Europaudvalget 2011 Rådsmøde Økofin Bilag 4 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 Rådsmøde Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni ) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger - Generel indstilling KOM(2010) 368, KOM(2010) 369 Side 3 2) Forordning om regulering af handel med finansielle derivater - Generel indstilling KOM(2010) 484 3) Forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro mv. (migration til SEPA) - Generel indstilling KOM(2010) 775 4) Bankstresstest - Orienterende debat KOM-dokument foreligger ikke 5) EIB s eksterne lånemandat midtvejsevaluering - Politisk drøftelse KOM(2010) 173, KOM(2010) 174 6) Omnibus II - Tidlig forelæggelse (sagen er ikke på dagsordenen for ECOFIN den 20. juni 2011) KOM(2011) 08 7) Meddelelse fra Kommissionen vedr. effektiv kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker - Rådskonklusioner KOM(2011) 211 8) Styrket økonomisk samarbejde trialogforhandlinger - Opdatering af generel indstilling KOM(2010) 522, KOM(2010) 523, KOM(2010) 524, KOM(2010) 525, KOM(2010) 526, KOM(2010) 527 9) Europæisk Semester - Rådsudtalelser og rådsanbefalinger vedr. medlemslandenes stabilitets- og konvergensprogrammer og nationale reformprogrammer SEK(2011)

2 2 10) Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning - Rapport til Rådet/Rådskonklusioner KOM-dokument foreligger ikke 11) EU s budget for Tidlig forelæggelse (sagen er ikke på dagsordenen for ECOFIN den 20. juni 2011) SEK(2011) ) Grækenland - Sagen vil kunne blive drøftet i forbindelse med ECOFIN den 20. juni 2011 KOM-dokument foreligger ikke

3 3 Dagsordenspunkt 1: Revision af direktiv om indskudsgarantiordninger Resumé Kommissionens forslag til revision af indskudsgarantidirektivet skal gennemføre tilpasninger og harmoniseringer ift. det eksisterende direktiv (2009/14/EF og tidl. 94/19/EF), herunder vedr. dækning, finansiering mv. Formandskabet vil søge at opnå politisk enighed på ECOFIN den 20. juni 2011 om et kompromis forud for forhandlinger med Europa-Parlamentet. Nedenstående er udarbejdet på baggrund af Kommissionens forslag KOM(2010) 368 og formandskabets kompromistekst den 14. juni 2011 og giver et prioriteret uddrag af sagen. KOM(2010) 368 Baggrund Som opfølgning på den finansielle krise og den efterfølgende justering af dækningsniveau og udbetalingsfrist i 2009 i indskudsgarantiordningen (direktiv 94/19/EF som ændret ved direktiv 2009/14/EF om indskudsgarantiordninger), foreslår Kommissionen yderligere justeringer og harmoniseringer ift. dækning, finansiering mv. Ændringerne har bl.a. til hensigt at sikre lige konkurrencevilkår for finansielle institutter i EU og sikre en effektiv beskyttelse af indskyderne. Kommissionen fremsatte sit forslag den 12. juli Forslaget skal ses i relation til Kommissionens kommende initiativer ift. europæiske rammer om krisestyring, etablering af afviklingsfonde og beskatning af bankerne generelt. Der foreligger endnu ikke konkrete forslag på disse områder. Indhold Formandskabets kompromisforslag af den 14. juni 2011 på basis af Kommissionens forslag til revision af indskudsgarantiordninger indebærer i et prioriteret uddrag følgende: Dækning 1 Med forslaget fastsættes beløbsgrænsen for dækkede indlån pr. person eller virksomhed pr. pengeinstitut i nationale indskydergarantiordninger til EUR Det eksisterende direktiv (2009/14/EF) indebærer en minimumsdækning på EUR , og at beløbsgrænsen for dækkede indlån senest den 31. december 2010 skal fastsættes til EUR Forslaget indebærer således en videreførelse af den nuværende beløbsgrænse på EUR Med forslaget vil medlemslandene fortsat have mulighed for at tilbyde dækning for højere beløb fsva. transaktioner i forbindelse med bolighandler og indlån, der er tilknyttet pensioner mv. eller i øvrigt opfylder andre sociale formål. For boligtransaktioner dækkes kun indsættelser af mindre end 12 måneders varighed. Der kan med forslaget ikke tilbydes fuld dækning for børneopsparinger og advokaters 1 Der skelnes mellem dækningsberettigede indlån og dækkede indlån. Med dækningsberettigede indlån menes der de indlån, som er omfattet af indskydergarantiordningen, mens der med dækkede indlån menes den del af de dækningsberettigede indlån, som ligger inden for dækningsgarantien.

4 4 klientkonti (som anvendes til advokaters forvaltning af midler betroet dem af deres klienter). Disse indskud vil henhøre under den generelle indskydergaranti. Definitionen af indlån præciseres, således at kun fordringer, hvor indskyderen har krav på at få det fulde beløb tilbagebetalt, kan anses for at være indlån med dækning. Strukturerede indlån, obligationer mv. falder uden for indlån, men vil være omfattet af direktivet om investorgarantiordninger, der dog alene beskytter investoren mod tab som følge af svig, administrative forsømmelser eller driftsfejl. Det præciseres, at indlån i al fremmed valuta er omfattet af dækning. Det præciseres, at indskud fra ikke-finansielle virksomheder er omfattet af dækning. Indskud, der udelukkes fra dækning, harmoniseres yderligere, og listen over indskud, der efter nationale regler kan udelukkes fra dækning, bortfalder. Herved bortfalder eksempelvis medlemslandenes mulighed for at udelukke dækning af indskud fra et pengeinstituts direktører, bestyrelsesmedlemmer og disses pårørende. Praksis med ikke at yde dækning for indskud og midler tilhørende andre finansielle institutter, der er tilsluttet garantiordningen, udvides til også at omfatte realkreditinstitutter, finansieringsinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsselskaber, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, firmapensionskasser mv. Dækning af indskud fra lokale og regionale myndigheder, som i dag er omfattet, udelukkes også. Fastsættelse af de beløb, der kan tilbagebetales (modregning) Formandskabets kompromisforslag lægger op til, at medlemslandene i et vist omfang kan beslutte at tage højde for og modregne indskyderes eventuelle forpligtigelser over for det pågældende pengeinstitut ved beregning af tilbagebetalingspligtigt beløb. Dette forudsætter, at forpligtigelserne er forfaldne på det tidspunkt, hvor indlån bliver indisponible, samt at modregning er mulig i henhold til kontrakten mellem pengeinstitut og indskyder. Beregning af dækningsniveau sker derfor som udgangspunkt ifølge forslaget efter et bruttoprincip. Formandskabets kompromistekst tilføjer en pligt til at underrette indskydere, hvis deres forpligtigelser over for instituttet tages i betragtning ved beregning af tilbagebetalingspligtigt beløb. Finansiering og risikobaserede bidrag Drøftelserne i forhandlingerne om forslaget til revision af indskydergarantidirektivet har primært vedrørt finansieringen af indskudsgarantiordninger. Ifølge det seneste kompromisforslag, vil de nationale ordningers ex-ante formuer ved udgangen af 2027 skulle svare til et målniveau på mindst 0,5 pct. af dækkede indskud (dvs. de samlede dækkede indskud pr. person eller virksomhed pr. pengeinstitut), hvor ordningernes formuer fortsat finansieres af medlemmerne selv. Der lægges endvidere op til, at 10 pct. af målniveauet på mindst 0,5 pct. (dvs. 0,05 pct.) af de dækkede indlån kan bestå af uigenkaldelige betalingsforpligtigelser for ordningens medlemmer, dvs. fordringer, som ikke er indsat i ordningen på forhånd, men som er bakket op af finansielle sikkerheder, øremærket til ordningerne, og som kan kaldes på anfordring med kort varsel. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) får til opgave at fastlægge retningslinjer for anvendelse af disse betalingsforpligtigelser.

5 5 Såfremt en ordnings midler er utilstrækkelige, skal ordningens medlemmer indbetale ekstraordinære bidrag ikke overstigende 0,5 pct. af deres dækkede indlån inden for et regnskabsår. Indskydergarantiordningen kan ifølge kompromisforslaget kræve højere bidrag i ekstraordinære tilfælde med samtykke fra den kompetente tilsynsmyndighed. Det foreslås, at bidraget fra de enkelte pengeinstitutter gøres delvist risikobaseret, således at bidragene til ordningens opbygning fordeles ud fra de individuelle pengeinstitutters risikoprofil. Det foreslås, at pengeinstitutter med høj risikoprofil kan bidrage op til 2 gange det almindelige instituts bidrag, mens pengeinstitutter med lav risikoprofil bidrager med mindst 50 procent af normen. Der foreslås ingen konkret model for opgørelse af pengeinstitutters risikoprofil, men EBA får til opgave at fastlægge retningslinjer herom. Indskudsordningers placeringer af formue Der foreslås, at indskydergarantiordningernes formuemidler bl.a. kan placeres i omsættelige aktiver med lav risiko, jf. bestemmelser i kapitalkravsdirektivet, dvs. gældinstrumenter udstedt af centralregeringer med god rating samt gældsinstrumenter (som realkreditobligationer) udstedt af kreditinstitutter, som ikke vægter højere end 50 pct. i beregningen af risikovægtede aktiver. Kompromisforslaget indebærer, at medlemslandene kan tillade deres ordninger at tilbyde lån til andre ordninger. Udbetalingsfrist Der foreslås, at udbetalingsfristen fastholdes på 20 hverdage fra det tidspunkt, hvor indskyderne er blevet afskåret fra adgangen til deres indskud, som i det gældende direktiv. Ordningerne og pengeinstitutterne skal have adgang til at udveksle nødvendige fortrolige oplysninger, således at dækningen udbetales så smidigt som praktisk muligt. Sammentænkning med andre krisehåndteringsløsninger Der foreslås, at medlemslande kan anvende indskudsgarantiordninger til brug for forebyggende tiltag, krisehåndtering og afvikling. Det forudsættes dog, at omkostningerne til sådanne formål, hvis disse er højere end til udbetaling af dækkede indskud, indbetales øjeblikkeligt af medlemmerne af ordningen. Grænseoverskridende samarbejde Kompromisforslaget præciserer rammerne for det grænseoverskridende samarbejde mellem nationale indskydergarantiordninger. Kompromisforslaget ændrer ikke ved, men præciserer, at ordningen i det land hvori det pågældende pengeinstituts filial geografisk driver virksomhed (værtslandet), vil skulle forestå kontakten, herunder udbetaling og informationsudveksling til indskydere fra en filial tilhørende et pengeinstitut, hvor moderselskabet er beliggende i et andet land (hjemlandet). Således skal værtslandets indskydergarantiordning fungere som kontaktpunkt for alle indskydere i det pågældende land, uanset om de er kunder i indenlandske banker eller i filialer af udenlandske banker. Kompromisforslaget præciserer, at værtslandsordningen foretager udbetaling i overensstemmelse med hjemlandets ordning, herunder at værtlandsordningen ikke bærer noget ansvar med

6 6 hensyn til fastsættelsen af udbetalingsbeløb eller til gennemførelsen af udbetalinger. Kompromisforslaget præciserer, at hjemlandsordningen skal tilvejebringe den nødvendige finansiering forud for udbetaling, og skal kompensere for afholdte omkostninger i værtslandet. Institutters udtræden af en ordning for at indtræde i anden ordning Kompromisforslaget foreslår, at der sker overførsel af indbetalt bidrag mellem ordningerne i forskellige lande, når institutter udtræder og ophører med at være medlem af en ordning for at indtræde i dækning i et andet lands ordning. Kompromisteksten foreslår overførsel af de seneste 12 måneders bidrag i stedet for 6 måneders bidrag i Kommissionens oprindelige forslag. Kompromisforslaget udelukker muligheden for, at et indbetalt bidrag kan godtgøres direkte til det enkelte institut (dvs. et indbetalt bidrag kan kun overføres til andre ordninger men ikke tilbagebetales). Hjemmelsgrundlag Forslaget er baseret på artikel 53, stk. 1 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure. Nærhedsprincippet Kommissionen finder, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Kommissionen vurderer, at målene med de foreslåede foranstaltninger ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor bedre kan gennemføres på EU-niveau. Kommissionen vurderer, at dets bestemmelser ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de fastsatte mål. Der er endvidere tale om et direktiv, der ændrer i det gældende direktiv på området. Regeringens foreløbige vurdering er, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Folketingets Europaudvalg afgav i oktober 2010 en begrundet udtalelse om, at man finder, at etableringen af en gensidig lånefacilitet mellem indskudsgarantiordningerne i de forskellige medlemslande var i strid med nærhedsprincippet. Dette forslag er nu helt fjernet fra formandskabets kompromisforslag. Indskydergarantiordningerne vil imidlertid frivilligt kunne vælge at udlåne midler til andre landes indskydergarantiordninger. Europa-Parlamentets udtalelser Forslaget er fremsendt til Europa-Parlamentet. Plenarforsamlingen forventes at stemme den 4. juli Europa-Parlamentet Økonomi- og Valutaudvalg (ECON) stemte den 24. maj om sagen. Udvalget stemte for at opretholde en beløbsgrænse for dækkede indlån pr. person eller virksomhed pr. bank i nationale ordninger på indtil EUR , men valgte at give medlemsstaterne mere spillerum ift., hvordan de indretter deres

7 7 ordninger, herunder med hensyn til ordningernes mulighed for at deltage i krisehåndtering som led i forebyggende og støttende foranstaltninger. Udvalget finder, at ordningerne skal være fuldt finansieret inden for 15 år i stedet for som foreslået af Kommissionen 10 år (inden den 31. december 2020). Udvalget stemte for at afkorte udbetalinger fra indskydergarantiordningerne til 5 arbejdsdage fra Indtil da kan medlemslandene bevare deres nuværende 20 dags frist. Udvalget stemte for at opbygge en ex-ante formue i ordningerne svarende til 1,5 pct. af dækningsberettigede indlån, hvor formandskabets seneste kompromisforslag lægger op til en ex-ante formue på mindst 0,5 pct. af dækkede indlån. Udvalget stemte for, at banker skal oplyse indskyderne i tilfælde af, at deres indskud ikke er garanteret af en indskudsgarantiordning, og indskyderne skal tilbydes en chance at trække deres penge ud uden nogen sanktioner, herunder at indskyderne gennem deres kontoudtog bliver informeret direkte om, hvordan de er beskyttet. Udvalgets udkast til betænkning forelå den 28. februar Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Direktivforslagets område er reguleret i lov om en garantifond for indskydere og investorer med tilhørende bekendtgørelse (LBK nr. 133). Medlemmerne af indskydergarantiordningen fastlægger deres bidrag i en bidragsopgørelse. Grundlaget for fordelingen af medlemmernes bidrag er medlemmernes respektive andel af bidragsopgørelsen. Medlemmernes andele beregnes med udgangspunkt i pengeinstitutternes dækkede netto-indskud, dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer (dækkede aktiver). Der vil med forslaget være behov for at tilpasse garantifondens regler for tilbagebetaling af bidrag, herunder ved ændring af forretningsomfang. Man kan for eksempel tænke sig situationen, hvor et pengeinstitut omdannes til en filial af et udenlandsk pengeinstitut, eller at et institut reducerer sine forretningsaktiviteter. Efter gældende regler tilbagebetales institutterne i disse situationer efterfølgende den andel af deres bidrag til ordningens formue, som ikke er anvendt. Forslaget lægger op til, at hvis et pengeinstitut i et land ændrer sin selskabskonstruktion og eksempelvis gør et selvstændigt datterpengeinstitut i værtslandet til en filial i moderselskabet, og dermed udtræder af garantiordningen i værtslandet for at indtræde i ordningen i hjemlandet, så godtgør værtslandets garantiordning hjemlandets garantiordning, med hvad der svarer til 12 måneders betalte bidrag. Forslaget rummer derimod ikke mulighed for at en ordning kan tilbagebetale bidrag til et pengeinstitut, der eksempelvis frasælger betydelige forretningsområder. Bestemmelser om dækningsberettigede indlån skal tilpasses. Indestående på advokaters klientkonti falder uden for definitionen, og den nuværende praksis med fuld dækning kan således ikke fortsætte.

8 8 Indskud og midler tilhørende det pågældende instituts direktører og bestyrelsesmedlemmer eller selskaber, som indgår i koncernen med det pågældende institut, er i dag ikke omfattet af dækning. Med forslaget vil sådanne midler fremover være dækket. Indskydergarantifonden dækker i dag nettoindskud, hvilket er i overensstemmelse med principperne i dansk konkurslovgivning. Kompromisforslaget lægger op til en delvis dækning af bruttoindskud. Det foreslås således, at kun forfaldne ydelser på tidspunktet for bankens sammenbrud kan modregnes i indlån. Det betyder, at nettodækning fortsat kan ske i det omfang, modregning er muligt ifølge de bestemmelser, der gælder ifølge kontrakten mellem banken og indskyderen. Fremadrettet skal det derfor fremgå af kontrakten mellem banken og indskyderen, at indskyderens gæld forfalder til betaling ved bankens default (svarende til de change of control-bestemmelser som allerede idag ses i større låneaftaler). Med forslaget skal bestemmelser om ordningens adgang til modregning af forpligtelser i kunders indlån derfor tilpasses. Dermed vil garantiordningerne i nogle tilfælde kunne afvige fra principperne i konkursloven. Bestemmelser om ordningens formue og fastsættelse af bidrag skal tilpasses forslaget. Ifølge kompromisforslaget skal ordningens ex-ante formue svare til et målniveau på mindst 0,5 pct. af de dækkede indlån. Der skal også indføres mulighed for, at Finanstilsynet eller indskydergarantifonden kortvarigt kan nedsætte bidragene til ordningen for enkelte institutter, hvis betaling af bidrag medfører, at et institut kommer i nød. Fastsættelse af de individuelle bidrag gøres risikobaseret. I tillæg til spørgsmålet om ordningernes formue og fastsættelse af bidrag skal der findes en national løsning på, hvordan finansieringen af bidrag til dækning af særlige indlån m.m., som dækkes fuldt ud, skal foregå, da finansiering heraf ikke er omfattet af EU bestemmelser om ordningens finansiering og fastsættelse af bidrag. Bestemmelser om ordningens funktion skal tilpasses. Ifølge forslaget kan ordningen medvirke til krisehåndtering, såfremt en sådan løsning er mindre omkostningsfyldt end at lade instituttet gå konkurs og udbetale indskyderdækning. Det undersøges aktuelt, om den nye danske medgiftsordning (vedr. ordningen for håndtering af nødlidende pengeinstitutter (Bankpakke 3), og som skal fremme muligheden for private løsninger til håndtering af nødlidende pengeinstitutter) i sin helhed kan rummes indenfor de nye rammer. Der skal indføjes nye bestemmelser, således at ordningen kan fungere som kontakt- og udbetalingsagent for andre landes ordninger i tilfælde af, at indskydere i Danmark kommer i klemme som følge af, at et udenlandsk pengeinstitut, der har en filial her i landet, bliver nødlidende. Der skal indføjes nye bestemmelser, således at medlemslandene rapporterer til EBA om udviklingen i beløb for dækningsberettigede indlån og dækkede indlån og ordningens formue. Oplysningerne skal være godkendt af Finanstilsynet.

9 9 Der vil, som følge af den totalharmonisering af beløbsgrænser på EUR , som forslaget indebærer, skulle justeres i reglerne om supplerende dækning for udenlandske filialer. Udenlandske filialer i Danmark med hjemsted i EU-lande eller lande, som EU har indgået aftale med, kan i dag tilslutte sig den danske ordning som supplement til hjemlandets garantiordning, hvis den danske ordning er mere gunstig end hjemlandets ordning. Der skal indføres nye regler om ordningernes placering af midler. Bestemmelserne om forbrugerinformation skal præciseres. Institutterne får bl.a. pligt til at oplyse forbrugerne om ikke-garanterede indlån. Hertil kommer indførelse af et informationsskema, som forbrugere skal underskrive ved oprettelse af nye indlånskonti. Statsfinansielle konsekvenser Formålet med forslaget er bl.a. at sikre en effektiv dækning af indskyderne, og således mindske sandsynligheden for negative statsfinansielle konsekvenser af konkurser i pengeinstitutter mv. Udgifter til indskydergarantiordningen dækkes af institutterne. Et eventuelt behov for øget tilsynsindsats fra Finanstilsynet overfor indskydergarantiordningen vil skulle dækkes af den finansielle sektor i overensstemmelse med normal praksis for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. Samfundsøkonomiske konsekvenser Kommissionen har i forbindelse med direktivforslaget fremlagt en konsekvensanalyse. Kommissionen vurderer overordnet set, at tilliden til banksystemerne vil blive væsentligt forøget med højere dækning, hurtigere udbetalinger og sundere finansiering af ordningerne. Kommissionen vurderer, at disse forbedringer vil kunne bidrage positivt til den finansielle stabilitet. Dette indebærer omvendt højere bidrag fra sektoren. Kommissionen skønner, at henholdsvis 95 procent af indskyderne og 72 procent af de dækningsberettigede indlån i EU vil være fuldt dækket, såfremt dækningsbeløbet fastsættes til EUR I Danmark skønnes, at henholdsvis 81 procent af indskyderne og 63 procent af de dækningsberettigede indlån vil være fuldt dækket, såfremt dækningsbeløbet fastsættes til EUR Hvis pengeinstitutterne overvælter de øgede bidrag til indskydergarantiordninger fuldt ud på indskyderne, skønner Kommissionen, at indskyderne vil få reduceret deres renteindtægter med mindre end 0,1 procent i gennemsnit eller hvad der svarer til ca. 50 DKK årligt i gebyrer. I Danmark må sektorens bidrag i opbygningsperioden forventes at blive højere end EU gennemsnittet, da den danske ordning kommer fra et udgangspunkt med et lavere (ex-ante) beredskabsgrundlag. Finansieringsbehovet kan estimeres til ca. 4 mia. kr. i pengeinstitutsektoren, hvis ex-ante formuernes målniveau udgør 0,5 pct. af de dækkede indlån. Heri indgår ikke finansiering af formue for så vidt angår dækning af særlige indlån, der overstiger beløbsgrænsen for den almindelige dækning.

10 10 Kommissionen anslår, at udelukkelse af finansielle virksomheder fra kredsen af dækningsberettigede, vil have ubetydelige konsekvenser for ordningens beskyttelseseffekt. Kommissionen anslår ligeledes, at udelukkelse af lokale- og regionale myndigheder fra kredsen af dækningsberettigede, vil have ubetydelige konsekvenser for beskyttelseseffekten. Høring Se bilag 1. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Grundnotat er tilsendt Folketingets Europaudvalg den 9. september Holdning Foreløbig dansk holdning Regeringen støtter generelt en revision af indskydergarantidirektivet mhp. at opnå en tilstrækkelig beskyttelse af indskyderne og samtidig sikre lige konkurrencevilkår. Regeringen kan generelt støtte det foreliggende kompromisforslag. Det er centralt for regeringen, at det harmoniserede dækningsniveau på EUR , som ikke har været til diskussion, fortsat opretholdes. Der lægges afgørende vægt på, at der fortsat kan ydes fuld dækning for pensionsordninger og transaktioner i forbindelse med bolighandler, der overstiger EUR Begge forhold er dækket i Kommissionens forslag. Regeringen lægger afgørende vægt på, at indskydergarantifondens midler kan anvendes til krisehåndtering, og at ordningernes finansiering sammentænkes med og kan understøtte de øvrige krisetiltag, som Kommissionen forventes at offentliggøre i indeværende år også selvom det kan betyde, at det ikke bliver muligt at harmonisere finansieringen, dvs. indføre ens finansiering af indskydergarantiordninger og af krisehåndtering/afviklingsordninger. Fra dansk side er det centralt, at den danske ordning for håndtering af nødlidende pengeinstitutter kan rummes inden for direktivet, herunder at den danske ordning kan opretholde sin nettodækning af indskud på indtil EUR Det er desuden vigtigt for Danmark, at indfasningen af ordningen bliver så lang, at institutternes soliditet ikke påvirkes unødigt negativt, samt at reglerne tager hensyn til den samlede påvirkning af sektoren i lyset af øvrige kommende reguleringsmæssige initiativer. Danmark støtter, såfremt midlerne kun skal kunne anvendes til indskyderdækning, et målniveau for indskydergarantifondenes formuer på de tidligere foreslåede 1 pct. af dækkede indskud eller højere, men kan acceptere et målniveau på mindst 0,5 pct. af dækkede indskud. Såfremt midlerne også skal kunne anvendes til afvik-

11 11 ling og krisehåndtering i øvrigt, kan Danmark støtte et højere målniveau på op til 3 pct. af de dækkede indskud. Danmark kan endvidere støtte, at finansieringsmodellen afspejler forskelle i institutternes risici. Endelig arbejder Danmark for en passende balance mellem ex-ante og ex-post finansiering. Danmark arbejder fortsat for at bevare adgangen til nettodækning i samme omfang, som det nu er tilfældet. Reglerne for beskyttelse af indskydere ønskes integreret mest muligt med reglerne for beskyttelse af investorer, således at der sikres et effektivt samspil mellem de forskellige ordninger. Andre landes holdninger Der er generel opbakning blandt medlemslandene til formandskabets kompromisforslag, på nær i spørgsmål om finansiering og risikobaserede bidrag fra ordningernes medlemmer. Én gruppe af lande støtter EU-rammer om opbygningen af en forholdsvis stor indskydergarantifond finansieret efter fælles principper, mens en anden gruppe af lande mener, at finansieringen af fonden må være op til de enkelte lande selv at fastlægge, så der bl.a. kan skabes bedre overensstemmelse med det pågældende lands øvrige kriserelaterede tiltag.

12 12 Bilag 1: Høring Kommissionens oprindelige forslag har været sendt i høring i EU-specialudvalget for den finansielle sektor. På baggrund heraf er modtaget følgende bemærkninger: Danmarks Nationalbank (DN) påpeger, at der i fastlæggelse af den danske holdning bør tages højde for Kommissionens forslag om overgang fra nettodækning til bruttodækning af indskud. Overgang til bruttodækning kan forøge indskydernes likviditet, idet indskydernes lån ikke fradrages i de midler, indskyderen har på sin konto. Dermed mindskes risikoen for, at midler fjernes fra banken. DN ser endvidere et potentielt problem i, at der kun opnås godtgørelse for de seneste 6 måneders bidrag, hvis et institut skifter fra en ordning til en anden. Det er DN's vurdering, at forslaget vil kunne udgøre en hindring ift. grænseoverskridende fusioner af europæiske institutter, og forslaget vil endvidere kunne få indflydelse på valget af juridisk struktur, så udenlandske aktiviteter, der drives i datterselskabsform, ikke omdannes til filialer. Det er også DN's holdning, at Danmark bør arbejde for at kravene til fondens formue alene fastsættes på baggrund af de dækkede indskud og ikke på baggrund af dækningsberettigede indskud, da størrelsen af de berettigede indskud ikke synes at være relevant ift. direktivets formål. Desuden støtter DN princippet om risikobaserede bidrag til finansiering af indskudsgarantiordninger. Finansrådet (FR) finder, at den seneste forhøjelse af dækning til EUR bidrager til finansiel stabilitet og rimelig beskyttelse af indskydere. FR finder dog imidlertid generelt, at forslaget er meget ambitiøst i sit sigte både med hensyn til finansieringen af garantiordningerne og den tidsmæssige horisont herfor samt i relation til det nuværende harmoniseringsomfang på området. FR påpeger et behov for, at direktivet tillader fleksibilitet og råderum til at indrette sig efter de nye regler uden unødig økonomisk belastning af pengeinstitutterne i en internationalt stærkt konkurrencepræget sektor. FR finder endvidere, at det er væsentligt, at direktivforslaget ses i sammenhæng med de øvrige tiltag i EU med hensyn til at sikre den finansielle stabilitet, herunder sammenhæng med Kommissionens planer om bankafviklingsfonde. FR peger på betydningen af indstillingen om fortsat fuld dækning af pensionsmidler, inklusive puljemidler. FR ser gerne, at dækningen af disse særlige typer af indskud finder sted på harmoniseret basis for at skabe ensartede konkurrencevilkår medlemslandene imellem. FR finder, at finansiering af garantiordningen og dermed opbygningen af formuen bør finde sted over mindst 15 år og gerne længere afhængigt af, hvor stort et be-

13 13 løb der skal indbetales ex-ante. Finansieringen skal ske på harmoniseret grundlag i EU. FR peger endvidere på, at overalt i direktivforslaget er bidragspligten sat til procentsatser ift. de berettigede indskud (eligible funds) og ikke de dækkede indskud (covered deposits). FR nævner, at det fremgår af forslaget, at Kommissionen efterfølgende når målniveauet er nået vil ændre dette til de dækkede indskud. FR finder, at direktivforslaget allerede nu bør ændres, således at ex ante bidragene sættes ift. pengeinstitutternes dækkede indskud, da det er de dækkede indskud, som vil udgøre garantiordningens forpligtelser. Det bemærkes, at det foreliggende kompromisforslag om målniveau vedrører dækkede indskud. FR lægger vægt på, at udregningen af de risikobaserede bidrag, som de enkelte pengeinstitutter skal bidrage med til garantiordningerne, finder sted på et fuldt harmoniseret grundlag. Dette indebærer ifølge FR, at medlemslandene ikke bør kunne vælge de supplerende indikatorer. For så vidt angår dækning af pensionsmidler, lægger FR stor vægt på, at pensionsopsparing i pengeinstitutterne fortsat kan dækkes fuldt ud af Garantifonden. Det fremgår af direktivforslagets betragtning 15, at medlemslandene bør ikke forhindres i at oprette systemer til beskyttelse af pensioner i almindelighed, som bør fungere adskilt fra indskydergaranti-ordninger. FR finder, at det bør afklares, hvad der nærmere ligger i, at ordningerne bør fungere adskilt fra indskydergarantiordninger. FR kan støtte forslaget, hvis der alene i sætningen ligger den konsekvens, at garantiordningen for så vidt angår tilbagebetaling af disse konti ikke nyder godt af den gensidige låneordning, der er etableret mellem EU's indskudsgarantiordninger. For så vidt angår garantiordningernes gensidige lånemulighed er det FR s opfattelse, at en sådan gensidig lånemulighed helst skal udgå. Det er FR's holdning, at funktionen som lenders of last ressort bør udøves af landenes centralbanker og finansministerier. For så vidt angår garantiordningernes placering af midler, finder FR, at begrænsningen på at placere maksimalt 5 pct. af de disponible midler i ét selskab/koncern er sat alt for lavt set i henhold til det danske finansielle marked, og procentsatsen bør sættes væsentligt op ikke mindst over for koncerner. FR fremhæver, at det bør være muligt for ordningerne generelt at investere deres midler i danske realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer. Realkreditrådet (RR) finder, for så vidt angår hvilke lån, der er omfattet af dækning, at det er vigtigt, at der fortsat er adgang til fuld dækning for indskud af provenu af realkreditlån i forbindelse med belåning af fast-ejendom og ved nybyggeri. Hvis det ikke er muligt at opretholde den fulde dækning på de anførte områder, lægger RR vægt på, at der fra dansk side arbejdes for en adgang hertil i direktivet. Dette gælder også den nuværende tidsramme på to år for dækningen for lån ved nybyggeri.

14 14 RR finder det væsentligt, at man fra dansk side arbejder for, at man fortsat kan have separate garantiordninger for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber. Forsikring & Pension (F&P) har betænkelighed ved at opgive systemet med, at der ved udbetaling fra garantifonden kan ske modregning i skyldige beløb til den finansielle virksomhed. F&P nævner, at det ikke kan udelukkes, at der kan være situationer, hvor modregningsadgangen fører til helt uacceptable situationer for de berørte, men gennemgående er princippet om modregning sundt. F&P har også betænkeligheder over planerne om at indføre lånefaciliteter på tværs af landegrænserne og må tage stærkt afstand fra et system, hvor der også kan lånes på tværs af finansielle sektorer. F&P nævner, at baggrunden for deres modstand er især, at forsikringsprodukter og forsikringsgarantier ikke mindst på livsforsikringsområdet er meget forskellige i medlemslandene, og at en låneordning derfor kan få meget forskellig virkning i medlemslandene. F&P har endeligt betænkeligheder ved forslaget om, at garantiordningerne skal kunne gå ind med "førfinansiering" og dermed bidrage til krise-håndtering. F&P finder, at man er bedre tjent med, at tilsynsmyndighederne håndterer disse spørgsmål, som i sidste ende er et nationalt anliggende. Dansk Aktionærforening (DA) påpeger, at ophævelsen af adgang til modregning er en væsentlig forbedring af indskydergarantiordningen. DA finder, at den nuværende adgang til at foretage modregning er uheldig, fordi den medfører, at forbrugerens likviditetsberedskab pludselig kan blive reduceret. DA anbefaler, at Danmark arbejder for, at forbrugernes adgang til indskydergarantiordningerne bliver så ukompliceret som mulig, herunder at princippet om, at værtslandets garantiordning bliver forbrugernes kontaktpunkt i forbindelse med indskud i en filial af et udenlandsk pengeinstitut, anvendes i videst mulig omfang. Dansk Erhverv (DE) støtter en højere indskudsgaranti end de aktuelle EUR. Det kunne eksempelvis være EUR. DE anfører, at dækning af regionale myndigheder bortfalder efter forslaget og at dette kan medvirke til en ydereligere konsolidering af de store banker, hvis kommuner ikke tør benytte de lokale banker som hovedbankforbindelse. Organisationen påpeger, at dette vil få negativ indflydelse på konkurrencen og på ønsket om at stimulere udkantsområder. For så vidt angår modregningsadgang, finder DE det meget kritisk, at indlån ikke skal modregnes udlån inden udbetaling, og organisationen nævner at det, hvis en bank går konkurs, eksempelvis vil ramme en væsentlig del af detailhandlen og oplevelsesøkonomien. Sådanne virksomheder kan have flere dages omsætning stående i en bank, der går konkurs. Det er vigtigt for DE, at der lægges vægt på, at nettodækningen videreføres. DE nævner, at forbedret forbrugerinformation ikke kun skal omfatte forbrugere, men bør omfatte alle kundeforhold, herunder små og mellemstore virksomheder.

15 Håndværksrådet (HR) forholder sig til rådets medlemmer, der er små og mellemstore kunder, og nævner i relation hertil, at den nye grænse på EUR ikke er tilstrækkelig høj. HR ser gerne, at man fra dansk side er mere ambitiøse mht. grænseværdien uden at omkostninger forbundet med en højere grænseværdi i sidste ende skal væltes over på kunderne. 15

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF - om ændring af direktiv om indskudsgarantiordninger

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF - om ændring af direktiv om indskudsgarantiordninger Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. september 2010 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF - om ændring af direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 11.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3031-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. January 17 17/00328-1 bni-dep Kommissionens forslag til ændring af direktivet om genopretning

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

for kreditinstitutter, COM (2013) 520

for kreditinstitutter, COM (2013) 520 EU- specialudvalget Att.: Helene Gyldenløve EU-mail (EU.mail@ftnet.dk) Høring over forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520 Finansrådet vil gerne takke

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 SEK(2010) 835 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. september 2011 12. september 2011. Nr. 955. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15 og 16,

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Anordning nr. 137 af 9. marts 2005 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2005 2698 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2698 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2698 - Økofin Bilag 2 Offentligt 25. november 2005 F12 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 5a: Forordning vedr. oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsel

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer I medfør af 9, stk. 7, 15, stk. 3, og 16, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1271

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti,

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 322 Offentligt GR UNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVA LG 27. juni 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2013 Kommissionens forslag til direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010)368 endelig 2010/0207 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV / /EU om indskudsgarantiordninger

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 22 1) i lov nr. 579 af 1.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009

NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ERHVERVSEJENDOMME Skattereformen - ophævelse af momsfritagelsen for levering af fast ejendom... 1 Indskudsgarantiordningerne efter bankpakke I og II... 2 Skattereformen -

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 14 1) i lov nr. 576 af 6.

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917.

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917. Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. juli 2015 8. juli 2015. Nr. 917. Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) Herved bekendtgøres lov om en indskyder- og investorgarantiordning,

Læs mere