DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK"

Transkript

1 i DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK NUMMER 10 OKTOBER ÄRGANG BARBER GREENE udiægninqmaskine. håndudlægnina IIfra PHØ Veien, Ko1dng, In merva Hadersev amt), Vetle. Hzbp ;orresundbv Oddesmd, Cdenç- treberi)(ssund Her!ev PHØNIX PHØNIX PHØNIX MEXAS PHØNIX PHØNIX stålslagger bitugranit bitural 1X asfaltemulsion cutbacktj ære vejtj ære DANSK VEIMATERIALEFABRIK. FREDERIKSSUNt TLF 303 h KØBENHAVNS VEIMAFERIAIÆFABRIK TLF YRSA 0) FYENS VEJMATERIALEFABRIK ODENSE TLF VEJEN

2 crj FORHANDLERE I OVERALT A/ DANSK CEMENT CENTRAL Udrøres med vand og påføres andre byggematerialer. Fås i er lysægfe, holdbar, vandaf farvepulver på cement-basis. med hvidfekost eller sprøjte pistol. Kan bruges på puds og befonflader samt mur flader af så godt som alle flere farver, smitter ikke af, visende, let anvendelig og billig i -. MURFARVE

3 Amaliegade 15 - København Hjulsæt Lejer Spiger originale Salg Motorlokomotiver Nye bager m. v Ludvigsen Knud P. Dana 201 Side INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK VEJTIDSSKRIFT Tidsskriftets formål er at arbejde til gavn for de danske veje Fra ministerierne og at foroge interessen for vejsporgsmålets teknik og økonomi Vejenes renholdelse Oversigt over fordelingen af forskud på motorafgift Amtsvejinspektor Soren Ellert. Af amtsvejinspektor Telf Telf K. - Central 6388 AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI Kursus 228 tilladelser til overkorsler ved vejene (sluttes) Oversigt over amtsrådenes regler for meddelelse af ingeniør Axel 0. Bohn sistent Carl Frederiksen Et besøg på Esso Raffinaderiet i Hamburg. Af civil Autostradan Malmo-Lund. Af vejingenior Morten Læsseapparat for grusspredetromler. Af amtsvejas asfaltemulsion - vejtjære cutbacktjære - asfalttjære Telf Telf Kastrup Vejle Aalborg Nakskov CivVingenior. Central Gothersgade 158. København K. _.1.1.J Q -r i Maskiner Alt Entreprenorrnateriale og Udlejning. og Bolte. F I E Skinner i.. Stampemaskiner og Dieselrambukke svenske.

4 RASMUSSEN & SCHIØTZ Civilingeniører & Enfreprenører * Fabrik er er: Asfaltemulsion,,DAN BIT Pulverasfalt Asfaif beton Udfører: Enfreprenørarbejder og Vejarbejder af enhver Art KØBENHAVN V. HJØRRING Myr,,tervej 19 Sct. Knudsby C HJrrIng 876 II

5 Redaktionelle DANSK VEJTIDSSKRTFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJJNSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK REDAKTION Redaktør: Professor, civilingeniør H. H. RAVN, Øster Voldgade 10, Kobenhavn K. - Telefon PAlæ medarbejdere: Amtmand P. CHR. v. S T E M A N N og kontorchef i ministeriet for offentlige arbejder S. G A R D E E KS P E ø II I 0 N : Teknisk Forlag V. Farimagsgade 31, København V. - Telefon BYen * 9288 NUMMER 10 OKTOBER ÅRGANG Amtsvejinspektør Søren Ellert. født 4. sept død 28. sept Kort efter sin 75-årsdag døde fhv. amtsvejinspektør S. Ellert den 28. sept. efter et par måneders sygdom skiftevis på forskellige hospitaler og i sit hjem i Hellerup. Indtil sygdommen satte ind, var Ellert rask og rørig i enhver hense ende, og selv om det er 10 år siden, han trak sig tilbage, så var han stadig fuld af aktivitet og interesse for sit felt: vej bygningen. Han følte selv, at han endnu havde meget at udrette, og for os, der kendte ham, står han som den betydelige personlighed, der blev en anerkendt fore

6 Dér blev Ellert gift med Anna Neergaard, der sammen med York. Han blev polyteknisk kandidat i 1902 og rejste efter bl. a. et års ar Amtsvejinspektør Ellert var født d. 4. sept i Vallebo by ved optaget af den. telegrafbestyrerinde ved Fakse Ladeplads telegrafstation. 202 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952 på vejene i Ringkøbing amt, men det blev ved forsøgene. I Holbæk amt startede Ellert overfladebehandlingen med tjære i 1922, forbedrede hurtigt metoderne, begyndte i 1925 på toplagsfyldninger efter i 1923 han indtil 1909 arbejdede ved 3 forskellige jernbaneselskaber i New og de kollegiale opgaver, men det er, som om først hans virke som sit præg på udviklingen af Danmarks vejnet, og som til det sidste var gangsmand inden for dansk vejvæsen, en mand, der så afgjort har sat ninger til vejene, som først efter krigen er overgået i penge, dog ikke store Ringkøbing amt med bopæl i Holstebro. De 11 år, Ellcrt beklædte god tid 65 år gammel at han kunne stille sin tilværelse om. Fakse, hvor hans far var førstelærer ved Hvileholt skole og hans moder amtsvejinspektor i Holbæk amt bragte ham på den rette plads, som allerede fra 1. april 1909 i en alder af 3 1 år blev amtsvejinspektør i det tre sønner overlever ham. Han brød af og rejste til Danmark, hvor han bejde hos ingeniørfirmaet Saabye og Lerche i 1904 til Amerika, hvor han bestred fra 1. april 1920 til han 30. sept tog sin afsked i så denne stilling, var lærerige år, hvor han med iver gik op både i de lokale tillid, han skabte om sig blandt menneskene på sin barndoms ø, holdt modne tidspunkt med rigeligere pengetilgang til vejvæsenet og af den både af hans dygtighed og evne til at få sat tingene i gang, af det vist også i Ellerts liv. en ny tid med Ellert sit indtog inden for Holbæk amts vejvæsen og Ellert i spidsen for den stærke udvikling, der fandt sted i hans tid, og han var i høj grad med til at forcere den frem. veje forsynet med støvfri belægninger. De havde en jævnhed, der gav indsats, og nåede i 1930 det foreløbige mål: at have alle amtets lande og 24 at have udført de første betonbelægninger, alt med stor personlig Ellert ry kndet over. Det var en stor indsats, der medførte skatteudskriv Med aldrig svækket ildhu og optimisme og teknisk dygtighed gik I Holbæk amt kom Ellert til at øve sin manddoms gerning. Betinget Allerede i 1911 begyndte han at anvende varm centrifugeret tjære

7 sidste 1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 203 i værdi, men den gav et resultat, som efterhånden anerkendtes højt af amtets befolkning. Ellert havde bag sig et forstående amtsråd, der havde tillid til ham, og han støttede sig til dygtige medarbejdere, som han forstod at drage med sig i sine bestræbelser. Naturligvis udvikledes maskinparken stærkt i denne periode, ellers havde tempoet ikke været muligt. Så snart det første mål var nået i 1930, gik Ellert i gang med yder ligere jævnhedsforbedringer gennem anvendelsen af tæppebelægninger, og navnlig med emulsionbetonen Goudex nåede han resultater, der ikke blev overgået andre steder. Også betonveje byggede han mange af. Udpræget orden var der altid på Ellerts veje. Samarbejdet mellem sognekommunerne og amtsvejvæsenet vedrø rende vejvæsen og andre tekniske anlæg fik Ellert stærkt udbygget i sin tid, og også andre ting tog form. I det første 10-år var det kun få reguleringer af de krogede og bak kede veje, der kunne gennemføres, men det sidste 10-år af Ellerts virke i Holbæk amt blev præget af reguleringer af gamle og anlæg af nye veje med vejfondstilskud. Krigen standsede dette arbejde, der dog nåede at præge en del af vejnettet, og den standsede også bygning af Munk holmhroen, som Ellert gennem mange år havde ofret stor interesse. Det glædede ham at være med ved broens indvielse i foråret gang han besøgte sit gamle amt og blive hyldet som den drivende kraft også i dette anlæg. Fra var Ellert tillige amtsvandinspektør i Holbæk amt, og han bevarede sin interesse for afvandingsarbejder gennem medlems skab i afvandingskommissionerne for Holbæk og Sorø amter fra 1936 til sin død. E]Ierts dygtighed og initiativ bragte ham hurtigt i forgrunden blandt danske vejbyggere. I 1911 var han medstifter af Amtsvejinspektørfor eningen, fra var han medlem af foreningens bestyrelse og fra dens formand. Som bestyrelsesmedlem var han foreningens flittige sekretær, der redigerede årsberetningerne, redigerede og delvis skrev de kvartalsvis udsendte,,meddelelser fra i en periode, hvor kontakten angående arbejdsudførelsen var særlig påkrævet. Også den første udgave af,.amtsvejinspektørs Staten var han mester for, ligesom han skrev mange tidskriftartikler og holdt mange foredrag, altid optaget af det sidste nye på sit område.

8 blev han 204 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952 Mange impulser tilførte Ellert vejvæsenet gennem sin kontakt med udlandet. Han deltog bl. a. i de internationale vejkongresser i London (1913), Sevilla (1923), Washington (1930) og Haag (1938) og fore tog i 1923 sammen med professor E. Suenson for vejkomiteen en rejse i Amerika og England for at studere betonveje, hvorom de skrev en god og nyttig bog. Dette speciale medførte, at Ellert blev rådgivende for betonvejsanlæg mellem Malmö og Lund, og i det hele havde han en nær kontakt med kolleger i Norden og var fra medlem af Nordisk vejteknisk forbunds danske styrelse. Ellert var fra et virksomt medlem af den af ministeriet for offentlige arbejder oprettede vejkomité og formand for flere af dennes udvalg, han var medlem af samme ministeriums vejregeludvalg fra og medlem af bestyrelsen for Dansk ingeniørforenings ar bejdsgruppe for vejbygnirig og byplanlægning fra , de to sidste år som formand. Det ses heraf, at Ellert ikke sparede sig ej heller helt op i sit otium, hvor han yderligere var medlem af ingeniørforeningens trafik linieudvalg for Nordsjælland, skrev flere afhandlinger af vejhistorisk karakter og i det hele levede med i de gamle baner samtidig med, at han havde mere tid tilovers for sin hustru og sine børn og dyrkede gamle interesser for sport og skak var fra formand for 2. kreds i Dansk skakunion og for Holstebro skakkiub. Ellert var de store liniers mand og bidrog stærkt til at fremhæve dem i den stående debat, hvor han aldrig holdt sig tilbage. Han var derfor også af og til en omstridt mand, men han vandt gennem sit venlige og hensyntagende væsen, sin dygtighed og foretagsomhed sine kollegers og mange fleres anerkendelse og agtelse. Som chef var Ellert dertil meget inciterende og forstående. Hans medaibejdere deriblandt jeg hans venner, der er ham megen tak skyldige. Ellert var ridder af dannebrog og dannebrogsmand. Ellert levede et rigt liv med arbejde og resultater, med almenhedens respekt, med sine venners hengivenhed og med et lykkeligt hjem bag sig. De mange, der har kendt amtsvejinspektor Ellert, vil ære hans minde og bevare det med de taknemmeligste følelser. Holbæk, den 6. oktober Knud P. Danø.

9 FABRIKEN PANKAS AKTIESELSKAB ANKA AS FALTSTE N EMULSION VEJTJÆRE ASFALTPULVER IPAN- BETON Kastruphibriken: Hans Nissensvej 12 Telefon Kastrup 1228 Norclhavnsfobriken: Siubbelobgode 20, ø Telefon Ryvang 6227 Hovedkontor: HANS NISSENSVEJ - KASTRUP TELEFON KASTRUP 1228 III

10 Jævne, S t a b i I e, Sl idsfærke Asfaif- belægninger udægges med fidens mesf moderne maskine HOLBÆK TELEFON * 1213 e LLLLIJ ROS Kl L.DE TELEFON 2523 VALD. HANDBERG S StenIzuggerier & Sten brud A/S Hovedkontor: DANTES PLADS 33 KØBENHAVN V Indehaver af Hammerens og Moseløkkens Granitværker, Bornholm Bros! en Kun (sten Skterver - Stenmel etc. Telefon C Teefon C IV

11 lægskontoret i Åkarp, hvor overingeniør Robert von Bahr holdt et orien planlægning med Ca. 90 deltagere en ekskursion for at bese bygningen ter ankomst til Malmö kl. Ca. 9,30 blev deltagerne i busser kørt til an af den Ca. 10 km lange motorvej i Skåne mellem Malmö og Lund. Ef Den 17. september foretog DIF s arbejdsgrupe for vejbygning og by DK Af vej ingeniør Morten Ludvigsen. Autostradan Malmø- Lund DANSK VEJTIDSSKRIFT 205 Arbejdets omgang og organisation m. v. Motorvejens længde er som nævnt ca. 10 km. Den skal betjene den gennemgående motortrafik, der andrager Ca køretøjer pr. døgn, mentgjuteriets gæster ved en lunch på..de tre Musketörer i Åkarp. holdt orienteret om, hvad der foregik. Deltagerne var A/B Skånska Ce med en 3 m bred midterrabat og 2,5 m brede rabatter ved siderne. Der og den udføres med to 18 cm tykke 7 m brede betonkørebaner, adskilt skal således udføres ca m2 betonbelægning svarende til Ca m3 beton. Alle skæringer med sideveje skal ske ude af niveau, lobsledninger, der ofte lægges i så stor dybde som 5 6 m. Talt skal der km, ligesom der i forbindelse med anlægget skal udføres ca. 20. km af hvorfor der i forbindelse med vejanlægget udføres 15 broer. De niveaufri skæringer medfører omlægning af sideveje på en længde af Ca. 12 terende foredrag om arbejdet, hvorefter de forskellige stadier af ar bejdet besås, idet deltagerne af overingenioren fra en radiovogn blev ved motorvejens anlæg flyttes ca m3 jord. Prisen for arbejdet har fået arbejdet i hård konkurrence med bl. a. tyske firnaer. entreprenorfirmaer, nemlig AB Armerad Betong, Nya Asfalt AB, AB Skånska Cementgjuteriet og AR Vägförbättringar. Dette konsortium ialt Ca. 50 ingeniører og arbejdsiedere. gelserne være færdigt ved årsskiftet 1952/53, og denne strenge tidsfrist (ekskl. ekspropriationer) andrager godt 1 mill, sv. kr. pr. km. har nødvendiggjort en meget omfattende organisation, der muliggør, de, jordarbej de. ledningsarbejde, belægningsarbejde m. v. omfattende at de forskellige faser af arbejdet følger hurtigst muligt efter hinanden. Arbejdet udføres af et konsortium bestående af 4 af Sveriges største Arbejdet, der sattes i gang den 19. maj i år, skal i henhold til betin Under overingenioren findes således særskilte afdelinger for broarbej

12 99% af alt arbejde var akkordarbejde. 150 chauffører, 60 traktor- og gravemaskinførere samt maskinister, 190 betonstobere, jernarbejdere, forskallingstomrere og grovarbejdere. ingeniør, til at tage sig af besøgende; det her refererede besøg var dog tog sig af det. Arbejdsstyrken var som følger: i henhold til udtalelse af overingeniør v. Bahr så prominent, at han selv Som en detalje kan nævnes, at der er ansat en særlig demonstrations I m. Kapaciteten er ca. 400 m pr. skift (8 timer). med bulldozer, idet muldjorden, er oplagt langs vejens sider til senere flytteafstand er indtil m. Kapaciteten er ca. 300 m pr. skift. Tournapuils, ved hvilke den okonorniske flytteafstand er indtil 12 Muldjordsafrømningen, der omfatter ca m3, er foretaget Bulldozers, (fig. 1) ved hvilke den økonomiske flytteafstand er indtil 1300 m. Kapaciteten er ca. 300 m pr. skift. er større end 1500 rn. Kapaciteten er ca. 500 m pr. skift. Graz e maskiner og lastbiler, ved hvilke den økonomiske flytteafstand Traktortrukne gravevogne (scrapers), ved hvilke den økonomiske Fig. 1. Bulidozer i arbejde på en tilkørselsvej til motorvejen. gende maskiner: Jordarbejdet. 90% af jorden udgøres af moræeler. Til jordarbejdet er anvendt føl 206 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952

13 J cl) cl) cl) -e ci b b cl) cl) cl), L61 cl) b) cl) cj) cc) cl) b o - cli b) cl) -- cl) cl) 0-0 b cl) cl) b LL. 0 cl) II) cl) d b d cl) cl) -b cl) -b., - - -b cl) cl)> cn,0 * WI-

14 ASFALTOLIE BITUMEN - FABRIKATION OG SALG AF ASFALTPRÆPARATER TIL VEIBRUG HANS UULDMANN A/ (NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY AIS) ASFALTFABRIK :: KØBENHAVN KONTOR: PUGGAARDSGADE 6. TLF RENOLD k æ (let ræk til enhver kraffoverføring * Foilu iig * ENEFORHANDLER E1 T. GREW As Rådmnndng. 43 København N TI!. Ægir 700 VI

15 1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 207 anvendelse ved beklædning af skråninger og rabatter. Forsøg har vist, at vejhøvle er mindre efektive og dyrere ved dette arbejde. Længdeflytning i linien er, afhængig af flytteafstanden (jfr. ovenfor), foretaget med bulldozer, gravevogn eller tournapull. Fyld fra sideudgravninger er taget med gravemaskine og lastbil. Jordarbejdet for ledninger er foretaget med specielle gravemaskiner. Da jordarbejdet var på sit højeste (ca. 14 dage før besøget) var ca. 20 gravemaskiner og Ca. 20 traktorer i arbejde. Den gennemsnitlige pris for jordarbejdet i timen ligger på ca. 5 sv. kr./m 3. Fig. 2.,,Euclid transportvogn ved anven delse til komprimering af fylden i en dæm ning på motorvejen. Kornprirnering af fylden foretages med en stor.,euclid transport vogn med.4 m brede luftgummihjul (fig. 2). Hjultrvkket i fuld lastet stand er 9/ t, halv lastet 7 t. Fvlden udlægges i 40 cm tykke lag, der afjævnes med en bulldozer. Efter komprimeringen foretages afjæv ning med en vejhovl. Komprimeringskontrol udøves af Väg- och Vatten byggnadsstyrelsen. Den gennemsnitlige tæthed for den komprimerede fyld er fundet til 1,89 kg/i; i naturlig aflejring er tætheden 1,81 kg./1.

16 208 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952 Bærelag al grus. Under betonbelægningen udlægges et bærelag af grus, hvis tykkelse, afhængig af underbunden, gøres fra cm. Den samlede mængde grus udgør Ca m3. Gruset tages med gravemaskine i 3 grusgrave beliggende Ca. 18 km fra vejen, hvortil det køres med lastbil. Gruset udlægges i cm tykke lag, udjævnes med en buildozer, kompri meres med en eenvalset Pedershåb Vibrationstromle, og finreguleres med en vejhøvl med en tolerance på 0 til 3 cm. Den eenvalsede trak tortrukne Pedershåb vibrationstromle ansås for særdeles velegnet til komprimering af gruset; dens vibrationer slår igennem et 50 cm tykt komprimeret gruslag. Fig. 3. De to 1500 i Kaiserblandemaskiner ved det store blandeanlæg. Betonens fremstilling. Al beton til belægningen blev fremstillet på en central blandestation fra de to blandeanlæg, et mindre såkaldet Sawo-anlæg med i stk Kaiserblander og et større anlæg med 2 stk Kaiserblandere (fig. 3). I Sawo-anlægget vejes 4 fraktioner af tilslagsmaterialet og ce menten automatisk i hver sin vej esilo; i det større anlæg, som er frem stillet af AR Skånska cementgjuteriet, vejes materialerne manuelt til samme silo. Som nævnt anvendes 4 fraktioner tilslagsmateriale, nemlig fint sand, groft sand, fine skærver og grove skærver; maximums korn-

17 AALBORG Telef Ingeniører og Entreprenorer JERNBETON A/ WRIGHT, THOMSEN & KIER VEJBYGNING JORDARBEJDER K Ø B E N H AV N Central 4160 AARHUS Telef SPILDEVANDSRENSNING VII

18 mere skridsikkert mere slidfast mere elastisk RubifQwnin og Stobeasfalt Pulverasfalt VIII GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN V - 0EUTES Eneforhandler: Vejbaneafretter BARB[II- GH[[[ NYSTED Østre Teglgade - A/ DANSK ASFALTFABRIK PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT Tlf KØBENHAVN Tlf SV. - AARHUS ODENSE Tlf Tlf TELF. C. 1090

19 2. 2 og 28 dogns bøjningstrækstvrke, DANSK \7EJTIDSSKRIFT 209 kg/cm 28 døgns trykstvrke, 450 kg/cm 750 i betonbiandemaskiner. pumpet til siloerne, idet cementen bliver gjort,,flydende ved hjælp af størrelse er 40 mm. Cementen tilkores i los ægt og bliver fra lastbiler Betonens udlægning og komprimering m. v. kornprimeret luft. Den største kapacitet ved begge anlæg tilsammen er lerance på ± 2 mm. Mellem formene afrettes underlaget med sand, der samtidig på to steder. Der anvendes stålforrne af engelsk fabrikat, der opsættes med en to finreguleres og trorriles med en glatvalset tromle og vandes umiddelbart før betonens udlægning. blanding, således at den tåler transport med lastbil /2 time mellem et luftindhold på 4%. Ved Darextilsætningen modvirkes betonens af med en betjening på 6 mand, 450 m3 pr. skift. Betonen fremstilles med 315 kg cement pr. m3; der anvendes en til sætning af Darex på 0,01% af cementvægten, idet der herved tilstræbes fremstilling og udlægning. Også beton til broerne fremstilledes ved cementblandestationen i to De 7 m brede korebaner udstobes på een gang og udstobning foregår Ved udlægningen anvendes følgende materiel: konsistens svarende til Vehegrader. Følgende styrker opnåedes: Der arbejdedes med et vandcementtal på 0,48, og der tilstræbtes en Fig. 4. Betonudlæggeren i arbejde.

20 kører til ved siden af kørebanen. vibreringen sættes i en svag vuggende bevægelse. Vibrationerne slår gennem 25 cm beton. and Pitt, Ldt. Den tyske maskine anses for bedst; den har en særlig udformet mollefordeler, og dens vibratorbjælke kan samtidig med,,abg, ved det andet udlægningssted af engelsk fabrikat,,slother 2. Vibreringsmaskine, ved det ene udlægningssted af tysk fabrikat på tværs af kørebanen, og som fyldes fra lastbiler med bagtip, der 1. Betonudlægger (fig. 4), bestående af et kar uden bund, der føres I halvfuger. Ved alle fugér indlægges svejste dybelkonstruktioner (fig. 5). Fuger udføres for hver 17 m, hver 3. fuge er en rumfuge, de øvrige primeringen foretages på hele tykkelsen under eet. Det var forsøgt også at udlægge hele tykkelsen under eet, idet armeringen da på forhånd var forladt som mindre egnet. Vibreringsmaskinen går kun een gang over betonen; flere overgange anses for uheldigt, da der derved vibreres for sådan måde, at hvert punkt af betonoverfladen bliver bearbejdet 4 gan ge hermed. meget slam op i overfladen. Lougitudinal Finisher ne arbejder på en ophængt mellem formene i sin rigtige stilling, men denne metode var hvilke anbringes en revnearmering af færdigsvejste rundjernsnet. Kom er ingen fortykkelse langs kanterne. Betonen udlægges i to lag, mellem Betonbelægningen udføres som nævnt med en tykkelse på 18 cm; der anbragt på en bro, der kører på indfatningerne. og betonoverfladens efterpudsning foretages. et fugejern vibrerer en rende i betonen, hvori et foreløbig indlæg an 4. Å Iaskine til fremstilling af tværfuger, bestående af en bro, hvorfra glatter til fremstilling af længdefugen. Til denne maskine er fæstet en vibrerende kniv efterfulgt af en af,,zig-zag bevægelse i vejens længderetning. med, at den føres fra den ene indfatning til den anden, foretager en bringes. rettes med en i vejens længderetning orienteret bjælke, der samtidig 3. Longitudinal Finisher (fabrikat Koering), med hvilken betonen af 5. Overdækket arbejdsbro, hvorfra den endelige tildannelse af fugerne 6. 5 stk, rullende tage hver på Ca. 5 m længde. 7. Rulle med 50 m sækkelærred til afdækning af betonen. Rullen er 210 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952

21 IKA KI Asfaltemulsion * Pulverasfalt fra varmeisoleret silo * Støbeasfalt * KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI Als Frederlksholms Havnevej Kebenhavn SV Telefon Central 1383 o IX

22 Edslev PEGSON Jordstampere Stenknusere ALCO Selvsugende Pumper RECORD Taljer - Dunkrafte VOGELE Asfaltudlæggere ZETTELMEYER Motortromler Dumpers ALLAM Betonvibratorer ALVALINE Færdselsstribe.r STEMPELPUMPER Entreprenørmodel. Entreprenør- & Spormateriel MUNCH & LERCHE Sct. Knudsvej 21. København V. *Vester ASFALTEREDE STEN M AT E R Ih t. ER til Haandudlægning eller Udlægning med vore moderne Udlægningsmaskiner. CLAS V[JMATERIALEA/s - København V Kampmannsgade 2 - Fabrikker i: Nørre Sundby - Løgstør Viborg - Djeld Horsens - Give Over Jerstal - Kvistgaard Undløse - Herfølge - Tjørnernarke Maribo x Telefoner * Herning København-Valby Nykøbing F.

23 1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 211 Når betonen er færdigafbundet afdækkes den med sand, der holdes vedvarende fugtigt. Langs hele anlægget er lagt en vandledning med hane for hver 75 m. Med hvert maskinsæt kan fremstilles betonbelægning (dobbelt kørebane) til i km vej pr. uge. Der stilles følgende krav til betonbelægningens jævnhed bedømt ved en 5 m retskede: På 100 m må højst forekomme 15 ujævnheder større end 4 mm og ingen ujævnhed må overstige 8 mm. Fig. 5. Dybelkonstruktion ved rumfuge. Andre arbejder. Af hensyn til de godsejere, der har jord på begge sider af motorvejen udføres visse steder fægange med tværsnit 2 X 2 m under vejen. Under broerne på motorvejen er den frie højde 4 m; lastbiler med højere læs end svarende hertil må benytte den gamle Malmø Lund landevej, som bibeholdes. Ramper og sideveje befæstes med makadam og en asfaltbelægning. På motorvejen afbrydes betonbelægningen m fra broerne og her skal foreløbig udføres en asfaltbelægning, der senere skal udskiftes med beton. På alle ramper skal anbringes Dansk Auto Værn (DAV).

24 212 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952 Læsseapparat for grusspredetromler. Af amtsvejassistent Carl Frederiksen. DK Randers amts vejvæsen udlægger hver sæson ts cutback asfalt eller vejtjære til overfladebehandling af veje, hovedsagelig sogneveje, i amtet. Overfladebehandlingen foregår ved hjælp af tankbil, der afhenter asfalten i varm tilstand på fabriken, i,,weir efterløber, 2 grusspredetromler til afdækning med ærtesten, samt i traktorfeje maskine. Af mandskab til hjælp ved udlægningen har der tidligere foruden i formand og 1 chauffor været beskæftiget ii mand, hvoraf de 6 mand hovedsagelig var beskæftiget ved læsningen af ærtesten på grussprede tromlerne. Da det ved ustadigt vejr, hvor udlægningen standses i kortere eller længere tid af dagen, er dyrt med en så stor arbejdsstyrke, har man her ved amtsvejvæsenet længe efterlyst et læsseapparat, hvormed læs ningen af ærtestenene kunne foregå. Kravene man måtte stille til et sådant læsseapparat var følgende: Apparatet skulle selv kunne opsamle ærtestenene fra oplagspladsernes dynger, og kunne læsse i m3 på 3 minutter. Oplagspladsernes størrelse er Ca. X 20 m (landevejens rabat og grøfteareal).

25 XI Dansk Auto-Værn i kantstensudforelse på hovedvej i Roskilde. DANSK AUTO-VÆRN Svejagervej 12 øst for storebælt: Civilingeniør Jes Skovgaard-Petersen DANSK AUTO-VÆRN Telefon Silkeborg 637 Hellerup Tlf. Helrup 4152

26 maal og foretager (mod Godtgørelse af Udgifterne) samt af Jordarters Egnethed i Vejbygningen. Undersøgelser af Vejmaterialer og Vejbelægninger besvarer Forespørgsler vedrørende vejtekniske Sporgs XII Grusgrav: 3850x Roskilde Telf. 681 Grus - Singels - Bundsten m. m. LEVERING at VEJMATERIALER fra LYSHOLMGÅRDS GRUSGRAV HARRY JENSEN i - Vejen Tlf. (3 Lastvogne til 6 Tons) AL KØRSEL Indgiv venligst De Fra 1/2 51 har vi overtaget Poul Tholstrups Halmsneskærmefabrik og Sorø 352 Patent No d. I.1 I i Ii res Ordre i god Tid 238 Telefon anbefaler dette Hegn til alle saavel gamle som nye Kunder Type 3 Filial for Træhegn Havehegn Type 4 Fab:ik bruges over hele Landet af Baner, Amter og Kommuner %oro %takitfabriks %nc%kærnae 0ter Voldgade 10, Op. G. København 1(. - Telefon Palæ 4656 Dansk Vejlaboratorium

27 kunne holde langs vejsiden. benzinmotor, kører på to drejelige gummihjul, medens den øverste ende vejbanen. Da et sådant apparat ikke fandtes på markedet, har amtsvejvæsenet af transportbåndet hviler på et drejeligt leje på grusspredetromlens kant. Apparatet måtte ikke optage mere plads end at grusspredetromlen Apparatet skulle kunne betjenes af i mand, og være let at manøvrere kapacitet ikke er formindsket DANSK VEJTIDS SKRIFT 213 hjælp af grusspredetromlen, og apparatet styres af en mand, der sam tidig kan hæve eller sænke kopelevatoren efter oplagspladsens eventu elle ujævnheder. Under stilstand eller transport sænkes et tredie gummihjul, der er ophængt under transportbåndets øverste ende, ned mod len med 4 m3 ærtesten på 12 à 15 minutter. Læsseapparatet har nu selv i forbindelse med ingeniør Poul Helbo, Aarhus, ladet konstruere et og transportere. udlæggerhold været formindsket med 4 mand, ligesom udlæggerholdets arbejdet tilfredsstillende i 2 måneder, og i den tid har amtsvejvæsenets læsseapparat som vedstående fotografier udviser. Læsseapparatet, hvis kopelevator og transportbånd drives af en lille Under læsningen sker apparatets fremforing mod grusdyngen ved Læsseapparatet har kostet 5800 kr., og det kan læsse grusspredetrom

28 Navnet Ebano stammer fra jordoliedistriktet Ebano i Meksiko. op blev for 80% s vedkommende ødelagt under krigen. I dag er det genopbygget, og dets produktion er større end førkrigsproduktionen. før krigen havde betydelige leverancer af asfaltbitumen til Danmark Esso Raffinaderiet i Hamburg, det tidligere Ebano Raffinaderi, som DK A Af civilingeniør Axel 0. Bohn. Et besøg på Esso Raffinaderiet i Hamburg. zuelansk råolie og desuden råolie fra Orienten. I raffinaderiets første år isolationsmasser, gummivarer og lakker. fra Rumænien og Ungarn, medens der nu igen forarbejdes mest vene jordolie fra Venezuela. Under krigen var det tysk jordolie og jordolie råolie pr. år, men man er ved at udvide raffinaderiet, så at det får en anvendtes der i ts i hele Tyskland, og i 1950 var forbruget for Vesttyskland ts. Hovedanvendelsesområdet er til vejbygning, men der anvendes alligevel ca. 50% til andre formål: tagpapfabrikation, den kan modtage selv de største tankskibe. ved man får bankebestandig benzin, gasolie og fyringsolie. Af bitumen produktion på 1,4 millioner ts. can Oil Company). Den venezuelanske råolie underkastes en destjllatjon bestanddele fra Aramcoolien. Aramco råoljen destilleres først, og derpå underkastes de tungere bestanddele en krakning, for at forøge benzinudbyttet. Også den ved destillationen vundne tungbenzin krakkes, hvor en kapacitet på op til ts. Man agter at gøre havnen dybere, så at fremstilles af Esso-Raffinaderiet. betydningsfuld; 40% af den bitumen, der anvendes i Vesttyskland, og Lagunillas og desuden Aramco råolie (Aramco-arabian and Ameri andre raffinaderiprodukter. Bitumenfremstillingen er dog stadig meget Raffinaderiet skal forarbejde to typer venezuelansk råolie: Tja Juana var asfaltbitumen hovedproduktet, men nu fremstilles der en mængde Raffinaderiet har eget havneanlæg, hvor der kan sejle tankskibe med Raffinaderiet har i øjeblikket en kapacitet paa ts forarbejdet rindelig forarbejdede raffinaderiet meksikansk jordolie, senere blev det ved atmosfæretryk og i vakuum, og den tjener hovedsagelig til frem stilling af snioreolie og bitumen. De ved destillationen fremkomne lavtkogende bestanddele (benzin og gasolie) forenes med de lavest kogende 214 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952

29 1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 215 Til fabrikken hører et moderne laboratorium, som også skal udvides betydeligt. Jeg talte her med dr. W. Becker og dr. Schmidt, som begge har beskæftiget sig meget med adhæsionsproblemer. Fig. 1. Destillationskolonne. (Esso fot.). I Tyskland er det indirekte påbudt at sætte klæbeforbedrere til cut backasfalt. I DIN 1996 stod der, at cutbackasfaltomhyllede Iinzer normal-basaltskærver skulle bestå den simple vandlagringsprove U 38. Dette kunne cutbackasfalterne kun, hvis de var tilsat klæbeforbedrere. Esso brugte en 0,75% tilsætning (0,50% var egentlig nok til at klare U 38 s krav) af Haftmittel F 4 fra Goldschmidt, Essen. Klæbeforbedrer tilsætningen forøgede prisen på cutbacksfalt med ca. 7%. Man havde sammenlignet adskillige klæbeforbedrere, men F 4 havde været bedst. 0,75% var nok til at gøre cutbackasfalten så god, at den kunne omhylle

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Sallingsundbroen Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at sikre Sallingsundbroen mod skibsstød. Hvad er skibsstød og skibsstødssikring? Vi kalder

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere