Turistbusser i København Resultat af workshop og interessenternes arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turistbusser i København Resultat af workshop og interessenternes arbejde"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 2 Turistbusser i København Resultat af workshop og interessenternes arbejde Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 17. juni 2013 at igangsætte et analysearbejde i et samarbejde med brancheorganisationer og andre interessenter, der angiver konkrete muligheder for at forbedre forholdene for turisterne og turistbusserne i det centrale København. Arbejdet omfattede en indledende forundersøgelse i Teknik- og Miljøforvaltningen foretaget af daværende Center for Trafik i samarbejde med Københavns Erhvervscenter, hvor forvaltningerne og brancherepræsentanter bidrog med input og materiale. Derefter gennemførte Center for Trafik med deltagelse fra brancherepræsentanterne og forvaltningerne tre workshops med overskrifterne: 1. Problemsøgning og idé generering af indsatsområder 2. Kvalificering af identificerede indsatsområder 3. Prioritering af og forslag til håndtering og udførelse af indsatsområderne Gruppen af interessenter var samlet for at drøfte turisme i trafikal sammenhæng i forhold til turisternes, branchens, byens og borgernes behov. Det viste sig, at der i denne ikke tidligere sete samarbejdskonstellation var flere mulige synergiskabende berøringsflader mellem interessenterne, som kunne udvikles i fremtiden Ud over fagcentre fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har deltagerne i arbejdet har været: Copenhagen Malmö Port, Wonderful Copenhagen, Københavns City Center, Danske Busvognmænd, herunder Strömma, Gråhund Bus og Anchersen A/S, BDP Cruise, Finsen Ejendomme, Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, Tivoli, Kulturklubben, herunder Rosenborg, Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet og HORESTA, herunder Hotel Winsor, Hotel Guldsmeden og Radisson Blu Scandinavia Hotel. Slutproduktet af arbejdet er dette katalog over mulige indsatser i Københavns Kommune. Det kan anvendes som grundlag for politisk udpegning af den fremtidige indsats og som inspiration til brug for fastlæggelse af nye praksisser på området.

2 Kataloget er opbygget i tre tidsperspektiver med hver sin prioriterede rækkefølge af indsatser: 1. Umiddelbart gennemførligt - indsatser, der kan implementeres i byen primært via tilgængelige tekniske løsninger og derfor kan udføres som en del af Teknik- og Miljøforvaltningens drift. 2. Gennemførligt i nær fremtid indsatser, der som udgangspunkt vil kræve politisk godkendelse før implementering. 3. Gennemførligt på lang sigt - indsatser, der er afhængig af strategisk politisk beslutning og teknisk udvikling forud for fastlæggelse og implementering af konkrete tiltag. Handlingskatalogets identifikationer og prioriteringer er udtryk for interessenternes fælles arbejde og er en samling af input uden stillingtagen til eventuelle begrænsninger af mulighederne for bearbejdning og implementering af de enkelte indsatser. Side 2 af 12

3 1. Indsatser der er umiddelbart gennemførlige Branchens ønskede prioritering af indsatser, der kan implementeres i byen med forvaltningens nuværende værktøjer. 1.1 Turistbusserne skal kunne bruge busbaner Ønske: Forbedring af afviklingen af turistbustrafikken Turistbusserne kører i dag sammen med den øvrige trafik på trods af, at de i lighed med kollektiv trafik, transporterer mange mennesker gennem byen. Udvalgte busbaner kunne fx hjælpe turistbusserne hurtigere gennem byen fra lufthavnen til krydstogthavnen bl.a. over Langebro. Trafikregulering kan tilpasses løbende i samarbejde mellem busselskaber, politi og vejmyndighed. For krydstogttrafikken ønskes bredere vej ved Nordhavn med busbaner med tilladelse for turistbusser. Udfordring: Busbanerne er anlagt af hensyn til de daglige påstigere i den kollektive trafik, og serviceniveauet for den daglige drift af byen sikres ved afviklingen i busbanerne. Denne afvikling skal sikres og ikke forringes. For TMF er økonomien beskeden, hvis der ikke foretages ombygning af signaler og busbaner. Det vil dog kunne skabe konsekvenser for de kollektive busser og afviklingen af den kollektive trafik og skal vurderes af Økonomiforvaltningen. Forvaltningerne kan undersøge om der kan udpeges steder i byen, hvor indsatsen kan gennemføres med fordel. 1.2 Indretning af af- og påstigning fra turistbusser Ønske: Indretning af af- og påstigningspladser så de fleksibelt tilpasses turistmålenes placering og sæsonvariationerne, og at de benyttes og administreres hensigtsmæssigt. I forbindelse med de store turistmål, Amalienborg, Amaliehaven, Christiansborg (ca besøgende primært i sommermånederne), Strøget, Rådhuspladsen, Tivoli m.v. mangler der afog påstigningskapacitet i spidsbelastningsperioderne. Der er behov for højere kapacitet og mere fleksibel udnyttelse af den eksisterende kapacitet. Set i forhold til turistsæsonen kan der over året blive tale om differentieret brug af parkeringsarealer, som uden for sæsonen kan indrettes til øvrig parkering. Desuden kan der måske via private områder findes yderligere plads til af- og påstigningspladser til busser. Disse kan være centralt placeret som f.eks. ved Christiansborg og Statens Museum for Kunst. Her kan etableres et samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) som grundejer, for at finde konkrete løsninger. IdeelIdeel løsning : En central busterminal / p-plads til turist- og rutebusser. Med få offentlige midler kan der evt. etableres en påstigningsplads for turister, der skal rejse fra København (danpass m.fl.). Side 3 af 12

4 Busser holder for længe og optager derfor kostbar plads i hele byen. De manglende pladser er også udtryk for uhensigtsmæssig brug: Busser som afventer og langtidsparkerer, spærrer for de busser, der jf. eksisterende skiltning skal aflevere og afhente turister. Der foregå samtidig en del tomgangskørsel, fordi eksisterende pladser ikke benyttes hensigtsmæssigt. Indsats kan ske ved at skabe flere pladser i perioder med spidsbelastning og ved at vejlede busserne bedre f.eks. delvist ved hjælp af permanent placering af p-vagter på de kritiske lokaliteter. P-vagterne vil dog ikke kunne opnå resultater med mindre, der er mulighed for parkering af busserne i rimelig afstand fra af- og påstigningsstedet. Information med henvisning til langtidsparkering skal være tilgængelig for busvognmænd. Der kan konstateres uhensigtsmæssig færdsel pga. en større andel af udenlandske busser, der parkerer i stedet for at sætte af. Her kan mere målrettet information også bruges som indsats. Ideel løsning : En mere effektiv p-bøde administration ifm. turistbusser. Evt. tilladelse for anvendelse af eksisterende Movia stoppesteder. Elektronisk skiltning af p-pladser til bus om dagen kan give mere fleksibilitet i anvendelsen. Indretning af af- og pålæsningspladser Attraktionernes herlighedsværdig hænger også sammen med omgivelsernes udseende. Derfor er det ikke en løsning at skabe mange p-pladser lige op og ned af attraktionerne. Det er vigtigt, at der tages højde for, at der ved attraktioner med stort turistbesøg er tale om mange turister, der ikke selv kan finde/bruge alternative transportformer. Det er afgørende for oplevelsen/attraktionerne, at turisterne kan sættes af og på ved attraktionerne. F.eks. har Rosenborg 70 % udenlandske gæster. Desuden påpeges differentierede løsninger for de koncentrationer af attraktioner og hoteller, der ligger rundt i byen. Det er et antal attraktioner, med stort turistbesøg, hvor identifikation af lokalitet og pladsbehov bør foretages konkret. Aftale med grundejerne og fysiske udformninger kan forbedre adgangsforholdene for turisterne til attraktionerne. Ideel løsning : Indretning af tilstrækkelige p-pladser i overensstemmelse med omgivelserne. Fleksible løsninger, tilpasset sæson og rejsedag. Adgangsforhold Mange steder er tilkørselsforholdende vanskelige pga. trængsel og den øvrige trafik, fodgængere, cykler, bil/bus. Der er for lidt plads eller for dårligt flow særligt i forbindelse med at Indre By er påvirket af, at der foregår meget indenfor et kort tidsrum. Det skal belyses, hvordan et bedre flow og afvikling sikres. Det kan man f.eks. gøre via forsøg, man kunne eksempelvis lave et forsøg med at ensrette Toldbodgade fra nord mod syd i turisthøjsæsonen. Ideel løsning : Der peges på en ændring af den trafikale strategi, herunder begavet samordning, IT, Styring og en decideret afvejning af de enkelte trafiktyper. Det handler om, at lokalisere knudepunkterne og parkeringsmuligheder i nærheden og medtage muligheden for alternativ parkering ved attraktionen. Side 4 af 12

5 Der vil for TMF være tale om i omegnen af ½ mio. kr. pr. år til ny skiltning og afmærkning. Etablering af elektronisk skiltesystem til turistbusser vil koste 2 10 mio. kr. Hvis p-vagter skal bruge mere tid på at vejlede busser end på kontrol, vil kommunen tabe indtægter fra p-afgifter. Op til 3 mio. kr. pr. år. TMF er ansvarlig for trafikregulering gennem op- og nedtagning af skilte i forhold til efterspørgsel hen over året. Her vil være tale om en finansiering på kr. pr. år. Branchen vil være ansvarlig for information af egne aktører om mulighederne i byen og de enkelte grundejere/attraktioner vil være ansvarlig for vedligeholdelsen af samarbejdet med brugerne og operatører. 1.3 Turistbusser og turisme skal på den politiske dagsorden Ønske: Kommunale strategier, anlægsprojekter og drift skal tage stilling til og prioritere turistbustrafikken. I de seneste år har betjeningen af byen med turistbusser lidt under et manglende fokus i mange anlægsprojekter. Det har vanskeliggjort arbejdet for busselskaberne, chaufførerne, turistførerne og turisterne. Det erhvervspolitiske fokus skal genskabes, så det tabte kan vindes tilbage og bidrage til at skabe arbejdspladser i turisterhvervene og give turisterne et endnu bedre indtryk af København. I København er der en politisk prioritering af den bløde trafik, særligt cyklister, men en italesættelse af turistbus som kollektiv trafik for turister og den miljømæssige gevinst efterspørges af turistbuserhvervet. Københavns Kommunes prioritering af fodgænger- og cykelarealer har konsekvenser for øvrige trafikanter herunder af- og påstigning for busser og flow i bustrafik. Der peges på områderne omkring Strøget og ved Nørreport. Ideel løsning : Politisk bør behandles muligheden for at fjerne individuel trafik i et område (middelalderbyen eller mere). Herudover bør havnen indgå som et udpeget område til investering i afvikling af trafikken. TMF er ansvarlig for at bringe spørgsmålet ind i alle aktuelle anlægsprojekter forud for den politiske beslutning og bringe turistbusser og turisttrafik med ind i den overordnede kommunale planlægning. 1.4 Forum for turisttrafik Ønske: Et tæt og kontinuerlig kommunikationsforum mellem kommunen og branchen til koordinering af trafikafviklingen, der kan tage højde for en fleksibel planlægning og sæsonvarierende trafikhåndtering. Der skal etableres et fast forum i stil med de afholdte workshops, der blev nedsat i dette arbejde. De eksisterende trafikfora er fine til meget konkrete problemløsninger, men har indtil nu ikke Side 5 af 12

6 skabt et samlet netværk, som identificerer problemer og skaber mulighed for løsning på tværs af brancher, firmaer og forvaltninger. Behov for løbende møder mellem interessenter, da der ikke findes permanente løsninger. Det kunne være 2 årlige møder mellem kommunen, busselskaber, cruiseoperatør, HORESAT mv. som alle kan bidrage med fakta og løsninger til samlet koordinering af turistbustrafikafviklingen. Ideel løsning : Der skal være en database til rådighed, som relevante parter skal kunne få adgang til/melde interesse i,og som alle bruger. TMF vurderer, at det er en årlig udgift på ca til drift af et turisttrafikforum. Københavns Erhvervsservice skal også i fremtiden tage et medansvar for arbejdet med at skabe fora og synergi indenfor turistrelaterede erhverv. TMF fastholder og udbygger dette arbejdes nedsatte forum for bustrafik sammen med erhvervene, Movia, Politiet og Frederiksberg Kommune. Taxi tages med i dette arbejde. Danske Busvognmænd har adgang til stort set alle busser i Danmark. Det må afklares, hvem der kan videregive information. 1.5 Koordinering og information om trafikale hændelser Ønske: Bedre informationsstrømme mellem kommunen og branchen om aktuelle og forestående trafikale ændringer og udfordringer i byen. Udbygning af samarbejdet om trafikafvikling og fremkommelighed, så oplysningerne flyder hurtigere ud til de enkelte busvognmænd, chauffører og turistfører. TMF kan stå for koordinering med aktører og politi. TMF har allerede iværksat et særligt arbejde for fremkommelighed og information om trafik. Busvognmændene er ansvarlige for at videreformidle viden fra myndighederne til aktørerne. Krydstogtterminalen skal være i tæt kontakt til TMF om forventet trafik og spidsbelastning. 1.6 Dokumentere behov og løsninger med fakta Ønske: Branchen skal arbejde med at indsamle data til brug for dokumentationen af behov og effekter ved problemer og løsninger. Forvaltningen skal efterspørge relevante data inden en beslutning træffes eller et problem løftet til politisk behandling. Branchen må finde midler og kræfter til at indsamle og offentliggøre data som forvaltningerne bør efterspørge og anvende som grundlag i vores arbejde 1.7 Natparkering af turistbusser på besøg i København Side 6 af 12

7 Turistbusser, der kommer med grupperejser til København, har ofte brug parkering om natten og i andre perioder, hvor bussen ikke anvendes til transport af selskabet. I dag er der ikke den slags muligheder i København. Det kan skabes sammen med natparkering af lastbiler, med enkle faciliteter til chaufføren. TMF vil skulle bruge 0,1 mio. kr. pr. år til ændret skiltning og oplysning på hjemmeside. Forvaltningen er ansvarlig for trafikregulering og information og branchen er ansvarlig for at bringe information og private løsninger med i indsatsen. 1.8 Sammenhængende information om Byens Nye Anlæg Turisterne og turistførerne savner sammenhængende information af, hvad der er nyt i byen, hvor det ligger og hvordan betingelserne er for at komme der hen med en turistbus. I TMF vil information på engelsk om nye anlæg koste ½ mio. kr. pr. år og forvaltningen vil være ansvarlig for koordinering af information om nye private og offentlige anlæg. 1.9 HOP ON HOP OF busserne Ønske: Bedre regulering og afvikling af busser på rutetilladelse (fra Trafikstyrelsen) rundt i byen. Det er inden for de sidste par sæsoner oplevet, at det voksende antal busser på begrænset plads giver udfordringer. De konkurrerende selskaber skaber dårlige situationer for turisterne på grund af selskabernes ulovlige og aggressive optræden ude på fortovene. Kommunen må sammen med Trafikstyrelsen skabe et samarbejde og en fornuftig regulering. Sanktionsmulighederne skal være utvetydige og håndhæves. Også flertallet af busselskaberne ønsker dette. I TMF ligger økonomien i den daglige drift og forvaltningens ansvar er koordinering og regulering, mens branchen må udvise selvdisciplin og samarbejde. Side 7 af 12

8 2 Indsatser der kan gennemføres i nær fremtid Branchens ønskede prioritering af indsatser, der som udgangspunkt vil kræve politisk beslutning før implementering kan udføres. 2.1 Havnetunnel Ønske: Beslutning om og efterfølgende anlæg af en havnetunnel til forbindelse af Nordhavnen og Amager. Trafikflowet gennem byen er en sammenblanding af gennemkørsel, målrettet søgning samt afvikling af personflowet gennem byen. Den påvirker både håndtering og afviklingen af turisterne til og fra krydstogtterminalen og lufthavnen samt turisterne til og fra Indre By. Etablering af en havnetunnel vil fjerne meget unødigt trafik i/gennem city og give bedre plads til den målrettede trafik også for turisterne. Desuden vil det skabe bedre/mere effektive muligheder for afviklingen af turistbustrafikken til og fra Indre By. Derfor ses det som en løsning på problemet med flere og flere turistbusser Det vil koste flere mia. kr. og må afklares politisk i aftale mellem kommunen og staten. ØKF og TMF vil være ansvarlig for analyser og oplæg til politisk beslutning i kommunen. 2.2 Fremme af trafik med miljørigtige busser Ønske: At udvikle turistbustrafikken med fokus på at fremme en renere og mere miljøvenlig trafik også på turistbusområdet. Der kan peges på flere forskellige virkemidler som f.eks. særlige fordele for busser, der anvender el, gas eller brint som drivvirkemiddel i og omkring turistattraktioner. Det er vigtigt med et samarbejde om indføring af nye busser, der anvender nye miljørigtige drivmidler, hvor igangsætning af forsøg og spredning af erfaring i branchen kan bidrage til at fremme denne udvikling. Der eksisterer et markedspotentiale i at omlægge flere busser til nye drivmidler, i fht. biogas er der tale om en moderne og velafprøvet teknologi, en veludbygget infrastruktur i form af naturgasnet, som kan anvendes i forbindelse med opbygning af tankstationer, prisen på naturgas/biogas er pt. konkurrencedygtig med dieselpriser. Barrierer: lovgivning, miljørigtige busser er en investering og skal kunne anvendes andre steder end i København uden for turistsæson (april-september). Indsatsen er ikke et spørgsmål om kommunal finansiering, da finansieringen kommer fra branchen selv. Branchen må stå for finansiering og investering i bedre busser m.v. og kommunen (TMF og ØKF) kan skabe grundlag for politisk opbakning og udbud. 2.3 Cykelstier, der ikke generer turistbusserne Ønske: Bedre udformning/markering af cykelsti v/hoteller/stoppesteder. Side 8 af 12

9 Der opstår farlige trafikale situationer, når bussernes passagerer skal krydse cykelstien. Som løsninger peges på skiltning og afstribning, markering på cykelstien ved afsætningspladser/stoppesteder på cykelsti, riller/bump, skilte på cykelsti med advarsler til cyklisterne og som sikring af turisterne. Oplysning til chauffører og busselskaber om at advare passagerer inden der stiges ud. Utopis løsning : TV kampagner der opfordre til, at cykler skal være bedre til at holde tilbage og vise hensyn overfor fodgængere. Finansiering af kampagner over for turister, så de kan begå sig mellem de mange cykler i København vil koste TMF/ØKF 0,1 mio kr. pr. år. 2.4 Kommunale anlægsprojekter, der inddrager brug af turistbusser Ønske: Prioriter turistbusser på lige fod med kollektiv trafik også i kommunale anlægsprojekter. Konkrete fysiske projekter har ikke øje for turistbusservice og konsekvenser for branchen. Det medfører en reduktion af plads til bussernes håndtering af turisterne trods et stigende behov. I de kommunale anlægsprojekter bør der foretages vurdering af konsekvensen for turistbusserne og deres behov. Ideel løsning : Overordnet målsætning og strategi hvor turistbusserne prioriteres. Finansieringen skal skabes i de enkelte projekter i TMF og alle interessenter skal arbejde for at skabe politisk forståelse og vilje. Side 9 af 12

10 3 Indsatser der kan gennemføres på lang sigt Branchens ønskede prioritering af indsatser, der er afhængig af teknisk, strategisk og politisk forarbejdning, før der kan tages stilling til eventuel efterfølgende implementering. 3.1 Busterminal i centrum af København Ønske: Løsning på, at byen i dag ikke kan tilbyde turister, der ankommer med bus, et centralt ankomststed. Det gælder både rutetrafik/fjernbustrafik, hvor turister vælger at besøge København med bus. Det gælder også de turistbusser, der fragter turister rundt i byen, gennem byen og til byens mange destinationer og som har forskellige behov for en centralt terminal med faciliteter. Faciliteter som afsætning og opsamling for passagerer med endt rejsemål/ påbegyndt rejse i København, information/service til turisterne og mulighed for koblingen til/mellem busserne og øvrig trafik. Det kunne også betegnes som en sightseeing terminal, for turister, som vælger at bruge den frihed turistbustrafikken tilbyder. En terminal med synlighed og plads til alle selskaber. Der nævnes flere bud på en placering af en terminal, som i højere eller mindre grad må betragtes som muligheder, men som på nuværende tidspunkt ikke er belyst: F.eks. Kødbyen, Postterminalen Bernstorffsgade/Tietgensgade eller ved Glyptoteket, Ny Ellebjerg station, Ørestad Station, Ny Nørreport. På overdækning af banegraven bag Hovedbanegården/ ved Vesterport station og Vester Farimagsgade. En terminal kan drives for/af/med Kommunen i samarbejde med de pågældende selskaber. Etablering af en åben kommunal terminalfunktion på Nørre Voldgade i forlængelse af det nye busdepot vil f.eks. koste mere end 10 mio. kr. i en sted- og tidssvarende udførelse. Placering og bygning af terminalfunktion i centrum vil ligge hos TMF/ØKF. 3.2 Langtidsparkering med støttefaciliteter for busser Turistbusser kan i dag ikke vente/parkere ½ - 1 dag ved turistattraktioner i byen. Grupperejser til København har f.eks. behovet. Langtidsparkeringerne skal gerne være tæt på centrum og kan være midlertidig (sæsonbestemt). Indretning f.eks. til 100 busser på en gang med mindst 3 timers parkeringsmulighed, restauranter, toilet til chauffør og cafeteria. Forslag til administration: 50 kr/pr. døgn. Vagter sender busserne af sted. Mulig placering ved Otto Buses Vej/ tankstation/bane Danmark Nordhavn Valbyhallen Grøndalscentret Bella Center Lodsepladsvej - A.F. Vandrehjemmet - Godsbanearealer syd for Tivoli hotel Refshaleøen. Ideel løsning : Stor asfaltplads med tankstation, toiletter og cafeteria, med god information og direkte transport til centrum. Side 10 af 12

11 Branchen vil være ansvarlig for etablering af parkering til overnattende busser med en omkostning på omkring 5 mio. kr. og skabe ordnede forhold for overnattende turistbusser. 3.3 Stærk infrastruktur som støtter krydstogtturismen Følgende tiltag påpeges som forbedring og sikring af adgangen til og fra krydstogtterminal: Intelligent skiltning til skibe i havnen, bredere vej ved Nordhavn med busbaner med tilladelse for turistbusser, sikring af fodgængere fra Krydstogtterminal til Nordhavn, optimering af Linie 26 (MOVIA), hvor der kan skabes midlertidig salgssted af billetter og justering af busafgange i forhold til anløbstider. Der er tale om f.eks cruiseturister i maj-sep og weekender, hvor Cruisebusser i høj grad benyttes til at håndtere disse turister. Udfordringen er passagerer med bagage. De har i dag ikke tilgængelige alternativer for at komme til og fra terminalen. Branchen må arbejde på alternativer, f.eks. håndteringen af indtjekning af bagage til lufthavnen, opbevaring af bagage i forbindelse med besøg i Indre By. Ideel løsning : Nye/åbne/lempede regler omkring sejlads uden for havnen (ny kaj ved Frihavn, lufthavn og centrum). ØKF og TMF kan etablere god kollektiv trafikbetjening og fremkommelighed til krydstogtterminalen. Udgiften hertil skal som udgangspunkt dække en udvidet køreplan af eksisterende buslinje 26 i ØKF. TMF kan i driften optimere fremkommeligheden ud fra Nordhavnen for turistbusserne ved større fleksibilitet i trafikafviklingen ved Kalkbrænderihavnsgade samt optimering af henvisningsskilte for fodgængere i området. TMF og ØKF må udarbejde analyse og grundlag for politisk beslutning og branchen må bearbejde og fremhæve behovet for ændrede sejladsregler og stå for bygning af anlægsmuligheder samt etablere samarbejder om særlige passagergrupper. 3.4 Elbustog på gaderne som kører til grupperejser på opkald Ønske: Et alternativ/ en erstatning for dieselbusser (CO 2 /støj), der kan have stor kapacitet (50 stk.). Busser er for decentralt styret, el-bustog muliggør central styring af individuelle løsninger. Der skal findes en udbuds- og samarbejdsform. Branchen skal stå for projektudvikling og finansiering. TMF står for formidling og godkendelser mellem kommunen, trafikstyrelsen og operatør af systemet. 3.5 Færre turistbusser i byen Ønske: Udbredelse af alternative transportformer for turisterne. Side 11 af 12

12 Udvidelse i turisterhvervet og København som turistmål giver flere og flere turistbusser i København. Dette udfordrer trafikafvikling og turistbranchens fremkommelighed. For at undgå forringelse af fremkommeligheden bør arbejdes med alternativer strategier for transporten af turister i byen. Strategi og løsninger med flere spor som er bæredygtige i forhold til transport af turister. Cykler/metro/flere elbusser evt. brintbusser, havnebusser på nye drivmidler. Sæt pilotforsøg i gang og samle op på erfaringer, udarbejde business cases og mere samarbejde om indkredsning af områder. Konkret kunne det være, at arbejde for, at Bus 11A, som i dag består af 11 små elbusser, indgår som hop on hop off transport omkring seværdigheder i byen. Samtidig arbejdes med en overordnet strategi for afviklingen af cross town trafik, med en sikring af strukturen på tværs af byen og indretningen/brugen af byens infrastruktur og branchens trafikmønstre for at optimere busbrugen. Koblingen mellem den kollektive transport og turistbusserne er også en del af løsningen. forholdet udbud/ejerskab bør belyses nærmere og det skal gøres billigt for turister at benytte den kollektive transport. Alle har interesse i at løse problemet. Branchen er delvis ansvarlig for løsning og finansiering mens kommunen, TMF og ØKF også delvist bør finansiere af f.eks. forsøgsordninger. 3.6 Bedre brug af vandet til turisttransport Ønske: At bruge vandvejen til transport af turister til Indre By. Der peges på en stor mulighed i at anvende havnen til transport af turisterne i højere grad end i dag, hvor havnebus til Langelinie og Krydstogtterminal kunne afvikle en del af den trafik, der i dag foregår med turistbus gennem og til centrum. Turisttrafik i havnen bør foregå miljørigtigt, f.eks. med elbåde. Af hensyn til afviklingen og optimering af turisttrafikken bør arbejdes med hurtigbåde. Der ligger et teknisk udviklingsarbejde i dette initiativ samt et investeringsbehov, som erhvervet, for den største del, må løfte. Side 12 af 12

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken!

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! www.dbu.dk/billetsalg/tilskuerguiden Tilskuerguiden - sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! Til lykke med din billet til årets finale i

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere