Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]"

Transkript

1 Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Metode Virksomhedernes kompetencekrav Kompetencekrav i fremtiden Den økonomiske krises betydning for virksomhederne Rekruttering og opkvalificering Samarbejde med Jobcenter Furesø Virksomhedernes brug af støtteordninger Anbefalinger

3 1 Introduktion Det Lokale Beskæftigelse Råd (LBR) i Furesø Kommune igangsatte slutningen af 2009 udarbejdelsen af en lokal erhvervsanalyse, som overordnet set skal medvirke til, dels at ledige jobsøgende hurtigere kommer i job, dels at virksomheder kan få medarbejdere med de kompetencer, der efterspørges. I dette sammendrag af rapporten præsenteres hovedtrækkene i den gennemførte erhvervsanalyse. (For dybere indføring i data og analyser henvises til fulde version af rapporten). Formålet med rapporten er overordnet set: At kortlægge og analysere hvilke konkrete kompetencekrav, som virksomheder (i forskellige industrier/brancher) primært ønsker tilgodeset hos sine medarbejdere. Herudover er der knyttet en række delmål til rapporten, som har til formål at nuancere billedet af virksomhedernes situation, kompetencekrav og forventninger til Jobcenter Furesø: At kortlægge og analysere i hvilket omfang virksomhederne har reduceret antallet af medarbejdere og om stillingerne i så fald forventes genoprettet At kortlægge og analysere virksomhedernes rekrutterings- og opkvalificeringskanaler At kortlægge og analysere virksomhedernes oplevelse af og forventninger til samarbejdet med Jobcenter Furesø At kortlægge og analysere virksomhedernes brug af støtteordninger i forbindelse med rekruttering 1.1 Metode I forbindelse med dataindsamlingen har der i alt været kontakt med 141 virksomheder, hvoraf 41 afslog at deltage i undersøgelsen. Den generelle begrundelse for ikke at deltage i undersøgelsen var tidspres og travlhed i virksomheden. Enkelte ønskede ikke at deltage på grund af interviewformen som metode. De fleste af virksomhederne blev kontaktet på baggrund af deres beliggenhed i og omkring Furesø Kommune. En mindre andel af virksomhederne blev kontaktet på baggrund af pendlerstatistik fra Furesø Kommune. De virksomheder som blev inddraget fra andre kommuner end Furesø Kommune har primært været store virksomheder med over 100 medarbejdere. Metodisk er data indsamlet gennem telefoninterview. For at styrke kvaliteten af telefoninterviewene blev der forinden udsendt en refleksionsramme, som gav de interviewede mulighed for på forhånd at gøre sig nogle tanker om telefoninterviewets overordnede temaer. 3

4 2 Virksomhedernes kompetencekrav Virksomhedernes kompetencekrav til nye medarbejdere varierer meget på tværs af de forskellige brancher, fra virksomhed til virksomhed inden for de enkelte brancher og internt i de enkelte virksomheder afhængig af den konkrete stilling. Det er derfor ikke muligt, at opstille én overordnet kompetenceprofil hverken for faglærte/personer med videregående uddannelser eller for ufaglærte. Der er dog, især ved rekruttering af ufaglærte, en række grundlæggende kompetencer som hovedparten af virksomhederne påpeger, er af afgørende betydning, når de skal ansætte medarbejdere. Det er generelt oplevelsen, at der stilles markant lavere krav til ufaglærtes faglige kompetencer. Det afgørende for mange virksomheder er derimod nogle grundlæggende personlige og sociale kompetencer, herunder blandt andet: Stabilitet og evne til at møde til tiden, lavt sygefravær, engagement og vilje til at arbejde i virksomheden, sociale og personlige kompetencer, positiv indstilling og gå på mod, samarbejdsevne og serviceorientering samt fleksibilitet. De generelle kompetencekrav giver imidlertid ikke den nødvendige viden om virksomhedernes krav/forventninger til nye medarbejdere. Det anbefales derfor, at der altid gennemføres konkrete og uddybende samtaler med de enkelte virksomheder, for at afdække hvilke konkrete kompetencekrav de forventer, at nye medarbejdere kan opfylde. Det er dog muligt at kortlægge nogle tendenser, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1: Kompetencekrav i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere Meget vigtig Vigtig Mindre vigtig Faglige kompetencer knyttet til de konkrete arbejdsopgaver Basale Kompetencer It-kompetencer Omstillingsparathed og nytænkning Fleksibilitet Selvstændighed Samarbejdsevne Ansvarsbevidsthed Effektivitet Faglærte/Videregående udd. 66% 28% 8% Ufaglærte 15% 31% 54% Faglærte/Videregående udd. 66% 26% 8% Ufaglærte 35% 43% 22% Faglærte/Videregående udd. 23% 45% 32% Ufaglærte 7% 30% 63% Faglærte/Videregående udd. 65% 32% 3% Ufaglærte 25% 49% 26% Faglærte/Videregående udd. 43% 37% 20% Ufaglærte 36% 45% 19% Faglærte/Videregående udd. 56% 39% 5% Ufaglærte 28% 53% 19% Faglærte/Videregående udd. 74% 23% 3% Ufaglærte 56% 44% 0% Faglærte/Videregående udd. 80% 14% 6% Ufaglærte 64% 33% 3% Faglærte/Videregående udd. 44% 48% 8% Ufaglærte 32% 57% 11% 4

5 Tabel 2.1 (fortsat): Kompetencekrav i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere Meget vigtig Vigtig Mindre vigtig Organisationskendskab Fysisk formåen Særlige certifikater Faglærte/Videregående udd. 20% 37% 43% Ufaglærte 10% 26% 64% Faglærte/Videregående udd. 9% 36% 55% Ufaglærte 25% 49% 26% Faglærte/Videregående udd. 22% 29% 49% Ufaglærte 18% 27% 55% 2.1 Kompetencekrav i fremtiden Der er stor forskel på i hvilket omfang virksomhederne forventer ændringer i kompetencekravene i løbet af de kommende år. Generelt er det forventningen, at der vil: Blive stillet stadigt stigende kompetencekravkrav til medarbejderne Være behov for løbende kompetenceudvikling og opkvalificering Være øget fokus på It-kompetencer Være øget behov for specialisering Være øgede krav til ufaglærtes kompetenceniveau Det er oplevelsen, at det bliver stadigt sværere for ufaglærte, at få fodfæste i virksomhederne. Udviklingen går hen imod, at virksomhederne i højere grad vil ansætte medarbejdere med en eller anden for uddannelse. Markedet for ufaglært arbejdskraft bliver dermed stadig mindre i takt med stigende kompetencekrav og nedlægning af ufaglærte job som følge af bl.a. produktionsudflytninger mv. Dog viser analysen, at virksomheder, der primært beskæftiger ufaglærte medarbejdere, herunder fx virksomheder inden for rengøring, ejendomsservice og renovation, stort set ikke forventer, at der vil ske ændringer i de stillede kompetencekrav. 3 Den økonomiske krises betydning for virksomhederne Mange virksomheder har enten reduceret antallet af medarbejdere eller haft ansættelsesstop som følge af den økonomiske krise. Dog er der mere positive forventninger til fremtiden blandt en stor del af virksomhederne. Konkret viser analyserne bl.a., at: 66 % af virksomhederne med 1-10 ansatte forventer at ansætte 1-4 nye medarbejdere i løbet af de kommende 2 år, mens 20 % ikke forventer at ansætte nogle 53 % af virksomhederne med ansatte forventer at ansætte 1-4 nye medarbejdere, 26 % forventer at ansætte 5-10, mens 5 % forventer at ansætte over 21 nye medarbejdere. 16 % forventer ikke at ansætte yderligere 5

6 Alle virksomhederne med medarbejdere forventer i et eller andet omfang at ansætte nye medarbejdere. 38 % af virksomhederne med ansatte og 13 % af virksomhederne med over 100 ansatte forventer ikke at skabe nye jobåbninger inden for de kommende 2 år. 69 % af virksomhederne med over 100 ansatte forventer dog hver især at skabe over 21 nye jobs Holder disse forventningerne stik, vil det skabe et markant behov for rekruttering i kommunens virksomheder. 4 Rekruttering og opkvalificering Ca. 3/4 af virksomhederne oplever ingen rekrutteringsproblemer. Tværtimod angiver flertallet, at det, til forskel for situationen for 2-3 år siden, er meget let at rekruttere kvalificerede kandidater. Det er primært brancher, der efterspørger højtuddannede medarbejdere, der oplever rekrutteringsproblemer. Blandt virksomhederne inden for It og tele samt kontor, administration, regnskab og finans oplever henholdsvis 45 % og 50 % af virksomhederne i høj eller nogen grad rekrutteringsproblmer. Inden for fx bygge og anlæg, transport, post, lager- og maskinførerarbejde, salg, indkøb og markedsføring samt industriel produktion er der stort set ingen virksomheder, der oplever rekrutteringsproblemer. 82 % af de virksomheder, der primært beskæftiger faglærte, angiver at de slet ikke har rekrutteringsproblemer. Tilsvarende angiver kun 64 % af virksomhederne, der primært beskæftiger personer med videregående uddannelser, at de slet ikke har rekrutteringsproblemer Tabel 4.1: Virksomhedernes foretrukne rekrutteringskanaler Pct. Eksterne opslag (fx online og i trykte medier) 67% Interne kanaler/opslag 14% Uopfordrede ansøgninger 39% Mund til mund/netværk 46% Jobcenter 28% Rekrutteringsfirma 13% Procentgrundlag 100 Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar på spørgsmålet Der er stor spredning blandt virksomhederne med hensyn til, om de primært ansætter medarbejdere, der ved ansættelsen har de fornødne kompetencer eller om de typisk selv varetager en større del af oplæringen efter ansættelsen. Blandt de virksomheder, der primært beskæftiger ufaglærte er der dog en stor andel, der gerne ansætter medarbejdere, der kræver en oplæring ved ansættelsen. Bl.a. ansætter 80 % af virksomhederne i branchen rengøring og renovation og 86 % af virksomhederne i branchen jern, metal og auto, medarbejdere, der kræver nogen eller væsentlig oplæring ved ansættelsen Den vigtigste kanal til opkvalificering er sidemandsoplæring. 6

7 5 Samarbejde med Jobcenter Furesø Lige under ½ af virksomhederne har et egentligt samarbejde med Jobcenter Furesø. 3/4 af de virksomheder, der samarbejder med Jobcenter Furesø er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet. Blandt de virksomheder, der ikke samarbejder med jobcenteret angives blandt andet: Manglende behov, utilstrækkelig viden (hos virksomhederne selv) om mulighederne, tidligere mindre gode erfaringer og manglende tiltro til at jobcenteret kan opfylde deres krav til kandidater. I forhold til at indlede et fremtidigt samarbejde med Jobcenter Furesø om rekruttering af medarbejdere efterspørger virksomhederne blandt andet: Tættere dialog og mere information om de konkrete muligheder jobcenteret tilbyder Assistance til at bruge jobnet.dk og til at formulere jobannoncer Endnu bedre screening af kandidaterne, så det sikres, at de lever op til kompetencekravene At jobcenteret er mere opsøgende og henvender sig med mulige kandidater Hurtig og effektiv respons på henvendelser og forespørgsler om hjælp Tættere opfølgning i forbindelse med ansættelse af kandidater fra jobcenteret Udover de ovennævnte faktorer efterspørger en del af virksomhederne, at Jobcenter Furesø i højere grad skal fungere som en aktiv rekrutteringspartner, der målrettet søger at matche virksomhedens kompetencekrav og finde kvalificerede kandidater frem for alene at have fokus på at få flest muligt ledige i job. 6 Virksomhedernes brug af støtteordninger Ca. en 1/3 af virksomhederne benytter sig i høj eller i nogen grad af forskellige støtteordninger, 24 % anvender støtteordninger i mindre grad, mens 44 % ikke bruger støtteordninger i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Det er især til ansættelse af ufaglærte og medarbejdere på særlige vilkår at støtteordningerne anvendes. Dette afspejles ved at der er stor forskel på i hvilket omfang støtteordningerne anvendes på tværs af brancher: 1/3 af virksomhederne inden for industriel produktion anvender støtteordninger i nogen grad, hvor 2/3 inden for branchen benytter sig af støtteordninger i mindre grad eller slet ikke. Inden for bygge og anlægsbranchen anvender 40 % støtteordninger i høj eller nogen grad, mens 60 % anvender det i mindre grad eller slet ikke. Inden for It og tele anvender 82 % støtteordninger i mindre grad eller slet ikke. Inden for jern, metal og auto bruger 86 % støtteordninger i mindre grad eller slet ikke. Inden for rengøring og renovation er der 60 %, som anvender støtteordninger i høj eller nogen grad, mens 20 % slet ikke anvender det. Blandt de primære årsager til at ordningerne ikke benyttes er: Manglende kendskab til mulighederne samt en oplevelse af, at støtteordningerne kun kan anvendes til ansættelse af svage ledige på særlige vilkår. 7

8 Hvis virksomhederne i højere grad skal være tilbøjelige til at anvende ordningerne i fremtiden, er det oplevelsen, at Jobcenter Furesø skal være mere opsøgende og i højere grad udbrede kendskabet til de forskellige muligheder for at anvende støtteordninger til rekruttering. 7 Anbefalinger På baggrund af de indsamlede data og de gennemførte analyser opstilles en række anbefalinger, der vil kunne medvirke til at styrke Jobcenter Furesøs indsats overfor virksomhederne. Anbefalingerne er alene baseret på virksomhedernes oplevelser og relationer til Jobcenter Furesø. Grundig screening af kandidaterne inden de henvises til virksomhederne Udgangspunkt: Mindre gode oplevelser med kandidater, der ikke opfylder virksomhedernes kompetencekrav, afskrækker i høj grad virksomhederne fra at søge kandidater fra jobcenteret igen. Jobcenter Furesø overvejer om det er muligt at styrke indsatsen med at screene de lediges faglige og personlige kompetencer, inden de henvises til virksomhederne, således at det yderligere sikres, at de besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Mere information til virksomhederne om mulighederne for samarbejde med Jobcenter Furesø Udgangspunkt: Mange virksomheder oplever, at de har begrænset eller ingen viden om, hvad Jobcenter Furesø kan tilbyde og efterspørger derfor mere information om de konkrete muligheder for samarbejde. Manglende viden om mulighederne herfor angives af mange virksomheder som den primære årsag til, at de ikke har et samarbejde med Jobcenter Furesø Jobcenter Furesø overvejer, hvordan der kan sikres en bedre og mere systematisk information til virksomhederne om de forskellige muligheder, der er for at samarbejde med Jobcenter Furesø, herunder mulige informationskampagner. Jobcenter Furesø er (endnu) mere opsøgende overfor virksomheder i forhold til at etablere konkrete samarbejdsaftaler, herunder partnerskabsaftaler og virksomhedscentre. Bedre opfølgning i forbindelse med virksomhedernes beskæftigelse af ledige fra Jobcenter Furesø Udgangspunkt: Flere virksomheder oplever, at de har stået alene med eventuelle problemer/udfordringer i forbindelse med medarbejdere ansat gennem aftaler med Jobcenter Furesø. Der efterlyses en tættere dialog og en øget opfølgning fra jobcenterets side. 8

9 Jobcenter Furesø yderligere er opmærksom på at tilbyde opfølgning i forbindelse med ansættelse af kandidater henvist fra jobcenteret. Jobcenter Furesø overvejer i endnu højere grad at samarbejde med virksomhederne efter ansættelsen af kandidater fra jobcenteret, fx ved at Jobcenter Furesø løbende henvender sig til virksomhederne og tilbyder deres assistance/viden. Jobcenter Furesø overvejer, om det er muligt ved organisatoriske tilpasninger yderligere at sikre, at virksomheder får den ønskede arbejdskraft hurtigt og effektiv. Assistance til målrettet rekruttering Udgangspunkt: Flere virksomheder påpeger, at de får mange ikke-anvendelige ansøgninger på stillingsopslag, hvilket i flere tilfælde afholder dem fra at anvende jobnet.dk til rekruttering Jobcenter Furesø overvejer i endnu højere grad at tilbyde virksomhederne assistance til at målrette deres rekrutteringsindsats, og at virksomhederne i endnu højere grad informeres om denne mulighed for assistance. Jobcenter Furesø som aktiv rekrutteringspartner Udgangspunkt: Der er en gruppe af virksomheder, der ikke umiddelbart oplever, at jobcenteret kan medvirke til at rekruttere egnede kandidater, der lever op til de kompetencekrav, virksomheden stiller til nye medarbejdere. Jobcenter Furesø overvejer, om der er muligheder for at udbygge en funktion som en mere aktiv rekrutteringspartner, der kan efterkomme virksomhedernes helt konkrete behov for specialiseret arbejdskraft. Fokus for et sådant samarbejde skal være på at styrke virksomhedernes muligheder for effektiv rekruttering af medarbejdere på ordinære vilkår. Branding af Jobcenter Furesø som attraktiv partner Udgangspunkt: Jobcenter Furesø synes i forhold til en betydelig del af virksomhederne generelt ikke at have et brand som fortæller, at jobcenteret kan hjælpe dem i forbindelse med rekruttering. Jobcenter Furesø overvejer at brande sig selv som en aktiv medspiller som virksomhederne kan trække på i forbindelse med rekruttering af både ufaglærte, uddannede og højtspecialiserede medarbejdere. Jobcenter Furesø skal gøre mere opmærksom på, at de kan medvirke til rekruttering af alle typer af medarbejdere og ikke kun svage ledige. Fokus på virksomhedernes behov Udgangspunkt: Hovedparten af virksomhederne har ikke pt. rekrutteringsproblemer og har derfor ikke som udgangspunkt behov for assistance til den almene rekruttering. Mange virksomheder er endvidere stadig mærket af den økonomiske krise og har derfor fokus på deres 9

10 kerneområder, samt på ikke at skulle afskedige yderligere medarbejdere. Der synes således kun i mindre omfang overskud til at ansætte svage ledige og udvise et socialt ansvar. Jobcenter Furesø er opmærksomme på at afdække, hvad virksomhederne helt konkret efterspørger fra jobcenteret. (Det er fx oplevelsen, at hvis jobcenteret skal spille en væsentlig rolle i forbindelse med rekruttering, skal der aktivt medvirkes til at lette virksomhedernes rekrutteringsproces samt hjælpe med at skaffe top-kandidater (jf. anbefaling om aktiv rekrutteringspartner). Jobcenter Furesø overvejer at forsøge at gøre virksomhederne opmærksomme på, at jobcenteret kan assistere virksomhederne med at skaffe attraktive og kompetente medarbejdere (på støtteordninger), der lever op til virksomhedernes kompetence- og kvalitetskrav. Der skal arbejdes på, at skabe en forståelse af, at jobcenteret og de forskellige støtteordninger kan være en hjælp for virksomhederne, jf. også pkt. om branding af Jobcenter Furesø). Afdækning af den enkelte virksomheds kompetencebehov Udgangspunkt: Analysen viser, at der er stor variation i virksomhedernes kompetencekrav, som varierer meget både på tværs af brancher, på tværs af virksomheder inden for samme branche og internt i de enkelte virksomheder på tværs af de forskellige stillinger. Jobcenter Furesø overvejer indledningsvis i forbindelse med et samarbejde med en virksomhed at gennemføre en individuel samtale, hvor den pågældende virksomheds konkrete kompetenceprofil afdækkes. Registrering af kompetenceprofil i virksomhedsdatabase Udgangspunkt: Det er vigtigt, at der, jf. ovenstående, sikres en effektiv opfølgning overfor virksomhederne, samt at indsatsen målrettes efter den enkelte virksomheds konkrete kompetencekrav. Jobcenter Furesø overvejer at udbygge anvendelsen af og indholdet i den eksisterende virksomhedsdatabase, der indeholder information om de virksomheder, der har været kontakt til med en systematisk indhentning af oplysninger om virksomhedernes kompetencekrav (kompetenceprofil). Fokus på opkvalificering af bløde kompetencer Udgangspunkt: Analysen viser, at mange virksomheder, især i forbindelse med ansættelse af ufaglærte medarbejdere, i høj grad lægger vægt på de bløde kompetencer frem for hårde kompetencer som fx truckkort og It-kompetencer. 10

11 Jobcenter Furesø overvejer i højere grad at fokusere på at opkvalificere de lediges bløde kompetencer, herunder fx samarbejdsevne, stabilitet, engagement, gå på mod og sociale og personlige kompetencer. Fokus på opkvalificering af basale sproglige kompetencer hos ufaglærte Udgangspunkt: 78 % af virksomhederne angiver, at basale kompetencer som at kunne tale, læse og skrive dansk er meget vigtige eller vigtige i forbindelse med ansættelse af ufaglærte. Jobcenter Furesø har fokus på betydningen af basale kompetencer som at kunne læse og skrive for ufaglærte, samt at der udvikles tilbud, der kan medvirke til at styrke de ledige ufaglærtes basale sproglige kompetencer. Jobcenter Furesø er opmærksomme på, at virksomhedernes krav til basale sproglige kompetence indirekte kan medvirke til at marginalisere ufaglærte indvandrere og efterkommere, der ikke besidde de fornødne sproglige kompetencer, på arbejdsmarkedet. På baggrund heraf bør det overvejes, hvordan denne gruppes basale kompetencer bedst opkvalificeres og om der er behov for at iværksætte nye målrettede tiltag. Øget behov for opkvalificering og efteruddannelse særligt af ufaglærte Udgangspunkt: Mange virksomheder påpeger, at der i de kommende år vil komme øget fokus på opkvalificering, specialisering og efteruddannelse af medarbejderne. Jobmarkedet for ufaglærte bliver snævrere og mange virksomheder angiver, at de i højere grad er tilbøjelige til at tilbyde opkvalificering til faglærte end til ufaglærte. Ufaglærte skal derfor i endnu højere grad være i besiddelse af relevante kompetencer for at komme i job. (Kun inden for brancher, der primært beskæftiger ufaglærte (fx rengøring) forventes ingen væsentlige ændringer i de stillede kompetencekrav). Jobcenter Furesø løbende har fokus på den borgerrettede indsats overfor ufaglærte og på behovet for målrettet opkvalificering og videreudvikling af ufaglærte lediges kompetencer. Endvidere anbefales det, at indsatsen overfor ledige ufaglærte borgere i højere grad også målrettes mod brancher, der også fremadrettet forventes at rekruttere ufaglærte og som kun i begrænset omfang forventer ændringer i de stillede kompetencekrav. Forventning om mange jobåbninger Udgangspunkt: Analysen viser, at en betragtelig del af virksomhederne forventer, at de vil skabe nye jobåbninger i løbet af de kommende 2 år. Blandet andet forventer 66 % af virksomhederne med under 10 ansatte, at de hver især vil skabe 1-4 nye job inden for de kommende 2 år. Jobcenter Furesø overvejer sin strategi med hensyn til virksomhedskontakt. Det kan fx overvejes hvordan Jobcenter Furesø skal prioritere virksomhedskontakterne mellem at vedligeholde et tæt samarbejde med (et mindre antal) større virksomheder med man- 11

12 ge ansatte og de mindre virksomheder, hvor mange har forventninger om mange jobåbninger. Særligt tilrettelagte forløb for højtuddannede ledige Udgangspunkt: Det opleves, at der er betydelig forskel på, hvordan virksomhederne rekrutterer hhv. ufaglærte og højtuddannede. Flere virksomheder tilkendegiver direkte, at de som udgangspunkt ikke er interesserede i at ansætte højtuddannede medarbejdere gennem jobcenteret, idet de primært efterspørger medarbejdere, der gennem egen jobsøgning viser initiativ og engagement. Jobcenter Furesø overvejer mulighederne/behovet for at udvikle en særlig indsats overfor højtuddannede ledige. Indsatsen skal især sigte mod, at gøre de højtuddannede opmærksomme på virksomhedernes forventninger til rekruttering af denne type medarbejdere, samt at styrke højtuddannede lediges kompetencer til på egen hånd at søge job. 12

Introduktion... 4 Virksomhedernes kompetencekrav... 13 Kompetencekrav i fremtiden... 20 Den økonomiske krises betydning for virksomhederne...

Introduktion... 4 Virksomhedernes kompetencekrav... 13 Kompetencekrav i fremtiden... 20 Den økonomiske krises betydning for virksomhederne... Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Resume... 5 1.3 Anbefalinger... 8 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 13 2.1 Virksomhedernes

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER... 3 2. MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR... 3 3. BÆRENDE

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft og jobparate ledige

Kvalificeret arbejdskraft og jobparate ledige Beskæftigelsesplan 2016: For at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft skal indsatsen gøres efterspørgselsorienteret. Det skal være virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov og Jobcenterets

Læs mere

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens 213 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens December 213 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER... 4 2.1.

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram December 2012 Nyfleks forsøgsprogram Tema: Hvordan skabes fleksjob? Indhold INDLEDNING 3 1. HVEM ER DE LEDIGE? 4 2. HVAD ER VIRKSOMHEDERNES ØNSKER OG BEHOV? 5 3. HVAD ER BARRIERERNE FOR FLEKSJOB? 6 4.

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER...

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Dette skema beskriver anbefalingerne for tværkommunalt samarbejde om beskæftigelse, som er blevet udarbejdet i Kommunekontaktrådet (KKR)

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere