Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven"

Transkript

1 Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010

2 2

3 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram Forholdsregler ved indgåelse af aftaler Hvordan indgås aftaler på markedsvilkår? Hvilke aftaler er omfattet af intern overvågning? Specielt om aftaler om kommunal opgavevaretagelse Form- og dokumentationskrav ved aftaleindgåelse Hvad overvågningsprogrammet skal indeholde? 11 3 Tidsfrister 15 4 Forsyningssekretariatets kontrol med overvågningens overholdelse 17 5 Lovgrundlag, sanktioner og revision af vejledningen 17 3

4 INDLEDNING Denne vejledning om overvågningsprogrammer er tænkt som et ideog erindringskatalog, når vandselskaberne skal etablere deres interne overvågningsprogram efter vandsektorloven. Programmet skal medvirke til, at vandselskabet ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser. I en række tilfælde vil vandselskaber indgå aftaler med koncernforbundne selskaber eller med deres kommunale ejer om levering af forskellige ydelser det kan dreje sig om køb eller salg af serviceydelser som fx administration og vedligeholdelse eller konkrete vareleverancer. For at vandforbrugerne ikke kommer til at betale højere takster, end hvad rimeligt er specielt i sådanne aftaler eller i andre aftaleforhold, er det derfor efter vandsektorloven bestemt, at: Aftaler skal indgås på markedsvilkår Aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet. Aftaler frem til 31. december 2012 om kommunal varetagelse af administrative opgaver som opregnet i bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Vandselskaberne skal derfor udarbejde et internt overvågningsprogram med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgået på de nævnte betingelser. Overvågningen omfatter foruden selve programmets etablering også en efterfølgende kontrol af, at selskabets konkrete aftaler rent faktisk opfylder de nævnte krav. Til det brug skal vandselskabet iværksætte følgende tiltag: 4

5 Væsentlige aftalers priser og vilkår skal kunne dokumenteres til brug for eventuel efterfølgende kontrol. Overvågningsprogrammet etableres med en tilknyttet kontrolprocedure for at sikre aftaleindgåelse på markedsvilkår. En årsberetning offentliggøres om overvågningsprogrammet og kontrollen med dets gennemførelse i praksis og indsendes til Forsyningssekretariatet. Vejledningen behandler følgende emner: Det interne overvågningsprograms tiltag Forholdsregler ved indgåelse af aftaler Hvilke aftaler er omfattet af intern overvågning Specielt om aftaler om kommunal opgavevaretagelse Form- og dokumentationskrav ved aftaleindgåelse Hvad overvågningsprogrammet skal indeholde Hvornår er en aftale indgået på markedsvilkår? Hvilke aftaler er omfattet af overvågningspligten? Tidsfrister Forsyningssekretariatets kontrol med overvågningen Sanktioner Lovgrundlaget Revision af vejledningen I det følgende behandles disse emner hver for sig. 5

6 DET INTERNE OVERVÅGNINGSPROGRAM Det interne overvågningsprogram skal gennem beskrivelser synliggøre, at aftaler bliver indgået på markedsvilkår. Sigtet er at undgå, at selskabets købsaftaler begunstiger aftaleparter gennem for høje priser, fx fordi de er interesseforbundne. Ved salg må det tilsvarende sikres, at der ikke bliver opkrævet for lave priser. Overvågningen skal også forhindre, at aftaleparter nyder godt af vilkår, som de ikke kunne opnå i et konkurrencebaseret marked, fx på grund af manglende kendskab til markedsforholdene. Et selskab skal etablere et internt overvågningsprogram i en form, der kan offentliggøres og administreres med efterfølgende kontrolmulighed for herigennem at få lejlighed til at dokumentere, at alle aftaler er skriftlige og indgået på markedsvilkår. Nedenfor gives et eksempel på indholdet i et overvågningsprogram med tiltag, der kan sikre de nævnte krav. 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler Efter vandsektorloven skal selskabernes aftaler om køb og salg indgås skriftligt på markedsvilkår. Endvidere skal de aftaler, der er omfattet af reglerne i bekendtgørelse 1468 af 16. december 2009 om kommunal administration for visse vandselskaber være prissat til kostpris indtil slutningen af Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er at sikre det grundlæggende princip, at vandselskabets aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører. Virksomhederne skal drives omkostningseffektivt. Navnlig skal reglerne forhindre, at der overføres midler til interesseforbundne virksomheder gennem accept af for høje priser ved indkøb eller for lav prissætning af vandselskabets egne produkter. En tilsvarende virkning har reglerne om prissætning til kostpris af kommuners varetagelse af faste administrationsopgaver til vandselskaber. 6

7 Interesseforbundne virksomheder betegner i denne vejledning selskaber, der er økonomisk forbundet eller virksomheder, der har en gensidig økonomisk interesse knyttet til deres aktiver, fx ejendomme. Kommunale vandselskaber er fx økonomisk interesseforbundne med deres kommunale ejer. Virksomheder med ledelsesmæssigt personsammenfald eller andre personalemæssige bindinger er ikke nødvendigvis direkte økonomisk interesseforbundne. Men ved etablering af det interne overvågningsprogram kan det være relevant også at tage højde for sådanne forhold for at sikre sig imod varetagelse af uvedkommende hensyn i forhold til vandselskabet. I denne vejledning anvendes betegnelsen kontrakt synonymt med aftale. 2.2 Hvordan indgås aftaler på markedsvilkår? En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis vandselskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester. Det sker typisk ved at indhente og sammenligne alternative tilbud i markedet med hensyn til egenskaber, leveringsvilkår og priser for den type ydelser, som ordren skal omfatte. Aftaler, der har overholdt forskrifterne for udbud i tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiver anses også for at være indgået på markedsvilkår. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at vandselskaber, der forsyner offentligheden med drikkevand, er offentligretlige organer, der er omfattet EU s forsyningsvirksomhedsdirektiv. Det gælder selskaber, der forsyner eller distribuerer drikkevand til offentligheden, og selskaber, der herudover også bortleder eller renser spildevand. Selskaber, der kun har spildevandsaktiviteter, er underlagt EU s udbudsdirektiv. Direktiverne fastsætter de udbudsprocedurer, der skal følges ved indkøb over en bestemt beløb de såkaldte tærskelværdier. Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside under Udbud. Her kan man også se de gældende tærskelværdier for kontrakter, der er omfattet af direktiverne. 7

8 Tilbudsloven finder anvendelse på bygge- og anlægsopgaver, hvis værdi ikke overstiger tærskelværdierne i EU s udbudsdirektiver. Alle vandselskaber er omfattet af tilbudslovens udbudsregler for bygge- og anlægskontrakter. Tilbudslovens bestemmelser om annonceringspligt ved indkøb af varer eller tjenesteydelser for over kr. gælder ikke kontrakter, der indgås til brug for virksomhed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kontrakter indgået af vandselskaber med drikkevandsforsyning til offentligheden er derfor ikke omfattet af annonceringspligten. Vandselskaber, der bortleder eller renser spildevand og som ikke også leverer drikkevand til offentligheden, skal derimod overholde annonceringspligten ved i pressen eller på et elektronisk medie at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi på kr. eller derover. Reglerne om annonceringspligt er nærmere beskrevet i Konkurrencestyrelsens pjece Annonceringspligt og hvad så nu?, der kan kopieres fra styrelsens hjemmeside. Aftaler, der falder uden for udbudsreglerne, skal imidlertid også indgås på markedsvilkår efter vandsektorloven. Derfor skal der, jf. det ovenfor anførte, ved indgåelse af alle ikke-udbudspligtige aftaler ske en afsøgning af markedet, så aftalernes priser og vilkår kan afstemmes med de almindeligt forekommende betingelser i markedet og ikke bliver ugunstige for selskabet. Alle aftaler, hvis værdi er under udbudsdirektivernes tærskelværdier skal i øvrigt overholde EU-traktatens almindelige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Det sidstnævnte princip indebærer, at ordregiverens krav til leverandøren skal stå i et rimeligt forhold til det, der skal leveres. 2.3 Hvilke aftaler er omfattet af intern overvågning? Aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser som fx lån, udlån og garantistillelse samt bygge- og anlægsarbejder er omfattet af den interne overvågning. Det har ingen betydning, om 8

9 salgsaftaler vedrører selskabets kerneydelser eller eventuelle tilknyttede aktiviteter. Koncerninterne aftaler skal også indgås på markedsvilkår og er derfor ligeledes omfattet af den interne overvågning. Prisfastsættelsen kan fx ske på grundlag af kostprisen tillagt en avance/mark up. Den tillagte avanceprocent må gennem benchmark eller lignende godtgøres ikke at afvige fra det aktuelle avanceniveau på det pågældende brancheområde. 2.4 Specielt om aftaler om kommunal opgavevaretagelse En kommune kan indtil udgangen af 2012 for visse vandselskaber varetage drift af IT-systemer, bogholderi, forbrugsafregning, fakturering og administrativ bistand til pligtmæssig levering af statistik og benchmark data til myndigheder samt administrativ og juridisk bistand om personalemæssige forhold. En kommune må kun udføre ovennævnte opgaver for et vandselskab, jf. bekendtgørelse nr af 16. december 2009, 2, hvis selskabet: 1. er omfattet af vandsektorloven og hjemmehørende i kommunen. 2. udøver vand- eller spildevandsforsyningsaktiviteter og i 2008 indvandt, behandlede, transporterede eller leverede 1 mio. m3 vand eller behandlede, transporterede eller afledte 1 mio. m3 spildevand. 3. udøver både vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter og i 2008 indvandt, behandlede, transporterede eller leverede højst 1 mio. m3 vand og transporterede, behandlede eller afledte højst 1 mio. m3 spildevand. Bekendtgørelsen forventes ændret, så en kommune indtil 1. januar 2012 må levere administrativ og juridisk bistand vedrørende personalemæssige forhold til alle vandselskaber hjemmehørende i kommunen uanset den behandlede vandmængde. 9

10 Vandselskabernes betaling for varetagelse af opgaver som nævnt ovenfor må kun omfatte de direkte og indirekte omkostninger forbundet med at udføre opgaven. Som konsekvens må en kommune ikke opkræve avance ved opgavevaretagelse omfattet af denne bekendtgørelse. Det interne overvågningsprogram skal derfor indeholde en procedure for de vandselskaber, der er omfattet af bekendtgørelsen, der skal sikre, at prisfastsættelsen af en eventuel kommunal varetagelse af de opgavetyper, der er nævnt i bekendtgørelsen, er fastsat til kommunens kostpris som fastsat i bekendtgørelsen om varetagelse af visse administrative opgaver for visse vandselskaber. Det bemærkes, at kommuners varetagelse af opgaver for vandselskaber, der ikke er omfattet af bekendtgørelsens overgangsregler ellers generelt kun er mulig inden for rammerne af kommunalfuldmagtens regler for kommunal erhvervsvirksomhed på markedet. Det vil også gælde de ovenfor nævnte opgaver, dvs drift af IT-systemer, bogholderi, forbrugsafregning og fakturering, administrativ bistand til lovpligtig levering af statistik- og benchmarkdata og administrativ og juridisk bistand i personalesager. Efter disse regler må kommuner ikke oprette eller opretholde en fast opgavevaretagelse for private selskaber uden lovhjemmel. For at undgå værdispild antages det dog, at kommuner er berettiget til at udnytte en eventuel overkapacitet til at sælge opgaver kommercielt på markedsvilkår herunder også til fx vandselskaber. 2.5 Form- og dokumentationskrav ved aftaleindgåelse De aftaler, som vandselskabet indgår med eksterne købere eller leverandører, herunder med kommuner, der varetager administrative opgaver for selskabet, skal foreligge i skriftlig form ved aftalens endelige indgåelse. Vandselskabet skal på Forsyningssekretariatets anmodning indsende tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. Selskabet skal i den forbindelse over for Forsyningssekretariatet kunne dokumentere, hvordan indgåelsen af hver 10

11 enkelt købs- eller salgsaftale er begrundet, fx i forhold til alternativt indhentede tilbud eller tilbud i forbindelse med et udbud. Væsentlighedskriteriet er knyttet til den økonomiske betydning, som aftalen har for selskabet som omkostning eller indtægt. En aftale er væsentlig for selskabet afhængig af dens værdi inklusive dens mulige økonomiske implikationer fx ved misligholdelse mv. Selskaberne skal over for Forsyningssekretariatet kunne dokumentere priser og vilkår for alle indgåede aftaler, hvis værdi udgør mere end kr. 2.6 Hvad overvågningsprogrammet skal indeholde? For at kunne dokumentere, at alle krav er overholdt, skal vandselskabet etablere et internt overvågningsprogram og kontrolprocedurer, der understøtter, at det sker i praksis. Vandselskabet skal endvidere offentliggøre en årsberetning, der indsendes til Forsyningssekretariatet, med en beskrivelse af programmet, og hvordan det er administreret det forløbne år. Det interne overvågningsprogram skal omfatte de tiltag, der kan sikre overholdelse af kravene til aftaleindgåelse. Det vil typisk omfatte følgende tiltag, der skal beskrives til brug for efterfølgende dokumentation: De krav, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, der udfører opgaver for selskabet, skal opfylde for at sikre overholdelse af vandsektorlovens bestemmelser om indgåelse af aftaler. Hvem selskabet har udnævnt til overvågningsansvarlig kontaktperson (kvalitetskontrollant) med kontrol-funktion i forhold til selskabets indgåelse af aftaler. De procedurer, som den overvågningsansvarlige anvender for at påse, at de besluttede tiltag er taget i brug for at sikre, at indgåede aftaler: - foreligger skriftligt på aftaletidspunktet, - er indgået på markedsvilkår, og 11

12 - er prissat til kostpris, når det vedrører kommunal varetagelse af administrative opgaver for selskabet. De undervisningsforløb, informationsmøder eller workshops om det interne overvågningsprograms formål og praktiske håndtering, som gennemføres for relevante medarbejdere. De forholdsregler, der skal sikre: - at aftaler ikke underskrives eller godkendes af selskabets ansvarlige ledelse før aftalebetingelserne er clearet med selskabets overvågningsansvarlige. - at selskabets indhenter en revisorerklæring om overvågningsprogrammets etablering og dermed forbundne kontrolprocedurer og dokumentation. - at der ved kommunal varetagelse af administrative opgaver indhentes erklæring fra den kommunale revision om, at prisfastsættelsen kun dækker direkte og indirekte omkostninger, der er nødvendige for at udføre opgaverne. - at selskabet indsamler og registrerer væsentlige aftaler med eksterne parter. Hvorledes selskabet med passende mellemrum revurderer indgåede aftaler for at vurdere, om ændrede markedsvilkår begrunder genforhandling eller opsigelse af aftaler. Hvordan det interne overvågningssystem indpasses som en del af selskabets samlede kvalitetsstyringssystem. Som nævnt i et af ovenstående punkterer det vigtigt, at der udnævnes ansvarlige personer for arbejdet med overvågningsprogrammet. Det er ligeledes vigtigt at alle personer, der indgår aftaler på selskabets vegne, er informeret om reglerne, jf. boks 1. 12

13 Boks 1: Intern information til medarbejdere Alle personer med ansvar for indgåelse af selskabets købs- og salgsaftaler bør informeres om deres ansvar for at sikre overholdelse af betingelserne for aftaleindgåelse: Medarbejdere med kompetence til at forhandle og indgå aftaler koncerninternt og med eksterne parter instrueres om programetablering. Nyansatte og medarbejdere, der rokerer, skal efterfølgende informeres og instrueres i reglerne for aftaleindgåelse. Husk at dokumentere dato og indhold for afholdte møder, kurser mv. til brug for efterfølgende beskrivelse i årsberetningen. Kontrollen med overvågningsprogrammets etablering og overholdelse skal beskrives som en del af programmet, der typisk vil omfatte følgende tiltag: Udarbejdelse af en procedurebeskrivelse for selskabets kontrol med det interne overvågningsprograms etablering og ajourføring. Særskilt dokumentation for, at væsentlige aftaler om større anskaffelser og salg dokumenteres særskilt er indgået på markedsvilkår. Årlig kontrol med den faktiske overholdelse af overvågningsprogrammet i forhold til et udsnit af selskabets aftaler udvalgt ved stikprøve. Alle aftaler om kommunal drift af IT-systemer, bogholderi, forbrugsafregning og fakturering, administrativ bistand til levering af lovpligtig statistik og benchmark data samt bistand vedrørende personalemæssige forhold for vandselskaber, der opfylder betingelserne for maksimal indvinding, behandling og transportering af vand og/eller spildevand som nævnt i bekendtgørelse nr af 16. december 2009, jf. 2, dokumenteres særskilt at være prissat alene på grundlag af de direkte og indirekte omkostninger. Denne dokumentation omfatter også indhentning af kommunal revisionserklæring. 13

14 Overvågningsprogrammet og kontrollen med dets gennemførelse i det forløbne år offentliggøres i en årsberetning og indsendes til Forsyningssekretariatet senest den 1. maj det følgende år. Systematisk indhentning af revisorerklæringer om overvågningsprogrammets etablering og administration og om kommunal prisfastsættelse for varetagelse af administrative opgaver mv., der kan downloades via følgende link [link til revisionsinstrukser og revisorerklæringer til brug for gennemførelse af overvågningsprogrammet] Det kan i forlængelse af ovenstående være en hjælp til etablering af et internt overvågningsprogram, hvis der på et tidligt tidspunkt fastlægges en proces for opbygning af programmet, jf. boks 2. Boks 2: Etablering af et overvågningsprogram i hovedtræk 1. Der udpeges en ansvarlig person for arbejdet med overvågningsprogrammet. 2. Der udarbejdes forslag til internt overvågningsprogram (IO-program) med beskrivelse af de tiltag, der dækker selskabets overvågningsbehov. 3. IO-programmet vedtages af den ansvarlige ledelse. 4. IO-programmets tiltag beskrives i konkrete handlingsforløb, der skal sikre, at aftaleindgåelse sker i overensstemmelse med vandsektorloven. 5. Programmet udmøntes organisatorisk, således at opgaver i forhold til IOprogrammet (implementering i forhold til aftaleindgåelse, kontrol med overholdelse af tiltag og dokumentation) uddelegeres til de involverede medarbejdere. 6. De relevante medarbejdere i vandselskabet informeres og instrueres gennem møder mv. i IO-programmets formål og praktiske håndtering. 7. Dokumentation om IO-programmet og dets anvendelse i praksis danner grundlag for den årlige offentliggørelse og afrapportering til FS om vandselskabets gennemførte interne overvågning. 8. IO-programmet og dets anvendelse justeres, hvis et vandselskab eller Forsyningssekretariatet ud fra praksis finder det begrundet for at effektivisere overvågningen. 14

15 2.7 Årsberetning Vandselskabet skal i 2011 og hvert efterfølgende år senest 1. maj offentliggøre og indsende en årsberetning til Forsyningssekretariatet. Årsberetningen skal indeholde: En beskrivelse af det interne overvågningsprogram og dets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med programmets overholdelse. En oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for årsberetningens offentliggørelse, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Sammen med årsberetningen skal vandselskabet efter bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end deres hovedvirksomhed endvidere indsende erklæringer fra vandselskabets revisor om følgende forhold: Overholdelsen af vandsektorlovens 18, stk. 1, om udskillelse af tilknyttede aktiviteter i et selvstændigt selskab. Overholdelsen af kravet i bekendtgørelsens 2, stk. 2, der opregner de seks former for tilknyttede aktiviteter, som vandselskabet må deltage i: 1. Salg af overskuds- eller biprodukter. 2. Udnyttelse af fysisk overkapacitet i form af udleje eller bortforpagtning af bygninger, lokaler eller fast ejendom i øvrigt. 3. Forsknings-, udviklings- og demonstrationsvirksomhed vedrørende vandforsynings- eller spildevandsforsyningsvirksomhed, herunder salg af rettigheder til resultaterne af udvikling og forskning. 4. Drift af vejvandingsanlæg i eget forsyningsområde. 5. Rottebekæmpelse i eget forsyningsområde. 6. Fortsættelse af hidtidige lovlige tilknyttede aktiviteter. Overholdelsen af omsætningsgrænserne i bekendtgørelsens 6 som betingelse for vandselskabets deltagelse som ejer eller medejer af selskaber, der udfører tilknyttede aktiviteter omfattet af 2. Erklæringerne skal afgives på grundlag af en revision udført i overensstemmelse med den revisorinstruksen på Konkurrencestyrelsens hjemmeside 15

16 TIDSFRISTER De gældende frister for det interne overvågningsprograms etablering mv, offentliggørelse og indsendelse til Forsyningssekretariatet er ifølge bekendtgørelsen om program for vandselskabers interne overvågning følgende: juli 2010 skal selskabets overvågningsprogram og dokumentationsforpligtelse for væsentlige aftaler være etableret. juli 2010 skal kontrolprocedurer være iværksat for at sikre overholdelse af overvågningsprogrammet fremadrettet. Senest 1. maj 2011 offentliggøres og indberettes til Forsyningssekretariatet den første årsberetning, der grundet behovet for tid til etablering og indkøring af overvågningsprogrammet kun omfatter perioden 1. juli 31. december Senest 1. maj hvert efterfølgende kalenderår offentliggøres og indberettes en årsberetning til Forsyningssekretariatet om overvågningsprogrammet indhold, gennemførelse og overholdelse det foregående år. I forbindelse med offentliggørelse og indberetning til Forsyningssekretariatet er der en række forhold, som selskabet skal kunne dokumentere, jf. boks 3. Boks 3: Dokumentation, der indsendes eller udleveres på opfordring til FS Årsberetning om overvågningstiltag og kontrollen med dets overholdelse indsendes senest 1. maj det efterfølgende år. Revisorerklæring om det interne overvågningsprograms etablering og kontrol med dets overholdelse skal over for Forsyningssekretariatet kunne dokumenteres af vandselskabet hvert kalenderår. Væsentlige aftalers priser og vilkår dokumenteres på Forsyningssekretariatets anmodning. 16

17 FORSYNINGSSEKRETARIATETS KONTROL MED OVER- VÅGNINGENS OVERHOLDELSE Forsyningssekretariatet fører tilsyn med vandselskabernes interne overvågningsprogrammer er etableret, og at der er dokumentation for en passende kontrol af programmets overholdelse. Sekretariatet kan kræve, at selskaberne indfører yderligere tiltag for at forbedre deres overvågning, hvis programmerne ikke virker som forudsat. Det er endvidere sekretariatets opgave at påse, at vandselskabernes årsberetning om intern overvågning er udformet, offentliggjort og indsendt efter reglerne, jf. boks 4. Boks 4: Forsyningssekretariatets opgaver med intern overvågning Sekretariatet udtager på grundlag af de indsendte årsberetninger om den interne overvågning et antal vandselskaber for at undersøge, om deres overvågningsprogrammer virker som forudsat i vandsektorloven. Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til forsyningsart, ejerskabsforhold, størrelse og geografi. FS foreslår eventuelle ændringer eller justeringer i IO-programmer, der efter sekretariatets vurdering ikke opfylder deres formål. Forsyningssekretariatet vil gennem stikprøver kontrollere vandselskabernes etablering og anvendelse af overvågningsprogrammer. Stikprøverne bliver udtaget på grundlag af de indsendte årsberetninger under hensyntagen til forsyningsart, ejerskabsforhold, størrelse og geografi. De modtagne årsberetninger kan endvidere konkret give anledning til at indhente flere oplysninger om priser og vilkår for de væsentlige aftaler, som selskaberne har pligt til at opbevare særskilt. Forsyningssekretariatet vil foretage virksomhedsbesøg med henblik på at gennemgå den konkrete overvågning af aftaler, hvis sekretariatet vurderer, at der i forhold til virksomhedens størrelse og økonomi er grund til at styrke overvågningsindsatsen. LOVGRUNDLAG, SANKTIONER OG REVISION AF VEJ- LEDNINGEN Lovgrundlaget for den interne overvågning fremgår af 19, stk. 5 7, og 37 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven). Reglerne er mere 17

18 udførligt behandlet i bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 om program for vandselskabers interne overvågning. Reglerne om prissætning af kommunal varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber fremgår af bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Vandselskaber straffes med bøde, hvis de ikke etablerer et internt overvågningsprogram som nævnt i bekendtgørelsen om intern overvågning. Med bøde straffes ligeledes selskaber, der ikke senest 1. maj i hvert kalenderår første gang 1. maj har offentliggjort og indberettet deres årsberetning til Forsyningssekretariatet om overvågningsprogrammets indhold og overholdelse det foregående år. Manglende overvågning af reglerne for prisfastsættelse som fastsat i bekendtgørelsen om kommuners varetagelse af visse administrative opgaver for visse vandselskaber straffes med bøde efter bekendtgørelsen om program for vandselskabers interne overvågning. Hvis et vandselskabs betaling til en kommune for varetagelse af opgaver som defineret i bekendtgørelse nr af 16. december 2009 overstiger kommunens direkte og indirekte omkostninger forbundet med leveringen, henledes opmærksomheden endvidere på, at kun kostprisen forbundet med opgaveudførelsen kan indgå det regnskabsgrundlag, der lægges til grund for beregning af loft over vandselskabets prissætning. Et vandselskabs overbetaling i forhold til kostprisen for kommunal opgavevaretagelse vil desuden være en uddeling, som skal indberettes til Indenrigs- og Socialministeriet for at blive modregnet i kommunernes bloktilskud, jf. bekendtgørelsen om indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger. Denne vejledning vil blive revideret, hvis de fremtidige indberetninger fra vandselskaberne afdækker et behov for yderligere vejledning om udformning af de konkrete overvågningsprogrammer og kontrolmekanismer. 18

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Arsberetning for 2011

Arsberetning for 2011 Midtfyns Vandforsyn i ng A.m. b.a. I nternt overvåg n i ngsprog ram efter vandsektorloven Arsberetning for 2011 GVR-NR. 53 85 7418 Indholdsfortegnelse t. Overvågningsprogrammets ledelseserklæring...3 7.1,.

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning 2012

Årsberetning Intern Overvågning 2012 Udarbejdet af Godkendt af Henrik Juhl Nielsen John Hartvig Mølgaard Dato:30. april 2013 Dato: 30. april 2013 S13-4770 / D13-25247 / 3.0 Side 2 af 6 Indledning Lovgrundlag Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

AABYBRO VAND A.M.B.A.

AABYBRO VAND A.M.B.A. AABYBRO VAND A.M.B.A. ARSBERETNING2013 PROGRAM FOR INTERN OVERVAGNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Ledelseserklcering 2 3 Beskrivelseaf program for intern overvagning 3 3.1 Overvagningsprograrnrnet

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning 2011. Intern overvågning

Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning 2011. Intern overvågning Esbjerg Forsyning A/S Årsberetning 2011 Intern overvågning Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk 1. Indledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM

LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM Til Langeskov Vandværk Dokumenttype Overvågningsprogram Dato April 2013 LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM Revision 04 Dato 2013-04-23 Udarbejdet af JNJ leret

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning pwc Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning Til ledelsen i Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet Vi har gennemgået Hørsholm Vand ApS' beskrivelse af programmet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

ÅRSBERETNING 2014. iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS ÅRSBERETNING 2014 iht Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f o r p e r i o d e n 1.j a n u a r 31.d

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Side 1 af 7 LOV nr 469 af 12/06/2009 Gældende (Vandsektorloven) Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1518 af 27/12/2009 1 LOV nr 484 af 11/05/2010

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere