). Et andet vigtigt element i Poppers kritiske rationalisme er, at en hypotese nødvendigvis må udformes på en sådan måde, at en falsifikation heraf er mulig (16). Eksempelvis kritiserede han Freuds psykoanalytiske teori, da denne var så omfattende, at alle patientens handlinger kunne forklares via denne, hvilket umuliggjorde en falsifikation heraf (16). Hypotesen der søges testet må derfor formuleres afgrænset og fokuseret (16). Indenfor kvantitativ forskning skabes der på denne måde en mulighed for, at tage højde for erkendte confounders (17). Anvendt teori I følgende afsnit præsenteres den anvendte teori og anvendelsen heraf begrundes. 5

10 Videnskabsteoretisk teori Til belysning af de videnskabsteoretiske overvejelser, med henblik på besvarelse af den valgte problemformulering, anvendes: Birkler J. Videnskabsteori en grundbog. København: Munksgaard; Jacob Birkler, Cand. Mag. i filosofi og psykologi, samt underviser i blandt andet videnskabsteori har skrevet bogen, der beskriver fundamentale elementer indenfor videnskabsteori og forskningsmetodologi, hvorfor den findes relevant til belysning heraf. Brinkkjær U, Høyen M. Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. Viborg: Hans Reitzels Forlag; Ulf Brinkkjær, lektor i videnskabsteori og forskningsmetode på Institut for Pædagogik samt Marianne Høyen, ph.d og Cand. Mag. i pædagogik har skrevet denne bog, der blandt andet omhandler metoder for at oparbejde, konstruere og forstå hvad viden er. Bogen er anvendt, for at opnå forståelse for kritisk rationalisme. Bogen er primært rettet mod pædagog- og lærerstuderende, men findes anvendelig, da også disse studier er mellemlange videregående uddannelser og derfor må menes at være på samme faglige niveau. Teori om litteratursøgning Til udførelsen af relevant systemisk litteratursøgning anvendes: Glasdam S, red. Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område- indblik i videnskabelig metode. Danmark: Nyt nordisk forlag Arnold Busck; 2012 Bidragsyderne til bogen omfatter en lang liste af højtuddannede personer, med erfaring indenfor bachelorskrivning. Bogen henvender sig især til professionsbacheloruddannelserne og søger at give et indblik i anvendelige metoder og strategier inden for bachelorskrivning. Da litteratursøgningen er et vigtig komponent af et systematisk litteraturstudie (14), er bogen anvendt i denne forbindelse. Teori om statistisk analyse Følgende teoretiske kilder er anvendt for at kunne analysere og vurdere de i projektet inddragne studier. Motheral B, Brooks J, Clark MA, Crown WH, Davey P, Hutchins D, et al. A checklist for retrospective database studies report of the ISPOR task force on retrospective databases. Maryland Heights (USA): Value in health 2003; 6(2)

11 The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (herefter ISPOR) er med over 7000 medlemmer fra 100 lande et internationalt anerkendt organ, der retter sig mod at hjælpe sundhedspersonel til at kunne tolke forskning (18). Forfatterne til artiklen er en sammensat gruppe, fra ISPOR, af højt uddannede individer med særlig erfaring indenfor valideringen af retrospektive kohorter, der baseres på materiale udvundet af databaser. Artiklen anvendes i projektet til at udforme et skema til henholdsvis, at redegøre og vurdere de i projektet anvendte studier. Dette gøres ved, at modificere tjeklisten således, at kun relevante aspekter inddrages. Silva IDS. Cancer epidemiology: principles and methods. Frankrig: International agency for research on cancer; 1999 Silva er epidemiolog og forfatter til bogen, der har til formål at fremme forståelsen for populationsbaseret, epidemiologisk forskning. Bogen giver et indblik i fordele og ulemper ved epidemiologisk forskningsmetode, samt hvilken betydning de forskellige elementer har i forhold til vurderingen af videnskabelige studier. Bogen er anvendt til vurdering og analyse af de anvendte studier. Til vurdering og analyse af jordemoderfaglige elementers betydning for studierne er anvendt en række forskellige jordemoderfaglige bøger. Litteratursøgning I følgende afsnit beskrives den i projektet anvendte litteratursøgning. Inklusionskriterierne bag litteratursøgning præsenteres og der argumenteres for relevansen heraf. Den i projektet anvendte søgestrategi beskrives ligeledes. Anvendte søgedatabaser Da projektets problemformulering søges besvaret gennem analyse af kvantitativ litteratur, findes følgende databaser relevante og er derfor anvendt: PubMed er en frit anvendelig database, der udspringer fra databasen MEDLINE, der er verdens største medicinske database (14). Med referencer til over 22 millioner artikler, omhandlende emner som blandt andet medicin, farmakologi, jordemodervirksomhed og 7

12 sygepleje, er PubMed en omfattende og relevant database at benytte til belysning af projektets problemformulering (14,19). PubMed opdateres dagligt og vedligeholdes af National Center for Biotechnology Information, lokaliseret hos USAs National Institutes of Health, hvorfor det er muligt at finde referencer til helt nyligt publicerede artikler (14,19). Da Cochrane Library 1 også indekseres i Pubmed (14), anvendes denne database ikke i litteratursøgningen. CINAHL plus with full text 2 er en betalingsdatabase, der indekserer artikler fra mere end 4900 tidsskrifter (20), omhandlende sygepleje samt beslægtede emner, heriblandt jordemodervirksomhed (14). Databasen stiller kvalitetskrav til de indekserede artikler, der derfor på forhånd er vurderet egnede af et videnskabeligt panel (14). Databasens styrke ligger indenfor den kvalitative forskning, men anvendes, på trods heraf, i litteratursøgningen for at sikre at al relevant litteratur fremkommer ved søgningen. Der foretages en systematisk litteratursøgning, på sammenhængen mellem igangsættelse af lav- risiko gravide grundet postterm graviditet og komplikationer i forbindelse hermed. Der udarbejdes en, for problemformuleringen, relevant søgeprofil ud fra temaerne: igangsættelse, efter termin, ukompliceret graviditet, risici samt afventende holdning. Søgningen er foretaget på engelsk, med anvendelse af flere forskellige søgeord under hvert tema (bilag 1). Under udviklingen af søgeprofilen, tages højde for følgende inklusionskriterier: Inklusionskriterier markeret med * er resultatet af løbende modifikationer heraf grundet frugtesløse søgninger. Nogle af de oprindelige inklusionskriterier er helt udtaget af søgningen. Se bilag 1 for de oprindelige inklusionskriterier (bilag 1). Ukompliceret graviditet Igangsættelse efter GA 40+0* Afventning af spontan fødsel max. til GA 42+0 Studier udført i industrialiserede lande Publikationsår max. 15 år tidligere end litteratursøgningen* 1 En anden anvendelig søgedatabase med relevans for søgning af evidens indenfor det sundhedsvidenskabelige område. 2 Culmulative Index to Nursing and Allied Literature. 8

13 Studier publiceret på dansk, engelsk, norsk og svensk Inklusionskriterierne anvendes for at finde frem til de mest relevante studier til belysningen af problemformuleringen. Der søges studier der belyser problemstillingen ud fra en intervention og befolkning der tilnærmelsesvis minder om danske forhold. Dette har til formål, at projektets resultater, om muligt, kan anvendes i dansk praksis. Der søges kun på studier publiceret på dansk, engelsk, norsk og svensk, da oversættelse af studier ikke er en mulighed grundet projektets begrænsede omfang. Studier der er publiceret for mere end 15 år siden er ekskluderet, da der formodes at være sket en forandring over tid. Eksempelvis er den danske gennemsnitsalder ved graviditet steget over tid (13), hvorved et ældre studies population muligvis ikke vil være sammenlignelig med den nuværende befolkning. Søgestrategi I litteratursøgningen anvendes både emnesøgning og fritekstsøgning. Fordelen ved emnesøgning er, at man finder artikler der, af andre, allerede er definerede som omhandlende det søgte emne. Ulempen er, at de nyeste artikler omhandlende emnet muligvis endnu ikke er gennemlæst og indekseret i emner, hvorfor der i projektet også anvendes fritekstsøgning, således at også de nyeste artikler findes. Da projektet søger at belyse en eventuel årsagssammenhæng mellem igangsættelse af postterm lav- risiko graviditet og føtale og maternelle komplikationer, findes det relevant at søge besvarelse gennem randomiserede, kontrollerede forsøg (herefter RCT) (17). Da søgningen ikke fremkom med anvendelige studier, udvides søgningen også til kohorter, da disse også kan anvendes hertil, men er lavere placeret i evidenshierakiet (17). Da mængden af fremkomne relevante studier var lille, søgtes slutteligt uden forbehold for studiedesign. Gennem forskellige søgninger, med modificerede inklusionskriterier samt sænkning af krav til studiedesign, findes i alt 619 muligt relevante undersøgelser (se bilag 1). Disse gennemgås på titelniveau, hvorved der ekskluderes 307 undersøgelser. Dernæst gennemlæses abstract på de resterende 312 undersøgelser, hvoraf 176 ekskluderes da de blandt andet ikke anvendte en population af lav- risiko gravide. I de resterende 136 undersøgelser gennemlæses metodeafsnittet, hvorved 131 ekskluderes, blandt andet fordi de igangsatte før GA 40. I alt findes 5 relevante undersøgelser der inddrages i projektet. 9

14 For at sikre at alle relevante undersøgelser er fremkommet ved søgningen, foretages en kædesøgning (14), hvor referencelister gennemgås på relevante studier. Yderligere er foretaget citationssøgning, hvor nyere studier der referere til relevante studier fremkommer. Ved disse søgninger fremkommer ingen relevante undersøgelser, hvorfor det vurderes at litteratursøgningen er tilpas ekstensiv. Anvendt empiri Via litteratursøgningen er fremkommet 4 retrospektive kohorter, samt en retrospektiv case- control undersøgelse, der her præsenteres kort. Is induced labour in the nullipara associated with more maternal and perinatal morbidity?, af D. Selo- Ojeme, C. Rogers, A. Mohanty, N. Zaidi, R. Villar samt P. Shangaris, er en retrospektiv kohorte, publiceret, i 2010, i tidsskriftet materno- fetal medicine i England ( studiet benævnes herefter Selo- Ojeme) (21). Exploring the risks associated with induction of labour: a retrospective study using the NIMATS database af C. Duff og M. Sinclaire, en retrospektiv kohorte, er publiceret i 1999 i tidsskriftet Journal of Advanced Nursing i Irland (studiet benævnes herefter Duff) (22). The Influence of Changing Post- Term Induction of Labour Patterns on Severe Neonatal Morbidity af V. Allen, A. Stewart, C. O`Connell, T. Baskett, M. Vincer og A. Allen, er en retrospektiv kohorte, der er publiceret i Canada i tidsskriftet Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada i 2011 (studiet benævnes herefter Allen) (23). Induction of labor compared to expectant management in low- risk women and associated perinatal outcomes af Y. Cheng, A. Kaimal, J. Snowden, J. Nicholson samt A. Caughey, er en retrospektiv kohorte, publiceret i USA, i tidsskriftet American Journal of Obstetrics& Gynecology, i 2012 (studiet benævnes herefter Cheng) (24). Influence of labor induction on obstetric outcomes in patients with prolonged pregnancy: a comparison between elective labor induction and spontaneous onset of labor beyond term af B. Bodner- Adler, K. Bodner, N. Pateisky, O. Kimberger, K. Chalubinski, K. Mayerhofer og P. Husslein, er en case- control undersøgelse, publiceret i 2005, i tidsskriftet The Middle European Journal of Medicine i Østrig (studiet benævnes herefter Bodner- Alder) (25). 10

15 Projektets opbygning Som tidligere nævnt er der ved modifikation af en tjekliste designet til vurderingen af retrospektive kohorter (26), udformet et skema hvori der redegøres for de, for analyse og vurdering, relevante informationer fra studierne. Således er det forsøgt tydeliggjort hvorledes der analyseres generelt på tværs af alle studier. Altså vil analyse af eksempelvis studiepopulationen foregå generelt for alle studier på en gang, dog vil der ved store forskelle studierne imellem blive analyseret dybere på et enkelt studie, hvor det vurderes nødvendigt for forståelsen af studierne. Den ene del af skemaet vil være at finde inden den generelle analyse af studiernes validitet, hvorimod den del af skemaet der indeholder resultaterne vil blive fremstillet i forbindelse med analysen heraf for at øge læsevenligheden og overblikket. Analyse I følgende afsnit vil der gennem det modificerede skema redegøres for de mest relevante aspekter af studiet. Efterfølgende vil der analyseres generelt, på tværs af studierne ved hjælp af føromtalte skema. Slutteligt vil også resultaterne blive redegjort i skemaform, med efterfølgende analyse heraf. Redegørende skema Studie Selo- Ojeme 2010 Allen 2011 Cheng 2012 Bodner- Adler 2005 Duff 2000 Design Retrospektiv matched kohorte Retrospektiv kohorte Retrospektiv kohorte Studiet defineres som værende en restrospektiv case- control, men vurderes til at være en retrospektiv matched kohorte. Retrospektiv kohorte 11

16 Studie Selo- Ojeme 2010 Allen 2011 Cheng 2012 Bodner- Adler 2005 Duff 2000 Formål At konstatere forskelle i føtomaternelle outcomes ved henholdsvis igangsat og spontan fødsel blandt førstegangsføde nde til termin At estimere indflydelsen af ændret praksis ved post- term igangsættelse, på alvorlig neonatal morbiditet At undersøge associationen mellem igangsættelse og perinatalt outcome At fastslå effekten af igangsættelse på perinatalt outcome og kvantificere risikoen for sectio i forbindelse med igangsættelse af post- term graviditet At identificere hvorvidt der er klinisk evidens til at understøtte en praksis med elektiv igangsættelse ved post- term graviditet Populations- størrelse /kohorte/kontrol eksponerede: 403 ueksponerede: 806 efter implementering af procedure: referencegruppe : 4171 eksponerede: 65,831 ueksponerede: 4,266 eksponerede: 205 ueksponerede: 205 eksponerede: 1008 ueksponerede: 2254 Ja (95%- CI) Ja (95%- CI) Ja (95%- CI) Nej Nej Anvendes konfidens- interval? Database Hospitalets elektroniske optegnelser, samt kliniske notater. Nova Scotia Atlee Perinatal Database. Vital Statistics Natality birth certificate registry, 2003 versionen. Hospitalets elektroniske obstetriske database. Northern Ireland Maternity System/ NIMATS 12

17 Selo- Ojeme 2010 Allen 2011 Cheng 2012 Bodner- Adler 2005 Duff 2000 Outcomes valgt på forhånd? Studie Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Intervention veldefineret? /metode/dosis/timing /Elektiv igangsættelse, med Prostaglandin E2 (herefter PGE2) tabletter vaginalt hver 6. time, max. 4 doser ved ingen effekt sectio uklart om kvinderne har været indlagt under hele forløbet, /ukendt dosis /GA 41+5, beregning ukendt /Igangsættelse /ukendt /GA 40, beregnings- metode ukendt /Igangsættelse /ukendt /GA , overensstemmel se kræves mellem beregning ud fra sidste menstruation (herefter LMP) og klinisk/obstetris k vurdering (ikke nærmere beskrevet) /Elektiv igangsættelse, anvendt CTG før og efter. Ved Bishop under 4: et PGE2 vaginalindlæg, uden held behandles dagen efter som bishop over 4 Bishop over 4: to PGE2 suppositorier. Max. to døgn uden effekt - sectio /vaginalindlæg 10 mg., suppositorier 3 mg. /Elektiv igangsættelse /ukendt /GA 40, der anvendes UL- beregnet termin. GA ved UL ikke oplyst. /GA 41+3, overensstemm else kræves mellem LMP og UL før GA 20 13

18 Studie Selo- Ojeme 2010 Allen 2011 Cheng 2012 Bodner- Adler 2005 Duff 2000 Outcomes velbeskrevet? Ja Ja Ja Ja Ja 0. para Singleton graviditet Elektivt igangsat (grundet postterm) GA 40+5 Igangsat fødsel ved GA 40 Beboer i Nova Scotia Singleton graviditet Hovedstilling 0. para Singleton graviditet Hovedstilling Levende barn Fødsel ved GA (i projektet anvendes dog kun fra GA 41) Elektivt igangsat v. GA 41+3 Lav- risiko graviditet Singleton graviditet Hovedstilling Ukompliceret graviditet Fødsel ved GA 40 Inklusionskriterier 14

19 Studie Selo- Ojeme 2010 Allen 2011 Cheng 2012 Bodner- Adler 2005 Duff 2000 Eksklusionskriterier Flerfold Tidligere uterin operation Føtal abnormalitet IUGR Oligohydramnios PROM Ikke hovedstilling Blødning i grav Større medfødte misdannelser Sectio antea Pregestationel hypertension Pregestationel diabetes Signifikant gestationel hypertension (proteinuri, HELLP eller eklampsi) Manglende info om hvorvidt der var igangsat. Kronisk hypertension Diabetes GDM Placenta prævia Kun eksponerede: Gestationel hypertension Misdannet barn, diabetes, hypertension, sectio antea PROM Andre medicinske eller obstetriske risikofaktorer. Indikation for igangsættelse andet end prolongeret graviditet Preeklampsi Pregestationel maternel sygdom Insulinkrævende GDM Preeklampsi Eklampsi Oligohydramnios Polyhydramnios Ja/Nej Ja/Ja Nej/Nej Nej/Nej Ja/Ja Beskrivelse af ekskluderede antal/årsag? 15

20 Studie Selo- Ojeme 2010 Allen 2011 Cheng 2012 Bodner- Adler 2005 Duff 2000 Anvender studiet en kontrolgruppe? Ja spontan fødsel, GA mellem Eksponerede fra , før indførelse af procedure med igangsættelse eller monitorering efter GA 41, anvendes som kontrolgruppe dog anvendes kun igangsatte. Ja spontant fødende samt igangsatte grundet indikationerne: Gestationel hypertension, Preeklampsi, Eklampsi, Oligohydramnios og Ja spontan fødsel, GA > 41 Ja spontan fødsel, GA > 40 Polyhydramnios. Nej (Ja) Ja Nej Ja Anvendes ens ekslusionskriterier i begge grupper? Anvendes intern kontrolgruppe? Ja Ja Nej. Dette er dog rimeligt ift. studiets formål. Der redegøres for dette i analyseafsnit Ja, dette beskrives dog kun i abstract Ja 16

21 Studie Selo- Ojeme 2010 Allen 2011 Cheng 2012 Bodner- Adler 2005 Duff 2000 Nej Nej Nej Nej Nej Anvendte variabler: Anvendte variabler: Anvendte variabler: Anvendte variabler: Anvendte variabler: Alle relevante variabler sammenlignet? Alder BMI Etnicitet Rygerstatus GA Alder Rygerstatus Prægestationel vægt 90 kg Lav socioøkonomisk klasse Tidligere lav fødselsvægt Tidligere dødsfødsel Tidligere neonatal død GA Fødselsvægt Barnets køn Alder Etnicitet Uddannelse i år Vægtøgning under graviditet Antal svangre kontroller Alder Paritet Paritet GA Fødselsvægt 17

22 Studie Selo- Ojeme 2010 Allen 2011 Cheng 2012 Bodner- Adler 2005 Duff 2000 Kontrolgruppen sammenlignelig med kohorten? Ja Nej reference- gruppen er tidsmæssigt forskudt, hvorfor populationen kan have ændret sig over tid. Med tiden er prægravid vægt øget, medicinske komplikationer reduceret, fødsel i GA øget og GA 42 reduceret. Resultaterne er dog justeret for alle anvendte variabler. Uvist, men der justeres for alle anvendte variabler i alle resultater. Dog ekskluderes visse komplikationer ikke fra kontrolgruppen, dette berøres i analysen Uvist, da der kun er matched for paritet og alder Nej, forskel i GA og fødselsvægt i GA Risiko for bias? Ja, grundet confounders, samt risiko for seleksionsbias Ja, grundet confounders Ja, grundet confounders, samt risiko for seleksionsbias Ja, grundet confounders, samt risiko for selektionsbias Ja, grundet confounders Alle kendte confounders identificeret? Nej Nej Nej Nej Nej Samlet vurdering Dette studie bør kun anvendes med stor varsomhed, eventuelt kun videns- genererende. Dette studie bør kun anvendes med stor varsomhed, eventuelt kun videns- genererende. Dette studie bør kun anvendes med stor varsomhed, eventuelt kun videns- genererende. Dette studie bør kun anvendes med stor varsomhed, eventuelt kun videns- genererende. Dette studie bør kun anvendes med stor varsomhed, eventuelt kun videns- genererende. 18

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

At komplicere det ukomplicerede.

At komplicere det ukomplicerede. Eva Rydahl Lektor, jordemoderudd. Professionshøjskolen Metropol Ph.d Studerende, Aarhus Universitet - ET DEBATOPLÆG OM DEN DANSKE FØDSELSOMSORG 1997-2014 At komplicere det ukomplicerede. Kan det handle

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Graviditas prolongata - Kvindens valg? INDHOLDSFORTEGNELSE

Graviditas prolongata - Kvindens valg? INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Problemafgrænsning... 7 1.4 Metode... 8 1.4.1 Litteratursøgning... 9 2. Begrebsafklaring... 11 2.1 Lav-risiko gravid... 11 2.2 Graviditas

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Confounding. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Confounding. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social medicin Confounding Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 28. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Syntocinon til vestimulation i Danmark

Syntocinon til vestimulation i Danmark Syntocinon til vestimulation i Danmark Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning TOF, Middelfart, 4.-5. nov. 2011 Syntocinon: et high-alert medikament 2008: Institute

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Epidemiologisk forskning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet mv@soci.au.dk At belyse en videnskabelig hypotese ved

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ambulant igangsættelse en sikker og tryg løsning?

Indholdsfortegnelse. Ambulant igangsættelse en sikker og tryg løsning? Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Problemformulering... 6 3. Mål og formål... 6 3.1 Mål... 6 3.2 Formål... 7 3.3 Afgrænsning... 7 3.4 Begrebsafklaring... 7 4. Teori og metode... 8 4.1 Struktur...

Læs mere

!"#$%&$'(&$')*('+',-./*01'

!#$%&$'(&$')*('+',-./*01' !"#$%&$'(&$')*('+',-./*01' 23'4567*0#$8$#)*93'#:'53'/3-33*'.*%'($5"+.*'+'53':*/3$*' ($5"+.+3*3*%'/#:'85//*$*$'3*$:+%/.53#*%;':*.'7+%.*0-/%+%(' /#:':5%%*'?#

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Epidemiologisk evidens og opsummering

Epidemiologisk evidens og opsummering Epidemiologisk evidens og opsummering Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. juni 2014 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Studie nr. Navn Hold Dato JM11F107 Helle Christensen JM11V 9. april 2014 JM11F115 Majken Hjerrild Bertelsen JM11V 9. april 2014

Studie nr. Navn Hold Dato JM11F107 Helle Christensen JM11V 9. april 2014 JM11F115 Majken Hjerrild Bertelsen JM11V 9. april 2014 Studie nr. Navn Hold Dato JM11F107 Helle Christensen JM11V 9. april 2014 JM11F115 Majken Hjerrild Bertelsen JM11V 9. april 2014 Jordemoderfaglig problemstilling: I Anbefalinger for svangeromsorgen står,

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Hindeløsning som igangsættelse af fødslen

Hindeløsning som igangsættelse af fødslen Hindeløsning som igangsættelse af fødslen Den 2. juni 2016 Udarbejdet af Sofie Vejby Lindquist & Sophia Melander Vexø Nielsen Hold: F2013 Vejleder: Margrethe Nielsen Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen

Læs mere

Målsætning. Vurdering af epidemiologiske undersøgelser

Målsætning. Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Målsætning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet At belyse en videnskabelig problemstilling ved at indsamle, analysere

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Epidural og amning. - er der en sammenhæng? Eksamensprojekt i jordemoderkundskab, bachelorprojekt 14. Modul, Hold E2012 Professionshøjskolen Metropol

Epidural og amning. - er der en sammenhæng? Eksamensprojekt i jordemoderkundskab, bachelorprojekt 14. Modul, Hold E2012 Professionshøjskolen Metropol Epidural og amning - er der en sammenhæng? Eksamensprojekt i jordemoderkundskab, bachelorprojekt 14. Modul, Hold E2012 Professionshøjskolen Metropol Nicoline Niemeier Vejleder: Rikke Bodenhoff Dato: 23/12-2015

Læs mere

Håndtering af PROM i et jordemoderfagligt perspektiv

Håndtering af PROM i et jordemoderfagligt perspektiv Håndtering af PROM i et jordemoderfagligt perspektiv Maria Lundbo Marie Badsberg Dittmer Signe Brems Kristensen Hold J09v Modul 14 Bacheloropgave 6. juni 2012 Vejledere: Lene Toxvig Margrethe Møller University

Læs mere

Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang?

Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang? Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang? Risici for barnet ved ikke-medicinsk indiceret fødsel < uge 39+0 Tværfagligt Obstetrisk Forum 1/11-14 Julie Glavind, hoveduddannelseslæge,

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

3 typer. Case-kohorte. Nested case-kontrol. Case-non case (klassisk case-kontrol us.)

3 typer. Case-kohorte. Nested case-kontrol. Case-non case (klassisk case-kontrol us.) EPIDEMIOLOGI CASE-KONTROL STUDIER September 2011 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Case kontrol studie 3 typer Case-kohorte Nested case-kontrol Case-non case (klassisk

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering Temaeftermiddag Hjemmefødsler 23.11.2010 Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen Motivation Opgavens struktur

Læs mere

Maia Grønbæk afsnit: 6.2.2, 6.3.5, 6.6.1, 6.6.2, 7.1, 7.1.1. antal anslag: 18.675

Maia Grønbæk afsnit: 6.2.2, 6.3.5, 6.6.1, 6.6.2, 7.1, 7.1.1. antal anslag: 18.675 I henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 1016 af 24/08/2010 bekræfter undertegnede med min underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. 19,

Læs mere

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Informationsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 19. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder Ulrik Schiøler Kesmodel Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder 1. Selektionsproblemer 2. Informationsproblemer 3. Confounding Generelle overvejelser I Det estimat for hyppighed, som vi måler

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Selektionsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om Præcision:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital 2006-2010 -set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika H2: Svangreomsorg og kommunikation Marianne Brehm Christensen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

NÅR VANDET GÅR. Pernille Rosengaard Madsen Julie Vestergaard Streton Maja Naomi Zchout

NÅR VANDET GÅR. Pernille Rosengaard Madsen Julie Vestergaard Streton Maja Naomi Zchout NÅR VANDET GÅR Et kvantitativt bachelorprojekt om håndteringen af PROM til termin Udarbejdet af: Pernille Rosengaard Madsen Julie Vestergaard Streton Maja Naomi Zchout Bachelorprojekt i Jordemoderkundskab

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen kob Grove 13. februar, 2006 Program Confounding og effektmodifikation Hvad er confounding Hvad er effektmodifikation Er der confounding eller effektmodifikation

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Introduktion til epidemiologi

Introduktion til epidemiologi Introduktion til epidemiologi Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet It og sundhed l 9. april 2015 l Dias

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering 1 Indledning Baggrunden for iværksættelse af dette udviklingsprojekt er dels et ønske om at videreudvikle de sygeplejetiltag, der aktuelt tilbydes mennesker med diabetes (fremover kaldet diabetikere),

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Studiedesigns: Case-kontrolundersøgelser

Studiedesigns: Case-kontrolundersøgelser Studiedesigns: Case-kontrolundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. maj 2016 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

PRESSETRANG FØR ORIFICIUM ER UDSLETTET

PRESSETRANG FØR ORIFICIUM ER UDSLETTET PRESSETRANG FØR ORIFICIUM ER UDSLETTET - En undersøgelse af en jordemoderfaglig praksis med reponering af kant og vejledning af fødende i ikke at presse, før orificium er udslettet. Bachelorprojekt af

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Vestimulation med S-drop

Vestimulation med S-drop Vestimulation med S-drop - en undersøgelse af grundlaget for dansk praksis af Trine Nørgård Kruse Bacheloropgave, 14.modul december 2012 Vejleder: Eva Rydahl Anslag: 76.782 Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

TVUNGEN TIDLIG UDSKRIVELSE

TVUNGEN TIDLIG UDSKRIVELSE TVUNGEN TIDLIG UDSKRIVELSE KONSEKVENSER OG KVINDERNES ØNSKER Lotte Gregers og Hanne Albrecht Sylvest Munk 7. semester Eksamensprojekt i Jordemoderkundskab, Bachelorprojekt Maj 2011 Vejleder: Signe Beck

Læs mere

Igangsættelse & Postpartum blødning

Igangsættelse & Postpartum blødning En undersøgelse af evidensen vedrørende sammenhængen mellem Igangsættelse & Postpartum blødning - hos lav-risiko gravide, over termin. Bachelorprojekt i Jordemoderkundskab, Modul 14 Jordemoderuddannelsen,

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Søgeprotokol for national klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang)

Søgeprotokol for national klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang) Søgeprotokol for national klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang) Baggrund søgetermer Inklusions- og eksklusionskriterier PICO 1: Hvornår skal man tilbyde vestimulering

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 28. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Epidemiologiprojekt Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Problemformulering Er der nogen sammenhæng mellem alkohol og rygning under graviditet og spædbarnsdødelighed samt alkohol og rygning under

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Igangsættelser. Kvalitetssikring i obstetrikken. Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010

Igangsættelser. Kvalitetssikring i obstetrikken. Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010 Kvalitetssikring i obstetrikken Igangsættelser Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010 Ole Bredahl Rasmussen, Herning Kirsten Marie Schiøtt, Horsens Hvad kan I vente jer? Hvad er kvalitetssikring?

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Litteraturgennemgang SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Wulf, Judith A. Evaluation og seizure observation and dokumentation Tidsskrift, år: Checkliste udfyldt af: Trine Arnam-Olsen

Læs mere