Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6"

Transkript

1

2 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4 Om lægemiddelskader 6 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 2: Afgørelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 3: Afgørelser fordelt på afgørelsestyper 7 Figur 1: Afgjorte lægemiddelskader Tabel 4: Tilkendte erstatninger fordelt efter udleveringsstedet 7 Tabel 5: Tilkendte erstatninger fordelt på erstatningsposter 7 Tabel 6: Tilkendte erstatninger per afsluttet anmeldelse 7

3 DIREKTØRENS BERETNING Målet for sagsbehandlingstid blev nået i 2014 Sagsbehandlingstiden har været faldende de seneste år, og i 2014 nåede vi målet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 200 dage, som Patienterstatningens bestyrelse har fastsat som mål. Sagsbehandlingstiden regnes fra, fra vi modtager anmeldelsen, til vi afgør, om sagen kan anerkendes eller skal afvises. Samtidig med anerkendelsen tilkender vi så meget foreløbig erstatning som muligt. Den hurtigere sagsbehandlingstid slår også positivt igennem på de erstatningspligtiges, det vil først og fremmest sige regionernes, renteudgifter. Som følge af faldet i vores sagsbehandlingstid udgjorde renterne i 2014 kun 2,75 procent af det samlede årlige erstatningsbeløb mod 4,22 procent i Det var en besparelse på godt 10 mio. kr. i Trods disse forbedringer bliver cirka 10 procent af sagerne over et år gamle, før vi kan træffe afgørelse. Vi arbejder på at få nedbragt denne andel, foreløbig til 8 procent. Generelt har vi stort fokus på sagsbehandlingstiden, og vi vil gerne endnu længere ned. Anmeldelser Vi fik i anmeldelser (inkl. sagerne fra Færøerne). Heraf drejede sig om behandlingsskader og 570 om lægemiddelskader. Der er endnu engang tale om et rekordstort antal anmeldelser flere end i 2013 og dermed en stigning på 11 procent. Anmeldelsestallet for de første tre måneder i 2015 viser en nulvækst i forhold til samme periode i Det er dog for tidligt at sige noget endeligt om den trend, idet meget kan nå at ændre sig endnu. Vi har dog intet imod at få færre anmeldelser, når bare de reelle skader bliver anmeldt. Erstatningsudbetalinger og anerkendelsesprocent Vi tilkendte i alt 766 mio. kr., hvilket er et lille fald i forhold til 2013, hvor vi tilkendte 794 mio. kr. Det mindre beløb skal blandt andet ses i sammenhæng med en anerkendelsesprocent på 30,5, hvilket er en af de laveste anerkendelsesprocenter siden Ser man på udviklingen i anerkendelsesprocenten over en ti-års periode, så er den siden 2009/2010 faldet med 1 procentpoint per år. Vi har forsøgt at komme nærmere en forklaring PATIENTERSTATNINGEN

4 på faldet bl.a. ved at se på, om vi har fået færre kirurgiske anmeldelser, der historisk har en højere anerkendelsesprocent end ikke-kirurgiske sager. Andelen af kirurgiske sager er faktisk blevet mindre, alene fordi vi har fået flere ikke-kirurgiske anmeldelser. Det kan forklare noget af faldet, men ikke det hele. Vi tror derfor, at faldet primært handler om det øgede kendskab til, at man kan få erstatning, hvis man har en behandlings- eller lægemiddelskade. Et mere udbredt kendskab har naturligt nok den pris at andelen af sager, der ikke fører til erstatning, stiger. For at afhjælpe denne problemstilling har vi brug for sundhedspersonalets hjælp, både i forhold til at få de reelle skader anmeldt, men også i forhold til at nedbringe andelen af sager, hvor patienterne ikke er berettiget til erstatning. Sidstnævnte indsats handler bl.a. om at forventningsafstemme med patienterne, så vi undgår, at de fx anmelder forventelige følger af en ellers vellykket operation som en skade. På den måde kan sundhedspersonalet være med til at reducere antallet af afviste sager, som hvert år koster regioner og forsikringsselskaber mange penge. Omgørelsesprocenten Ankenævnet for Patienterstatningen, tidligere Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet, omgjorde i 2014 i alt 372 ud af ankede sager, svarende til 14,5 procent. Det er en svag stigning på knap et procentpoint, men stadig meget tilfredsstillende. Fuldt ud digitaliseret Vi har brugt 2014 til at få de sidste processer på plads, så vi fra januar 2015 blev fuldt ud digitaliseret. Det betyder, at alle processer fra start til slut foregår digitalt. Patienten kan anmelde digitalt, vi kommunikerer digitalt, sygehusene sender journalmaterialet digitalt, de involverede parter - både patienter og sundhedsvæsenet - kan følge sagen digitalt, og senest har vi digitaliseret vores interne arbejdsprocesser. Digitaliseringen tjener mange formål, men skal primært være med til at sikre kortest mulig sagsbehandlingstid. FAKTA Over 70 procent af patienterne vælger at kommunikere med os digitalt; det betyder bl.a., at de kan følge deres sag løbende. Alle sygehuse kan kommunikere med os digitalt, og stort set alle vælger at bruge denne mulighed PATIENTERSTATNINGEN

5 FORMANDENS BERETNING Da vi i 2013 skulle finde et nyt dækkende navn i stedet for Patientforsikringen, var det bl.a. med en forudsætning om, at lægemiddelskader skulle have en mere fremtrædende plads. Området stod lidt i skyggen af behandlingsskaderne. Derfor fik Patienterstatningen by-linen behandlings- og lægemiddelskader og har heddet sådan siden foråret 2014, hvor der bl.a. i annoncer i forskellige fagmedier blev gjort opmærksom på, at ordningen altså også omfatter lægemiddelskader. Om det er den indsats, vi kan se effekten af nu, eller om det er tilfældigheder, er ikke til at sige, men faktum er, at antallet af anmeldte lægemiddelskader er steget med over 15 procent årligt i perioden Den største stigning fandt sted i 2014, hvor Patienterstatningen modtog 569 anmeldelser, det største antal nogen sinde. I 2014 var anerkendelsesprocenten 30,7 for lægemiddelsagerne. Det er den højeste anerkendelsesprocent siden 2008 og 2009, hvor der blev anerkendt en hel del sager som vedrørte bivirkninger til p-piller. Det er rigtig positivt, at flere patienter bliver opmærksomme på muligheden for at få erstatning for skadelige bivirkninger, men også rigtig positivt, at vi får flere af de rigtige anmeldelser, det vil sige anmeldelser, der kan anerkendes. Faktum er dog også, at omkring 70 procent af patienterne anmelder sager, der ikke er erstatningsberettigende. Det tal skal gerne nedbringes også for behandlingsskader, der har samme høje afvisningsprocent så færre patienter anmelder forgæves. Alle lægemidler har bivirkninger, så det handler om at give patienten en grundig information om, hvad man kan forvente af effekt og eventuelle bivirkninger. På den måde er patienten forberedt på og accepterer måske også mindre alvorlige bivirkninger, der alligevel ikke giver ret til erstatning. Det er dog ikke kun sundhedspersonalet, der skal forventningsafstemme med patienterne, det skal Patienterstatningen også. Det gøres helt konkret i informationsmateriale og senest via den elektroniske spørgeguide Tjek din skade, som giver patienterne mulighed for at tjekke, om deres skade lever op til de helt grundlæggende krav til en erstatningssag PATIENTERSTATNINGEN

6 Forventningsafstemningen sker også, når potentielle serieskader dukker op i medierne. Det gælder fx i sager i tilknytning til HPV-vaccinen, sagen om kvinder, som ved en fejl blev frameldt et screeningsprogram eller senest i sagerne på det psykiatriske område. I disse sager afkræver medierne lynhurtigt svar på, om patienterne kan forvente at få erstatning. Her starter så en øvelse, som ikke er helt let. Det handler på den ene side om at formulere sig i medierne, på hjemmesiden og via andre kanaler, så de rigtige skader bliver anmeldt, og på den anden side skal det samtidig formidles, hvornår der ikke kan tildeles erstatning. At mange anmeldelser afvises og relativt få anerkendes, er på ingen måde typisk dansk; også i Norge, hvor de har en tilsvarende ordning, er der langt flere afvisninger end anerkendelser. Det vil nok også altid være sådan, at andelen af afvisninger overgår anerkendelserne, men det vil være en fordel for alle parter, hvis andelen afvisninger bliver mindre. Primært af hensyn til patienterne, men også fordi det koster mange penge i sagsbehandling, uanset om det er en anerkendelse eller en afvisning. De penge kan vi godt finde ud af at bruge andre steder i sundhedsvæsenet. ÅRET 2014 Udover denne rapport om lægemiddelskader udgiver vi: Året i tal med fokus på behandlingsskader 5 regionale rapporter Årsrapport med ledelsesberetning, revisorerklæring, administrative oplysninger mv. Alle rapporter kan downloades fra vores hjemmeside: patienterstatningen.dk PATIENTERSTATNINGEN

7 OM LÆGEMIDDELSKADER I 2014 modtog vi 569 anmeldelser, der vedrørte lægemiddelskader. Vi anerkendte 175 anmeldelser og tildelte 44 mio. kr. i erstatning. Patienterstatningen har i 2014 samlet set (eksklusiv Færøerne): modtaget anmeldelser hvor vedrørte behandlingsskader og 569 vedrørte lægemiddelskader afgjort sager, hvor vedrørte behandlingsskader, og 570 vedrørte lægemiddelskader anerkendt sager, hvor vedrørte behandlingsskader, og 175 vedrørte lægemiddelskader tilkendt i alt 766,3 mio. kr., hvor 722,3 mio. kr. vedrørte behandlingsskader, og 44 mio.kr. vedrørte lægemiddelskader. Opgørelser over behandlingsskader på landsplan og regionsniveau findes i særskilte publikationer, der kan downloades fra vores hjemmeside. Overordnet om tallene I denne publikation er landstal for 2014 sammenholdt med tal fra 2012 og Tallene er opgjort februar Behandlingen af en anmeldelse kan strække sig over flere år, og tidligere afgørelser kan genoptages, og ankede afgørelser kan ændres af Ankenævnet for Patienterstatningen eller ved domstolene. Derudover opdaterer og kvalitetssikrer vi løbende oplysningerne i vores database, og derfor kan oplysninger i denne publikation adskille sig fra tidligere og kommende publikationer. Efter en anmeldelse er anerkendt, beregnes erstatningen. Hele eller dele af erstatningen bliver ofte udbetalt sammen med anerkendelsen, men i nogle sager afventer den sidste del af erstatningen, at patienten sender forskellige former for dokumentation, eller at patientens helbredstilstand stabiliseres, så skadens varige følger kan vurderes. Anmeldelser, anerkendelser og erstatningsudbetalinger kan altså ske indenfor samme år, men kan også fordele sig over et eller flere af de efterfølgende år. Færøerne Fra 1. januar 2012 blev lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet indført på Færøerne. Siden 2012 har vi modtaget de første anmeldelser vedrørende behandling i det færøske sundhedsvæsen. I 2014 modtog vi 16 anmeldelser: 15 behandlingsskader og en lægemiddelskade. Vi har truffet 11 afgørelser, hvor af fire er anerkendelser. Der er foreløbig tilkendt knap kr. i erstatning i disse sager, der dog alle vedrørte behandlingsskader. De færøske anmeldelser indgår ikke i tabellerne i denne rapport PATIENTERSTATNINGEN

8 Anmeldelser, afgørelser og erstatningsudbetalinger Det er kendt, at en lang række faktorer har betydning for antallet af anmeldelser, herunder aktiviteten inden de enkelte dækningsområder og kendskabet til ordningen. Sidstnævnte er stærkt påvirket af medieomtale og ofte knyttet til specifikke typer af serieskader eller personhistorier. De parametre, der påvirker udviklingen i antallet af lægemiddelskader, er ikke helt de samme som dem, der gælder for behandlingsskader. Medieomtale af en given problemstilling knyttet til et eller flere lægemidler vil dog ofte også påvirke anmeldelsesantallet. Det gælder fx omtale af blodpropper, som en bivirkning til p-piller, hvor vi efterfølgende kan konstatere en stigning i antallet af anmeldelser, der vedrører skader som følge af p-piller. Lægemiddelskader er som udgangspunkt ikke knyttet til en bestemt skadevolder eller institution, men til et bestemt produkt eller produktgruppe. Det skyldes, at lægemiddelskader alene er de skader, der opstår som følge af bivirkninger til et lægemiddel. Opstår der skader, som fx skyldes fejlmedicinering eller forsømmelser ved ordination, betragtes skaden som en behandlingsskade. En blodprop efter en p-pille afgøres altså som en behandlingsskade, hvis lægen slet ikke burde have ordineret p-pillen på grund af forskellige risikofaktorer hos den pågældende patient. I denne rapport er lægemiddelskaderne i tabellerne 1, 2 og 4 opdelt efter det sted, hvor lægemidlet er udleveret fra. Anerkendelsesprocenten og erstatningerne Anerkendelsesprocenten udtrykker, hvor stor en andel af anmeldelserne der anerkendes og ender med erstatning til patienten. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der finansierer erstatninger for lægemiddelskader. Forventningsafstemning før behandlingen Alle lægemidler har bivirkninger. Det, vi vurderer, er, om patientens bivirkninger er mere alvorlige, end patienten med rimelighed skal acceptere, når han eller hun samtidig skal behandles for en sygdom. En realistisk forventningsafstemning og grundig information før behandlingen vil derfor alt andet lige føre til færre afviste anmeldelser, fordi patienten enten afstår fra behandlingen eller i højere grad fx accepterer mindre alvorlige bivirkninger uden at søge om erstatning. God vejledning efter behandlingen God vejledning efter behandlingen, hvor behandleren opdager og gør opmærksom på, at patientens symptomer kan skyldes alvorlige bivirkninger ved medicinen, kan bidrage til flere kvalificerede anmeldelser. Vejledningen kan også handle om at forklare, at det patienten oplever som bivirkninger ved medicinen, stammer fra patientens grundsygdom og derfor ikke nødvendigvis er en skade PATIENTERSTATNINGEN

9 Antal anmeldelser Offentlige hospitaler Alment praktiserende læger Privatpraktiserende speciallæger Private hospitaler Øvrige Kommunale sundhedsordninger 1 1 Privatpraktiserende psykologer 2 1 Privatpraktiserende tandlæger Vagtlæger 2 Uoplyst I alt antal anmeldelser I alt antal personer Uoplyst omfatter fx anmeldelser, der er afsluttet uden sagsbehandling, anmeldelser vedr. håndkøbsmedicin samt helt nye anmeldelser, hvor den indledende sagsbehandling endnu ikke er afsluttet. Tabellen er eksklusiv Færøerne. Der er en betydelig årlig stigning i anmeldte lægemiddelskader i perioden på 15,2 procent. Stigningen er størst for medicin udleveret af de praktiserende læger, men statistisk set skiller de sig ikke ud fra den generelle stigning PATIENTERSTATNINGEN

10 Afgørelser i alt Anerkendelser Anerkendelser pct. Afgørelser i alt Anerkendelser Anerkendelser pct. Afgørelser i alt Anerkendelser Anerkendelser pct. Alment praktiserende læger , , ,3 Offentlige hospitaler , , ,4 Privatpraktiserende speciallæger , , ,4 Private hospitaler , , ,7 Kommunale sundhedsordninger 1 0, ,0 Vagtlæger ,0 2 0,0 Privatpraktiserende psykologer 2 0,0 1 0,0 Privatpraktiserende tandlæger 3 0,0 10 0,0 1 0,0 Øvrige 4 0, , ,3 Uoplyst , ,0 I alt , , ,7 Tabellen er eksklusiv Færøerne. Samlet set er der en stigning i antallet af afgørelser på 21,2 procent i perioden. For offentlige hopitaler og alment praktiserende læger er stigningen henholdsvis 14,8 procent og 28.3 procent årligt. Antallet af anerkendte lægemiddelskader er steget med 45 procent fra 2013 til PATIENTERSTATNINGEN

11 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Anerkendelser , , ,7 I alt , , ,7 Afvisninger Erstatningsbetingelserne ikke opfyldt , , ,0 Uden for lovens dækningsområde 67 17, , ,8 Forældet 27 7,0 21 4,4 33 5,8 Erstatninger under minimumsgrænsen på kr. 6 1,6 10 2,1 9 1,6 Øvrige 3 0,8 6 1,3 1 0,2 I alt , , ,3 I alt antal afgørelser , , ,0 Tabellen er eksklusiv Færøerne PATIENTERSTATNINGEN

12 Opgjort efter afgørelsesåret Antal afgjorte Heraf anerkendte Set over en 10 års periode er det tydeligt, at Patienterstatningen modtager og afgør et stigende antal lægemiddelskader. I gennemsnit har vi truffet 30 ekstra afgørelser årligt. Anerkendelsesprocenten har i gennemsnit i perioden ligget på omkring 28 procent. Årene 2006 og 2011 har afveget fra gennemsnittet med betydelige lavere anerkendelsesprocenter. Anerkendelsesprocenten kan i enkelte år været påvirket af serieskader, hvor en stor andel sager anerkendes eller afvises samme år, det gælder fx årene , hvor vi anerkendte mange p-pille-skader. Anerkendelsesprocenten på 30,7 i 2014 er den højeste nogen sinde, idet der er tale om et normalt år uden serieskader. Det er forhåbentlig udtryk for, at der er sket en styrkelse af kendskabet til erstatningsmuligheden blandt både borgere og ansatte i sundhedsvæsenet, når det gælder lægemiddelskader PATIENTERSTATNINGEN

13 Mio. kr. Offentlige hospitaler 30,7 29,1 27,1 Alment praktiserende læger 12,7 16,8 15,8 Private hospitaler 0,0 0,1 0,5 Privatpraktiserende speciallæger 0,2 0,2 0,3 Vagtlæger 0,0 0,2 0,2 Kommunale sundhedsordninger 0,0 0,0 0,1 Øvrige 0,0 0,2 0,0 I alt 43,6 46,6 44,0 Tabellen omfatter erstatningsudbetalinger i verserende sager det pågældende år. Tabellen er eksklusiv Færøerne. Den samlede erstatningssum er uden betydende udsving i perioden, og ingen af udleveringsstederne skiller sig ud PATIENTERSTATNINGEN

14 Mio. kr. Erhvervsevnetab 24,3 23,1 19,3 Varigt mén 8,8 11,5 13,4 Svie og smerte 1,9 2,7 3,7 Forsørgertab ægtefælle 3,0 3,8 3,4 Tabt arbejdsfortjeneste 4,4 3,3 2,8 Overgangsbeløb 0,7 0,6 0,7 Forsørgertab børn 0,1 0,6 0,7 Udgifter og andet tab 0,2 0,5 0,5 Begravelsesomkostninger 0,1 0,1 0,0 Forsørgertab andre 0,0 0,0 0,0 I alt ny erstatningslov 43,5 46,2 44,5 I alt gl. erstatningslov 0,2 0,2-0,2 I alt 43,7 46,4 44,3 Tabellen omfatter erstatningsudbetalinger i verserende sager det pågældende år. Det negative beløb i 2014 (gl. erstatningslov) handler om tilbagebetaling af en erstatning. Tabellen er eksklusiv Færøerne Den samlede tilkendte erstatningssum er uden betydende udsving i perioden, og fordelingen af de enkelte erstatningsposter er også uændret i perioden PATIENTERSTATNINGEN

15 Kr. Kr. Kr. Afsluttede anmeldelser med tilkendt erstatning Gennemsnitlig tilkendt erstatning kr kr kr. Typisk tilkendte erstatning (medianen)* kr kr kr. Tabellen omfatter den gennemsnitlige og typiske tilkendte erstatning beregnet for sager afsluttet det pågældende år. Tabellen er eksklusiv Færøerne.* 50 procent af alle patienter får en erstatning, der er lig med eller mindre end den typiske erstatning. Tabel 6 viser den gennemsnitlige og den typiske erstatning. Der er stor forskel på den gennemsnitlige og den typiske (mediane) erstatning.. Det skyldes, at den gennemsnitlige tilkendte erstatning trækkes op af relativt få enkeltsager med erstatninger i millionklassen. Det typiske erstatning er den erstatning, de fleste patienter får. Den gennemsnitlige erstatning er ca kr. mindre i 2014 sammenlignet med 2012 og Den typiske erstatning er faldet jævnt gennem perioden. Ovenstående fald skyldes flere mindre erstatningsudbetalinger. Fx har vi tilkendt mange erstatninger til børn, der i forbindelse med Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccinationen har udviklet en allergisk reaktion overfor aluminiummet i vaccinen. Ifølge oplysninger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen vil bivirkningerne i form af granulomer og allergisymptomer i de fleste tilfælde forsvinde efter nogle år, hvorfor erstatningerne i disse sager typisk kun ligger på omkring kroner. Vi har omkring 150 sager, og vi har anerkendt de fleste, og da der er tale om mange mindre erstatninger, har et sådant sagskompleks indflydelse på beregninger af den gennemsnitlige og typiske erstatning i perioden PATIENTERSTATNINGEN

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER 2013 INDHOLD Direktørens beretning 3 Formandens beretning 5 ANMELDELSER, AFGØRELSER OG ERSTATNINGER Om behandlingsskader 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområdet

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5.

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5. INDHOLD Direktørens beretning 2 Fald i anerkendte behandlingsskader 3 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader på landsplan 5 Anmeldte sager 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 7 Afgjorte

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader 6 Anmeldte sager 8 Anerkendelser 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

ÅRET I TAL: LÆGEMIDDELSKADER

ÅRET I TAL: LÆGEMIDDELSKADER ÅRET I TAL: LÆGEMIDDELSKADER 2013 INDHOLD Direktørens beretning 3 Formandens beretning 5 ANMELDELSER, AFGØRELSER OG ERSTATNINGER Om lægemiddelskaderne 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4 Lægemiddelskader 6 Anmeldte sager 7 Anerkendelser 9 Typer af afgørelser 11 Erstatninger fordelt på lægemidler 12 Fordeling efter erstatningposter 13

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 16/03-2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på regioner mv. (hele landet)...3 Anmeldelser vedr.

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Forældelsesregler (2014) Lovgivningen om erstatning for lægemiddelskader og behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav.

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Formandens beretning 2 Direktørens beretning 4. Administrative oplysninger & statistik 7

Formandens beretning 2 Direktørens beretning 4. Administrative oplysninger & statistik 7 ÅRSBERETNING 2012 INDHOLD ÅRET DER GIK Formandens beretning 2 Direktørens beretning 4 LEDELSESBERETNING Administrative oplysninger & statistik 7 Organisation 8 Nye anmeldelser 8 Sagsbehandlingen 10 Erstatninger

Læs mere

Indhold Anmeldelser fra almen praksis

Indhold Anmeldelser fra almen praksis Indhold Anmeldelser fra almen praksis 2007-2010 Indhold Sammenfatning... 3 Om erstatningsordningen... 4 Om datagrundlaget... 4 Skadetyper... 5 Lægeforbruget i Danmark... 6 Behandlingsskader i almen praksis...

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader. der

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader. der Udviklingen i anmeldel, afgørel og erstat vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader der 2010 2012 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 1. Behandlingsskader... 5 1.1.

Læs mere

Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5

Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5 INDHOLD Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2 Om rapporten 3 Uddrag 3 Anmeldelser - hele landet og regionalt 5 Køns- og aldersfordeling i de anmeldte sager 6 Fordelingen af anmeldelser på behandlingssteder

Læs mere

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk Årsberetning 0 www.patientforsikringen.dk Indhold Patientforsikringens organisation.... 4 Styrket rettighedsbevidsthed flere anmeldelser af bestyrelsesformand Poul-Erik Svendsen.... 6 Direktørens beretning....

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk sist@sum.dk s høringssvar takker for muligheden for at give bemærkninger til Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Læs mere

Årsberetning

Årsberetning Årsberetning 2010 www.patientforsikringen.dk Udgiver: Patientforsikringen, Nytorv 5, 1450 København K, Tlf. 3312 4343, pf@patientforsikringen.dk. Redaktion: Direktør Karen-Inger Bast (ansvarshavende),

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

POLITIK FOR VIDENDELING

POLITIK FOR VIDENDELING POLITIK FOR VIDENDELING Dok.nr. 15PEBL-7423 INDHOLD Indledning og formål 3 Anvendelse af data 5 Videndeling 7 Aktører og interessenter 9 INDLEDNING OG FORMÅL Patienterstatningen har siden 1992 afgjort

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion MARTIN ERICHSEN Patienterstatningen Introduktion PATIENTERSTATNINGEN Behandler sager om patientskader, herunder lægemiddelskader, opstået i det offentlige eller private sundhedssystem Lovgrundlag: > Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med de ændringer, der følger af 95 i lov

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2016 1 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2016 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2016 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Årsberetning

Årsberetning Årsberetning 2008 www.patientforsikringen.dk Indhold Et plaster på såret Af bestyrelsesformand Poul-Erik Svendsen Et plaster på såret... 3 Direktørens beretning... 5 Statistik Skader i forbindelse med

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde til at omfatte Direktoratet for Kriminalforsorgens

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6

Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 INDHOLD Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Bestyrelsen 6 Organisation 6 Anmeldelser 7 Afgørelser 8 Erstatning og renter 8 Sagsbehandlingstiden

Læs mere

Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død

Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død For at vi kan påbegynde behandlingen af sagen, skal vi modtage en skifteretsattest vedrørende boet efter afdøde. Du skal derfor

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2015 1 Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2015 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2015 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning af nævnet

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 283 Offentligt (02) UDKAST Forslag til Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Kapitel

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6

Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 INDHOLD Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Bestyrelsen 6 Organisation 6 Anmeldelser 7 Afgørelser 8 Erstatning og renter 9 Sagsbehandlingstiden

Læs mere

BILAG EMN Jane Brodthagen

BILAG EMN Jane Brodthagen BILAG Teknisk bilag til høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordning, fredning af udbetalte

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2012... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2007.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Arbejdsdirektoratet Marts 2004 Revideret september 2004 I forbindelse med Arbejdsdirektoratets benchmarking

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere

INFORMATION, PROCEDURER OG RETTIGHEDER VED ANMELDELSE OG REJSNING AF EN ERSTATNINGSSAG I PATIENTFORSIKRINGEN. Vaccinations. komplikationer og skader

INFORMATION, PROCEDURER OG RETTIGHEDER VED ANMELDELSE OG REJSNING AF EN ERSTATNINGSSAG I PATIENTFORSIKRINGEN. Vaccinations. komplikationer og skader INFORMATION, PROCEDURER OG RETTIGHEDER VED ANMELDELSE OG REJSNING AF EN ERSTATNINGSSAG I PATIENTFORSIKRINGEN Vaccinations komplikationer og skader PJ E C E N E R U D G I V E T AF VACC I N AT I O N S F

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Når du bliver behandlet på et offentligt sygehus, et privat sygehus, hos egen læge eller anden autoriseret sundhedsperson, er du omfattet af

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6

Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 INDHOLD Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Bestyrelsen 6 Organisation 6 Anmeldelser 7 Afgørelser 8 Erstatning og renter 9 Sagsbehandlingstiden

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Forsiden er et parti fra Nytorv, København med springvandet Caritas i forgrunden. Årsberetning 2003. Fotograf: Peter Willersted. Patientforsikringen

Forsiden er et parti fra Nytorv, København med springvandet Caritas i forgrunden. Årsberetning 2003. Fotograf: Peter Willersted. Patientforsikringen Forsiden er et parti fra Nytorv, København med springvandet Caritas i forgrunden. Fotograf: Peter Willersted Årsberetning 2003 Patientforsikringen Indhold Side Forord 10 Resumé 11 1. Patientforsikringen

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Hvor meget skal vi kunne tåle?

Hvor meget skal vi kunne tåle? Højaktuel emne: Hvor meget skal vi kunne tåle? Målgruppe: Alle Nordjysk Praksisdag 2016 Afgørelse 14-0194 En lille dreng fulgte det normale børnevaccinationsprogram Udviklede et nopret, groft, kløende

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 August 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 Arbejdsdirektoratet august 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid

Læs mere