Støj og vibrationer. - Screeningsnotat. Hastighedsopgradering af S-banen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj og vibrationer. - Screeningsnotat. Hastighedsopgradering af S-banen"

Transkript

1 Støj og vibrationer - Screeningsnotat Hastighedsopgradering af S-banen

2 Støj og vibrationer Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN: Skriv ISBN-nr. her

3 Støj og vibrationer Indhold Side 1 Indledning 4 2 Ikke-Teknisk resumé 5 3 Støj Vejledende grænseværdier for støj Væsentlighedskriterie for øget støjpåvirkning Metode og grundlag Resultat af støjundersøgelse Afværgeforanstaltninger Vurdering 1 4 Vibrationer Vejledende grænseværdier for vibrationer Væsentlighedskriterie for øget vibrationspåvirkning Metode og grundlag Resultat af vibrationsscreening Afværgeforanstaltninger Vurdering 17 Bilag 1 Hastigheder opgradering 19 Bilag 2 Vurderingskriterier vibrationer 34

4 1 Indledning Banedanmark arbejder på at gennemføre kapacitetsmæssige forbedringer/ hastighedsopgraderinger på S-banen efter etablering af det nye signalsystem. Dette screeningsnotat omhandler en vurdering af de støj- og vibrationsmæssige konsekvenser af de hastighedsopgraderinger, der vil ske på S-banen efter udrulning af det nye signalsystem. Der er i alt registreret 215 sporstrækninger (korte som lange), hvor hastigheden øges. Følgende S-banestrækninger er omfattet af screeningen: 81 København H. Høje Taastrup 82 København H. Hillerød 83 Valby Frederikssund 84 Svanemøllen Farum 85 København H. Køge 86 Hellerup Klampenborg 88 Vigerslev - Hellerup Vurderingen af de støjmæssige konsekvenser er gennemført af COWI mens vibrationsforhold er vurderet af SWECO. Konsekvensvurderingerne er afgrænset til boliger beliggende ud for sporstrækninger, der hastighedsopgraderes, og afspejler således projektets påvirkning af omgivelserne. Resultaterne/vurderingerne i denne sammenhæng er således ikke et udtryk for det samlede antal støj- eller vibrationsbelastede boliger langs S-banenettet. Yderligere detaljer om støjforhold langs S-banen herunder trafikgrundlag, forudsætninger mv er nærmere beskrevet i notatet Støjberegninger screeningsnotat, Hastighedsopgradering af S-banen, dateret , COWI. Støj og vibrationer 4 Indledning

5 2 Ikke-Teknisk resumé Der er gennemført en undersøgelse af de støj- og vibrationsmæssige konsekvenser ved hastighedsopgraderinger på 215 sporstrækninger på S- banenettet. Undersøgelsen vedrører alene konsekvenserne ved de opgraderede sporstrækninger og er således ikke et udtryk for det samlede antal støj- eller vibrationsbelastede boliger langs S-banenettet. Undersøgelserne er gennemført med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj (L den = 64 db) og vibrationer (L aw = 75 db(kb)) ved boliger samt Banedanmarks væsentlighedskriterie for opgradering af eksisterende baner. Væsentlighedskriteriet for støj er, at der skal være en forøgelse på 1 db eller mere og for vibrationer en forøgelse på 2 db eller mere i forhold til niveauet inden projektets gennemførelse. Endvidere skal niveauerne efter projektets gennemførelse være højere end de vejledende grænseværdier førend boligerne betragtes som værende belastet af projektet. De støjmæssige konsekvenser er bestemt ved beregning af støjbelastningen på boligfacaderne. Resultatet af undersøgelsen er, at 91 boliger forventes støjbelastet over grænseværdien 64 db og hvor væsentlighedskriteriet samtidigt er opfyldt. Heraf er 26 boliger allerede støjisoleret med tilskud fra Banedanmarks Støjprojekt. Boliger, der støjbelastes over den vejledende grænseværdi og hvor ændringen er større end væsentlighedskriteriet og som samtidig ikke tidligere har modtaget tilskud til støjisolering, vil få tilbud om tilskud til støjisolering. 65 boliger er kvalificeret til støjisolering med tilskud fra Banedanmark. Tilskuddets størrelse afhænger af graden af støjbelastningen. Der vurderes ikke at være boliger belastet af maksimalstøj fra en S-tog passage over den vejledende grænseværdi L pamax = 85 db. Der eksisterer ingen standardiseret metode for beregning af vibrationsudbredelse fra jernbaner. De vibrationsmæssige konsekvenser er vurderet med udgangspunkt i en tidligere vibrationsscreening på Ringbanen. Den maksimale afstand til vibrationsgrænseværdien 75 db(kb) er vurderet til 15 m ved et 4. generations S-tog med 12 km/t. På baggrund af screeningen er det fundet, at 99 boliger fordelt på 23 lokaliteter kan forvente en vibrationsforøgelse på mere end 2 db og et vibrationsniveau over den vejledende grænseværdi på 75 db(kb). Vibrationsundersøgelsen vurderes at være konservativ idet der bla. er taget udgangspunkt i strækningshastigheden og ikke den faktiske hastighed på en given lokalitet. Det vurderes derfor sandsynligt, at omfanget af berørte boliger kan være lavere end screeningsresultatet. På det foreliggende grundlag kan det ikke med sikkerhed afgøres, om boliger belastet af jernbanevibrationer kan afhjælpes ved vibrationsisolering af sporet. Dertil kræves en nærmere undersøgelse af de konkrete lokale forhold. Støj og vibrationer 5 Ikke-Teknisk resumé

6 3 Støj 3.1 Vejledende grænseværdier for støj Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for støj fra jernbaner. De fremgår af et tillæg fra juli 27 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997, "Støj og vibrationer fra jernbaner". De vejledende grænseværdier for trafikstøj er i første række beregnet på planlægningsbrug og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende jernbaner. Samtidigt lægges grænseværdierne normal også til grund for vurdering af støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende jernbaner i forbindelse med strategisk støjarbejde. De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner ved boliger er gengivet i Tabel 1. Tabel 1 Områdetype Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner. Støjgrænserne gælder for såkaldt frit felt, dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra boligens egen facade Vejledende grænseværdier for jernbanestøj Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner mv., udendørs opholdsarealer) L den = 64 db L Amax = 85 db (ved boliger) Denne støjscreening omhandler udelukkende boliger, hvorfor øvrige vejledende grænseværdier ikke fremgår. 3.2 Væsentlighedskriterie for øget støjpåvirkning Grænseværdierne for støj er vejledende og Banedanmark er ikke underlagt en generel pligt til at overholde de vejledende grænseværdier eller at nedbringe generne langs eksisterende baner. Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte vejledende grænseværdier for støj er konsekvenserne ved hastighedsopgraderingen på S-banen optalt under hensyntagen til Banedanmarks væsentlighedskriterie for eksisterende baner, der opgraderes. Banedanmarks væsentlighedskriterie er beskrevet i Policy for håndtering af elektromagnetisme, vibrationer og støj i Banedanmarks opgraderingsprojekter på eksisterende baner, Banedanmark 23. april 215, UDKAST. Banedanmarks væsentlighedskriterie for støj er, at der som følge af projektet skal være en stigning af støjbelastningen på 1 db eller mere i forhold til niveauet inden projektet. Samtidig skal støjniveauet være højere end de Støj og vibrationer 6 Støj

7 vejledende grænseværdier (L den = 64 db eller L Amax = 85 db) førend boligen betragtes som værende støjbelastet som følge af projektet. De undersøgte støjforhold inkluderer Banedanmarks væsentlighedskriterie. 3.3 Metode og grundlag I det følgende beskrives kortfattet metode og grundlag for den gennemførte støjundersøgelse. Støjundersøgelsen er baseret på egentlige beregninger på boligniveau ud fra et detaljeret grundlag svarende til, hvad der normalt udføres i VVM undersøgelser. Oversigt over projektets hastighedsændringer på de enkelte S-banestrækninger fremgår af bilag 1. Konsekvensvurderingerne er afgrænset til boliger der påvirkes som følge af hastighedsopgraderingen. Resultaterne er således ikke et udtryk for det samlede antal støjbelastede boliger langs S-banenettet. Undersøgelsen af de støjmæssige konsekvenser er udført ved brug af beregningsmetoden Nord2 og med støjbelastningen udtrykt ved årsdøgnmiddelværdien L den. Parameteren L den afspejler, at støj er mere generende i aften- og natperioden end om dagen idet støjbidraget i aftenperioden tillægges +5 db og i natperioden +1 db inden beregning af det samlede L den niveau. Det maksimale støjniveau, L Amax, for støj fra forbikørende tog er et udtryk for maksimalværdien af det A-vægtede lydtrykniveau ved en togpassage. Grænseværdien er den samme hele døgnet og er ikke afhængig af, hvor hyppigt hændelsen sker. På baggrund af testberegninger er det fundet, at øget hastighed for S-togene ikke vil forøge antallet af boliger belastet af maksimalstøj på S- togstrækninger beliggende parallelt med fjerntogstrækninger idet fjerntogene giver anledning til de højeste maksimalniveauer. Banedanmarks Støjprojekt er beskrevet i "Banedanmark Støjprojekt , Afslutningsrapport", februar 215. På strækninger med S-togstrafik alene vurderes antallet af boliger belastet af et maksimalniveau over grænseværdien at være meget begrænset. Denne vurdering baseres på Banedanmarks seneste kontrolberegning i Støjprojektet, hvor der kun blev fundet en enkelt bolig belastet af maksimalstøj fra S-banen. De støjmæssige konsekvenser ved hastighedsopgraderingen af S-banen er således baseret udelukkende på årsdøgnmiddelværdien L den. Beregningerne er gennemført vha. støjberegningsprogrammet SoundPLAN 7.3 i hvilket der er etableret en topografisk 3D-model i en korridor langs S-banen, som dækker op til ca. 5 m på begge sider af S-banen. Beregningerne er Støj og vibrationer 7 Støj

8 gennemført som punktberegninger på facaden af den enkelte bolig og højeste niveau for en given bolig er lagt til grund for boligens støjbelastning. Eksisterende støjskærme, jordvolde og lignende der påvirker støjens udbredelse indgår i beregningsmodellen ligesom der også er taget hensyn til akustiske hårde og bløde terrænoverflader. Detaljer vedrørende det anvendte trafikgrundlag, hastigheder og øvrige beregningsforudsætninger, der ligger til grund for støjundersøgelsen er nærmere beskrevet i fagnotat Støjberegninger Screeningsnotat. Hastighedsopgradering af S-banen, , COWI. 3.4 Resultat af støjundersøgelse Resultaterne af støjberegningerne er sammenfattet i Tabel 2 og Tabel 3. Det er fundet, at 91 boliger har en forøgelse af støjniveauet på mindst 1 db (væsentlighedskriteriet for støj) samtidig med at støjniveauet er højere end den vejledende grænseværdi 64 db. 26 af de 91 boliger er allerede støjisoleret med tilskud fra Banedanmarks Støjpulje, hvorved 65 boliger er kvalificeret til tilskud til støjisolering. Tabel 2 Antal boliger med et støjniveau over 64 db og en forøgelse på mindst 1 db. S-bane strækning Antal støjbelastede boliger på strækninger L den 64 db og Støjisoleret med Antal boliger for forøgelse 1 db tilskud fra BDK støjisolering København H. Enghavevej Enghavevej Valby Valby Høje Taastrup København H. Svanemøllen Svanemøllen Hellerup (Nord) Hellerup (Nord) Klampenborg Hellerup (Nord) Jægersborg St Valby Frederikssund 3 3 Svanemøllen Farum Enghavevej Ny Ellebjerg Ny Ellebjerg Ølby (Nord) Ølby (Nord) Køge St. 6 6 Ny Ellebjerg Danshøj St. Danshøj St - Hellerup (Syd) Støjbelastede boliger i alt Det skal bemærkes, at de strækningopdelingen for støjresultaterne jf. Tabel 2 er lidt forskellig fra opdelingen anvendt for vibrationer (Tabel 6) idet støjbelastningen L den inkluderer bidrag fra alle nærliggende spor og ikke kun Støj og vibrationer 8 Støj

9 den enkelte S-bane linje. Vibrationsbelastningen knytter sig derimod til det pågældende spor for en given S-bane strækning. Boliger der opfylder kriteriet for støjisolering er overvejende beliggende langs 3 S-bane strækninger hhv. Svanemøllen Hellerup, Hellerup-Jægersborg og Svanemøllen Farum. S-banenettet berører i alt 24 kommuner men de 65 boliger er begrænset til i alt 3 kommuner. Antallet af støjbelastede boliger opgjort pr kommune ses i Tabel 3. Tabel 3 Antal boliger med et støjniveau over 64 db og en forøgelse på mindst 1 db som ikke tidligere er støjisoleret med tilskud fra Banedanmark. Opgørelse pr kommune. Kommune Antal støjbelastede boliger, kvalificeret for tilskud til støjisolering Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Egedal Frederiksberg Frederikssund Furesø 11 Gentofte 52 Gladsaxe 2 Glostrup Greve Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Ishøj København Køge Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Solrød Vallensbæk I alt: 65 Støj og vibrationer 9 Støj

10 3.5 Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger for støj langs jernbaner udføres normalt enten ved etablering af støjskærme og/eller støjisolering af boliger. Banedanmark anvender et objektivt kriterie som grundlag for beslutning om etablering af støjskærme langs jernbaner. Kriteriet er baseret på støjbelastningstallet for et sammenhængende boligområde. Der er imidlertid ingen steder langs de berørte strækninger, hvor der er fundet grundlag for etablering af støjskærme. Banedanmark yder derfor tilskud til støjdæmpning til ejere af boliger, der har en udendørs støjbelastning på facaden af boligen på L den = 64 db eller mere og hvor støjen som følge af projektet samtidig øges med mindst 1 db. Graden af støjbelastning afgør tilskuddets størrelse. Tilskudsberettigede boliger er inddelt i 3 grupper med maksimale tilskudsprocenter på hhv. 5, 75 og 9 % af de samlede omkostninger til støjisolering. Der er loft over den maksimale udgift pr bolig og dermed også loft over det maksimale tilskuds størrelse jf. Tabel 4. De anførte beløb er en fremskrivning af satserne angivet i Banedanmarks informationsfolder Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering, November 21. Tabel 4 Gruppe Tilskud til støjisolering af boliger. Det angivne maksimale tilskud og udgift pr bolig er indeksreguleret. Tilskuddet repræsenterer byggereguleringsindeks 137, pr. 15.november 215. Støjbelastning Lden [db] Tilskud [%] Maksimalt udgift pr bolig [kr] inkl. moms Maksimalt tilskud pr bolig [kr] inkl. moms 1 > 74 db 9 % kr kr db 75 % kr kr db 5 % kr kr Det skal bemærkes, at der kun ydes tilskud til boliger, som ikke tidligere har modtaget tilskud til støjisolering fra Banedanmark. Boliger der tidligere har modtaget men takket nej til tilbud om støjisolering vil modtage et nyt tilbud. 3.6 Vurdering På baggrund af de gennemførte støjberegninger er der fundet 91 boliger som støjbelastes over den vejledende grænseværdi og ved hvilke støjen øges med mindst 1 db. 65 af boligerne har ikke tidligere modtaget tilskud til støjisolering fra Banedanmark og er derfor kvalificeret til tilskud. Den beregnede støjbelastning ved alle 65 boliger indplacerer boligerne i tilskudsgruppe 3, hvorved de tilbydes 5% tilskud til støjisolering. Støj og vibrationer 1 Støj

11 Støjisolering består oftest af udskiftning af vinduer til typer med bedre støjisolerende egenskaber. I særlige tilfælde kan der forekomme behov for yderligere støjisolering af lette facadeelementer; eksempelvis vægge, døre, brystningspartier og lignende. Der er ikke fundet grundlag for etablering af nye støjskærme. Støj og vibrationer 11 Støj

12 4 Vibrationer 4.1 Vejledende grænseværdier for vibrationer Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for vibrationer i det eksterne miljø. De fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1997, "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". De vejledende grænseværdier er knyttet til et indendørs niveau på gulvet i boligen, og er fastsat ud fra genevirkningen over for mennesker. Grænseværdierne er helt generelle og knytter sig ikke specielt til jernbaner. De vejledende grænseværdier for mærkbare vibrationer i boliger er gengivet i Tabel 5. Idet der også kører S-tog uden for tidsrummet kl vil det i praksis være grænseværdien 75 db, som er vurderingskriteriet for boliger uanset området, de er beliggende i. Miljøstyrelsen finder det sandsynliggjort, at der foreligger en væsentlig ulempe fra vibrationer, såfremt en konkret måleværdi overskrider grænseværdien. Tabel 5 Anvendelse Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for mærkbare vibrationer i boliger jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1997, "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" Vejledende grænseværdier for mærkbare vibrationer Boliger i boligområde (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. L aw = 75 db(kb) L aw = 8 db(kb) Denne vibrationsscreening omhandler udelukkende boliger, hvorfor grænseværdier for øvrige bygningsanvendelser ikke fremgår. 4.2 Væsentlighedskriterie for øget vibrationspåvirkning Grænseværdierne for mærkbare vibrationer er vejledende og Banedanmark er ikke underlagt en generel pligt til at overholde de vejledende grænseværdier eller at nedbringe generne langs eksisterende baner. Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte vejledende grænseværdier for vibrationer er konsekvenserne ved hastighedsopgraderingen på S-banen vurderet under hensyntagen til Banedanmarks væsentlighedskriterie for eksisterende baner, der opgraderes. Banedanmarks væsentlighedskriterie for mærkbare vibrationer er en væsentlig forøgelse på mindst 2 db i forhold til niveauet inden projektet. Samtidig skal vibrationsniveauet være højere end den vejledende grænseværdi 75dB(KB), førend boligen betragtes som Støj og vibrationer 12 Vibrationer

13 værende vibrationsbelastet. Banedanmarks væsentlighedskriterie er beskrevet i Policy for håndtering af elektromagnetisme, vibrationer og støj i Banedanmarks opgraderingsprojekter på eksisterende baner, Banedanmark 23. april 215, UDKAST. De vurderede vibrationsforhold i denne screening inkluderer Banedanmarks væsentlighedskriterie. 4.3 Metode og grundlag I det følgende beskrives kortfattet metode og grundlag for den gennemførte vibrationsundersøgelse. Til forskel fra støjundersøgelsen har vibrationsundersøgelsen mere karakter af at være en screening idet grundlag, forudsætninger og metode er baseret på et væsentligt mere løst grundlag og på baggrund af nogle mere overordnede betragtninger. Liste med hastighedsændringer på de enkelte S-banestrækninger fremgår af bilag 1. Hastighedsopgraderingens påvirkning af omgivelserne er afgrænset til boliger beliggende ud for sporstrækninger, der hastighedsopgraderes. Beregning og vurdering af vibrationsudbredelse er forbundet med stor usikkerhed. Lokale geologiske forhold, sporkonstruktion samt den enkelte bygningskonstruktion vil i høj grad påvirke resultatet. Der eksisterer ingen standardiseret metode for beregning af vibrationsudbredelse fra jernbaner. Banedanmark har dog udviklet en vibrationsmodel til brug for bla. Timemodel-projekterne, men modellen håndterer i sin nuværende form ikke S-tog. Vurdering af de vibrationsmæssige konsekvenser ved hastighedsopgraderingen af S-banen er i denne sammenhæng baseret på grundlaget anvendt ifm. vibrationsscreeningen på Ringbanen Jernbaneanlæg Ringbanen, Vibrationer og Strukturlyd, Fagnotat, Banestyrelsen Rådgivning og INGEMANSSON. I daværende projekt var udgangspunktet at afstanden fra S-banen til vibrationsgrænseværdien 75 db(kb) var 8-9 m for et 4. generations S-tog ved 8 km/t. Afstanden knyttede sig til etageejendomme og en-familieboliger med mere end én etage. For at kunne vurdere vibrationsniveauerne ved andre hastigheder og i andre afstande er der på baggrund af erfaringsværdier for persontog antaget en hastighedsafhængighed på 6 db pr fordobling/halvering af hastigheden samt en afstandsafhængighed på 4,5 db pr fordobling/halvering af afstanden mellem spor og bolig. I Bilag 2 ses dels den vurderede vibrationsforøgelse for en given hastighedsændring samt vurderet grænseværdiafstand til 75 db(kb) for en given hastighedsopgradering. Begge matricer tager højde for væsentlighedskriteriet om mindst 2 db forøgelse af vibrationsniveauet. Støj og vibrationer 13 Vibrationer

14 Generelt kan det siges, at for eksisterende hastigheder lavere end 9 km/t vurderes det, at der skal ske en forøgelse på mere end 1 km/t førend vibrationsniveauet øges med 2 db eller mere. For hastigheder over 9 km/t skal forøgelsen være større end 2 km/t førend vibrationsniveauet øges med 2 db. Den maksimale afstand til vibrationsgrænseværdien 75 db(kb) er vurderet til 15 m ved 12 km/t ved boliger med mere end 1 etage. Med udgangspunkt i de opstillede matricer jf. bilag 2 og hastighedsopgraderingerne jf. Bilag 1 er omfanget af boliger med en vibrationsforøgelse på 2 db eller mere optalt vha. et GIS grundlag tilsammen med BBR- og adressepunktsoplysninger for fastlæggelse af boligernes placering i forhold til S-banens spor. Vibrationsforhold uden for de strækninger, der hastighedsopgraderes, er ikke omfattet af screeningen. Vurderingerne er baseret på den maksimale strækningshastighed før og efter hastighedsopgraderingen og tager således ikke hensyn til eventuel standsningsmønster omkring en station, hvor den faktiske hastighed alt andet lige vil være lavere end strækningshastigheden. 4.4 Resultat af vibrationsscreening Resultaterne af vibrationsscreeningen er sammenfattet i Tabel 6 og Tabel 7. På baggrund af screeningen er det fundet, at 99 boliger kan forvente en vibrationsforøgelse på 2 db eller mere samt et vibrationsniveau over den vejledende grænseværdi på 75 db(kb) efter hastighedsopgradering. Tabel 6 Antal boliger med et vibrationsniveau over 75 db og en forøgelse på 2 db eller mere. Opgørelse pr S-bane strækning. S-banestrækning Antal boliger København - Høje Taastrup København - Hillerød 2 Valby - Frederikssund 35 Svanemøllen - Farum 2 København - Køge 8 Hellerup - Klampenborg 16 Vigerslev - Hellerup I alt: 99 Det skal bemærkes, at de strækningopdelingen for vibrationsscreeningen jf. Tabel 6 er lidt forskellig fra opdelingen anvendt for vibrationer (Tabel 2) idet vibrationsbelastningen knytter sig til en given togpassage på den enkelte S- banestrækning. Støjbelastningen er derimod et ækvivalent niveau, der inkluderer bidrag fra alle spor på en given strækning. Støj og vibrationer 14 Vibrationer

15 Boligerne er overvejende beliggende langs tre af de i alt 7 S-bane strækninger hhv. København-Hillerød, Valby-Frederikssund og Svanemøllen Farum. De 99 boliger er fordelt i 57 bygninger, hvoraf 36 er fritliggende enfamiliehuse, 13 er etageboliger og 8 er række-/kæde huse. Størstedelen af de berørte boliger er beliggende mellem 6 m og 14 m fra nærmeste S-banespor. Den gennemsnitlige afstand blandt de berørte boliger er 1 m. S-banenettet berører i alt 24 kommuner men det berørte antal boliger i vibrationsscreeningen er begrænset til i alt 8 kommuner. Antallet af vibrationsbelastede boliger opgjort pr kommune ses i Tabel 7. Tabel 7 Kommune Antal boliger med et vibrationsniveau over 75 db og en forøgelse på 2 db eller mere. Opgørelse pr kommune. Antal boliger Albertslund Allerød Ballerup 29 Brøndby Egedal Frederiksberg Frederikssund 4 Furesø Gentofte 27 Gladsaxe 17 Glostrup Greve Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Ishøj København 4 Køge 6 Lyngby-Taarbæk 11 Rudersdal 1 Rødovre Solrød Vallensbæk I alt: 99 Godt halvdelen af de 99 vibrationsberørte boliger er beliggende i Ballerup og Gentofte kommuner. De berørte boliger er fordelt på 23 lokaliteter, hvilke er markeret på Figur 1. Støj og vibrationer 15 Vibrationer

16 Figur 1 Oversigtskort, boliger belastet over 75 db(kb) og med en forøgelse på mere end 2 db efter hastighedsopgradering. 23 lokaliteter Støj og vibrationer 16 Vibrationer

17 4.5 Afværgeforanstaltninger Erfaringer med vibrationsisolering af spor i forhold til mærkbare vibrationer i boliger/bygninger er relativt begrænsede i Danmark. De to mest udbredte metoder på europæisk plan er anvendelse af enten ballastmåtter eller svellesåler. Der har i Danmark været gennemført enkelte forsøg med svellesåler på fjernbanen, men resultaterne er ikke helt entydige. På europæisk plan via UIC har der i de senere år været gennemført en række tests af forskellige svellesåler i et forsøg på at finde et billigere alternativ til ballastmåtter, der primært finder anvendelse ved nybygning af spor. Svellesåler er en billigere foranstaltning, som enten kan indbygges i sporet med det samme ved nybygning eller eftermonteres ved svelleudskiftning ifm. sporombygning. Resultaterne fra UIC viser, at svellesåler til en vis grad dæmper vibrationer, men afhængig af type, sporkonstruktion, geologi mv. ses iblandt også en forstærkning af vibrationsniveauet i et afgrænset frekvensområde. Om forstærkningen er et reelt problem afhænger blandt andet af de aktuelle boligers følsomhed over for en given vibrationspåvirkning. Med udgangspunkt i de 23 lokaliteter jf. Figur 1 vurderes det, at der i givet fald kan være behov for isolering af op mod ca. 5,5 km enkeltspor inkl. overgangszoner for udjævning af nedbøjningen i sporet. På det foreliggende grundlag kan det ikke med sikkerhed afgøres, om boliger/bygninger belastet af jernbanevibrationer kan afhjælpes ved vibrationsisolering af sporet med svellesåler. Dertil kræves en nærmere undersøgelse af de konkrete lokale forhold omkring spor og bolig. 4.6 Vurdering Under hensyntagen til Banedanmarks væsentlighedskriterie er der på det foreliggende vurderingsgrundlag registreret 99 boliger med risiko for vibrationsbelastning som følge af hastighedsopgraderingsprojektet. Boligernes gennemsnitlige afstand til nærmeste S-banespor er 1 m. Boligerne er overvejende beliggende 6-14 m fra nærmeste spor. Konsekvensområdets maksimale udstrækning for et 4. generations S-tog ved 12 km/t er vurderet til 15 m fra nærmeste S-banesporspor. Vibrationsscreeningen er baseret på et simpelt grundlag, der ikke nødvendigvis repræsenterer de faktiske lokale forhold ved banen og de enkelte boliger. Undersøgelsen vurderes at være konservativ idet der bla. er taget udgangspunkt i strækningshastigheden og ikke den faktiske hastighed på en given lokalitet. Det vurderes derfor sandsynligt, at omfanget af berørte boliger kan være lavere end screeningsresultatet. Generelt er beregning/vurdering af vibrationsforhold forbundet med stor usikkerhed. Usikkerheder på 1 db eller mere er ikke ualmindeligt. Beslutning Støj og vibrationer 17 Vibrationer

18 om eventuelle afværgeforanstaltninger anbefales baseret på baggrund af mere konkrete undersøgelser af de faktiske forhold. Afværgeforanstaltninger for vibrationer er forbundet med forholdsvis store omkostninger og det kan ikke på forhånd afgøres om der kan opnås tilstrækkelig dæmpning ved eventuel anvendelse af f.eks. svellesåler. Dertil kræves en nærmere undersøgelse af de konkrete forhold. Støj og vibrationer 18 Vibrationer

19 Bilag 1 Hastigheder opgradering Oversigten over hastighedsopgraderinger omfatter nedenstående S- banestrækninger. Antallet af delstrækninger der hastighedsopgraderes fremgår af listen: Strækning: Antal hastigheds ændringer 1. København - Høje Taastrup Høje Taastrup - København København - Hillerød Hillerød - København Valby - Frederikssund Frederikssund - Valby 2 7. Svanemøllen - Farum Farum - Svanemøllen København - Køge Køge - København Hellerup - Klampenborg Klampenborg - Klampenborg Vigerslev - Hellerup Hellerup - Vigerslev 5 Sum: 215 På de efterfølgende sider ses for hver S-banestrækning omfanget af de planlagte hastighedsopgraderinger med reference til strækningen kilometrering. Grundlaget herfor er Opdateret knastlistescenarie 1 dateret Støj og vibrationer 19 Bilag 1 Hastigheder opgradering

20 København Høje Taastrup København - Høje Taastrup TIB 81 H-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),,1 4 5,1, ,249,44 4 7,44, Dybbølsbro (,9),5 2, Carlsberg (2,57) 2,314 3, ,1 3, ,5 3, ,6 3, Valby (3,9) 3,7 4, ,4 4, ,1 4, Danshøj (5,3) 4,3 5, Hvidovre (6,3) 7. Rødovre (7,4) 8. Brøndbyøster (8,5) 9. Glostrup (11,2) 5,487 5, ,8 13, Albertslund (14,1) 13,5 15, Taastrup (17,4) 12. Høje Taastrup (19,5) 15, 16, , 16, ,8 17, ,17 17, ,255 17, ,572 17, ,6 18, ,9 19, ,1 19, ,2 19, ,3 19, ,5 19,7 STOP 1 19,7 19,8 STOP 5 Støj og vibrationer 2 Bilag 1 Hastigheder opgradering

21 Høje Taastrup København København - Høje Taastrup TIB 81 V-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),, Dybbølsbro (,9),74, ,561,8 4 7,8 1, 5 7 1, 1, ,76 1, ,256 1, Carlsberg (2,57) 1,9 2, ,5 2, ,8 3, Valby (3,9) 3,373 4, Danshøj (5,3) 6. Hvidovre (6,3) 7. Rødovre (7,4) 8. Brøndbyøster (8,5) 9. Glostrup (11,2) 1. Albertslund (14,1) 4,1 4, ,2 16, Taastrup (17,4) 16,6 18, ,9 19, Høje Taastrup (19,5) 19,32 19, ,5 19, ,7 19,8 5 5 Støj og vibrationer 21 Bilag 1 Hastigheder opgradering

22 København - Hillerød København - Hillerød TIB 82 H-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),,2 4 6,2, Vesterport (,5),47, Nørreport (1,5),5, ,592, ,742 1, 6 8 1, 1, ,7 2, Østerport (3,1) 2,6 3, ,3 3, ,444 3, Nordhavn (4,5) 3,7 5, Svanemøllen (5,8) 5,71 7, ,3 7, Hellerup (7,8) 7,6 7, ,816 7, ,938 8, Bernstoffsvej (9,3) 8,5 9, ,498 9, Gentofte (1,9) 9,7 12, Jægersborg (12,6) 12,3 12, ,8 13, Lyngby (13,9) 13,554 14, , 14, ,4 14, Sorgenfri (15,9) 13. Virum (17,7) 14,45 18, ,114 18, Holte (19,) 18,5 18, ,7 19, ,5 19, ,836 2, Birkerød (23,8) Høvelte (26,3) 2,295 28, Allerød (29,3) 28,961 29, Favrholm (34,6) 29,449 35, ,6 35, Hillerød (36,5) 35,667 36,5 6 6 Støj og vibrationer 22 Bilag 1 Hastigheder opgradering

23 Hillerød - København København - Hillerød TIB 82 V-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),,1 STOP 6,1, Vesterport (,5),4,59 5 6,59,8 5 7,8,9 5 8,9 1, 6 8 1, 1, Nørreport (1,5) 1,29 3, Østerport (3,1) 3, 3, Nordhavn (4,5) 3,479 4, 7 1 4, 4, Svanemøllen (5,8) 4,2 7, ,6 7, Hellerup (7,8) 7,613 8, ,4 8, Bernstoffsvej (9,3) 8,9 9, Gentofte (1,9) 1. Jægersborg (12,6) 9,3 13, Lyngby (13,9) 13,2 13, Sorgenfri (15,9) 13,462 14, Virum (17,7) 14,61 18, ,2 18, Holte (19,) 18,396 19, ,335 19, ,837 2, ,296 2, Birkerød (23,8) Høvelte (26,3) 2,3 28, Allerød (29,3) 28,964 29, Favrholm (34,6) 29,427 35, ,6 35, Hillerød (36,5) 35,671 36, Støj og vibrationer 23 Bilag 1 Hastigheder opgradering

24 Valby Frederikssund Valby - Frederikssund TIB 83 H-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Valby (3,9) 3,9 4, Langgade (4,8) 4,171 5, ,53 5, Peter Bangsvej (5,9) 5,2 6, Flintholm (6,8) 5. Vanløse (7,3) 6. Jyllingevej (8,2) 7. Islev (9,4) 6,3 6, ,761 7, ,3 7, Husum (1,8) 7,6 11, Herlev (12,3) 11,67 12, Skovlunde (15,) 12,8 15, Malmparken (16,) 15,7 16, ,2 17, ,6 17, ,7 17, ,8 17, Ballerup (17,9) 17,953 18, Måløv (21,) 14. Kildedal (23,1) 15. Veksø (26,2) 16. Stenløse (3,) 17. Egedal (31,5) 18. Ølstykke (34,1) 19. Vinge (37,3) 18, 18, ,155 18, ,2 18, ,514 18, ,6 4, ,1 4, Frederikssund (41,8) 4,9 41, , 41, ,2 41, ,3 41, ,418 41, ,5 41,8 Støj og vibrationer 24 Bilag 1 Hastigheder opgradering

25 Frederikssund Valby Valby - Frederikssund TIB 83 V-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Valby (3,9) 3,7 4, Langgade (4,8) 4,2 5, ,36 5, ,3 5, Peter Bangsvej (5,9) 5,6 6, Flintholm (6,8) 6,4 6, ,75 7, Vanløse (7,3) 7,83 7, Jyllingevej (8,2) 7. Islev (9,4) 8. Husum (1,8) 9. Herlev (12,3) 1. Skovlunde (15,) 11. Malmparken (16,) 7,3 7, ,5 7, ,7 8, ,1 16, ,9 17, ,6 17, ,872 18, ,186 18, ,3 18, ,4 18, Ballerup (17,9) 18,7 18, Måløv (21,) 14. Kildedal (23,1) 18,8 25, Veksø (26,2) 25,5 26, Stenløse (3,) 17. Egedal (31,5) 18. Ølstykke (34,1) 19. Vinge (37,3) 2. Frederikssund (41,8) 26,7 4, ,1 41, ,1 41, ,281 41,8 6 9 Støj og vibrationer 25 Bilag 1 Hastigheder opgradering

26 Svanemøllen - Farum Svanemøllen - Farum TIB 84 H-spor Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Svanemøllen (5,8) 5,8 6, 9 9 6, 6, ,6 6, ,7 6, Ryparken (7,1) 6,851 8, 7 8 8, 8, ,378 8, ,5 8, Emdrup (9,2) 4. Dyssegård (1,6) 5. Vangede (11,5) 8,554 11, ,5 11, Kildebakken (12,7) 11,76 13, ,61 13, Buddinge (13,8) 13,74 13, Stengården (15,6) 9. Bagsværd (16,8) 13,9 16, Skovbrynet (18,2) 16,89 19, ,2 19, Hareskov (2,2) 12. Værløse (23,2) 19,719 23, ,791 25, ,5 26, ,411 26, ,8 26, ,9 27, , 27, ,1 27, Farum (27,3) 27,2 27, Støj og vibrationer 26 Bilag 1 Hastigheder opgradering

27 Farum Svanemøllen Svanemøllen - Farum TIB 84 V-spor Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Svanemøllen (5,8) 5,8 6, ,7 7, Ryparken (7,1) 7,7 7, ,6 8, ,38 8, ,559 9, Emdrup (9,2) 4. Dyssegård (1,6) 5. Vangede (11,5) 9, 11, Kildebakken (12,7) 7. Buddinge (13,8) 11,811 14, Stengården (15,6) 9. Bagsværd (16,8) 14,84 14, ,281 16, Skovbrynet (18,2) 16,841 18, ,1 19, ,2 19, Hareskov (2,2) 12. Værløse (23,2) 19,717 23, ,781 25, ,5 26, ,2 26, Farum (27,3) Støj og vibrationer 27 Bilag 1 Hastigheder opgradering

28 København - Køge København H - Køge TIB 85 H-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),, Dybbølsbro (,9),615 1, ,1 1, ,114 1, ,4 1, ,6 2, Sydhavn (2,9) 2,4 3, ,18 3, Sjælør (3,8) 3,7 4, Ny Ellebjerg (4,4) 4,22 4, Åmarken (6,3) 7. Friheden (7,8) 8. Avedøre (9,6) 9. Brøndby Strand (11,9) 1. Vallensbæk (14,1) 11. Ishøj (16,4) 4,79 4, ,867 5, ,3 5, Hundige (18,7) 13. Greve (21,8) 14. Karlslunde (24,2) 15. Solrød Strand (29,3) 16. Jersie (3,8) 17. Ølby (36,3) 18. Køge Nord (34,1) 5,8 17, ,3 18, ,2 37, ,4 37, ,8 38, ,1 38, ,2 38, ,385 38, Køge (39,) 38,6 39, 5 6 Støj og vibrationer 28 Bilag 1 Hastigheder opgradering

29 Køge - København København H - Køge TIB 85 V-spor Nye stationer medtaget Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. København H (,),, Dybbølsbro (,9),689,8 4 7,8 1, 6 7 1, 1, (Skelbæk 1,3) 1,221 1, ,5 2, Sydhavn (2,9) 2,445 2, ,691 3, ,153 3, Sjælør (3,8) 3,5 3, Ny Ellebjerg (4,4) 6. Åmarken (6,3) 7. Friheden (7,8) 8. Avedøre (9,6) 9. Brøndby Strand (11,9) 1. Vallensbæk (14,1) 11. Ishøj (16,4) 12. Hundige (18,7) 13. Greve (21,8) 14. Karlslunde (24,2) 15. Solrød Strand (29,3) 16. Jersie (3,8) 17. Ølby (36,3) 18. Køge Nord (34,1) 3,853 4, ,226 4, ,794 5, ,1 5, ,8 37, ,9 38, ,369 38, ,5 38, Køge (39,) 38,697 39, 6 6 Støj og vibrationer 29 Bilag 1 Hastigheder opgradering

30 Hellerup Klampenborg Hellerup - Klampenborg TIB 86 H-spor Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 7,63 7, Hellerup (7,8) 7,8 7, ,959 8, ,23 8, Charlottenlund (1,3) 8,4 1, Ordrup (11,6) 1,277 11, ,7 12, ,2 12, ,644 12, ,848 12, ,9 13, ,1 13, Klampenborg (13,3) STOP - Støj og vibrationer 3 Bilag 1 Hastigheder opgradering

31 Klampenborg - Hellerup Hellerup - Klampenborg TIB 86 V-spor Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 1. Hellerup (7,8) 7,8 8, ,1 8, ,115 8, ,3 9, ,3 9, ,749 1, Charlottenlund (1,3) 3. Ordrup (11,6) 1, 12, ,4 12, ,6 12, ,638 12, Klampenborg (13,3) 12,729 13,2 5 6 Støj og vibrationer 31 Bilag 1 Hastigheder opgradering

32 Vigerslev - Hellerup Vigerslev - Hellerup TIB 88 H-spor 1. Ny Ellebjerg (2,1) 2. Vigerslev Allé (3,4) 3. Danshøj (4,1) 4. Ålholm (5,) 5. KB Hallen (5,6) 7. Flintholm (6,6) 8. Grøndal (7,8) 9. Fuglebakken (8,6) 1. Nørrebro (9,7) 11. Bispebjerg (1,3) Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 2,1 1, Ryparken (12,) 1,227 1, ,636 12, ,1 12, ,9 13, ,3 13, ,5 13, ,6 13, Hellerup (13,8) STOP Støj og vibrationer 32 Bilag 1 Hastigheder opgradering

33 Hellerup Vigerslev Vigerslev - Hellerup TIB 88 V-spor 1. Ny Ellebjerg (2,1) 2. Vigerslev Allé (3,4) 3. Danshøj (4,1) 4. Ålholm (5,) 5. KB Hallen (5,6) 7. Flintholm (6,6) 8. Grøndal (7,8) 9. Fuglebakken (8,6) 1. Nørrebro (9,7) 11. Bispebjerg (1,3) Km fra Km til TIB hastighed Ny hastighed 2,2 1, Ryparken (12,) 1,256 1, ,579 12, ,788 13, ,5 13, Hellerup (13,8) 13,7 13,8 6 1 Støj og vibrationer 33 Bilag 1 Hastigheder opgradering

34 Bilag 2 Vurderingskriterier vibrationer Vurderingskriterier for den gennemførte vibrationsscreening er sammenfattet i Tabel 8 og Tabel 9. Tabel 8 angiver vibrationsforøgelsen ved en given hastighedsændring mens Tabel 9 angiver ny grænseværdiafstand til 75 db(kb) vibrationsniveau. Tabel 8 Grundlag for vibrationsscreening. Vibrationsforøgelse i db ved en given hastighedsændring. Orange område markerer en vibrationsforøgelse større end eller lig med 2 db i forhold til de nuværende forhold Forøgelse af vibrationsniveau - [db] Eksisterende Ny strækningshastighed [km/t] Hast. [km/t] , 1,9 3,4 4,7 5,9 6,9 7,8 8,6 9,4 5 -, 1,5 2,9 4, 5, 5,9 6,8 7, , 1,3 2,5 3,5 4,4 5,2 6, , 1,1 2,2 3,1 3,9 4, , 1, 2, 2,7 3, ,,9 1,7 2, ,,8 1, ,, , Tabel 9 Grundlag for vibrationsscreening. Afstand til 75 db(kb) for en given hastighedsforøgelse. Orange område markerer afstande hvor vibrationsforøgelsen er større end eller lig med 2 db i forhold til de nuværende forhold Grænseværdiafstand til 75 db(kb) - [m] Eksisterende Ny strækningshastighed [km/t] Hast. [km/t] Grønne felter indikerer at der ikke sker en forøgelse af afstanden/niveauet. Gul markerer øget vibrationsniveau mindre end væsentlighedskriteriet (+2 db). Orange markerer øget vibrationsniveau større end eller lig med væsentlighedskriteriet. Støj og vibrationer 34 Bilag 2 Vurderingskriterier vibrationer

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER

SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER Til Banedanmark Dokumenttype Fagnotat støj Dato Oktober 2011 SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER Revision 2 Dato 2011-10-06 Udarbejdet af Kenneth Grenaa Lillelund

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog

Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog Østtælling 2007 blev gennemført den 8. november 2007 Denne rapport beskriver de overordnede resultater af Østtælling 2007 samt de metodiske forhold og overvejelser der

Læs mere

Kørsel den 24.12 (søndagsplan)

Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Sidste afg. før pausen Første afg. efter pausen Linje. Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:09 1 A Hellerup St. Hvidovre

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation Ringbanen Januar 2004 Flintholm Station - din nye skiftestation DIN NYE SKIFTESTATION Flintholm Station giver dig nye muligheder for at bruge den offentlige transport i hovedstaden. Mange veje og stier

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog

Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog Østtælling 2008 blev gennemført den 13. november 2008 Denne rapport beskriver de overordnede resultater af Østtælling 2008 samt de metodiske forhold og overvejelser der

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Støj og vibrationer Miljøredegørelse 11 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Køge.

Støj og vibrationer Miljøredegørelse 11 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Køge. Roskilde København Køge Ringsted Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Banedanmarks støjhandlingsplan

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmarks støjhandlingsplan August 2013 Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi www.banedanmark.dk Forfatter: Lisette Mortensen Mail: limo@bane.dk Telefon: 8234 0000 Telefon direkte:

Læs mere

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Banedanmarks støjhandlingsplan August 2009 Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Lisette Mortensen Mail: limo@bane.dk

Læs mere

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde S-tog til Roskilde PENDLERTRAFIK SKAL FORBEDRES Togbetjeningen mellem København og Roskilde skal forbedres bl.a. til gavn for de mange pendlere, som dagligt

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 283 Offentligt Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV ADGANG TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV VÆLG MELLEM ÅRSKORT ÉNGANGSBILLET Betaling for virksomheders adgang til genbrugsstationer Fra den 1. januar. 2012 gælder der nye regler for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Joakim Bak og Anne Pilegaard, DSB S-tog Søndag d. 23. september 2007 gennemfører S-tog det største køreplanskift siden 1989. Den nye

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen Ringbanen en ny, tværgående bybane Ringbanen EN BANE PÅ TVÆRS MED NYE FORBINDELSER Ringbanen bliver en ny, tværgående linie på det storkøbenhavnske S-banenet. Hér får passagererne mulighed for hurtigt

Læs mere

: Britt Tang Sørensen Københavns Kommune, Miljøkontrollen. : Søren Bo Hansen / Søren Damgaard Kristensen

: Britt Tang Sørensen Københavns Kommune, Miljøkontrollen. : Søren Bo Hansen / Søren Damgaard Kristensen Notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 N2.078.07 Københavns Kommune støjhandlingsplan Støjhandlingsplan

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere