1.-3. kvartal november 2010 Max Bank A/S CVR-nr Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11"

Transkript

1 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr Tlf Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf kvartal 2010 Indholdsfortegnelse kvartal 2010 i overskrifter 3 Ledelsesberetning Max Bank koncern 6 Resultatopgørelse for kvartal Balance pr. 30. september Egenkapitalopgørelse pr. 30. september Pengestrømsopgørelse pr. 30. september Noter Max Bank A/S 21 Resultatopgørelse for kvartal Balance pr. 30. september Egenkapitalopgørelse pr. 30. september Noter Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 1 af 32.

2 1.-3. kvartal 2010 i overskrifter Resultat på -2,9 mio. kr. før skat og 2,2 mio. kr. efter skat. Fusionen mellem Skælskør Bank og Max Bank godkendt af aktionærerne og myndighederne. Fusionsprocessen og den iværksatte kultursammenføring forløber planmæssigt. Fusionen er regnskabsmæssigt gennemført pr. 3. september Samlet forretningsomfang opgjort som summen af udlån, indlån, garantier og depotvolumen på 15,2 mia. kr. Resultat af primær bankdrift på 46,7 mio. kr., hvilket afspejler en fortsat forbedring af den primære bankdrift. Fysiske flytninger og personaletilpasninger er allerede gennemført og sikrer, at en stor del af de forventede driftssynergier på mio. kr. om året i fremtiden opnås. Omkostningsudviklingen i 3. kvartal er dog negativt påvirket af fusionsomkostninger samt af løn mv. til opsagte medarbejdere. Nedskrivninger på 66,2 mio. kr., et relativt højt niveau. Forventningerne til resultatet for hele 2010 forventes fortsat at ligge i intervallet -10 til +20 mio. kr. før skat. Aktieemission gennemført efter regnskabsperiodens udløb, hvilket har styrket bankens kapitalberedskab med næsten 100 mio. kr. Solvensen kan herefter opgøres til ca. 15,4%. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 2 af 32.

3 Ledelsesberetning Max Bank fastholder forventninger til årets resultat Resumé Aktionærerne i Skælskør Bank og Max Bank godkendte på ekstraordinære generalforsamlinger 9. august og 3. september fusionen af de to banker med Max Bank som den videreførende bank. Max Bank har med regnskabsmæssig virkning fra 3. september 2010 gennemført og afsluttet fusionen. Efter 3. september 2010 indgår driftspåvirkningen fra den tidligere Skælskør Bank i Max Banks regnskab. Dette indebærer en brudt kontinuitet i Max Banks regnskabsrapportering, som for 3. kvartal 2010 og i de efterfølgende 5 kvartaler forhindrer sammenligning af regnskabstallene i forhold til tidligere perioder. For perioden kvartal 2010 opnåede Max Bank et resultat af den primære bankdrift på 46,7 mio. kr. og et resultat før skat på -2,9 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne til årets resultat. Efter gennemførelse af fusionen forventer bankens ledelse et resultat før skat for den fusionerede bank i intervallet -10 til +20 mio. kr. for hele Det forventede resultat er identisk med de tidligere udmeldte forventninger for Max Bank før fusionen. Det skal bemærkes, at tallene nu indregner effekterne af fusionen og således fremkommer på en anden måde end tidligere. Væsentligt er resultatet for de første tre kvartaler påvirket negativt af fusionsomkostningerne, herunder fuld udgiftsførelse i 3. kvartal 2010 af løn og andre former for godtgørelse til opsagte medarbejdere i hele opsigelsesperioden. Samtidig indebærer fusionen også indtægtsførelse af negativ goodwill i forbindelse med fusionen, der fremkommer som forskelsværdien mellem nettoaktiverne fra Skælskør Bank og værdien af de udstedte Max Bank-aktier til aktionærerne fra Skælskør Bank. Risikofaktorerne i forbindelse med forventningerne til året 2010 som helhed består uændret primært i niveauet for nedskrivninger herunder den endeligt opgjorte regnskabspåvirkning, som kan relateres til bankens andel af sektorens dækning af tabene i Finansiel Stabilitet. Max Bank har efter udløbet af regnskabsperioden kvartal 2010 gennemført en udvidelse af bankens aktiekapital. Aktieemissionen havde til formål at nytegne op til 4,2 mio. stk. nye aktier. Idet emissionen blev fuldt gennemført, udgør bruttoprovenuet fra udbuddet 103,9 mio. kr., hvilket i betragtelig grad styrker bankens kapitalstruktur og forbedrer mulighederne for at skabe ny fremdrift. Fusion gennemført Aktionærerne i Skælskør Bank og Max Bank godkendte på ekstraordinære generalforsamlinger 9. august og 3. september fusionen af de to banker med Max Bank som den videreførende bank. Efterfølgende har Max Bank med regnskabsmæssig virkning fra 3. september 2010 endeligt gennemført fusionen. Efter 3. september 2010 indgår driftspåvirkningen fra den tidligere Skælskør Bank i den videreførende Max Banks regnskab. Dette indebærer en brudt kontinuitet i Max Banks regnskabsrapportering, som for 3. kvartal 2010 og i de efterfølgende 5 kvartaler forhindrer en direkte sammenligning af regnskabstallene i forhold til tidligere perioder. Opnåelse af synergier forløber efter planen Max Bank har i forbindelse med fusionen allerede gennemført en medarbejdertilpasning, således at der ved udgangen af 3. kvartal var 242 ansatte i banken opgjort som fuldtidsstillinger. Personaletilpasningen sikrer, at en stor del af de forventede driftssynergier på mio. kr. vil blive nået, og den vil påvirke resultatudviklingen positivt fremover. På det praktiske plan er fusionsprocessen forløbet helt efter Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 3 af 32.

4 planen. Ca. 25 stabsmedarbejdere fra den tidligere Skælskør Bank rykkede i slutningen af september ind i hovedkontoret i Næstved, hvor al administration nu er samlet. Endvidere er privatkundeafdelingerne i Slagelse flyttet sammen på Fisketorvet og erhverv er samlet på adressen Ndr. Ringgade 70 i den østlige udkant af Slagelse. Samlet forretningsomfang på 15,2 mia. kr. Max Banks samlede forretningsomfang opgjort som summen af udlån, indlån, garantier og depotvolumen pr. 30. september 2010 kan opgøres til i alt 15,2 mia. kr. Udlån udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 6,3 mia. kr., hvilket er stort set uændret i forhold til summen af udlån i Max Bank og Skælskør Bank ved udgangen af 1. halvår Indlån udgjorde 4,2 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til summen af indlån i de to banker ved udgangen af 1. halvår. Nedgangen i indlån kan relateres til udløbet af den ubetingede statsgaranti for indlån i danske pengeinstitutter i henhold til Bankpakke 1, hvilket har bevirket, at et antal meget store aftaleindlån er blevet trukket ud af Max Bank op til udløbet af 3. kvartal. Udviklingen var forventet, og banken har hen over de første seks måneder af 2010 og begyndelsen af juli måned reserveret den nødvendige likviditet til imødegåelse af situationen. Garantier udgjorde pr. 30. september 1,4 mia. kr. hvilket er stort set uændret i forhold til udgangen af 1. halvår. Det samme er tilfældet med bankens depotvolumen, der udgjorde 3,2 mia. kr. Resultat af primær bankdrift på 46,7 mio. kr. Max Bank opnåede i de første ni måneder af 2010 et resultat af den primære bankdrift på 46,7 mio. kr., hvilket afspejler en fortsat forbedring af den primære indtjening. Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 215,9 mio. kr. Hertil kommer andre driftsindtægter på 33,1 mio. kr., der blandt andet vedrører indtægtsførelse af negativ goodwill på 17,4 mio. kr. i forbindelse med fusionen, der fremkommer som forskelsværdien mellem nettoaktiverne fra Skælskør Bank og værdien af de udstedte Max Bank-aktier til aktionærerne fra Skælskør Bank. Omkostningerne er belastet af engangsudgifter i forbindelse med fusionen samt fuld udgiftsførelse i 3. kvartal 2010 af løn og andre former for godtgørelse til opsagte medarbejdere i hele opsigelsesperioden. Derfor udgør udgifterne til personale og administration 158,8 mio. kr. Positive kursreguleringer, men fortsat relativt store nedskrivninger Max Bank har i de første 3 kvartaler af 2010 realiseret positive kursreguleringer på 4,6 mio. kr., mens nedskrivningerne fortsat ligger på et relativt højt niveau. Nedskrivningerne udgør således 66,2 mio. kr. Hertil kommer, at banken har betalt 20,3 mio. kr. til Det Private Beredskab som er betaling for statens garanti i henhold til Bankpakke 1. Bankpakke 1 udløb 30. september 2010 og provisionsbetalingerne ophører derfor fra samme dato. Der forventes dog efterfølgende udgifter i et vist omfang, når Finansiel Stabilitet får endeligt opgjort sine tab i relation til Bankpakke 1. Max Banks andel af disse tab vil blive bogført som nedskrivninger. Perioderesultatet er i overensstemmelse med forventningerne til årets resultat Resultatet før skat for perioden kvartal 2010 kan herefter opgøres til -2,9 mio. kr. og efter skat udgør periodens resultat 2,2 mio. kr. Dette resultat er i overensstemmelse med forventningerne til årets resultat. Basiskapital på 1,1 mia. kr. Max Banks egenkapital kan pr. 30. september 2010 opgøres til 405,5 mio. kr. Hertil kommer efterstillede kapitalindskud på 830 mio. kr. Den samlede basiskapital udgjorde således ved udgangen af 3. kvartal, efter indregning af diverse fradrag, 1,1 mia. kr., svarende til en solvens på 14,0%. Solvensen på 14,0% skal ses i forhold til et beregnet internt solvensbehov på 10,2%. Likviditetsberedskab normaliseret Max Bank har i løbet af 1. halvår 2010 styrket sin likviditet gennem låneoptagelse, som er garanteret af Staten i henhold til Bankpakke 2. Det betød, at banken i begyndelsen af 3. kvartal stod med et usædvanligt stort likviditetsberedskab, som oversteg lovens krav med op imod 350%. Den massive likviditetsreservering skete bl.a. med henblik på at kunne modstå forventede udtræk af indlån i forbindelse med udløbet af Bankpakke 1. Likviditetsberedskabet er af samme årsag reduceret og udgjorde pr. 30. september en over- Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 4 af 32.

5 dækning i forhold til lovens krav på 151,6%, svarende til 1,5 mia. kr. Max Bank har fortsat uudnyttede lines i Finansiel Stabilitet på ca. 1,4 mia. kr., og banken vil inden årets udgang tage stilling til, om disse lines skal udnyttes til styrkelse af likviditetsberedskabet. Forventningerne til resten af 2010 Efter gennemførelse af fusionen forventer bankens ledelse et resultat før skat for den fusionerede bank i intervallet -10 til +20 mio. kr. for hele Det er identisk med de tidligere udmeldte forventninger for Max Bank alene før fusionen. Det skal bemærkes, at tallene nu indregner effekterne af fusionen og således fremkommer på en anden måde end tidligere. Fx er resultatet for de første tre kvartaler som tidligere nævnt påvirket negativt af fusionsomkostningerne, herunder fuld udgiftsførelse i 3. kvartal 2010 af løn og andre former for godtgørelse til opsagte medarbejdere i hele opsigelsesperioden. Samtidig indebærer fusionen også indtægtsførelse af den opståede negative goodwill i forbindelse med fusionen. Nedskrivningerne er fortsat den største risikofaktor for årets resultat herunder det endeligt opgjorte tab, som kan relateres til Finansiel Stabilitet. Begivenheder indtruffet efter 30. september 2010 Max Bank har efter udløbet af regnskabsperioden kvartal 2010 gennemført en udvidelse af bankens aktiekapital gennem udbud af stk. nye aktier á nominelt kr. 20 til kurs kr. 25 pr. aktie. Bruttoprovenuet fra udbud- det udgjorde 103,9 mio. kr. Efter fradrag af omkostninger udgjorde nettoprovenuet 94,8 mio. kr., hvilket i betragtelig grad styrker bankens kapitalstruktur og forbedrer mulighederne for at skabe ny fremdrift. Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5% af Max Banks aktiekapital: Den Danske Stat, Finansministeriet (21,4%) Transaktioner med nærtstående parter Konsulentbistand for 599 t.kr. inkl. moms. Ydelserne er afregnet på markedsvilkår med COMING/1 (bestyrelsesmedlem Dan Andersen). Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til årsrapporten for 2009, idet Max Bank fremover skal aflægge regnskab efter den internationale regnskabsstandard IFRS. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Finanskalender 28. februar 2011 Årsrapport for marts 2011 Generalforsamling 24. maj 2011 Kvartalsrapport for 1. kvartal august 2011 Halvårsrapport for 1. halvår november 2011 Kvartalsrapport for kvartal 2011 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for Max Bank A/S for kvartal 2010 omfattende perioden 1. januar-30. september Kvartalsrapporten for kvartal 2010 er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for kvartal Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Næstved, 9. november 2010 Direktionen for Max Bank A/S Henrik Lund Adm. direktør Henrik Borup Jeppesen Bankdirektør Bestyrelsen for Max Bank A/S Hans Fossing Nielsen, formand Peter Melchior, næstformand Dan Andersen Jan Borre Bjødstrup Steen Sørensen Henning Skovlund Pedersen Per Vesterholm Mie Rahbek Hjorth Preben Pedersen Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 5 af 32.

6 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse kvartal 2010 Max Bank koncern Note kr kr. Resu ltatopgørelse 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Resultat Fordeli ng af periodens resu ltat Max Banks aktionærer Minoritetsinteresser i alt Årets resultat pr. aktie (kr.) (stykstørrelse 100 kr.) 3,9 kr. -28,5 kr. Årets resultat pr. aktie (kr.) (stykstørrelse 100 kr.) udvandet. 3,9 kr. -28,5 kr. Totalindkomstopgørelsen: Resultatopgørelsen og totalindkomstopgørelsen er identiske. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 6 af 32.

7 Balance pr. 30. september 2010 Max Bank koncern Note Ultimo kr kr kr. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Regulering til dagsværdi Overført overskud Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter 1 Regnskabspraksis 13 Eventualforpligtelser 14 Solvensopgørelse 15 Tilknyttede virksomheder i koncernen 16 Nærtstående parter 17 Hovedtal og nøgletal 18 Finanstilsynets nøgletalssystem 19 Forretningssegmenter 20 Fusion med Skælskør Bank 21 Begivenheder efter balance dagen Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 7 af 32.

8 Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2010 Max Bank koncern Aktiekapital Overskud Regulering Overført Minoritetsved emission til dagsværdi overskud interesser I alt Egenkapital Resultat for perioden Samlet totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier Fusion åbningsbalance Reg. vedr. dagsværdi og negativ goodwill Straksafskr. af goodwill købt af minoriteter Øvrige reguleringer I alt øvrige bevægelser Egenkapital Aktiekapitalen udgør 69,3 mio. kr. og består af aktier med en pålydende værdi á 20 kr. Banken har en beholdning af egne aktier på stk. (2009: stk.), hvilket svarer til 2,4% af aktiekapitalen. Aktierne er erhvervet som led i almindelig handel. Banken har som følge af tilvalg af Bankpakke II udbyttebegrænsning. Banken må tidligst udbetale udbytte 1. oktober 2010, og kun i det omfang, udbyttet kan finansieres af bankens overskud efter skat, der udgør frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter 1. oktober 2010 Egenkapitalopgørelse for Egenkapital Resultat for perioden Samlet totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier I alt øvrige bevægelser Egenkapital Egenkapitalopgørelse for 2009 Egenkapital Resultat for perioden Samlet totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier I alt øvrige bevægelser Egenkapital Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 8 af 32.

9 Pengestrømsopgørelse pr. 30 september 2010 Max Bank koncern kr kr. Periodens resultat før skat nedskrivninger på udlån mv Modtaget ej indtægtsførte gebyrer Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Kursreguleringer, obligationer og aktier Betalt skat, netto indtjening Ændring i udlån Ændring i indlån Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i andre aktiver og passiver*) Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet Køb mv. af materielle anlægsaktiver Køb af immaterielle aktiver Køb af kapitalandele i associerede virksomheder Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet Ændring i obligations- og aktiebeholdning Ændring i efterstillede kapitalindskud Ændring i udstedte obligationer Handel med egne aktier og nedskrivning af aktiekapital Fusion med Skælskør Bank, konvertering af aktier mm negativ goodwill ved fusion med Skælskør Bank indtægtsført Øvrige reguleringer Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet Ændring i likvider Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker primo kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker ultimo *) Andre aktiver, andre passiver, aktuelle og udskudte skatteaktiver, aktuelle skatteforpligtelser, aktiver i midlertidig besiddelse, midlertidigt overtagne forpligtelser, periodeafgrænsningsposter og hensættelser til forpligtelser. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 9 af 32.

10 Max Bank koncern Note kr kr. 1 Anven dt regnskabspraksis Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder for så vidt angår kvartalsregnskabet for koncernen og lov om finansielle virksomheder, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. for så vidt angår kvartalsregnskabet for moderselskabet, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Den i regnskabet anvendte regnskabspraksis for indregning og målingsbestemmelse er, bortset fra nedennævnte implementering af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, uændret i forhold til den nye årsrapport for 2009, og der henvises således til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i den nye årsrapport for Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Max Bank-koncernen har med virkning fra 1. januar 2010 implementeret følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag: IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse (Group Cash-settled Share-based Payment Transactions) (Juni 2009) IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger (Januar 2008) IAS 27, Koncernregnskaber og separate årsregnskaber (Januar 2008) IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Eligible Hedged Items) (Juli 2008) Mindre ændringer af diverse standarder som følge af IASB s årlige forbedringstiltag (April 2009) IFRIC 17, Udlodning af andre værdier end kontanter (November 2008) Den ændrede IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, betyder blandt andet, at købsomkostninger skal indregnes direkte i resultatet. Hidtil har det været koncernens regnskabspraksis at indregne købsomkostninger i kostprisen for den overtagne virksomhed. Den ændrede standard er i overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne implementeret med fremadrettet virkning for virksomhedssammenslutninger, hvor overtagelsestidspunktet er efter 1. januar Den ændrede IAS 27 betyder, at køb af yderligere kapitalandele i en dattervirksomhed, efter der er opnået kontrol, i koncernregnskabet skal behandles som transaktioner med aktionærer, og at der derfor ikke skal opgøres goodwill (ved yderligere køb). Vederlag for sådanne transaktioner skal føres på egenkapitalen. Implementeringen af de nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke derudover påvirket indregning og måling. 2 Rentei n dtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter 0 0 Øvrige renteindtægter 91 0 i alt renteindtægter Renteu dgi fter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 4 12 i alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under kreditinstitutter og centralbanker Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 10 af 32.

11 Max Bank koncern Note kr kr. 4 Gebyrer og provisionsi n dtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner i alt gebyrer og provisionsindtægter Ku rsregu leri nger Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier mv Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt kursreguleringer U dgi fter ti l personale og admi n istration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion Bestyrelse*) Styrelsesråd/repræsentantskab/lokalråd 79 0 i alt Personaleudgifter Lønninger**) Bidragsbaserede pensioner***) Udgifter til social sikring i alt øvrige administrationsudgifter i alt udgifter til personale og administration *) Heri afsat konsulenthonorar til afgående bestyrelsesmedlemmer på 172 t.kr. **) Heri indgår hensættelse af løn til opsagte medarbejdere på t.kr. ***) Heri er ikke udgiftsført regulering til uafdækkede pensionstilsagn, da disse er sat til 0,00 kr. Banken har ingen incitamentsordninger. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 11 af 32.

12 Max Bank koncern Note kr kr. 7 N edskrivn i nger på u dlån og ti lgodehaven der mv. individuelle nedskrivninger nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår *) Endelig tabt ikke tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer i alt individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår i alt gruppevise nedskrivninger i alt nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv *) Inkl. renter af nedskrevne udlån med t.kr. for 2010 (2009: t.kr.) 8 Skat Beregnet skat af periodens indkomst Udskudt skat i alt skat Bankens effektive skattesats er påvirket af skattefri indtægtsførsel af negativ goodwill i forbindelse med fusionen med Skælskør Bank på t.kr. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 12 af 32.

13 Max Bank koncern Note Ultimo kr kr kr. 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter i alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris individuelle nedskrivninger på udlån Nedskrivningssaldo 1. januar Tilbageførsel renter af nedskrivninger vedrørende tidligere regnskabsår nedskrivningssaldo 1. januar nedskrivningssaldo tilført fra Skælskør Bank pr nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Renter af nedskrivninger indeværende år Bogførte tab tidligere nedskrevet Nedskrivningssaldo, individuelle nedskrivninger på udlån ultimo gruppevise nedskrivninger på udlån nedskrivningssaldo 1. januar nedskrivningssaldo tilført fra Skælskør Bank pr nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivningssaldo, gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo Samlet nedskrivningssaldo på udlån ultimo Obligation er ti l dagsværdi Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer Obligationer i alt til dagsværdi Eftersti llede kapitali n dsku d Ansvarlig lånekapital Hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Efterstillede kapitalindskud omfatter 11 lån på i alt t.kr. kapitalbeviser, statslig hybrid kernekapital, t.kr. Lånet har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse. Lånet er udbetalt 24. august 2009 og har en nominel rente på 10,89%, svarende til en effektiv rente på 11,19% p.a. Det samlede lån er opdelt således at 116,6 mio. kr. er uden konverteringsmulighed, og 87,5 mio. kr. er med mulighed for pligtmæssig konvertering til aktier i banken, såfremt banken ikke opfylder solvenskravet. Staten og Max Bank har desuden indgået aftale om mulighed for frivillig konvertering af kapitalbeviserne til aktier. Muligheden gælder hele lånet på 204,1 mio. kr. og indebærer et rentetillæg på 0,5% p.a. (effektiv rente). kapitalbeviser, statslig hybrid kernekapital, t.kr. Lånet har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse. Lånet er udbetalt 22. december 2009 og har en nominel rente på 11,51% p.a. Der er indgået aftale om mulighed for frivillig konvertering af kapitalbeviserne til aktier. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 13 af 32.

14 Max Bank koncern kapitalbeviser, hybrid kernekapital t.kr. Kapitalbeviserne har uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse 1. maj Kapitalbeviserne forrentes fra og med 28. marts 2006 til 1. maj 2016 med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 1,85%. Fra og med 1. maj 2016 forrentes kapitalbeviserne med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 2,85%. kapitalbeviser, hybrid kernekapital t.kr. Lånet har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse. Lånet er udbetalt 8. december 2009 og har en nominel rente på 12,00% p.a. Stående obligationslån, t.kr. Stående obligationslån i danske kroner, der forfalder til indfrielse i september Lånet kan førtidsindfries i september 2011, og lånet forrentes med variabel rente på 6 mdrs. Cibor + 1,20%. Såfremt lånet ikke indfries i september 2011, forrentes lånet med variabel rente på 6 mdrs. Cibor + 2,70% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse i maj Lånet kan førtidsindfries i maj Lånet forrentes fra og med 1. maj 2007 til 1. maj 2012 med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 1,15%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 1. maj 2012 forrentes lånet med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 2,65% frem til udløb. Stående lån i Euro, t.kr. Stående lån i Euro, der forfalder til indfrielse 30. oktober Lånet kan førtidsindfries i oktober Lånet forrentes fra og med 31. oktober 2005 til 30. oktober 2010 med 6 mdr. euribor +1,35%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 30. oktober 2010 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. euribor +2,85% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse i december Lånet kan førtidsindfries i december Lånet forrentes fra og med 3. december 2007 til 3. december 2012 med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 1,20%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 3. december 2012 forrentes lånet med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 2,70% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse 15. maj Lånet kan førtidsindfries i maj Lånet forrentes fra og med 1. maj 2007 til 1. maj 2012 med cibor +1,15%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 1. maj 2012 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. cibor +2,65% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse 3. december Lånet kan førtidsindfries i december Lånet forrentes fra og med 3. december 2007 til 3. december 2012 med cibor +1,20%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 3. december 2012 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. cibor +2,70% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse 15. november Lånet kan førtidsindfries i november Lånet forrentes fra og med 16. november 2006 til 15. november 2011 med cibor +1,25%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 15. november 2011 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. cibor +2,75% frem til udløb. Alle 11 lån på i alt t.kr. medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen med sit fulde beløb. Max Bank har i 1. halvår af 2010 førtidsindfriet et lån (efterstillet kapitalindskud) på 50 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 14 af 32.

15 Max Bank koncern Note Ultimo kr kr kr. 13 Eventualforpligtelser garantier mv. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier garantier mv. i alt Andre eventualforpligtelser Øvrige forpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt Max Bank deltog i den danske stats garantiordning. Garantien var 2-årig og udløb 30. september For regnskabsåret 2010 er der udgiftsført 20,3 mio. kr. i garantiprovision vedr. garantiordningen. Beløbet er udgiftsført under andre udgifter. Endvidere deltager Max Bank i en samlet kaution på 20 mia. kr., hvoraf bankens andel udgør 82,3 mio. kr., der indgår i posten 'øvrige forpligtelser' (ikke balanceførte poster). Der er hensat 9,8 mio. kr. på garantien i 2010 (2009: 12,1 mio. kr.). 14 Solvensopgørelse*) Kernekapital efter fradrag Basiskapital og kortfristet supplerende kapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 8,3% 10,3% 8,8% Solvensprocent ifølge FiL 124, stk. 1 eller 125, stk. 1 14,0% 17,4% 15,4% individuelt opgjort solvensbehov**) 10,2% 9,0% 9,2% *) Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning. **) En detaljeret opgørelse af bankens solvensbehov fremgår af bankens rapport vedr. basiskapital og solvensbehov der offentliggøres hvert kvartal, samt bankens risikorapport. Begge rapporter er tilgængelige på bankens hjemmeside Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 15 af 32.

16 Max Bank koncern Note Balancesum Egenkapital Netto indtægter Resultat efter skat Ti lknyttede vi rksomh eder i koncern en AdministratorGruppen A/S Ejendomsadministration AdministratorGruppen Leasing ApS Finansiel Leasing AdministratorGruppen Leasing II ApS Udlejning af software AdministratorGruppen Invest ApS Udlejning af computer- og itudstyr mm. nauca A/S Ejendomsadministration nor Fjor Finans A/S Køb, salg og forvaltning af værdipapirer og faste ejendomme Hovedgaden 50, Dalmose A/S Udlejning af ejendomme Skælskør Bolig A/S, under likvidation AdministratorGruppen har en negativ egenkapital pr Max Bank indestår for selskabets gæld. 16 Nærtståen de parter Bankens nærtstående parter er bankens direktion, bestyrelsesmedlemmer og de virksomheder hvor bestyrelsesmedlemmerne indtager ledelsesmæssige funktioner. Herudover omfatter nærtstående parter de tilknyttede virksomheder, Nauca A/S, Nor Fjor Finans A/S, Hovedgaden 50, Dalmose A/S, Skælskør Bolig A/S, samt AdministratorGruppen A/S med tilhørende datterselskaber. Ud over de bankmæssige mellemværender leverer enkelte af bestyrelsesmedlemmernes virksomheder ydelser til banken inden for deres respektive kompetenceområder. For 2010 har banken således købt ydelser hos: Dan Andersen, COMING/1: Reklame, annoncer og markedsføring for 599 t.kr. inkl. moms (2009: t.kr.). En væsentlig del af beløbet i 2009 omhandler gennemfakturering for annoncer. Arten af transaktionerne med tilknyttede virksomheder omfatter primært udlejning af ejendomme, samt engagement, og i mindre omfang konsulenthonorar. Alle ydelser afregnes på markedsvilkår. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 16 af 32.

17 Max Bank koncern Note kr kr kr kr kr. 17 Hovedtal Resultatopgørelse 3. kvartal netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration mv Andre driftsudgifter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat ekskl. kursreguleringer og skat Kursreguleringer Resultat før skat Resultat efter skat Status pr. 30. september Udlån garantier Indlån Egenkapital ultimo Balancesum Depotvolumen Forretningsomfang Sammenligningstal for 2009 og 2010 er præsenteret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Der er ikke foretaget omregning af sammenligningstallene for Hoved- og nøgletal for 2009 og 2010 vedrører Max Bank koncernen. Hoved- og nøgletal for 2006 til 2008 vedrører alene Max Bank A/S (moderselskabet). 18 Nøgletal 3. kvartal Solvensprocent 14,0% 17,2% 16,2% 14,0% 15,8% Kernekapitalprocent 8,3% 9,9% 8,8% 8,1% 8,9% Periodens egenkapitalforrentning før skat -0,8% -5,6% -9,4% 10,0% 20,0% Periodens egenkapitalforrentning efter skat 0,6% -4,1% -6,5% 7,9% 16,2% Indtjening pr. omkostningskrone 0,99 kr. 0,92 kr. 0,77 kr. 1,37 kr. 1,67 kr. Renterisiko 1,5% 1,9% 0,4% 3,0% 2,8% Valutaposition 2,4% 2,4% 2,6% 1,9% 3,3% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 163,0% 124,2% 181,7% 143,2% 171,3% Udlån i forhold til egenkapital 15,4 12,8 10,1 9,1 7,4 Periodens udlånsvækst 41,2% 5,7% -8,7% 25,3% 39,4% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 151,6% 183,6% 124,1% 79,4% 77,5% Summen af store engagementer 54,1% 79,3% 100,4% 242,8% 148,0% Periodens nedskrivningsprocent 0,8% 1,2% 0,8% -0,1% 0,0% Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,3% 5,3% 1,6% 0,9% 1,5% Periodens resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 3,9 kr. -28,5 kr. -73,2 kr. 94,2 kr. 167,5 kr. Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 600 kr. 868 kr kr kr kr. Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 0,52 0,57 0,57 2,07 2,69 Renter af nedskrevne udlån for 2010 er bogført under nedskrivninger på udlån med t.kr.(2009: t.kr.) Sammenligningstal for 2009 og 2010 er omregnet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Der er ikke foretaget omregning af sammenligningstallene for Hoved- og nøgletal for 2009 og 2010 vedrører Max Bank koncernen. Hoved- og nøgletal for 2006 til 2008 vedrører alene Max Bank A/S (moderselskabet). Periodens resultat efter skat t.kr. divideret med periodens gennemsnitlige aktiekapital på t.kr. = 3,9 kr. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 17 af 32.

18 Max Bank koncern Note Erhverv Privat Tilknyttede Stabe/øvrige Eliminering I alt selskaber kr kr kr kr kr kr. 19 Forretn i ngssegmenter 2010 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Mellemregningsrente Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat heraf minoriteternes andel 0 0 Resultatopgørelsen og totalindkomstopgørelsen er identiske. Hovedtal balance Udlån Indlån garantier Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 18 af 32.

19 Max Bank koncern Note Erhverv Privat Tilknyttede Stabe/øvrige Eliminering I alt selskaber kr kr kr kr kr kr. Forretn i ngssegmenter 2009 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Mellemregningsrente Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat heraf minoriteternes andel Hovedtal balance Udlån Indlån garantier Koncernens primære segmenter er de forretningsområder, som organisationen, den interne økonomistyring samt rapporteringen er tilrettelagt efter. Forretningsområderne er opdelt i erhverv, privat, tilknyttede selskaber samt stabe. Erhverv er ansvarlig for forretninger med erhvervskunder. Privat er ansvarlig forforretninger med privatkunder. En specifikation af bankens tilknyttede selskaber kan findes i note 15. Stabe består af Økonomi, Kredit, Investering, HR, IT og FilialService. De segmenter der overvåges af Kredit, flyttes ligeledes rapporteringsmæssigt og indgår herefter under Stabe (til bogført værdi). Hovedtal for balancen er medtaget i overensstemmelse med den information, som indgår i den interne økonomistyring. Max Banks engagement med tilknyttede selskaber er placeret i Erhverv. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 19 af 32.

20 Max Bank koncern Note 20 Fusion med Sk ælskør Ban k Max Bank indgik i maj måned 2010 aftale om fusion med Skælskør Bank Aktieselskab, cvr Fusionen er regnskabssmæssigt gennemført 3. september Fordeling af købsprisen på nettoaktiver, herunder identificerbare immaterielle aktiver og negativ goodwill, er vist i nedenstående tabel. negativ goodwill udtrykker forskellen mellem dagsværdien af de overtagne nettoaktiver, herunder identificerede immaterielle aktiver i form af værdien af kunderelationer og købesummen. negativ goodwill er indtægtsført i september måned. Dagsværdien af udlån er i åbningsbalancen reguleret med 20 mio. kr. i forhold til den regnskabsmæssige værdi før overtagelsen. Dagsværdi på Regnskabsmæssig værdi overtagelsestidspunktet før overtagelsen Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Aktier mv Skatteaktiver Immaterielle og materielle aktiver Domicilejendomme Materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt gæld til kreditinstitutter Indlån Efterstillede kapitalinskud Øvrige forpligtelser Forpligtelser i alt Overtagne nettoaktiver negativ goodwill købesum Begiven h eder efter balancedagen Max Bank har efter udløbet af regnskabsperioden kvartal 2010 gennemført en udvidelse af bankens aktiekapital gennem udbud af stk. nye aktier á nominelt kr. 20 til kurs kr. 25 pr. aktie. Bruttoprovenuet fra udbuddet udgjorde 103,9 mio. kr. Efter fradrag af omkostninger udgjorde nettoprovenuet kr. 94,8 mio. kr., hvilket i betragtelig grad styrker bankens kapitalstruktur og forbedrer mulighederne for at skabe ny fremdrift. Der er ingen øvrige begivenheder, der skønnes at kunne påvirke indregning og måling. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 20 af 32.

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere