Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven"

Transkript

1 Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010

2 2

3 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram Forholdsregler ved indgåelse af aftaler Hvordan indgås aftaler på markedsvilkår? Hvilke aftaler er omfattet af intern overvågning? Specielt om aftaler om kommunal opgavevaretagelse Form- og dokumentationskrav ved aftaleindgåelse Hvad overvågningsprogrammet skal indeholde? 11 3 Tidsfrister 15 4 Forsyningssekretariatets kontrol med overvågningens overholdelse 17 5 Lovgrundlag, sanktioner og revision af vejledningen 17 3

4 INDLEDNING Denne vejledning om overvågningsprogrammer er tænkt som et ideog erindringskatalog, når vandselskaberne skal etablere deres interne overvågningsprogram efter vandsektorloven. Programmet skal medvirke til, at vandselskabet ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser. I en række tilfælde vil vandselskaber indgå aftaler med koncernforbundne selskaber eller med deres kommunale ejer om levering af forskellige ydelser det kan dreje sig om køb eller salg af serviceydelser som fx administration og vedligeholdelse eller konkrete vareleverancer. For at vandforbrugerne ikke kommer til at betale højere takster, end hvad rimeligt er specielt i sådanne aftaler eller i andre aftaleforhold, er det derfor efter vandsektorloven bestemt, at: Aftaler skal indgås på markedsvilkår Aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet. Aftaler frem til 31. december 2012 om kommunal varetagelse af administrative opgaver som opregnet i bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Vandselskaberne skal derfor udarbejde et internt overvågningsprogram med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgået på de nævnte betingelser. Overvågningen omfatter foruden selve programmets etablering også en efterfølgende kontrol af, at selskabets konkrete aftaler rent faktisk opfylder de nævnte krav. Til det brug skal vandselskabet iværksætte følgende tiltag: 4

5 Væsentlige aftalers priser og vilkår skal kunne dokumenteres til brug for eventuel efterfølgende kontrol. Overvågningsprogrammet etableres med en tilknyttet kontrolprocedure for at sikre aftaleindgåelse på markedsvilkår. En årsberetning offentliggøres om overvågningsprogrammet og kontrollen med dets gennemførelse i praksis og indsendes til Forsyningssekretariatet. Vejledningen behandler følgende emner: Det interne overvågningsprograms tiltag Forholdsregler ved indgåelse af aftaler Hvilke aftaler er omfattet af intern overvågning Specielt om aftaler om kommunal opgavevaretagelse Form- og dokumentationskrav ved aftaleindgåelse Hvad overvågningsprogrammet skal indeholde Hvornår er en aftale indgået på markedsvilkår? Hvilke aftaler er omfattet af overvågningspligten? Tidsfrister Forsyningssekretariatets kontrol med overvågningen Sanktioner Lovgrundlaget Revision af vejledningen I det følgende behandles disse emner hver for sig. 5

6 DET INTERNE OVERVÅGNINGSPROGRAM Det interne overvågningsprogram skal gennem beskrivelser synliggøre, at aftaler bliver indgået på markedsvilkår. Sigtet er at undgå, at selskabets købsaftaler begunstiger aftaleparter gennem for høje priser, fx fordi de er interesseforbundne. Ved salg må det tilsvarende sikres, at der ikke bliver opkrævet for lave priser. Overvågningen skal også forhindre, at aftaleparter nyder godt af vilkår, som de ikke kunne opnå i et konkurrencebaseret marked, fx på grund af manglende kendskab til markedsforholdene. Et selskab skal etablere et internt overvågningsprogram i en form, der kan offentliggøres og administreres med efterfølgende kontrolmulighed for herigennem at få lejlighed til at dokumentere, at alle aftaler er skriftlige og indgået på markedsvilkår. Nedenfor gives et eksempel på indholdet i et overvågningsprogram med tiltag, der kan sikre de nævnte krav. 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler Efter vandsektorloven skal selskabernes aftaler om køb og salg indgås skriftligt på markedsvilkår. Endvidere skal de aftaler, der er omfattet af reglerne i bekendtgørelse 1468 af 16. december 2009 om kommunal administration for visse vandselskaber være prissat til kostpris indtil slutningen af Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er at sikre det grundlæggende princip, at vandselskabets aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører. Virksomhederne skal drives omkostningseffektivt. Navnlig skal reglerne forhindre, at der overføres midler til interesseforbundne virksomheder gennem accept af for høje priser ved indkøb eller for lav prissætning af vandselskabets egne produkter. En tilsvarende virkning har reglerne om prissætning til kostpris af kommuners varetagelse af faste administrationsopgaver til vandselskaber. 6

7 Interesseforbundne virksomheder betegner i denne vejledning selskaber, der er økonomisk forbundet eller virksomheder, der har en gensidig økonomisk interesse knyttet til deres aktiver, fx ejendomme. Kommunale vandselskaber er fx økonomisk interesseforbundne med deres kommunale ejer. Virksomheder med ledelsesmæssigt personsammenfald eller andre personalemæssige bindinger er ikke nødvendigvis direkte økonomisk interesseforbundne. Men ved etablering af det interne overvågningsprogram kan det være relevant også at tage højde for sådanne forhold for at sikre sig imod varetagelse af uvedkommende hensyn i forhold til vandselskabet. I denne vejledning anvendes betegnelsen kontrakt synonymt med aftale. 2.2 Hvordan indgås aftaler på markedsvilkår? En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis vandselskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester. Det sker typisk ved at indhente og sammenligne alternative tilbud i markedet med hensyn til egenskaber, leveringsvilkår og priser for den type ydelser, som ordren skal omfatte. Aftaler, der har overholdt forskrifterne for udbud i tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiver anses også for at være indgået på markedsvilkår. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at vandselskaber, der forsyner offentligheden med drikkevand, er offentligretlige organer, der er omfattet EU s forsyningsvirksomhedsdirektiv. Det gælder selskaber, der forsyner eller distribuerer drikkevand til offentligheden, og selskaber, der herudover også bortleder eller renser spildevand. Selskaber, der kun har spildevandsaktiviteter, er underlagt EU s udbudsdirektiv. Direktiverne fastsætter de udbudsprocedurer, der skal følges ved indkøb over en bestemt beløb de såkaldte tærskelværdier. Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside under Udbud. Her kan man også se de gældende tærskelværdier for kontrakter, der er omfattet af direktiverne. 7

8 Tilbudsloven finder anvendelse på bygge- og anlægsopgaver, hvis værdi ikke overstiger tærskelværdierne i EU s udbudsdirektiver. Alle vandselskaber er omfattet af tilbudslovens udbudsregler for bygge- og anlægskontrakter. Tilbudslovens bestemmelser om annonceringspligt ved indkøb af varer eller tjenesteydelser for over kr. gælder ikke kontrakter, der indgås til brug for virksomhed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kontrakter indgået af vandselskaber med drikkevandsforsyning til offentligheden er derfor ikke omfattet af annonceringspligten. Vandselskaber, der bortleder eller renser spildevand og som ikke også leverer drikkevand til offentligheden, skal derimod overholde annonceringspligten ved i pressen eller på et elektronisk medie at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi på kr. eller derover. Reglerne om annonceringspligt er nærmere beskrevet i Konkurrencestyrelsens pjece Annonceringspligt og hvad så nu?, der kan kopieres fra styrelsens hjemmeside. Aftaler, der falder uden for udbudsreglerne, skal imidlertid også indgås på markedsvilkår efter vandsektorloven. Derfor skal der, jf. det ovenfor anførte, ved indgåelse af alle ikke-udbudspligtige aftaler ske en afsøgning af markedet, så aftalernes priser og vilkår kan afstemmes med de almindeligt forekommende betingelser i markedet og ikke bliver ugunstige for selskabet. Alle aftaler, hvis værdi er under udbudsdirektivernes tærskelværdier skal i øvrigt overholde EU-traktatens almindelige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Det sidstnævnte princip indebærer, at ordregiverens krav til leverandøren skal stå i et rimeligt forhold til det, der skal leveres. 2.3 Hvilke aftaler er omfattet af intern overvågning? Aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser som fx lån, udlån og garantistillelse samt bygge- og anlægsarbejder er omfattet af den interne overvågning. Det har ingen betydning, om 8

9 salgsaftaler vedrører selskabets kerneydelser eller eventuelle tilknyttede aktiviteter. Koncerninterne aftaler skal også indgås på markedsvilkår og er derfor ligeledes omfattet af den interne overvågning. Prisfastsættelsen kan fx ske på grundlag af kostprisen tillagt en avance/mark up. Den tillagte avanceprocent må gennem benchmark eller lignende godtgøres ikke at afvige fra det aktuelle avanceniveau på det pågældende brancheområde. 2.4 Specielt om aftaler om kommunal opgavevaretagelse En kommune kan indtil udgangen af 2012 for visse vandselskaber varetage drift af IT-systemer, bogholderi, forbrugsafregning, fakturering og administrativ bistand til pligtmæssig levering af statistik og benchmark data til myndigheder samt administrativ og juridisk bistand om personalemæssige forhold. En kommune må kun udføre ovennævnte opgaver for et vandselskab, jf. bekendtgørelse nr af 16. december 2009, 2, hvis selskabet: 1. er omfattet af vandsektorloven og hjemmehørende i kommunen. 2. udøver vand- eller spildevandsforsyningsaktiviteter og i 2008 indvandt, behandlede, transporterede eller leverede 1 mio. m3 vand eller behandlede, transporterede eller afledte 1 mio. m3 spildevand. 3. udøver både vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter og i 2008 indvandt, behandlede, transporterede eller leverede højst 1 mio. m3 vand og transporterede, behandlede eller afledte højst 1 mio. m3 spildevand. Bekendtgørelsen forventes ændret, så en kommune indtil 1. januar 2012 må levere administrativ og juridisk bistand vedrørende personalemæssige forhold til alle vandselskaber hjemmehørende i kommunen uanset den behandlede vandmængde. 9

10 Vandselskabernes betaling for varetagelse af opgaver som nævnt ovenfor må kun omfatte de direkte og indirekte omkostninger forbundet med at udføre opgaven. Som konsekvens må en kommune ikke opkræve avance ved opgavevaretagelse omfattet af denne bekendtgørelse. Det interne overvågningsprogram skal derfor indeholde en procedure for de vandselskaber, der er omfattet af bekendtgørelsen, der skal sikre, at prisfastsættelsen af en eventuel kommunal varetagelse af de opgavetyper, der er nævnt i bekendtgørelsen, er fastsat til kommunens kostpris som fastsat i bekendtgørelsen om varetagelse af visse administrative opgaver for visse vandselskaber. Det bemærkes, at kommuners varetagelse af opgaver for vandselskaber, der ikke er omfattet af bekendtgørelsens overgangsregler ellers generelt kun er mulig inden for rammerne af kommunalfuldmagtens regler for kommunal erhvervsvirksomhed på markedet. Det vil også gælde de ovenfor nævnte opgaver, dvs drift af IT-systemer, bogholderi, forbrugsafregning og fakturering, administrativ bistand til lovpligtig levering af statistik- og benchmarkdata og administrativ og juridisk bistand i personalesager. Efter disse regler må kommuner ikke oprette eller opretholde en fast opgavevaretagelse for private selskaber uden lovhjemmel. For at undgå værdispild antages det dog, at kommuner er berettiget til at udnytte en eventuel overkapacitet til at sælge opgaver kommercielt på markedsvilkår herunder også til fx vandselskaber. 2.5 Form- og dokumentationskrav ved aftaleindgåelse De aftaler, som vandselskabet indgår med eksterne købere eller leverandører, herunder med kommuner, der varetager administrative opgaver for selskabet, skal foreligge i skriftlig form ved aftalens endelige indgåelse. Vandselskabet skal på Forsyningssekretariatets anmodning indsende tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. Selskabet skal i den forbindelse over for Forsyningssekretariatet kunne dokumentere, hvordan indgåelsen af hver 10

11 enkelt købs- eller salgsaftale er begrundet, fx i forhold til alternativt indhentede tilbud eller tilbud i forbindelse med et udbud. Væsentlighedskriteriet er knyttet til den økonomiske betydning, som aftalen har for selskabet som omkostning eller indtægt. En aftale er væsentlig for selskabet afhængig af dens værdi inklusive dens mulige økonomiske implikationer fx ved misligholdelse mv. Selskaberne skal over for Forsyningssekretariatet kunne dokumentere priser og vilkår for alle indgåede aftaler, hvis værdi udgør mere end kr. 2.6 Hvad overvågningsprogrammet skal indeholde? For at kunne dokumentere, at alle krav er overholdt, skal vandselskabet etablere et internt overvågningsprogram og kontrolprocedurer, der understøtter, at det sker i praksis. Vandselskabet skal endvidere offentliggøre en årsberetning, der indsendes til Forsyningssekretariatet, med en beskrivelse af programmet, og hvordan det er administreret det forløbne år. Det interne overvågningsprogram skal omfatte de tiltag, der kan sikre overholdelse af kravene til aftaleindgåelse. Det vil typisk omfatte følgende tiltag, der skal beskrives til brug for efterfølgende dokumentation: De krav, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, der udfører opgaver for selskabet, skal opfylde for at sikre overholdelse af vandsektorlovens bestemmelser om indgåelse af aftaler. Hvem selskabet har udnævnt til overvågningsansvarlig kontaktperson (kvalitetskontrollant) med kontrol-funktion i forhold til selskabets indgåelse af aftaler. De procedurer, som den overvågningsansvarlige anvender for at påse, at de besluttede tiltag er taget i brug for at sikre, at indgåede aftaler: - foreligger skriftligt på aftaletidspunktet, - er indgået på markedsvilkår, og 11

12 - er prissat til kostpris, når det vedrører kommunal varetagelse af administrative opgaver for selskabet. De undervisningsforløb, informationsmøder eller workshops om det interne overvågningsprograms formål og praktiske håndtering, som gennemføres for relevante medarbejdere. De forholdsregler, der skal sikre: - at aftaler ikke underskrives eller godkendes af selskabets ansvarlige ledelse før aftalebetingelserne er clearet med selskabets overvågningsansvarlige. - at selskabets indhenter en revisorerklæring om overvågningsprogrammets etablering og dermed forbundne kontrolprocedurer og dokumentation. - at der ved kommunal varetagelse af administrative opgaver indhentes erklæring fra den kommunale revision om, at prisfastsættelsen kun dækker direkte og indirekte omkostninger, der er nødvendige for at udføre opgaverne. - at selskabet indsamler og registrerer væsentlige aftaler med eksterne parter. Hvorledes selskabet med passende mellemrum revurderer indgåede aftaler for at vurdere, om ændrede markedsvilkår begrunder genforhandling eller opsigelse af aftaler. Hvordan det interne overvågningssystem indpasses som en del af selskabets samlede kvalitetsstyringssystem. Som nævnt i et af ovenstående punkterer det vigtigt, at der udnævnes ansvarlige personer for arbejdet med overvågningsprogrammet. Det er ligeledes vigtigt at alle personer, der indgår aftaler på selskabets vegne, er informeret om reglerne, jf. boks 1. 12

13 Boks 1: Intern information til medarbejdere Alle personer med ansvar for indgåelse af selskabets købs- og salgsaftaler bør informeres om deres ansvar for at sikre overholdelse af betingelserne for aftaleindgåelse: Medarbejdere med kompetence til at forhandle og indgå aftaler koncerninternt og med eksterne parter instrueres om programetablering. Nyansatte og medarbejdere, der rokerer, skal efterfølgende informeres og instrueres i reglerne for aftaleindgåelse. Husk at dokumentere dato og indhold for afholdte møder, kurser mv. til brug for efterfølgende beskrivelse i årsberetningen. Kontrollen med overvågningsprogrammets etablering og overholdelse skal beskrives som en del af programmet, der typisk vil omfatte følgende tiltag: Udarbejdelse af en procedurebeskrivelse for selskabets kontrol med det interne overvågningsprograms etablering og ajourføring. Særskilt dokumentation for, at væsentlige aftaler om større anskaffelser og salg dokumenteres særskilt er indgået på markedsvilkår. Årlig kontrol med den faktiske overholdelse af overvågningsprogrammet i forhold til et udsnit af selskabets aftaler udvalgt ved stikprøve. Alle aftaler om kommunal drift af IT-systemer, bogholderi, forbrugsafregning og fakturering, administrativ bistand til levering af lovpligtig statistik og benchmark data samt bistand vedrørende personalemæssige forhold for vandselskaber, der opfylder betingelserne for maksimal indvinding, behandling og transportering af vand og/eller spildevand som nævnt i bekendtgørelse nr af 16. december 2009, jf. 2, dokumenteres særskilt at være prissat alene på grundlag af de direkte og indirekte omkostninger. Denne dokumentation omfatter også indhentning af kommunal revisionserklæring. 13

14 Overvågningsprogrammet og kontrollen med dets gennemførelse i det forløbne år offentliggøres i en årsberetning og indsendes til Forsyningssekretariatet senest den 1. maj det følgende år. Systematisk indhentning af revisorerklæringer om overvågningsprogrammets etablering og administration og om kommunal prisfastsættelse for varetagelse af administrative opgaver mv., der kan downloades via følgende link [link til revisionsinstrukser og revisorerklæringer til brug for gennemførelse af overvågningsprogrammet] Det kan i forlængelse af ovenstående være en hjælp til etablering af et internt overvågningsprogram, hvis der på et tidligt tidspunkt fastlægges en proces for opbygning af programmet, jf. boks 2. Boks 2: Etablering af et overvågningsprogram i hovedtræk 1. Der udpeges en ansvarlig person for arbejdet med overvågningsprogrammet. 2. Der udarbejdes forslag til internt overvågningsprogram (IO-program) med beskrivelse af de tiltag, der dækker selskabets overvågningsbehov. 3. IO-programmet vedtages af den ansvarlige ledelse. 4. IO-programmets tiltag beskrives i konkrete handlingsforløb, der skal sikre, at aftaleindgåelse sker i overensstemmelse med vandsektorloven. 5. Programmet udmøntes organisatorisk, således at opgaver i forhold til IOprogrammet (implementering i forhold til aftaleindgåelse, kontrol med overholdelse af tiltag og dokumentation) uddelegeres til de involverede medarbejdere. 6. De relevante medarbejdere i vandselskabet informeres og instrueres gennem møder mv. i IO-programmets formål og praktiske håndtering. 7. Dokumentation om IO-programmet og dets anvendelse i praksis danner grundlag for den årlige offentliggørelse og afrapportering til FS om vandselskabets gennemførte interne overvågning. 8. IO-programmet og dets anvendelse justeres, hvis et vandselskab eller Forsyningssekretariatet ud fra praksis finder det begrundet for at effektivisere overvågningen. 14

15 2.7 Årsberetning Vandselskabet skal i 2011 og hvert efterfølgende år senest 1. maj offentliggøre og indsende en årsberetning til Forsyningssekretariatet. Årsberetningen skal indeholde: En beskrivelse af det interne overvågningsprogram og dets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med programmets overholdelse. En oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for årsberetningens offentliggørelse, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Sammen med årsberetningen skal vandselskabet efter bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end deres hovedvirksomhed endvidere indsende erklæringer fra vandselskabets revisor om følgende forhold: Overholdelsen af vandsektorlovens 18, stk. 1, om udskillelse af tilknyttede aktiviteter i et selvstændigt selskab. Overholdelsen af kravet i bekendtgørelsens 2, stk. 2, der opregner de seks former for tilknyttede aktiviteter, som vandselskabet må deltage i: 1. Salg af overskuds- eller biprodukter. 2. Udnyttelse af fysisk overkapacitet i form af udleje eller bortforpagtning af bygninger, lokaler eller fast ejendom i øvrigt. 3. Forsknings-, udviklings- og demonstrationsvirksomhed vedrørende vandforsynings- eller spildevandsforsyningsvirksomhed, herunder salg af rettigheder til resultaterne af udvikling og forskning. 4. Drift af vejvandingsanlæg i eget forsyningsområde. 5. Rottebekæmpelse i eget forsyningsområde. 6. Fortsættelse af hidtidige lovlige tilknyttede aktiviteter. Overholdelsen af omsætningsgrænserne i bekendtgørelsens 6 som betingelse for vandselskabets deltagelse som ejer eller medejer af selskaber, der udfører tilknyttede aktiviteter omfattet af 2. Erklæringerne skal afgives på grundlag af en revision udført i overensstemmelse med den revisorinstruksen på Konkurrencestyrelsens hjemmeside 15

16 TIDSFRISTER De gældende frister for det interne overvågningsprograms etablering mv, offentliggørelse og indsendelse til Forsyningssekretariatet er ifølge bekendtgørelsen om program for vandselskabers interne overvågning følgende: juli 2010 skal selskabets overvågningsprogram og dokumentationsforpligtelse for væsentlige aftaler være etableret. juli 2010 skal kontrolprocedurer være iværksat for at sikre overholdelse af overvågningsprogrammet fremadrettet. Senest 1. maj 2011 offentliggøres og indberettes til Forsyningssekretariatet den første årsberetning, der grundet behovet for tid til etablering og indkøring af overvågningsprogrammet kun omfatter perioden 1. juli 31. december Senest 1. maj hvert efterfølgende kalenderår offentliggøres og indberettes en årsberetning til Forsyningssekretariatet om overvågningsprogrammet indhold, gennemførelse og overholdelse det foregående år. I forbindelse med offentliggørelse og indberetning til Forsyningssekretariatet er der en række forhold, som selskabet skal kunne dokumentere, jf. boks 3. Boks 3: Dokumentation, der indsendes eller udleveres på opfordring til FS Årsberetning om overvågningstiltag og kontrollen med dets overholdelse indsendes senest 1. maj det efterfølgende år. Revisorerklæring om det interne overvågningsprograms etablering og kontrol med dets overholdelse skal over for Forsyningssekretariatet kunne dokumenteres af vandselskabet hvert kalenderår. Væsentlige aftalers priser og vilkår dokumenteres på Forsyningssekretariatets anmodning. 16

17 FORSYNINGSSEKRETARIATETS KONTROL MED OVER- VÅGNINGENS OVERHOLDELSE Forsyningssekretariatet fører tilsyn med vandselskabernes interne overvågningsprogrammer er etableret, og at der er dokumentation for en passende kontrol af programmets overholdelse. Sekretariatet kan kræve, at selskaberne indfører yderligere tiltag for at forbedre deres overvågning, hvis programmerne ikke virker som forudsat. Det er endvidere sekretariatets opgave at påse, at vandselskabernes årsberetning om intern overvågning er udformet, offentliggjort og indsendt efter reglerne, jf. boks 4. Boks 4: Forsyningssekretariatets opgaver med intern overvågning Sekretariatet udtager på grundlag af de indsendte årsberetninger om den interne overvågning et antal vandselskaber for at undersøge, om deres overvågningsprogrammer virker som forudsat i vandsektorloven. Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til forsyningsart, ejerskabsforhold, størrelse og geografi. FS foreslår eventuelle ændringer eller justeringer i IO-programmer, der efter sekretariatets vurdering ikke opfylder deres formål. Forsyningssekretariatet vil gennem stikprøver kontrollere vandselskabernes etablering og anvendelse af overvågningsprogrammer. Stikprøverne bliver udtaget på grundlag af de indsendte årsberetninger under hensyntagen til forsyningsart, ejerskabsforhold, størrelse og geografi. De modtagne årsberetninger kan endvidere konkret give anledning til at indhente flere oplysninger om priser og vilkår for de væsentlige aftaler, som selskaberne har pligt til at opbevare særskilt. Forsyningssekretariatet vil foretage virksomhedsbesøg med henblik på at gennemgå den konkrete overvågning af aftaler, hvis sekretariatet vurderer, at der i forhold til virksomhedens størrelse og økonomi er grund til at styrke overvågningsindsatsen. LOVGRUNDLAG, SANKTIONER OG REVISION AF VEJ- LEDNINGEN Lovgrundlaget for den interne overvågning fremgår af 19, stk. 5 7, og 37 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven). Reglerne er mere 17

18 udførligt behandlet i bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 om program for vandselskabers interne overvågning. Reglerne om prissætning af kommunal varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber fremgår af bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Vandselskaber straffes med bøde, hvis de ikke etablerer et internt overvågningsprogram som nævnt i bekendtgørelsen om intern overvågning. Med bøde straffes ligeledes selskaber, der ikke senest 1. maj i hvert kalenderår første gang 1. maj har offentliggjort og indberettet deres årsberetning til Forsyningssekretariatet om overvågningsprogrammets indhold og overholdelse det foregående år. Manglende overvågning af reglerne for prisfastsættelse som fastsat i bekendtgørelsen om kommuners varetagelse af visse administrative opgaver for visse vandselskaber straffes med bøde efter bekendtgørelsen om program for vandselskabers interne overvågning. Hvis et vandselskabs betaling til en kommune for varetagelse af opgaver som defineret i bekendtgørelse nr af 16. december 2009 overstiger kommunens direkte og indirekte omkostninger forbundet med leveringen, henledes opmærksomheden endvidere på, at kun kostprisen forbundet med opgaveudførelsen kan indgå det regnskabsgrundlag, der lægges til grund for beregning af loft over vandselskabets prissætning. Et vandselskabs overbetaling i forhold til kostprisen for kommunal opgavevaretagelse vil desuden være en uddeling, som skal indberettes til Indenrigs- og Socialministeriet for at blive modregnet i kommunernes bloktilskud, jf. bekendtgørelsen om indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger. Denne vejledning vil blive revideret, hvis de fremtidige indberetninger fra vandselskaberne afdækker et behov for yderligere vejledning om udformning af de konkrete overvågningsprogrammer og kontrolmekanismer. 18

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere