STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013"

Transkript

1 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

2 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2013 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt på husstandstyper og størrelser, geografi, etnicitet, arbejdsmarkedstilknytning, bruttoindkomst og år. Landsbyggefondens beboerstatistik giver et billede af beboersammensætningen i den almene boligsektor, udviklingen heri over tid samt en sammenligning med den samlede boligsektor. Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. Bagerst i publikationen er der indsat bilagstabeller, som indeholder kommuneopdelte tal for de overordnede variable i publikationen. Publikationen indledes med en gennemgang af datagrundlag samt en sammenfatning af hovedpunkterne fra tabeller og figurer i hele publikationen. Del 1 omhandler henholdsvis husstande, beboersammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, tilflyttere og fraflyttere samt indkomstforhold i separate afsnit. I starten af hvert afsnit findes en kort tekstgennemgang samt en tabel- og figuroversigt. Del 2 indeholder et særligt tema som sætter fokus på flytningerne fra den almene boligsektor. Temaet belyser flytninger internt i en afdeling, flytninger fra en afdeling til en anden og flytninger ud af den almene sektor. Del 3 indeholder sammenligninger mellem store og små afdelinger. En stor afdeling har mindst 100 beboere og 50 husstande, mens en lille afdeling har færre. Publikationen er baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks Forskningsservice og adresseoplysninger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beboere i den almene boligsektor 2013 er en del af fondens faste årlige statistikker. Næste udgave af beboerstatistikken forventes udgivet ultimo LANDSBYGGEFONDEN Juni 2014 SIDE 1 I 80

3 INDHOLD FORORD...1 INDHOLD...2 DATAGRUNDLAG...3 DEL 1. ALMENE BOLIGER DEL 1.1 HUSSTANDE DEL 1.2. BEBOERSAMMENSÆTNING DEL 1.3. ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING DEL 1.4. TILFLYTTERE OG FRAFLYTTERE DEL 1.5. INDKOMSTFORHOLD DEL 2. FRAFLYTNINGER I DEN ALMENE SEKTOR DEL 3. SAMMENLIGNING AF STORE OG SMÅ AFDELINGER NOTER BILAGSTABELLER SIDE 2 I 80

4 DATAGRUNDLAG Beboere i den almene boligsektor 2013 er dannet på baggrund af adresseoplysninger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og data fra Danmarks Statistiks Forskningsservice. Ved en kobling mellem befolkningsdata fra Danmarks Statistik og adresseoplysningerne opgøres antallet af husstande og dermed beboede boliger til i den almene boligsektor og antallet af personer til Adresseoplysningerne kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters datamodel, som bygger på en sammenkobling af BBR-registret og Landsbyggefondens Stamdatabase. Modellen opdateres årligt, hvor udtræk fra BBR-registret bliver hentet og sammenkørt med Landsbyggefondens Stamdatabase. I henhold til Landsbyggefondens Stamdatabase 1. januar 2013 var antallet af boliger inkl. enkeltværelser, hvoraf boliger var ibrugtaget. Dækningsgraden for Beboere i den almene sektor 2013 var 96,6 %, hvilket fremgår af tabel A. TABEL A: DATAGRUNDLAG FOR BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 Antal boliger i alt i LBF Stamdata Antal ibrugtagne boliger i LBF Stamdata Antal boliger i Beboerstatistik Dækningsgrad 96,6 Anm.: Dækningsgraden beregnes som (Antal boliger i Beboerstatistik 2013/Antal ibrugtagne boliger i LBF Stamdata)*100 Det er af følgende årsager ikke muligt, at få knyttet oplysninger fra Danmarks Statistik til samtlige boliger i den almene boligsektor: 1. Der sker løbende ændringer i boligmassen som følge af sammenlægninger eller nedlæggelser af afdelinger. 2. Der er ledige boliger og dermed ingen personer i boligen, som der kan knyttes oplysninger til. 3. Fejlbehæftede oplysninger såsom fejl i BBR-numre, ejerforhold, adresser og undervurdering af antallet af boliger i forhold til Landsbyggefondens Stamdatabase gør det vanskeligt at opnå en højere dækningsgrad. ANVENDTE OPLYSNINGER FRA DANMARKS STATISTIK Oplysningerne fra Danmarks Statistik er opgjort pr. 1. januar 2013, for året 2012 og for året I alle tabeller er beboerne i de almene boliger opgjort pr. 1. januar Hertil knyttes de nyeste oplysninger om befolkningens sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning og indkomstforhold. Følgende oplysninger er opgjort pr. 1. januar 2013: Husstandsoplysninger fordelt på enlige mænd og kvinder med og uden børn, par med og uden børn samt øvrige husstande 1. SIDE 3 I 80

5 Beboere fordelt på køn og alder. Indvandrere og efterkommere fordelt på vestlige 2 og ikke-vestlige lande 3. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 fordelt på oprindelseslande. Følgende oplysninger er opgjort for året 2012: Til- og fraflytninger opgjort på antal personer. Fraflytnings- og tilflytningstilbøjelighed er defineret som antal fraflytninger eller tilflytninger i procent af det samlede antal beboere i den almene boligsektor. Disse flytninger dannes på baggrund af data fra Danmarks Statistik og er ikke de flytninger, som indberettes af boligorganisationerne. Antal beboere uden arbejdsmarkedstilknytning er tilsvarende opgjort for året 2012, oplysningerne er herefter tilknyttet de beboere, der boede i den almene boligsektor pr. 1. januar Beboere uden arbejdsmarkedstilknytning er opgjort som fuldtidspersoner i alderen år efter følgende indikatorer: 1. Samtlige registrerede ledige, som ikke er under aktivering (inkl. samtlige arbejdsløse med starthjælp, introduktionsydelse eller kontanthjælp). 2. Statsligt og kommunalt aktiverede med arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp/starthjælp/introduktionsydelse, revalidender og personer på ledighedsydelse. 3. Passive kontanthjælpsmodtagere (inkl. starthjælp og introduktionsydelse). 4. Personer på sygedagpenge, hvor dagpengene udbetales direkte til den sikrede (eksklusiv tilfælde hvor der findes en arbejdsgiver), og hvor fraværsperioden er mindst 8 uger (jf. sygedagpengelovens 13), eller hvor sygedagpengene udbetales efter reglerne om sygedagpenge til arbejdsløse. 5. Personer på førtidspension. Oplysninger om indkomst er fra indkomståret Årstallet i tabeloverskrifterne henviser til årstallet for oplysningerne, der er sat sammen med befolkningen 1. januar Der tages forbehold for mindre afvigelser, der skyldes afrunding. DEFINITIONER Personer af dansk oprindelse Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark. Indvandrere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. Efterkommere Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke SIDE 4 I 80

6 blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Indkomst Bruttoindkomsten omfatter al indkomst (før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag), der inddrages under den almindelige indkomstbeskatning, herunder indkomst som medarbejdende ægtefælle. Underskud af selvstændig virksomhed samt fradrag for medarbejdende ægtefælle indgår i bruttoindkomsten som negativ indkomst. Indkomster, der ikke er omfattet af den almindelige indkomstbeskatning og således ikke er inkluderet i bruttoindkomsten, omfatter bl.a. de fleste kapitalgevinster, aktieindkomster, arv og visse gaver, forskellige tillæg til offentlige pensioner, visse ydelser efter lov om social aktivering, boligstøtte og børnetilskud. FORSKEL I PROCENT I tabeller, der sammenligner den almene boligsektor med den samlede boligsektor, benyttes udtrykket Forskel i procent. Det er en beregning af den relative forskel i andele mellem den almene boligsektor og den samlede boligsektor. Er der flere eller færre, end der ville være, hvis den almene boligsektor så ud på præcis samme måde som den samlede boligsektor? Se eksempel 1. Det er i den forbindelse væsentligt at pointere, at den almene boligsektor indgår i den samlede boligsektor. Det betyder, at forskellene mellem den almene boligsektor og den resterende boligsektor, er større end forskellen mellem den almene boligsektor og den samlede boligsektor. EKSEMPEL 1. FORSKEL I PROCENT Den almene Den samlede Forskel i pct. boligsektor boligsektor Husstande med dyr 75 % 25 % 200 % Anm.: Tallene i eksempel 1 er fiktive. I eksemplet holder 75 % af husstandene i den almene sektor dyr, mens det tilsvarende tal er 25 % for den samlede boligsektor. Der er 200 % ((75/25)-1*100) flere husstande i den almene sektor med dyr end der er i den samlede boligsektor. Det er ikke muligt, at udregne disse forskelle i procent præcist med de afrundede tal, der fremgår af publikationen. Niveauet vil kunne efterregnes, men da forskellen i procent er udregnet med flere decimaler, end der er angivet i publikationen, vil det præcise tal ikke kunne genskabes. FIGURER Intervallerne i figurerne er beregnet som ((største værdi mindste værdi)/5). For figur 1 ser udregningen således ud: Det største gennemsnitlige antal beboere pr. husstand var 2,3 og det mindste antal beboere pr. husstand var 1,1. Det giver følgende intervallængde: ((2,3-1,1)/5) = 0,24. SIDE 5 I 80

7 SAMMENFATNING Den almene boligsektor adskilte sig på flere punkter fra den samlede boligsektor pr. 1. januar Der boede en større andel enlige både med og uden børn og en større andel af indvandrere og efterkommere end i den samlede boligsektor. Derudover var bruttoindkomsten og tilknytningen til arbejdsmarkedet lavere i den almene boligsektor end i den samlede boligsektor. I tolkningen af sammenligningerne mellem den almene boligsektor og den samlede boligsektor henledes opmærksomheden på, at den almene boligsektor indgår i den samlede boligsektor. Den faktiske forskel mellem den almene boligsektor og den øvrige del af boligsektoren, vil dermed værre større end forskellen mellem den almene boligsektor og den samlede boligsektor. EN SJETTEDEL AF DANMARKS BEFOLKNING BOR ALMENT Den 1. januar 2013 boede der personer i Danmark, heraf boede personer i husstande alment, svarende til en sjettedel af befolkningen. Den gennemsnitlige husstand i den almene boligsektor var mindre end i den samlede boligsektor. Der boede i gennemsnit 1,8 personer pr. husstand i de almene boliger og 2,1 personer i den samlede boligsektor. De største husstande i den almene boligsektor fandtes i de store byer og Københavnsområdet, mens de mindste husstande lå i det nordvestlige Jylland (figur 1, side 14). Der var forskel på hvilken husstandsstørrelse, der var hyppigst forekommende i den almene boligsektor og hvilken der var hyppigst i den samlede boligsektor. Der var 46 % flere husstande med én person i den almene boligsektor end i den samlede boligsektor, mens der var færre husstande med to personer og derover (oversigt 1). FLEST ENLIGE KVINDER I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Husstande med enlige kvinder med eller uden børn udgjorde den største gruppe af husstandene i den almene boligsektor pr. 1. januar Lidt over 4 ud af 10 husstande bestod af enlige kvinder (oversigt 2). Andelen af denne type husstand var størst i Region Sjælland (tabel 5, side 17). Ses der på den samlede boligsektor, var der færre end 3 ud af 10 husstande, der bestod af enlige kvinder med eller uden børn. Forskelle i aldersfordelingen i den almene boligsektor og i befolkningen som helhed gav sig udslag i forskellige gennemsnitsaldre. I den almene boligsektor var den gennemsnitlige alder 41,1 år, mens den var lavere for befolkningen som helhed 40,2 år. Den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor var højest i Region Sjælland og Region Syddanmark 42,3 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor var 39,9 år. SIDE 6 I 80

8 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Andelen af indvandrere og efterkommere mellem 18 og 64 år var større i den almene boligsektor end i den samlede boligsektor. I den almene boligsektor var 26 % af beboerne indvandrere og efterkommere, mens kun 11 % af hele befolkningen var indvandrere eller efterkommere. I den almene boligsektor boede der efterkommere, svarende til 53 % af alle efterkommere i Danmark. Der var store regionale forskelle inden for den almene boligsektor. I Region Hovedstaden var 31 % af beboerne indvandrere og efterkommere, mens det i Region Nordjylland var 16 % (tabel 9, side 26). OVERSIGT 1. HUSSTANDSSTØRRELSER PR. 1. JANUAR 2013 Den almene Den samlede boligsektor boligsektor Forskel i pct. Beboere pr. husstand 1,8 2,1-18 % Husstandsstørrelser 1 person 56 % 39 % 46 % 2 personer 25 % 33 % -24 % 3 personer 9 % 12 % -20 % 4 personer 6 % 11 % -51 % 5 personer eller flere 4 % 5 % -33 % Samlet 100 % 100 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. OVERSIGT 2. HUSSTANDE MED ENLIGE KVINDER PR. 1. JANUAR 2013 Den almene Den samlede boligsektor boligsektor Forskel i pct. Husstande med enlige kvinder uden børn 32 % 20 % 56 % Husstande med enlige kvinder med børn 10 % 5 % 96 % Samlet 42 % 26 % 64 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. OVERSIGT 3. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE PR. 1. JANUAR 2013 Den almene Den samlede boligsektor boligsektor Forskel i pct. Indvandrere/efterkommere fra vestlige lande 4 % 4 % - Indvandrere fra ikke-vestlige lande 14 % 5 % 197 % Efterkommere fra ikke-vestlige lande 8 % 2 % 264 % Samlet 26 % 11 % 143 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 7 I 80

9 TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Generelt er tilknytningen til arbejdsmarkedet lavere blandt beboere år i den almene boligsektor end i den samlede boligsektor. Mere end en tredjedel af beboere i den almene boligsektor havde ingen tilknytning til arbejdsmarkedet i 2012, mens det tilsvarende tal for den samlede boligsektor var 16 %, hvilket ses i oversigt 4. Beboere på førtidspension udgør den største gruppe 17 % af beboerne mellem 18 og 64 år i den almene boligsektor fik førtidspension i OVERSIGT 4. PERSONER UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING I 2012 Den almene Den samlede boligsektor boligsektor Forskel i pct. Ledige udenfor aktivering 5 % 3 % 54 % Aktiverede 6 % 3 % 102 % Kontanthjælpsmodtagere 7 % 2 % 213 % Sygedagpenge 2 % 1 % 67 % Førtidspension 17 % 7 % 146 % Samlet 36 % 16 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. OVERSIGT 5. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING I 2012 Den almene Den samlede boligsektor boligsektor Forskel i pct. Indvandrere Ledige udenfor aktivering 7 % 6 % 22 % Aktiverede 7 % 5 % 37 % Kontanthjælpsmodtagere 13 % 8 % 56 % Sygedagpenge 2 % 2 % - Førtidspension 19 % 12 % 52 % Samlet 48 % 33 % 44 % Efterkommere Ledige udenfor aktivering 6 % 5 % 9 % Aktiverede 5 % 4 % 21 % Kontanthjælpsmodtagere 5 % 4 % 30 % Sygedagpenge 1 % 1 % - Førtidspension 2 % 2 % - Samlet 20 % 17 % 19 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 8 I 80

10 Blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande, der boede i den almene boligsektor, var næsten halvdelen uden tilknytning til arbejdsmarkedet. I den samlede boligsektor var det hver tredje i denne gruppe, der ikke havde tilknytning til arbejdsmarkedet. På trods af at indvandrerne fra ikke-vestlige lande havde en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, var det kun 20 % af efterkommerne fra ikke-vestlige lande, der ikke havde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Efterkommerne i den almene boligsektor klarede sig dermed bedre på arbejdsmarkedet end indvandrerne fra den almene boligsektor og næsten som efterkommere i den samlede boligsektor. TILFLYTTERE LIDT ÆLDRE END FRAFLYTTERE Den gennemsnitlige alder for tilflyttere til den almene boligsektor var 31,1 år, mens den gennemsnitlige alder for fraflyttere var 30,3 år. Blandt både tilflyttere og fraflyttere observeredes den laveste andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet i Region Hovedstaden. FLYTTETILBØJELIGHEDEN STØRST BLANDT DE UNGE I løbet af 2012 var der fraflytninger fra den almene boligsektor af personer mellem 18 og 64 år. Region Hovedstaden havde den laveste fraflytningstilbøjelighed, mens Region Midtjylland havde den højeste. Der var generelt samme tendens for alle regioner med hensyn til fraflytninger og alder på personerne der flyttede. De årige havde den største tilbøjelighed til at flytte og flyttetilbøjeligheden faldt med alderen. Overordnet set havde indvandrere/efterkommere og personer af dansk oprindelse den samme flyttetilbøjelighed. Imidlertid havde indvandrere og efterkommere en større tilbøjelighed til at flytte internt i en afdeling og mellem afdelinger end personer med dansk oprindelse. Personer med dansk oprindelse havde omvendt en større tilbøjelighed til at flytte fra den almene boligsektor end indvandrere og efterkommere. Flyttetilbøjeligheden var størst blandt personer med en indkomst under kr. og blandt personer med grundskole eller uoplyst som højeste fuldførte uddannelse. DE SENESTE 5 ÅRS UDVIKLING Andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor har været stigende i de sidste 5 år. Dette er også tilfældet for efterkommere fra ikke-vestlige lande. Væksten i antallet af indvandrere og efterkommere har været større i den almene boligsektor end i den samlede boligsektor. Andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet har været stigende gennem perioden, særligt fra 2008 til Stigningen i andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet har været større i den almene sektor end for den samlede boligsektor. Væksten i den gennemsnitlige bruttoindkomst har fulgt samme forløb for personer i den almene boligsektor som for den samlede boligsektor. Den faktiske stigning i kroner har dog været størst i den samlede boligsektor. SIDE 9 I 80

11 Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor har været stort set uændret i de sidste 5 år. FORSKEL PÅ BEBOERSAMMENSÆTNINGEN I STORE OG SMÅ AFDELINGER 79 % af personerne i den almene boligsektor boede i afdelinger med mindst 100 beboere (store afdelinger) og 21 % i afdelinger med mindre end 100 beboere (små afdelinger). Den største forskel på store og små afdelinger var andelen af par med børn. I de små afdelinger udgjorde par med børn 5 %, mens det tilsvarende tal for de store afdelinger er 12 %. Enlige kvinder uden børn udgjorde den største andel af det samlede antal husstande i både små og store afdelinger. I forhold til den samlede boligsektor adskiller de store afdelinger sig mht. andelen af indvandrere og efterkommere. I den samlede boligsektor og i de små afdelinger var hver tiende beboer indvandrer eller efterkommer, mens det var hver tredje beboer i de store afdelinger, der var indvandrer eller efterkommer. SIDE 10 I 80

12 DEL 1. ALMENE BOLIGER DEL 1.1 HUSSTANDE Denne del af statistikken omfatter de husstande i den almene boligsektor. Husstandene opdeles efter boligens beliggenhed, antallet af personer, personer pr. husstand, husstandsstørrelser og husstandstyper. Der var flest almene husstande i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland. Pr. 1. januar 2013 var der gennemsnitligt 1,8 beboere pr. husstand i den almene boligsektor, mod 2,1 i hele boligsektoren. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse var størst i Region Hovedstaden og mindst i Nordjylland. Mere end halvdelen (56 %) af de almene husstande bestod kun af en enkelt person, og kun omkring 1 ud af 10 husstande indeholdt 4 eller flere personer. Dette gennemsnit dækker over store variationer. I Nordjylland var 64 % enkeltpersoners husstande, og kun 5 % af husstandene havde 4 eller flere beboere. I Region Hovedstaden var det 50 % af husstandene, som udgjordes af 1 person og 11 % af husstandene var sammensat af 4 eller flere personer. Generelt var der en større andel enlige i den almene boligsektor og en større andel af husstandene bestod af enlige kvinder med børn sammenlignet med den samlede boligsektor. 42 % af alle husstande i den almene boligsektor bestod af enlige kvinder i forhold til 26 % for den samlede boligsektor. Dette resultat genfindes for enlige mænd, som udgjorde 26 % af husstandene i den almene boligsektor, men 19 % i den samlede boligsektor. Der var en lavere andel af parhusstande i den almene boligsektor end i den samlede boligsektor. 26 % af husstandene var par med eller uden børn, mens det tilsvarende tal for den samlede boligsektor var 48 %. SIDE 11 I 80

13 DEL 1.1 HUSSTANDE Tabel 1: Beboere pr. husstand pr. 1. januar 2013, side 13. Tabel 2: Beboere pr. husstand på regioner pr. 1. januar 2013, side 13. Figur 1: Beboere pr. husstand fordelt på kommuner pr. 1. januar 2013, side 14. Tabel 3: Almene husstande fordelt på størrelse og region pr. 1. januar 2013, side 15. Tabel 4: Husstandsstørrelser sammenlignet med den samlede boligsektor pr. 1. januar 2013, side 15. Figur 2: Husstandsstørrelser fordelt på regioner pr. 1. januar 2013, side 16. Tabel 5: Almene husstandstyper fordelt på regioner pr 1. januar 2013, side 17. Tabel 6: Almene husstandstyper sammenlignet med den samlede boligsektor pr. 1. januar 2013, side 18. Figur 3: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar 2013, side 19. SIDE 12 I 80

14 TABEL 1: BEBOERE PR. HUSSTAND PR. 1. JANUAR 2013 Den almene boligsektor Den samlede boligsektor Beboere pr. husstand 1,8 2,1-18 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Forskel i pct. TABEL 2: BEBOERE PR. HUSSTAND PÅ REGIONER PR. 1. JANUAR 2013 Den almene boligsektor Antal husstande Antal beboere Beboere pr. husstand Hovedstaden ,9 Sjælland ,7 Syddanmark ,7 Midtjylland ,7 Nordjylland ,6 Samlet ,8 Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 13 I 80

15 FIGUR 1: BEBOERE PR. HUSSTAND FORDELT PÅ KOMMUNER PR. 1. JANUAR 2013 Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 14 I 80

16 TABEL 3: ALMENE HUSSTANDE FORDELT PÅ STØRRELSE OG REGION PR. 1. JANUAR 2013 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer % % % 6 personer % % % 7 personer % % % 8 personer eller flere % % 68 0 % Husstande % % % Beboere Beboere pr. husstand 1,8 1,9 1,7 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer % % % 6 personer % % % 7 personer % % 70 0 % 8 personer eller flere % % 47 0 % Husstande % % % Beboere Beboere pr. husstand 1,7 1,7 1,6 TABEL 4: HUSSTANDSSTØRRELSER SAMMENLIGNET MED DEN SAMLEDE BOLIGSEKTOR PR. 1. JANUAR 2013 Den almene boligsektor Den samlede boligsektor Forskel i pct. Andel Andel Procent 1 person 56 % 39 % 46 % 2 personer 25 % 33 % -24 % 3 personer 9 % 12 % -20 % 4 personer 6 % 11 % -51 % 5 personer eller flere 4 % 5 % -33 % Husstande 100 % 100 % - Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 15 I 80

17 FIGUR 2: HUSSTANDSSTØRRELSER FORDELT PÅ REGION PR. 1. JANUAR 2013 Procent 100% 90% 5% 5% 7% 11% 3% 5% 9% 5% 12% 3% 5% 8% 5% 11% 3% 5% 9% 6% 12% 2% 4% 7% 5% 11% 80% 70% 11% 12% 24% 12% 24% 11% 25% 12% 23% 11% 60% 50% 27% 31% 35% 34% 34% 35% 40% 30% 50% 59% 60% 58% 64% 20% 41% 36% 38% 37% 38% 10% 0% Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer og derover SIDE 16 I 80

18 TABEL 5: ALMENE HUSSTANDSTYPER FORDELT PÅ REGION PR. 1. JANUAR 2013 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige: Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % % Mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Kvinder i alt % % % Par: Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Øvrige: Øvrige husstande % % % Husstande i alt % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige: Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % % Mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Kvinder i alt % % % Par: Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Øvrige: Øvrige husstande % % % Husstande i alt % % % SIDE 17 I 80

19 TABEL 6: ALMENE HUSSTANDSTYPER SAMMENLIGNET MED DEN SAMLEDE BOLIGSEKTOR PR 1. JANUAR 2013 Almene boligsektor Samlet boligsektor Forskel i pct. Andel Andel Enlige: Mænd uden børn 25 % 18 % 36 % Mænd med børn 1 % 1 % 22 % Mænd i alt 26 % 19 % 35 % Kvinder uden børn 32 % 20 % 56 % Kvinder med børn 10 % 6 % 96 % Kvinder i alt 42 % 26 % 64 % Par: Par uden børn 16 % 27 % -41 % Par med børn 10 % 21 % -50 % Par i alt 26 % 48 % -45 % Øvrige: Øvrige husstande 1 6 % 7 % -19 % Husstande i alt 100 % 100 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 18 I 80

20 FIGUR 3: HUSSTANDSTYPER FORDELT PÅ REGION PR. 1. JANUAR 2013 Procent 100% 90% 80% 8% 10% 13% 19% 5% 7% 5% 6% 6% 7% 9% 9% 9% 21% 22% 23% 15% 16% 16% 4% 6% 7% 21% 15% 70% 60% 16% 11% 23% 11% 29% 9% 29% 10% 28% 9% 29% 50% 40% 28% 6% 35% 5% 33% 5% 32% 5% 36% 4% 30% 20% 10% 1% 22% 23% 1% 19% 1% 24% 20% 1% 17% 1% 27% 20% 1% 18% 1% 26% 19% 1% 18% 1% 27% 20% 1% 19% 0% Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mænd uden børn Mænd med børn Kvinder uden børn Kvinder med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande SIDE 19 I 80

21 DEL 1.2. BEBOERSAMMENSÆTNING Denne del af statistikken indeholder en opgørelse over de beboere i den almene boligsektor fordelt på køn, alder, indvandrere, efterkommere og udvalgte oprindelseslande pr. 1. januar I den almene boligsektor havde godt hver femte beboer passeret folkepensionsalderen (65 år), eller var under 18 år. 54 % af de almene beboere var kvinder. Pr. 1. januar 2013 adskilte aldersfordelingen for de almene beboere og befolkningen som helhed sig i flere henseender. 36 % af beboerne i den almene boligsektor var i aldersgruppen fra 35 til 64 år, mens samme aldersgruppe i hele befolkningen udgjorde 40 %. Til gengæld var andelen af personer over 64 år lidt højere blandt beboerne i den almene boligsektor end i den samlede boligsektor, 21 % mod 18 %. Andelen af personer over 64 år i den almene boligsektor var størst i Nordjylland (27 %) og mindst i Region Hovedstaden (19 %). Det omvendte gjorde sig gældende for aldersgruppen op til 18 år. Her var andelen i Region Hovedstaden 22 % mod 16 % i Nordjylland. Forskellene i aldersfordelingen i den almene boligsektor og i befolkningen som helhed gav sig udslag i forskellige gennemsnitsaldre. I den almene boligsektor var den gennemsnitlige alder 41,1 år, mens den var lavere for befolkningen som helhed 40,2 år. Den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor var højest i Region Sjælland og Region Syddanmark 42,3 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor var 39,9 år. Godt en fjerdedel af de almene beboere var indvandrere eller efterkommere, hvilket kun var tilfældet for 11 % for den samlede befolknings vedkommende. 53 % af alle efterkommere boede i den almene sektor pr. 1. januar Andelen af indvandrere og efterkommere, som boede alment, var ulige fordelt i landet med 31 % i Region Hovedstaden og kun det halve i Nordjylland. Langt de fleste almene beboere som var indvandrere eller efterkommere, var fra ikke-vestlige lande 3. For gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere var Tyrkiet og Irak de mest almindelige oprindelseslande. Fordelingen på oprindelseslande varierer dog på tværs af landets regioner. SIDE 20 I 80

22 DEL 1.2. BEBOERSAMMENSÆTNING Tabel 7: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2013, side 22 og 23. Tabel 8: Beboere fordelt på køn og alder sammenlignet med den samlede boligsektor pr. 1. januar 2013, side 24. Figur 4: Beboere fordelt på alder og region pr. 1. januar 2013, side 25. Tabel 9: Indvandrere og efterkommere fordelt på region pr. 1. januar 2013, side 26. Tabel 10: Andel indvandrere og efterkommere sammenlignet med den samlede boligsektor pr. 1. januar 2013, side 26. Figur 5: Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013, side 27. Figur 6: Andel indvandrere og efterkommere fordelt på region pr. 1. januar 2013, side 28. Tabel 11: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 fordelt på oprindelsesland og region pr. 1. januar 2013, side 29. Tabel 12: Andel indvandrere og efterkommere i almene boliger, , side 30. Tabel 13: Andel indvandrere og efterkommere i den samlede befolkning, , side 30. SIDE 21 I 80

23 TABEL 7: BEBOERE FORDELT PÅ KØN, ALDER OG REGION PR. 1. JANUAR 2013 Samlet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel Alle beboere: ,4 % ,0 % ,9 % ,6 % ,8 % ,8 % ,1 % ,9 % ,7 % ,5 % ,6 % ,0 % ,6 % ,0 % ,6 % ,0 % ,4 % ,8 % ,1 % ,1 % ,6 % ,7 % ,3 % ,5 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Mænd: ,8 % ,1 % ,6 % ,4 % ,0 % ,6 % ,6 % ,0 % ,3 % ,3 % ,2 % ,4 % ,8 % ,4 % ,4 % ,9 % ,2 % ,6 % ,7 % ,5 % ,9 % ,0 % ,6 % ,2 % Samlet ,5 % ,9 % ,9 % Kvinder: ,6 % ,9 % ,3 % ,1 % ,8 % ,2 % ,5 % ,0 % ,4 % ,3 % ,4 % ,6 % ,8 % ,5 % ,2 % ,0 % ,3 % ,2 % ,5 % ,6 % ,7 % ,7 % ,7 % ,4 % Samlet ,5 % ,1 % ,1 % Gennemsnitsalder 41,1 39,9 42,3 SIDE 22 I 80

24 TABEL 7: BEBOERE FORDELT PÅ KØN, ALDER OG REGION PR. 1. JANUAR 2013 FORTSAT Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel Alle beboere: ,9 % ,3 % ,4 % ,6 % ,0 % ,0 % ,6 % ,1 % ,7 % ,1 % ,9 % ,2 % ,7 % ,7 % ,6 % ,2 % ,1 % ,3 % ,1 % ,3 % ,6 % ,7 % ,6 % ,1 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Mænd: ,6 % ,8 % ,2 % ,9 % ,1 % ,2 % ,8 % ,5 % ,0 % ,2 % ,1 % ,4 % ,6 % ,5 % ,1 % ,2 % ,6 % ,6 % ,1 % ,2 % ,4 % ,3 % ,9 % ,0 % Samlet ,6 % ,7 % ,8 % Kvinder: ,4 % ,5 % ,2 % ,7 % ,8 % ,8 % ,7 % ,5 % ,7 % ,9 % ,8 % ,9 % ,1 % ,3 % ,5 % ,1 % ,5 % ,8 % ,0 % ,1 % ,2 % ,4 % ,7 % ,2 % Samlet ,4 % ,3 % ,2 % Gennemsnitsalder 42,3 40,3 44,4 SIDE 23 I 80

25 TABEL 8: BEBOERE FORDELT PÅ KØN OG ALDER SAMMENLIGNET MED DEN SAMLEDE BOLIGSEKTOR PR. 1. JANUAR 2013 Almene boligsektor Samlet boligsektor Forskel i pct. Alder Andel Andel Procent Alle beboere: % 8 % -7 % % 13 % -5 % % 9 % 23 % % 12 % 8 % % 21 % -12 % % 19 % -11 % % 14 % % 4 % 61 % Samlet 100 % 100 % Mænd: % 4 % % 7 % -5 % % 5 % 21 % % 6 % % 11 % -17 % % 10 % -17 % % 7 % -14 % 80-2 % 2 % - Samlet 46 % 50 % -6 % Kvinder: % 4 % % 6 % % 4 % 25 % % 6 % % 11 % -7 % % 10 % -6 % % 7 % 18 % 80-5 % 3 % 79 % Samlet 54 % 50 % 6 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 24 I 80

26 FIGUR 4: BEBOERE FORDELT PÅ ALDER OG REGIONER PR. 1. JANUAR 2013 Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 5% 4% 12% 13% 17% 17% 20% 22% 8% 4% 8% 16% 16% 15% 17% 21% 17% 19% 18% 22% 5% 7% 15% 13% 16% 21% 18% 21% 4% 13% 19% 21% 10% 17% 16% 17% 5% 15% 20% 20% 40% 30% 20% 10% 13% 14% 11% 12% 9% 11% 10% 9% 11% 7% 12% 9% 14% 12% 13% 14% 12% 14% 14% 12% 13% 10% 12% 14% 12% 11% 9% 12% 13% 10% 0% 8% 8% 7% 7% 7% Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Almene boliger 5% Hele regionen 7% 8% 6% 7% Almene boliger Hele regionen Almene boliger Hele regionen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0-6 år 7-17 år år år år år år 80 år og derover SIDE 25 I 80

27 TABEL 9: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FORDELT PÅ REGION PR. 1. JANUAR 2013 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande: Indvandrere og efterkommere ,9 % ,0 % ,7 % Ikke vestlige lande 3 : Indvandrere ,2 % ,4 % ,4 % Efterkommere ,1 % ,3 % ,0 % Samlet ,1 % ,8 % ,1 % Antal beboere i alt ,0 % ,0 % ,0 % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande: Indvandrere og efterkommere ,3 % ,1 % ,6 % Ikke vestlige lande 3 : Indvandrere ,7 % ,9 % ,6 % Efterkommere ,8 % ,6 % ,6 % Samlet ,8 % ,5 % ,9 % Antal beboere i alt ,0 % ,0 % ,0 % TABEL 10: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE SAMMENLIGNET MED DEN SAMLEDE BOLIGSEKTOR PR. 1. JANUAR 2013 Almene boligsektor Samlet boligsektor Forskel i pct. Andel Andel Procent Vestlige lande: Indvandrere og efterkommere 4 % 4 % - Ikke vestlige lande: Indvandrere 14 % 5 % 197 % Efterkommere 8 % 2 % 264 % Samlet 26 % 11 % 143 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 26 I 80

28 FIGUR 5: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE- VESTLIGE LANDE 3 I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR PR. 1. JANUAR 2013 Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 27 I 80

29 FIGUR 6: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FORDELT PÅ REGION PR. 1. JANUAR 2013 Procent 35% 30% 25% 10% 20% 8% 7% 8% 6% 15% 10% 5% 0% 14% 5% 16% 4% 4% 4% Almene boliger 2% Hele landet Almene boliger 4% 7% 5% 11% Hele Almene regionen boliger 2% 3% 3% 2% 14% 4% Hele Almene regionen boliger 2% 4% 14% 3% 4% Hele Almene regionen boliger 2% 4% 4% 9% 3% 4% Hele Almene regionen boliger 1% 3% 3% Hele regionen Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Indvandrere og efterkommere - vestlige lande Indvandrere - ikke-vestlige lande Efterkommere - ikke-vestlige lande SIDE 28 I 80

30 TABEL 11: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE FORDELT PÅ OPRINDELSESLAND OG REGION PR. 1. JANUAR 2013 Samlet Hovedstaden Sjælland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,9 % ,4 % ,7 % Bosnien-Hercegovina ,3 % ,8 % ,4 % Irak ,6 % ,8 % ,1 % Iran ,9 % ,4 % 751 3,6 % Libanon ,3 % ,9 % ,7 % Pakistan ,0 % ,5 % 247 1,2 % Somalia ,5 % ,4 % 797 3,8 % Sri Lanka ,8 % 306 0,3 % 331 1,6 % Tidl. Jugoslavien ,8 % ,9 % ,9 % Tyrkiet ,8 % ,5 % ,9 % Vietnam ,8 % 964 0,9 % 183 0,9 % Andre lande ,3 % ,2 % ,2 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,3 % ,8 % 489 2,4 % Bosnien-Hercegovina ,0 % ,0 % 967 4,7 % Irak ,5 % ,0 % 991 4,8 % Iran ,4 % ,3 % 557 2,7 % Libanon ,9 % ,9 % 924 4,5 % Pakistan 409 1,1 % 168 0,4 % 46 0,2 % Somalia ,0 % ,5 % 942 4,6 % Sri Lanka ,2 % ,1 % 298 1,4 % Tidl. Jugoslavien ,5 % ,9 % 476 2,3 % Tyrkiet ,1 % ,5 % 599 2,9 % Vietnam ,5 % ,2 % 596 2,9 % Andre lande ,5 % ,2 % ,6 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Note: Den store andel af andre lande i Region Nordjylland består primært af personer fra Østeuropa, eksempelvis Rusland. SIDE 29 I 80

31 TABEL 12: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ALMENE BOLI- GER, Vestlige lande: Indvandrere og efterkommere 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % Ikke vestlige lande: Indvandrere 13,9 % 14,0 % 14,1 % 14,1 % 14,2 % Efterkommere 7,6 % 7,7 % 7,8 % 8,0 % 8,1 % Samlet 24,4 % 24,9 % 25,3 % 25,7 % 26,1 % TABEL 13: ANDEL INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I DEN SAMLEDE BEFOLKNING, Vestlige lande: Indvandrere og efterkommere 3,1 % 3,2 % 3,4 % 3,6 % 3,7 % Ikke vestlige lande: Indvandrere 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,7 % 4,8 % Efterkommere 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % Samlet 9,5 % 9,8 % 10,1 % 10,4 % 10,7 % SIDE 30 I 80

32 DEL 1.3. ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING Denne del af statistikken indeholder en opgørelse over almene beboere mellem år uden arbejdsmarkedstilknytning i året Disse beboere er opgjort som fuldtidspersoner fordelt på ledige udenfor aktivering, ledige i aktivering, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge og modtagere af førtidspension. I 2012 var mere end en tredjedel af de almene beboere i den erhvervsaktive alder uden tilknytning til arbejdsmarkedet, heraf var den største gruppe på førtidspension efterfulgt af en mindre end halvt så stor gruppe af ledige i aktivering. Regionalt set varierede andelen af personer i den erhvervsaktive alder uden arbejdsmarkedstilknytning fra 30,9 % i Region Hovedstaden til 41,8 % i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden var der markant færre førtidspensionister end i de andre områder af landet. Sammenlignes beboerne i den almene boligsektor med befolkningen i den samlede boligsektor, var der en klar forskel i tilknytningen til arbejdsmarkedet. Beboere i den almene sektor havde en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedstilknytningen var lavere for indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 end for hele gruppen af beboere i den almene boligsektor. Næsten halvdelen af disse indvandrere i den arbejdsdygtige alder var uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 modtog forholdsvis ofte førtidspension eller kontanthjælp. For beboerne som helhed var 7 % på kontanthjælp, mens det samme var tilfældet for 13 % af indvandrerne fra ikke-vestlige lande 3. I Nordjylland var der, som det eneste sted i landet, samme andel af indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 på kontanthjælp og førtidspension. For efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 var tilknytningen til arbejdsmarkedet højere end for indvandrere fra ikke-vestlige lande. Hvor halvdelen af indvandrerne fra ikke-vestlige lande havde tilknytning til arbejdsmarkedet, var det 80 % af efterkommerne. Andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i den almene boligsektor har været stigende gennem perioden, særligt fra 2009 til SIDE 31 I 80

33 DEL 1.3. ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING Tabel 14: Beboere uden arbejdsmarkedstilknytning, år fordelt på region, 2012, side 33. Figur 7: Andel beboere i den almene boligsektor uden arbejdsmarkedstilknytning, år, 2012, side 34. Tabel 15: Personer uden arbejdsmarkedstilknytning, år, 2012, side 35. Tabel 16: Indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 uden arbejdsmarkedstilknytning, år, fordelt på regioner, 2012, side 35. Figur 8: Personer uden arbejdsmarkedstilknytning fordelt på region, 2012, side 36. Tabel 17: Indvandrere fra ikke-vestlige lande uden arbejdsmarkedstilknytning, år, 2012, side 37. Tabel 18: Efterkommere fra ikke-vestlige lande uden arbejdsmarkedstilknytning, år, 2012, side 37. Tabel 19: Efterkommere fra ikke-vestlige lande uden arbejdsmarkedstilknytning, år, 2012, side 38. Figur 9: Beboere uden arbejdsmarkedstilknytning i almene boliger, , side 39. SIDE 32 I 80

34 TABEL 14: BEBOERE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR FORDELT PÅ REGION, 2012 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,3 % ,7 % ,4 % Ledige i aktivering ,3 % ,2 % ,3 % Kontanthjælpsmodtagere ,6 % ,5 % ,0 % Sygedagpenge ,6 % ,5 % ,5 % Førtidspension ,6 % ,0 % ,0 % Alle uden arbejdstilknytning ,4 % ,9 % ,2 % Antal årige Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,3 % ,6 % ,2 % Ledige i aktivering ,7 % ,3 % ,7 % Kontanthjælpsmodtagere ,5 % ,6 % ,1 % Sygedagpenge ,7 % ,7 % 723 1,7 % Førtidspension ,6 % ,4 % ,6 % Alle uden arbejdstilknytning ,8 % ,6 % ,4 % Antal årige SIDE 33 I 80

35 FIGUR 7: ANDEL BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2012 Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 34 I 80

36 TABEL 15: PERSONER UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2012 Almene boligsektor Samlet boligsektor Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 5 % 3 % 54 % Ledige i aktivering 6 % 3 % 102 % Kontanthjælpsmodtagere 7 % 2 % 213 % Sygedagpenge 2 % 1 % 67 % Førtidspension 17 % 7 % 146 % Samlet 36 % 16 % 122 % TABEL 16: INDVANDRERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE 3 UDEN ARBEJDS- MARKEDSTILKNYTNING, ÅR, FORDELT PÅ REGION, 2012 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,0 % ,3 % 720 6,3 % Ledige i aktivering ,9 % ,4 % 826 7,3 % Kontanthjælpsmodtagere ,9 % ,2 % ,6 % Sygedagpenge ,1 % ,0 % 208 1,8 % Førtidspension ,6 % ,1 % ,4 % Samlet ,5 % ,0 % ,4 % Indvandrere årige Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,9 % ,2 % 318 6,0 % Ledige i aktivering ,5 % ,1 % 346 6,5 % Kontanthjælpsmodtagere ,4 % ,0 % ,3 % Sygedagpenge 481 2,3 % 529 2,4 % 127 2,4 % Førtidspension ,8 % ,0 % ,2 % Samlet ,0 % ,8 % ,5 % Indvandrere årige SIDE 35 I 80

37 FIGUR 8: PERSONER UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING FORDELT PÅ REGION, 2012 Procent 45% 40% 35% 30% 20% 21% 19% 19% 25% 12% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 7% 5% 6% Almene boliger 5% 1% 2% 3% 4% Hele regionen 2% 7% 7% 5% Almene boliger 8% 2% 3% 3% 1% Hele regionen 2% 8% 7% 5% Almene boliger 8% 2% 3% 4% 1% Hele regionen 2% 6% 7% 5% Almene boliger 7% 1% 2% 3% 3% Hele regionen 2% 7% 7% 5% Almene boliger 7% 1% 2% 3% 4% Hele regionen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ledige udenfor aktivering Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Førtidspension SIDE 36 I 80

38 TABEL 17: INDVANDRERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE UDEN ARBEJDS- MARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2012 Almene boligsektor Samlet boligsektor Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 7 % 6 % 22 % Ledige i aktivering 7 % 5 % 37 % Kontanthjælpsmodtagere 13 % 8 % 56 % Sygedagpenge 2 % 2 % - Førtidspension 19 % 12 % 52 % Samlet 48 % 33 % 44 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. TABEL 18: EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE 3 UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2012 Samlet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,9 % 758 6,4 % 105 6,3 % Ledige i aktivering ,3 % 607 5,1 % 102 6,1 % Kontanthjælpsmodtagere 952 5,1 % 557 4,7 % 90 5,4 % Sygedagpenge 198 1,1 % 124 1,0 % 20 1,2 % Førtidspension 458 2,4 % 295 2,5 % 47 2,8 % Samlet ,8 % ,8 % ,9 % Efterkommere årige ,0 % ,0 % ,0 % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 98 4,4 % 140 5,0 % 10 2,8 % Ledige i aktivering 105 4,7 % 175 6,2 % 14 4,0 % Kontanthjælpsmodtagere 137 6,2 % 151 5,4 % 18 5,2 % Sygedagpenge 15 0,7 % 35 1,3 % 4 1,1 % Førtidspension 53 2,4 % 62 2,2 % 1 0,4 % Samlet ,4 % ,0 % 46 13,4 % Efterkommere årige ,0 % ,0 % ,0 % SIDE 37 I 80

39 TABEL 19: EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE 3 UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2012 Almene boligsektor Samlet boligsektor Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 6 % 5 % 9 % Ledige i aktivering 5 % 4 % 21 % Kontanthjælpsmodtagere 5 % 4 % 30 % Sygedagpenge 1 % 1 % - Førtidspension 2 % 2 % - Samlet 20 % 17 % 19 % Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. SIDE 38 I 80

40 FIGUR 9:BEBOERE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING I ALMENE BOLIGER, Procent 40% 35% 30% 25% 17% 17% 17% 17% 16% 20% 2% 2% 2% 2% 15% 2% 5% 5% 6% 7% 10% 5% 5% 6% 7% 7% 7% 6% 0% 3% 5% 5% 5% 5% Ledige udenfor aktivering Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Førtidspension SIDE 39 I 80

41 DEL 1.4. TILFLYTTERE OG FRAFLYTTERE Denne del af statistikken belyser flytningerne til og fra den almene sektor i Tallene indeholder alle flytninger herunder flytninger internt i afdelingerne. Der anvendes ikke tal, der indrapporteres af boligorganisationerne, da disse indberetninger er summariske og ikke kan henføres til en bestemt person. I del 2 findes en mere detaljeret analyse af fraflytningerne i den almene sektor. I året 2012 var der flytninger til den almene boligsektor og flytninger fra den almene boligsektor. I aldersklasserne fra 35 år og opefter er der sket en nettotilflytning til den almene boligsektor, mens der har været en nettofraflytning af personer i aldersgruppen 7 34 år. Den gennemsnitlige alder for tilflyttere til den almene boligsektor var 31,1 år, mens den gennemsnitlige alder for fraflyttere var 30,3 år. Gennemsnitsalderen for tilflyttere var lavest i Region Midtjylland med 30,3 år, mens den højeste gennemsnitlige alder findes i Region Nordjylland med 33,1 år. Fraflytternes gennemsnitlige alder var højest i Region Nordjylland med 31,4 år og lavest i Region Midtjylland. Overordnet set havde tilflyttere og fraflyttere samme tilknytning til arbejdsmarkedet, men der var niveauforskelle på tværs af regionerne. Blandt både tilflyttere og fraflyttere i den almene boligsektor var den laveste andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet i Region Hovedstaden, mens den højeste andel ses blandt til- og fraflyttere i Region Sjælland. DEL 1.4. TILFLYTTERE OG FRAFLYTTERE Tabel 20: Tilflyttere fordelt på alder og region, 2012, side 41. Tabel 21: Fraflyttere fordelt på alder og region, 2012, side 42. Tabel 22: Tilflyttere uden arbejdsmarkedstilknytning, år, 2012, side 43. Tabel 23: Fraflyttere uden arbejdsmarkedstilknytning, år, 2012, side 43. SIDE 40 I 80

42 TABEL 20: TILFLYTTERE FORDELT PÅ ALDER OG REGION, 2012 Samlet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,7 % ,5 % ,1 % ,4 % ,9 % ,9 % ,5 % ,4 % ,6 % ,3 % ,5 % ,0 % ,3 % ,6 % ,1 % ,8 % ,5 % ,0 % ,3 % ,3 % ,4 % ,7 % ,3 % 688 2,9 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Tilflytningstilbøjelighed 18,9 % 15,8 % 20,1 % Gennemsnitsalder 31,1 30,6 32,0 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,2 % ,7 % ,4 % ,3 % ,0 % ,0 % ,7 % ,3 % ,4 % ,8 % ,4 % ,7 % ,8 % ,8 % ,6 % ,3 % ,6 % ,5 % ,8 % ,8 % ,8 % ,0 % 931 2,3 % 767 4,6 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Tilflytningstilbøjelighed 20,2 % 21,6 % 22,5 % Gennemsnitsalder 31,7 30,3 33,1 SIDE 41 I 80

43 TABEL 21: FRAFLYTTERE FORDELT PÅ ALDER OG REGION, 2012 Hele landet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,9 % ,1 % ,2 % ,0 % ,4 % ,7 % ,4 % ,2 % ,1 % ,9 % ,5 % ,9 % ,3 % ,7 % ,7 % ,5 % ,5 % ,0 % ,8 % ,4 % 973 4,1 % ,4 % ,2 % 560 2,4 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Fraflytningstilbøjelighed 18,5 % 15,4 % 20,0 % Gennemsnitsalder 30,3 30,3 30,3 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,7 % ,3 % ,1 % ,5 % ,7 % ,2 % ,2 % ,5 % ,0 % ,4 % ,6 % ,7 % ,8 % ,8 % ,8 % ,9 % ,3 % ,4 % ,1 % ,5 % 697 4,4 % ,4 % 927 2,3 % 554 3,5 % Samlet ,0 % ,0 % ,0 % Fraflytningstilbøjelighed 19,8 % 21,4 % 21,2 % Gennemsnitsalder 30,6 29,7 31,4 SIDE 42 I 80

44 TABEL 22: TILFLYTTERE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2012 Tilflyttere Udenfor arbejdsmarkedet Antal årige Andel Hovedstaden ,3 % Sjælland ,3 % Syddanmark ,4 % Midtjylland ,4 % Nordjylland ,6 % Samlet ,0 % TABEL 23: FRAFLYTTERE UDEN ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNING, ÅR, 2012 Fraflyttere Udenfor arbejdsmarkedet Antal årige Andel Hovedstaden ,1 % Sjælland ,1 % Syddanmark ,1 % Midtjylland ,6 % Nordjylland ,6 % Samlet ,0 % SIDE 43 I 80

45 DEL 1.5. INDKOMSTFORHOLD Denne del af statistikken indeholder en opgørelse af bruttoindkomsten i den almene boligsektor for indkomståret I den almene sektor var den gennemsnitlige bruttoindkomst for personer på 15 år og derover på kr., mens den gennemsnitlige bruttoindkomst var på kr. for hele befolkningen. Dermed var beboernes indkomst i den almene sektor 30 % mindre end for befolkningen samlet, og forskellen øges til 41 %, når der ses på husstandsindkomsten (tabel 25). Kun i Region Hovedstaden lå bruttoindkomsten over landsgennemsnittet for den almene boligsektor. Den gennemsnitlige bruttoindkomst var mindst i Region Syddanmark. Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoindkomst fra 2007 til 2011 har fulgt samme forløb for beboere i almene boliger og befolkningen som helhed. DEL 1.5. INDKOMSTFORHOLD Tabel 24: Gns. bruttoindkomst for almene beboere på 15 år og derover, 2011, side 45. Tabel 25: Gns. personlig bruttoindkomst og gns. bruttohusstandsindkomst, 2011, side 45. Tabel 26: Udvikling i gns. bruttoindkomst , side 45. Figur 10: Udvikling i gns. bruttoindkomst , side 46. Figur 11: Gns. bruttoindkomst for beboere 15 år og derover i den almene boligsektor, 2011, side 47. SIDE 44 I 80

46 TABEL 24: GNS. BRUTTOINDKOMST FOR ALMENE BEBOERE PÅ 15 ÅR OG DEROVER, 2011 Bruttoindkomst Bruttoindkomst pr. beboer (kr.) Bruttoindkomst pr. husstand (kr.) Region: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Samlet Note: Bemærk, at der kun er medtaget indkomst for beboere på 15 år og derover i tabellen. Bruttoindkomst pr. husstand kan dermed ikke udregnes som bruttoindkomsten pr. beboer ganget med den gennemsnitlige husstandsstørrelse. TABEL 25: GNS. PERSONLIG BRUTTOINDKOMST OG GNS. BRUTTOHUSSTANDSINDKOMST, 2011 Den almene boligsektor Den samlede boligsektor Forskel i pct. Kr. Kr. Gns. personlig indkomst % Gns. husstandsindkomst % Note: Bemærk, at der kun er medtaget indkomst for beboere på 15 år og derover i tabellen. Bruttoindkomst pr. husstand kan dermed ikke udregnes som bruttoindkomsten pr. beboer ganget med den gennemsnitlige husstandsstørrelse. TABEL 26: UDVIKLING I GNS. BRUTTOINDKOMST Den almene boligsektor Samlede boligsektor Note: Tabel 26 er opgjort i løbende priser. SIDE 45 I 80

47 FIGUR 10: UDVIKLING I GNS. BRUTTOINDKOMST Procent 5,0% 4,0% 3,9% 3,5% 3,0% 2,6% 2,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,0% -0,1% -1,0% -1,0% -2,0% Almene boliger Hele landet SIDE 46 I 80

48 FIGUR 11: GNS. BRUTTOINDKOMST FOR BEBOERE 15 ÅR OG DER- OVER I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR, 2011 Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. SIDE 47 I 80

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet Indhold Introduktion til databanken... 1 Sammenlignede grupper i databanken... 1 Spørgsmål og ønsker til data... 1 Alderssammensætningen... 2 Aldersfordelingen i udvalgte områder... 2 Aldersfordelingen

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Analysepapir 5. Den aktive indsats. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. AMS 4. kontor: Styring af regionalt statsligt niveau og beskæftigelsesindsatsen

Analysepapir 5. Den aktive indsats. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. AMS 4. kontor: Styring af regionalt statsligt niveau og beskæftigelsesindsatsen Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir Den aktive indsats Beskæftigelsesministeriet 1 AMS 4. kontor: Styring af regionalt statsligt niveau og beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 10. Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data. Dette gælder

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 6. marts 2015 Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017 TEMASTATISTIK 217:2 Ledige boliger i den almene boligsektor januar 216 januar 217 I januar 217 er der 1.637 boliger i den almene boligsektor. Siden januar 216 er antallet af boliger steget med 69 boliger,

Læs mere