Europaudvalget 2011 Rådsmøde Økofin Bilag 4 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 Rådsmøde Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni ) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger - Generel indstilling KOM(2010) 368, KOM(2010) 369 Side 3 2) Forordning om regulering af handel med finansielle derivater - Generel indstilling KOM(2010) 484 3) Forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro mv. (migration til SEPA) - Generel indstilling KOM(2010) 775 4) Bankstresstest - Orienterende debat KOM-dokument foreligger ikke 5) EIB s eksterne lånemandat midtvejsevaluering - Politisk drøftelse KOM(2010) 173, KOM(2010) 174 6) Omnibus II - Tidlig forelæggelse (sagen er ikke på dagsordenen for ECOFIN den 20. juni 2011) KOM(2011) 08 7) Meddelelse fra Kommissionen vedr. effektiv kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker - Rådskonklusioner KOM(2011) 211 8) Styrket økonomisk samarbejde trialogforhandlinger - Opdatering af generel indstilling KOM(2010) 522, KOM(2010) 523, KOM(2010) 524, KOM(2010) 525, KOM(2010) 526, KOM(2010) 527 9) Europæisk Semester - Rådsudtalelser og rådsanbefalinger vedr. medlemslandenes stabilitets- og konvergensprogrammer og nationale reformprogrammer SEK(2011)

2 2 10) Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning - Rapport til Rådet/Rådskonklusioner KOM-dokument foreligger ikke 11) EU s budget for Tidlig forelæggelse (sagen er ikke på dagsordenen for ECOFIN den 20. juni 2011) SEK(2011) ) Grækenland - Sagen vil kunne blive drøftet i forbindelse med ECOFIN den 20. juni 2011 KOM-dokument foreligger ikke

3 3 Dagsordenspunkt 1: Revision af direktiv om indskudsgarantiordninger Resumé Kommissionens forslag til revision af indskudsgarantidirektivet skal gennemføre tilpasninger og harmoniseringer ift. det eksisterende direktiv (2009/14/EF og tidl. 94/19/EF), herunder vedr. dækning, finansiering mv. Formandskabet vil søge at opnå politisk enighed på ECOFIN den 20. juni 2011 om et kompromis forud for forhandlinger med Europa-Parlamentet. Nedenstående er udarbejdet på baggrund af Kommissionens forslag KOM(2010) 368 og formandskabets kompromistekst den 14. juni 2011 og giver et prioriteret uddrag af sagen. KOM(2010) 368 Baggrund Som opfølgning på den finansielle krise og den efterfølgende justering af dækningsniveau og udbetalingsfrist i 2009 i indskudsgarantiordningen (direktiv 94/19/EF som ændret ved direktiv 2009/14/EF om indskudsgarantiordninger), foreslår Kommissionen yderligere justeringer og harmoniseringer ift. dækning, finansiering mv. Ændringerne har bl.a. til hensigt at sikre lige konkurrencevilkår for finansielle institutter i EU og sikre en effektiv beskyttelse af indskyderne. Kommissionen fremsatte sit forslag den 12. juli Forslaget skal ses i relation til Kommissionens kommende initiativer ift. europæiske rammer om krisestyring, etablering af afviklingsfonde og beskatning af bankerne generelt. Der foreligger endnu ikke konkrete forslag på disse områder. Indhold Formandskabets kompromisforslag af den 14. juni 2011 på basis af Kommissionens forslag til revision af indskudsgarantiordninger indebærer i et prioriteret uddrag følgende: Dækning 1 Med forslaget fastsættes beløbsgrænsen for dækkede indlån pr. person eller virksomhed pr. pengeinstitut i nationale indskydergarantiordninger til EUR Det eksisterende direktiv (2009/14/EF) indebærer en minimumsdækning på EUR , og at beløbsgrænsen for dækkede indlån senest den 31. december 2010 skal fastsættes til EUR Forslaget indebærer således en videreførelse af den nuværende beløbsgrænse på EUR Med forslaget vil medlemslandene fortsat have mulighed for at tilbyde dækning for højere beløb fsva. transaktioner i forbindelse med bolighandler og indlån, der er tilknyttet pensioner mv. eller i øvrigt opfylder andre sociale formål. For boligtransaktioner dækkes kun indsættelser af mindre end 12 måneders varighed. Der kan med forslaget ikke tilbydes fuld dækning for børneopsparinger og advokaters 1 Der skelnes mellem dækningsberettigede indlån og dækkede indlån. Med dækningsberettigede indlån menes der de indlån, som er omfattet af indskydergarantiordningen, mens der med dækkede indlån menes den del af de dækningsberettigede indlån, som ligger inden for dækningsgarantien.

4 4 klientkonti (som anvendes til advokaters forvaltning af midler betroet dem af deres klienter). Disse indskud vil henhøre under den generelle indskydergaranti. Definitionen af indlån præciseres, således at kun fordringer, hvor indskyderen har krav på at få det fulde beløb tilbagebetalt, kan anses for at være indlån med dækning. Strukturerede indlån, obligationer mv. falder uden for indlån, men vil være omfattet af direktivet om investorgarantiordninger, der dog alene beskytter investoren mod tab som følge af svig, administrative forsømmelser eller driftsfejl. Det præciseres, at indlån i al fremmed valuta er omfattet af dækning. Det præciseres, at indskud fra ikke-finansielle virksomheder er omfattet af dækning. Indskud, der udelukkes fra dækning, harmoniseres yderligere, og listen over indskud, der efter nationale regler kan udelukkes fra dækning, bortfalder. Herved bortfalder eksempelvis medlemslandenes mulighed for at udelukke dækning af indskud fra et pengeinstituts direktører, bestyrelsesmedlemmer og disses pårørende. Praksis med ikke at yde dækning for indskud og midler tilhørende andre finansielle institutter, der er tilsluttet garantiordningen, udvides til også at omfatte realkreditinstitutter, finansieringsinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsselskaber, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, firmapensionskasser mv. Dækning af indskud fra lokale og regionale myndigheder, som i dag er omfattet, udelukkes også. Fastsættelse af de beløb, der kan tilbagebetales (modregning) Formandskabets kompromisforslag lægger op til, at medlemslandene i et vist omfang kan beslutte at tage højde for og modregne indskyderes eventuelle forpligtigelser over for det pågældende pengeinstitut ved beregning af tilbagebetalingspligtigt beløb. Dette forudsætter, at forpligtigelserne er forfaldne på det tidspunkt, hvor indlån bliver indisponible, samt at modregning er mulig i henhold til kontrakten mellem pengeinstitut og indskyder. Beregning af dækningsniveau sker derfor som udgangspunkt ifølge forslaget efter et bruttoprincip. Formandskabets kompromistekst tilføjer en pligt til at underrette indskydere, hvis deres forpligtigelser over for instituttet tages i betragtning ved beregning af tilbagebetalingspligtigt beløb. Finansiering og risikobaserede bidrag Drøftelserne i forhandlingerne om forslaget til revision af indskydergarantidirektivet har primært vedrørt finansieringen af indskudsgarantiordninger. Ifølge det seneste kompromisforslag, vil de nationale ordningers ex-ante formuer ved udgangen af 2027 skulle svare til et målniveau på mindst 0,5 pct. af dækkede indskud (dvs. de samlede dækkede indskud pr. person eller virksomhed pr. pengeinstitut), hvor ordningernes formuer fortsat finansieres af medlemmerne selv. Der lægges endvidere op til, at 10 pct. af målniveauet på mindst 0,5 pct. (dvs. 0,05 pct.) af de dækkede indlån kan bestå af uigenkaldelige betalingsforpligtigelser for ordningens medlemmer, dvs. fordringer, som ikke er indsat i ordningen på forhånd, men som er bakket op af finansielle sikkerheder, øremærket til ordningerne, og som kan kaldes på anfordring med kort varsel. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) får til opgave at fastlægge retningslinjer for anvendelse af disse betalingsforpligtigelser.

5 5 Såfremt en ordnings midler er utilstrækkelige, skal ordningens medlemmer indbetale ekstraordinære bidrag ikke overstigende 0,5 pct. af deres dækkede indlån inden for et regnskabsår. Indskydergarantiordningen kan ifølge kompromisforslaget kræve højere bidrag i ekstraordinære tilfælde med samtykke fra den kompetente tilsynsmyndighed. Det foreslås, at bidraget fra de enkelte pengeinstitutter gøres delvist risikobaseret, således at bidragene til ordningens opbygning fordeles ud fra de individuelle pengeinstitutters risikoprofil. Det foreslås, at pengeinstitutter med høj risikoprofil kan bidrage op til 2 gange det almindelige instituts bidrag, mens pengeinstitutter med lav risikoprofil bidrager med mindst 50 procent af normen. Der foreslås ingen konkret model for opgørelse af pengeinstitutters risikoprofil, men EBA får til opgave at fastlægge retningslinjer herom. Indskudsordningers placeringer af formue Der foreslås, at indskydergarantiordningernes formuemidler bl.a. kan placeres i omsættelige aktiver med lav risiko, jf. bestemmelser i kapitalkravsdirektivet, dvs. gældinstrumenter udstedt af centralregeringer med god rating samt gældsinstrumenter (som realkreditobligationer) udstedt af kreditinstitutter, som ikke vægter højere end 50 pct. i beregningen af risikovægtede aktiver. Kompromisforslaget indebærer, at medlemslandene kan tillade deres ordninger at tilbyde lån til andre ordninger. Udbetalingsfrist Der foreslås, at udbetalingsfristen fastholdes på 20 hverdage fra det tidspunkt, hvor indskyderne er blevet afskåret fra adgangen til deres indskud, som i det gældende direktiv. Ordningerne og pengeinstitutterne skal have adgang til at udveksle nødvendige fortrolige oplysninger, således at dækningen udbetales så smidigt som praktisk muligt. Sammentænkning med andre krisehåndteringsløsninger Der foreslås, at medlemslande kan anvende indskudsgarantiordninger til brug for forebyggende tiltag, krisehåndtering og afvikling. Det forudsættes dog, at omkostningerne til sådanne formål, hvis disse er højere end til udbetaling af dækkede indskud, indbetales øjeblikkeligt af medlemmerne af ordningen. Grænseoverskridende samarbejde Kompromisforslaget præciserer rammerne for det grænseoverskridende samarbejde mellem nationale indskydergarantiordninger. Kompromisforslaget ændrer ikke ved, men præciserer, at ordningen i det land hvori det pågældende pengeinstituts filial geografisk driver virksomhed (værtslandet), vil skulle forestå kontakten, herunder udbetaling og informationsudveksling til indskydere fra en filial tilhørende et pengeinstitut, hvor moderselskabet er beliggende i et andet land (hjemlandet). Således skal værtslandets indskydergarantiordning fungere som kontaktpunkt for alle indskydere i det pågældende land, uanset om de er kunder i indenlandske banker eller i filialer af udenlandske banker. Kompromisforslaget præciserer, at værtslandsordningen foretager udbetaling i overensstemmelse med hjemlandets ordning, herunder at værtlandsordningen ikke bærer noget ansvar med

6 6 hensyn til fastsættelsen af udbetalingsbeløb eller til gennemførelsen af udbetalinger. Kompromisforslaget præciserer, at hjemlandsordningen skal tilvejebringe den nødvendige finansiering forud for udbetaling, og skal kompensere for afholdte omkostninger i værtslandet. Institutters udtræden af en ordning for at indtræde i anden ordning Kompromisforslaget foreslår, at der sker overførsel af indbetalt bidrag mellem ordningerne i forskellige lande, når institutter udtræder og ophører med at være medlem af en ordning for at indtræde i dækning i et andet lands ordning. Kompromisteksten foreslår overførsel af de seneste 12 måneders bidrag i stedet for 6 måneders bidrag i Kommissionens oprindelige forslag. Kompromisforslaget udelukker muligheden for, at et indbetalt bidrag kan godtgøres direkte til det enkelte institut (dvs. et indbetalt bidrag kan kun overføres til andre ordninger men ikke tilbagebetales). Hjemmelsgrundlag Forslaget er baseret på artikel 53, stk. 1 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure. Nærhedsprincippet Kommissionen finder, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Kommissionen vurderer, at målene med de foreslåede foranstaltninger ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor bedre kan gennemføres på EU-niveau. Kommissionen vurderer, at dets bestemmelser ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de fastsatte mål. Der er endvidere tale om et direktiv, der ændrer i det gældende direktiv på området. Regeringens foreløbige vurdering er, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Folketingets Europaudvalg afgav i oktober 2010 en begrundet udtalelse om, at man finder, at etableringen af en gensidig lånefacilitet mellem indskudsgarantiordningerne i de forskellige medlemslande var i strid med nærhedsprincippet. Dette forslag er nu helt fjernet fra formandskabets kompromisforslag. Indskydergarantiordningerne vil imidlertid frivilligt kunne vælge at udlåne midler til andre landes indskydergarantiordninger. Europa-Parlamentets udtalelser Forslaget er fremsendt til Europa-Parlamentet. Plenarforsamlingen forventes at stemme den 4. juli Europa-Parlamentet Økonomi- og Valutaudvalg (ECON) stemte den 24. maj om sagen. Udvalget stemte for at opretholde en beløbsgrænse for dækkede indlån pr. person eller virksomhed pr. bank i nationale ordninger på indtil EUR , men valgte at give medlemsstaterne mere spillerum ift., hvordan de indretter deres

7 7 ordninger, herunder med hensyn til ordningernes mulighed for at deltage i krisehåndtering som led i forebyggende og støttende foranstaltninger. Udvalget finder, at ordningerne skal være fuldt finansieret inden for 15 år i stedet for som foreslået af Kommissionen 10 år (inden den 31. december 2020). Udvalget stemte for at afkorte udbetalinger fra indskydergarantiordningerne til 5 arbejdsdage fra Indtil da kan medlemslandene bevare deres nuværende 20 dags frist. Udvalget stemte for at opbygge en ex-ante formue i ordningerne svarende til 1,5 pct. af dækningsberettigede indlån, hvor formandskabets seneste kompromisforslag lægger op til en ex-ante formue på mindst 0,5 pct. af dækkede indlån. Udvalget stemte for, at banker skal oplyse indskyderne i tilfælde af, at deres indskud ikke er garanteret af en indskudsgarantiordning, og indskyderne skal tilbydes en chance at trække deres penge ud uden nogen sanktioner, herunder at indskyderne gennem deres kontoudtog bliver informeret direkte om, hvordan de er beskyttet. Udvalgets udkast til betænkning forelå den 28. februar Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Direktivforslagets område er reguleret i lov om en garantifond for indskydere og investorer med tilhørende bekendtgørelse (LBK nr. 133). Medlemmerne af indskydergarantiordningen fastlægger deres bidrag i en bidragsopgørelse. Grundlaget for fordelingen af medlemmernes bidrag er medlemmernes respektive andel af bidragsopgørelsen. Medlemmernes andele beregnes med udgangspunkt i pengeinstitutternes dækkede netto-indskud, dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer (dækkede aktiver). Der vil med forslaget være behov for at tilpasse garantifondens regler for tilbagebetaling af bidrag, herunder ved ændring af forretningsomfang. Man kan for eksempel tænke sig situationen, hvor et pengeinstitut omdannes til en filial af et udenlandsk pengeinstitut, eller at et institut reducerer sine forretningsaktiviteter. Efter gældende regler tilbagebetales institutterne i disse situationer efterfølgende den andel af deres bidrag til ordningens formue, som ikke er anvendt. Forslaget lægger op til, at hvis et pengeinstitut i et land ændrer sin selskabskonstruktion og eksempelvis gør et selvstændigt datterpengeinstitut i værtslandet til en filial i moderselskabet, og dermed udtræder af garantiordningen i værtslandet for at indtræde i ordningen i hjemlandet, så godtgør værtslandets garantiordning hjemlandets garantiordning, med hvad der svarer til 12 måneders betalte bidrag. Forslaget rummer derimod ikke mulighed for at en ordning kan tilbagebetale bidrag til et pengeinstitut, der eksempelvis frasælger betydelige forretningsområder. Bestemmelser om dækningsberettigede indlån skal tilpasses. Indestående på advokaters klientkonti falder uden for definitionen, og den nuværende praksis med fuld dækning kan således ikke fortsætte.

8 8 Indskud og midler tilhørende det pågældende instituts direktører og bestyrelsesmedlemmer eller selskaber, som indgår i koncernen med det pågældende institut, er i dag ikke omfattet af dækning. Med forslaget vil sådanne midler fremover være dækket. Indskydergarantifonden dækker i dag nettoindskud, hvilket er i overensstemmelse med principperne i dansk konkurslovgivning. Kompromisforslaget lægger op til en delvis dækning af bruttoindskud. Det foreslås således, at kun forfaldne ydelser på tidspunktet for bankens sammenbrud kan modregnes i indlån. Det betyder, at nettodækning fortsat kan ske i det omfang, modregning er muligt ifølge de bestemmelser, der gælder ifølge kontrakten mellem banken og indskyderen. Fremadrettet skal det derfor fremgå af kontrakten mellem banken og indskyderen, at indskyderens gæld forfalder til betaling ved bankens default (svarende til de change of control-bestemmelser som allerede idag ses i større låneaftaler). Med forslaget skal bestemmelser om ordningens adgang til modregning af forpligtelser i kunders indlån derfor tilpasses. Dermed vil garantiordningerne i nogle tilfælde kunne afvige fra principperne i konkursloven. Bestemmelser om ordningens formue og fastsættelse af bidrag skal tilpasses forslaget. Ifølge kompromisforslaget skal ordningens ex-ante formue svare til et målniveau på mindst 0,5 pct. af de dækkede indlån. Der skal også indføres mulighed for, at Finanstilsynet eller indskydergarantifonden kortvarigt kan nedsætte bidragene til ordningen for enkelte institutter, hvis betaling af bidrag medfører, at et institut kommer i nød. Fastsættelse af de individuelle bidrag gøres risikobaseret. I tillæg til spørgsmålet om ordningernes formue og fastsættelse af bidrag skal der findes en national løsning på, hvordan finansieringen af bidrag til dækning af særlige indlån m.m., som dækkes fuldt ud, skal foregå, da finansiering heraf ikke er omfattet af EU bestemmelser om ordningens finansiering og fastsættelse af bidrag. Bestemmelser om ordningens funktion skal tilpasses. Ifølge forslaget kan ordningen medvirke til krisehåndtering, såfremt en sådan løsning er mindre omkostningsfyldt end at lade instituttet gå konkurs og udbetale indskyderdækning. Det undersøges aktuelt, om den nye danske medgiftsordning (vedr. ordningen for håndtering af nødlidende pengeinstitutter (Bankpakke 3), og som skal fremme muligheden for private løsninger til håndtering af nødlidende pengeinstitutter) i sin helhed kan rummes indenfor de nye rammer. Der skal indføjes nye bestemmelser, således at ordningen kan fungere som kontakt- og udbetalingsagent for andre landes ordninger i tilfælde af, at indskydere i Danmark kommer i klemme som følge af, at et udenlandsk pengeinstitut, der har en filial her i landet, bliver nødlidende. Der skal indføjes nye bestemmelser, således at medlemslandene rapporterer til EBA om udviklingen i beløb for dækningsberettigede indlån og dækkede indlån og ordningens formue. Oplysningerne skal være godkendt af Finanstilsynet.

9 9 Der vil, som følge af den totalharmonisering af beløbsgrænser på EUR , som forslaget indebærer, skulle justeres i reglerne om supplerende dækning for udenlandske filialer. Udenlandske filialer i Danmark med hjemsted i EU-lande eller lande, som EU har indgået aftale med, kan i dag tilslutte sig den danske ordning som supplement til hjemlandets garantiordning, hvis den danske ordning er mere gunstig end hjemlandets ordning. Der skal indføres nye regler om ordningernes placering af midler. Bestemmelserne om forbrugerinformation skal præciseres. Institutterne får bl.a. pligt til at oplyse forbrugerne om ikke-garanterede indlån. Hertil kommer indførelse af et informationsskema, som forbrugere skal underskrive ved oprettelse af nye indlånskonti. Statsfinansielle konsekvenser Formålet med forslaget er bl.a. at sikre en effektiv dækning af indskyderne, og således mindske sandsynligheden for negative statsfinansielle konsekvenser af konkurser i pengeinstitutter mv. Udgifter til indskydergarantiordningen dækkes af institutterne. Et eventuelt behov for øget tilsynsindsats fra Finanstilsynet overfor indskydergarantiordningen vil skulle dækkes af den finansielle sektor i overensstemmelse med normal praksis for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. Samfundsøkonomiske konsekvenser Kommissionen har i forbindelse med direktivforslaget fremlagt en konsekvensanalyse. Kommissionen vurderer overordnet set, at tilliden til banksystemerne vil blive væsentligt forøget med højere dækning, hurtigere udbetalinger og sundere finansiering af ordningerne. Kommissionen vurderer, at disse forbedringer vil kunne bidrage positivt til den finansielle stabilitet. Dette indebærer omvendt højere bidrag fra sektoren. Kommissionen skønner, at henholdsvis 95 procent af indskyderne og 72 procent af de dækningsberettigede indlån i EU vil være fuldt dækket, såfremt dækningsbeløbet fastsættes til EUR I Danmark skønnes, at henholdsvis 81 procent af indskyderne og 63 procent af de dækningsberettigede indlån vil være fuldt dækket, såfremt dækningsbeløbet fastsættes til EUR Hvis pengeinstitutterne overvælter de øgede bidrag til indskydergarantiordninger fuldt ud på indskyderne, skønner Kommissionen, at indskyderne vil få reduceret deres renteindtægter med mindre end 0,1 procent i gennemsnit eller hvad der svarer til ca. 50 DKK årligt i gebyrer. I Danmark må sektorens bidrag i opbygningsperioden forventes at blive højere end EU gennemsnittet, da den danske ordning kommer fra et udgangspunkt med et lavere (ex-ante) beredskabsgrundlag. Finansieringsbehovet kan estimeres til ca. 4 mia. kr. i pengeinstitutsektoren, hvis ex-ante formuernes målniveau udgør 0,5 pct. af de dækkede indlån. Heri indgår ikke finansiering af formue for så vidt angår dækning af særlige indlån, der overstiger beløbsgrænsen for den almindelige dækning.

10 10 Kommissionen anslår, at udelukkelse af finansielle virksomheder fra kredsen af dækningsberettigede, vil have ubetydelige konsekvenser for ordningens beskyttelseseffekt. Kommissionen anslår ligeledes, at udelukkelse af lokale- og regionale myndigheder fra kredsen af dækningsberettigede, vil have ubetydelige konsekvenser for beskyttelseseffekten. Høring Se bilag 1. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Grundnotat er tilsendt Folketingets Europaudvalg den 9. september Holdning Foreløbig dansk holdning Regeringen støtter generelt en revision af indskydergarantidirektivet mhp. at opnå en tilstrækkelig beskyttelse af indskyderne og samtidig sikre lige konkurrencevilkår. Regeringen kan generelt støtte det foreliggende kompromisforslag. Det er centralt for regeringen, at det harmoniserede dækningsniveau på EUR , som ikke har været til diskussion, fortsat opretholdes. Der lægges afgørende vægt på, at der fortsat kan ydes fuld dækning for pensionsordninger og transaktioner i forbindelse med bolighandler, der overstiger EUR Begge forhold er dækket i Kommissionens forslag. Regeringen lægger afgørende vægt på, at indskydergarantifondens midler kan anvendes til krisehåndtering, og at ordningernes finansiering sammentænkes med og kan understøtte de øvrige krisetiltag, som Kommissionen forventes at offentliggøre i indeværende år også selvom det kan betyde, at det ikke bliver muligt at harmonisere finansieringen, dvs. indføre ens finansiering af indskydergarantiordninger og af krisehåndtering/afviklingsordninger. Fra dansk side er det centralt, at den danske ordning for håndtering af nødlidende pengeinstitutter kan rummes inden for direktivet, herunder at den danske ordning kan opretholde sin nettodækning af indskud på indtil EUR Det er desuden vigtigt for Danmark, at indfasningen af ordningen bliver så lang, at institutternes soliditet ikke påvirkes unødigt negativt, samt at reglerne tager hensyn til den samlede påvirkning af sektoren i lyset af øvrige kommende reguleringsmæssige initiativer. Danmark støtter, såfremt midlerne kun skal kunne anvendes til indskyderdækning, et målniveau for indskydergarantifondenes formuer på de tidligere foreslåede 1 pct. af dækkede indskud eller højere, men kan acceptere et målniveau på mindst 0,5 pct. af dækkede indskud. Såfremt midlerne også skal kunne anvendes til afvik-

11 11 ling og krisehåndtering i øvrigt, kan Danmark støtte et højere målniveau på op til 3 pct. af de dækkede indskud. Danmark kan endvidere støtte, at finansieringsmodellen afspejler forskelle i institutternes risici. Endelig arbejder Danmark for en passende balance mellem ex-ante og ex-post finansiering. Danmark arbejder fortsat for at bevare adgangen til nettodækning i samme omfang, som det nu er tilfældet. Reglerne for beskyttelse af indskydere ønskes integreret mest muligt med reglerne for beskyttelse af investorer, således at der sikres et effektivt samspil mellem de forskellige ordninger. Andre landes holdninger Der er generel opbakning blandt medlemslandene til formandskabets kompromisforslag, på nær i spørgsmål om finansiering og risikobaserede bidrag fra ordningernes medlemmer. Én gruppe af lande støtter EU-rammer om opbygningen af en forholdsvis stor indskydergarantifond finansieret efter fælles principper, mens en anden gruppe af lande mener, at finansieringen af fonden må være op til de enkelte lande selv at fastlægge, så der bl.a. kan skabes bedre overensstemmelse med det pågældende lands øvrige kriserelaterede tiltag.

12 12 Bilag 1: Høring Kommissionens oprindelige forslag har været sendt i høring i EU-specialudvalget for den finansielle sektor. På baggrund heraf er modtaget følgende bemærkninger: Danmarks Nationalbank (DN) påpeger, at der i fastlæggelse af den danske holdning bør tages højde for Kommissionens forslag om overgang fra nettodækning til bruttodækning af indskud. Overgang til bruttodækning kan forøge indskydernes likviditet, idet indskydernes lån ikke fradrages i de midler, indskyderen har på sin konto. Dermed mindskes risikoen for, at midler fjernes fra banken. DN ser endvidere et potentielt problem i, at der kun opnås godtgørelse for de seneste 6 måneders bidrag, hvis et institut skifter fra en ordning til en anden. Det er DN's vurdering, at forslaget vil kunne udgøre en hindring ift. grænseoverskridende fusioner af europæiske institutter, og forslaget vil endvidere kunne få indflydelse på valget af juridisk struktur, så udenlandske aktiviteter, der drives i datterselskabsform, ikke omdannes til filialer. Det er også DN's holdning, at Danmark bør arbejde for at kravene til fondens formue alene fastsættes på baggrund af de dækkede indskud og ikke på baggrund af dækningsberettigede indskud, da størrelsen af de berettigede indskud ikke synes at være relevant ift. direktivets formål. Desuden støtter DN princippet om risikobaserede bidrag til finansiering af indskudsgarantiordninger. Finansrådet (FR) finder, at den seneste forhøjelse af dækning til EUR bidrager til finansiel stabilitet og rimelig beskyttelse af indskydere. FR finder dog imidlertid generelt, at forslaget er meget ambitiøst i sit sigte både med hensyn til finansieringen af garantiordningerne og den tidsmæssige horisont herfor samt i relation til det nuværende harmoniseringsomfang på området. FR påpeger et behov for, at direktivet tillader fleksibilitet og råderum til at indrette sig efter de nye regler uden unødig økonomisk belastning af pengeinstitutterne i en internationalt stærkt konkurrencepræget sektor. FR finder endvidere, at det er væsentligt, at direktivforslaget ses i sammenhæng med de øvrige tiltag i EU med hensyn til at sikre den finansielle stabilitet, herunder sammenhæng med Kommissionens planer om bankafviklingsfonde. FR peger på betydningen af indstillingen om fortsat fuld dækning af pensionsmidler, inklusive puljemidler. FR ser gerne, at dækningen af disse særlige typer af indskud finder sted på harmoniseret basis for at skabe ensartede konkurrencevilkår medlemslandene imellem. FR finder, at finansiering af garantiordningen og dermed opbygningen af formuen bør finde sted over mindst 15 år og gerne længere afhængigt af, hvor stort et be-

13 13 løb der skal indbetales ex-ante. Finansieringen skal ske på harmoniseret grundlag i EU. FR peger endvidere på, at overalt i direktivforslaget er bidragspligten sat til procentsatser ift. de berettigede indskud (eligible funds) og ikke de dækkede indskud (covered deposits). FR nævner, at det fremgår af forslaget, at Kommissionen efterfølgende når målniveauet er nået vil ændre dette til de dækkede indskud. FR finder, at direktivforslaget allerede nu bør ændres, således at ex ante bidragene sættes ift. pengeinstitutternes dækkede indskud, da det er de dækkede indskud, som vil udgøre garantiordningens forpligtelser. Det bemærkes, at det foreliggende kompromisforslag om målniveau vedrører dækkede indskud. FR lægger vægt på, at udregningen af de risikobaserede bidrag, som de enkelte pengeinstitutter skal bidrage med til garantiordningerne, finder sted på et fuldt harmoniseret grundlag. Dette indebærer ifølge FR, at medlemslandene ikke bør kunne vælge de supplerende indikatorer. For så vidt angår dækning af pensionsmidler, lægger FR stor vægt på, at pensionsopsparing i pengeinstitutterne fortsat kan dækkes fuldt ud af Garantifonden. Det fremgår af direktivforslagets betragtning 15, at medlemslandene bør ikke forhindres i at oprette systemer til beskyttelse af pensioner i almindelighed, som bør fungere adskilt fra indskydergaranti-ordninger. FR finder, at det bør afklares, hvad der nærmere ligger i, at ordningerne bør fungere adskilt fra indskydergarantiordninger. FR kan støtte forslaget, hvis der alene i sætningen ligger den konsekvens, at garantiordningen for så vidt angår tilbagebetaling af disse konti ikke nyder godt af den gensidige låneordning, der er etableret mellem EU's indskudsgarantiordninger. For så vidt angår garantiordningernes gensidige lånemulighed er det FR s opfattelse, at en sådan gensidig lånemulighed helst skal udgå. Det er FR's holdning, at funktionen som lenders of last ressort bør udøves af landenes centralbanker og finansministerier. For så vidt angår garantiordningernes placering af midler, finder FR, at begrænsningen på at placere maksimalt 5 pct. af de disponible midler i ét selskab/koncern er sat alt for lavt set i henhold til det danske finansielle marked, og procentsatsen bør sættes væsentligt op ikke mindst over for koncerner. FR fremhæver, at det bør være muligt for ordningerne generelt at investere deres midler i danske realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer. Realkreditrådet (RR) finder, for så vidt angår hvilke lån, der er omfattet af dækning, at det er vigtigt, at der fortsat er adgang til fuld dækning for indskud af provenu af realkreditlån i forbindelse med belåning af fast-ejendom og ved nybyggeri. Hvis det ikke er muligt at opretholde den fulde dækning på de anførte områder, lægger RR vægt på, at der fra dansk side arbejdes for en adgang hertil i direktivet. Dette gælder også den nuværende tidsramme på to år for dækningen for lån ved nybyggeri.

14 14 RR finder det væsentligt, at man fra dansk side arbejder for, at man fortsat kan have separate garantiordninger for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber. Forsikring & Pension (F&P) har betænkelighed ved at opgive systemet med, at der ved udbetaling fra garantifonden kan ske modregning i skyldige beløb til den finansielle virksomhed. F&P nævner, at det ikke kan udelukkes, at der kan være situationer, hvor modregningsadgangen fører til helt uacceptable situationer for de berørte, men gennemgående er princippet om modregning sundt. F&P har også betænkeligheder over planerne om at indføre lånefaciliteter på tværs af landegrænserne og må tage stærkt afstand fra et system, hvor der også kan lånes på tværs af finansielle sektorer. F&P nævner, at baggrunden for deres modstand er især, at forsikringsprodukter og forsikringsgarantier ikke mindst på livsforsikringsområdet er meget forskellige i medlemslandene, og at en låneordning derfor kan få meget forskellig virkning i medlemslandene. F&P har endeligt betænkeligheder ved forslaget om, at garantiordningerne skal kunne gå ind med "førfinansiering" og dermed bidrage til krise-håndtering. F&P finder, at man er bedre tjent med, at tilsynsmyndighederne håndterer disse spørgsmål, som i sidste ende er et nationalt anliggende. Dansk Aktionærforening (DA) påpeger, at ophævelsen af adgang til modregning er en væsentlig forbedring af indskydergarantiordningen. DA finder, at den nuværende adgang til at foretage modregning er uheldig, fordi den medfører, at forbrugerens likviditetsberedskab pludselig kan blive reduceret. DA anbefaler, at Danmark arbejder for, at forbrugernes adgang til indskydergarantiordningerne bliver så ukompliceret som mulig, herunder at princippet om, at værtslandets garantiordning bliver forbrugernes kontaktpunkt i forbindelse med indskud i en filial af et udenlandsk pengeinstitut, anvendes i videst mulig omfang. Dansk Erhverv (DE) støtter en højere indskudsgaranti end de aktuelle EUR. Det kunne eksempelvis være EUR. DE anfører, at dækning af regionale myndigheder bortfalder efter forslaget og at dette kan medvirke til en ydereligere konsolidering af de store banker, hvis kommuner ikke tør benytte de lokale banker som hovedbankforbindelse. Organisationen påpeger, at dette vil få negativ indflydelse på konkurrencen og på ønsket om at stimulere udkantsområder. For så vidt angår modregningsadgang, finder DE det meget kritisk, at indlån ikke skal modregnes udlån inden udbetaling, og organisationen nævner at det, hvis en bank går konkurs, eksempelvis vil ramme en væsentlig del af detailhandlen og oplevelsesøkonomien. Sådanne virksomheder kan have flere dages omsætning stående i en bank, der går konkurs. Det er vigtigt for DE, at der lægges vægt på, at nettodækningen videreføres. DE nævner, at forbedret forbrugerinformation ikke kun skal omfatte forbrugere, men bør omfatte alle kundeforhold, herunder små og mellemstore virksomheder.

15 Håndværksrådet (HR) forholder sig til rådets medlemmer, der er små og mellemstore kunder, og nævner i relation hertil, at den nye grænse på EUR ikke er tilstrækkelig høj. HR ser gerne, at man fra dansk side er mere ambitiøse mht. grænseværdien uden at omkostninger forbundet med en højere grænseværdi i sidste ende skal væltes over på kunderne. 15

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. september 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles afviklingsmekanisme for

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere