Støj og vibrationer. - Screeningsnotat. Hastighedsopgradering af S-banen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj og vibrationer. - Screeningsnotat. Hastighedsopgradering af S-banen"

Transkript

1 Støj og vibrationer - Screeningsnotat Hastighedsopgradering af S-banen

2 Støj og vibrationer Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN: Skriv ISBN-nr. her

3 Støj og vibrationer Indhold Side 1 Indledning 4 2 Ikke-Teknisk resumé 5 3 Støj Vejledende grænseværdier for støj Væsentlighedskriterie for øget støjpåvirkning Metode og grundlag Resultat af støjundersøgelse Afværgeforanstaltninger Vurdering 1 4 Vibrationer Vejledende grænseværdier for vibrationer Væsentlighedskriterie for øget vibrationspåvirkning Metode og grundlag Resultat af vibrationsscreening Afværgeforanstaltninger Vurdering 17 Bilag 1 Hastigheder opgradering 19 Bilag 2 Vurderingskriterier vibrationer 34

4 1 Indledning Banedanmark arbejder på at gennemføre kapacitetsmæssige forbedringer/ hastighedsopgraderinger på S-banen efter etablering af det nye signalsystem. Dette screeningsnotat omhandler en vurdering af de støj- og vibrationsmæssige konsekvenser af de hastighedsopgraderinger, der vil ske på S-banen efter udrulning af det nye signalsystem. Der er i alt registreret 215 sporstrækninger (korte som lange), hvor hastigheden øges. Følgende S-banestrækninger er omfattet af screeningen: 81 København H. Høje Taastrup 82 København H. Hillerød 83 Valby Frederikssund 84 Svanemøllen Farum 85 København H. Køge 86 Hellerup Klampenborg 88 Vigerslev - Hellerup Vurderingen af de støjmæssige konsekvenser er gennemført af COWI mens vibrationsforhold er vurderet af SWECO. Konsekvensvurderingerne er afgrænset til boliger beliggende ud for sporstrækninger, der hastighedsopgraderes, og afspejler således projektets påvirkning af omgivelserne. Resultaterne/vurderingerne i denne sammenhæng er således ikke et udtryk for det samlede antal støj- eller vibrationsbelastede boliger langs S-banenettet. Yderligere detaljer om støjforhold langs S-banen herunder trafikgrundlag, forudsætninger mv er nærmere beskrevet i notatet Støjberegninger screeningsnotat, Hastighedsopgradering af S-banen, dateret , COWI. Støj og vibrationer 4 Indledning

5 2 Ikke-Teknisk resumé Der er gennemført en undersøgelse af de støj- og vibrationsmæssige konsekvenser ved hastighedsopgraderinger på 215 sporstrækninger på S- banenettet. Undersøgelsen vedrører alene konsekvenserne ved de opgraderede sporstrækninger og er således ikke et udtryk for det samlede antal støj- eller vibrationsbelastede boliger langs S-banenettet. Undersøgelserne er gennemført med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj (L den = 64 db) og vibrationer (L aw = 75 db(kb)) ved boliger samt Banedanmarks væsentlighedskriterie for opgradering af eksisterende baner. Væsentlighedskriteriet for støj er, at der skal være en forøgelse på 1 db eller mere og for vibrationer en forøgelse på 2 db eller mere i forhold til niveauet inden projektets gennemførelse. Endvidere skal niveauerne efter projektets gennemførelse være højere end de vejledende grænseværdier førend boligerne betragtes som værende belastet af projektet. De støjmæssige konsekvenser er bestemt ved beregning af støjbelastningen på boligfacaderne. Resultatet af undersøgelsen er, at 91 boliger forventes støjbelastet over grænseværdien 64 db og hvor væsentlighedskriteriet samtidigt er opfyldt. Heraf er 26 boliger allerede støjisoleret med tilskud fra Banedanmarks Støjprojekt. Boliger, der støjbelastes over den vejledende grænseværdi og hvor ændringen er større end væsentlighedskriteriet og som samtidig ikke tidligere har modtaget tilskud til støjisolering, vil få tilbud om tilskud til støjisolering. 65 boliger er kvalificeret til støjisolering med tilskud fra Banedanmark. Tilskuddets størrelse afhænger af graden af støjbelastningen. Der vurderes ikke at være boliger belastet af maksimalstøj fra en S-tog passage over den vejledende grænseværdi L pamax = 85 db. Der eksisterer ingen standardiseret metode for beregning af vibrationsudbredelse fra jernbaner. De vibrationsmæssige konsekvenser er vurderet med udgangspunkt i en tidligere vibrationsscreening på Ringbanen. Den maksimale afstand til vibrationsgrænseværdien 75 db(kb) er vurderet til 15 m ved et 4. generations S-tog med 12 km/t. På baggrund af screeningen er det fundet, at 99 boliger fordelt på 23 lokaliteter kan forvente en vibrationsforøgelse på mere end 2 db og et vibrationsniveau over den vejledende grænseværdi på 75 db(kb). Vibrationsundersøgelsen vurderes at være konservativ idet der bla. er taget udgangspunkt i strækningshastigheden og ikke den faktiske hastighed på en given lokalitet. Det vurderes derfor sandsynligt, at omfanget af berørte boliger kan være lavere end screeningsresultatet. På det foreliggende grundlag kan det ikke med sikkerhed afgøres, om boliger belastet af jernbanevibrationer kan afhjælpes ved vibrationsisolering af sporet. Dertil kræves en nærmere undersøgelse af de konkrete lokale forhold. Støj og vibrationer 5 Ikke-Teknisk resumé

6 3 Støj 3.1 Vejledende grænseværdier for støj Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for støj fra jernbaner. De fremgår af et tillæg fra juli 27 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997, "Støj og vibrationer fra jernbaner". De vejledende grænseværdier for trafikstøj er i første række beregnet på planlægningsbrug og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende jernbaner. Samtidigt lægges grænseværdierne normal også til grund for vurdering af støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende jernbaner i forbindelse med strategisk støjarbejde. De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner ved boliger er gengivet i Tabel 1. Tabel 1 Områdetype Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner. Støjgrænserne gælder for såkaldt frit felt, dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra boligens egen facade Vejledende grænseværdier for jernbanestøj Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner mv., udendørs opholdsarealer) L den = 64 db L Amax = 85 db (ved boliger) Denne støjscreening omhandler udelukkende boliger, hvorfor øvrige vejledende grænseværdier ikke fremgår. 3.2 Væsentlighedskriterie for øget støjpåvirkning Grænseværdierne for støj er vejledende og Banedanmark er ikke underlagt en generel pligt til at overholde de vejledende grænseværdier eller at nedbringe generne langs eksisterende baner. Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte vejledende grænseværdier for støj er konsekvenserne ved hastighedsopgraderingen på S-banen optalt under hensyntagen til Banedanmarks væsentlighedskriterie for eksisterende baner, der opgraderes. Banedanmarks væsentlighedskriterie er beskrevet i Policy for håndtering af elektromagnetisme, vibrationer og støj i Banedanmarks opgraderingsprojekter på eksisterende baner, Banedanmark 23. april 215, UDKAST. Banedanmarks væsentlighedskriterie for støj er, at der som følge af projektet skal være en stigning af støjbelastningen på 1 db eller mere i forhold til niveauet inden projektet. Samtidig skal støjniveauet være højere end de Støj og vibrationer 6 Støj

7 vejledende grænseværdier (L den = 64 db eller L Amax = 85 db) førend boligen betragtes som værende støjbelastet som følge af projektet. De undersøgte støjforhold inkluderer Banedanmarks væsentlighedskriterie. 3.3 Metode og grundlag I det følgende beskrives kortfattet metode og grundlag for den gennemførte støjundersøgelse. Støjundersøgelsen er baseret på egentlige beregninger på boligniveau ud fra et detaljeret grundlag svarende til, hvad der normalt udføres i VVM undersøgelser. Oversigt over projektets hastighedsændringer på de enkelte S-banestrækninger fremgår af bilag 1. Konsekvensvurderingerne er afgrænset til boliger der påvirkes som følge af hastighedsopgraderingen. Resultaterne er således ikke et udtryk for det samlede antal støjbelastede boliger langs S-banenettet. Undersøgelsen af de støjmæssige konsekvenser er udført ved brug af beregningsmetoden Nord2 og med støjbelastningen udtrykt ved årsdøgnmiddelværdien L den. Parameteren L den afspejler, at støj er mere generende i aften- og natperioden end om dagen idet støjbidraget i aftenperioden tillægges +5 db og i natperioden +1 db inden beregning af det samlede L den niveau. Det maksimale støjniveau, L Amax, for støj fra forbikørende tog er et udtryk for maksimalværdien af det A-vægtede lydtrykniveau ved en togpassage. Grænseværdien er den samme hele døgnet og er ikke afhængig af, hvor hyppigt hændelsen sker. På baggrund af testberegninger er det fundet, at øget hastighed for S-togene ikke vil forøge antallet af boliger belastet af maksimalstøj på S- togstrækninger beliggende parallelt med fjerntogstrækninger idet fjerntogene giver anledning til de højeste maksimalniveauer. Banedanmarks Støjprojekt er beskrevet i "Banedanmark Støjprojekt , Afslutningsrapport", februar 215. På strækninger med S-togstrafik alene vurderes antallet af boliger belastet af et maksimalniveau over grænseværdien at være meget begrænset. Denne vurdering baseres på Banedanmarks seneste kontrolberegning i Støjprojektet, hvor der kun blev fundet en enkelt bolig belastet af maksimalstøj fra S-banen. De støjmæssige konsekvenser ved hastighedsopgraderingen af S-banen er således baseret udelukkende på årsdøgnmiddelværdien L den. Beregningerne er gennemført vha. støjberegningsprogrammet SoundPLAN 7.3 i hvilket der er etableret en topografisk 3D-model i en korridor langs S-banen, som dækker op til ca. 5 m på begge sider af S-banen. Beregningerne er Støj og vibrationer 7 Støj

8 gennemført som punktberegninger på facaden af den enkelte bolig og højeste niveau for en given bolig er lagt til grund for boligens støjbelastning. Eksisterende støjskærme, jordvolde og lignende der påvirker støjens udbredelse indgår i beregningsmodellen ligesom der også er taget hensyn til akustiske hårde og bløde terrænoverflader. Detaljer vedrørende det anvendte trafikgrundlag, hastigheder og øvrige beregningsforudsætninger, der ligger til grund for støjundersøgelsen er nærmere beskrevet i fagnotat Støjberegninger Screeningsnotat. Hastighedsopgradering af S-banen, , COWI. 3.4 Resultat af støjundersøgelse Resultaterne af støjberegningerne er sammenfattet i Tabel 2 og Tabel 3. Det er fundet, at 91 boliger har en forøgelse af støjniveauet på mindst 1 db (væsentlighedskriteriet for støj) samtidig med at støjniveauet er højere end den vejledende grænseværdi 64 db. 26 af de 91 boliger er allerede støjisoleret med tilskud fra Banedanmarks Støjpulje, hvorved 65 boliger er kvalificeret til tilskud til støjisolering. Tabel 2 Antal boliger med et støjniveau over 64 db og en forøgelse på mindst 1 db. S-bane strækning Antal støjbelastede boliger på strækninger L den 64 db og Støjisoleret med Antal boliger for forøgelse 1 db tilskud fra BDK støjisolering København H. Enghavevej Enghavevej Valby Valby Høje Taastrup København H. Svanemøllen Svanemøllen Hellerup (Nord) Hellerup (Nord) Klampenborg Hellerup (Nord) Jægersborg St Valby Frederikssund 3 3 Svanemøllen Farum Enghavevej Ny Ellebjerg Ny Ellebjerg Ølby (Nord) Ølby (Nord) Køge St. 6 6 Ny Ellebjerg Danshøj St. Danshøj St - Hellerup (Syd) Støjbelastede boliger i alt Det skal bemærkes, at de strækningopdelingen for støjresultaterne jf. Tabel 2 er lidt forskellig fra opdelingen anvendt for vibrationer (Tabel 6) idet støjbelastningen L den inkluderer bidrag fra alle nærliggende spor og ikke kun Støj og vibrationer 8 Støj

9 den enkelte S-bane linje. Vibrationsbelastningen knytter sig derimod til det pågældende spor for en given S-bane strækning. Boliger der opfylder kriteriet for støjisolering er overvejende beliggende langs 3 S-bane strækninger hhv. Svanemøllen Hellerup, Hellerup-Jægersborg og Svanemøllen Farum. S-banenettet berører i alt 24 kommuner men de 65 boliger er begrænset til i alt 3 kommuner. Antallet af støjbelastede boliger opgjort pr kommune ses i Tabel 3. Tabel 3 Antal boliger med et støjniveau over 64 db og en forøgelse på mindst 1 db som ikke tidligere er støjisoleret med tilskud fra Banedanmark. Opgørelse pr kommune. Kommune Antal støjbelastede boliger, kvalificeret for tilskud til støjisolering Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Egedal Frederiksberg Frederikssund Furesø 11 Gentofte 52 Gladsaxe 2 Glostrup Greve Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Ishøj København Køge Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Solrød Vallensbæk I alt: 65 Støj og vibrationer 9 Støj

10 3.5 Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger for støj langs jernbaner udføres normalt enten ved etablering af støjskærme og/eller støjisolering af boliger. Banedanmark anvender et objektivt kriterie som grundlag for beslutning om etablering af støjskærme langs jernbaner. Kriteriet er baseret på støjbelastningstallet for et sammenhængende boligområde. Der er imidlertid ingen steder langs de berørte strækninger, hvor der er fundet grundlag for etablering af støjskærme. Banedanmark yder derfor tilskud til støjdæmpning til ejere af boliger, der har en udendørs støjbelastning på facaden af boligen på L den = 64 db eller mere og hvor støjen som følge af projektet samtidig øges med mindst 1 db. Graden af støjbelastning afgør tilskuddets størrelse. Tilskudsberettigede boliger er inddelt i 3 grupper med maksimale tilskudsprocenter på hhv. 5, 75 og 9 % af de samlede omkostninger til støjisolering. Der er loft over den maksimale udgift pr bolig og dermed også loft over det maksimale tilskuds størrelse jf. Tabel 4. De anførte beløb er en fremskrivning af satserne angivet i Banedanmarks informationsfolder Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering, November 21. Tabel 4 Gruppe Tilskud til støjisolering af boliger. Det angivne maksimale tilskud og udgift pr bolig er indeksreguleret. Tilskuddet repræsenterer byggereguleringsindeks 137, pr. 15.november 215. Støjbelastning Lden [db] Tilskud [%] Maksimalt udgift pr bolig [kr] inkl. moms Maksimalt tilskud pr bolig [kr] inkl. moms 1 > 74 db 9 % kr kr db 75 % kr kr db 5 % kr kr Det skal bemærkes, at der kun ydes tilskud til boliger, som ikke tidligere har modtaget tilskud til støjisolering fra Banedanmark. Boliger der tidligere har modtaget men takket nej til tilbud om støjisolering vil modtage et nyt tilbud. 3.6 Vurdering På baggrund af de gennemførte støjberegninger er der fundet 91 boliger som støjbelastes over den vejledende grænseværdi og ved hvilke støjen øges med mindst 1 db. 65 af boligerne har ikke tidligere modtaget tilskud til støjisolering fra Banedanmark og er derfor kvalificeret til tilskud. Den beregnede støjbelastning ved alle 65 boliger indplacerer boligerne i tilskudsgruppe 3, hvorved de tilbydes 5% tilskud til støjisolering. Støj og vibrationer 1 Støj

11 Støjisolering består oftest af udskiftning af vinduer til typer med bedre støjisolerende egenskaber. I særlige tilfælde kan der forekomme behov for yderligere støjisolering af lette facadeelementer; eksempelvis vægge, døre, brystningspartier og lignende. Der er ikke fundet grundlag for etablering af nye støjskærme. Støj og vibrationer 11 Støj

12 4 Vibrationer 4.1 Vejledende grænseværdier for vibrationer Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for vibrationer i det eksterne miljø. De fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1997, "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". De vejledende grænseværdier er knyttet til et indendørs niveau på gulvet i boligen, og er fastsat ud fra genevirkningen over for mennesker. Grænseværdierne er helt generelle og knytter sig ikke specielt til jernbaner. De vejledende grænseværdier for mærkbare vibrationer i boliger er gengivet i Tabel 5. Idet der også kører S-tog uden for tidsrummet kl vil det i praksis være grænseværdien 75 db, som er vurderingskriteriet for boliger uanset området, de er beliggende i. Miljøstyrelsen finder det sandsynliggjort, at der foreligger en væsentlig ulempe fra vibrationer, såfremt en konkret måleværdi overskrider grænseværdien. Tabel 5 Anvendelse Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for mærkbare vibrationer i boliger jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1997, "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" Vejledende grænseværdier for mærkbare vibrationer Boliger i boligområde (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. L aw = 75 db(kb) L aw = 8 db(kb) Denne vibrationsscreening omhandler udelukkende boliger, hvorfor grænseværdier for øvrige bygningsanvendelser ikke fremgår. 4.2 Væsentlighedskriterie for øget vibrationspåvirkning Grænseværdierne for mærkbare vibrationer er vejledende og Banedanmark er ikke underlagt en generel pligt til at overholde de vejledende grænseværdier eller at nedbringe generne langs eksisterende baner. Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte vejledende grænseværdier for vibrationer er konsekvenserne ved hastighedsopgraderingen på S-banen vurderet under hensyntagen til Banedanmarks væsentlighedskriterie for eksisterende baner, der opgraderes. Banedanmarks væsentlighedskriterie for mærkbare vibrationer er en væsentlig forøgelse på mindst 2 db i forhold til niveauet inden projektet. Samtidig skal vibrationsniveauet være højere end den vejledende grænseværdi 75dB(KB), førend boligen betragtes som Støj og vibrationer 12 Vibrationer

13 værende vibrationsbelastet. Banedanmarks væsentlighedskriterie er beskrevet i Policy for håndtering af elektromagnetisme, vibrationer og støj i Banedanmarks opgraderingsprojekter på eksisterende baner, Banedanmark 23. april 215, UDKAST. De vurderede vibrationsforhold i denne screening inkluderer Banedanmarks væsentlighedskriterie. 4.3 Metode og grundlag I det følgende beskrives kortfattet metode og grundlag for den gennemførte vibrationsundersøgelse. Til forskel fra støjundersøgelsen har vibrationsundersøgelsen mere karakter af at være en screening idet grundlag, forudsætninger og metode er baseret på et væsentligt mere løst grundlag og på baggrund af nogle mere overordnede betragtninger. Liste med hastighedsændringer på de enkelte S-banestrækninger fremgår af bilag 1. Hastighedsopgraderingens påvirkning af omgivelserne er afgrænset til boliger beliggende ud for sporstrækninger, der hastighedsopgraderes. Beregning og vurdering af vibrationsudbredelse er forbundet med stor usikkerhed. Lokale geologiske forhold, sporkonstruktion samt den enkelte bygningskonstruktion vil i høj grad påvirke resultatet. Der eksisterer ingen standardiseret metode for beregning af vibrationsudbredelse fra jernbaner. Banedanmark har dog udviklet en vibrationsmodel til brug for bla. Timemodel-projekterne, men modellen håndterer i sin nuværende form ikke S-tog. Vurdering af de vibrationsmæssige konsekvenser ved hastighedsopgraderingen af S-banen er i denne sammenhæng baseret på grundlaget anvendt ifm. vibrationsscreeningen på Ringbanen Jernbaneanlæg Ringbanen, Vibrationer og Strukturlyd, Fagnotat, Banestyrelsen Rådgivning og INGEMANSSON. I daværende projekt var udgangspunktet at afstanden fra S-banen til vibrationsgrænseværdien 75 db(kb) var 8-9 m for et 4. generations S-tog ved 8 km/t. Afstanden knyttede sig til etageejendomme og en-familieboliger med mere end én etage. For at kunne vurdere vibrationsniveauerne ved andre hastigheder og i andre afstande er der på baggrund af erfaringsværdier for persontog antaget en hastighedsafhængighed på 6 db pr fordobling/halvering af hastigheden samt en afstandsafhængighed på 4,5 db pr fordobling/halvering af afstanden mellem spor og bolig. I Bilag 2 ses dels den vurderede vibrationsforøgelse for en given hastighedsændring samt vurderet grænseværdiafstand til 75 db(kb) for en given hastighedsopgradering. Begge matricer tager højde for væsentlighedskriteriet om mindst 2 db forøgelse af vibrationsniveauet. Støj og vibrationer 13 Vibrationer

14 Generelt kan det siges, at for eksisterende hastigheder lavere end 9 km/t vurderes det, at der skal ske en forøgelse på mere end 1 km/t førend vibrationsniveauet øges med 2 db eller mere. For hastigheder over 9 km/t skal forøgelsen være større end 2 km/t førend vibrationsniveauet øges med 2 db. Den maksimale afstand til vibrationsgrænseværdien 75 db(kb) er vurderet til 15 m ved 12 km/t ved boliger med mere end 1 etage. Med udgangspunkt i de opstillede matricer jf. bilag 2 og hastighedsopgraderingerne jf. Bilag 1 er omfanget af boliger med en vibrationsforøgelse på 2 db eller mere optalt vha. et GIS grundlag tilsammen med BBR- og adressepunktsoplysninger for fastlæggelse af boligernes placering i forhold til S-banens spor. Vibrationsforhold uden for de strækninger, der hastighedsopgraderes, er ikke omfattet af screeningen. Vurderingerne er baseret på den maksimale strækningshastighed før og efter hastighedsopgraderingen og tager således ikke hensyn til eventuel standsningsmønster omkring en station, hvor den faktiske hastighed alt andet lige vil være lavere end strækningshastigheden. 4.4 Resultat af vibrationsscreening Resultaterne af vibrationsscreeningen er sammenfattet i Tabel 6 og Tabel 7. På baggrund af screeningen er det fundet, at 99 boliger kan forvente en vibrationsforøgelse på 2 db eller mere samt et vibrationsniveau over den vejledende grænseværdi på 75 db(kb) efter hastighedsopgradering. Tabel 6 Antal boliger med et vibrationsniveau over 75 db og en forøgelse på 2 db eller mere. Opgørelse pr S-bane strækning. S-banestrækning Antal boliger København - Høje Taastrup København - Hillerød 2 Valby - Frederikssund 35 Svanemøllen - Farum 2 København - Køge 8 Hellerup - Klampenborg 16 Vigerslev - Hellerup I alt: 99 Det skal bemærkes, at de strækningopdelingen for vibrationsscreeningen jf. Tabel 6 er lidt forskellig fra opdelingen anvendt for vibrationer (Tabel 2) idet vibrationsbelastningen knytter sig til en given togpassage på den enkelte S- banestrækning. Støjbelastningen er derimod et ækvivalent niveau, der inkluderer bidrag fra alle spor på en given strækning. Støj og vibrationer 14 Vibrationer

15 Boligerne er overvejende beliggende langs tre af de i alt 7 S-bane strækninger hhv. København-Hillerød, Valby-Frederikssund og Svanemøllen Farum. De 99 boliger er fordelt i 57 bygninger, hvoraf 36 er fritliggende enfamiliehuse, 13 er etageboliger og 8 er række-/kæde huse. Størstedelen af de berørte boliger er beliggende mellem 6 m og 14 m fra nærmeste S-banespor. Den gennemsnitlige afstand blandt de berørte boliger er 1 m. S-banenettet berører i alt 24 kommuner men det berørte antal boliger i vibrationsscreeningen er begrænset til i alt 8 kommuner. Antallet af vibrationsbelastede boliger opgjort pr kommune ses i Tabel 7. Tabel 7 Kommune Antal boliger med et vibrationsniveau over 75 db og en forøgelse på 2 db eller mere. Opgørelse pr kommune. Antal boliger Albertslund Allerød Ballerup 29 Brøndby Egedal Frederiksberg Frederikssund 4 Furesø Gentofte 27 Gladsaxe 17 Glostrup Greve Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Ishøj København 4 Køge 6 Lyngby-Taarbæk 11 Rudersdal 1 Rødovre Solrød Vallensbæk I alt: 99 Godt halvdelen af de 99 vibrationsberørte boliger er beliggende i Ballerup og Gentofte kommuner. De berørte boliger er fordelt på 23 lokaliteter, hvilke er markeret på Figur 1. Støj og vibrationer 15 Vibrationer

16 Figur 1 Oversigtskort, boliger belastet over 75 db(kb) og med en forøgelse på mere end 2 db efter hastighedsopgradering. 23 lokaliteter Støj og vibrationer 16 Vibrationer

17 4.5 Afværgeforanstaltninger Erfaringer med vibrationsisolering af spor i forhold til mærkbare vibrationer i boliger/bygninger er relativt begrænsede i Danmark. De to mest udbredte metoder på europæisk plan er anvendelse af enten ballastmåtter eller svellesåler. Der har i Danmark været gennemført enkelte forsøg med svellesåler på fjernbanen, men resultaterne er ikke helt entydige. På europæisk plan via UIC har der i de senere år været gennemført en række tests af forskellige svellesåler i et forsøg på at finde et billigere alternativ til ballastmåtter, der primært finder anvendelse ved nybygning af spor. Svellesåler er en billigere foranstaltning, som enten kan indbygges i sporet med det samme ved nybygning eller eftermonteres ved svelleudskiftning ifm. sporombygning. Resultaterne fra UIC viser, at svellesåler til en vis grad dæmper vibrationer, men afhængig af type, sporkonstruktion, geologi mv. ses iblandt også en forstærkning af vibrationsniveauet i et afgrænset frekvensområde. Om forstærkningen er et reelt problem afhænger blandt andet af de aktuelle boligers følsomhed over for en given vibrationspåvirkning. Med udgangspunkt i de 23 lokaliteter jf. Figur 1 vurderes det, at der i givet fald kan være behov for isolering af op mod ca. 5,5 km enkeltspor inkl. overgangszoner for udjævning af nedbøjningen i sporet. På det foreliggende grundlag kan det ikke med sikkerhed afgøres, om boliger/bygninger belastet af jernbanevibrationer kan afhjælpes ved vibrationsisolering af sporet med svellesåler. Dertil kræves en nærmere undersøgelse af de konkrete lokale forhold omkring spor og bolig. 4.6 Vurdering Under hensyntagen til Banedanmarks væsentlighedskriterie er der på det foreliggende vurderingsgrundlag registreret 99 boliger med risiko for vibrationsbelastning som følge af hastighedsopgraderingsprojektet. Boligernes gennemsnitlige afstand til nærmeste S-banespor er 1 m. Boligerne er overvejende beliggende 6-14 m fra nærmeste spor. Konsekvensområdets maksimale udstrækning for et 4. generations S-tog ved 12 km/t er vurderet til 15 m fra nærmeste S-banesporspor. Vibrationsscreeningen er baseret på et simpelt grundlag, der ikke nødvendigvis repræsenterer de faktiske lokale forhold ved banen og de enkelte boliger. Undersøgelsen vurderes at være konservativ idet der bla. er taget udgangspunkt i strækningshastigheden og ikke den faktiske hastighed på en given lokalitet. Det vurderes derfor sandsynligt, at omfanget af berørte boliger kan være lavere end screeningsresultatet. Generelt er beregning/vurdering af vibrationsforhold forbundet med stor usikkerhed. Usikkerheder på 1 db eller mere er ikke ualmindeligt. Beslutning Støj og vibrationer 17 Vibrationer

18 om eventuelle afværgeforanstaltninger anbefales baseret på baggrund af mere konkrete undersøgelser af de faktiske forhold. Afværgeforanstaltninger for vibrationer er forbundet med forholdsvis store omkostninger og det kan ikke på forhånd afgøres om der kan opnås tilstrækkelig dæmpning ved eventuel anvendelse af f.eks. svellesåler. Dertil kræves en nærmere undersøgelse af de konkrete forhold. Støj og vibrationer 18 Vibrationer

19 Bilag 1 Hastigheder opgradering Oversigten over hastighedsopgraderinger omfatter nedenstående S- banestrækninger. Antallet af delstrækninger der hastighedsopgraderes fremgår af listen: Strækning: Antal hastigheds ændringer 1. København - Høje Taastrup Høje Taastrup - København København - Hillerød Hillerød - København Valby - Frederikssund Frederikssund - Valby 2 7. Svanemøllen - Farum Farum - Svanemøllen København - Køge Køge - København Hellerup - Klampenborg Klampenborg - Klampenborg Vigerslev - Hellerup Hellerup - Vigerslev 5 Sum: 215 På de efterfølgende sider ses for hver S-banestrækning omfanget af de planlagte hastighedsopgraderinger med reference til strækningen kilometrering. Grundlaget herfor er Opdateret knastlistescenarie 1 dateret Støj og vibrationer 19 Bilag 1 Hastigheder opgradering

20 København Høje Taastrup København - Høje Taastrup TIB 81 H-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),,1 4 5,1, ,249,44 4 7,44, Dybbølsbro (,9),5 2, Carlsberg (2,57) 2,314 3, ,1 3, ,5 3, ,6 3, Valby (3,9) 3,7 4, ,4 4, ,1 4, Danshøj (5,3) 4,3 5, Hvidovre (6,3) 7. Rødovre (7,4) 8. Brøndbyøster (8,5) 9. Glostrup (11,2) 5,487 5, ,8 13, Albertslund (14,1) 13,5 15, Taastrup (17,4) 12. Høje Taastrup (19,5) 15, 16, , 16, ,8 17, ,17 17, ,255 17, ,572 17, ,6 18, ,9 19, ,1 19, ,2 19, ,3 19, ,5 19,7 STOP 1 19,7 19,8 STOP 5 Støj og vibrationer 2 Bilag 1 Hastigheder opgradering

21 Høje Taastrup København København - Høje Taastrup TIB 81 V-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),, Dybbølsbro (,9),74, ,561,8 4 7,8 1, 5 7 1, 1, ,76 1, ,256 1, Carlsberg (2,57) 1,9 2, ,5 2, ,8 3, Valby (3,9) 3,373 4, Danshøj (5,3) 6. Hvidovre (6,3) 7. Rødovre (7,4) 8. Brøndbyøster (8,5) 9. Glostrup (11,2) 1. Albertslund (14,1) 4,1 4, ,2 16, Taastrup (17,4) 16,6 18, ,9 19, Høje Taastrup (19,5) 19,32 19, ,5 19, ,7 19,8 5 5 Støj og vibrationer 21 Bilag 1 Hastigheder opgradering

22 København - Hillerød København - Hillerød TIB 82 H-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),,2 4 6,2, Vesterport (,5),47, Nørreport (1,5),5, ,592, ,742 1, 6 8 1, 1, ,7 2, Østerport (3,1) 2,6 3, ,3 3, ,444 3, Nordhavn (4,5) 3,7 5, Svanemøllen (5,8) 5,71 7, ,3 7, Hellerup (7,8) 7,6 7, ,816 7, ,938 8, Bernstoffsvej (9,3) 8,5 9, ,498 9, Gentofte (1,9) 9,7 12, Jægersborg (12,6) 12,3 12, ,8 13, Lyngby (13,9) 13,554 14, , 14, ,4 14, Sorgenfri (15,9) 13. Virum (17,7) 14,45 18, ,114 18, Holte (19,) 18,5 18, ,7 19, ,5 19, ,836 2, Birkerød (23,8) Høvelte (26,3) 2,295 28, Allerød (29,3) 28,961 29, Favrholm (34,6) 29,449 35, ,6 35, Hillerød (36,5) 35,667 36,5 6 6 Støj og vibrationer 22 Bilag 1 Hastigheder opgradering

23 Hillerød - København København - Hillerød TIB 82 V-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),,1 STOP 6,1, Vesterport (,5),4,59 5 6,59,8 5 7,8,9 5 8,9 1, 6 8 1, 1, Nørreport (1,5) 1,29 3, Østerport (3,1) 3, 3, Nordhavn (4,5) 3,479 4, 7 1 4, 4, Svanemøllen (5,8) 4,2 7, ,6 7, Hellerup (7,8) 7,613 8, ,4 8, Bernstoffsvej (9,3) 8,9 9, Gentofte (1,9) 1. Jægersborg (12,6) 9,3 13, Lyngby (13,9) 13,2 13, Sorgenfri (15,9) 13,462 14, Virum (17,7) 14,61 18, ,2 18, Holte (19,) 18,396 19, ,335 19, ,837 2, ,296 2, Birkerød (23,8) Høvelte (26,3) 2,3 28, Allerød (29,3) 28,964 29, Favrholm (34,6) 29,427 35, ,6 35, Hillerød (36,5) 35,671 36, Støj og vibrationer 23 Bilag 1 Hastigheder opgradering

24 Valby Frederikssund Valby - Frederikssund TIB 83 H-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Valby (3,9) 3,9 4, Langgade (4,8) 4,171 5, ,53 5, Peter Bangsvej (5,9) 5,2 6, Flintholm (6,8) 5. Vanløse (7,3) 6. Jyllingevej (8,2) 7. Islev (9,4) 6,3 6, ,761 7, ,3 7, Husum (1,8) 7,6 11, Herlev (12,3) 11,67 12, Skovlunde (15,) 12,8 15, Malmparken (16,) 15,7 16, ,2 17, ,6 17, ,7 17, ,8 17, Ballerup (17,9) 17,953 18, Måløv (21,) 14. Kildedal (23,1) 15. Veksø (26,2) 16. Stenløse (3,) 17. Egedal (31,5) 18. Ølstykke (34,1) 19. Vinge (37,3) 18, 18, ,155 18, ,2 18, ,514 18, ,6 4, ,1 4, Frederikssund (41,8) 4,9 41, , 41, ,2 41, ,3 41, ,418 41, ,5 41,8 Støj og vibrationer 24 Bilag 1 Hastigheder opgradering

25 Frederikssund Valby Valby - Frederikssund TIB 83 V-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Valby (3,9) 3,7 4, Langgade (4,8) 4,2 5, ,36 5, ,3 5, Peter Bangsvej (5,9) 5,6 6, Flintholm (6,8) 6,4 6, ,75 7, Vanløse (7,3) 7,83 7, Jyllingevej (8,2) 7. Islev (9,4) 8. Husum (1,8) 9. Herlev (12,3) 1. Skovlunde (15,) 11. Malmparken (16,) 7,3 7, ,5 7, ,7 8, ,1 16, ,9 17, ,6 17, ,872 18, ,186 18, ,3 18, ,4 18, Ballerup (17,9) 18,7 18, Måløv (21,) 14. Kildedal (23,1) 18,8 25, Veksø (26,2) 25,5 26, Stenløse (3,) 17. Egedal (31,5) 18. Ølstykke (34,1) 19. Vinge (37,3) 2. Frederikssund (41,8) 26,7 4, ,1 41, ,1 41, ,281 41,8 6 9 Støj og vibrationer 25 Bilag 1 Hastigheder opgradering

26 Svanemøllen - Farum Svanemøllen - Farum TIB 84 H-spor Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Svanemøllen (5,8) 5,8 6, 9 9 6, 6, ,6 6, ,7 6, Ryparken (7,1) 6,851 8, 7 8 8, 8, ,378 8, ,5 8, Emdrup (9,2) 4. Dyssegård (1,6) 5. Vangede (11,5) 8,554 11, ,5 11, Kildebakken (12,7) 11,76 13, ,61 13, Buddinge (13,8) 13,74 13, Stengården (15,6) 9. Bagsværd (16,8) 13,9 16, Skovbrynet (18,2) 16,89 19, ,2 19, Hareskov (2,2) 12. Værløse (23,2) 19,719 23, ,791 25, ,5 26, ,411 26, ,8 26, ,9 27, , 27, ,1 27, Farum (27,3) 27,2 27, Støj og vibrationer 26 Bilag 1 Hastigheder opgradering

27 Farum Svanemøllen Svanemøllen - Farum TIB 84 V-spor Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Svanemøllen (5,8) 5,8 6, ,7 7, Ryparken (7,1) 7,7 7, ,6 8, ,38 8, ,559 9, Emdrup (9,2) 4. Dyssegård (1,6) 5. Vangede (11,5) 9, 11, Kildebakken (12,7) 7. Buddinge (13,8) 11,811 14, Stengården (15,6) 9. Bagsværd (16,8) 14,84 14, ,281 16, Skovbrynet (18,2) 16,841 18, ,1 19, ,2 19, Hareskov (2,2) 12. Værløse (23,2) 19,717 23, ,781 25, ,5 26, ,2 26, Farum (27,3) Støj og vibrationer 27 Bilag 1 Hastigheder opgradering

28 København - Køge København H - Køge TIB 85 H-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),, Dybbølsbro (,9),615 1, ,1 1, ,114 1, ,4 1, ,6 2, Sydhavn (2,9) 2,4 3, ,18 3, Sjælør (3,8) 3,7 4, Ny Ellebjerg (4,4) 4,22 4, Åmarken (6,3) 7. Friheden (7,8) 8. Avedøre (9,6) 9. Brøndby Strand (11,9) 1. Vallensbæk (14,1) 11. Ishøj (16,4) 4,79 4, ,867 5, ,3 5, Hundige (18,7) 13. Greve (21,8) 14. Karlslunde (24,2) 15. Solrød Strand (29,3) 16. Jersie (3,8) 17. Ølby (36,3) 18. Køge Nord (34,1) 5,8 17, ,3 18, ,2 37, ,4 37, ,8 38, ,1 38, ,2 38, ,385 38, Køge (39,) 38,6 39, 5 6 Støj og vibrationer 28 Bilag 1 Hastigheder opgradering

29 Køge - København København H - Køge TIB 85 V-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),, Dybbølsbro (,9),689,8 4 7,8 1, 6 7 1, 1, (Skelbæk 1,3) 1,221 1, ,5 2, Sydhavn (2,9) 2,445 2, ,691 3, ,153 3, Sjælør (3,8) 3,5 3, Ny Ellebjerg (4,4) 6. Åmarken (6,3) 7. Friheden (7,8) 8. Avedøre (9,6) 9. Brøndby Strand (11,9) 1. Vallensbæk (14,1) 11. Ishøj (16,4) 12. Hundige (18,7) 13. Greve (21,8) 14. Karlslunde (24,2) 15. Solrød Strand (29,3) 16. Jersie (3,8) 17. Ølby (36,3) 18. Køge Nord (34,1) 3,853 4, ,226 4, ,794 5, ,1 5, ,8 37, ,9 38, ,369 38, ,5 38, Køge (39,) 38,697 39, 6 6 Støj og vibrationer 29 Bilag 1 Hastigheder opgradering

30 Hellerup Klampenborg Hellerup - Klampenborg TIB 86 H-spor Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 7,63 7, Hellerup (7,8) 7,8 7, ,959 8, ,23 8, Charlottenlund (1,3) 8,4 1, Ordrup (11,6) 1,277 11, ,7 12, ,2 12, ,644 12, ,848 12, ,9 13, ,1 13, Klampenborg (13,3) STOP - Støj og vibrationer 3 Bilag 1 Hastigheder opgradering

31 Klampenborg - Hellerup Hellerup - Klampenborg TIB 86 V-spor Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Hellerup (7,8) 7,8 8, ,1 8, ,115 8, ,3 9, ,3 9, ,749 1, Charlottenlund (1,3) 3. Ordrup (11,6) 1, 12, ,4 12, ,6 12, ,638 12, Klampenborg (13,3) 12,729 13,2 5 6 Støj og vibrationer 31 Bilag 1 Hastigheder opgradering

32 Vigerslev - Hellerup Vigerslev - Hellerup TIB 88 H-spor 1. Ny Ellebjerg (2,1) 2. Vigerslev Allé (3,4) 3. Danshøj (4,1) 4. Ålholm (5,) 5. KB Hallen (5,6) 7. Flintholm (6,6) 8. Grøndal (7,8) 9. Fuglebakken (8,6) 1. Nørrebro (9,7) 11. Bispebjerg (1,3) Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 2,1 1, Ryparken (12,) 1,227 1, ,636 12, ,1 12, ,9 13, ,3 13, ,5 13, ,6 13, Hellerup (13,8) STOP Støj og vibrationer 32 Bilag 1 Hastigheder opgradering

33 Hellerup Vigerslev Vigerslev - Hellerup TIB 88 V-spor 1. Ny Ellebjerg (2,1) 2. Vigerslev Allé (3,4) 3. Danshøj (4,1) 4. Ålholm (5,) 5. KB Hallen (5,6) 7. Flintholm (6,6) 8. Grøndal (7,8) 9. Fuglebakken (8,6) 1. Nørrebro (9,7) 11. Bispebjerg (1,3) Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 2,2 1, Ryparken (12,) 1,256 1, ,579 12, ,788 13, ,5 13, Hellerup (13,8) 13,7 13,8 6 1 Støj og vibrationer 33 Bilag 1 Hastigheder opgradering

34 Bilag 2 Vurderingskriterier vibrationer Vurderingskriterier for den gennemførte vibrationsscreening er sammenfattet i Tabel 8 og Tabel 9. Tabel 8 angiver vibrationsforøgelsen ved en given hastighedsændring mens Tabel 9 angiver ny grænseværdiafstand til 75 db(kb) vibrationsniveau. Tabel 8 Grundlag for vibrationsscreening. Vibrationsforøgelse i db ved en given hastighedsændring. Orange område markerer en vibrationsforøgelse større end eller lig med 2 db i forhold til de nuværende forhold Forøgelse af vibrationsniveau - [db] Eksisterende Ny strækningshastighed [km/t] Hast. [km/t] , 1,9 3,4 4,7 5,9 6,9 7,8 8,6 9,4 5 -, 1,5 2,9 4, 5, 5,9 6,8 7, , 1,3 2,5 3,5 4,4 5,2 6, , 1,1 2,2 3,1 3,9 4, , 1, 2, 2,7 3, ,,9 1,7 2, ,,8 1, ,, , Tabel 9 Grundlag for vibrationsscreening. Afstand til 75 db(kb) for en given hastighedsforøgelse. Orange område markerer afstande hvor vibrationsforøgelsen er større end eller lig med 2 db i forhold til de nuværende forhold Grænseværdiafstand til 75 db(kb) - [m] Eksisterende Ny strækningshastighed [km/t] Hast. [km/t] Grønne felter indikerer at der ikke sker en forøgelse af afstanden/niveauet. Gul markerer øget vibrationsniveau mindre end væsentlighedskriteriet (+2 db). Orange markerer øget vibrationsniveau større end eller lig med væsentlighedskriteriet. Støj og vibrationer 34 Bilag 2 Vurderingskriterier vibrationer

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 09.01.2011 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Ansvarshavende: DSB Trafikplanlægning Sølvgade 40. 1349 København K TKS 100 2 Indhold

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Ønsker fra DSB S-tog til Banedanmark og Trafikstyrelsen Analyseret for DSB S-tog af ATKINS Udgangspunktet Ny S-togskøreplan til august 2007 Nye S-tog

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Bilag 1 S-tog pr. 20. min. - hverdage Hverdag Grundbetjening Supplement Ekstra kørsel TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum Hillerød Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat Dagtimer ma-fr Daytime Mon-fri 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 2 Afsnit 1 TKS K13 TKS K13 Afsnit 1 3 Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 4 Afsnit

Læs mere

SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER

SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER Til Banedanmark Dokumenttype Fagnotat støj Dato Oktober 2011 SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER Revision 2 Dato 2011-10-06 Udarbejdet af Kenneth Grenaa Lillelund

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December 2016 1 Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Dataindsamling... 3 3. Databehandling... 4 3.1 Omregning af besvarelserne

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde Holbæk Stenløse Værløse Kongens Lyngby Charlottenlund Bagsværd Gentofte Måløv runedre borg Hellerup Herlev Ballerup Bispebjerg Skovlunde Brønshøj Østerbro Nørrebro Vanløse København RødovreFrederiksberg

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget -13 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev der foretaget 28,8 mio. rejser på S-banen, hvilket er en stigning på 1,2 mio. rejser i forhold

Læs mere

Perronnummer. Spornummer

Perronnummer. Spornummer Banedanmarks Netredegørelse 2016 Bilag 3.6 Rev. 27.04.2015. Perronlængder og -højder TIB nummer Stationsnavn Perronnummer Spornummer 1 København H (Fjern Syd) 3 5 310 55 1 København H (Fjern Syd) 3 6 310

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Nybygningsløsningen 30. september 2008 København- projektet 3 Vibrationer Forord Forord Dette fagnotat omhandler vibrationer for Nybygningsløsningen på strækningen

Læs mere

Støj og vibrationer i driftsfasen. - Fagnotat. Hastighedsopgradering op til 200 km/t Hobro-Aalborg

Støj og vibrationer i driftsfasen. - Fagnotat. Hastighedsopgradering op til 200 km/t Hobro-Aalborg Støj og vibrationer i driftsfasen - Fagnotat Hastighedsopgradering op til 200 km/t Hobro-Aalborg Støj og vibrationer i driftsfasen Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Støj og vibrationer Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark Teknisk Notat Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed Udført for Banedanmark TC-100724 Sagsnr.: I100628 Side 1 af 5 30. oktober 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Kommercielkredsens vedtægter

Kommercielkredsens vedtægter Kommercielkredsens vedtægter 0. Navn og hjemsted. Kredsens navn er Kommercielkredsen. Kredsen har hjemsted i Københavns kommune 1. Kredsens formål Kredsens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved Støj og vibrationer Fagnotat, Marts 2014 Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 05.03.2014 Mette Daugaard Senest revideret dato Senest revideret af 05.03.2014 Thomas H. Olsen Støj og vibrationer

Læs mere

Strækningsoversigt CBTC

Strækningsoversigt CBTC Ly07 Strækningsoversigt CBTC banedanmark Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 5.05.07 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad - Udgivelse Strækningsoversigt CBTC

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Gymnasium Gadehaveskolen Handelsskole VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Høje Taastrup Station Danske Bank Ca. 11.500 kvm boligbyggeret City 2 Copenhagen Designer Outlet Ca. 14.300 kvm kontorbyggeret

Læs mere

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren Jonas L.E. Andersen Alex Landex Otto Anker Nielsen Trafikdage Aalborg Universitet 28. august 2006 Disposition Baggrund Analyser Trafikale effekter Økonomi

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Kørsel den 24.12 (søndagsplan)

Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Sidste afg. før pausen Første afg. efter pausen Linje. Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:09 1 A Hellerup St. Hvidovre

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Vibrationsundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Vibrationsundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-64-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog

Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog Østtælling 2007 blev gennemført den 8. november 2007 Denne rapport beskriver de overordnede resultater af Østtælling 2007 samt de metodiske forhold og overvejelser der

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Banenumre. Frederikshavn. 87! Aalborg Thisted. Grenaa Langå. Holbæk Vejle! 79 51! Fredericia. 15b. Odense. 15a. Nyborg. !! Snoghøj. Korinth.

Banenumre. Frederikshavn. 87! Aalborg Thisted. Grenaa Langå. Holbæk Vejle! 79 51! Fredericia. 15b. Odense. 15a. Nyborg. !! Snoghøj. Korinth. Banenumre S-bane Hillerød Frederikshavn 82 25 Frederikssund Farum 86 Svanemøllen 87 Aalborg 84 83 81 80 Skelbæk 34 85 71 33b 32 Holstebro Langå 36 24 33a 92 55 Helsingør Skanderborg 56 10 23b 39 Grindsted

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby 1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby Til Leje Lottenborgvej 24 2800 Kgs. Lyngby Flotte klassiske kontorlokaler i grønne omgivelser Mulighed for kreativt storrumsmiljø Stort lysindfald

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere