1.-3. kvartal november 2010 Max Bank A/S CVR-nr Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11"

Transkript

1 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr Tlf Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf kvartal 2010 Indholdsfortegnelse kvartal 2010 i overskrifter 3 Ledelsesberetning Max Bank koncern 6 Resultatopgørelse for kvartal Balance pr. 30. september Egenkapitalopgørelse pr. 30. september Pengestrømsopgørelse pr. 30. september Noter Max Bank A/S 21 Resultatopgørelse for kvartal Balance pr. 30. september Egenkapitalopgørelse pr. 30. september Noter Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 1 af 32.

2 1.-3. kvartal 2010 i overskrifter Resultat på -2,9 mio. kr. før skat og 2,2 mio. kr. efter skat. Fusionen mellem Skælskør Bank og Max Bank godkendt af aktionærerne og myndighederne. Fusionsprocessen og den iværksatte kultursammenføring forløber planmæssigt. Fusionen er regnskabsmæssigt gennemført pr. 3. september Samlet forretningsomfang opgjort som summen af udlån, indlån, garantier og depotvolumen på 15,2 mia. kr. Resultat af primær bankdrift på 46,7 mio. kr., hvilket afspejler en fortsat forbedring af den primære bankdrift. Fysiske flytninger og personaletilpasninger er allerede gennemført og sikrer, at en stor del af de forventede driftssynergier på mio. kr. om året i fremtiden opnås. Omkostningsudviklingen i 3. kvartal er dog negativt påvirket af fusionsomkostninger samt af løn mv. til opsagte medarbejdere. Nedskrivninger på 66,2 mio. kr., et relativt højt niveau. Forventningerne til resultatet for hele 2010 forventes fortsat at ligge i intervallet -10 til +20 mio. kr. før skat. Aktieemission gennemført efter regnskabsperiodens udløb, hvilket har styrket bankens kapitalberedskab med næsten 100 mio. kr. Solvensen kan herefter opgøres til ca. 15,4%. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 2 af 32.

3 Ledelsesberetning Max Bank fastholder forventninger til årets resultat Resumé Aktionærerne i Skælskør Bank og Max Bank godkendte på ekstraordinære generalforsamlinger 9. august og 3. september fusionen af de to banker med Max Bank som den videreførende bank. Max Bank har med regnskabsmæssig virkning fra 3. september 2010 gennemført og afsluttet fusionen. Efter 3. september 2010 indgår driftspåvirkningen fra den tidligere Skælskør Bank i Max Banks regnskab. Dette indebærer en brudt kontinuitet i Max Banks regnskabsrapportering, som for 3. kvartal 2010 og i de efterfølgende 5 kvartaler forhindrer sammenligning af regnskabstallene i forhold til tidligere perioder. For perioden kvartal 2010 opnåede Max Bank et resultat af den primære bankdrift på 46,7 mio. kr. og et resultat før skat på -2,9 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne til årets resultat. Efter gennemførelse af fusionen forventer bankens ledelse et resultat før skat for den fusionerede bank i intervallet -10 til +20 mio. kr. for hele Det forventede resultat er identisk med de tidligere udmeldte forventninger for Max Bank før fusionen. Det skal bemærkes, at tallene nu indregner effekterne af fusionen og således fremkommer på en anden måde end tidligere. Væsentligt er resultatet for de første tre kvartaler påvirket negativt af fusionsomkostningerne, herunder fuld udgiftsførelse i 3. kvartal 2010 af løn og andre former for godtgørelse til opsagte medarbejdere i hele opsigelsesperioden. Samtidig indebærer fusionen også indtægtsførelse af negativ goodwill i forbindelse med fusionen, der fremkommer som forskelsværdien mellem nettoaktiverne fra Skælskør Bank og værdien af de udstedte Max Bank-aktier til aktionærerne fra Skælskør Bank. Risikofaktorerne i forbindelse med forventningerne til året 2010 som helhed består uændret primært i niveauet for nedskrivninger herunder den endeligt opgjorte regnskabspåvirkning, som kan relateres til bankens andel af sektorens dækning af tabene i Finansiel Stabilitet. Max Bank har efter udløbet af regnskabsperioden kvartal 2010 gennemført en udvidelse af bankens aktiekapital. Aktieemissionen havde til formål at nytegne op til 4,2 mio. stk. nye aktier. Idet emissionen blev fuldt gennemført, udgør bruttoprovenuet fra udbuddet 103,9 mio. kr., hvilket i betragtelig grad styrker bankens kapitalstruktur og forbedrer mulighederne for at skabe ny fremdrift. Fusion gennemført Aktionærerne i Skælskør Bank og Max Bank godkendte på ekstraordinære generalforsamlinger 9. august og 3. september fusionen af de to banker med Max Bank som den videreførende bank. Efterfølgende har Max Bank med regnskabsmæssig virkning fra 3. september 2010 endeligt gennemført fusionen. Efter 3. september 2010 indgår driftspåvirkningen fra den tidligere Skælskør Bank i den videreførende Max Banks regnskab. Dette indebærer en brudt kontinuitet i Max Banks regnskabsrapportering, som for 3. kvartal 2010 og i de efterfølgende 5 kvartaler forhindrer en direkte sammenligning af regnskabstallene i forhold til tidligere perioder. Opnåelse af synergier forløber efter planen Max Bank har i forbindelse med fusionen allerede gennemført en medarbejdertilpasning, således at der ved udgangen af 3. kvartal var 242 ansatte i banken opgjort som fuldtidsstillinger. Personaletilpasningen sikrer, at en stor del af de forventede driftssynergier på mio. kr. vil blive nået, og den vil påvirke resultatudviklingen positivt fremover. På det praktiske plan er fusionsprocessen forløbet helt efter Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 3 af 32.

4 planen. Ca. 25 stabsmedarbejdere fra den tidligere Skælskør Bank rykkede i slutningen af september ind i hovedkontoret i Næstved, hvor al administration nu er samlet. Endvidere er privatkundeafdelingerne i Slagelse flyttet sammen på Fisketorvet og erhverv er samlet på adressen Ndr. Ringgade 70 i den østlige udkant af Slagelse. Samlet forretningsomfang på 15,2 mia. kr. Max Banks samlede forretningsomfang opgjort som summen af udlån, indlån, garantier og depotvolumen pr. 30. september 2010 kan opgøres til i alt 15,2 mia. kr. Udlån udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 6,3 mia. kr., hvilket er stort set uændret i forhold til summen af udlån i Max Bank og Skælskør Bank ved udgangen af 1. halvår Indlån udgjorde 4,2 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til summen af indlån i de to banker ved udgangen af 1. halvår. Nedgangen i indlån kan relateres til udløbet af den ubetingede statsgaranti for indlån i danske pengeinstitutter i henhold til Bankpakke 1, hvilket har bevirket, at et antal meget store aftaleindlån er blevet trukket ud af Max Bank op til udløbet af 3. kvartal. Udviklingen var forventet, og banken har hen over de første seks måneder af 2010 og begyndelsen af juli måned reserveret den nødvendige likviditet til imødegåelse af situationen. Garantier udgjorde pr. 30. september 1,4 mia. kr. hvilket er stort set uændret i forhold til udgangen af 1. halvår. Det samme er tilfældet med bankens depotvolumen, der udgjorde 3,2 mia. kr. Resultat af primær bankdrift på 46,7 mio. kr. Max Bank opnåede i de første ni måneder af 2010 et resultat af den primære bankdrift på 46,7 mio. kr., hvilket afspejler en fortsat forbedring af den primære indtjening. Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 215,9 mio. kr. Hertil kommer andre driftsindtægter på 33,1 mio. kr., der blandt andet vedrører indtægtsførelse af negativ goodwill på 17,4 mio. kr. i forbindelse med fusionen, der fremkommer som forskelsværdien mellem nettoaktiverne fra Skælskør Bank og værdien af de udstedte Max Bank-aktier til aktionærerne fra Skælskør Bank. Omkostningerne er belastet af engangsudgifter i forbindelse med fusionen samt fuld udgiftsførelse i 3. kvartal 2010 af løn og andre former for godtgørelse til opsagte medarbejdere i hele opsigelsesperioden. Derfor udgør udgifterne til personale og administration 158,8 mio. kr. Positive kursreguleringer, men fortsat relativt store nedskrivninger Max Bank har i de første 3 kvartaler af 2010 realiseret positive kursreguleringer på 4,6 mio. kr., mens nedskrivningerne fortsat ligger på et relativt højt niveau. Nedskrivningerne udgør således 66,2 mio. kr. Hertil kommer, at banken har betalt 20,3 mio. kr. til Det Private Beredskab som er betaling for statens garanti i henhold til Bankpakke 1. Bankpakke 1 udløb 30. september 2010 og provisionsbetalingerne ophører derfor fra samme dato. Der forventes dog efterfølgende udgifter i et vist omfang, når Finansiel Stabilitet får endeligt opgjort sine tab i relation til Bankpakke 1. Max Banks andel af disse tab vil blive bogført som nedskrivninger. Perioderesultatet er i overensstemmelse med forventningerne til årets resultat Resultatet før skat for perioden kvartal 2010 kan herefter opgøres til -2,9 mio. kr. og efter skat udgør periodens resultat 2,2 mio. kr. Dette resultat er i overensstemmelse med forventningerne til årets resultat. Basiskapital på 1,1 mia. kr. Max Banks egenkapital kan pr. 30. september 2010 opgøres til 405,5 mio. kr. Hertil kommer efterstillede kapitalindskud på 830 mio. kr. Den samlede basiskapital udgjorde således ved udgangen af 3. kvartal, efter indregning af diverse fradrag, 1,1 mia. kr., svarende til en solvens på 14,0%. Solvensen på 14,0% skal ses i forhold til et beregnet internt solvensbehov på 10,2%. Likviditetsberedskab normaliseret Max Bank har i løbet af 1. halvår 2010 styrket sin likviditet gennem låneoptagelse, som er garanteret af Staten i henhold til Bankpakke 2. Det betød, at banken i begyndelsen af 3. kvartal stod med et usædvanligt stort likviditetsberedskab, som oversteg lovens krav med op imod 350%. Den massive likviditetsreservering skete bl.a. med henblik på at kunne modstå forventede udtræk af indlån i forbindelse med udløbet af Bankpakke 1. Likviditetsberedskabet er af samme årsag reduceret og udgjorde pr. 30. september en over- Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 4 af 32.

5 dækning i forhold til lovens krav på 151,6%, svarende til 1,5 mia. kr. Max Bank har fortsat uudnyttede lines i Finansiel Stabilitet på ca. 1,4 mia. kr., og banken vil inden årets udgang tage stilling til, om disse lines skal udnyttes til styrkelse af likviditetsberedskabet. Forventningerne til resten af 2010 Efter gennemførelse af fusionen forventer bankens ledelse et resultat før skat for den fusionerede bank i intervallet -10 til +20 mio. kr. for hele Det er identisk med de tidligere udmeldte forventninger for Max Bank alene før fusionen. Det skal bemærkes, at tallene nu indregner effekterne af fusionen og således fremkommer på en anden måde end tidligere. Fx er resultatet for de første tre kvartaler som tidligere nævnt påvirket negativt af fusionsomkostningerne, herunder fuld udgiftsførelse i 3. kvartal 2010 af løn og andre former for godtgørelse til opsagte medarbejdere i hele opsigelsesperioden. Samtidig indebærer fusionen også indtægtsførelse af den opståede negative goodwill i forbindelse med fusionen. Nedskrivningerne er fortsat den største risikofaktor for årets resultat herunder det endeligt opgjorte tab, som kan relateres til Finansiel Stabilitet. Begivenheder indtruffet efter 30. september 2010 Max Bank har efter udløbet af regnskabsperioden kvartal 2010 gennemført en udvidelse af bankens aktiekapital gennem udbud af stk. nye aktier á nominelt kr. 20 til kurs kr. 25 pr. aktie. Bruttoprovenuet fra udbud- det udgjorde 103,9 mio. kr. Efter fradrag af omkostninger udgjorde nettoprovenuet 94,8 mio. kr., hvilket i betragtelig grad styrker bankens kapitalstruktur og forbedrer mulighederne for at skabe ny fremdrift. Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5% af Max Banks aktiekapital: Den Danske Stat, Finansministeriet (21,4%) Transaktioner med nærtstående parter Konsulentbistand for 599 t.kr. inkl. moms. Ydelserne er afregnet på markedsvilkår med COMING/1 (bestyrelsesmedlem Dan Andersen). Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til årsrapporten for 2009, idet Max Bank fremover skal aflægge regnskab efter den internationale regnskabsstandard IFRS. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Finanskalender 28. februar 2011 Årsrapport for marts 2011 Generalforsamling 24. maj 2011 Kvartalsrapport for 1. kvartal august 2011 Halvårsrapport for 1. halvår november 2011 Kvartalsrapport for kvartal 2011 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for Max Bank A/S for kvartal 2010 omfattende perioden 1. januar-30. september Kvartalsrapporten for kvartal 2010 er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for kvartal Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Næstved, 9. november 2010 Direktionen for Max Bank A/S Henrik Lund Adm. direktør Henrik Borup Jeppesen Bankdirektør Bestyrelsen for Max Bank A/S Hans Fossing Nielsen, formand Peter Melchior, næstformand Dan Andersen Jan Borre Bjødstrup Steen Sørensen Henning Skovlund Pedersen Per Vesterholm Mie Rahbek Hjorth Preben Pedersen Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 5 af 32.

6 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse kvartal 2010 Max Bank koncern Note kr kr. Resu ltatopgørelse 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Resultat Fordeli ng af periodens resu ltat Max Banks aktionærer Minoritetsinteresser i alt Årets resultat pr. aktie (kr.) (stykstørrelse 100 kr.) 3,9 kr. -28,5 kr. Årets resultat pr. aktie (kr.) (stykstørrelse 100 kr.) udvandet. 3,9 kr. -28,5 kr. Totalindkomstopgørelsen: Resultatopgørelsen og totalindkomstopgørelsen er identiske. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 6 af 32.

7 Balance pr. 30. september 2010 Max Bank koncern Note Ultimo kr kr kr. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Regulering til dagsværdi Overført overskud Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter 1 Regnskabspraksis 13 Eventualforpligtelser 14 Solvensopgørelse 15 Tilknyttede virksomheder i koncernen 16 Nærtstående parter 17 Hovedtal og nøgletal 18 Finanstilsynets nøgletalssystem 19 Forretningssegmenter 20 Fusion med Skælskør Bank 21 Begivenheder efter balance dagen Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 7 af 32.

8 Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2010 Max Bank koncern Aktiekapital Overskud Regulering Overført Minoritetsved emission til dagsværdi overskud interesser I alt Egenkapital Resultat for perioden Samlet totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier Fusion åbningsbalance Reg. vedr. dagsværdi og negativ goodwill Straksafskr. af goodwill købt af minoriteter Øvrige reguleringer I alt øvrige bevægelser Egenkapital Aktiekapitalen udgør 69,3 mio. kr. og består af aktier med en pålydende værdi á 20 kr. Banken har en beholdning af egne aktier på stk. (2009: stk.), hvilket svarer til 2,4% af aktiekapitalen. Aktierne er erhvervet som led i almindelig handel. Banken har som følge af tilvalg af Bankpakke II udbyttebegrænsning. Banken må tidligst udbetale udbytte 1. oktober 2010, og kun i det omfang, udbyttet kan finansieres af bankens overskud efter skat, der udgør frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter 1. oktober 2010 Egenkapitalopgørelse for Egenkapital Resultat for perioden Samlet totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier I alt øvrige bevægelser Egenkapital Egenkapitalopgørelse for 2009 Egenkapital Resultat for perioden Samlet totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier I alt øvrige bevægelser Egenkapital Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 8 af 32.

9 Pengestrømsopgørelse pr. 30 september 2010 Max Bank koncern kr kr. Periodens resultat før skat nedskrivninger på udlån mv Modtaget ej indtægtsførte gebyrer Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Kursreguleringer, obligationer og aktier Betalt skat, netto indtjening Ændring i udlån Ændring i indlån Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i andre aktiver og passiver*) Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet Køb mv. af materielle anlægsaktiver Køb af immaterielle aktiver Køb af kapitalandele i associerede virksomheder Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet Ændring i obligations- og aktiebeholdning Ændring i efterstillede kapitalindskud Ændring i udstedte obligationer Handel med egne aktier og nedskrivning af aktiekapital Fusion med Skælskør Bank, konvertering af aktier mm negativ goodwill ved fusion med Skælskør Bank indtægtsført Øvrige reguleringer Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet Ændring i likvider Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker primo kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker ultimo *) Andre aktiver, andre passiver, aktuelle og udskudte skatteaktiver, aktuelle skatteforpligtelser, aktiver i midlertidig besiddelse, midlertidigt overtagne forpligtelser, periodeafgrænsningsposter og hensættelser til forpligtelser. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 9 af 32.

10 Max Bank koncern Note kr kr. 1 Anven dt regnskabspraksis Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder for så vidt angår kvartalsregnskabet for koncernen og lov om finansielle virksomheder, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. for så vidt angår kvartalsregnskabet for moderselskabet, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Den i regnskabet anvendte regnskabspraksis for indregning og målingsbestemmelse er, bortset fra nedennævnte implementering af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, uændret i forhold til den nye årsrapport for 2009, og der henvises således til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i den nye årsrapport for Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Max Bank-koncernen har med virkning fra 1. januar 2010 implementeret følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag: IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse (Group Cash-settled Share-based Payment Transactions) (Juni 2009) IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger (Januar 2008) IAS 27, Koncernregnskaber og separate årsregnskaber (Januar 2008) IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Eligible Hedged Items) (Juli 2008) Mindre ændringer af diverse standarder som følge af IASB s årlige forbedringstiltag (April 2009) IFRIC 17, Udlodning af andre værdier end kontanter (November 2008) Den ændrede IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, betyder blandt andet, at købsomkostninger skal indregnes direkte i resultatet. Hidtil har det været koncernens regnskabspraksis at indregne købsomkostninger i kostprisen for den overtagne virksomhed. Den ændrede standard er i overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne implementeret med fremadrettet virkning for virksomhedssammenslutninger, hvor overtagelsestidspunktet er efter 1. januar Den ændrede IAS 27 betyder, at køb af yderligere kapitalandele i en dattervirksomhed, efter der er opnået kontrol, i koncernregnskabet skal behandles som transaktioner med aktionærer, og at der derfor ikke skal opgøres goodwill (ved yderligere køb). Vederlag for sådanne transaktioner skal føres på egenkapitalen. Implementeringen af de nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke derudover påvirket indregning og måling. 2 Rentei n dtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter 0 0 Øvrige renteindtægter 91 0 i alt renteindtægter Renteu dgi fter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 4 12 i alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under kreditinstitutter og centralbanker Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 10 af 32.

11 Max Bank koncern Note kr kr. 4 Gebyrer og provisionsi n dtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner i alt gebyrer og provisionsindtægter Ku rsregu leri nger Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier mv Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt kursreguleringer U dgi fter ti l personale og admi n istration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion Bestyrelse*) Styrelsesråd/repræsentantskab/lokalråd 79 0 i alt Personaleudgifter Lønninger**) Bidragsbaserede pensioner***) Udgifter til social sikring i alt øvrige administrationsudgifter i alt udgifter til personale og administration *) Heri afsat konsulenthonorar til afgående bestyrelsesmedlemmer på 172 t.kr. **) Heri indgår hensættelse af løn til opsagte medarbejdere på t.kr. ***) Heri er ikke udgiftsført regulering til uafdækkede pensionstilsagn, da disse er sat til 0,00 kr. Banken har ingen incitamentsordninger. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 11 af 32.

12 Max Bank koncern Note kr kr. 7 N edskrivn i nger på u dlån og ti lgodehaven der mv. individuelle nedskrivninger nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår *) Endelig tabt ikke tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer i alt individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår i alt gruppevise nedskrivninger i alt nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv *) Inkl. renter af nedskrevne udlån med t.kr. for 2010 (2009: t.kr.) 8 Skat Beregnet skat af periodens indkomst Udskudt skat i alt skat Bankens effektive skattesats er påvirket af skattefri indtægtsførsel af negativ goodwill i forbindelse med fusionen med Skælskør Bank på t.kr. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 12 af 32.

13 Max Bank koncern Note Ultimo kr kr kr. 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter i alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris individuelle nedskrivninger på udlån Nedskrivningssaldo 1. januar Tilbageførsel renter af nedskrivninger vedrørende tidligere regnskabsår nedskrivningssaldo 1. januar nedskrivningssaldo tilført fra Skælskør Bank pr nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Renter af nedskrivninger indeværende år Bogførte tab tidligere nedskrevet Nedskrivningssaldo, individuelle nedskrivninger på udlån ultimo gruppevise nedskrivninger på udlån nedskrivningssaldo 1. januar nedskrivningssaldo tilført fra Skælskør Bank pr nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivningssaldo, gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo Samlet nedskrivningssaldo på udlån ultimo Obligation er ti l dagsværdi Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer Obligationer i alt til dagsværdi Eftersti llede kapitali n dsku d Ansvarlig lånekapital Hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Efterstillede kapitalindskud omfatter 11 lån på i alt t.kr. kapitalbeviser, statslig hybrid kernekapital, t.kr. Lånet har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse. Lånet er udbetalt 24. august 2009 og har en nominel rente på 10,89%, svarende til en effektiv rente på 11,19% p.a. Det samlede lån er opdelt således at 116,6 mio. kr. er uden konverteringsmulighed, og 87,5 mio. kr. er med mulighed for pligtmæssig konvertering til aktier i banken, såfremt banken ikke opfylder solvenskravet. Staten og Max Bank har desuden indgået aftale om mulighed for frivillig konvertering af kapitalbeviserne til aktier. Muligheden gælder hele lånet på 204,1 mio. kr. og indebærer et rentetillæg på 0,5% p.a. (effektiv rente). kapitalbeviser, statslig hybrid kernekapital, t.kr. Lånet har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse. Lånet er udbetalt 22. december 2009 og har en nominel rente på 11,51% p.a. Der er indgået aftale om mulighed for frivillig konvertering af kapitalbeviserne til aktier. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 13 af 32.

14 Max Bank koncern kapitalbeviser, hybrid kernekapital t.kr. Kapitalbeviserne har uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse 1. maj Kapitalbeviserne forrentes fra og med 28. marts 2006 til 1. maj 2016 med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 1,85%. Fra og med 1. maj 2016 forrentes kapitalbeviserne med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 2,85%. kapitalbeviser, hybrid kernekapital t.kr. Lånet har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse. Lånet er udbetalt 8. december 2009 og har en nominel rente på 12,00% p.a. Stående obligationslån, t.kr. Stående obligationslån i danske kroner, der forfalder til indfrielse i september Lånet kan førtidsindfries i september 2011, og lånet forrentes med variabel rente på 6 mdrs. Cibor + 1,20%. Såfremt lånet ikke indfries i september 2011, forrentes lånet med variabel rente på 6 mdrs. Cibor + 2,70% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse i maj Lånet kan førtidsindfries i maj Lånet forrentes fra og med 1. maj 2007 til 1. maj 2012 med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 1,15%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 1. maj 2012 forrentes lånet med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 2,65% frem til udløb. Stående lån i Euro, t.kr. Stående lån i Euro, der forfalder til indfrielse 30. oktober Lånet kan førtidsindfries i oktober Lånet forrentes fra og med 31. oktober 2005 til 30. oktober 2010 med 6 mdr. euribor +1,35%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 30. oktober 2010 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. euribor +2,85% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse i december Lånet kan førtidsindfries i december Lånet forrentes fra og med 3. december 2007 til 3. december 2012 med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 1,20%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 3. december 2012 forrentes lånet med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 2,70% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse 15. maj Lånet kan førtidsindfries i maj Lånet forrentes fra og med 1. maj 2007 til 1. maj 2012 med cibor +1,15%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 1. maj 2012 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. cibor +2,65% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse 3. december Lånet kan førtidsindfries i december Lånet forrentes fra og med 3. december 2007 til 3. december 2012 med cibor +1,20%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 3. december 2012 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. cibor +2,70% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse 15. november Lånet kan førtidsindfries i november Lånet forrentes fra og med 16. november 2006 til 15. november 2011 med cibor +1,25%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 15. november 2011 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. cibor +2,75% frem til udløb. Alle 11 lån på i alt t.kr. medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen med sit fulde beløb. Max Bank har i 1. halvår af 2010 førtidsindfriet et lån (efterstillet kapitalindskud) på 50 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 14 af 32.

15 Max Bank koncern Note Ultimo kr kr kr. 13 Eventualforpligtelser garantier mv. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier garantier mv. i alt Andre eventualforpligtelser Øvrige forpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt Max Bank deltog i den danske stats garantiordning. Garantien var 2-årig og udløb 30. september For regnskabsåret 2010 er der udgiftsført 20,3 mio. kr. i garantiprovision vedr. garantiordningen. Beløbet er udgiftsført under andre udgifter. Endvidere deltager Max Bank i en samlet kaution på 20 mia. kr., hvoraf bankens andel udgør 82,3 mio. kr., der indgår i posten 'øvrige forpligtelser' (ikke balanceførte poster). Der er hensat 9,8 mio. kr. på garantien i 2010 (2009: 12,1 mio. kr.). 14 Solvensopgørelse*) Kernekapital efter fradrag Basiskapital og kortfristet supplerende kapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 8,3% 10,3% 8,8% Solvensprocent ifølge FiL 124, stk. 1 eller 125, stk. 1 14,0% 17,4% 15,4% individuelt opgjort solvensbehov**) 10,2% 9,0% 9,2% *) Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning. **) En detaljeret opgørelse af bankens solvensbehov fremgår af bankens rapport vedr. basiskapital og solvensbehov der offentliggøres hvert kvartal, samt bankens risikorapport. Begge rapporter er tilgængelige på bankens hjemmeside Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 15 af 32.

16 Max Bank koncern Note Balancesum Egenkapital Netto indtægter Resultat efter skat Ti lknyttede vi rksomh eder i koncern en AdministratorGruppen A/S Ejendomsadministration AdministratorGruppen Leasing ApS Finansiel Leasing AdministratorGruppen Leasing II ApS Udlejning af software AdministratorGruppen Invest ApS Udlejning af computer- og itudstyr mm. nauca A/S Ejendomsadministration nor Fjor Finans A/S Køb, salg og forvaltning af værdipapirer og faste ejendomme Hovedgaden 50, Dalmose A/S Udlejning af ejendomme Skælskør Bolig A/S, under likvidation AdministratorGruppen har en negativ egenkapital pr Max Bank indestår for selskabets gæld. 16 Nærtståen de parter Bankens nærtstående parter er bankens direktion, bestyrelsesmedlemmer og de virksomheder hvor bestyrelsesmedlemmerne indtager ledelsesmæssige funktioner. Herudover omfatter nærtstående parter de tilknyttede virksomheder, Nauca A/S, Nor Fjor Finans A/S, Hovedgaden 50, Dalmose A/S, Skælskør Bolig A/S, samt AdministratorGruppen A/S med tilhørende datterselskaber. Ud over de bankmæssige mellemværender leverer enkelte af bestyrelsesmedlemmernes virksomheder ydelser til banken inden for deres respektive kompetenceområder. For 2010 har banken således købt ydelser hos: Dan Andersen, COMING/1: Reklame, annoncer og markedsføring for 599 t.kr. inkl. moms (2009: t.kr.). En væsentlig del af beløbet i 2009 omhandler gennemfakturering for annoncer. Arten af transaktionerne med tilknyttede virksomheder omfatter primært udlejning af ejendomme, samt engagement, og i mindre omfang konsulenthonorar. Alle ydelser afregnes på markedsvilkår. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 16 af 32.

17 Max Bank koncern Note kr kr kr kr kr. 17 Hovedtal Resultatopgørelse 3. kvartal netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration mv Andre driftsudgifter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat ekskl. kursreguleringer og skat Kursreguleringer Resultat før skat Resultat efter skat Status pr. 30. september Udlån garantier Indlån Egenkapital ultimo Balancesum Depotvolumen Forretningsomfang Sammenligningstal for 2009 og 2010 er præsenteret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Der er ikke foretaget omregning af sammenligningstallene for Hoved- og nøgletal for 2009 og 2010 vedrører Max Bank koncernen. Hoved- og nøgletal for 2006 til 2008 vedrører alene Max Bank A/S (moderselskabet). 18 Nøgletal 3. kvartal Solvensprocent 14,0% 17,2% 16,2% 14,0% 15,8% Kernekapitalprocent 8,3% 9,9% 8,8% 8,1% 8,9% Periodens egenkapitalforrentning før skat -0,8% -5,6% -9,4% 10,0% 20,0% Periodens egenkapitalforrentning efter skat 0,6% -4,1% -6,5% 7,9% 16,2% Indtjening pr. omkostningskrone 0,99 kr. 0,92 kr. 0,77 kr. 1,37 kr. 1,67 kr. Renterisiko 1,5% 1,9% 0,4% 3,0% 2,8% Valutaposition 2,4% 2,4% 2,6% 1,9% 3,3% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 163,0% 124,2% 181,7% 143,2% 171,3% Udlån i forhold til egenkapital 15,4 12,8 10,1 9,1 7,4 Periodens udlånsvækst 41,2% 5,7% -8,7% 25,3% 39,4% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 151,6% 183,6% 124,1% 79,4% 77,5% Summen af store engagementer 54,1% 79,3% 100,4% 242,8% 148,0% Periodens nedskrivningsprocent 0,8% 1,2% 0,8% -0,1% 0,0% Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,3% 5,3% 1,6% 0,9% 1,5% Periodens resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 3,9 kr. -28,5 kr. -73,2 kr. 94,2 kr. 167,5 kr. Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 600 kr. 868 kr kr kr kr. Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 0,52 0,57 0,57 2,07 2,69 Renter af nedskrevne udlån for 2010 er bogført under nedskrivninger på udlån med t.kr.(2009: t.kr.) Sammenligningstal for 2009 og 2010 er omregnet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Der er ikke foretaget omregning af sammenligningstallene for Hoved- og nøgletal for 2009 og 2010 vedrører Max Bank koncernen. Hoved- og nøgletal for 2006 til 2008 vedrører alene Max Bank A/S (moderselskabet). Periodens resultat efter skat t.kr. divideret med periodens gennemsnitlige aktiekapital på t.kr. = 3,9 kr. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 17 af 32.

18 Max Bank koncern Note Erhverv Privat Tilknyttede Stabe/øvrige Eliminering I alt selskaber kr kr kr kr kr kr. 19 Forretn i ngssegmenter 2010 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Mellemregningsrente Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat heraf minoriteternes andel 0 0 Resultatopgørelsen og totalindkomstopgørelsen er identiske. Hovedtal balance Udlån Indlån garantier Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 18 af 32.

19 Max Bank koncern Note Erhverv Privat Tilknyttede Stabe/øvrige Eliminering I alt selskaber kr kr kr kr kr kr. Forretn i ngssegmenter 2009 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Mellemregningsrente Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat heraf minoriteternes andel Hovedtal balance Udlån Indlån garantier Koncernens primære segmenter er de forretningsområder, som organisationen, den interne økonomistyring samt rapporteringen er tilrettelagt efter. Forretningsområderne er opdelt i erhverv, privat, tilknyttede selskaber samt stabe. Erhverv er ansvarlig for forretninger med erhvervskunder. Privat er ansvarlig forforretninger med privatkunder. En specifikation af bankens tilknyttede selskaber kan findes i note 15. Stabe består af Økonomi, Kredit, Investering, HR, IT og FilialService. De segmenter der overvåges af Kredit, flyttes ligeledes rapporteringsmæssigt og indgår herefter under Stabe (til bogført værdi). Hovedtal for balancen er medtaget i overensstemmelse med den information, som indgår i den interne økonomistyring. Max Banks engagement med tilknyttede selskaber er placeret i Erhverv. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 19 af 32.

20 Max Bank koncern Note 20 Fusion med Sk ælskør Ban k Max Bank indgik i maj måned 2010 aftale om fusion med Skælskør Bank Aktieselskab, cvr Fusionen er regnskabssmæssigt gennemført 3. september Fordeling af købsprisen på nettoaktiver, herunder identificerbare immaterielle aktiver og negativ goodwill, er vist i nedenstående tabel. negativ goodwill udtrykker forskellen mellem dagsværdien af de overtagne nettoaktiver, herunder identificerede immaterielle aktiver i form af værdien af kunderelationer og købesummen. negativ goodwill er indtægtsført i september måned. Dagsværdien af udlån er i åbningsbalancen reguleret med 20 mio. kr. i forhold til den regnskabsmæssige værdi før overtagelsen. Dagsværdi på Regnskabsmæssig værdi overtagelsestidspunktet før overtagelsen Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Aktier mv Skatteaktiver Immaterielle og materielle aktiver Domicilejendomme Materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt gæld til kreditinstitutter Indlån Efterstillede kapitalinskud Øvrige forpligtelser Forpligtelser i alt Overtagne nettoaktiver negativ goodwill købesum Begiven h eder efter balancedagen Max Bank har efter udløbet af regnskabsperioden kvartal 2010 gennemført en udvidelse af bankens aktiekapital gennem udbud af stk. nye aktier á nominelt kr. 20 til kurs kr. 25 pr. aktie. Bruttoprovenuet fra udbuddet udgjorde 103,9 mio. kr. Efter fradrag af omkostninger udgjorde nettoprovenuet kr. 94,8 mio. kr., hvilket i betragtelig grad styrker bankens kapitalstruktur og forbedrer mulighederne for at skabe ny fremdrift. Der er ingen øvrige begivenheder, der skønnes at kunne påvirke indregning og måling. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 20 af 32.

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2007. 1. maj 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2007. 1. maj 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 1. maj 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.kvartal 2007 i overskrifter

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. halvår 2007 i overskrifter

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere