Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007"

Transkript

1 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon oktober 212 Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2 Der bliver ikke skabt nok nye arbejdspladser fra udenlandske investeringer i Danmark sammenlignet med andre lande. Opgør man den gennemsnitlige estimerede jobskabelse af udenlandske investeringer i forhold til befolkningsstørrelsen for perioden 23-21, lå Danmark nummer 23 ud af 34 OECD-lande eller 12. lavest. Det viser en specialkørsel, som CEPOS har fået foretaget af investeringseksperter fra IBM - Plant Location International. Jobskabelsen fra direkte investeringer viser sig også at være ca. halveret i de seneste år sammenlignet med perioden Det understøtter billedet af, at Danmark siden 2 har haft vanskeligheder med at øge investeringerne i dansk erhvervsliv. En del af nedgangen i udenlandske investeringer skyldes den økonomiske krise, men det danske fald har været dobbelt så stort som det globale fald i jobskabelsen fra udenlandske investeringer. Udenlandske investeringer i Danmark er vigtige, fordi de kan være med til at tackle en af de største udfordringer for dansk økonomi, nemlig den lave produktivitetsvækst siden midt- 9 erne. En højere produktivitetsvækst vil forbedre den danske konkurrenceevne, og på langt sigt er produktivitetsvæksten helt afgørende for, hvor høje lønstigninger danskerne kan få. De fordele ved Danmark, som ofte bliver fremhævet som tiltrækkende for udenlandske investeringer (herunder kompetencer, uddannelsesniveau og et fleksibelt arbejdsmarked), synes ikke længere at være nok til at opveje ulemperne for udenlandske investorer, hvori høje omkostninger samt skatter på produktion og afkast indgår. Man kommer derfor ikke udenom at se på omkostningssiden, hvis man ønsker at øge niveauet af udenlandske investeringer i Danmark. Her kan man med fordel følge Sveriges eksempel og sænke selskabsskatten. Ligesom en lempelse af produktionsskatter og administrative byrder samt mindsket usikkerhed om fremtidige regler og beskatning vil have betydning for udenlandske investorer, som overvejer at investere i danske arbejdspladser. Flere effekter af udenlandske investeringer Udenlandske investeringer i danske arbejdspladser kan hjælpe til at tackle en af Danmarks største økonomiske udfordringer, nemlig den svage produktivitetsvækst siden midten af 199 erne. Der er tre måder, hvorpå udenlandske direkte investeringer (FDI) kan øge produktiviteten. For det første tilfører udenlandske investeringer kapital, så danske medarbejdere kan producere mere på den samme tid. Det svarer populært sagt til, at en skovarbejder får en skovningsmaskine at arbejde med i stedet for en motorsav. For det andet har flere analyser dokumenteret, at udenlandsk ejede virksomheder i Danmark er mere produktive end danskejede virksomheder i Danmark. 1 En øget andel af udenlandsk ejede virksomheder vil derfor øge det gennemsnitlige produktivitetsniveau i Danmark. 1 Se fx Er h v er v s- o g Væ k st m in ist er iet (2 1 2 ). Væ k st p o lit isk Red egø r else, Ped er sen & Sk a k sen (2 1 1 ). Mu lt in a t io n a l En t er p r ises in Den m a r k. Va lu e Ad d ed, In vest m en t s a n d Jo b s. CEBR & Am ch a m sa m t Ju n ge & Sk a k sen (2 1 ). Pr o d u k t iv it et o g vid er egå en d e u d d a n n e lse. CEBR & DEA. CEPOS Landgreven 3, København K

2 Analysenotat oktober 212 For det tredje fører udenlandske virksomheder andre og nye teknologier, organisationsformer, forretningsmodeller og arbejdsgange med sig, hvilket kan bidrage til udvikling og innovation i danske virksomheder. Der er således en potentiel effekt af knowledge spillovers, hvor danske virksomheder bliver mere produktive pga. inspiration hentet fra de udenlandsk ejede virksomheder i Danmark, for eksempel når de rekrutterer medarbejdere fra disse. Få danske jobs fra udenlandske investeringer siden 23 Én måde at sammenligne niveauet af udenlandske investeringer mellem lande på er ved at sætte de samlede indadgående investeringer i forhold til BNP. Denne sammenligning har imidlertid nogle indbyggede svagheder, hvilket fremgår af appendiksboks A sidst i notatet. En alternativ opgørelsesmetode er at tage udgangspunkt alene i investeringer, hvor virksomheder aktivt har valgt at placere sig i fx Danmark (greenfield-investeringer) eller har valgt at udvide de eksisterende aktiviteter i landet. Disse kan kaldes udenlandske lokaliseringsinvesteringer, fordi de er aktive beslutninger om at skabe aktivitet i de enkelte lande. Denne type investeringer er således også udtryk for landenes relative konkurrenceevne i forhold til at tiltrække investeringer. Dermed udelukkes gennemløbsinvesteringer, indirekte investeringer gennem lån samt fusioner og opkøb, da ingen af disse investeringer nødvendigvis er et udtryk for et ønske om at have aktiviteter og skabe jobs i det pågældende investeringsland. Det er alle investeringstyper, der næppe kan relateres til landets attraktivitet eller konkurrenceevne men som alligevel udgør langt størstedelen af de officielle FDI-statistikker. 2 Opkøb og fusioner kan fx alene være udtryk for, at en investor ønsker at tilegne sig et allerede opdyrket marked eller en eksisterende specialiseret teknologi evt. med det slutmål at flytte de eksisterende aktiviteter ud af landet. IBM Plant Location International har, med det formål at registrere og måle omfanget af udenlandske lokaliseringsinvesteringer, skabt Global Investment Locations Database (GILD), hvor de registrerer udenlandske lokaliseringsbeslutninger og estimerer antallet af lokale jobs, disse investeringer skaber. I boks 2 fremgår en beskrivelse af de estimerede tal for jobskabelse fra lokaliseringsinvesteringer, som også inkluderer større udvidelser i aktiviteten hos eksisterende udenlandske virksomheder. Boks 2 Beskrivelse af estimeret jobskabelse i GILD IBM Plant Location International indsamler data for jobskabelse for hvert individuelt investeringsprojekt, hvilket der findes data på i -5 pct. af projekterne i GILD-databasen. For de resterende projekter, hvor data for jobskabelsen ikke er tilgængelige, estimeres jobskabelsen. Dette estimat etablerer et tal for jobskabelse for hvert projekt (hvor data ikke er tilgængelig) baseret på branche, funktion og geografi. Estimatet er medianen for jobskabelse i projekter i den pågældende branche/funktion for den pågældende geografiske lokalisering. Frit oversat tekst fra IBM Plant Location International. Der kan være betydelige variationer især for små lande i omfanget af udenlandske greenfieldinvesteringer fra år til år. Denne problematik kan tackles ved at tage et gennemsnit over flere år. GILDs investeringsstatistik dækker perioden siden 23, og det er derfor muligt at tage et gennemsnit over årene Ko n cer n lå n k a n i n o gle t ilfæ ld e v æ r e u d t r y k fo r en r e el in t er e sse fo r a t in ve st er e i et a n d et lå n. Ek sem p elvis k a n m o d er selsk a b e t i n o gle t ilfæ ld e få b illig fin a n sier in g o g d er eft er give et lå n t il et d a t t er selsk a b, so m fo r eta ger e n r e el in v e st er in g. I d ette t ilfæ ld e vil d e flest e o p fa t t e d et so m en r e e l in vest er in gsin t er esse i la n d et. 2

3 Japan Grækenland Korea Norge Italien Tyrkiet Tyskland New Zealand USA Israel Finland Danmark Spanien Mexico Holland Østrig Chile Schweiz Australien Frankrig Sverige Portugal Canada Luxembourg Island Belgien Storbritannien Polen Slovenien Estland Irland Tjekkiet Ungarn Slovakiet Analysenotat oktober 212 Figur 1 viser, at Danmark indtager en plads som nummer 23 eller 12. dårligste - af 34 OECDlande på den gennemsnitlige jobskabelse af udenlandske lokaliseringsinvesteringer i perioden Figur 1. Gns. jobskabelse fra udenlandske investeringer pr. 1. indbyggere, Gns. estimeret antal FDI-jobs pr. 1. indbyggere Anm.: Da jobskabelsen er estimeret, og da der ikke er sikkerhed for, at GILD indeholder samtlige lokaliseringsinvesteringer i Danmark eller i de øvrige lande, er der en vis usikkerhed forbundet med resultatet. GILD-metoden medfører imidlertid en metodemæssig konsistens i opgørelsen i de enkelte lande. Specialkørsel på baggrund af IBM-PLI Global Investment Locations Database. Målt pr. 1. indbyggere blev der gennemsnitligt etableret 3 nye arbejdspladser årligt på baggrund af udenlandske lokaliseringsinvesteringer i Danmark i perioden Med en samlet jobskabelse fra udenlandske investeringer på ca. 13. på de otte år ligger Danmark på en niendedel af top-landet Slovakiet (som befolkningsmæssigt er lig Danmark) med ca nye FDI-jobs. Der kan være flere årsager til, at Slovakiet ligger på et højt niveau af udenlandske lokaliseringsinvesteringer. Én årsag kan fx være, at Slovakiet som en del af den tidligere østblok har et lavt kapitalniveau. Men også lande som Irland, Storbritannien, Belgien ligger niveaumæssigt mere end dobbelt så højt som Danmark. Og nabolandet Sverige ligger godt 4 pct. over det danske niveau. Havde Danmark haft samme niveau af FDI-jobskabelse som Sverige, ville der være skabt ekstra 5.4 arbejdspladser i løbet af de otte år. Med et niveau som i Irland ville der tilsvarende være skabt 6. flere arbejdspladser i perioden. Opgørelsen i figur 1 viser et relativt lavt niveau af jobskabelse gennem udenlandske investeringer i Danmark, men inkluderer ikke den samtidige job-destruktion fra de udenlandske virksomheder. Opgørelsen giver dermed ikke et netto-tal for jobskabelsen. Således havde det en positiv effekt på jobskabelsen, da Nokia oprettede en udviklingsafdeling i Danmark. Men denne effekt bliver neutraliseret fra 212, som følge af at udviklingsafdelingen lukker, og de ca. 95 arbejdspladser i 3

4 Analysenotat oktober 212 Danmark nedlægges. Opgørelsesmetoden fanger den positive effekt ved oprettelsen af jobbene, men ikke den negative effekt ved nedlæggelsen. Da der løbende foregår en jobdestruktion i udenlandske virksomheder (på samme måde som i danskejede virksomheder), er det vigtigt, at der sker en væsentlig jobskabelse. Derfor giver de lave danske tal for jobskabelse fra udenlandske virksomheder anledning til bekymring. Danmarks udfordring er blevet større siden 2 Antallet af nye danske FDI-jobs har ikke været konstant fra 23 til 21. Bag gennemsnittet på 3 FDI-jobs pr. år for hver 1. indbyggere er der en periode fra 28 til 21, hvor niveauet af udenlandske investeringer kun førte til ca. halvt så mange nye danske jobs som i perioden 23-2, jf. figur 2. Figur 2. Jobskabelse fra udenlandske investeringer i Danmark pr. 1. indbyggere Estimerede nye FDI-jobs pr. 1. indbyggere Anm.: Da jobskabelsen er estimeret, og da der ikke er sikkerhed for, at GILD indeholder samtlige lokaliseringsinvesteringer i Danmark eller i de øvrige lande, er der en vis usikkerhed forbundet med resultatet. GILD-metoden medfører imidlertid en metodemæssig konsistens i opgørelsen i de enkelte lande. Specialkørsel på baggrund af IBM-PLI Global Investment Locations Database. Om end niveauet af nye udenlandske investeringer var lavere på verdensplan i årene end i årene inden krisen, så svarer det globale fald kun til ca. halvdelen af det fald, vi har set i Danmark. 3 Figur 2 understøtter således billedet af, at Danmark siden 2 har haft vanskeligheder med at øge investeringerne i dansk erhvervsliv. Dette billede har været fremherskende, fordi beholdningen af udenlandske direkte investeringer i Danmark er stagneret (nominelt) siden 2, mens Danmarks direkte investeringer i udlandet modsat er steget, jf. figur 3. 3 IBM Glo b a l Bu sin e ss Se r vice s, Glo b a l Lo ca t io n Tr en d s a n n u a l r ep o r t. 4

5 Analysenotat oktober 212 Figur 3. Beholdning af direkte investeringer, 2-21 Mia. kroner Udadgående Indadgående Anm.: Beholdning af direkte investeringer ekskl. gennemløbsinvesteringer. Nationalbanken Hvordan skal vi få investeringerne til Danmark? Siden 2 er de udenlandske investeringer i Danmark stagneret, mens de udadgående investeringer fortsat stiger. De fordele ved Danmark, som ofte bliver fremhævet, og som bl.a. omfatter kompetencer, uddannelsesniveau og et fleksibelt arbejdsmarked, synes ikke at være nok til at opveje ulemperne, hvori høje omkostninger samt skatter på produktion og afkast indgår. En væsentlig pointe er, at ikke kun det danske omkostnings- og skatteniveau kan udgøre en udfordring for at tiltrække udenlandske investorer. Også et ustabilt skattesystem og politisk retorik rettet mod multinationale selskaber kan udgøre en barriere. Eksempelvis lancerede den tidligere VK-regering i 21 en Handlingsplan mod multinationale selskaber og på den baggrund varslede en række skattemæssige stramninger. Ligeledes har SRSF-regeringen med den netop vedtagne L begrænset muligheden for at udnytte tidligere års skattemæssige underskud og desuden krævet selskabernes skatteoplysninger offentligt tilgængelige. Selvom loven også rammer rent danske selskaber, er lovens overordnede formål udtrykkeligt at begrænse de skattemæssige muligheder for multinationale selskaber. 5 Hvis man skal gøre Danmark mere attraktivt som investeringsland, er man nødt til at kigge på skatte- og omkostningsniveauet. Det er fx bemærkelsesværdigt, at alle syv lande med mindst tre gange højere FDI-jobskabelse end Danmark også har en væsentligt lavere selskabsskat end Danmark. Men det kan også anbefales at overveje den politiske retorik, og sørge for at skattereglerne er stabile under skiftende regeringer. 4 h t t p :/ / k / sa m lin g/ / lo v fo r sla g/ L1 3 / so m _ v ed t a get.h t m # d o k 5 h t t p :/ / m.d k / p u b lic/ d o k u m en t e r / p r e sse/ m u lt i.p d f 5

6 Analysenotat oktober 212 Konklusion Når man ser på, hvor mange job der er skabt årligt i perioden som følge af udenlandske investeringer, så placerer Danmark sig som nummer 23 ud af 34 OECD-lande eller som 12. dårligst. Den danske jobskabelse på baggrund af aktive investeringsbeslutninger fra udenlandske virksomheder om at placere sig i Danmark er således lav i en international sammenhæng. Det indikerer, at Danmark ikke er et så succesfuldt og konkurrencedygtigt land i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer, som vi måske har troet. De mange fordele ved Danmark (som fx vores generelt høje kompetencer, uddannelsesniveau og fleksible arbejdsmarked) synes ikke at være nok til at opveje ulemperne, herunder høje omkostninger samt skatter på produktion og afkast. Konsekvensen af det lave udenlandske investeringsniveau i Danmark kan i sidste ende blive et lavere velstandsniveau sammenlignet andre lande. Udenlandske investeringer øger kapitalniveauet i Danmark. De udenlandske virksomheder i Danmark er desuden mere produktive end den gennemsnitlige danske virksomhed. Endvidere fører udenlandske virksomheder knowhow med sig, som danske virksomheder kan lære og blive mere produktive af. Alle tre forhold bidrager til at øge det danske produktivitetsniveau og dermed tackle en af Danmarks største økonomiske udfordringer: Den lave produktivitetsvækst siden midt-9 erne. Men hvis de udenlandske investorer fravælger Danmark som investeringsland, går vi glip af disse fordele. Der er derfor brug for at gøre Danmark mere konkurrencedygtigt som investeringsland ved at sænke selskabsskatten, reducere produktionsskatter samt fjerne administrativ besværlig og omkostningstung regulering. Disse instrumenter vil i øvrigt også komme danskejede virksomheder til gode, så også de kan skabe eksportfremgang og privat beskæftigelse. Appendiksboks A Sammenligning af lande på baggrund af OECD-statistik Internationale sammenligninger af FDI-niveauet tager udgangspunkt i opgørelser af direkte investeringer, der kun delvist er nettoficerede. Dermed indgår både egenkapital-investeringer (herunder virksomhedslokaliseringer samt fusioner og opkøb), investeringer gennem lån mellem koncernforbundne virksomheder samt gennemløbsinvesteringer, hvor Special Purpose Entities (SPEs) i realiteten fungerer som postkontor for kapital. En af konsekvenserne af at gennemløbsinvesteringer tælles med i den internationale statistik er, at nogle landes FDI-niveau angives som højt, uden at det er et udtryk for investeringsniveauet. Beneluxlandenes flotte internationale placeringer kan i vid udstrækning henføres til udbredelsen af SPEs, men også Danmark har et væsentligt gennemløb af investeringer på 94 mia. kr. i 21, hvilket svarer til ca. 12 pct. af de samlede indadgående investeringer. 6 Med samlede indadgående investeringer på 44 pct. af BNP placerer Danmark sig i midterfeltet af OECDlandene på FDI. Hertil skal nævnes, at Danmark i mindre grad end andre lande nettoficerer investeringstallene, hvorved de danske FDI-tal overvurderes i internationale sammenligninger. 6 Fo r d elin gen a f u d en la n d sk e in v e st er in ger i Da n m a r k va r p å ca. 5 p ct. egen k a p it a l-in ve st er in ger, ca. 3 5 p ct. in v est er in ger gen n e m lå n m elle m vir k so m h ed er m v. o g ca. 1 5 p ct. gen n em lø b sin vest er in ger i 2 8, jf. Da m ga a r d (2 1 ) Pr o d u ct iv it y Sp illo v er s fr o m FDI Own er sh ip St r u ct u r e s, Do m est ic Fir m Ch a r a ct er ist ics, a n d FDI Ch a r a ct er ist ics. 6

7 Luxemburg Belgien Irland Sveits Island Estland Nederlandene Sverige Ungarn Chile Tjekkiet Slovakiet Storbritannien Portugal New Zealand Spanien Danmark Østrig Polen Australien Frankrig Norge Finland Canada Slovenien Mexico Tyskland Israel Tyrkiet USA Italien Korea Grækenland Japan Analysenotat oktober 212 Figur A. Beholdning af Indadgående investeringer ift. BNP, 21 Indgående FDI i pct. af BNP OECD.stat Dette notat er muliggjort ved donation fra

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 9. april 2014 Udlandet fravælger Danmark som investeringsland I årene 2008-2012 tiltrak Danmark nye udenlandske (greenfield) investeringer, der

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

Konkurrenceevne er mere end produktivitet

Konkurrenceevne er mere end produktivitet Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 6 32 17. september 212 Konkurrenceevne er mere end produktivitet World Economic Forum (WEF) offentliggjorde. september 212 The Global Competitiveness

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 425 Offentligt DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Danmark i den globale

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark Investeringspakke Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark 1 Danmark befinder sig i en investeringskrise Udenlandske virksomheder går i stigende grad uden om Danmark,

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere