Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: februar 2013 J.nr.: NMK (tidl. MKN ) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse af en jordforurening på ejendommen, matr.nr. 10, Skovstrup, Tyrstrup, beliggende Høgsgårdvej 5, 6070 Christiansfeld Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Christiansfeld Kommunes (nu Kolding Kommunes) påbud af 1. marts 2006 til Heide og Niels Vestergaard Nielsen ophæves. Kolding Kommunes påbud af samme dato til Skanol A/S stadfæstes, dog således at Skanol A/S skal opfylde påbuddet alene. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 12 måneder, jf. jordforureningslovens 87, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Advokat Lars Rafn har på vegne af Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen med brev af 29. marts 2006 påklaget Christiansfeld Kommunes undersøgelsespåbud af 1. marts Afgørelsen blev påklaget til Miljøstyrelsen, hvis opgaver pr. 1. januar 2007 overgik til Miljøklagenævnet. 2 Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet. 3 Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen har navnlig anført i klagen, at de ikke er rette påbudsadressater, herunder at de ikke har forårsaget forureningen eller har nogen andel i forureningen. Påbuddet kan efter klagernes opfattelse alene udstedes til olieleverandøren Skanol A/S. Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen har oplyst, at de aldrig har beboet ejendommen og alene udlejer denne. Olieleverancen er blevet bestilt af ejendommens lejer. Der blev i forbindelse med bestillingen af olieleverancen afgivet korrekte oplysninger, herunder orientering om påfyldning af indvendig olietank. Olieleverandøren har tidligere leveret flere gange olieprodukter til ejendommen. Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen har aldrig brugt den i sagen omhandlede olietank. Olietanken var taget ud af drift adskillige år forud for deres overtagelse af ejendommen. Olietanken var på det tidspunkt demonteret og ude af drift. Den indvendige olietank, hvortil påfyldning skulle ske, er taget i brug i Det var efter klagernes opfattelse umiddelbart synligt, at den udvendige tank ikke havde været i brug igennem en lang årrække. Codan Forsikring A/S har med fuldmagt på vegne Skanol A/S med brev af 24. marts 2006 klaget over Kolding Kommunes påbud til Skanol A/S og har overordnet gjort gældende, at Skanol A/S ikke kan betragtes som forurener i jordforureningslovens forstand. Der er navnlig henvist til, at olien ubestridt er løbet ud fra en olietank, som var opstillet på ejendommen, og som ubestridt ikke var sløjfet forskriftsmæssigt. Der er således ikke tale om et spild, som på nogen måde kan henføres til Skanol A/S' materiel. Der er heller ikke tale om, at tanken er blevet overfyldt. Sagens oplysninger Af et påbudsvarsel fra Christiansfeld Kommune til Heide og Niels Vestergaard Frandsen, der ejer ejendommen Høgsgårdvej 5, og Skanol A/S af 16. november 2005 fremgik blandt andet: Varsel af påbud til Heide Vestergaard Frandsen vedrørende olieforurening fra gammel fyringsolietank, der er taget ud af drift, men ikke korrekt afblændet. Tirsdag den 8. november 2005 kl fik vi meddelelse (mail fra Mogens Villien, Skanol, (olieleverandøren)) om, at der var sket en olieforurening ved påfyldning af en olietank, idet tanken var sprunget læk. Mogens Villien oplyste, at chaufføren Jesper Riber havde ringet 112 og at brandvæsnet var kommet frem. På daværende tidspunkt er der ingen meldinger om hvor meget der er løbet ud. Marianne Yde Nielsen fra kommunen tager straks efter anmeldelsen ud på ejendommen. Der tages diverse fotos af tanken mv. Ved tilsynet oplyser indsatsleder Orla Nielsen, at olien er påfyldt en forkert tank - en meget gammel tank, der ikke er tilsluttet noget. Den fyringsolietank, der skulle have været påfyldt, er place- 2 3 Jf. lov nr. 568 af 24. juni 2005 om ændring af lov om forurenet jord ( 2). Jf. lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love samt lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet som ændret ved lov nr af 22. december

3 ret indendørs i den anden ende af stuehuset. Det er lejeren af bygningerne (Johan Madsen), der har bestilt fyringsolien. Orla Nielsen oplyser onsdag (ser fotos), at beredskabet efter oppumpning af olien flyttede olietanken, som var opstillet på funda-blokke, fjernede bundhanen og lavede hullet i bunden af tanken noget større, således at tanken hurtigere kunne bundtømmes. Skanol har oplyst, at der er fyldt 564 l fyringsolie på tanken tirsdag den 8. november 2005 og at Beredskabet har pumpet 420 l af tanken. Resten ca. 144 l er udledt til jord. Den ene af ejerne af ejendommen, Heide Vestergaard Frandsen har gravet en stor del af forureningen væk fyldt i container, som stadig er placeret på ejendommen. Ved et tilsyn foretaget af undertegnede onsdag morgen kunne det konstateres, at der var lugt af diesel-/ fyringsolie i udgravningen. Senere på dagen oplyste Heide Vestergaard Frandsen, at der var oliefilm på det vand, der havde samlet sig i udgravningen. På den baggrund vurderer vi, at forureningen ikke er fjernet. Olietanken har ikke været korrekt sløjfet / afblændet, idet påfyldningsstudsen ikke er fjernet og tank ikke er afblændet, således at påfyldning ikke har kunnet finde sted. Olietankens tilstand var så dårlig, at det umiddelbart skulle få leverandøren til nærmere at se på og undersøge tanken inden påfyldning. Tanken var flere steder total gennemtæret, den var ikke udstyret med fløjte og ydermere var den ikke tilsluttet, hvilket også umiddelbart kunne ses. Jfr. Jordforureningslovens (lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord) 39 og 41 stk. 3 kan vi meddele påbud vedr. olieforureninger, der konstateres efter 1. marts 2000, jfr. 39, uanset hvordan forureningen er sket. Der kan meddeles påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser som omhandlet i 40, stk. 1, og om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Vi vurderer, at forureningen kan henføres til både leverandør og de to ejere og vi vurderer at leverandør er 50 % ansvarlig og hver af ejerne er 25 % ansvarlige, da ejerne er "ligestillingsejere". Med hjemmel i 40, 41, stk. 3, punkt 2 og 43 i Jordforureningslovens varsler vi hermed påbud, om at I skal fremkomme med en detaljeret undersøgelse af forureningen, hvoraf der skal kunne udarbejdes mindst et forslag til genopretning af hidtidig tilstand. Som svar herpå skrev advokat Lars Rafn på vegne af Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen følgende i brev af 17. november 2005: I relation til det varslede påbud, jfr. Jordforureningsloven, kan jeg oplyse, at jeg som udgangspunkt er enig med Dem i, at undersøgelsespåbud efter Jordforureningslovens 40 kan udstedes af kommunen, uanset hvordan forureningen er sket. - Det er imidlertid en forudsætning for udstedelse af det varslede undersøgelsespåbud, at min klient har handlet ansvarspådragende i erstatningsretlig henseende, jfr. Jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Min klient har ikke handlet ansvarspådragende. Supplerende hertil kan jeg anføre, at: 3

4 mine klienter har ikke taget den omhandlende olietank ud af drift. Dette er sket mange år forud for mine klienters erhvervelse af ejendommen, mine klienter bebor ikke ejendommen, men udlejer denne, mine klienter har ikke bestilt, endsige instrueret olieleverandøren om påfyldning af tanken. - Bestilling foretoges af ejendommens lejer og jeg bemærker i den forbindelse, at mine klienter ikke er ansvarlige for lejerens dispositioner, det var umiddelbart konstaterbart, at olietanken var demonteret og ude af drift og uegnet til påfyldning og opbevaring af olieprodukter. Der er således ikke retligt grundlag for at udstede det varslede undersøgelsespåbud overfor mine klienter. Ansvarsgrundlaget er simpelthen ikke tilstede. Rette adressat for et evt. påbud er efter min opfattelse alene olieleverandøren, der tillige må formodes at have tegnet en ansvarsforsikring, der kan træde til i tilfælde som dette. Jeg henviser til Jordforureningslovens 41, stk. 4, der afskærer kommunen fra at meddele påbud, såfremt olietanken har været ude af drift i mindst 30 år. Jeg er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, hvornår tanken er taget ud af drift, men det er evt. muligt at få oplysning om ved ejendommens tidligere ejere. Codan, der er Skanol A/S forsikringsselskab, skrev i brev af 30. november 2005 følgende som svar på det varslede påbud: Vi skal herved komme med indsigelser mod Deres varsel af påbud dateret 16. november 2005, idet vi ikke mener at Skanol er rette påbudsadressat. Skanol har modtaget en ordre på fyldning af tank på ovennævnte adresse. På ordren er alene anført "tank gavl stuehus". Der står intet om at tanken skulle stå indendørs. Ved ankomst til ejendommen der i parentes bemærket er i generelt dårlig stand spadserer chaufføren langs stuehusets ene gavl og kan umiddelbart konstatere, at der ikke her er nogen tank eller stutse til evt. indendørs tank. Han fortsætter derfor ind på gårdspladsen og finder en 1200 L olietank opstillet på fundablokke ved den modstående gavl. Tanken er rusten men forsynet med almindelig påfyldning og paddehatteformet udluftning. Chaufføren vurderede, at tanken var i brug og forsvarlig. Han spændte pistolen på og begyndte påfyldningen. Han konstaterede, at der ikke var nogen fløjtelyd. Han afbrød påfyldningen og monterede en fløjte i stedet for den defekte tankmåler, hvorefter han fortsatte påfyldningen. I løbet af påfyldningen konstaterede han en begyndende utæthed og afbrød straks påfyldningen. Da utætheden accelererede, slog han alarm. Undertegnede har den inspiceret tanken. Tanken lå på siden ved siden af skadestedet. Der er tale om en sædvanlig 1200 l firkantet, svejst tank. Der var ingen synlig tankmærkat, og tanken vurderes at være fra 1960 erne. Tanken var MEGET gennemtæret i bunden - formentlig netop svarende til de fundablokke den var opstillet på, medens top og sider alene havde lidt overfladerust. Der kunne IKKE iagttages nogen væsentlig svækkelse af hverken top eller sider. Den tank, som skulle have været påfyldt, stod indendørs i aflåst rum. Påfyldning og udluftning var placeret i rummet og således ikke synlige udefra. 4

5 Den skaderamte tank er en af dem, der jf. den nye olietankbekendtgørelse skal sløjfes senest i 2008, og den var således som udgangspunkt lovlig. Det er vores erfaring, at der findes mange tanke i Danmark, som umiddelbart ser tilsvarende ud. Tanken var ikke sløjfet forskriftsmæssigt og stod tilsyneladende netop på den anviste plads. Endelig var der meget god overensstemmelse mellem tankens udseende og resten af ejendommen. Chaufføren havde derfor ikke særlig grund til at foranstalte større og tidskrævende undersøgelser. I øvrigt ville svækkelse mod fundablokkene være stort set umulige at konstatere uden at løfte tanken ned. Chaufføren har efter vores opfattelse dels udført ordren som beskrevet dels udvist betydelig agtpågivenhed i hele forløbet. Skaden var ikke sket, hvis tanken havde været sløjfet forskriftsmæssigt, og det er det helt væsentlige. Subsidiært ville en detaljeret instruktion om tankplacering ligeledes have forhindret skaden. Hertil svarede advokat Lars Rafn i brev af 6. december 2005: Codans ovennævnte brev giver mig anledning til at bemærke, at det er muligt, at der på Skanol A/S's ordreseddel alene stod anført "tank gavl stuehus". Jeg går ud fra, at der er tale om en intern ordreseddel og hvad der står anført i disse, må stå for Skanol A/S's egen regning. Faktum er, at det var min klients lejer, der bestilte olien og at lejeren i den forbindelse oplyste, at tanken var placeret i gavlenden indenfor i stuehuset, og at placeringen var i den modsatte gavlende, end den, hvor der rent faktisk skete påfyldning på den udendørsplacerede tank. Jeg henviser i øvrigt til det i mit tidligere brev anførte, herunder bl.a., at min klient naturligvis ikke er ansvarlig for lejers evt. fejldispositioner, om end der efter de foreliggende oplysninger ikke er begået fejl fra dennes side i forbindelse med bestilling af olieleverancen. Ved breve af 1. marts 2006 henholdsvis til Heide og Niels Vestergaard Frandsen og til Skanol A/S meddelte Christiansfeld Kommune påbud om at fremkomme med en detaljeret undersøgelse af forureningen, hvoraf der skulle kunne udarbejdes mindst ét forslag til genopretning af den hidtidige tilstand eller forslag til tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Af påbuddet til Heide og Niels Vestergaard Frandsen fremgik bl.a. følgende: Vi vurderer, at forureningen skyldes uforsvarlig adfærd både fra ejernes og olieselskabets side, idet olietanken ikke er sløjfet forskriftsmæssigt og der fyldes olie på en tank, der ikke er i lovlig og forsvarlig stand samt ikke tilsluttet. Da det bl.a. er muligt at fylde olie på tanken, betragter vi tanken til at være / kunne være i anvendelse i dag, altså ikke varigt ophørt. Af påbuddet til Skanol A/S fremgik bl.a. følgende: Vi vurderer, at forureningen skyldes uforsvarlig adfærd fra både ejernes og olieselskabets side: Olietanken var ikke sløjfet forskriftsmæssigt (ejer forpligtelse) 5

6 Olieleverandøren påfylder fyringsolie i olietank, der mangler fløjt, der er synligt tæret, mangler tilslutning og ikke er umiddelbart tilgængelig. Da det bl.a. er muligt at fylde olie på tanken, betragter vi tanken til at være / kunne være i anvendelse i dag, altså ikke varigt ophørt. Af begge påbudsbreve fremgik endvidere følgende: Jfr. Jordforureningslovens (lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord) 39 og 41 stk. 3 kan vi meddele påbud vedr. olieforureninger, der konstateres efter 1. marts 2000, jfr. 39, uanset hvordan forureningen er sket. Der kan meddeles påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser som omhandlet i 40, stk. 1, og om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Vi vurderer, at forureningen kan henføres til både leverandør og de to ejere og vi vurderer, at leverandør er 50 % ansvarlig og hver af ejerne er 25 % ansvarlige, da ejerne er "ligestillingsejere". Med hjemmel i 40, 41 stk. 3 punkt 2 og 43 i Jordforureningsloven meddeler vi hermed påbud om, at I skal fremkomme med en detaljeret undersøgelse af forureningen, hvoraf der skal kunne udarbejdes mindst et forslag til genopretning af den hidtidige tilstand eller forslag til tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Nye oplysninger under nævnsbehandlingen Siden sagens indbringelse for (dengang) Miljøstyrelsen har Codan Forsikring A/S yderligere anført, at de først ved Miljøklagenævnets brev af 5. oktober 2010 blev bekendt med, at Heide og Niels Vestergaard Frandsen også havde klaget over kommunens afgørelse. Codan Forsikring A/S har derfor ikke før dette tidspunkt været bekendt med Heide og Niels Vestergaard Frandsens indsigelser i klagen. Med skrivelse af 17. december 2012 tilsendte Natur- og Miljøklagenævnet berørte parter og myndigheder et udkast til nævnets afgørelse i sagen med anmodning om bemærkninger inden for en nærmere angivet frist. Kolding Kommune oplyste med skrivelse af 24. januar 2013, at kommunen ikke havde bemærkninger til nævnets udkast til afgørelse. Nævnet modtog ikke yderligere bemærkninger fra parter og myndigheder til brug for nævnets videre behandling af sagen. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger Klagen angår spørgsmålet om, hvem et påbud kan rettes til. Påbuddet til Skanol A/S Af jordforureningslovens 40, stk. 1, jf. 39, fremgår, at kommunalbestyrelsen kan påbyde en forurener at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Af jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., fremgår, at som forurener anses den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. 6

7 Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen 4, at hvis en forurening skyldes en udledning under en virksomheds drift, kan virksomheden (driftsherren) påbydes en oprydning, hvad enten udledningen skyldes overtrædelser af vilkår, uforsvarlig adfærd hos en ansat, en dårlig installation eller et hændeligt uheld m.v. Det fremgår endvidere, at udtrykket "anlæg" også omfatter mobile anlæg, hvad enten der er tale om egentlige driftsanlæg, for eksempel transportable asfaltanlæg, spildevandsanlæg m.v. eller transportanlæg (lastbiler, tankvogne m.v.). En transportør af stoffer og produkter kan derfor mødes med et påbud, hvis en forurening sker fra en tankvogn, lastbil el.lign. under transporten eller i forbindelse med levering af stoffer, produkter eller materialer. Bestemmelsen i jordforureningslovens 41, stk. 1, nr. 1, bygger endvidere på Jordforureningsudvalgets betænkning (nr. 2/1996 fra Miljøstyrelsen), hvoraf fremgår (side 261), at det er hensigten, at et olieselskab skal kunne mødes med et påbud om undersøgelser og oprensning, hvis der i forbindelse med påfyldning af olie fra en tankbil til et tankanlæg finder en forurening sted. Højesteret har i en dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2010, side 844 ff. 5 udtalt, at det er en betingelse for en succesfuld påfyldning af en olietank, at det med ejendommens ejer er aftalt, at påfyldning kan ske på den pågældende olietank. Denne betingelse var ikke opfyldt i den konkrete sag, og Højesteret fandt derfor, at et olieselskab, der havde fyldt olie på en tank, som var taget ud af brug, skulle anses som forurener. Olieselskabet var derfor rette adressat for et påbud. Forureningen i nærværende sag er ligeledes sket under levering af olie til ejendommen. Leveringen skete fra Skanol A/S' mobile tankanlæg (en tankbil) til en olietank, som ikke var i brug, og som var placeret udendørs ved en gavl. Spørgsmålet er herefter, om Skanol A/S med rette kunne gå ud fra, at levering af fyringsolien skulle ske til den pågældende tank. Det fremgår af Christiansfeld Kommunes påbud til Skanol A/S, at fyringsolien var bestilt hos Holger Rasmussen I/S af Heide og Niels Vestergaard Frandsens lejer, Johan Madsen, med henblik på påfyldning af den olietank, der var opstillet indendørs i beboelsen. Det var Holger Rasmussen I/S, der bestilte olien ved Skanol A/S til direkte levering på adressen. Efter kommunens oplysninger var det ikke første gang, at Skanol A/S skulle levere olie til ejendommen. Kommunen har endvidere lagt til grund, at første gang Skanol A/S leverede olie til adressen, var det nødvendigt at kontakte lejeren af ejendommen, fordi han ikke boede på denne. Ifølge kommunen stammer disse oplysninger fra lejeren, Johan Madsen, og er siden bekræftet af Peter Rasmussen fra Holger Rasmussen I/S. Den omhandlede olietank var endvidere placeret ved gavlen til stuehuset på fundamentblokke. Den fremtræder på de til nævnet tilsendte farvefotos som værende af ældre dato, og opstillingen forekommer som værende til opbevaring og ikke med henblik på anvendelse. Både kommunens beredskab og repræsentanter fra Codan Forsikring A/S var efter forureningshændelsen i stand til umiddelbart at konstatere, at tanken ikke var i brug, og at der ikke var nogen tankmærkat. Det kunne efter det oplyste også umiddelbart konstateres, at tanken var gennemtæret flere steder. Codan Forsikring A/S har selv om påfyldningen oplyst, at chaufføren fra Skanol A/S vurderede, at tanken var i brug. Han spændte derfor pistolen på og begyndte påfyldningen, men konstaterede, at 4 5 Jf. bemærkningerne til 41, stk. 1, nr. 1, i forslag (L 183) af 10. februar 1999 til lov om forurenet jord. Dom af 22. december 2009 i sag nr. 249/

8 der ikke var nogen fløjtelyd. Efter det oplyste afbrød han herefter påfyldningen og monterede en fløjte i stedet for den defekte tankmåler, hvorefter han fortsatte påfyldningen. I løbet af påfyldningen konstaterede han en begyndende utæthed og afbrød straks herefter påfyldningen. Natur- og Miljøklagenævnet finder på baggrund af ovenstående oplysninger, at Skanol A/S ikke med rette har kunnet gå ud fra, at påfyldningen af olie skete til den tank, der var aftalt eller anvist af Johan Madsen. Olien er tværtimod leveret til en olietank, der ikke var i brug, og er derefter lækket direkte ud på jorden. Under disse omstændigheder må tankbilen fra Skanol A/S efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse anses for kilde til forureningen. Skanol A/S må derfor anses som forurener, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1. De af Codan Forsikring A/S anførte betragtninger om Skanol A/S' ansvar for forureningshændelsen kan herefter ikke føre til andet resultat. Christiansfeld Kommune har derfor været berettiget til at meddele påbud til Skanol A/S, jf. jordforureningslovens 40, stk. 1, jf. 41, stk. 3, nr. 1. Påbuddet til Heide og Niels Vestergaard Frandsen Natur- og Miljøklagenævnet lægger efter det oplyste til grund, at udleje af ejendommen til Johan Madsen ikke skete i erhvervsmæssigt øjemed, ligesom den i sagen omhandlede tank ikke af hverken Johan Madsen eller af Heide og Niels Vestergaard Frandsen er anvendt i erhvervsmæssigt øjemed, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1. Hvis Heide og Niels Vestergaard Frandsen skal anses som værende forurenere, må dette herefter bero på jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Af jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2, fremgår det, at som forurener anses andre (end de i nr. 1 nævnte), der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd. Af jordforureningsudvalgets betænkning nr. 2/1996, side som bestemmelsen bygger på - fremgår, at en boligejer, som undlader at sløjfe en olietank, som hovedregel vil have udvist uforsvarlig adfærd i forhold til en forurening, der finder sted fra den pågældende tank. Det fremgår endvidere af miljøbeskyttelseslovens 6 21 a, der blev indsat ved jordforureningslovens 90, nr. 2, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at tanke til opbevaring af mineralolieprodukter, der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt. Dette indebærer bl.a., at tanken skal fjernes eller afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted, jf. 22 i den dagældende olietankbekendtgørelse 7. Formålet med reglerne er at undgå, at en tank, der er taget ud af brug, påfyldes olie e.l. med forurening til følge, således som det faktisk skete i nærværende sag. Heide og Niels Vestergaard Frandsen har derfor efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse udvist en uforsvarlig adfærd ved at lade den omhandlede tank, der ikke var sløjfet, blive stående på ejendommen. Forureningen er bl.a. forårsaget af denne adfærd, hvorfor Heide og Niels Vestergaard Frandsen også må anses som forurenere i jordforureningslovens forstand, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Kommunen har vurderet, at forureningen kan henføres til både Skanol A/S og Heide og Niels Vestergaard Frandsen med 50 % til hver og har herefter med hjemmel i jordforureningslovens 40, jf. 6 7 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr. 633 af 7. juni

9 43 meddelt påbud til dem alle. Spørgsmålet er herefter, om jordforureningslovens 43 finder anvendelse. Det følger af jordforureningslovens 43, stk. 1, at hvis en forurening kan henføres til flere forurenere, kan påbud som omhandlet i 40 og 41 meddeles dem alle. Påbuddet til den enkelte forurener fastsættes under hensyn til den andel af den samlede forurening, som miljømyndigheden vurderer stammer fra den pågældende. Hvis det ikke er muligt at vurdere flere forureneres respektive andele af forureningen, skal miljømyndigheden i påbuddene lægge til grund, at ligelige andele af forureningen, herunder den forurening, der ikke med vished kan henføres til en eller flere forurenere, henføres til denne forurener. Ud fra ordlyden og forarbejderne til jordforureningslovens 43 finder Natur- og Miljøklagenævnet, at anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at en bestemt andel af en given forurening kan henføres til den enkelte forurener. Bestemmelsen kan derfor anvendes, hvis en forurening hidrører fra flere forskellige bidrag fra forskellige forurenere, herunder f.eks. hvis flere virksomheder - eller samme virksomhed med skiftende operatører - hver for sig har bidraget til en bestemt forurening. Bestemmelsen finder derimod efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse ikke anvendelse, hvis flere forurenere, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, indgår i et hændelsesforløb, der samlet set fører til en forurening. I en sådan situation kan en andel af forureningen således ikke henføres til hver forurener. I en sag som den foreliggende, hvor forureningen skyldes en række begivenheder og derfor er forårsaget af og hidrører fra flere forurenere, kan miljømyndigheden, jf. 39, udstede påbud til alle, der opfylder jordforureningslovens 41, stk. 3, i forhold til forureningen. Efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse må hensynet til en effektiv undersøgelse og oprensning af jordforureninger fra forurenerens side føre til, at et påbud i en situation som den foreliggende kan udstedes til kun én af de mulige påbudsadressater, der i givet fald må søge erstatning for sine omkostninger efter almindelige erstatningsretlige regler hos dem, der i øvrigt har medvirket til forureningen. Ved vurderingen af, hvem et påbud skal udstedes til, i en situation, hvor flere har bidraget til et hændelsesforløb, som har ført til en forurening, må det indgå, hvem der efter en samlet bedømmelse har størst ansvar for, at forureningen skete, samt hvem der forekommer at være nærmest til at bære risikoen for, at den er indtruffet. Nævnet finder således, at hensynet til en effektiv undersøgelse og oprensning tilsiger, at påbud i nærværende sag kun meddeles til Skanol A/S. Nævnet har herved lagt vægt på, at der efter nævnets opfattelse er udvist en betydelig grad af uagtsomhed af Skanol A/S' medarbejder, hvilken har bidraget i væsentlig grad til, at forureningen skete. Skanol A/S er endvidere professionel leverandør af olie og er derfor navnlig i kraft af muligheden for instruktion af sine medarbejdere, indregning af skader i virksomhedens priser samt muligheden for at tegne en erhvervsmæssig forsikring efter nævnets opfattelse nærmest til at bære risikoen for den indtrufne forureningshændelse over for miljømyndighederne. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse Christiansfeld Kommunes (nu Kolding Kommunes) påbud af 1. marts 2006 til Heide og Niels Vestergaard Nielsen ophæves. 9

10 Kolding Kommunes påbud af samme dato til Skanol A/S stadfæstes, dog således at Skanol A/S skal opfylde påbuddet alene. Natur- og Miljøklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Line Theil Elikofer Ankechef / Jens Nonboe Andersen Civilingeniør Afgørelsen er sendt pr. til: Kolding Kommune By- og udviklingsforvaltning Sagsnr.05/3631 og Advokat Lars Rafn Compass Advokatfirma J.nr og Codan Forsikring A/S Skadejura/Legal & Claims J.nr , skadenr og Region Syddanmark Jordforurening og råstoffer Embedslægeinstitutionen Syddanmark 10

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-11-00059 (tidl. MKN-110-00094) og NMK-11-00074 Ref.: RALAR/JNA/POSPE AFGØRELSE i sag om afgørelser

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke UDKAST Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. X 2009 2 Indhold INDHOLD... 3 FORORD... 5 1 INDLEDNING... 6 1.1 FORMÅL...6 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN...

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som Påbud om undersøgelse i forbindelse med konstatering af jordforurening, på ejendommen matr. nr. 1a Slangerup, Ringsted Jorder, Ejlstrupvej 140-142, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed påbud

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere