REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE"

Transkript

1 iilmenbo Til beboerne i afdeling 15 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postooks Aarhus V Telefon woiw.alrnenboaarhus.dk CVR september 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsmøde i administrationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8 Dagsorden: Mandag den 17. september2012, kl Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Nedsættelse af stemmeudvalg. 4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 5. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens regnskab Behandling af indkomne forslag: 1. Forslag fra Kim Jensen vedr. cykelrum. 2. Forslag fra Kim Jensen vedr, bomme 3. Forslag fra Gülüzar UsCidür vedr, en beboerrådgivningscafe. 4. Forslag fra Bjarne Købke vedr. dagligvareforretning og brusekabine. 5. Forslag fra Steen Crohnager vedr. 1. Konto, tab ved fraflytning. 2. Indtægt på elregning i regnskabet. 3. Priser på maskiner i vaskeriet. 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Kontortid Mandagonsdag 1012 cg 1315 Torsdag Fredag lukket

2 Afdeling 15 LmenBo AARHUS Forretningsorden for ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde afholdes i den. henhold til AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forretningsor 1. Afdelingsmødet har besluttet, at der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvorpå afdelingens driftsbud get behandles. 2. Dagsorden for ordinært afdelingsmøde 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for så vidt denne afgår. 6) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 7) Valg af suppleanter. 8) Valg af 5 medlemmer til Fritidsudvalget. 9) Eventuelt. 3. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset afstemnings form eller indhold. Stemmeret skal udøves ved personlig fremmøde. Adgang har tillige men uden stemme ret foreningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mø det, ligeledes uden stemmeret. Foreningens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret. 4. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeud vaigsmedlemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af mødesekretæren tillige af dirigenten og afdelingsformanden. 5. Afstemninger ved ikkeperson valg skal foregå skriftligt, hvis én af de fremmødte stemmeberettigede forlan ger det. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der altid være skriftlig af stemning. modsat fald er stemme Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I sedlen ugyldig. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelighed mellem 2 eller flere per soner, foretages omvalg blandt disse personer. Ved opstilling til tillidsposter skal vedkommende være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn, der skal være dirigenten i hænde ved mødets begyndelse. 6. Formand for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf 3 personer sider i peges af afdelingsbestyrelsen. repræsentantskabet. Disse personer ud Ovenstående vedtaget på afdelingsmødet den 30. april 2012

3 Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed 8210 ArhusV Administrationsbidrag udgør kr ,00 pr. lejemålsenhed Budgettet er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr svarende til 358 e/ Antal lejemål 289 Afdelingens M Ejendommens beligenhed: Frydenlunds Alle AFD. 15, Frydenlunds Alle 2175 Qffentlige og andre faste udgifter Dftkstraordinære udgifter Henlæggelser Variable udgifter r AA 0 Renter og afdrag kreditforeningsiàn Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr ,01 Stigning prm 2 22,17 Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 619,84 Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Almenbo Aarhus

4 109 Renovation Renholdelse Ejendomsskatter Vandafgift Forsikringer Bidrag til boligorganisationen Bidrag Byggefonden:A+G indskud Afdelingens energiforbrug Prioritetsydelser Udgifter Regnskab Budget Budget Afvigelse Samlede indtægter Huslejeforhøjelse Renteindtægter Driftssikring og anden særlig driftsst Korrektion vedr, tidligere år Ekstraordinære indtægter Årets underskud Almene ungdomsboliger/værefser Almene ældreboliger Særlig lejeforhøjelseforbedringsarb Andre ordinære indtægter Merleje Garager/carporte/parkeringspladser Erhvervslejemål Kældre/pulterum Institutioner Almene familieboliger Indtægter Samlede udgifter Korrektion vedr, tidligere år Andre renter Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A Istandsættelse ved fraflytning Henlæggelse: Planlagt vedligeh Andre henlæggelser Ydelse lån forbedringsarbejder Afvikling opsamlet underskud Årets overskud Almindelig vedligeholdelse Planlagtvedligeholdelse Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelse: lstandsætv/fraflytning B Henlæggelse: Tab ved fraflytning Afskrivning forbedringsarbejder Ydelser lån bygningsskader Ydelser lån ombygning Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytning Ydelser vedr. driftsstøtte Godtgørelse til fraflyttede lejere Beboerrådgivere dækkes af henlæggelser Budget for året 2013

5 Ejendomsskat Forsikring Vandafgift Renovation Udgifter Renter og afdrag på kreditforeningslån Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse til foreningens administration. Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet i foråret Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen Passiver i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver Henlæggelser i alt Aktiver i alt Omsætningsaktiver Aktiver Anlægsaktiver i alt Balance pr Samlede indtægter Renteindtægter Årets underskud Andre indtægter Indtægter 201 Huslejeindtægter Samlede udgifter Henlæggelse: Istandsæt vlfraflytning Renter og afdrag påforbedringslån Andre ekstraordinære udgifter dækkes af henlæggelser Almindelig vedligeholdelse Planlagtvedligeholdelse Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse Andre henlæggelser Årets overskud Administrationsbidrag Bidrag til Byggefonden: A og G indskud Renholdelse Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Regnskab for 2011 AFD. 15, Frydenlunds Alle 2175

6 116.2 Revideret /SM Afdeling 15 Frydenlunds Allé mv. PRIMÆRE BYGNINGSOELE Langtidsbudget for hen læggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser 10 årig vedligeholdelsespian Ydervægge fuges/vedlh. Udvendige trapper, sokler Tagkonstruktioner Kældertrapper Altaner rep IALT KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre justeres fuger vinduer/døre Udv. Cylinderlåse vedlh./udskiftes Fugebånd rep/udskift mdv. Tagrender v/vinduer udsk. Ib. og døre nedløb Tætning afaltandøre Ovenlysvinduer + vedih../udskift. låsekasser Termoruder udskiftes Ib (ALT OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tag udskiftning/vedligeh. Maling sokler Rens facadebeklædn. Kælder maling træværk Maling udv, Renov. /maling af Maling Afrens Parketgulve på vaskerier butikshus af opgange af terrazzogulve Musvågevej Udsk. linoleum 3 Tagpap + gæstevær. nedtagning af ventilationsanlæg _ IALT ODO

7 WS ANLÆG Ventilationsanlæg service Opgradering Af Trend varmestyring Udsk.af varmemålere tilbud MSA , + maling Brugsvandinst.Ib. vedligehold Magnetafkalker rensning/udskiftning Strengreguleringsventil udskiftning Rensning skakter IALT IALT udskiftning Radiator udskiftning (løbende) Udskiftning at rør og taldstammer Toilet, håndvask, bl.batteri mm. (løbende) Trykforøgn.pumpe Musvågevej udsk. Renovering varmeanlæg opsparing Afsyring af varmtvandsveksler Hydroforanlæg Musvågevej Udsyring at vekslere ELANLÆG. Elevatorer Kommunikation/porttlf Ledningsnet renovering Belysningsanlæg rep/udskift div Service på elevatorer+overvågning INVENTAR Komfur udskiftning Vaskemaskiner Tørretumbler udskiftning øvrigt vaskerianlæg udskiftning Betalingssystem i fællesvaskeri Strygerulle Bordplader.m.v Løbende udskiftning af kølefryseskabe Ialt

8 116.8 IALT Serviceaftale legepladsudstyr IALT Planlagt vedligehold ialt _ Budgetteret henlæggelse ØVRIGE DELE OG ANLÆG Reoler Snerydning Renovering grønne områder Belægning pplads/gård opretning Stibelægning vedligehold Beplantning Faskiner retablering/vedl. Traktor, fejemaskine, værktøj Legeplads, gård, haveareal Parklamper Kloak Haveanlæg Postkasser (udskiftning) Trailer SERVICEAFTALER O.A Anden kapitalanskaffelse Årets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tilgang netto Henlæggelser PRIMO Henlæggelser ULTIMO Byggeindeks 1998 = 100% Byggeindeks ,6% Byggeindeks procent 139,4% Procentstigning iflg. budgetgrundlag 2,2% Reguleringsfaktor i procent 1416%

9 i kimjensen mvh cykel rum hvor hver opgang har deres eget cykel rum det kan ikke passe os der bor i nummer 4 at vores cykler Lene Gaardsted jeg vil høre om der ikke kan laves noget ved vores bliver smidt ind bagved så dem der bor længer nede i blokken kan have deres cykler. Sendt: 3. september :23 Fra: Kim Rosted Jensen musvågevej 4 lth Til: Lene Gaardsted Emne: cykelrum forslag til bestyrelses møde den

10 i forslag til betyrelsesmøde den kim jensen mvh få stoppet alle de scotter der fræser igennem en skønne op nede bag vores blok på musvågevej så vi kan Lene Gaardsted jeg vil høre om der ikke kan blive sat nogle bomme dag er der en der bliver kørt ned, man kan få de bomme med lås bomme og har vedhæftet to billeder ved Sendt: 3. september :17 Fra: Kim Rosted Jensen så de ikke står fast jeg har ved lagt et hæfte med forskellige typer musvågevej 4 lth Til: Lene Gaardsted Emne: bomme op bag ved vores blok Vedhæftede filer: O18JPG; 017.JPG; katalog_stibomme_414.pdf

11 L:

12 ii

13 i De bedste hilsner cafén. generelt. Mit navn er Gülüzar Üsüdür, jeg er uddannet socialrådgiver og næsten lige flyttet til området. Emne: Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde Til: Lene Gaardsted Fra: Gülüzar Akbaba: Lene Gaardsted Til: Lene Gaardsted Sendt: 2. september :42 Emne: SV: Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde Jeg tænker caféen også skal bruges til oplæg for beborene. For at kunne motivere bebore til at bruge stedet, vil det Områdetsbebore vil få mulighed for en hyggeligstund danne netværk i forbindelse med uddannelse, job og mere Jeg deltager gerne på mødet mandag d. 17. september, men en mere konkret beskrivelse af mit forslag. være hensigtsmæssigt, at de får medejerskab over stedet. Dette både i forhold til arrangementer og aktiviteter i Et oplagt navn ville være Hjerteøje. netværksskabende oplysning! rådgivningscafé. Caféen kan starte som et projekt, styret af frivillige. Jeg tænker det kunne være godt med en bebor rådgivingscafé i området. Det kunne være et samlingspunkt, Gülüzar Üsüdür (Gylli) Musvågevej 4,3.th.

14 EEEE EEEEEEE EEE EEEEEEEE.. ç 5 L r. r L [; I _.;= TN3ET r.]_ 1Hz ziz:: i 4.. m LG il r [EE..! : L i,., C ij:z: (4 r * r,. i H 4., L ih I L r6 çe T. I f. _;,,, I,: :;z::ezfeehezzjezz i: T t 4 t_

15 I) Århus V. den Forslag til AfdelingsmØdet den i Almenbo afdelingen Undertegnede skal hermed forstå at konto 123 henlæggelse: tab ved fraflytning fastholdes med samme beløb på kr som indeværende budget. 2. At det i regnskabet fremgår hvor stor indtægten har været på den del af elregningen der vedrøre de 289 lejemål. 3. At priserne på brug af diverse maskiner i vaskeriet undersøges med henblik på en nedsættelse af priserne, idet budget for 2012 viser en udgift på kr for driften at vaskerierne mens man under indtægter har et budget på kr en forskel på kr. Med venlig hilsen Steen Crohnager Musvågevej 6. 4,tv

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Telefon 8938 2000 Til beboerne i afdeling 7 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE CVA 59645013 www.almenboaarhus.dk

Læs mere

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE 23. august2012 CVR 59645013 wwwalrnenboaarhus.dk post@almenboaarhus.dk Telefon

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8 Kontortid 9. Eventuelt REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE CVR 59645013 Telefon 8938 2000 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus wwwalrnenboaarhus.dk Boligorgarilsationen LmenBo fælleslokalet

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Møllevænget Køge Kommune v. Køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere