1.-3. kvartal november 2010 Max Bank A/S CVR-nr Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11"

Transkript

1 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr Tlf Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf kvartal 2010 Indholdsfortegnelse kvartal 2010 i overskrifter 3 Ledelsesberetning Max Bank koncern 6 Resultatopgørelse for kvartal Balance pr. 30. september Egenkapitalopgørelse pr. 30. september Pengestrømsopgørelse pr. 30. september Noter Max Bank A/S 21 Resultatopgørelse for kvartal Balance pr. 30. september Egenkapitalopgørelse pr. 30. september Noter Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 1 af 32.

2 1.-3. kvartal 2010 i overskrifter Resultat på -2,9 mio. kr. før skat og 2,2 mio. kr. efter skat. Fusionen mellem Skælskør Bank og Max Bank godkendt af aktionærerne og myndighederne. Fusionsprocessen og den iværksatte kultursammenføring forløber planmæssigt. Fusionen er regnskabsmæssigt gennemført pr. 3. september Samlet forretningsomfang opgjort som summen af udlån, indlån, garantier og depotvolumen på 15,2 mia. kr. Resultat af primær bankdrift på 46,7 mio. kr., hvilket afspejler en fortsat forbedring af den primære bankdrift. Fysiske flytninger og personaletilpasninger er allerede gennemført og sikrer, at en stor del af de forventede driftssynergier på mio. kr. om året i fremtiden opnås. Omkostningsudviklingen i 3. kvartal er dog negativt påvirket af fusionsomkostninger samt af løn mv. til opsagte medarbejdere. Nedskrivninger på 66,2 mio. kr., et relativt højt niveau. Forventningerne til resultatet for hele 2010 forventes fortsat at ligge i intervallet -10 til +20 mio. kr. før skat. Aktieemission gennemført efter regnskabsperiodens udløb, hvilket har styrket bankens kapitalberedskab med næsten 100 mio. kr. Solvensen kan herefter opgøres til ca. 15,4%. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 2 af 32.

3 Ledelsesberetning Max Bank fastholder forventninger til årets resultat Resumé Aktionærerne i Skælskør Bank og Max Bank godkendte på ekstraordinære generalforsamlinger 9. august og 3. september fusionen af de to banker med Max Bank som den videreførende bank. Max Bank har med regnskabsmæssig virkning fra 3. september 2010 gennemført og afsluttet fusionen. Efter 3. september 2010 indgår driftspåvirkningen fra den tidligere Skælskør Bank i Max Banks regnskab. Dette indebærer en brudt kontinuitet i Max Banks regnskabsrapportering, som for 3. kvartal 2010 og i de efterfølgende 5 kvartaler forhindrer sammenligning af regnskabstallene i forhold til tidligere perioder. For perioden kvartal 2010 opnåede Max Bank et resultat af den primære bankdrift på 46,7 mio. kr. og et resultat før skat på -2,9 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne til årets resultat. Efter gennemførelse af fusionen forventer bankens ledelse et resultat før skat for den fusionerede bank i intervallet -10 til +20 mio. kr. for hele Det forventede resultat er identisk med de tidligere udmeldte forventninger for Max Bank før fusionen. Det skal bemærkes, at tallene nu indregner effekterne af fusionen og således fremkommer på en anden måde end tidligere. Væsentligt er resultatet for de første tre kvartaler påvirket negativt af fusionsomkostningerne, herunder fuld udgiftsførelse i 3. kvartal 2010 af løn og andre former for godtgørelse til opsagte medarbejdere i hele opsigelsesperioden. Samtidig indebærer fusionen også indtægtsførelse af negativ goodwill i forbindelse med fusionen, der fremkommer som forskelsværdien mellem nettoaktiverne fra Skælskør Bank og værdien af de udstedte Max Bank-aktier til aktionærerne fra Skælskør Bank. Risikofaktorerne i forbindelse med forventningerne til året 2010 som helhed består uændret primært i niveauet for nedskrivninger herunder den endeligt opgjorte regnskabspåvirkning, som kan relateres til bankens andel af sektorens dækning af tabene i Finansiel Stabilitet. Max Bank har efter udløbet af regnskabsperioden kvartal 2010 gennemført en udvidelse af bankens aktiekapital. Aktieemissionen havde til formål at nytegne op til 4,2 mio. stk. nye aktier. Idet emissionen blev fuldt gennemført, udgør bruttoprovenuet fra udbuddet 103,9 mio. kr., hvilket i betragtelig grad styrker bankens kapitalstruktur og forbedrer mulighederne for at skabe ny fremdrift. Fusion gennemført Aktionærerne i Skælskør Bank og Max Bank godkendte på ekstraordinære generalforsamlinger 9. august og 3. september fusionen af de to banker med Max Bank som den videreførende bank. Efterfølgende har Max Bank med regnskabsmæssig virkning fra 3. september 2010 endeligt gennemført fusionen. Efter 3. september 2010 indgår driftspåvirkningen fra den tidligere Skælskør Bank i den videreførende Max Banks regnskab. Dette indebærer en brudt kontinuitet i Max Banks regnskabsrapportering, som for 3. kvartal 2010 og i de efterfølgende 5 kvartaler forhindrer en direkte sammenligning af regnskabstallene i forhold til tidligere perioder. Opnåelse af synergier forløber efter planen Max Bank har i forbindelse med fusionen allerede gennemført en medarbejdertilpasning, således at der ved udgangen af 3. kvartal var 242 ansatte i banken opgjort som fuldtidsstillinger. Personaletilpasningen sikrer, at en stor del af de forventede driftssynergier på mio. kr. vil blive nået, og den vil påvirke resultatudviklingen positivt fremover. På det praktiske plan er fusionsprocessen forløbet helt efter Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 3 af 32.

4 planen. Ca. 25 stabsmedarbejdere fra den tidligere Skælskør Bank rykkede i slutningen af september ind i hovedkontoret i Næstved, hvor al administration nu er samlet. Endvidere er privatkundeafdelingerne i Slagelse flyttet sammen på Fisketorvet og erhverv er samlet på adressen Ndr. Ringgade 70 i den østlige udkant af Slagelse. Samlet forretningsomfang på 15,2 mia. kr. Max Banks samlede forretningsomfang opgjort som summen af udlån, indlån, garantier og depotvolumen pr. 30. september 2010 kan opgøres til i alt 15,2 mia. kr. Udlån udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 6,3 mia. kr., hvilket er stort set uændret i forhold til summen af udlån i Max Bank og Skælskør Bank ved udgangen af 1. halvår Indlån udgjorde 4,2 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til summen af indlån i de to banker ved udgangen af 1. halvår. Nedgangen i indlån kan relateres til udløbet af den ubetingede statsgaranti for indlån i danske pengeinstitutter i henhold til Bankpakke 1, hvilket har bevirket, at et antal meget store aftaleindlån er blevet trukket ud af Max Bank op til udløbet af 3. kvartal. Udviklingen var forventet, og banken har hen over de første seks måneder af 2010 og begyndelsen af juli måned reserveret den nødvendige likviditet til imødegåelse af situationen. Garantier udgjorde pr. 30. september 1,4 mia. kr. hvilket er stort set uændret i forhold til udgangen af 1. halvår. Det samme er tilfældet med bankens depotvolumen, der udgjorde 3,2 mia. kr. Resultat af primær bankdrift på 46,7 mio. kr. Max Bank opnåede i de første ni måneder af 2010 et resultat af den primære bankdrift på 46,7 mio. kr., hvilket afspejler en fortsat forbedring af den primære indtjening. Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 215,9 mio. kr. Hertil kommer andre driftsindtægter på 33,1 mio. kr., der blandt andet vedrører indtægtsførelse af negativ goodwill på 17,4 mio. kr. i forbindelse med fusionen, der fremkommer som forskelsværdien mellem nettoaktiverne fra Skælskør Bank og værdien af de udstedte Max Bank-aktier til aktionærerne fra Skælskør Bank. Omkostningerne er belastet af engangsudgifter i forbindelse med fusionen samt fuld udgiftsførelse i 3. kvartal 2010 af løn og andre former for godtgørelse til opsagte medarbejdere i hele opsigelsesperioden. Derfor udgør udgifterne til personale og administration 158,8 mio. kr. Positive kursreguleringer, men fortsat relativt store nedskrivninger Max Bank har i de første 3 kvartaler af 2010 realiseret positive kursreguleringer på 4,6 mio. kr., mens nedskrivningerne fortsat ligger på et relativt højt niveau. Nedskrivningerne udgør således 66,2 mio. kr. Hertil kommer, at banken har betalt 20,3 mio. kr. til Det Private Beredskab som er betaling for statens garanti i henhold til Bankpakke 1. Bankpakke 1 udløb 30. september 2010 og provisionsbetalingerne ophører derfor fra samme dato. Der forventes dog efterfølgende udgifter i et vist omfang, når Finansiel Stabilitet får endeligt opgjort sine tab i relation til Bankpakke 1. Max Banks andel af disse tab vil blive bogført som nedskrivninger. Perioderesultatet er i overensstemmelse med forventningerne til årets resultat Resultatet før skat for perioden kvartal 2010 kan herefter opgøres til -2,9 mio. kr. og efter skat udgør periodens resultat 2,2 mio. kr. Dette resultat er i overensstemmelse med forventningerne til årets resultat. Basiskapital på 1,1 mia. kr. Max Banks egenkapital kan pr. 30. september 2010 opgøres til 405,5 mio. kr. Hertil kommer efterstillede kapitalindskud på 830 mio. kr. Den samlede basiskapital udgjorde således ved udgangen af 3. kvartal, efter indregning af diverse fradrag, 1,1 mia. kr., svarende til en solvens på 14,0%. Solvensen på 14,0% skal ses i forhold til et beregnet internt solvensbehov på 10,2%. Likviditetsberedskab normaliseret Max Bank har i løbet af 1. halvår 2010 styrket sin likviditet gennem låneoptagelse, som er garanteret af Staten i henhold til Bankpakke 2. Det betød, at banken i begyndelsen af 3. kvartal stod med et usædvanligt stort likviditetsberedskab, som oversteg lovens krav med op imod 350%. Den massive likviditetsreservering skete bl.a. med henblik på at kunne modstå forventede udtræk af indlån i forbindelse med udløbet af Bankpakke 1. Likviditetsberedskabet er af samme årsag reduceret og udgjorde pr. 30. september en over- Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 4 af 32.

5 dækning i forhold til lovens krav på 151,6%, svarende til 1,5 mia. kr. Max Bank har fortsat uudnyttede lines i Finansiel Stabilitet på ca. 1,4 mia. kr., og banken vil inden årets udgang tage stilling til, om disse lines skal udnyttes til styrkelse af likviditetsberedskabet. Forventningerne til resten af 2010 Efter gennemførelse af fusionen forventer bankens ledelse et resultat før skat for den fusionerede bank i intervallet -10 til +20 mio. kr. for hele Det er identisk med de tidligere udmeldte forventninger for Max Bank alene før fusionen. Det skal bemærkes, at tallene nu indregner effekterne af fusionen og således fremkommer på en anden måde end tidligere. Fx er resultatet for de første tre kvartaler som tidligere nævnt påvirket negativt af fusionsomkostningerne, herunder fuld udgiftsførelse i 3. kvartal 2010 af løn og andre former for godtgørelse til opsagte medarbejdere i hele opsigelsesperioden. Samtidig indebærer fusionen også indtægtsførelse af den opståede negative goodwill i forbindelse med fusionen. Nedskrivningerne er fortsat den største risikofaktor for årets resultat herunder det endeligt opgjorte tab, som kan relateres til Finansiel Stabilitet. Begivenheder indtruffet efter 30. september 2010 Max Bank har efter udløbet af regnskabsperioden kvartal 2010 gennemført en udvidelse af bankens aktiekapital gennem udbud af stk. nye aktier á nominelt kr. 20 til kurs kr. 25 pr. aktie. Bruttoprovenuet fra udbud- det udgjorde 103,9 mio. kr. Efter fradrag af omkostninger udgjorde nettoprovenuet 94,8 mio. kr., hvilket i betragtelig grad styrker bankens kapitalstruktur og forbedrer mulighederne for at skabe ny fremdrift. Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5% af Max Banks aktiekapital: Den Danske Stat, Finansministeriet (21,4%) Transaktioner med nærtstående parter Konsulentbistand for 599 t.kr. inkl. moms. Ydelserne er afregnet på markedsvilkår med COMING/1 (bestyrelsesmedlem Dan Andersen). Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til årsrapporten for 2009, idet Max Bank fremover skal aflægge regnskab efter den internationale regnskabsstandard IFRS. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Finanskalender 28. februar 2011 Årsrapport for marts 2011 Generalforsamling 24. maj 2011 Kvartalsrapport for 1. kvartal august 2011 Halvårsrapport for 1. halvår november 2011 Kvartalsrapport for kvartal 2011 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for Max Bank A/S for kvartal 2010 omfattende perioden 1. januar-30. september Kvartalsrapporten for kvartal 2010 er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for kvartal Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Næstved, 9. november 2010 Direktionen for Max Bank A/S Henrik Lund Adm. direktør Henrik Borup Jeppesen Bankdirektør Bestyrelsen for Max Bank A/S Hans Fossing Nielsen, formand Peter Melchior, næstformand Dan Andersen Jan Borre Bjødstrup Steen Sørensen Henning Skovlund Pedersen Per Vesterholm Mie Rahbek Hjorth Preben Pedersen Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 5 af 32.

6 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse kvartal 2010 Max Bank koncern Note kr kr. Resu ltatopgørelse 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Resultat Fordeli ng af periodens resu ltat Max Banks aktionærer Minoritetsinteresser i alt Årets resultat pr. aktie (kr.) (stykstørrelse 100 kr.) 3,9 kr. -28,5 kr. Årets resultat pr. aktie (kr.) (stykstørrelse 100 kr.) udvandet. 3,9 kr. -28,5 kr. Totalindkomstopgørelsen: Resultatopgørelsen og totalindkomstopgørelsen er identiske. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 6 af 32.

7 Balance pr. 30. september 2010 Max Bank koncern Note Ultimo kr kr kr. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Regulering til dagsværdi Overført overskud Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter 1 Regnskabspraksis 13 Eventualforpligtelser 14 Solvensopgørelse 15 Tilknyttede virksomheder i koncernen 16 Nærtstående parter 17 Hovedtal og nøgletal 18 Finanstilsynets nøgletalssystem 19 Forretningssegmenter 20 Fusion med Skælskør Bank 21 Begivenheder efter balance dagen Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 7 af 32.

8 Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2010 Max Bank koncern Aktiekapital Overskud Regulering Overført Minoritetsved emission til dagsværdi overskud interesser I alt Egenkapital Resultat for perioden Samlet totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier Fusion åbningsbalance Reg. vedr. dagsværdi og negativ goodwill Straksafskr. af goodwill købt af minoriteter Øvrige reguleringer I alt øvrige bevægelser Egenkapital Aktiekapitalen udgør 69,3 mio. kr. og består af aktier med en pålydende værdi á 20 kr. Banken har en beholdning af egne aktier på stk. (2009: stk.), hvilket svarer til 2,4% af aktiekapitalen. Aktierne er erhvervet som led i almindelig handel. Banken har som følge af tilvalg af Bankpakke II udbyttebegrænsning. Banken må tidligst udbetale udbytte 1. oktober 2010, og kun i det omfang, udbyttet kan finansieres af bankens overskud efter skat, der udgør frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter 1. oktober 2010 Egenkapitalopgørelse for Egenkapital Resultat for perioden Samlet totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier I alt øvrige bevægelser Egenkapital Egenkapitalopgørelse for 2009 Egenkapital Resultat for perioden Samlet totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier I alt øvrige bevægelser Egenkapital Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 8 af 32.

9 Pengestrømsopgørelse pr. 30 september 2010 Max Bank koncern kr kr. Periodens resultat før skat nedskrivninger på udlån mv Modtaget ej indtægtsførte gebyrer Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Kursreguleringer, obligationer og aktier Betalt skat, netto indtjening Ændring i udlån Ændring i indlån Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i andre aktiver og passiver*) Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet Køb mv. af materielle anlægsaktiver Køb af immaterielle aktiver Køb af kapitalandele i associerede virksomheder Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet Ændring i obligations- og aktiebeholdning Ændring i efterstillede kapitalindskud Ændring i udstedte obligationer Handel med egne aktier og nedskrivning af aktiekapital Fusion med Skælskør Bank, konvertering af aktier mm negativ goodwill ved fusion med Skælskør Bank indtægtsført Øvrige reguleringer Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet Ændring i likvider Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker primo kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker ultimo *) Andre aktiver, andre passiver, aktuelle og udskudte skatteaktiver, aktuelle skatteforpligtelser, aktiver i midlertidig besiddelse, midlertidigt overtagne forpligtelser, periodeafgrænsningsposter og hensættelser til forpligtelser. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 9 af 32.

10 Max Bank koncern Note kr kr. 1 Anven dt regnskabspraksis Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder for så vidt angår kvartalsregnskabet for koncernen og lov om finansielle virksomheder, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. for så vidt angår kvartalsregnskabet for moderselskabet, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Den i regnskabet anvendte regnskabspraksis for indregning og målingsbestemmelse er, bortset fra nedennævnte implementering af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, uændret i forhold til den nye årsrapport for 2009, og der henvises således til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i den nye årsrapport for Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Max Bank-koncernen har med virkning fra 1. januar 2010 implementeret følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag: IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse (Group Cash-settled Share-based Payment Transactions) (Juni 2009) IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger (Januar 2008) IAS 27, Koncernregnskaber og separate årsregnskaber (Januar 2008) IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Eligible Hedged Items) (Juli 2008) Mindre ændringer af diverse standarder som følge af IASB s årlige forbedringstiltag (April 2009) IFRIC 17, Udlodning af andre værdier end kontanter (November 2008) Den ændrede IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, betyder blandt andet, at købsomkostninger skal indregnes direkte i resultatet. Hidtil har det været koncernens regnskabspraksis at indregne købsomkostninger i kostprisen for den overtagne virksomhed. Den ændrede standard er i overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne implementeret med fremadrettet virkning for virksomhedssammenslutninger, hvor overtagelsestidspunktet er efter 1. januar Den ændrede IAS 27 betyder, at køb af yderligere kapitalandele i en dattervirksomhed, efter der er opnået kontrol, i koncernregnskabet skal behandles som transaktioner med aktionærer, og at der derfor ikke skal opgøres goodwill (ved yderligere køb). Vederlag for sådanne transaktioner skal føres på egenkapitalen. Implementeringen af de nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke derudover påvirket indregning og måling. 2 Rentei n dtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter 0 0 Øvrige renteindtægter 91 0 i alt renteindtægter Renteu dgi fter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 4 12 i alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under kreditinstitutter og centralbanker Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 10 af 32.

11 Max Bank koncern Note kr kr. 4 Gebyrer og provisionsi n dtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner i alt gebyrer og provisionsindtægter Ku rsregu leri nger Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier mv Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt kursreguleringer U dgi fter ti l personale og admi n istration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion Bestyrelse*) Styrelsesråd/repræsentantskab/lokalråd 79 0 i alt Personaleudgifter Lønninger**) Bidragsbaserede pensioner***) Udgifter til social sikring i alt øvrige administrationsudgifter i alt udgifter til personale og administration *) Heri afsat konsulenthonorar til afgående bestyrelsesmedlemmer på 172 t.kr. **) Heri indgår hensættelse af løn til opsagte medarbejdere på t.kr. ***) Heri er ikke udgiftsført regulering til uafdækkede pensionstilsagn, da disse er sat til 0,00 kr. Banken har ingen incitamentsordninger. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 11 af 32.

12 Max Bank koncern Note kr kr. 7 N edskrivn i nger på u dlån og ti lgodehaven der mv. individuelle nedskrivninger nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår *) Endelig tabt ikke tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer i alt individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår i alt gruppevise nedskrivninger i alt nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv *) Inkl. renter af nedskrevne udlån med t.kr. for 2010 (2009: t.kr.) 8 Skat Beregnet skat af periodens indkomst Udskudt skat i alt skat Bankens effektive skattesats er påvirket af skattefri indtægtsførsel af negativ goodwill i forbindelse med fusionen med Skælskør Bank på t.kr. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 12 af 32.

13 Max Bank koncern Note Ultimo kr kr kr. 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter i alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris individuelle nedskrivninger på udlån Nedskrivningssaldo 1. januar Tilbageførsel renter af nedskrivninger vedrørende tidligere regnskabsår nedskrivningssaldo 1. januar nedskrivningssaldo tilført fra Skælskør Bank pr nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Renter af nedskrivninger indeværende år Bogførte tab tidligere nedskrevet Nedskrivningssaldo, individuelle nedskrivninger på udlån ultimo gruppevise nedskrivninger på udlån nedskrivningssaldo 1. januar nedskrivningssaldo tilført fra Skælskør Bank pr nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivningssaldo, gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo Samlet nedskrivningssaldo på udlån ultimo Obligation er ti l dagsværdi Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer Obligationer i alt til dagsværdi Eftersti llede kapitali n dsku d Ansvarlig lånekapital Hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Efterstillede kapitalindskud omfatter 11 lån på i alt t.kr. kapitalbeviser, statslig hybrid kernekapital, t.kr. Lånet har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse. Lånet er udbetalt 24. august 2009 og har en nominel rente på 10,89%, svarende til en effektiv rente på 11,19% p.a. Det samlede lån er opdelt således at 116,6 mio. kr. er uden konverteringsmulighed, og 87,5 mio. kr. er med mulighed for pligtmæssig konvertering til aktier i banken, såfremt banken ikke opfylder solvenskravet. Staten og Max Bank har desuden indgået aftale om mulighed for frivillig konvertering af kapitalbeviserne til aktier. Muligheden gælder hele lånet på 204,1 mio. kr. og indebærer et rentetillæg på 0,5% p.a. (effektiv rente). kapitalbeviser, statslig hybrid kernekapital, t.kr. Lånet har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse. Lånet er udbetalt 22. december 2009 og har en nominel rente på 11,51% p.a. Der er indgået aftale om mulighed for frivillig konvertering af kapitalbeviserne til aktier. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 13 af 32.

14 Max Bank koncern kapitalbeviser, hybrid kernekapital t.kr. Kapitalbeviserne har uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse 1. maj Kapitalbeviserne forrentes fra og med 28. marts 2006 til 1. maj 2016 med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 1,85%. Fra og med 1. maj 2016 forrentes kapitalbeviserne med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 2,85%. kapitalbeviser, hybrid kernekapital t.kr. Lånet har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse. Lånet er udbetalt 8. december 2009 og har en nominel rente på 12,00% p.a. Stående obligationslån, t.kr. Stående obligationslån i danske kroner, der forfalder til indfrielse i september Lånet kan førtidsindfries i september 2011, og lånet forrentes med variabel rente på 6 mdrs. Cibor + 1,20%. Såfremt lånet ikke indfries i september 2011, forrentes lånet med variabel rente på 6 mdrs. Cibor + 2,70% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse i maj Lånet kan førtidsindfries i maj Lånet forrentes fra og med 1. maj 2007 til 1. maj 2012 med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 1,15%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 1. maj 2012 forrentes lånet med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 2,65% frem til udløb. Stående lån i Euro, t.kr. Stående lån i Euro, der forfalder til indfrielse 30. oktober Lånet kan førtidsindfries i oktober Lånet forrentes fra og med 31. oktober 2005 til 30. oktober 2010 med 6 mdr. euribor +1,35%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 30. oktober 2010 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. euribor +2,85% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse i december Lånet kan førtidsindfries i december Lånet forrentes fra og med 3. december 2007 til 3. december 2012 med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 1,20%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 3. december 2012 forrentes lånet med variabel rente på 3 mdr. Cibor + 2,70% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse 15. maj Lånet kan førtidsindfries i maj Lånet forrentes fra og med 1. maj 2007 til 1. maj 2012 med cibor +1,15%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 1. maj 2012 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. cibor +2,65% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse 3. december Lånet kan førtidsindfries i december Lånet forrentes fra og med 3. december 2007 til 3. december 2012 med cibor +1,20%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 3. december 2012 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. cibor +2,70% frem til udløb. Stående lån, t.kr. Stående lån i danske kroner, der forfalder til indfrielse 15. november Lånet kan førtidsindfries i november Lånet forrentes fra og med 16. november 2006 til 15. november 2011 med cibor +1,25%. Såfremt lånet ikke førtidsindfries 15. november 2011 forrentes med en variabel rente på 6 mdrs. cibor +2,75% frem til udløb. Alle 11 lån på i alt t.kr. medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen med sit fulde beløb. Max Bank har i 1. halvår af 2010 førtidsindfriet et lån (efterstillet kapitalindskud) på 50 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 14 af 32.

15 Max Bank koncern Note Ultimo kr kr kr. 13 Eventualforpligtelser garantier mv. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier garantier mv. i alt Andre eventualforpligtelser Øvrige forpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt Max Bank deltog i den danske stats garantiordning. Garantien var 2-årig og udløb 30. september For regnskabsåret 2010 er der udgiftsført 20,3 mio. kr. i garantiprovision vedr. garantiordningen. Beløbet er udgiftsført under andre udgifter. Endvidere deltager Max Bank i en samlet kaution på 20 mia. kr., hvoraf bankens andel udgør 82,3 mio. kr., der indgår i posten 'øvrige forpligtelser' (ikke balanceførte poster). Der er hensat 9,8 mio. kr. på garantien i 2010 (2009: 12,1 mio. kr.). 14 Solvensopgørelse*) Kernekapital efter fradrag Basiskapital og kortfristet supplerende kapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 8,3% 10,3% 8,8% Solvensprocent ifølge FiL 124, stk. 1 eller 125, stk. 1 14,0% 17,4% 15,4% individuelt opgjort solvensbehov**) 10,2% 9,0% 9,2% *) Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning. **) En detaljeret opgørelse af bankens solvensbehov fremgår af bankens rapport vedr. basiskapital og solvensbehov der offentliggøres hvert kvartal, samt bankens risikorapport. Begge rapporter er tilgængelige på bankens hjemmeside Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 15 af 32.

16 Max Bank koncern Note Balancesum Egenkapital Netto indtægter Resultat efter skat Ti lknyttede vi rksomh eder i koncern en AdministratorGruppen A/S Ejendomsadministration AdministratorGruppen Leasing ApS Finansiel Leasing AdministratorGruppen Leasing II ApS Udlejning af software AdministratorGruppen Invest ApS Udlejning af computer- og itudstyr mm. nauca A/S Ejendomsadministration nor Fjor Finans A/S Køb, salg og forvaltning af værdipapirer og faste ejendomme Hovedgaden 50, Dalmose A/S Udlejning af ejendomme Skælskør Bolig A/S, under likvidation AdministratorGruppen har en negativ egenkapital pr Max Bank indestår for selskabets gæld. 16 Nærtståen de parter Bankens nærtstående parter er bankens direktion, bestyrelsesmedlemmer og de virksomheder hvor bestyrelsesmedlemmerne indtager ledelsesmæssige funktioner. Herudover omfatter nærtstående parter de tilknyttede virksomheder, Nauca A/S, Nor Fjor Finans A/S, Hovedgaden 50, Dalmose A/S, Skælskør Bolig A/S, samt AdministratorGruppen A/S med tilhørende datterselskaber. Ud over de bankmæssige mellemværender leverer enkelte af bestyrelsesmedlemmernes virksomheder ydelser til banken inden for deres respektive kompetenceområder. For 2010 har banken således købt ydelser hos: Dan Andersen, COMING/1: Reklame, annoncer og markedsføring for 599 t.kr. inkl. moms (2009: t.kr.). En væsentlig del af beløbet i 2009 omhandler gennemfakturering for annoncer. Arten af transaktionerne med tilknyttede virksomheder omfatter primært udlejning af ejendomme, samt engagement, og i mindre omfang konsulenthonorar. Alle ydelser afregnes på markedsvilkår. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 16 af 32.

17 Max Bank koncern Note kr kr kr kr kr. 17 Hovedtal Resultatopgørelse 3. kvartal netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration mv Andre driftsudgifter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat ekskl. kursreguleringer og skat Kursreguleringer Resultat før skat Resultat efter skat Status pr. 30. september Udlån garantier Indlån Egenkapital ultimo Balancesum Depotvolumen Forretningsomfang Sammenligningstal for 2009 og 2010 er præsenteret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Der er ikke foretaget omregning af sammenligningstallene for Hoved- og nøgletal for 2009 og 2010 vedrører Max Bank koncernen. Hoved- og nøgletal for 2006 til 2008 vedrører alene Max Bank A/S (moderselskabet). 18 Nøgletal 3. kvartal Solvensprocent 14,0% 17,2% 16,2% 14,0% 15,8% Kernekapitalprocent 8,3% 9,9% 8,8% 8,1% 8,9% Periodens egenkapitalforrentning før skat -0,8% -5,6% -9,4% 10,0% 20,0% Periodens egenkapitalforrentning efter skat 0,6% -4,1% -6,5% 7,9% 16,2% Indtjening pr. omkostningskrone 0,99 kr. 0,92 kr. 0,77 kr. 1,37 kr. 1,67 kr. Renterisiko 1,5% 1,9% 0,4% 3,0% 2,8% Valutaposition 2,4% 2,4% 2,6% 1,9% 3,3% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 163,0% 124,2% 181,7% 143,2% 171,3% Udlån i forhold til egenkapital 15,4 12,8 10,1 9,1 7,4 Periodens udlånsvækst 41,2% 5,7% -8,7% 25,3% 39,4% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 151,6% 183,6% 124,1% 79,4% 77,5% Summen af store engagementer 54,1% 79,3% 100,4% 242,8% 148,0% Periodens nedskrivningsprocent 0,8% 1,2% 0,8% -0,1% 0,0% Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,3% 5,3% 1,6% 0,9% 1,5% Periodens resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 3,9 kr. -28,5 kr. -73,2 kr. 94,2 kr. 167,5 kr. Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 600 kr. 868 kr kr kr kr. Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 0,52 0,57 0,57 2,07 2,69 Renter af nedskrevne udlån for 2010 er bogført under nedskrivninger på udlån med t.kr.(2009: t.kr.) Sammenligningstal for 2009 og 2010 er omregnet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Der er ikke foretaget omregning af sammenligningstallene for Hoved- og nøgletal for 2009 og 2010 vedrører Max Bank koncernen. Hoved- og nøgletal for 2006 til 2008 vedrører alene Max Bank A/S (moderselskabet). Periodens resultat efter skat t.kr. divideret med periodens gennemsnitlige aktiekapital på t.kr. = 3,9 kr. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 17 af 32.

18 Max Bank koncern Note Erhverv Privat Tilknyttede Stabe/øvrige Eliminering I alt selskaber kr kr kr kr kr kr. 19 Forretn i ngssegmenter 2010 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Mellemregningsrente Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat heraf minoriteternes andel 0 0 Resultatopgørelsen og totalindkomstopgørelsen er identiske. Hovedtal balance Udlån Indlån garantier Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 18 af 32.

19 Max Bank koncern Note Erhverv Privat Tilknyttede Stabe/øvrige Eliminering I alt selskaber kr kr kr kr kr kr. Forretn i ngssegmenter 2009 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Mellemregningsrente Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat heraf minoriteternes andel Hovedtal balance Udlån Indlån garantier Koncernens primære segmenter er de forretningsområder, som organisationen, den interne økonomistyring samt rapporteringen er tilrettelagt efter. Forretningsområderne er opdelt i erhverv, privat, tilknyttede selskaber samt stabe. Erhverv er ansvarlig for forretninger med erhvervskunder. Privat er ansvarlig forforretninger med privatkunder. En specifikation af bankens tilknyttede selskaber kan findes i note 15. Stabe består af Økonomi, Kredit, Investering, HR, IT og FilialService. De segmenter der overvåges af Kredit, flyttes ligeledes rapporteringsmæssigt og indgår herefter under Stabe (til bogført værdi). Hovedtal for balancen er medtaget i overensstemmelse med den information, som indgår i den interne økonomistyring. Max Banks engagement med tilknyttede selskaber er placeret i Erhverv. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 19 af 32.

20 Max Bank koncern Note 20 Fusion med Sk ælskør Ban k Max Bank indgik i maj måned 2010 aftale om fusion med Skælskør Bank Aktieselskab, cvr Fusionen er regnskabssmæssigt gennemført 3. september Fordeling af købsprisen på nettoaktiver, herunder identificerbare immaterielle aktiver og negativ goodwill, er vist i nedenstående tabel. negativ goodwill udtrykker forskellen mellem dagsværdien af de overtagne nettoaktiver, herunder identificerede immaterielle aktiver i form af værdien af kunderelationer og købesummen. negativ goodwill er indtægtsført i september måned. Dagsværdien af udlån er i åbningsbalancen reguleret med 20 mio. kr. i forhold til den regnskabsmæssige værdi før overtagelsen. Dagsværdi på Regnskabsmæssig værdi overtagelsestidspunktet før overtagelsen Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Aktier mv Skatteaktiver Immaterielle og materielle aktiver Domicilejendomme Materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt gæld til kreditinstitutter Indlån Efterstillede kapitalinskud Øvrige forpligtelser Forpligtelser i alt Overtagne nettoaktiver negativ goodwill købesum Begiven h eder efter balancedagen Max Bank har efter udløbet af regnskabsperioden kvartal 2010 gennemført en udvidelse af bankens aktiekapital gennem udbud af stk. nye aktier á nominelt kr. 20 til kurs kr. 25 pr. aktie. Bruttoprovenuet fra udbuddet udgjorde 103,9 mio. kr. Efter fradrag af omkostninger udgjorde nettoprovenuet kr. 94,8 mio. kr., hvilket i betragtelig grad styrker bankens kapitalstruktur og forbedrer mulighederne for at skabe ny fremdrift. Der er ingen øvrige begivenheder, der skønnes at kunne påvirke indregning og måling. Selskabsmeddelelse nr. 46/2010. Max Bank A/S. Kvartalsrapport kvartal Side 20 af 32.

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86 28. oktober 28 Max Bank A/S CVR-nr. 417 2319 Tlf. 55 78 1 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 1 2/21 72 17 86 k v a r t a l s r a p p o r t 1.-3. kvartal 28 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.-3.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere