.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k"

Transkript

1 At b esøge K ø b e n hav n e r i k ke l æ n g e re k un sp ø rgsmålet om at gæste e n g e o graf isk d estination på grund a f d e l o k a l e at trak tioner. I d a g rejser man i lige h øj grad for at m ø d es - at f inde e n f æ lles l o k ation at h o l d e m ø d e t, hvo r d e t l o k a l e s æ r ke n d e i h øjere grad er det baggrunds t æ p p e, d e r g i ve r m ø d e t e t s æ r ligt p r æ g. H e r e r t a l e o m at f i n d e d e i d e e lle omgive lser for det rejsen i øvrigt drejer sig o m. ( Ek s. e t n e u tralt m ø d este d f o r e n EU o p g ave, to p m ø d e, p ro duk tlance r ing, virk s o mhedss ammenlægning e ller for en rejse hvo r d e r k r æves e t h øjt k v a l i te t s- o g s e r v i ce niveau. ) c p h O T E L r D e t te marke rer hote llets nye rolle som ste d e t d e r ik ke længere b l ot e r r ammen for et midler tidigt o p h o l d - m e n o f te e r s e l ve d estinationen. Det te forbinder hote llet til e t l angt s tørre g l o b alt n e t v æ r k at d estinationer, - hvo r a f s t a n d e n f r a London og To k yo e r l angt mindre e n d a f s t anden fra enhve r g i ve n national p rov i nsby. D e t t e g ø r h o t e l l e t t i l e t i n t e r n a t i o n a l t t e r r i t o r i u m - c p h O T E L r

2 P l a c e r i n g e n i d e n u r b a n e k o n t e k s t m å s i g e s a t v æ r e n æ r i d e e l f o r c p h O T E L r. H e r e r t a l e o m e n s æ r l i g c e n t r a l b e l i g g e n h e d i K ø b e n h a v n s c e n t r u m, n a b o t i l R å d h u s p l a d s e n, T i v o l i o g i k k e m i n d s t t i l H o v e d b a n e g å r d e n. D e t t e e r i s i g s e l v d o g i k k e e n f y l d e s t g ø r e n d e b e s k r i v e l s e a f d e f o r h o l d d e r e r v i t a l e f o r e t h o t e l a f i n t e r n a t i o n a l k a r a k t e r o g k l a s s e. S t e d e t e r y d e r l i g e r e b e r i g e t m e d e n p l a d s, A x e l t o r v. D a A x e l t o r v e r i n d r e t t e t m e d f å o g e n k l e e l e m e n t e r f r e m s t å r f a c a d e n m o d p l a d s e n m e d e n s æ r l i g g r a n d i o s i t e t. U d o v e r d e n n e s p e c i e l l e p l a c e r i n g i b y e n, v æ r d i f u l d f o r d e n i n t e r n a t i o n a l e r e j s e n d e, h a r p l a c e r i n g e n e n l i g e s å v i g t i g b e t y d n i n g i d e t n a t i o n a l e, l o k a l e m i l j ø. H e r l i g g e r l o k a l e v a l f a r t s s t e d e r : b i o g r a f e r ( D a g m a r P a l a d s, I m p e r i a l o g P a l l a d i u m ), k o n c e r t s a l e ( T i v o l i o g l e j l i g h e d s v i s i C i r k u s b y g n i n g e n ), s a m t e t r i g t u d b u d a f p o p u l æ r e s p i s e s t e d e r, v æ r t s h u s e, n a t k l u b b e r o g f o r l y s t e l s e r. D e t t e u d b u d i d e n æ r e o m g i v e l s e r t i l h o t e l l e t s e s i e n i n t e n s - a k t i v i t e t p å a l l e t i d e r a f d ø g n e t. e t i n t e r n a t i o n a l t h o t e l p å d e n n e a d r e s s e v i l i h ø j g r a d h æ v e k v a l i t e t s n i v e a u e t i o m r å d e t.

3 Du spejler dig i en atmosfære der er knyttet til andre steder i verden. Her stiger du op og indhyldes i en særlig mystik - filmens blændende scenografi. et internationalt territorium. H e r m o d t a g e s d u a f p e r s o n a l e t - s t a t i s t e r i e t s k u e s p i l, d e r t i l s t a d i g h e d u d v i k l e r s i g g e n n e m m ø d e t m e d g æ s t e n. H e r o p h æ v e s f o r s k e l l e n m e l l e m p e r s o n a l e o g g æ s t, b e g g e o v e r g å r t i l a t b l i v e s t a t i s t e r i d e t s c e n a r i u m d e r e r g r u n d l a g e t f o r s t e d e t s g r æ n s e o v e r s k r i d e n d e a t m o s f æ r e. D e n n e a t m o s f æ r e p r æ g e s a f d e t d e r m ø d e r h a m a l l e r e d e v e d h o t e l l e t s i n d g a n g. H a n b e n y t t e r d e t u d v e n d i g e r u l l e n d e f o r t o r v, d e r s t r æ k k e r s i g i h e l e f a c a d e n s l æ n g d e o g e r d e r f o r e k s p o n e r e t f o r a l l e p å g a d e p l a n. D e n n e d r a m a t i s k e a n k o m s t e r m e d t i l a t f o r s t æ r k e o p l e v e l s e n a f a t b l i v e s e t t r æ d e i n d p å d e n a t t r a k t i v e s c e n e. D e n n e s c e n e e r d e n h ø j l o f t e d e e t a g e p å 2. s a l. E n e t a g e d e r i s i t u d g a n g s p u n k t k u n n e o p f a t t e s s o m e e t å b e n t r u m. S e l v e s c e n o g r a f i e n e r b å r e t a f n y e f o r e s t i l l i n g e r o m m å d e r a t i n d r e t t e o g b e v æ g e s i g p å. M a n s i d d e r i i n d r e t n i n g e r d e r u d f o r d r e r e e n m e d n y e m å d e r a t s i d d e p å, - e n s t o l d e r g i v e r e f t e r f o r d e n p o s i t i o n m a n ø n s k e r a t h a v e o g h j æ l p e r e e n n å r m a n ø n s k e r a t r e j s e s i g. E t b o r d d e r t i l p a s s e r s i g d e f u n k t i o n e r m a n ø n s k e r a t b r u g e d e t t i l. M a n b e v æ g e r s i g i g e n n e m e n s t o r å b e n s c e n e d e r s k i f t e r k a r a k t e r s o m b e h o v e n e i l ø b e t a f d a g e n d i k t e r e r. M a n k a n s p i s e i b i b l i o t e k e t, d r i k k e k a f f e i e n a f r e s t a u r a n t e r n e, h o l d e m ø d e i b a r e n, n y d e s i n k a f f e i l o u n c h e n o g l æ s e i r e c e p t i o n e n, a l t s a m m e n b å r e t a f t a n k e n o m d e n m o b i l i t e t d e r e r k e n d e t e g n e n d e f o r o p e n o f f i c e b e g r e b e t. H e r e r t a l e o m a t k u n n e i m ø d e k o m m e d e n b e v æ g e l i g h e d d e r e r k a r a k t e r i s e r e n d e f o r k r e a t i v i t e t e n. M i l j ø e t r e f l e k t e r e r g æ s t e n s a m b i t i o n e r o m a t v æ r e d e l a f d e t e k s k l u s i v e k l i e n t e l d e r t i l a l l e t i d e r e r f o r b u n d e t t i l d e t i n t e r n a t i o n a l e n e t v æ r k a f s u p e r d e s i g n e d e s t e d e r. D e t t e g æ l d e r b å d e a n d r e h o t e l l e r, r e s t a u r a n t e r, b a r e r, n a t k l u b b e r o g s t e d e r h v o r k u l t u r e n e r p å f o r k a n t m e d i d e n t i t e t e n.

4 Ankommer gæsten om morgenen vil omgivelserne være præget af de aktiviteter der knytter sig til morgenen: Travlheden i morgenmadsbuffeten karakteriserer rummene, lyset og lydende vil være afstemt efter den sindsstemning der befordrer en afslappet start på dagen. Dagslyset vil være det dominerende - det strømmer ind fra alle sider - fra facaderne mod gade, plads og det indre beplantede gårdrum. Her er en stemning af opvågen og dagens begyndende travlhed. Op af dagen skifter rummet karakter og rum der tidligere ikke var synlige, træder langsomt frem -»gardinerne«der dækkede passager til eks. bibliotek og mødefaciliteter er væk, i restauranterne er stemningen præget af frokostgæster der kommer fra byens kontorer for her at holde frokostmødet. Hen imod eftermiddag ændres stemningen igen - måske den intime atmosfære af»bibliotek«iscenesætter karakteren af hele rummet: lyset dæmpes ved at afskærme dele af facaden og restauranterne tilbyder kaffen i bløde møbler. - a t i s c e n e s æ t t e v e j e n f r a l o b b y e n h e l t o p t i l v æ r e l s e t. N u b l i ve r d e t af ten o g e n n y t ra v l h e d s æ t t e r i n d. A k t i v i t e t e n i l o u n g e n t i l t a g e r - b a r e n b l i ve r s y n l i g o g m o d t a g e r g æ s t e n t i l e n a p e r i t i f f ø r m a d e n. Ly s e t o g l y d e n i r u m m e n e æ n d r e r ka rakter som en understregning af mørke t d e r s æ t t e r i n d : s ce n e n e r s k i f t e t. Re s t a u ranternes tilbud om gastronomi i særklasse præger rummenes identitet - her isce n e s æ t t e s d e n s t e m n i n g d e r u n d e r s t r e g e r r e s t a u ranternes tilbud: - a t s p i s e ve d» i l d s t e d e t «, - a t s i d d e ve d l a n g b o r d e t, - a t s p i s e i s m å e k s k l u s i ve a f l u k ke r, - a t s i d e o p p e o g s e u d ove r d e ø v r i g e g æ s t e r, - a t s i d d e t æ t p å ko k ke n s a r b e j d e. S ce n e s k i f t e t t i l late hours s ke r g radvist - flere gæster anko m m e r o g b a r e n t r æ d e r i g e n f r e m o g ove r t a g e r l a n g s o m t s t e m n i n g e n p å h e l e e t a g e n.» G a r d i n e r «s k i f t e r p o s i t i o n o g n y e k i k g e n n e m r u m m e n e u n d e r s t r e g e s a f e n æ n d r i n g i b e l y s n i n g e n - p l u d s e l i g b e f i n d e r a l l e s i g p å d e n s t o r e s ce n e. D i s s e s t e m n i n g s - o g s ce n e s k i f t g æ l d e r i k ke k u n f o r d e n å b n e e t a g e - a l l e f a c i l i t e t e r f ø l g e r m e d s t e m n i n g e n. B e l y s n i n g e n o g l y d e n ve d a n ko m s t e n, i d e t i n d r e g å r d r u m, ve d r e ce p t i o n e n, i e l e va t o r e r o g g a n g a r e a l e r h e l t o p t i l v æ r e l s e r n e v i l f ø l g e a t m o s f æ r e n i c p h O T E L r.

5 Gårdrummet centralt i bygningen er placeret på et dæk over stueplan. Dette gårdrum må være åbent op til det fri for også at give de indeliggende hotelværelser den kvalitet der må være karakteriserende for et hotel med en høj standard. Det vil således være lige attraktivt for gæsten at bo mod det intime åbne gårdrum med franske altaner ud i det fri - som at bo mod gadens pulserende liv. På den åbne etage 2. sal er placeret en række kerner der formidler installationsføringen mellem værelsesetagerne. Disse kerner indeholder også de nødvendige installationer for restauranter, barer og toiletter. Disse kerners placering er nøje defineret som et svar på de universelle krav ethvert givent koncept for indretning af c p h O T E L r måtte pege på. Der er i udgangspunktet tale om en fleksibel indretning - med mulighed for løbende ændringer i etagens funktioner og rumligheder. D e f y s i s k e r a m m e r

6 Gæsten ankommer til c p h O T E L r midt på bygningen via et rullende for tor v direkte fra Axeltor v. Således adsk illes den besøgende fra de kunder der besøger stueplanet; disse benytter indgange fra Jernbanegade o g Vesterbrogade. Hermed er Axeltor v eksk lusivt»forbeholdt«c p h O T E L r gæster. D e n s tore sce n e er placeret på 2. sal da etagehøjden her er den maksimale i bygningen. Den indskudte værelsesetage understreger den identitetsforskel der er på det offentlige areal i stueplan og den åbne etage på 2. sal. Facaden på 2.sal vil være trukket ud fra den øvrige facadeflugt. Denne forestilles umiddelbar t at være en glasfacade. Dog vil konceptet for c p h O T E L r være afgørende for hvorledes den lukkes, åbnes, belyses og i øvrigt signalerer etagens k arakter. Også facaden mod det indre gårdrum er transparent - der sk abes k ik på tværs af hele etagen, dog uden at kunne krydse over. Dette giver en mulighed for endnu en»vinduesplads«. På facaden mod Axeltor v er der over stueplan placeret en»balkon«for at forstærke pladsrummets k arakter. D er sk abes således et element i pladsrummet der korresponderer med trærækken på pladsens modsatte side. Når der lægges flere etager til bygningens højde vil denne balkon være formidlende for bygningens møde med pladsens flade. Denne balkon vil tilføre de værelser der ligger udmod Axeltorv en ekstra kvalitet.

7 V i s i o n e n - c p h O T E L r At drive et eksklusivt hotel- og restaurations miljø af international karakter. For atmuliggøre tanken om c p h O T E L r som del af den proces kulturlivet udvikler sig, - oprettes en tænketank. Denne kunne bestå af kulturpersonligheder der på forskellig måde har bidraget til at flytte vores begrebsverden. - at tænke tanken Denne tænketank kunne udover ledelsen bestå af personer med et bredt netværk fra: filmens verden - xx madens verden reklamens verden formens verden performance/teater verden - xxx - xxxx - xxxxx - xxxxxx Disse personligheder kan via deres brede netværk pege på nye talenter i hver deres felt, samt løbende revidere og pege i nye retninger.

8 Målet er: Teamet - at sammensætte et ledelsesteam der via de forskellige tilknytninger de må have til det nationale og internationale kulturliv begavet kan pege på personer der kan bidrage til at opretholde stedets identitet af at være på forkant med kulturlivets udvikling. Der må som udgangspunkt være tale om det udfordrende i at tage del i en særlig kulturel begivenhed på linie med kuratorens rolle i en opsætning og udvælgelse for en udstilling. Hele dette scenarium peger på en ny måde at sammensætte det team der skal opretholde og udvikle c p h O T E L r Strategien er at opstille en struktur for hvordan et sådant team kan sammensættes. Her lånes fra filmens verden som metafor arbejdsmetoden: Produceren er den visionære koordinator med rod i byggeriets funktionelle verden med forståelse og ansvar for at gennemføre visionen i hotellets fysiske og økonomiske rammer. Under denne udføres projekteringen og byggeledelsen af byggeriet. (arkitekt) Produktionsdesigneren kan gennem rammen opsætte det overordnede koncept for det visuelle indhold. Han peger på en række scenografer til delopgaver. (Designer, scenograf, arkitekt). Scenografen er ansvarlig for en udpeget del af den samlede scenografi: værelser, receptionen, lobbyen, baren, en af restauranterne, ankomsten, biblioteket eller det uventede instruktørens idé måtte pege på. (Film scenograf, designer, kok, arkitekt). The executive producer bærer projektets overordnede visioner Tænketanken Instruktøren har ideen, en vision, han kan beskrive og genkende, når den bliver fortolket gennem hans udvælgelse af instrumenterne: manuskriptforfatteren, produktionsdesigneren og casteren. (Instruktøren udpeges af Tænketanken). Manuskript forfatteren bygger rammen omkring ideen. Ideen oversat til rumlige konstanter der skal indfries for at virkeliggøre visionen i de givne fysiske rammer. (Arkitekt). Casteren befolker scenen med de statister der i kraft af den overordnede vision ser en udfordring i at deltage i en verden hvor det uventede er en betingelse. (Eventmager, film caster eller en person med tilknytning til reklamebranchen). - med disse ved bordet kan en skitse opstilles: Denne skitse afprøves foran et panel af branchefolk fra hotel, restaurations og reklame -verdenen. Kan skitsen imødekomme den kræsne hotel- og restaurationsgæsts krav og kan en sådan skitse realiseres i en drift af c p h O T E L r Udfra skitsen kan kontaktes et antal mulige talenter der her ser en mulighed for at få indfriet ambitioner om gastronomi, bartendering og... i verdensklasse.

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads 1 Idé- og programudvalget for Nyt Medborgerhus Arbejdsgruppen vedr. Bindslevs Plads Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads Baggrund 25.1.08 Ajourført Arbejdsgruppen tager først og fremmest sit udgangspunkt

Læs mere

ET TEATER I UDVIKLING

ET TEATER I UDVIKLING ET TEATER I UDVIKLING 1 VISIONER UDDANNELSE Limfjordsteatret er livsnerven i Morsø Gymnasiums teater- og musiklinie. Det er samarbejdet med det professionelle teater, der sætter kød og blod på teorierne

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer

Læs mere

ModelprograM for daginstitutioner

ModelprograM for daginstitutioner MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER erhvervs- og byggestyrelsen realdania januar 2010 JANUAR 2010 ModelprograM for daginstitutioner 1 forord institutioner for fremtiden Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania

Læs mere

VISIONSOPLÆG INDHOLD Forord af rådmand for Kultur og Borgerservice 3 Marc Perera Christensen Vision 5 Baggrund 7 Indhold 8 Målgrupper og aktører 9 Fysiske rammer 10 Nuværende forhold 10 Inddragelse 11

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DOMICIL MAGASIN OM NORDJYLLANDS MEST ATTRAKTIVE KONTORER I KATTEGAT SILO

DOMICIL MAGASIN OM NORDJYLLANDS MEST ATTRAKTIVE KONTORER I KATTEGAT SILO DOMICIL MAGASIN OM NORDJYLLANDS MEST ATTRAKTIVE KONTORER I KATTEGAT SILO Kattegat Siloen har givet os... Rum til udvikling! Victor A/S en virksomhed med vokseværk. I Kattegat Siloen har Victor A/S haft

Læs mere

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune Konkurrenceprogram 2009 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset

Læs mere

Levende bygninger. Wake Up Tivoli Congress Center Tivoli Hotel

Levende bygninger. Wake Up Tivoli Congress Center Tivoli Hotel Levende bygninger Wake Up Tivoli Congress Center Tivoli Hotel Multimediehus i særklasse Hvad end vi taler om lyd, lys eller billeder, så sætter Tivoli Congress Center nye standarder for integrationen af

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

eco 2 logyswim Valgfrit projekt 11969 Kenneth Gustavsen s061142 Anders Biehl s062481 Søren Andersen s062458

eco 2 logyswim Valgfrit projekt 11969 Kenneth Gustavsen s061142 Anders Biehl s062481 Søren Andersen s062458 eco 2 logyswim Valgfrit projekt 11969 Kenneth Gustavsen s061142 Anders Biehl s062481 Søren Andersen s062458 Forord I forbindelse med 6. semester på bygningsdesignlinjen på DTU udføres et valgfrit projekt,

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere