Lovforslag Skattereform - Forårspakke Personskat m.v. 22. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009"

Transkript

1 Lovforslag Skattereform - Forårspakke april 2009

2 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til kr. og til kr. (2010-niveau) i Bundskatten sænkes med 1,5%. Beskæftigelsesfradraget øges gradvist fra 4,25% (max kr.) til 5,6% (max kr.) i Skatteloftet sænkes fra 59% til 51,5% (ekskl. AM-bidrag og kirkeskat). Der indføres et bundfradrag på kr. for ægtepar for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget. Fjernelse af bundfradraget på 500 kr. ved gaver til velgørende foreninger. Kompensationen fastholdes for daglig befordring ved indkomst under kr. samt for lang befordring. Aldersgrænsen for hævning af kapitalpension forhøjes med 5 år. Skattesatsen på aktieindkomst på indtil kr. nedsættes fra 28% til 27%. Skattesatsen på aktieindkomst over kr. nedsættes til 42%. Kildeskatten på udbytte og den begrænsede skattepligt på udbytter nedsættes fra 28% til 27%. Hvornår / 2011 Fra Fra 2012 Fra 2012 For pensionsordninger, som ikke dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende er afgiftsberigtiget 2010 (42%) / 2012 (27%) Fra den 1. januar

3 Kort overblik - Skærpelser Fradragsværdien på nettorenteudgifter, der overstiger kr. for ægtepar, sænkes fra 33,5 til 25,5%. Fradragsværdien for ligningsmæssige fradrag nedsættes fra 33,5% til 25,5%. Der indføres en kompensationsordning, der sikrer mod tab i forbindelse med reduktion i skatteværdien af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag. Kompensationsordningen opgøres samlet for ægtepar. Bortfald af skattebegunstigelse for medarbejderobligationsordninger og 15%-reglen ved individuelle aktieordninger. Loft over fradrag for indbetalinger til rateopsparing og til ophørende livrenter på kr. pr. år (2010-niveau), men ikke for livsvarige livrenter. En midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger. De nærmere detaljer herom fastlægges først senere. En multimediebeskatning på kr. pr. person. Fradraget for rejseudgifter begrænses til kr. om året (2010-niveau). Miljøtillæg på firmabiler. Beløbsgrænserne fastfryses i et år, hvilket betyder, at beløbssatserne for 2010 er de samme som for For 2011 sker der igen en regulering af beløbssatserne. Resultatet er, at reguleringen fra 2009 til 2010 mistes permanent. Arbejdsmarkedsbidrag på 8% skal betales af alle, som er skattepligtige til Danmark. Hvornår Gradvist fra 2012 til 2019 Gradvist fra 2012 til 2019 Fra 2012 I 2010 Fra

4 Vores kommentarer til væsentligste forhold Loft over indbetalinger til ratepensionsordninger og ophørende livrenter på kr. pr. år samt udligningsskat på indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger som f.eks. rateordninger, livrenter og tjenestemandspensioner. Kommentarer Loftet på kr. (2010-niveau) gælder for ratepensionsordninger samt ophørende livrenter, men ikke livsvarige livrenter samt kapitalpensioner. Der gælder et maksimum på kr. (2010-niveau) for indskud på kapitalpensioner. Loftet gælder samlet for pensionsordninger i og uden for ansættelsesforhold. Når indbetalingen sker via arbejdsgiveren, kan der i alt indbetales op til kr. på en rateordning, da pensionsinstituttet vil indeholde AMbidrag af indbetalingen, så der herefter netto er kr. tilbage på pensionsordningen. Loftet på de kr. omfatter altså ikke de livsvarige livrenter på eget eller længstlevendes liv, hvorfor der fortsat kan indbetales på sådanne ordninger ud over grænsen på kr. om året. Loftet på de kr. har også virkning for allerede indgåede pensionsaftaler, hvis ikke betalingen er foretaget inden den 22. april Er der før den 22. april 2009 f.eks. indgået en aftale med et pensionsinstitut om en aftalt præmie- eller bidragsperiode på mindst 10 år, der rækker ind i 2010 og senere år, skal pensionsopspareren vælge ét af følgende alternativer: 1) at nedsætte indbetalingerne til ratepensionsordningen eller den ophørende livrente i 2010 og fremover til kr. eller mindre, uden at blive omfattet af efterbeskatningsreglerne 2) at den overskydende del indbetales på en livsvarig livrente 3) at indbetale det aftalte beløb i de kommende år, men ikke få fradrag for det overskydende beløb ud over de kr. Som et modstykke til dette beskattes beløbet ikke ved udbetalingen. Dog beskattes de tilskrevne renter. At nedsætte indbetalinger til ratepensionsordningen m.v. må nødvendigvis forudsætte, at pensionsaftalen giver mulighed for dette. Herudover er der indsat en række andre overgangsbestemmelser, som i nogle situationer giver mulighed for at opretholde fradragsretten i en overgangsperiode. Fradragsfordelingsreglerne ophæves for ophørende livrenter, rateforsikring og rateopsparing i pensionsøjemed. Loftet på kr. skal også gælde for selvstændige erhvervsdrivende, men først fra og med Til og med 2014 kan der fortsat indbetales indtil 30% af virksomhedens overskud. Herefter kan de selvstændige også kun indbetale ud over kr. om året, hvis indbetalingen sker til en livsvarig livrente. Reglerne om ophørspension, som giver selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for med fradragsret at anbringe op til ca. 2,5 mio. kr. på en ophørende livrente eller en rateordning ved ophør af virksomhed, opretholdes. I Skattekommissionens udspil til en skattereform blev der foreslået en udligningsskat på 8% af de indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger, der overstiger kr. årligt. Politisk er udligningsskatten ikke forhandlet på plads endnu, så de endelige detaljer kendes ikke. 3

5 Vores kommentarer til væsentligste forhold Multimedieskat, der omfatter telefon, computer og adgang til internet. Kommentarer Regeringen og Dansk Folkeparti har i den forgangne uge justeret aftalen om multimedieskatten og reduceret den skattemæssige værdi fra kr. til kr. årligt (2010-niveau). Multimedieskatten udløses, når en medarbejder får stillet multimedier det vil sige en telefon, en computer eller adgang til internettet til rådighed for privat benyttelse. Medarbejderen beskattes, hvad enten arbejdsgiveren stiller én eller flere multimedier til rådighed for medarbejderens private benyttelse. Medarbejderens private rådighed dækker, at andre personer i husstanden også har mulighed for at anvende de pågældende goder. Der er ikke mulighed for at modregne egne udgifter i de kr. længere. Det bemærkes, at multimediebeskatningen forudsætter, at de pågældende goder er til rådighed for medarbejderens private anvendelse. I praksis bevirker det, at hvis medarbejderen én gang tager et af goderne med hjem, er der en formodning for, at der er privat rådighed over godet, og derfor udløses beskatningen. Det forhold, at en medarbejder har en bærbar computer på arbejdspladsen, udløser ikke i sig selv beskatning. En skoles lærer kan derfor i ny og næ låne en af skolens computere med hjem med særligt programmel til brug for forberedelse på lige fod med lærebøger, uden at det udløser beskatning, da der vil være tale om ren erhvervsmæssig anvendelse. Det kræver, at der er støtte for, at computeren udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og at der kun er et begrænset antal computere til hjemlån på skolen. Spørgsmålet er, om muligheden for lån af computer er tilstrækkelig til at opfylde lærernes arbejdsmæssige behov i dagligdagen. Det bliver formentlig også vanskeligt at administrere reglerne i praksis. Lovforslaget giver endvidere mulighed for at udarbejde en tro og love erklæring for anvendelse af telefonen, når denne kun skal anvendes erhvervsmæssigt, eksempelvis medarbejdere med tilkaldevagt. Arbejdsgiveren får en kontrolforpligtelse, som kan opfyldes ved at få udtræk af specificerede lister på telefonopkald. Det bemærkes, at tro og love erklæringer ikke kan indgås for computeren og internetadgangen fra bopælen. Begge ægtefæller beskattes med kr., hvis de får stillet multimediet til rådighed af hver af deres arbejdsgiver. Reglen forventes at træde i kraft den 1. januar

6 Vores kommentarer til væsentligste forhold (Fortsat) Multimedieskat, der omfatter telefon, computer og adgang til internet. Kommentarer (Fortsat) For de såkaldte hjemme-pc ordninger, hvor der inden den 22. april 2009 er indgået aftale om, at medarbejderen skal betale arbejdsgiveren for at stille det pågældende gode til rådighed, og arbejdsgiveren afholder 25% af udgifterne, foreslås det, at reglerne om multimedieskat først har virkning fra indkomståret Medarbejderen vil dog blive omfattet af multimedieskatten, hvis denne har et andet multimedie stillet til rådighed af arbejdsgiveren til privat benyttelse. Medarbejderobligationer og individuelle aktieordninger. Miljøtillæg på firmabiler. Skattefordelen ved deltagelse i medarbejderobligationsordninger afskaffes. De generelle medarbejderaktieordninger i form af køb af aktier til favørkurs/tildeling af gratisaktier opretholdes. Baggrunden er, at det medvirker til at fremme aktiekultur og motivation. Det gælder også ordningen med individuelle medarbejderaktieordninger i form af tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier indtil 10% af lønnen. Ordningen, hvor medarbejderne skattefrit kan modtage køberetter og tegningsretter til aktier, når udnyttelseskursen højst er 15% lavere end markedskursen for aktierne, afskaffes under hensyn til, at der ikke ønskes opretholdt en ordning, hvor der i øvrigt ikke er nogen begrænsninger beløbsmæssigt i forhold til lønnen. Beskatning af firmabil ændres ved, at grundlaget for beskatningen af bilen forøges med et miljøtillæg, enten i form af ejerafgiften for bilen eller vægtafgiften. Hensigten er at give et yderligere incitament for medarbejderen til at vælge en firmabil med lavt brændstofforbrug. Dette opnås, fordi ejerafgiften er fastlagt ud fra bilens brændstofforbrug. 5

7 Vores kommentarer til væsentligste forhold Loft over fradrag for rejser m.v. Arbejdsmarkedsbidrag for udenlandske medarbejdere. Kommentarer Mulighederne for fradrag for rejseomkostninger efter rejsereglerne begrænses til kr. (2010-niveau). Både for medarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende. Det er stadig ønsket, at der skal være et incitament til at arbejde over større afstande, men medarbejderen forventes at kunne indrette sig efter forholdene og dermed begrænse rejseudgifterne. Loftet berører ikke arbejdsgiverens mulighed for at udbetale skattefri godtgørelse eller at betale medarbejderens udgifter efter regning. Reglerne om, hvornår en ny rejse starter, således at en ny 12 måneders periode kan begynde, præciseres således, at der fremover kræves skift til et nyt midlertidigt arbejdssted mindst 8 km væk. Ændring af projekt samme sted eller arbejdsgiver uden skift af arbejdssted vil ikke længere være tilstrækkeligt. Reglerne om arbejdsstedsskifte og tilbagevenden til samme midlertidige arbejdssted skærpes, således at der fremover skal gå 40 dage i stedet for 20 dage for, at en ny 12 måneders periode kan begynde. Udenlandske medarbejdere vil fremadrettet skulle betale arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) i form af en skat på 8%. Efter de eksisterende regler indeholder arbejdsmarkedsbidragsloven en mulighed for fritagelser for betaling af AMbidrag for udenlandske medarbejdere, som er medlem af social sikring i hjemlandet, og har den såkaldte E 101- blanket. Denne fritagelsesmulighed falder bort. Medarbejderne skal således både betale AM-bidrag i Danmark og sociale bidrag i deres hjemland. Det samme gælder medlemmer af danske bestyrelser, som er bosat i udlandet. Reglen forventes at træde i kraft for indkomståret

8 Kontaktoplysninger Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til materialet. Kontaktpersoner for personskat m.v. er: Bo Sponholtz Tlf.: Mobil: Søren Bech Tlf.: Mobil: Torben Wolsted Tlf.: Mobil: HRS-relaterede skatter: Jørgen Rønning Pedersen Tlf.: Mobil: Benedicte Wiberg Tlf.: Mobil: Betri Pihl Schultze Tlf.: Mobil: Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. *connectedthinking er et varemærke tilhørende PricewaterhouseCoopers LLP. 7 PwC

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup.

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup. Revision, rådgivning og skat AjourSpots April 2009 Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup AjourSpots 1 Leder Den af regeringen nedsatte skatte kommission barslede

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Skattekommissionens rapport

Skattekommissionens rapport Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattekommissionens rapport Skattekommissionens rapport er nu offentliggjort. Samlet lægges der op til en omlægning af skatten

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Indledning Hovedindhold og baggrund for aftalen Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omfattende skatteomlægning,

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere