DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK"

Transkript

1 i DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK NUMMER 10 OKTOBER ÄRGANG BARBER GREENE udiægninqmaskine. håndudlægnina IIfra PHØ Veien, Ko1dng, In merva Hadersev amt), Vetle. Hzbp ;orresundbv Oddesmd, Cdenç- treberi)(ssund Her!ev PHØNIX PHØNIX PHØNIX MEXAS PHØNIX PHØNIX stålslagger bitugranit bitural 1X asfaltemulsion cutbacktj ære vejtj ære DANSK VEIMATERIALEFABRIK. FREDERIKSSUNt TLF 303 h KØBENHAVNS VEIMAFERIAIÆFABRIK TLF YRSA 0) FYENS VEJMATERIALEFABRIK ODENSE TLF VEJEN

2 crj FORHANDLERE I OVERALT A/ DANSK CEMENT CENTRAL Udrøres med vand og påføres andre byggematerialer. Fås i er lysægfe, holdbar, vandaf farvepulver på cement-basis. med hvidfekost eller sprøjte pistol. Kan bruges på puds og befonflader samt mur flader af så godt som alle flere farver, smitter ikke af, visende, let anvendelig og billig i -. MURFARVE

3 Amaliegade 15 - København Hjulsæt Lejer Spiger originale Salg Motorlokomotiver Nye bager m. v Ludvigsen Knud P. Dana 201 Side INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK VEJTIDSSKRIFT Tidsskriftets formål er at arbejde til gavn for de danske veje Fra ministerierne og at foroge interessen for vejsporgsmålets teknik og økonomi Vejenes renholdelse Oversigt over fordelingen af forskud på motorafgift Amtsvejinspektor Soren Ellert. Af amtsvejinspektor Telf Telf K. - Central 6388 AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI Kursus 228 tilladelser til overkorsler ved vejene (sluttes) Oversigt over amtsrådenes regler for meddelelse af ingeniør Axel 0. Bohn sistent Carl Frederiksen Et besøg på Esso Raffinaderiet i Hamburg. Af civil Autostradan Malmo-Lund. Af vejingenior Morten Læsseapparat for grusspredetromler. Af amtsvejas asfaltemulsion - vejtjære cutbacktjære - asfalttjære Telf Telf Kastrup Vejle Aalborg Nakskov CivVingenior. Central Gothersgade 158. København K. _.1.1.J Q -r i Maskiner Alt Entreprenorrnateriale og Udlejning. og Bolte. F I E Skinner i.. Stampemaskiner og Dieselrambukke svenske.

4 RASMUSSEN & SCHIØTZ Civilingeniører & Enfreprenører * Fabrik er er: Asfaltemulsion,,DAN BIT Pulverasfalt Asfaif beton Udfører: Enfreprenørarbejder og Vejarbejder af enhver Art KØBENHAVN V. HJØRRING Myr,,tervej 19 Sct. Knudsby C HJrrIng 876 II

5 Redaktionelle DANSK VEJTIDSSKRTFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJJNSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK REDAKTION Redaktør: Professor, civilingeniør H. H. RAVN, Øster Voldgade 10, Kobenhavn K. - Telefon PAlæ medarbejdere: Amtmand P. CHR. v. S T E M A N N og kontorchef i ministeriet for offentlige arbejder S. G A R D E E KS P E ø II I 0 N : Teknisk Forlag V. Farimagsgade 31, København V. - Telefon BYen * 9288 NUMMER 10 OKTOBER ÅRGANG Amtsvejinspektør Søren Ellert. født 4. sept død 28. sept Kort efter sin 75-årsdag døde fhv. amtsvejinspektør S. Ellert den 28. sept. efter et par måneders sygdom skiftevis på forskellige hospitaler og i sit hjem i Hellerup. Indtil sygdommen satte ind, var Ellert rask og rørig i enhver hense ende, og selv om det er 10 år siden, han trak sig tilbage, så var han stadig fuld af aktivitet og interesse for sit felt: vej bygningen. Han følte selv, at han endnu havde meget at udrette, og for os, der kendte ham, står han som den betydelige personlighed, der blev en anerkendt fore

6 Dér blev Ellert gift med Anna Neergaard, der sammen med York. Han blev polyteknisk kandidat i 1902 og rejste efter bl. a. et års ar Amtsvejinspektør Ellert var født d. 4. sept i Vallebo by ved optaget af den. telegrafbestyrerinde ved Fakse Ladeplads telegrafstation. 202 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952 på vejene i Ringkøbing amt, men det blev ved forsøgene. I Holbæk amt startede Ellert overfladebehandlingen med tjære i 1922, forbedrede hurtigt metoderne, begyndte i 1925 på toplagsfyldninger efter i 1923 han indtil 1909 arbejdede ved 3 forskellige jernbaneselskaber i New og de kollegiale opgaver, men det er, som om først hans virke som sit præg på udviklingen af Danmarks vejnet, og som til det sidste var gangsmand inden for dansk vejvæsen, en mand, der så afgjort har sat ninger til vejene, som først efter krigen er overgået i penge, dog ikke store Ringkøbing amt med bopæl i Holstebro. De 11 år, Ellcrt beklædte god tid 65 år gammel at han kunne stille sin tilværelse om. Fakse, hvor hans far var førstelærer ved Hvileholt skole og hans moder amtsvejinspektor i Holbæk amt bragte ham på den rette plads, som allerede fra 1. april 1909 i en alder af 3 1 år blev amtsvejinspektør i det tre sønner overlever ham. Han brød af og rejste til Danmark, hvor han bejde hos ingeniørfirmaet Saabye og Lerche i 1904 til Amerika, hvor han bestred fra 1. april 1920 til han 30. sept tog sin afsked i så denne stilling, var lærerige år, hvor han med iver gik op både i de lokale tillid, han skabte om sig blandt menneskene på sin barndoms ø, holdt modne tidspunkt med rigeligere pengetilgang til vejvæsenet og af den både af hans dygtighed og evne til at få sat tingene i gang, af det vist også i Ellerts liv. en ny tid med Ellert sit indtog inden for Holbæk amts vejvæsen og Ellert i spidsen for den stærke udvikling, der fandt sted i hans tid, og han var i høj grad med til at forcere den frem. veje forsynet med støvfri belægninger. De havde en jævnhed, der gav indsats, og nåede i 1930 det foreløbige mål: at have alle amtets lande og 24 at have udført de første betonbelægninger, alt med stor personlig Ellert ry kndet over. Det var en stor indsats, der medførte skatteudskriv Med aldrig svækket ildhu og optimisme og teknisk dygtighed gik I Holbæk amt kom Ellert til at øve sin manddoms gerning. Betinget Allerede i 1911 begyndte han at anvende varm centrifugeret tjære

7 sidste 1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 203 i værdi, men den gav et resultat, som efterhånden anerkendtes højt af amtets befolkning. Ellert havde bag sig et forstående amtsråd, der havde tillid til ham, og han støttede sig til dygtige medarbejdere, som han forstod at drage med sig i sine bestræbelser. Naturligvis udvikledes maskinparken stærkt i denne periode, ellers havde tempoet ikke været muligt. Så snart det første mål var nået i 1930, gik Ellert i gang med yder ligere jævnhedsforbedringer gennem anvendelsen af tæppebelægninger, og navnlig med emulsionbetonen Goudex nåede han resultater, der ikke blev overgået andre steder. Også betonveje byggede han mange af. Udpræget orden var der altid på Ellerts veje. Samarbejdet mellem sognekommunerne og amtsvejvæsenet vedrø rende vejvæsen og andre tekniske anlæg fik Ellert stærkt udbygget i sin tid, og også andre ting tog form. I det første 10-år var det kun få reguleringer af de krogede og bak kede veje, der kunne gennemføres, men det sidste 10-år af Ellerts virke i Holbæk amt blev præget af reguleringer af gamle og anlæg af nye veje med vejfondstilskud. Krigen standsede dette arbejde, der dog nåede at præge en del af vejnettet, og den standsede også bygning af Munk holmhroen, som Ellert gennem mange år havde ofret stor interesse. Det glædede ham at være med ved broens indvielse i foråret gang han besøgte sit gamle amt og blive hyldet som den drivende kraft også i dette anlæg. Fra var Ellert tillige amtsvandinspektør i Holbæk amt, og han bevarede sin interesse for afvandingsarbejder gennem medlems skab i afvandingskommissionerne for Holbæk og Sorø amter fra 1936 til sin død. E]Ierts dygtighed og initiativ bragte ham hurtigt i forgrunden blandt danske vejbyggere. I 1911 var han medstifter af Amtsvejinspektørfor eningen, fra var han medlem af foreningens bestyrelse og fra dens formand. Som bestyrelsesmedlem var han foreningens flittige sekretær, der redigerede årsberetningerne, redigerede og delvis skrev de kvartalsvis udsendte,,meddelelser fra i en periode, hvor kontakten angående arbejdsudførelsen var særlig påkrævet. Også den første udgave af,.amtsvejinspektørs Staten var han mester for, ligesom han skrev mange tidskriftartikler og holdt mange foredrag, altid optaget af det sidste nye på sit område.

8 blev han 204 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952 Mange impulser tilførte Ellert vejvæsenet gennem sin kontakt med udlandet. Han deltog bl. a. i de internationale vejkongresser i London (1913), Sevilla (1923), Washington (1930) og Haag (1938) og fore tog i 1923 sammen med professor E. Suenson for vejkomiteen en rejse i Amerika og England for at studere betonveje, hvorom de skrev en god og nyttig bog. Dette speciale medførte, at Ellert blev rådgivende for betonvejsanlæg mellem Malmö og Lund, og i det hele havde han en nær kontakt med kolleger i Norden og var fra medlem af Nordisk vejteknisk forbunds danske styrelse. Ellert var fra et virksomt medlem af den af ministeriet for offentlige arbejder oprettede vejkomité og formand for flere af dennes udvalg, han var medlem af samme ministeriums vejregeludvalg fra og medlem af bestyrelsen for Dansk ingeniørforenings ar bejdsgruppe for vejbygnirig og byplanlægning fra , de to sidste år som formand. Det ses heraf, at Ellert ikke sparede sig ej heller helt op i sit otium, hvor han yderligere var medlem af ingeniørforeningens trafik linieudvalg for Nordsjælland, skrev flere afhandlinger af vejhistorisk karakter og i det hele levede med i de gamle baner samtidig med, at han havde mere tid tilovers for sin hustru og sine børn og dyrkede gamle interesser for sport og skak var fra formand for 2. kreds i Dansk skakunion og for Holstebro skakkiub. Ellert var de store liniers mand og bidrog stærkt til at fremhæve dem i den stående debat, hvor han aldrig holdt sig tilbage. Han var derfor også af og til en omstridt mand, men han vandt gennem sit venlige og hensyntagende væsen, sin dygtighed og foretagsomhed sine kollegers og mange fleres anerkendelse og agtelse. Som chef var Ellert dertil meget inciterende og forstående. Hans medaibejdere deriblandt jeg hans venner, der er ham megen tak skyldige. Ellert var ridder af dannebrog og dannebrogsmand. Ellert levede et rigt liv med arbejde og resultater, med almenhedens respekt, med sine venners hengivenhed og med et lykkeligt hjem bag sig. De mange, der har kendt amtsvejinspektor Ellert, vil ære hans minde og bevare det med de taknemmeligste følelser. Holbæk, den 6. oktober Knud P. Danø.

9 FABRIKEN PANKAS AKTIESELSKAB ANKA AS FALTSTE N EMULSION VEJTJÆRE ASFALTPULVER IPAN- BETON Kastruphibriken: Hans Nissensvej 12 Telefon Kastrup 1228 Norclhavnsfobriken: Siubbelobgode 20, ø Telefon Ryvang 6227 Hovedkontor: HANS NISSENSVEJ - KASTRUP TELEFON KASTRUP 1228 III

10 Jævne, S t a b i I e, Sl idsfærke Asfaif- belægninger udægges med fidens mesf moderne maskine HOLBÆK TELEFON * 1213 e LLLLIJ ROS Kl L.DE TELEFON 2523 VALD. HANDBERG S StenIzuggerier & Sten brud A/S Hovedkontor: DANTES PLADS 33 KØBENHAVN V Indehaver af Hammerens og Moseløkkens Granitværker, Bornholm Bros! en Kun (sten Skterver - Stenmel etc. Telefon C Teefon C IV

11 lægskontoret i Åkarp, hvor overingeniør Robert von Bahr holdt et orien planlægning med Ca. 90 deltagere en ekskursion for at bese bygningen ter ankomst til Malmö kl. Ca. 9,30 blev deltagerne i busser kørt til an af den Ca. 10 km lange motorvej i Skåne mellem Malmö og Lund. Ef Den 17. september foretog DIF s arbejdsgrupe for vejbygning og by DK Af vej ingeniør Morten Ludvigsen. Autostradan Malmø- Lund DANSK VEJTIDSSKRIFT 205 Arbejdets omgang og organisation m. v. Motorvejens længde er som nævnt ca. 10 km. Den skal betjene den gennemgående motortrafik, der andrager Ca køretøjer pr. døgn, mentgjuteriets gæster ved en lunch på..de tre Musketörer i Åkarp. holdt orienteret om, hvad der foregik. Deltagerne var A/B Skånska Ce med en 3 m bred midterrabat og 2,5 m brede rabatter ved siderne. Der og den udføres med to 18 cm tykke 7 m brede betonkørebaner, adskilt skal således udføres ca m2 betonbelægning svarende til Ca m3 beton. Alle skæringer med sideveje skal ske ude af niveau, lobsledninger, der ofte lægges i så stor dybde som 5 6 m. Talt skal der km, ligesom der i forbindelse med anlægget skal udføres ca. 20. km af hvorfor der i forbindelse med vejanlægget udføres 15 broer. De niveaufri skæringer medfører omlægning af sideveje på en længde af Ca. 12 terende foredrag om arbejdet, hvorefter de forskellige stadier af ar bejdet besås, idet deltagerne af overingenioren fra en radiovogn blev ved motorvejens anlæg flyttes ca m3 jord. Prisen for arbejdet har fået arbejdet i hård konkurrence med bl. a. tyske firnaer. entreprenorfirmaer, nemlig AB Armerad Betong, Nya Asfalt AB, AB Skånska Cementgjuteriet og AR Vägförbättringar. Dette konsortium ialt Ca. 50 ingeniører og arbejdsiedere. gelserne være færdigt ved årsskiftet 1952/53, og denne strenge tidsfrist (ekskl. ekspropriationer) andrager godt 1 mill, sv. kr. pr. km. har nødvendiggjort en meget omfattende organisation, der muliggør, de, jordarbej de. ledningsarbejde, belægningsarbejde m. v. omfattende at de forskellige faser af arbejdet følger hurtigst muligt efter hinanden. Arbejdet udføres af et konsortium bestående af 4 af Sveriges største Arbejdet, der sattes i gang den 19. maj i år, skal i henhold til betin Under overingenioren findes således særskilte afdelinger for broarbej

12 99% af alt arbejde var akkordarbejde. 150 chauffører, 60 traktor- og gravemaskinførere samt maskinister, 190 betonstobere, jernarbejdere, forskallingstomrere og grovarbejdere. ingeniør, til at tage sig af besøgende; det her refererede besøg var dog tog sig af det. Arbejdsstyrken var som følger: i henhold til udtalelse af overingeniør v. Bahr så prominent, at han selv Som en detalje kan nævnes, at der er ansat en særlig demonstrations I m. Kapaciteten er ca. 400 m pr. skift (8 timer). med bulldozer, idet muldjorden, er oplagt langs vejens sider til senere flytteafstand er indtil m. Kapaciteten er ca. 300 m pr. skift. Tournapuils, ved hvilke den okonorniske flytteafstand er indtil 12 Muldjordsafrømningen, der omfatter ca m3, er foretaget Bulldozers, (fig. 1) ved hvilke den økonomiske flytteafstand er indtil 1300 m. Kapaciteten er ca. 300 m pr. skift. er større end 1500 rn. Kapaciteten er ca. 500 m pr. skift. Graz e maskiner og lastbiler, ved hvilke den økonomiske flytteafstand Traktortrukne gravevogne (scrapers), ved hvilke den økonomiske Fig. 1. Bulidozer i arbejde på en tilkørselsvej til motorvejen. gende maskiner: Jordarbejdet. 90% af jorden udgøres af moræeler. Til jordarbejdet er anvendt føl 206 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952

13 J cl) cl) cl) -e ci b b cl) cl) cl), L61 cl) b) cl) cj) cc) cl) b o - cli b) cl) -- cl) cl) 0-0 b cl) cl) b LL. 0 cl) II) cl) d b d cl) cl) -b cl) -b., - - -b cl) cl)> cn,0 * WI-

14 ASFALTOLIE BITUMEN - FABRIKATION OG SALG AF ASFALTPRÆPARATER TIL VEIBRUG HANS UULDMANN A/ (NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY AIS) ASFALTFABRIK :: KØBENHAVN KONTOR: PUGGAARDSGADE 6. TLF RENOLD k æ (let ræk til enhver kraffoverføring * Foilu iig * ENEFORHANDLER E1 T. GREW As Rådmnndng. 43 København N TI!. Ægir 700 VI

15 1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 207 anvendelse ved beklædning af skråninger og rabatter. Forsøg har vist, at vejhøvle er mindre efektive og dyrere ved dette arbejde. Længdeflytning i linien er, afhængig af flytteafstanden (jfr. ovenfor), foretaget med bulldozer, gravevogn eller tournapull. Fyld fra sideudgravninger er taget med gravemaskine og lastbil. Jordarbejdet for ledninger er foretaget med specielle gravemaskiner. Da jordarbejdet var på sit højeste (ca. 14 dage før besøget) var ca. 20 gravemaskiner og Ca. 20 traktorer i arbejde. Den gennemsnitlige pris for jordarbejdet i timen ligger på ca. 5 sv. kr./m 3. Fig. 2.,,Euclid transportvogn ved anven delse til komprimering af fylden i en dæm ning på motorvejen. Kornprirnering af fylden foretages med en stor.,euclid transport vogn med.4 m brede luftgummihjul (fig. 2). Hjultrvkket i fuld lastet stand er 9/ t, halv lastet 7 t. Fvlden udlægges i 40 cm tykke lag, der afjævnes med en bulldozer. Efter komprimeringen foretages afjæv ning med en vejhovl. Komprimeringskontrol udøves af Väg- och Vatten byggnadsstyrelsen. Den gennemsnitlige tæthed for den komprimerede fyld er fundet til 1,89 kg/i; i naturlig aflejring er tætheden 1,81 kg./1.

16 208 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952 Bærelag al grus. Under betonbelægningen udlægges et bærelag af grus, hvis tykkelse, afhængig af underbunden, gøres fra cm. Den samlede mængde grus udgør Ca m3. Gruset tages med gravemaskine i 3 grusgrave beliggende Ca. 18 km fra vejen, hvortil det køres med lastbil. Gruset udlægges i cm tykke lag, udjævnes med en buildozer, kompri meres med en eenvalset Pedershåb Vibrationstromle, og finreguleres med en vejhøvl med en tolerance på 0 til 3 cm. Den eenvalsede trak tortrukne Pedershåb vibrationstromle ansås for særdeles velegnet til komprimering af gruset; dens vibrationer slår igennem et 50 cm tykt komprimeret gruslag. Fig. 3. De to 1500 i Kaiserblandemaskiner ved det store blandeanlæg. Betonens fremstilling. Al beton til belægningen blev fremstillet på en central blandestation fra de to blandeanlæg, et mindre såkaldet Sawo-anlæg med i stk Kaiserblander og et større anlæg med 2 stk Kaiserblandere (fig. 3). I Sawo-anlægget vejes 4 fraktioner af tilslagsmaterialet og ce menten automatisk i hver sin vej esilo; i det større anlæg, som er frem stillet af AR Skånska cementgjuteriet, vejes materialerne manuelt til samme silo. Som nævnt anvendes 4 fraktioner tilslagsmateriale, nemlig fint sand, groft sand, fine skærver og grove skærver; maximums korn-

17 AALBORG Telef Ingeniører og Entreprenorer JERNBETON A/ WRIGHT, THOMSEN & KIER VEJBYGNING JORDARBEJDER K Ø B E N H AV N Central 4160 AARHUS Telef SPILDEVANDSRENSNING VII

18 mere skridsikkert mere slidfast mere elastisk RubifQwnin og Stobeasfalt Pulverasfalt VIII GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN V - 0EUTES Eneforhandler: Vejbaneafretter BARB[II- GH[[[ NYSTED Østre Teglgade - A/ DANSK ASFALTFABRIK PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT Tlf KØBENHAVN Tlf SV. - AARHUS ODENSE Tlf Tlf TELF. C. 1090

19 2. 2 og 28 dogns bøjningstrækstvrke, DANSK \7EJTIDSSKRIFT 209 kg/cm 28 døgns trykstvrke, 450 kg/cm 750 i betonbiandemaskiner. pumpet til siloerne, idet cementen bliver gjort,,flydende ved hjælp af størrelse er 40 mm. Cementen tilkores i los ægt og bliver fra lastbiler Betonens udlægning og komprimering m. v. kornprimeret luft. Den største kapacitet ved begge anlæg tilsammen er lerance på ± 2 mm. Mellem formene afrettes underlaget med sand, der samtidig på to steder. Der anvendes stålforrne af engelsk fabrikat, der opsættes med en to finreguleres og trorriles med en glatvalset tromle og vandes umiddelbart før betonens udlægning. blanding, således at den tåler transport med lastbil /2 time mellem et luftindhold på 4%. Ved Darextilsætningen modvirkes betonens af med en betjening på 6 mand, 450 m3 pr. skift. Betonen fremstilles med 315 kg cement pr. m3; der anvendes en til sætning af Darex på 0,01% af cementvægten, idet der herved tilstræbes fremstilling og udlægning. Også beton til broerne fremstilledes ved cementblandestationen i to De 7 m brede korebaner udstobes på een gang og udstobning foregår Ved udlægningen anvendes følgende materiel: konsistens svarende til Vehegrader. Følgende styrker opnåedes: Der arbejdedes med et vandcementtal på 0,48, og der tilstræbtes en Fig. 4. Betonudlæggeren i arbejde.

20 kører til ved siden af kørebanen. vibreringen sættes i en svag vuggende bevægelse. Vibrationerne slår gennem 25 cm beton. and Pitt, Ldt. Den tyske maskine anses for bedst; den har en særlig udformet mollefordeler, og dens vibratorbjælke kan samtidig med,,abg, ved det andet udlægningssted af engelsk fabrikat,,slother 2. Vibreringsmaskine, ved det ene udlægningssted af tysk fabrikat på tværs af kørebanen, og som fyldes fra lastbiler med bagtip, der 1. Betonudlægger (fig. 4), bestående af et kar uden bund, der føres I halvfuger. Ved alle fugér indlægges svejste dybelkonstruktioner (fig. 5). Fuger udføres for hver 17 m, hver 3. fuge er en rumfuge, de øvrige primeringen foretages på hele tykkelsen under eet. Det var forsøgt også at udlægge hele tykkelsen under eet, idet armeringen da på forhånd var forladt som mindre egnet. Vibreringsmaskinen går kun een gang over betonen; flere overgange anses for uheldigt, da der derved vibreres for sådan måde, at hvert punkt af betonoverfladen bliver bearbejdet 4 gan ge hermed. meget slam op i overfladen. Lougitudinal Finisher ne arbejder på en ophængt mellem formene i sin rigtige stilling, men denne metode var hvilke anbringes en revnearmering af færdigsvejste rundjernsnet. Kom er ingen fortykkelse langs kanterne. Betonen udlægges i to lag, mellem Betonbelægningen udføres som nævnt med en tykkelse på 18 cm; der anbragt på en bro, der kører på indfatningerne. og betonoverfladens efterpudsning foretages. et fugejern vibrerer en rende i betonen, hvori et foreløbig indlæg an 4. Å Iaskine til fremstilling af tværfuger, bestående af en bro, hvorfra glatter til fremstilling af længdefugen. Til denne maskine er fæstet en vibrerende kniv efterfulgt af en af,,zig-zag bevægelse i vejens længderetning. med, at den føres fra den ene indfatning til den anden, foretager en bringes. rettes med en i vejens længderetning orienteret bjælke, der samtidig 3. Longitudinal Finisher (fabrikat Koering), med hvilken betonen af 5. Overdækket arbejdsbro, hvorfra den endelige tildannelse af fugerne 6. 5 stk, rullende tage hver på Ca. 5 m længde. 7. Rulle med 50 m sækkelærred til afdækning af betonen. Rullen er 210 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952

21 IKA KI Asfaltemulsion * Pulverasfalt fra varmeisoleret silo * Støbeasfalt * KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI Als Frederlksholms Havnevej Kebenhavn SV Telefon Central 1383 o IX

22 Edslev PEGSON Jordstampere Stenknusere ALCO Selvsugende Pumper RECORD Taljer - Dunkrafte VOGELE Asfaltudlæggere ZETTELMEYER Motortromler Dumpers ALLAM Betonvibratorer ALVALINE Færdselsstribe.r STEMPELPUMPER Entreprenørmodel. Entreprenør- & Spormateriel MUNCH & LERCHE Sct. Knudsvej 21. København V. *Vester ASFALTEREDE STEN M AT E R Ih t. ER til Haandudlægning eller Udlægning med vore moderne Udlægningsmaskiner. CLAS V[JMATERIALEA/s - København V Kampmannsgade 2 - Fabrikker i: Nørre Sundby - Løgstør Viborg - Djeld Horsens - Give Over Jerstal - Kvistgaard Undløse - Herfølge - Tjørnernarke Maribo x Telefoner * Herning København-Valby Nykøbing F.

23 1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 211 Når betonen er færdigafbundet afdækkes den med sand, der holdes vedvarende fugtigt. Langs hele anlægget er lagt en vandledning med hane for hver 75 m. Med hvert maskinsæt kan fremstilles betonbelægning (dobbelt kørebane) til i km vej pr. uge. Der stilles følgende krav til betonbelægningens jævnhed bedømt ved en 5 m retskede: På 100 m må højst forekomme 15 ujævnheder større end 4 mm og ingen ujævnhed må overstige 8 mm. Fig. 5. Dybelkonstruktion ved rumfuge. Andre arbejder. Af hensyn til de godsejere, der har jord på begge sider af motorvejen udføres visse steder fægange med tværsnit 2 X 2 m under vejen. Under broerne på motorvejen er den frie højde 4 m; lastbiler med højere læs end svarende hertil må benytte den gamle Malmø Lund landevej, som bibeholdes. Ramper og sideveje befæstes med makadam og en asfaltbelægning. På motorvejen afbrydes betonbelægningen m fra broerne og her skal foreløbig udføres en asfaltbelægning, der senere skal udskiftes med beton. På alle ramper skal anbringes Dansk Auto Værn (DAV).

24 212 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952 Læsseapparat for grusspredetromler. Af amtsvejassistent Carl Frederiksen. DK Randers amts vejvæsen udlægger hver sæson ts cutback asfalt eller vejtjære til overfladebehandling af veje, hovedsagelig sogneveje, i amtet. Overfladebehandlingen foregår ved hjælp af tankbil, der afhenter asfalten i varm tilstand på fabriken, i,,weir efterløber, 2 grusspredetromler til afdækning med ærtesten, samt i traktorfeje maskine. Af mandskab til hjælp ved udlægningen har der tidligere foruden i formand og 1 chauffor været beskæftiget ii mand, hvoraf de 6 mand hovedsagelig var beskæftiget ved læsningen af ærtesten på grussprede tromlerne. Da det ved ustadigt vejr, hvor udlægningen standses i kortere eller længere tid af dagen, er dyrt med en så stor arbejdsstyrke, har man her ved amtsvejvæsenet længe efterlyst et læsseapparat, hvormed læs ningen af ærtestenene kunne foregå. Kravene man måtte stille til et sådant læsseapparat var følgende: Apparatet skulle selv kunne opsamle ærtestenene fra oplagspladsernes dynger, og kunne læsse i m3 på 3 minutter. Oplagspladsernes størrelse er Ca. X 20 m (landevejens rabat og grøfteareal).

25 XI Dansk Auto-Værn i kantstensudforelse på hovedvej i Roskilde. DANSK AUTO-VÆRN Svejagervej 12 øst for storebælt: Civilingeniør Jes Skovgaard-Petersen DANSK AUTO-VÆRN Telefon Silkeborg 637 Hellerup Tlf. Helrup 4152

26 maal og foretager (mod Godtgørelse af Udgifterne) samt af Jordarters Egnethed i Vejbygningen. Undersøgelser af Vejmaterialer og Vejbelægninger besvarer Forespørgsler vedrørende vejtekniske Sporgs XII Grusgrav: 3850x Roskilde Telf. 681 Grus - Singels - Bundsten m. m. LEVERING at VEJMATERIALER fra LYSHOLMGÅRDS GRUSGRAV HARRY JENSEN i - Vejen Tlf. (3 Lastvogne til 6 Tons) AL KØRSEL Indgiv venligst De Fra 1/2 51 har vi overtaget Poul Tholstrups Halmsneskærmefabrik og Sorø 352 Patent No d. I.1 I i Ii res Ordre i god Tid 238 Telefon anbefaler dette Hegn til alle saavel gamle som nye Kunder Type 3 Filial for Træhegn Havehegn Type 4 Fab:ik bruges over hele Landet af Baner, Amter og Kommuner %oro %takitfabriks %nc%kærnae 0ter Voldgade 10, Op. G. København 1(. - Telefon Palæ 4656 Dansk Vejlaboratorium

27 kunne holde langs vejsiden. benzinmotor, kører på to drejelige gummihjul, medens den øverste ende vejbanen. Da et sådant apparat ikke fandtes på markedet, har amtsvejvæsenet af transportbåndet hviler på et drejeligt leje på grusspredetromlens kant. Apparatet måtte ikke optage mere plads end at grusspredetromlen Apparatet skulle kunne betjenes af i mand, og være let at manøvrere kapacitet ikke er formindsket DANSK VEJTIDS SKRIFT 213 hjælp af grusspredetromlen, og apparatet styres af en mand, der sam tidig kan hæve eller sænke kopelevatoren efter oplagspladsens eventu elle ujævnheder. Under stilstand eller transport sænkes et tredie gummihjul, der er ophængt under transportbåndets øverste ende, ned mod len med 4 m3 ærtesten på 12 à 15 minutter. Læsseapparatet har nu selv i forbindelse med ingeniør Poul Helbo, Aarhus, ladet konstruere et og transportere. udlæggerhold været formindsket med 4 mand, ligesom udlæggerholdets arbejdet tilfredsstillende i 2 måneder, og i den tid har amtsvejvæsenets læsseapparat som vedstående fotografier udviser. Læsseapparatet, hvis kopelevator og transportbånd drives af en lille Under læsningen sker apparatets fremforing mod grusdyngen ved Læsseapparatet har kostet 5800 kr., og det kan læsse grusspredetrom

28 Navnet Ebano stammer fra jordoliedistriktet Ebano i Meksiko. op blev for 80% s vedkommende ødelagt under krigen. I dag er det genopbygget, og dets produktion er større end førkrigsproduktionen. før krigen havde betydelige leverancer af asfaltbitumen til Danmark Esso Raffinaderiet i Hamburg, det tidligere Ebano Raffinaderi, som DK A Af civilingeniør Axel 0. Bohn. Et besøg på Esso Raffinaderiet i Hamburg. zuelansk råolie og desuden råolie fra Orienten. I raffinaderiets første år isolationsmasser, gummivarer og lakker. fra Rumænien og Ungarn, medens der nu igen forarbejdes mest vene jordolie fra Venezuela. Under krigen var det tysk jordolie og jordolie råolie pr. år, men man er ved at udvide raffinaderiet, så at det får en anvendtes der i ts i hele Tyskland, og i 1950 var forbruget for Vesttyskland ts. Hovedanvendelsesområdet er til vejbygning, men der anvendes alligevel ca. 50% til andre formål: tagpapfabrikation, den kan modtage selv de største tankskibe. ved man får bankebestandig benzin, gasolie og fyringsolie. Af bitumen produktion på 1,4 millioner ts. can Oil Company). Den venezuelanske råolie underkastes en destjllatjon bestanddele fra Aramcoolien. Aramco råoljen destilleres først, og derpå underkastes de tungere bestanddele en krakning, for at forøge benzinudbyttet. Også den ved destillationen vundne tungbenzin krakkes, hvor en kapacitet på op til ts. Man agter at gøre havnen dybere, så at fremstilles af Esso-Raffinaderiet. betydningsfuld; 40% af den bitumen, der anvendes i Vesttyskland, og Lagunillas og desuden Aramco råolie (Aramco-arabian and Ameri andre raffinaderiprodukter. Bitumenfremstillingen er dog stadig meget Raffinaderiet skal forarbejde to typer venezuelansk råolie: Tja Juana var asfaltbitumen hovedproduktet, men nu fremstilles der en mængde Raffinaderiet har eget havneanlæg, hvor der kan sejle tankskibe med Raffinaderiet har i øjeblikket en kapacitet paa ts forarbejdet rindelig forarbejdede raffinaderiet meksikansk jordolie, senere blev det ved atmosfæretryk og i vakuum, og den tjener hovedsagelig til frem stilling af snioreolie og bitumen. De ved destillationen fremkomne lavtkogende bestanddele (benzin og gasolie) forenes med de lavest kogende 214 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952

29 1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 215 Til fabrikken hører et moderne laboratorium, som også skal udvides betydeligt. Jeg talte her med dr. W. Becker og dr. Schmidt, som begge har beskæftiget sig meget med adhæsionsproblemer. Fig. 1. Destillationskolonne. (Esso fot.). I Tyskland er det indirekte påbudt at sætte klæbeforbedrere til cut backasfalt. I DIN 1996 stod der, at cutbackasfaltomhyllede Iinzer normal-basaltskærver skulle bestå den simple vandlagringsprove U 38. Dette kunne cutbackasfalterne kun, hvis de var tilsat klæbeforbedrere. Esso brugte en 0,75% tilsætning (0,50% var egentlig nok til at klare U 38 s krav) af Haftmittel F 4 fra Goldschmidt, Essen. Klæbeforbedrer tilsætningen forøgede prisen på cutbacksfalt med ca. 7%. Man havde sammenlignet adskillige klæbeforbedrere, men F 4 havde været bedst. 0,75% var nok til at gøre cutbackasfalten så god, at den kunne omhylle

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem 10 ÅRS FABRIKSGARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL www.sanha.se 2 NiroSan -Press NiroSan Dit Naturlige Valg Af Rustfrit

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug Bæredygtig asfalt Genbrug Genbrug Genbrug Tendenser i samfundet I det moderne samfund tilstræber man i høj grad at spare på naturressourcerne. Genbrug af materialer og produkter er noget, der prioriteres

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENNGEN I

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENNGEN I I. DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENNGEN I DANMARK NUMMER i JANUAR 1951 28. ÅRGANG BARBER- GREENE Udlægningsmaskine Haandudlægning Noderne Vejbelæqninq PHØNIX Staalslagger PHØNIX

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere