.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k"

Transkript

1 At b esøge K ø b e n hav n e r i k ke l æ n g e re k un sp ø rgsmålet om at gæste e n g e o graf isk d estination på grund a f d e l o k a l e at trak tioner. I d a g rejser man i lige h øj grad for at m ø d es - at f inde e n f æ lles l o k ation at h o l d e m ø d e t, hvo r d e t l o k a l e s æ r ke n d e i h øjere grad er det baggrunds t æ p p e, d e r g i ve r m ø d e t e t s æ r ligt p r æ g. H e r e r t a l e o m at f i n d e d e i d e e lle omgive lser for det rejsen i øvrigt drejer sig o m. ( Ek s. e t n e u tralt m ø d este d f o r e n EU o p g ave, to p m ø d e, p ro duk tlance r ing, virk s o mhedss ammenlægning e ller for en rejse hvo r d e r k r æves e t h øjt k v a l i te t s- o g s e r v i ce niveau. ) c p h O T E L r D e t te marke rer hote llets nye rolle som ste d e t d e r ik ke længere b l ot e r r ammen for et midler tidigt o p h o l d - m e n o f te e r s e l ve d estinationen. Det te forbinder hote llet til e t l angt s tørre g l o b alt n e t v æ r k at d estinationer, - hvo r a f s t a n d e n f r a London og To k yo e r l angt mindre e n d a f s t anden fra enhve r g i ve n national p rov i nsby. D e t t e g ø r h o t e l l e t t i l e t i n t e r n a t i o n a l t t e r r i t o r i u m - c p h O T E L r

2 P l a c e r i n g e n i d e n u r b a n e k o n t e k s t m å s i g e s a t v æ r e n æ r i d e e l f o r c p h O T E L r. H e r e r t a l e o m e n s æ r l i g c e n t r a l b e l i g g e n h e d i K ø b e n h a v n s c e n t r u m, n a b o t i l R å d h u s p l a d s e n, T i v o l i o g i k k e m i n d s t t i l H o v e d b a n e g å r d e n. D e t t e e r i s i g s e l v d o g i k k e e n f y l d e s t g ø r e n d e b e s k r i v e l s e a f d e f o r h o l d d e r e r v i t a l e f o r e t h o t e l a f i n t e r n a t i o n a l k a r a k t e r o g k l a s s e. S t e d e t e r y d e r l i g e r e b e r i g e t m e d e n p l a d s, A x e l t o r v. D a A x e l t o r v e r i n d r e t t e t m e d f å o g e n k l e e l e m e n t e r f r e m s t å r f a c a d e n m o d p l a d s e n m e d e n s æ r l i g g r a n d i o s i t e t. U d o v e r d e n n e s p e c i e l l e p l a c e r i n g i b y e n, v æ r d i f u l d f o r d e n i n t e r n a t i o n a l e r e j s e n d e, h a r p l a c e r i n g e n e n l i g e s å v i g t i g b e t y d n i n g i d e t n a t i o n a l e, l o k a l e m i l j ø. H e r l i g g e r l o k a l e v a l f a r t s s t e d e r : b i o g r a f e r ( D a g m a r P a l a d s, I m p e r i a l o g P a l l a d i u m ), k o n c e r t s a l e ( T i v o l i o g l e j l i g h e d s v i s i C i r k u s b y g n i n g e n ), s a m t e t r i g t u d b u d a f p o p u l æ r e s p i s e s t e d e r, v æ r t s h u s e, n a t k l u b b e r o g f o r l y s t e l s e r. D e t t e u d b u d i d e n æ r e o m g i v e l s e r t i l h o t e l l e t s e s i e n i n t e n s - a k t i v i t e t p å a l l e t i d e r a f d ø g n e t. e t i n t e r n a t i o n a l t h o t e l p å d e n n e a d r e s s e v i l i h ø j g r a d h æ v e k v a l i t e t s n i v e a u e t i o m r å d e t.

3 Du spejler dig i en atmosfære der er knyttet til andre steder i verden. Her stiger du op og indhyldes i en særlig mystik - filmens blændende scenografi. et internationalt territorium. H e r m o d t a g e s d u a f p e r s o n a l e t - s t a t i s t e r i e t s k u e s p i l, d e r t i l s t a d i g h e d u d v i k l e r s i g g e n n e m m ø d e t m e d g æ s t e n. H e r o p h æ v e s f o r s k e l l e n m e l l e m p e r s o n a l e o g g æ s t, b e g g e o v e r g å r t i l a t b l i v e s t a t i s t e r i d e t s c e n a r i u m d e r e r g r u n d l a g e t f o r s t e d e t s g r æ n s e o v e r s k r i d e n d e a t m o s f æ r e. D e n n e a t m o s f æ r e p r æ g e s a f d e t d e r m ø d e r h a m a l l e r e d e v e d h o t e l l e t s i n d g a n g. H a n b e n y t t e r d e t u d v e n d i g e r u l l e n d e f o r t o r v, d e r s t r æ k k e r s i g i h e l e f a c a d e n s l æ n g d e o g e r d e r f o r e k s p o n e r e t f o r a l l e p å g a d e p l a n. D e n n e d r a m a t i s k e a n k o m s t e r m e d t i l a t f o r s t æ r k e o p l e v e l s e n a f a t b l i v e s e t t r æ d e i n d p å d e n a t t r a k t i v e s c e n e. D e n n e s c e n e e r d e n h ø j l o f t e d e e t a g e p å 2. s a l. E n e t a g e d e r i s i t u d g a n g s p u n k t k u n n e o p f a t t e s s o m e e t å b e n t r u m. S e l v e s c e n o g r a f i e n e r b å r e t a f n y e f o r e s t i l l i n g e r o m m å d e r a t i n d r e t t e o g b e v æ g e s i g p å. M a n s i d d e r i i n d r e t n i n g e r d e r u d f o r d r e r e e n m e d n y e m å d e r a t s i d d e p å, - e n s t o l d e r g i v e r e f t e r f o r d e n p o s i t i o n m a n ø n s k e r a t h a v e o g h j æ l p e r e e n n å r m a n ø n s k e r a t r e j s e s i g. E t b o r d d e r t i l p a s s e r s i g d e f u n k t i o n e r m a n ø n s k e r a t b r u g e d e t t i l. M a n b e v æ g e r s i g i g e n n e m e n s t o r å b e n s c e n e d e r s k i f t e r k a r a k t e r s o m b e h o v e n e i l ø b e t a f d a g e n d i k t e r e r. M a n k a n s p i s e i b i b l i o t e k e t, d r i k k e k a f f e i e n a f r e s t a u r a n t e r n e, h o l d e m ø d e i b a r e n, n y d e s i n k a f f e i l o u n c h e n o g l æ s e i r e c e p t i o n e n, a l t s a m m e n b å r e t a f t a n k e n o m d e n m o b i l i t e t d e r e r k e n d e t e g n e n d e f o r o p e n o f f i c e b e g r e b e t. H e r e r t a l e o m a t k u n n e i m ø d e k o m m e d e n b e v æ g e l i g h e d d e r e r k a r a k t e r i s e r e n d e f o r k r e a t i v i t e t e n. M i l j ø e t r e f l e k t e r e r g æ s t e n s a m b i t i o n e r o m a t v æ r e d e l a f d e t e k s k l u s i v e k l i e n t e l d e r t i l a l l e t i d e r e r f o r b u n d e t t i l d e t i n t e r n a t i o n a l e n e t v æ r k a f s u p e r d e s i g n e d e s t e d e r. D e t t e g æ l d e r b å d e a n d r e h o t e l l e r, r e s t a u r a n t e r, b a r e r, n a t k l u b b e r o g s t e d e r h v o r k u l t u r e n e r p å f o r k a n t m e d i d e n t i t e t e n.

4 Ankommer gæsten om morgenen vil omgivelserne være præget af de aktiviteter der knytter sig til morgenen: Travlheden i morgenmadsbuffeten karakteriserer rummene, lyset og lydende vil være afstemt efter den sindsstemning der befordrer en afslappet start på dagen. Dagslyset vil være det dominerende - det strømmer ind fra alle sider - fra facaderne mod gade, plads og det indre beplantede gårdrum. Her er en stemning af opvågen og dagens begyndende travlhed. Op af dagen skifter rummet karakter og rum der tidligere ikke var synlige, træder langsomt frem -»gardinerne«der dækkede passager til eks. bibliotek og mødefaciliteter er væk, i restauranterne er stemningen præget af frokostgæster der kommer fra byens kontorer for her at holde frokostmødet. Hen imod eftermiddag ændres stemningen igen - måske den intime atmosfære af»bibliotek«iscenesætter karakteren af hele rummet: lyset dæmpes ved at afskærme dele af facaden og restauranterne tilbyder kaffen i bløde møbler. - a t i s c e n e s æ t t e v e j e n f r a l o b b y e n h e l t o p t i l v æ r e l s e t. N u b l i ve r d e t af ten o g e n n y t ra v l h e d s æ t t e r i n d. A k t i v i t e t e n i l o u n g e n t i l t a g e r - b a r e n b l i ve r s y n l i g o g m o d t a g e r g æ s t e n t i l e n a p e r i t i f f ø r m a d e n. Ly s e t o g l y d e n i r u m m e n e æ n d r e r ka rakter som en understregning af mørke t d e r s æ t t e r i n d : s ce n e n e r s k i f t e t. Re s t a u ranternes tilbud om gastronomi i særklasse præger rummenes identitet - her isce n e s æ t t e s d e n s t e m n i n g d e r u n d e r s t r e g e r r e s t a u ranternes tilbud: - a t s p i s e ve d» i l d s t e d e t «, - a t s i d d e ve d l a n g b o r d e t, - a t s p i s e i s m å e k s k l u s i ve a f l u k ke r, - a t s i d e o p p e o g s e u d ove r d e ø v r i g e g æ s t e r, - a t s i d d e t æ t p å ko k ke n s a r b e j d e. S ce n e s k i f t e t t i l late hours s ke r g radvist - flere gæster anko m m e r o g b a r e n t r æ d e r i g e n f r e m o g ove r t a g e r l a n g s o m t s t e m n i n g e n p å h e l e e t a g e n.» G a r d i n e r «s k i f t e r p o s i t i o n o g n y e k i k g e n n e m r u m m e n e u n d e r s t r e g e s a f e n æ n d r i n g i b e l y s n i n g e n - p l u d s e l i g b e f i n d e r a l l e s i g p å d e n s t o r e s ce n e. D i s s e s t e m n i n g s - o g s ce n e s k i f t g æ l d e r i k ke k u n f o r d e n å b n e e t a g e - a l l e f a c i l i t e t e r f ø l g e r m e d s t e m n i n g e n. B e l y s n i n g e n o g l y d e n ve d a n ko m s t e n, i d e t i n d r e g å r d r u m, ve d r e ce p t i o n e n, i e l e va t o r e r o g g a n g a r e a l e r h e l t o p t i l v æ r e l s e r n e v i l f ø l g e a t m o s f æ r e n i c p h O T E L r.

5 Gårdrummet centralt i bygningen er placeret på et dæk over stueplan. Dette gårdrum må være åbent op til det fri for også at give de indeliggende hotelværelser den kvalitet der må være karakteriserende for et hotel med en høj standard. Det vil således være lige attraktivt for gæsten at bo mod det intime åbne gårdrum med franske altaner ud i det fri - som at bo mod gadens pulserende liv. På den åbne etage 2. sal er placeret en række kerner der formidler installationsføringen mellem værelsesetagerne. Disse kerner indeholder også de nødvendige installationer for restauranter, barer og toiletter. Disse kerners placering er nøje defineret som et svar på de universelle krav ethvert givent koncept for indretning af c p h O T E L r måtte pege på. Der er i udgangspunktet tale om en fleksibel indretning - med mulighed for løbende ændringer i etagens funktioner og rumligheder. D e f y s i s k e r a m m e r

6 Gæsten ankommer til c p h O T E L r midt på bygningen via et rullende for tor v direkte fra Axeltor v. Således adsk illes den besøgende fra de kunder der besøger stueplanet; disse benytter indgange fra Jernbanegade o g Vesterbrogade. Hermed er Axeltor v eksk lusivt»forbeholdt«c p h O T E L r gæster. D e n s tore sce n e er placeret på 2. sal da etagehøjden her er den maksimale i bygningen. Den indskudte værelsesetage understreger den identitetsforskel der er på det offentlige areal i stueplan og den åbne etage på 2. sal. Facaden på 2.sal vil være trukket ud fra den øvrige facadeflugt. Denne forestilles umiddelbar t at være en glasfacade. Dog vil konceptet for c p h O T E L r være afgørende for hvorledes den lukkes, åbnes, belyses og i øvrigt signalerer etagens k arakter. Også facaden mod det indre gårdrum er transparent - der sk abes k ik på tværs af hele etagen, dog uden at kunne krydse over. Dette giver en mulighed for endnu en»vinduesplads«. På facaden mod Axeltor v er der over stueplan placeret en»balkon«for at forstærke pladsrummets k arakter. D er sk abes således et element i pladsrummet der korresponderer med trærækken på pladsens modsatte side. Når der lægges flere etager til bygningens højde vil denne balkon være formidlende for bygningens møde med pladsens flade. Denne balkon vil tilføre de værelser der ligger udmod Axeltorv en ekstra kvalitet.

7 V i s i o n e n - c p h O T E L r At drive et eksklusivt hotel- og restaurations miljø af international karakter. For atmuliggøre tanken om c p h O T E L r som del af den proces kulturlivet udvikler sig, - oprettes en tænketank. Denne kunne bestå af kulturpersonligheder der på forskellig måde har bidraget til at flytte vores begrebsverden. - at tænke tanken Denne tænketank kunne udover ledelsen bestå af personer med et bredt netværk fra: filmens verden - xx madens verden reklamens verden formens verden performance/teater verden - xxx - xxxx - xxxxx - xxxxxx Disse personligheder kan via deres brede netværk pege på nye talenter i hver deres felt, samt løbende revidere og pege i nye retninger.

8 Målet er: Teamet - at sammensætte et ledelsesteam der via de forskellige tilknytninger de må have til det nationale og internationale kulturliv begavet kan pege på personer der kan bidrage til at opretholde stedets identitet af at være på forkant med kulturlivets udvikling. Der må som udgangspunkt være tale om det udfordrende i at tage del i en særlig kulturel begivenhed på linie med kuratorens rolle i en opsætning og udvælgelse for en udstilling. Hele dette scenarium peger på en ny måde at sammensætte det team der skal opretholde og udvikle c p h O T E L r Strategien er at opstille en struktur for hvordan et sådant team kan sammensættes. Her lånes fra filmens verden som metafor arbejdsmetoden: Produceren er den visionære koordinator med rod i byggeriets funktionelle verden med forståelse og ansvar for at gennemføre visionen i hotellets fysiske og økonomiske rammer. Under denne udføres projekteringen og byggeledelsen af byggeriet. (arkitekt) Produktionsdesigneren kan gennem rammen opsætte det overordnede koncept for det visuelle indhold. Han peger på en række scenografer til delopgaver. (Designer, scenograf, arkitekt). Scenografen er ansvarlig for en udpeget del af den samlede scenografi: værelser, receptionen, lobbyen, baren, en af restauranterne, ankomsten, biblioteket eller det uventede instruktørens idé måtte pege på. (Film scenograf, designer, kok, arkitekt). The executive producer bærer projektets overordnede visioner Tænketanken Instruktøren har ideen, en vision, han kan beskrive og genkende, når den bliver fortolket gennem hans udvælgelse af instrumenterne: manuskriptforfatteren, produktionsdesigneren og casteren. (Instruktøren udpeges af Tænketanken). Manuskript forfatteren bygger rammen omkring ideen. Ideen oversat til rumlige konstanter der skal indfries for at virkeliggøre visionen i de givne fysiske rammer. (Arkitekt). Casteren befolker scenen med de statister der i kraft af den overordnede vision ser en udfordring i at deltage i en verden hvor det uventede er en betingelse. (Eventmager, film caster eller en person med tilknytning til reklamebranchen). - med disse ved bordet kan en skitse opstilles: Denne skitse afprøves foran et panel af branchefolk fra hotel, restaurations og reklame -verdenen. Kan skitsen imødekomme den kræsne hotel- og restaurationsgæsts krav og kan en sådan skitse realiseres i en drift af c p h O T E L r Udfra skitsen kan kontaktes et antal mulige talenter der her ser en mulighed for at få indfriet ambitioner om gastronomi, bartendering og... i verdensklasse.

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ Mødetype: Direktionsmøder, bestyrelsesmøder, strategimøder o.lign. EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER Edvard og Elise Brandes gamle palæ var allerede før sin realisering

Læs mere

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Bella Center & Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen 1. BELLA SKY COMWELL HOTEL RECEPTION 2. BELLA SKY COMWELL KONFERENCEINDGANG 3. KONGRESINDGANG 4. INDGANG

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter Situationsplan 1:2000 Udgangspunkt for endelig afklaring af modernisering og kapacitetsudvidelse af Rødkilde Gymnasium Arkitektonisk princip for udvidelser Kapacitetsudvidelse og modernisering - afsæt

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Kildeparken 2020. Himmerland Boligforening afd. 51. Rev. 17-12-2014

Kildeparken 2020. Himmerland Boligforening afd. 51. Rev. 17-12-2014 Kildeparken 2020 Himmerland Boligforening afd. 51 Rev. 17-12-2014 Kildeparken 2020 Himmerland Boligforening afd. 51 Adresse: Blåkildevej 9000 Aalborg xx familieboliger 2-5 rums boliger Leje pr. måned kr.

Læs mere

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE Terrasse 13 m2 Lejlighedstype 2V-B 76 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 142,148,154 n. Lejlighednr. : 1, 32, 69 Terrasse 15 m 2 Lejlighedstype 2V-A 77 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 146,150 n. Lejlighednr.

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Velkommen på Hotel Opus Horsens

Velkommen på Hotel Opus Horsens Velkommen på Hotel Opus Horsens Danmarks nye design hotel Velkommen på Hotel Opus Horsens Et nyt design hotel i Horsens med udsigt til naturreservatet Nørrestrand byder velkommen med topmoderne hotel-

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

PR-besøg i DNUs Skurby

PR-besøg i DNUs Skurby PR-besøg i DNUs Skurby Sådan informerer vi om DNU-projektet i Skurbyen og på Byggepladsen for udefrakommende gæster Projektafdelingen, Maj 2013 1 Åbenhed Region Midtjylland ønsker generelt at imødegå borgere,

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

BELLA CENTER COPENHAGEN

BELLA CENTER COPENHAGEN BELLA CENTER COPENHAGEN KAPACITETSOVERSIGT 2013/KONGRES & EVENTS Skandinaviens største kongres- og udstillingscenter > Bella Center Copenhagen / Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

O K H O L M L I G H T I N G

O K H O L M L I G H T I N G OKHOLM LIGHTING VISION Vores vision er at være førende danske og internationale projektudvikleres foretrukne samarbejdspartner når det gælder belysningsløsninger til store rum ECCO CONFERENCE CENTER Belysningsanlægget

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

MINICARDS GRAFISK DESIGN DOKUMENTATION

MINICARDS GRAFISK DESIGN DOKUMENTATION MINICARDS DOKUMENTATION OPGAVEN I samarbede med en grafisk designer, ar eg for Netstof.dk været med til at formidle otte budskaber på små minicards, som er alv størrelse af et visitkort. Arbedet bestod

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

Rullegardiner. Stilrent med personligt præg

Rullegardiner. Stilrent med personligt præg Rullegardiner Stilrent med personligt præg Stramme og enkle udtryk til hele huset Rullegardinet er en klassiker, der aldrig går af mode. Og med god grund. De stramme, enkle linjer passer til ethvert hjem

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj KØBENAVN 25. april Afrejse fra Københavnden 25 april kl. 06:30 ankomst til Palma kl. 09:25 DK 431 afrejse fra Palma den 02 maj kl. 10:45 ankomst til København kl. 13:45 DK 432 2 maj Afrejse fra København

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Højloftet kontor i rå industriomgivelser Fælles reception og kantine Møde- og konferencefaciliteter Attraktivt lejemål til den kreative virksomhed Egen indgang Leje

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Café Pavillonen. 9. december 2012 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Café Pavillonen. 9. december 2012 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Café Pavillonen Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Illustration: Nick Pedersen 2 Cafe initiativet Efter Kinorevuens generalforsamling i foråret 2012 var vi 3 herrer der stak hovederne sammen. Vi havde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly SAS København Paris (CDG) Paris (CDG) København Fly Air France Billund Paris (CDG) Paris (CDG) Billund 08:25 10:15 SK0565 15:20 17:05 SK0568 07:30

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere