Skive Byråd Torvegade Skive. Skive Kommunes reference:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613"

Transkript

1 Skive Byråd Torvegade Skive Skive Kommunes reference: TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse 1 fører tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland, om en vejledende udtalelse om, hvorvidt kommunen lovligt kan yde støtte, i form af et rentefrit lån, til foreningen Skive Trav. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Skive Kommune lovligt vil kunne yde støtte til Skive Trav. Gives støtten i form af det omhandlede lån, skal det gives under sådanne betingelser, at kommunen sikrer sig, at de kommunalt ydede værdier kun kan anvendes til lovlige kommunale formål, også efter at den støtteberettigede virksomhed ophører, eller aftalens forudsætninger på anden måde brister. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Det fremgår af sagen, at det areal, hvorpå væddeløbsbanen i Skive er beliggende tilhører kommunen. Kommunen indgik i 1970 en lejeaftale med A/S Nordvestjydsk Væddeløbsbane (senere ændret til ApS Nordvestjydsk Væddeløbsbane) om leje af arealet frem til Det fremgår af lejeaftalen, at det er en forudsætning, at A/S Nordvestjydsk Væddeløbsbane i henhold til sin formålsparagraf overlader det lejede til den væddeløbsforening i Skive, som har totalisatorbevilling til afholdelse af hestevæddeløb. Lejer er efter kontrakten forpligtet til at holde arealet STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /583 SAGSBEHANDLER: TIMMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010.

2 i ordentlig stand, og kommunen er til enhver tid berettiget til at stille krav om en efter kommunens skøn fornøden vedligeholdelse, herunder af friarealerne. Det lejede areal er efterfølgende blevet udvidet, fordi aktiviteter på travbanen er blevet udvidet. ApS Nordvestjysk Væddeløbsbane har efterfølgende lejet arealet ud til foreningen Skive Trav. Skive Trav er en forening, der har til formål at afvikle væddeløb og formidle serviceydelser til hesteejere, trænere, dyrlæger og andre virksomheder med tilknytning til Skive Trav. Det fremgår af vedtægterne for foreningen, at et eventuelt overskud skal bruges til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler. Foreningen har en større omsætning dels på totalisator spil og dels på gennemfakturering af ydelser til hestesportens deltagere, fx i form af startgebyrer og præmier. For at travbanen fortsat kan få tildelt det antal løb, der er i dag, er det nødvendigt med en udvidelse af banen til en 1000m bane. En udvidelse af banen vil være til gavn for alle virksomheder/private, som benytter banen, det vil sige er aktive udøvere af sporten, og det sikres samtidig, at der er et kulturelt tilbud til kommunens borgere og til turisterne. En stor del af tilskuerne til løbene kommer fra en radius af 30 km fra travbanen, men der kommer også en del turister i højsæsonen. På en almindelig løbsdag er der ca besøgende og på en stor løbsdag cirka det dobbelte. Travbanen er beliggende i Skives sydlige udkant ved en kommunal skov, som har stor rekreativ betydning for byens borgere. Travbanen har stor betydning for en del af kommunens borgerne, som besøger travbanen, ligesom travbanen også er en attraktion for turister, der besøger området. Det er en folkeforlystelse for byens borgere dels at se travløb og dels at spille med. Travbanen bliver af mange opfattet som en kulturel institution i kommunen. Der er i Skiveområdet stor interesse for heste og hestesport, og det er en del af en visionsproces at gøre Skive til centrum for hestesport eller til et heste-mekka. I den forbindelse anses travbanen for at være et fyrtårn, som er med til at tiltrække og fastholde bl.a. kompetente trænere og instruktører. Skive Trav har ved brev af 22. juni 2009 søgt Skive Kommune om et rentefrit lån på 4,5 mio. kr. til udvidelse af travbanen. SIDE 2

3 Det fremgår blandt andet af Skive Travs brev til Skive Kommune, at finansiering og drift af de enkelte travbaner sker via indtægter fra leje af stalde, spilleomsætning i almindelighed og ved tilskud fra Danske Spil via HFF (Hestesportens Finansierings Fond). Skive Trav har en forventning om at komme i betragtning til et tilskud eller et rente- og afdragsfrit lån fra HFF indenfor en 5-8 årig periode. Det fremgår af ansøgningen, at lånet skal anvendes til realisering af baneudvidelse. Det skal i den gældende lejeaftale indskrives, at Skive Trav betaler en lejeafgift på kr ,00 pr. år i 45 år, og at lånet kan indfries, når udbetaling fra HFF finder sted, eller når Skive Trav ønsker indfrielse. Statsforvaltningen forstår dette således at Skive Trav skal betale en årlig lejeafgift på kr. til Skive Kommune. Det fremgår af vedtægterne for Skive Trav (Skive Væddeløbsforening), 3, 15 og 16 at: 3. Foreningens formål er på grundlag af totalisatorbevilling at afholde travløb i Skive samt at formidle serviceydelser til hesteejere, for trænere, dyrlæger og andre virksomheder med tilknytning til Skive Trav i Skive 15. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler. 16. Et eventuelt overskud ved foreningens afvikling anvendes primært overensstemmende med foreningens formålsbestemmelse til gavn for fortsat afholdelse af travløb i Skive eller med sådanne aktiviteter, nødvendige finansieringer og kapitalanlæg. Midler, der ikke anvendes overensstemmende hermed skal anvendes til almennyttige formål i hjemstedskommunen. Skive Kommune sendte den 3. januar 2011 vedtægterne for ApS Nordvestjydsk Væddeløbsbane til statsforvaltningen. Det fremgår blandt andet heraf: 3. Selskabets formål er at bortforpagte eller udleje væddeløbsbanen til forening eller anden sammenslutning under betegnelsen Nordvestjydsk Væddeløbsforening, som har opnået myndighedernes tilladelse til afholdelse af væddeløb med tota- SIDE 3

4 lisator, og i øvrigt andre formål, og derigennem virke til fremme for den lettere hesteavl. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 4. Beslutning om fordeling af evt. overskud. 15. Regnskabet opgøres overensstemmende med ordentlig forretningsbrug og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelsen af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling. Retsgrundlag: 3, stk. 1 og 3 samt 5 i lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006 om lokale totalisatorspil er sålydende: 3. Ved totalisatorspil i forbindelse med hestevæddeløb, hundevæddeløb og kapflyvninger med brevduer skal der af indskudssummerne anvendes følgende andele til gevinster til spillerne: 80 pct. ved vinder- og pladsspil. Mindst 65 pct. ved kombineret spil bortset fra V5- og V6- spil. 59 pct. ved V5- og V6-spil. Stk. 3. Resten af indskudssummerne efter fradrag af afgiften til statskassen tilfalder bevillingshaveren, jf. dog Såfremt bevillingshaverens overskud af totalisatoren udgør et væsentlig større beløb, end det må anses for rimeligt til anvendelse til bevillingshaverens egne formål og til de formål, bevillingshaveren naturligt støtter, kan toldog skatteforvaltningen betinge udstedelse af totalisatorbevilling af, at der af bevillingshaveren afgives et efter forhandling med denne af told- og skatteforvaltningen fastsat beløb til anvendelse i almenvelgørende eller andet almennyttigt øjemed. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i styrelsesloven. Til disse regler hører blandt andet kommunalfuldmagtsreglerne. Som del af kommunalfuldmagtsreglerne gælder en uskreven hovedregel om, at en kommune er afskåret fra at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed, med mindre der foreligger lovhjemmel hertil. En kommune SIDE 4

5 må som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel drive erhvervsvirksomhed eller yde støtte til erhvervsvirksomhed. Kommunalfuldmagtsreglerne kan under visse betingelser give kommunerne adgang til at stille indretninger, varer og tjenesteydelser (f.eks. arbejdskraft, økonomiske tilskud, lån, garantistillelse) til rådighed for f.eks. foreninger. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur antaget, at en kommunes adgang til efter kommunalfuldmagtsreglerne at gennemføre foranstaltninger blandt andet er afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Almennyttekriteriet indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, som har sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, og som kommer alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere, f.eks. unge eller ældre, til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. Det er endvidere antaget, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan tildele ydelser til enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kriterier. Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen lovligt varetage opgaver med henblik på at støtte borgenes mulighed for fritidsaktiviteter, herunder aktiviteter af generel kulturel karakter eller almindelige folkeforlystelser. Det er derfor for eksempel almindeligt antaget, at fremme af idrætslivet, kultur og turismen i kommunen er lovlige kommunale formål. 2 Det er statsforvaltningens opfattelse, at afholdelse af travløb efter omstændighederne kan være et sådant kulturelt formål, som kommunen kan yde støtte til. Statsforvaltningen finder endvidere, at Skive Kommune kan have lovlige turistmæssige interesser i, at der findes en travbane i Skive Kommune, ligesom det for travsporten kan have en positiv betydning at der afholdes travløb i kommunen. 2 Se f. eks. Karsten Revsbeck m.fl., Kommunalret, 2. udgave 2005, s. 19 m.fl. SIDE 5

6 Skive Trav er en forening der har som sit hovedformål at afholde travløb. Et eventuelt overskud i foreningen skal som udgangspunkt gå til foreningens fortsatte virke. Er der herefter fortsat overskud, anvendes dette efter generalfor-samlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler. Ved afvikling af foreningen skal et eventuelt overskud primært skal anvendes i overens-stemmelse med foreningens formålsbestemmelse. Det er herefter statsforvaltningens opfattelse, at foreningen ikke har et erhvervsøkonomisk formål. Foreningen har ganske vist en betydelig omsætning, dels i forbindelse med udbetaling af præmier til deltagerne i travløbene og dels i form af totalisatorspillet, som foreningen driver i forbindelse med afholdelse af travløb. Dette har dog efter statsforvaltningens opfattelse ikke betydning for vurderingen af om der er tale om en forening med et erhvervsøkonomisk formål. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at det via foreningens vedtægter samt lovgivningen er afgrænset hvor stor en del af overskud ved totalisatorspil, der kan gå til bevillingshavers egne forhold. Statsforvaltningen finder herefter, at Skive Kommune lovligt vil kunne støtte Skive Trav. Gives støtten i form af det omhandlede lån skal det gives under sådanne betingelser, at kommunen sikrer sig, at de kommunalt ydede værdier kun kan anvendes til lovlige kommunale formål, også efter at den støtteberettigede virksomhed ophører, eller aftalens forudsætninger på anden måde brister. I øvrigt Statsforvaltningen bemærker, at man har forudsat, at det ved Skive Kommunes indgåelse af lejemål med ApS Nordvestjydsk Væddeløbsbane er sikret, at det lejede kun anvendes til lovlige kommunale formål. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse /Malene Kleist SIDE 6

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere