Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: februar 2013 J.nr.: NMK (tidl. MKN ) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse af en jordforurening på ejendommen, matr.nr. 10, Skovstrup, Tyrstrup, beliggende Høgsgårdvej 5, 6070 Christiansfeld Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Christiansfeld Kommunes (nu Kolding Kommunes) påbud af 1. marts 2006 til Heide og Niels Vestergaard Nielsen ophæves. Kolding Kommunes påbud af samme dato til Skanol A/S stadfæstes, dog således at Skanol A/S skal opfylde påbuddet alene. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 12 måneder, jf. jordforureningslovens 87, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Advokat Lars Rafn har på vegne af Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen med brev af 29. marts 2006 påklaget Christiansfeld Kommunes undersøgelsespåbud af 1. marts Afgørelsen blev påklaget til Miljøstyrelsen, hvis opgaver pr. 1. januar 2007 overgik til Miljøklagenævnet. 2 Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet. 3 Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen har navnlig anført i klagen, at de ikke er rette påbudsadressater, herunder at de ikke har forårsaget forureningen eller har nogen andel i forureningen. Påbuddet kan efter klagernes opfattelse alene udstedes til olieleverandøren Skanol A/S. Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen har oplyst, at de aldrig har beboet ejendommen og alene udlejer denne. Olieleverancen er blevet bestilt af ejendommens lejer. Der blev i forbindelse med bestillingen af olieleverancen afgivet korrekte oplysninger, herunder orientering om påfyldning af indvendig olietank. Olieleverandøren har tidligere leveret flere gange olieprodukter til ejendommen. Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen har aldrig brugt den i sagen omhandlede olietank. Olietanken var taget ud af drift adskillige år forud for deres overtagelse af ejendommen. Olietanken var på det tidspunkt demonteret og ude af drift. Den indvendige olietank, hvortil påfyldning skulle ske, er taget i brug i Det var efter klagernes opfattelse umiddelbart synligt, at den udvendige tank ikke havde været i brug igennem en lang årrække. Codan Forsikring A/S har med fuldmagt på vegne Skanol A/S med brev af 24. marts 2006 klaget over Kolding Kommunes påbud til Skanol A/S og har overordnet gjort gældende, at Skanol A/S ikke kan betragtes som forurener i jordforureningslovens forstand. Der er navnlig henvist til, at olien ubestridt er løbet ud fra en olietank, som var opstillet på ejendommen, og som ubestridt ikke var sløjfet forskriftsmæssigt. Der er således ikke tale om et spild, som på nogen måde kan henføres til Skanol A/S' materiel. Der er heller ikke tale om, at tanken er blevet overfyldt. Sagens oplysninger Af et påbudsvarsel fra Christiansfeld Kommune til Heide og Niels Vestergaard Frandsen, der ejer ejendommen Høgsgårdvej 5, og Skanol A/S af 16. november 2005 fremgik blandt andet: Varsel af påbud til Heide Vestergaard Frandsen vedrørende olieforurening fra gammel fyringsolietank, der er taget ud af drift, men ikke korrekt afblændet. Tirsdag den 8. november 2005 kl fik vi meddelelse (mail fra Mogens Villien, Skanol, (olieleverandøren)) om, at der var sket en olieforurening ved påfyldning af en olietank, idet tanken var sprunget læk. Mogens Villien oplyste, at chaufføren Jesper Riber havde ringet 112 og at brandvæsnet var kommet frem. På daværende tidspunkt er der ingen meldinger om hvor meget der er løbet ud. Marianne Yde Nielsen fra kommunen tager straks efter anmeldelsen ud på ejendommen. Der tages diverse fotos af tanken mv. Ved tilsynet oplyser indsatsleder Orla Nielsen, at olien er påfyldt en forkert tank - en meget gammel tank, der ikke er tilsluttet noget. Den fyringsolietank, der skulle have været påfyldt, er place- 2 3 Jf. lov nr. 568 af 24. juni 2005 om ændring af lov om forurenet jord ( 2). Jf. lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love samt lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet som ændret ved lov nr af 22. december

3 ret indendørs i den anden ende af stuehuset. Det er lejeren af bygningerne (Johan Madsen), der har bestilt fyringsolien. Orla Nielsen oplyser onsdag (ser fotos), at beredskabet efter oppumpning af olien flyttede olietanken, som var opstillet på funda-blokke, fjernede bundhanen og lavede hullet i bunden af tanken noget større, således at tanken hurtigere kunne bundtømmes. Skanol har oplyst, at der er fyldt 564 l fyringsolie på tanken tirsdag den 8. november 2005 og at Beredskabet har pumpet 420 l af tanken. Resten ca. 144 l er udledt til jord. Den ene af ejerne af ejendommen, Heide Vestergaard Frandsen har gravet en stor del af forureningen væk fyldt i container, som stadig er placeret på ejendommen. Ved et tilsyn foretaget af undertegnede onsdag morgen kunne det konstateres, at der var lugt af diesel-/ fyringsolie i udgravningen. Senere på dagen oplyste Heide Vestergaard Frandsen, at der var oliefilm på det vand, der havde samlet sig i udgravningen. På den baggrund vurderer vi, at forureningen ikke er fjernet. Olietanken har ikke været korrekt sløjfet / afblændet, idet påfyldningsstudsen ikke er fjernet og tank ikke er afblændet, således at påfyldning ikke har kunnet finde sted. Olietankens tilstand var så dårlig, at det umiddelbart skulle få leverandøren til nærmere at se på og undersøge tanken inden påfyldning. Tanken var flere steder total gennemtæret, den var ikke udstyret med fløjte og ydermere var den ikke tilsluttet, hvilket også umiddelbart kunne ses. Jfr. Jordforureningslovens (lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord) 39 og 41 stk. 3 kan vi meddele påbud vedr. olieforureninger, der konstateres efter 1. marts 2000, jfr. 39, uanset hvordan forureningen er sket. Der kan meddeles påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser som omhandlet i 40, stk. 1, og om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Vi vurderer, at forureningen kan henføres til både leverandør og de to ejere og vi vurderer at leverandør er 50 % ansvarlig og hver af ejerne er 25 % ansvarlige, da ejerne er "ligestillingsejere". Med hjemmel i 40, 41, stk. 3, punkt 2 og 43 i Jordforureningslovens varsler vi hermed påbud, om at I skal fremkomme med en detaljeret undersøgelse af forureningen, hvoraf der skal kunne udarbejdes mindst et forslag til genopretning af hidtidig tilstand. Som svar herpå skrev advokat Lars Rafn på vegne af Heide Vestergaard Frandsen og Niels Vestergaard Frandsen følgende i brev af 17. november 2005: I relation til det varslede påbud, jfr. Jordforureningsloven, kan jeg oplyse, at jeg som udgangspunkt er enig med Dem i, at undersøgelsespåbud efter Jordforureningslovens 40 kan udstedes af kommunen, uanset hvordan forureningen er sket. - Det er imidlertid en forudsætning for udstedelse af det varslede undersøgelsespåbud, at min klient har handlet ansvarspådragende i erstatningsretlig henseende, jfr. Jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Min klient har ikke handlet ansvarspådragende. Supplerende hertil kan jeg anføre, at: 3

4 mine klienter har ikke taget den omhandlende olietank ud af drift. Dette er sket mange år forud for mine klienters erhvervelse af ejendommen, mine klienter bebor ikke ejendommen, men udlejer denne, mine klienter har ikke bestilt, endsige instrueret olieleverandøren om påfyldning af tanken. - Bestilling foretoges af ejendommens lejer og jeg bemærker i den forbindelse, at mine klienter ikke er ansvarlige for lejerens dispositioner, det var umiddelbart konstaterbart, at olietanken var demonteret og ude af drift og uegnet til påfyldning og opbevaring af olieprodukter. Der er således ikke retligt grundlag for at udstede det varslede undersøgelsespåbud overfor mine klienter. Ansvarsgrundlaget er simpelthen ikke tilstede. Rette adressat for et evt. påbud er efter min opfattelse alene olieleverandøren, der tillige må formodes at have tegnet en ansvarsforsikring, der kan træde til i tilfælde som dette. Jeg henviser til Jordforureningslovens 41, stk. 4, der afskærer kommunen fra at meddele påbud, såfremt olietanken har været ude af drift i mindst 30 år. Jeg er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, hvornår tanken er taget ud af drift, men det er evt. muligt at få oplysning om ved ejendommens tidligere ejere. Codan, der er Skanol A/S forsikringsselskab, skrev i brev af 30. november 2005 følgende som svar på det varslede påbud: Vi skal herved komme med indsigelser mod Deres varsel af påbud dateret 16. november 2005, idet vi ikke mener at Skanol er rette påbudsadressat. Skanol har modtaget en ordre på fyldning af tank på ovennævnte adresse. På ordren er alene anført "tank gavl stuehus". Der står intet om at tanken skulle stå indendørs. Ved ankomst til ejendommen der i parentes bemærket er i generelt dårlig stand spadserer chaufføren langs stuehusets ene gavl og kan umiddelbart konstatere, at der ikke her er nogen tank eller stutse til evt. indendørs tank. Han fortsætter derfor ind på gårdspladsen og finder en 1200 L olietank opstillet på fundablokke ved den modstående gavl. Tanken er rusten men forsynet med almindelig påfyldning og paddehatteformet udluftning. Chaufføren vurderede, at tanken var i brug og forsvarlig. Han spændte pistolen på og begyndte påfyldningen. Han konstaterede, at der ikke var nogen fløjtelyd. Han afbrød påfyldningen og monterede en fløjte i stedet for den defekte tankmåler, hvorefter han fortsatte påfyldningen. I løbet af påfyldningen konstaterede han en begyndende utæthed og afbrød straks påfyldningen. Da utætheden accelererede, slog han alarm. Undertegnede har den inspiceret tanken. Tanken lå på siden ved siden af skadestedet. Der er tale om en sædvanlig 1200 l firkantet, svejst tank. Der var ingen synlig tankmærkat, og tanken vurderes at være fra 1960 erne. Tanken var MEGET gennemtæret i bunden - formentlig netop svarende til de fundablokke den var opstillet på, medens top og sider alene havde lidt overfladerust. Der kunne IKKE iagttages nogen væsentlig svækkelse af hverken top eller sider. Den tank, som skulle have været påfyldt, stod indendørs i aflåst rum. Påfyldning og udluftning var placeret i rummet og således ikke synlige udefra. 4

5 Den skaderamte tank er en af dem, der jf. den nye olietankbekendtgørelse skal sløjfes senest i 2008, og den var således som udgangspunkt lovlig. Det er vores erfaring, at der findes mange tanke i Danmark, som umiddelbart ser tilsvarende ud. Tanken var ikke sløjfet forskriftsmæssigt og stod tilsyneladende netop på den anviste plads. Endelig var der meget god overensstemmelse mellem tankens udseende og resten af ejendommen. Chaufføren havde derfor ikke særlig grund til at foranstalte større og tidskrævende undersøgelser. I øvrigt ville svækkelse mod fundablokkene være stort set umulige at konstatere uden at løfte tanken ned. Chaufføren har efter vores opfattelse dels udført ordren som beskrevet dels udvist betydelig agtpågivenhed i hele forløbet. Skaden var ikke sket, hvis tanken havde været sløjfet forskriftsmæssigt, og det er det helt væsentlige. Subsidiært ville en detaljeret instruktion om tankplacering ligeledes have forhindret skaden. Hertil svarede advokat Lars Rafn i brev af 6. december 2005: Codans ovennævnte brev giver mig anledning til at bemærke, at det er muligt, at der på Skanol A/S's ordreseddel alene stod anført "tank gavl stuehus". Jeg går ud fra, at der er tale om en intern ordreseddel og hvad der står anført i disse, må stå for Skanol A/S's egen regning. Faktum er, at det var min klients lejer, der bestilte olien og at lejeren i den forbindelse oplyste, at tanken var placeret i gavlenden indenfor i stuehuset, og at placeringen var i den modsatte gavlende, end den, hvor der rent faktisk skete påfyldning på den udendørsplacerede tank. Jeg henviser i øvrigt til det i mit tidligere brev anførte, herunder bl.a., at min klient naturligvis ikke er ansvarlig for lejers evt. fejldispositioner, om end der efter de foreliggende oplysninger ikke er begået fejl fra dennes side i forbindelse med bestilling af olieleverancen. Ved breve af 1. marts 2006 henholdsvis til Heide og Niels Vestergaard Frandsen og til Skanol A/S meddelte Christiansfeld Kommune påbud om at fremkomme med en detaljeret undersøgelse af forureningen, hvoraf der skulle kunne udarbejdes mindst ét forslag til genopretning af den hidtidige tilstand eller forslag til tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Af påbuddet til Heide og Niels Vestergaard Frandsen fremgik bl.a. følgende: Vi vurderer, at forureningen skyldes uforsvarlig adfærd både fra ejernes og olieselskabets side, idet olietanken ikke er sløjfet forskriftsmæssigt og der fyldes olie på en tank, der ikke er i lovlig og forsvarlig stand samt ikke tilsluttet. Da det bl.a. er muligt at fylde olie på tanken, betragter vi tanken til at være / kunne være i anvendelse i dag, altså ikke varigt ophørt. Af påbuddet til Skanol A/S fremgik bl.a. følgende: Vi vurderer, at forureningen skyldes uforsvarlig adfærd fra både ejernes og olieselskabets side: Olietanken var ikke sløjfet forskriftsmæssigt (ejer forpligtelse) 5

6 Olieleverandøren påfylder fyringsolie i olietank, der mangler fløjt, der er synligt tæret, mangler tilslutning og ikke er umiddelbart tilgængelig. Da det bl.a. er muligt at fylde olie på tanken, betragter vi tanken til at være / kunne være i anvendelse i dag, altså ikke varigt ophørt. Af begge påbudsbreve fremgik endvidere følgende: Jfr. Jordforureningslovens (lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord) 39 og 41 stk. 3 kan vi meddele påbud vedr. olieforureninger, der konstateres efter 1. marts 2000, jfr. 39, uanset hvordan forureningen er sket. Der kan meddeles påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser som omhandlet i 40, stk. 1, og om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Vi vurderer, at forureningen kan henføres til både leverandør og de to ejere og vi vurderer, at leverandør er 50 % ansvarlig og hver af ejerne er 25 % ansvarlige, da ejerne er "ligestillingsejere". Med hjemmel i 40, 41 stk. 3 punkt 2 og 43 i Jordforureningsloven meddeler vi hermed påbud om, at I skal fremkomme med en detaljeret undersøgelse af forureningen, hvoraf der skal kunne udarbejdes mindst et forslag til genopretning af den hidtidige tilstand eller forslag til tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Nye oplysninger under nævnsbehandlingen Siden sagens indbringelse for (dengang) Miljøstyrelsen har Codan Forsikring A/S yderligere anført, at de først ved Miljøklagenævnets brev af 5. oktober 2010 blev bekendt med, at Heide og Niels Vestergaard Frandsen også havde klaget over kommunens afgørelse. Codan Forsikring A/S har derfor ikke før dette tidspunkt været bekendt med Heide og Niels Vestergaard Frandsens indsigelser i klagen. Med skrivelse af 17. december 2012 tilsendte Natur- og Miljøklagenævnet berørte parter og myndigheder et udkast til nævnets afgørelse i sagen med anmodning om bemærkninger inden for en nærmere angivet frist. Kolding Kommune oplyste med skrivelse af 24. januar 2013, at kommunen ikke havde bemærkninger til nævnets udkast til afgørelse. Nævnet modtog ikke yderligere bemærkninger fra parter og myndigheder til brug for nævnets videre behandling af sagen. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger Klagen angår spørgsmålet om, hvem et påbud kan rettes til. Påbuddet til Skanol A/S Af jordforureningslovens 40, stk. 1, jf. 39, fremgår, at kommunalbestyrelsen kan påbyde en forurener at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Af jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., fremgår, at som forurener anses den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. 6

7 Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen 4, at hvis en forurening skyldes en udledning under en virksomheds drift, kan virksomheden (driftsherren) påbydes en oprydning, hvad enten udledningen skyldes overtrædelser af vilkår, uforsvarlig adfærd hos en ansat, en dårlig installation eller et hændeligt uheld m.v. Det fremgår endvidere, at udtrykket "anlæg" også omfatter mobile anlæg, hvad enten der er tale om egentlige driftsanlæg, for eksempel transportable asfaltanlæg, spildevandsanlæg m.v. eller transportanlæg (lastbiler, tankvogne m.v.). En transportør af stoffer og produkter kan derfor mødes med et påbud, hvis en forurening sker fra en tankvogn, lastbil el.lign. under transporten eller i forbindelse med levering af stoffer, produkter eller materialer. Bestemmelsen i jordforureningslovens 41, stk. 1, nr. 1, bygger endvidere på Jordforureningsudvalgets betænkning (nr. 2/1996 fra Miljøstyrelsen), hvoraf fremgår (side 261), at det er hensigten, at et olieselskab skal kunne mødes med et påbud om undersøgelser og oprensning, hvis der i forbindelse med påfyldning af olie fra en tankbil til et tankanlæg finder en forurening sted. Højesteret har i en dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2010, side 844 ff. 5 udtalt, at det er en betingelse for en succesfuld påfyldning af en olietank, at det med ejendommens ejer er aftalt, at påfyldning kan ske på den pågældende olietank. Denne betingelse var ikke opfyldt i den konkrete sag, og Højesteret fandt derfor, at et olieselskab, der havde fyldt olie på en tank, som var taget ud af brug, skulle anses som forurener. Olieselskabet var derfor rette adressat for et påbud. Forureningen i nærværende sag er ligeledes sket under levering af olie til ejendommen. Leveringen skete fra Skanol A/S' mobile tankanlæg (en tankbil) til en olietank, som ikke var i brug, og som var placeret udendørs ved en gavl. Spørgsmålet er herefter, om Skanol A/S med rette kunne gå ud fra, at levering af fyringsolien skulle ske til den pågældende tank. Det fremgår af Christiansfeld Kommunes påbud til Skanol A/S, at fyringsolien var bestilt hos Holger Rasmussen I/S af Heide og Niels Vestergaard Frandsens lejer, Johan Madsen, med henblik på påfyldning af den olietank, der var opstillet indendørs i beboelsen. Det var Holger Rasmussen I/S, der bestilte olien ved Skanol A/S til direkte levering på adressen. Efter kommunens oplysninger var det ikke første gang, at Skanol A/S skulle levere olie til ejendommen. Kommunen har endvidere lagt til grund, at første gang Skanol A/S leverede olie til adressen, var det nødvendigt at kontakte lejeren af ejendommen, fordi han ikke boede på denne. Ifølge kommunen stammer disse oplysninger fra lejeren, Johan Madsen, og er siden bekræftet af Peter Rasmussen fra Holger Rasmussen I/S. Den omhandlede olietank var endvidere placeret ved gavlen til stuehuset på fundamentblokke. Den fremtræder på de til nævnet tilsendte farvefotos som værende af ældre dato, og opstillingen forekommer som værende til opbevaring og ikke med henblik på anvendelse. Både kommunens beredskab og repræsentanter fra Codan Forsikring A/S var efter forureningshændelsen i stand til umiddelbart at konstatere, at tanken ikke var i brug, og at der ikke var nogen tankmærkat. Det kunne efter det oplyste også umiddelbart konstateres, at tanken var gennemtæret flere steder. Codan Forsikring A/S har selv om påfyldningen oplyst, at chaufføren fra Skanol A/S vurderede, at tanken var i brug. Han spændte derfor pistolen på og begyndte påfyldningen, men konstaterede, at 4 5 Jf. bemærkningerne til 41, stk. 1, nr. 1, i forslag (L 183) af 10. februar 1999 til lov om forurenet jord. Dom af 22. december 2009 i sag nr. 249/

8 der ikke var nogen fløjtelyd. Efter det oplyste afbrød han herefter påfyldningen og monterede en fløjte i stedet for den defekte tankmåler, hvorefter han fortsatte påfyldningen. I løbet af påfyldningen konstaterede han en begyndende utæthed og afbrød straks herefter påfyldningen. Natur- og Miljøklagenævnet finder på baggrund af ovenstående oplysninger, at Skanol A/S ikke med rette har kunnet gå ud fra, at påfyldningen af olie skete til den tank, der var aftalt eller anvist af Johan Madsen. Olien er tværtimod leveret til en olietank, der ikke var i brug, og er derefter lækket direkte ud på jorden. Under disse omstændigheder må tankbilen fra Skanol A/S efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse anses for kilde til forureningen. Skanol A/S må derfor anses som forurener, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1. De af Codan Forsikring A/S anførte betragtninger om Skanol A/S' ansvar for forureningshændelsen kan herefter ikke føre til andet resultat. Christiansfeld Kommune har derfor været berettiget til at meddele påbud til Skanol A/S, jf. jordforureningslovens 40, stk. 1, jf. 41, stk. 3, nr. 1. Påbuddet til Heide og Niels Vestergaard Frandsen Natur- og Miljøklagenævnet lægger efter det oplyste til grund, at udleje af ejendommen til Johan Madsen ikke skete i erhvervsmæssigt øjemed, ligesom den i sagen omhandlede tank ikke af hverken Johan Madsen eller af Heide og Niels Vestergaard Frandsen er anvendt i erhvervsmæssigt øjemed, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1. Hvis Heide og Niels Vestergaard Frandsen skal anses som værende forurenere, må dette herefter bero på jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Af jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2, fremgår det, at som forurener anses andre (end de i nr. 1 nævnte), der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd. Af jordforureningsudvalgets betænkning nr. 2/1996, side som bestemmelsen bygger på - fremgår, at en boligejer, som undlader at sløjfe en olietank, som hovedregel vil have udvist uforsvarlig adfærd i forhold til en forurening, der finder sted fra den pågældende tank. Det fremgår endvidere af miljøbeskyttelseslovens 6 21 a, der blev indsat ved jordforureningslovens 90, nr. 2, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at tanke til opbevaring af mineralolieprodukter, der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt. Dette indebærer bl.a., at tanken skal fjernes eller afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted, jf. 22 i den dagældende olietankbekendtgørelse 7. Formålet med reglerne er at undgå, at en tank, der er taget ud af brug, påfyldes olie e.l. med forurening til følge, således som det faktisk skete i nærværende sag. Heide og Niels Vestergaard Frandsen har derfor efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse udvist en uforsvarlig adfærd ved at lade den omhandlede tank, der ikke var sløjfet, blive stående på ejendommen. Forureningen er bl.a. forårsaget af denne adfærd, hvorfor Heide og Niels Vestergaard Frandsen også må anses som forurenere i jordforureningslovens forstand, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Kommunen har vurderet, at forureningen kan henføres til både Skanol A/S og Heide og Niels Vestergaard Frandsen med 50 % til hver og har herefter med hjemmel i jordforureningslovens 40, jf. 6 7 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr. 633 af 7. juni

9 43 meddelt påbud til dem alle. Spørgsmålet er herefter, om jordforureningslovens 43 finder anvendelse. Det følger af jordforureningslovens 43, stk. 1, at hvis en forurening kan henføres til flere forurenere, kan påbud som omhandlet i 40 og 41 meddeles dem alle. Påbuddet til den enkelte forurener fastsættes under hensyn til den andel af den samlede forurening, som miljømyndigheden vurderer stammer fra den pågældende. Hvis det ikke er muligt at vurdere flere forureneres respektive andele af forureningen, skal miljømyndigheden i påbuddene lægge til grund, at ligelige andele af forureningen, herunder den forurening, der ikke med vished kan henføres til en eller flere forurenere, henføres til denne forurener. Ud fra ordlyden og forarbejderne til jordforureningslovens 43 finder Natur- og Miljøklagenævnet, at anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at en bestemt andel af en given forurening kan henføres til den enkelte forurener. Bestemmelsen kan derfor anvendes, hvis en forurening hidrører fra flere forskellige bidrag fra forskellige forurenere, herunder f.eks. hvis flere virksomheder - eller samme virksomhed med skiftende operatører - hver for sig har bidraget til en bestemt forurening. Bestemmelsen finder derimod efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse ikke anvendelse, hvis flere forurenere, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, indgår i et hændelsesforløb, der samlet set fører til en forurening. I en sådan situation kan en andel af forureningen således ikke henføres til hver forurener. I en sag som den foreliggende, hvor forureningen skyldes en række begivenheder og derfor er forårsaget af og hidrører fra flere forurenere, kan miljømyndigheden, jf. 39, udstede påbud til alle, der opfylder jordforureningslovens 41, stk. 3, i forhold til forureningen. Efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse må hensynet til en effektiv undersøgelse og oprensning af jordforureninger fra forurenerens side føre til, at et påbud i en situation som den foreliggende kan udstedes til kun én af de mulige påbudsadressater, der i givet fald må søge erstatning for sine omkostninger efter almindelige erstatningsretlige regler hos dem, der i øvrigt har medvirket til forureningen. Ved vurderingen af, hvem et påbud skal udstedes til, i en situation, hvor flere har bidraget til et hændelsesforløb, som har ført til en forurening, må det indgå, hvem der efter en samlet bedømmelse har størst ansvar for, at forureningen skete, samt hvem der forekommer at være nærmest til at bære risikoen for, at den er indtruffet. Nævnet finder således, at hensynet til en effektiv undersøgelse og oprensning tilsiger, at påbud i nærværende sag kun meddeles til Skanol A/S. Nævnet har herved lagt vægt på, at der efter nævnets opfattelse er udvist en betydelig grad af uagtsomhed af Skanol A/S' medarbejder, hvilken har bidraget i væsentlig grad til, at forureningen skete. Skanol A/S er endvidere professionel leverandør af olie og er derfor navnlig i kraft af muligheden for instruktion af sine medarbejdere, indregning af skader i virksomhedens priser samt muligheden for at tegne en erhvervsmæssig forsikring efter nævnets opfattelse nærmest til at bære risikoen for den indtrufne forureningshændelse over for miljømyndighederne. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse Christiansfeld Kommunes (nu Kolding Kommunes) påbud af 1. marts 2006 til Heide og Niels Vestergaard Nielsen ophæves. 9

10 Kolding Kommunes påbud af samme dato til Skanol A/S stadfæstes, dog således at Skanol A/S skal opfylde påbuddet alene. Natur- og Miljøklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Line Theil Elikofer Ankechef / Jens Nonboe Andersen Civilingeniør Afgørelsen er sendt pr. til: Kolding Kommune By- og udviklingsforvaltning Sagsnr.05/3631 og Advokat Lars Rafn Compass Advokatfirma J.nr og Codan Forsikring A/S Skadejura/Legal & Claims J.nr , skadenr og Region Syddanmark Jordforurening og råstoffer Embedslægeinstitutionen Syddanmark 10

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger Natur & Miljø 2017 Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger 1. Indledning hvad forstås ved de udfordrende påbud - Søren Helt Jessen 2. Hovedtemaet:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 til OK a.m.b.a.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 til OK a.m.b.a. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. august 2013 J.nr.: NMK-11-00055 (tidl. MKN-110-00087) Ref.: ULSJE/POSPE/FLEKB AFGØRELSE i sagen vedrørende Assens Kommunes

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Envina 10. april 2014

Envina 10. april 2014 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København Temaer Påfyldning af defekt eller ikke-tilsluttet tank - ansvar for leverandør

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: Afgørelse

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: Afgørelse MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 20. april 2006 J.nr. 41-6 Den 20. april 2006 har Miljøklagenævnet truffet følgende Afgørelse vedrørende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001 Påbud i jordforureningssager -RHLSPH -2(,30( -2(0)(2-2+,:362à6.36(*3696)2-2+703:)23+,:362à6 1-0. &)7/=88)07)703:)2# 3:)67-+83:)6()Œ2(6-2+)6()686à(8)-/6%*8.36(*3696)2-2+703:)2

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE I FORBINDELSE MED VURDERING AF PÅBUDSMULIGHEDER I RELATION TIL

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014 AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring (sendt elektronisk til: affald@avv.dk) Att.: Thomas Thomsen (tt@avv.dk), Niels Jørgen Kræmmergård (njk@avv.dk) og Niels Larsen (nl@avv.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01398

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 17/04334-18 Side 1/5 Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr. 05.02.02-G01-24-16

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10.09.2013 J.nr.: NMK-33-01908 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om at fritage en grundejerforening

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. november 2015 J.nr.: NMK-31-01726 KlageID: 86487 Ref.: MTJ-NMKN AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere