Kerneopgaven i centrum: Vejen 3l produk3vitet, kvalitet og trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kerneopgaven i centrum: Vejen 3l produk3vitet, kvalitet og trivsel"

Transkript

1 Kerneopgaven i centrum: Vejen 3l produk3vitet, kvalitet og trivsel Social kapital i praksis v. Kim Kabat 1

2 Kim Kabat Eks. på opgaver: Medledelse i et mangfoldighedsperspek3v, Århus Produk3onsskole Social kapital, Hotel & Restaurant Skolen Social kapital, Sydsjællands & Lolland- Falsters Poli3 Trivselsforløb, Psykiatrien Region Sjælland Aalborg Handelsskole, Ny teamstruktur Supervision; Ungdomsudd., Socialpsykiatri, Ak3vering, Misbrugsrådgivning, Poli3, Myndighedsenhed, Hjemmeplejen mv. Group Rela3ons Conference at Leadership, Authority, Sustainability and Trust in Times Of Crisis, ESAN University, Lima Peru Ansæ%elser: Selvstændig, ARGO Pædagogisk konsulent, Ungdomspædagogisk Udviklings- & forskningscenter, DLH Udviklingschef & daghøjskoleleder, AOF Souschef, Ungdomshuset, Slagelse Kommune Uddannelse: Cand.psych. Københavns Universitet årig eseruddannelse i Tilstandsdifferen3eret psykoterapi Master i organisa3onspsykologi (MPO) RUC 2006 Træningsuddannelse i psykodynamisk coaching

3 Det samme? Mission Hovedopgave 3

4 De siger at afdelingen ligger i splid 4

5 Virksomhedens sociale kapital Samarbejdsevne Løsning af Kerneopgaven Kerneopgaven Retfærdighed Tillid Kerneopgaven 5

6 Hvad er kerneopgaven ikke? Den er ikke en ak3vitet, heller ikke den flertallet i organisa3onen udfører, f.eks. undervisning Den er ikke givet for al3d, den kan forandres over 3d Den er ikke det vi gør, men snarere et udtryk for meningen bag det vi gør Den er ikke individuel, men al3d et kollek3vt anliggende Den er ikke nødvendigvis i ental Den er ikke al3d let at definere 6

7 Hvad er kerneopgaven for en størrelse? Kerneopgaven er organisa3onens møde med virkeligheden Kerneopgaven definerer kriterierne for god og dårlig opgaveløsning En organisa3on har 3l enhver 3d en kerneopgave uanset om den er defineret af organisa3onen eller ej! Den formelle kerneopgave er den opgave organisa3onen er sat i verden for at løse og dermed dens eksistensbereggelse Den dynamiske kerneopgave er den opgave organisa3onen på et givent 3dspunkt skal løse for at overleve 7

8 Organisa3oner kan have flere ligeværdige kerneopgaver Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgens dobbelte kerneopgave: Kontrollere Resocialisere Rigshospitalets 3 kerneopgaver Pa3entbehandling Forskning Uddannelse Fra Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks interna7onale hospital 8

9 Kerneopgaven og styring 1. Det er ledelsens opgave sammen med medarbejderne at iden3ficere og formulere en fælles forståelse af organisa3onens kerneopgave 2. Denne forståelse giver det nødvendige helhedsperspek3v som alle ak3viteter i organisa3onen skal måles på 3. Kerneopgaven giver et fundament for prioritering af ressourceallokering 9

10 Kerneopgaven - som konkret ledestjerne En kerneopgave kan være meget generel og abstrakt formuleret Den skal omsæjes så den bliver nærværende og meningsfyldt for medarbejderne, hvis den skal bidrage 3l en posi3v social kapital 10

11 Dynamisk kerneopgave Den opgave organisa3onen må prioritere for at overleve Hvis en organisa3on ikke producerer den ønskede produk3on i den ønskede kvalitet over 3d vil dens overlevelse blive truet 11

12 Erhvervsskolernes kerneopgave KTS mission KTS udvikler, driver og fornyer erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, eseruddannelser og brobygningsak3viteter i hovedstadsområdet med et na3onalt og interna3onalt perspek3v Tradiums mission Uddannelse fra dit ståsted 3l frem3den Med faglighed og urokkelig 3ltro 3l den enkeltes poten3ale sikrer vi elevens dannelse og arbejdsmarkeds- og studieparathed i et levende og ajrak3vt erhvervsskolemiljø 12

13 Dag3lbud 1 Formålet med denne lov er at: 1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring 2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn 3l forskellige typer af 3lbud og 3lskud, så familien så vidt muligt kan 3lrejelægge familie- og arbejdsliv eser familiens behov og ønsker, 3) forebygge nega3v social arv og eksklusion 4) skabe sammenhæng og kon3nuitet mellem 3lbuddene Børnehave inviterer 3l BolleaSen 13

14 Hvordan får vi et indblik i den dynamiske kerneopgave? En organisa3ons dynamiske kerneopgave kan udledes af adfærden i de enkelte enheder samt ud fra de kriterier som deres performance reguleres ud fra Denne organisa3on agerer som om dens kerneopgave er Denne enhed agerer som om organisa3onens kerneopgave er Deje kan sammenholdes med ledelsens statements omkring kerneopgaven og den lovbefæstede formelle kerneopgave 14

15 Et eksempel på når det går galt BeskæIigelsessektoren Kerneopgaven En ak3v beskæsigelsesindsats skal hjælpe ledige i job eller uddannelse (bm.dk) Danmark bruger ca. 3 gange så meget på beskæsigelses- indsatsen end gns. i OECD- landene 20% kommer i job fik det via Jobcentret eller A- kassen 80% af sagsbehandlernes 3d på Jobcentret går med administra3on (DS) 15

16 Fortolkninger af kerneopgaven ü Det ene jobcenter løser opgaven ved at få ledige i ak3vering så hurjgt som muligt ü Det andet jobcenter fokuserer på at aklare den ledige om mulighederne i andre brancher ü Det tredje jobcenter fokuserer på den lediges sociale og psykiske problemer ü Det qerde jobcenter fokuserer på at overholde reglerne, så kommunen får maksimal refusion det vil sige få udgiser dækket af staten, hvis kommunen lever op 3l ak3veringsreglerne 16

17 Find din indre fugl! Landets jobcentre opfajer deres opgave vidt forskelligt, og medarbejdere på de enkelte jobcentre er uenige om, hvad opgaven er, og hvordan den skal løses, viser ny dansk forskning Videnskab.dk 9.okt.2012 Det system, som skal hjælpe ledige i arbejde, har slået fejl. Sådan lyder en sønderlemmende kri3k fra beskæsigelsesminister Meje Frederiksen (S) (avisen.dk ) Ugebrevet A

18 Kerneopgaven som organisatorisk fundament Kerneopgaven giver en helhedsforståelse af organisa3onens eksistensbereggelse Ø Er en forudsætning for samordnet koordina3on af ak3viteter og delsystemer i organisa3onen Ø Er en forudsætning for ledelsesarbejdet (retning, allokering og anerkendelse) 18

19 Poli3et en succeshistorie Poli%ets formål og virke 1. Poli3et skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Poli3et skal fremme deje formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Reformmål: At sikre det størst mulige fokus på kerneopgaverne. Det må således være et grundlæggende krav, at poli3ets ressourcer anvendes 3l løsning af opgaver af poli3mæssig relevans. Frem7den Poli

20 ESer poli3reformen Fokus på kerneopgaverne: Grundig gennemgang af poli3ets opgaveportefølje Organisatorisk reform 54 à 12 kredse Lokalpoli3, beredskab, eserforskning Øget selvstyre i kredsene Tilpasninger og justeringer: 114, statens nivellerings- reform mv. samt udarbejdelse af Strategi à op3mering af poli3opgaver, strategisk- og økonomisk styring 20

21 Sydsjællands & Lolland- Falsters Poli3 Social Kapital sider af samme mønt Korpsånd Består af entusias3ske følelser, overbevisninger og værdier omkring medlemskab og performance som kan manifesteres sig som et stærkt ønske om at nå et fælles mål, selv i mødet med qendtlighed (Boyt et.al. 2005) Social kapital Den udveksling af tjenester, hjælpsomhed og goodwill som opstår og bruges under 3llidsbåret samarbejde omkring kerneopgaven Korpsånd Social kapital Sammen- hængskras Kerneopgaven: Fælles helhedsforståelse SammenhængskraI (cohesion) Det der sammen- binder medlemmer af en enhed eller en organisa3on på en sådan måde, at deres vilje og engagement 3l hinanden, deres enhed og missionen opretholdes. (Na3onal Defense University) 21

22 How to find it - KERNEOPGAVEN konkrete eksempler 22

23 Århus Produk3onsskole: Ny Grundlov Kick off d.20.oktober 2010 Evaluering af det nuværende grundlag, refleksioner, foreløbige pejlemærker fremad Formålet er at vise, hvad der skal revideres, bygges videre på samt hvad der er urokkelige rammer 23

24 Grundlovsarbejdet Århus Produk3onsskole Mission Kerneopgave Vision Værdier Ønsket praksis PerspekJver på ny grundlov for aaps 24

25 Mission, vision og værdier Århus Produk3onsskole Kerneopgaven: Er formuleret i Lov om Produktionsskoler Mission: Indikerer skolens tolkning af loven/kerneopgaven og hvad skolen lægger vægt på Vision: Det ønskede billede af skolen i fremtiden. Visionen fortæller os selv og andre hvor vi vil hen. Missionen giver os mening, visionen retning Værdier: Udtrykker de handlinger og måder at være på, som vi ønsker at efterstræbe og forpligter os til at efterleve i vores arbejde på aaps 25

26 Kick off HRS- dag Gruppeopgave: Kerneopgaven, funk3oner og helhedsforståelse 1. Hvordan understøjer din funk3on kerneopgaven set ud fra en helhedsforståelse? Hvem er du auængig af for at kunne løse din opgave? 2. I hvilken udstrækning samarbejder de forskellige funk3oner omkring kerneopgaven ud fra en fælles helhedsforståelse? Biblio- tek Bog- holderi Elev- adm. Recep- Jon Kommu nika- Jon Løn mv. Kursus Undervis ning TR IT DriI Indkøb House- keeping Ledel- se Kan- Jne Vejled- ning Kerneopgave: Brancheuddannelse inden for hotel, restaurant og turisme 26

27 Skolens kerneopgave Elevadministra3onens kerneydelse Studievejledningens kerneydelse 27

28 Fra lukket afsnit 3l åbent affek3vt afsnit S4, Oringe (specialeskis) Proces: Ledelsesforarbejde Studiebesøg på Rigshospitalet Temadag Arbejdsgrupper Implementering 28

29 I en Ø Kerneopgaven skal tage afsæt i virkeligheden Ø Kerneopgaven er nøglen 3l at forstå mål og mening med organisa3onen Ø Vig3gt at lave en konkre3seringstråd fra kerneopgaven 3l de konkrete ak3viteter Ø Kerneopgaven bygger katedraler (helhedsperspek3v for alle ak3viteter) Ø En velbeskrevet kerneopgave er en forudsætning for udvikling af posi3v social kapital Ø Kerneopgaven skal kon3nuerligt 3lpasses 3l de skisende (poli3ske) forventninger hos omgivelserne Ø Kerneopgaven defineres bedst i en involverende meningsforhandlende proces! 29

30 5 Kerneopgave dimensioner - et forslag 3l opera3v præcisering ObjekJv Forhandlet subjekjv Formel Generel Dynamisk Profession In- the- mind Indtjening eller poli3sk ydelse (privat/offentlig) Lovmæssigt formål Defineret og formuleret mission, hovedopgave(r) Økonomisk og poli3sk overlevelse Fagtradi3onelle forståelser af kerneopgaven Den enkeltes meningsgivende oplevelse af organisa3onens/enhedens kerneopgave 30

31 Kerneopgaven som organisatorisk Nordstjerne En veldefineret kerneopgave: 1. Kollek3v realitetsloyal fortolkning af kerneopgaven (helhedsforståelse) 2. Basis for opera3v prioritering af ak3viteter og ressourcer samt anerkendelse 3. Gode strukturer for opgaveløsningen 4. Klare delopgaver og roller som bidrager 3l løsning af kerneopgaven (rolleforståelse & rela3onel koordinering) 31

32 32

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere